3 if André Meurs schreef tekst honderd Wissewassen voor ZE ZEGGEN DAT DAT IS WAAR K Donald Duck Onmisbare man in radiowereld VARA-RADIO ZATERDAGS AVONDS WAT ERNSTIGER RAMSES SHAFFY VOND 'N NIEUWE CABARETSTIJL 18 c 1 Acrobaten in Piste IÉ» ORT UNSTNIEUWS REM i i Plannen voor deze zomer Met meest waanzinnige jaar... Op kraamvisite? DROSTE pastilles altijd welkom! i naar TELEFOON BEZOEK Pee f. #>/.-/ (irvr 2 3 L f, 6 7 8 9 Geboorte-attentie DROSTE pastilles altijd welkom! -v» i en astoe 750,- bruin 1 40). ïi serie i DAGBLAD DE STEM VAN DINSDAG 11 MEI 1965 A 49 ubbele parka in stoere gabardine en moderne J'.'5t/m14 jr.24.75-35.75 jasje (mèt hoedje) in •ne en praktische laqué- 6 t/m 14 jr 8.95-9.75 poplin kleuterponcho, jbbel. 1 t/m 5 jr 19.75 (Van onze radio- en t.v.-redacteur) HILVERSUM In ons kleine landje zijn de goede tekstschrijvers beslist niet zo dik gezaaid. Voor vele omroepen en artiesten is eer» talent als dat van André Meurs, een boom waarvan door velen met gretige handen wordt geplukt. Daarom zullen de programmaleiders van de KRO, Radio Luxemburg en Radio Veronica blij geweest zijn, dat de plannen van Meurs om na de oorlog rechten te gaai» studeren bjj goede voornemens bleven. De 220 pond zware Meurs, die nu on der de grootste hoogspanning op zondag ochtend om 6 .uur het bed verlaat, om teksten voor „Wissewassen", dat die avond wordt uitgezonden, op papier te zetten, was tijdens de bezetting een dol drieste verzetsman. Zijn gehele verzets groep werd bij Overveen gefusilleerd, maar Meurs kon op het nippertje ontko men door met een schuit naar Friesland over te steken. Daar werd hij toch gegre pen en via de Leeuwarder gevangenis belandde hij in een concentratiekamp bij Wilhelmshafen. Met een oude Rijnaak keerde hij na de capitulatie in Emden te- tug en werd vandaar naar een ziekenhuis vervoerd, waar hij een half jaar nodig had om op te knappen. Toen hij bij zijn vader in de Amster damse optiekzaak terugkeerde woog hij amper 100 pond en zijn vader liet hem maar zo'n beetje rondlummelen. Dank zij de Wama's kwam hij als tekstschrijver aan de slag. Ze hadden belangstelling voor die jongeman met zijn stoute ver halen en de vlotte pen. Vrijblijvend vroe gen ze hem eens een paar tekstjes op papier te zetten. De oud-gymnasiast, die in zijn schooltijd wel eens een paar liedjes en sketches had geschreven toog aan de g en het lukte. De Wama's waren enthousiast en brachten hem in contact met Nic Boer, destijds werkzaam bij de VARA. Voor deze omroep maakte hij teksten voor het programma „De golf breker". Zijn ster rees fantastisch snel en al spoedig produceerde hij teksten aan de lopende band voor Radio Luxemburg, commercials voor Veronica en niet te ver geten zijn meest succesvolle KRO-pro- gramma „Wissewassen". Daarnaast schreef Meurs tal van parodistische teks ten op bekende schlagers. Zo kwamen de Wama's aan „De tist van Liszt" en Tobi Rix aan zijn succesnummer „Malle vent jahet Cocktailtrio aan de hit „Leve de man die het bier uitvond" of „Op een kangeroe-eiland", terwijl onlangs de plaat „Het vlooiencircus" geweldig insloeg bij de discophielen. Hele dag repeteren Meurs noemt zich schertsend een „spe- cialist-in-parodieën-op-bestelling"Na tuurlijk lukt het schrijven niet altijd even gemakkelijk. De ene keer zit hij achter het stuur van zijn auto een beetje te „hummen'' en als hij in de studio komt, pent hij achter elkaar de woorden op pa pier Soms maakt hij voor „Wissewassen" wel eens vier liedjes op één dag. Maar dan gaan er weer dagen overheen voor hem een goede tekstregel te binnen valt. Wissewassen noemt Meurs feitelijk een overgeplant stukje „Tierelantijnen". Vijf jaar lang hield hij daarin met Herbert Joeks het „politieke praatje". Drie sei zoenen geleden verzocht de KRO-pro- grammaleiding hem voor de zondagavond met een eigen radioprogrammaatje te ko men. Dit betekende de geboorte van „Wis sewassen". Omdat de actualiteit zo be- J langrijk voor dit programma is, kan I Meurs de teksten pas zondagochtend in alle vroegte beginnen te schrijven. Om 11 uur gaat hij dan naar de KRO-studio, waar de musici o.l.v. Ad Veen al gereed zitten voor de muzikale begeleiding. In het middaguur volgt de microfoonrepeti tie en een uur later de opname met pu bliek. Over de honderdste uitzending van '„Wissewassen" kan André Meurs nog niet veel vertellen. Het wordt misschien een resumé van oude succesjes, maar het merendeel van de liedjes en teksten kan hij niet meer gebruiken omdat ze op ac tuele gebeurtenissen zijn geschreven. In de jubileumuitzending van de wekelijkse wirwar van haken en ogen, vijven en zes. sen, korte tonen en lange tenen, zullen medewerken Annelies Bouma, Jasperma de Jong, Els Hillenius en Rijk de Gooijer. Of zijn scherpe actualiteitencabaret in de winter nog eens voor de televisiekijkers zal worden uitgezonden, durft Meurs met te zeggen. Televisie is een geheel ander medium, waarbij je veel met beelden moet werken. Bij de radio doen de ver bale grapjes het veel beter. Maar in geen geval zal Meurs er zich toe laten verlei den om zowel voor radio als voor t.v. tegelijkertijd teksten te gaan schrijven. De vorige kennismaking met de televisie is hem beslist niet meegevallen. Maar voorlopig gaat André Meurs aan het eind van dit drukke radioseizoen eens heerlijk vakantie nemen. (Advertentie) PANORAMA ZO AGRESSIEF IS. ER ZIJN WAREMPEL TOESTANDEN GENOEG WAAR EEN EERLIJK MENS EEN ROOIE KOP VAN KRIJGT. NASSAULAAN 51 - HAARLEM (Advertentie) (Van onze radio- en tv-redacteur) HILVERSUM De VARA heeft tij dens de verenigingsraad, welke te Hil versum werd gehouden, de plannen voor de zomerprogran.ma's ter goedkeuring voorgelegd. Wat in de opbouw voor het nieuwe radioschema in de zomer de meeste aandacht trok, was het feit, dat de woensdag- en zaterdagavondprogram- ma's van karakter „gewisseld" hebben. De zaterdagavonduitzendingen hebben nu een wat ernstiger toets gekregen. De leiding van deze omroepvereniging hoopt daarmee te bereiken, dat de keuze mogelijkheid van de luisteraars wordt vergroot. Op de zaterdagavond komt het grote hoorspel en het kortere verhuist naar de woensdag. Voorts zal eenmaal in de twee weken op deze avond een plaats worden ingeruimd voor een serie grote reportages, waarin actuele onderwerpen kunnen worden „uitgediept." Nieuw is het programma voor de wer kende vrouw, dat elke maandagavond de ether ingaat. Deze uitzending is gericht op vrouwen, die overdag buitenshuis werkzaam zijn. Deze groep heeft een aantal gemeenschappelijke problemen, die afwijken van die van de gewone huisvrouw. Onder redactie van Jeanne van Munster worden in een muzikale om lijsting allerlei tips gegeven, die voor deze groep van belang kunnen zijn. Joop Smits' uitzending voor de zieken ,De Regenboog" is in de zomermaanden naar de woensdagmiddag verplaatst. In juni en juli zal Mies Bouwman op zaterdagavond het van vorig jaar be kende programma „Zij, die van- de zon leven" presenteren. Deze reeks behoudt dezelfde opzet nl. ontmoetingen met men sen die „een dagje uit" zijn. Op de van karakter veranderde zater dagavond staan voorts concerten van be kende en graag gehoorde werken van het klassieke repertoire gepland. Tijdens de vakantie van het forum ,Bij nader inzien' zullen in een platenprogramma met als titel Feest der herkenning' ook populair-klassieke werken worden uit gevoerd. Aan de platenprogramma's Is alle zorg besteed. Dat geldt voor de muzikale ochtendpost met telkens twee afleverin gen op de maandag- vrijdag- en zaterdag ochtenden. „Zondagmorgen zonder zor gen" wordt op elke zondag dat de VARA uitzending heeft van 10.45 tot 12 uur in* de ether gebracht. Televisie veelsoortig Wat de televisie betreft doen wij hier een beperkte greep uit de veelsoortig heid van zomerprogramma's. Op zaterdag 10 juli zullen de kijkers het eerste programma kunnen zien van een reeks van zes uitzendingen onder de titel Sextet, die geproduceerd worden in samenwerking met België, Zweden, Finland, Denemarken en Noorwegen. Elk van deze landen maakt een programma met medewerking van artiesten uit de andere naties. Het Nederlands program ma wordt verzorgd door de VARA, maar de buitenlandse produkties zullen ook door andere omroepen worden uitgezon den, om de continuïteit te handhaven. Voorts is op dezelfde zaterdagavond het eerste gefilmde verslag van de reis die Ramses Shaffy met zijn cabaretgroep deze zomer door Amerika maakt. Zaterdag 29 mei wil de VARA-tv frag menten laten zien uit het lustrumpro gramma ,Showcumentaire' van de Leidse studenten. Verder zullen er op de andere zaterdagavonden onder de titel .Van alle landen thuis' programma's worden uit gezonden van Nederlandse en internatio nale volksliedjes. Binnen- en buitenlandse medewerkers zullen worden geïntrodu ceerd door Christel Adelaar. Met uitzondering van de zondag, zal op elke uitzendavond van de VARA, on verschillig op welk net, een editie van de actualiteitenrubriek .Achter fyet nieuws' worden uitgezonden. Voor de jeugd is er op de woensdag- en zaterdagmiddagen een nieuwe serie ge titeld Koning Zazoe en het kogmobiel, geschreven door Chris Steffel. Het ver haal wordt verteld en getekend door Wim Bijmoer. DEN HAAG Het is het meest waan zinnige jaar geweest dat ik ooit heb gehad. Er was geen formule voor het programma. Het cabaret kreeg zün vorm, doordat en omdat de mensen iets uit probeerden en veel meer bleken te kun nen dan ze dachten. En dat blüft zo." Rames Shaffy, die in de Kurzaal in Scheveningen met een keur van gasten zijnShaffy-chantant bracht als afsluiting van het seizoen, vat zó zijn overtuiging samen. Hij gaat door met het nieuwe cabaret dat hij ons land heeft gebracht Vorig jaar begonnen, in het Miner va- paviljoen in Amsterdam, was het succes meteen al zó groot, dat een grotere ruimte moest worden gevonden en betrokken: Moulin Rouge, korte tijd later, belandde het in het Rembrandt-theater. „Waar ik het komende seizoen in Am sterdam speel? Geen idee van. Het Rem brandt-theater huurden we af." Het is een van de grote onbekenden in de puzzel die Rames Shaffy zichzelf en andere artiesten voorhoudt. Toch vindt hij, dat wat hij doet, niet nieuw is, want Sieto Hoving was de eerste, die uit zijn eigen lijke vak, het toneel, naar het cabaret stapte. Maar Shaffy geeft graag toe, dat zijn cabaret toch heus wel een eigen stempel heeft. Shaffy-chantant brengt grote en kleine kunst bij elkaar en solt wat met snobis me en humor. Ramses zingt eigen liedjes en declameert verzen van Francois Vil lon. De dochter van de vuurtorenwach ter, Liesbeth List, zingt Franse chan sons en liedjes in het Nederlands, op tekst van de dichter Hans Andreus. Loesje Hamel showt, als destijds bij Pierre Cardin, dure toiletten, die de Nederlander Dick Holthaus ontwierp. vakantie, ook om in december met eeh Polo de Haas laat 'middels de" pVano nieuw Prwainma te k^en. hoogst moderne muziek horen. waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk, Dinsdag 11 mei HILVERSUM I 402 .m KRO: 12.00 Angelus. 12.03 Concertge bouw orkest: moderne muziek. 12.20 Wij van het land: voor de boeren. 12 27 Me dedelingen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.30 Nieuws 12.40 De mèidagen van 1940, se rie programma's over de inval van de Duitse troepen in ons land, nu 25 jaar geleden. 12-50 Draaien maar!!!!, lichte grammofoonmuziek. 13.35 Lichte gram mofoonmuziek. 14.00 Voor de plattelands vrouwen. 14.10 Musiësta, gevarieerd mu zikaal programma. 14.40 Lichtbaken, le zing (herhaling van zaterdag jl.) 15.00 Rieleksengevarieerd programma. (herhaling van zaterdag jl.) 16.00 Voor de zieken. 16.40 Onderweg, programma voor oudere luisteraars. 17.00 Voor de jeugd. 17.35 Voor de padvinders. 17.50 Overheidsvoorlichting: Een bergbeklim- ming op Curacao. Spreker: Tom Lin- deijer. 18.00 Stereo: Licht ensemble. 18.20 Uitzending van het Gereformeerd Politiek Verbond: Soekarno's verklaring over West-Papoea. Spreker: De heer M. W. Kaisiepo. 18.30 Lichte grammofoon muziek. 18.50 En nu mijn geval, vra- genbe antwoord ing. 19.00 Nieuws. 19.10 Actualiteiten. 19.30 Metropole orkest en zangsoliste. 20-00 Stereo: Radio Kamer orkest: Moderne Nederlandse muziek. 21.00 Van Randgewesten tot Reneluz- Middengebied (III), klankbeeld. 21.35 Kerkorgelconcert: moderne werken. 22.05 Geestelijke liederen, 22.25 Boekbespre king. 22.30 Nieuws. 22.40 Epiloog. 22.45 Alle landen hebben allerhandse lie'djes. 23.15 Lichte grammofoonmuziek. 23-55- 24.00 Nieuws. HILVERSUM II 298 m AVRO: 12.00 Dansorkest en zangsolis ten. 12.27 Mededelingen t.b.v. and- en tuinbouw. 12.30 Overheidsvoorlichting: voor de landbouw. 12.40 Zigeunermu- ziek (gr.) 13-00 Nieuws. 13.10 Mededelin gen, eventueel actueel of grammofoon muziek. 13.25 Beursberichten. 13.30 Zang- soiisten met pianobegeleiding. 14.00 Voor de vrouw. 14.40 Schoolradio. 15.00 Lichte grammofoonmuziek 15.30 Literair klank beeld, 16.00 Nieuws. 16.02 Viool en p'?- ?*:o«m??erne en klassieke muziek (opn.) 16.30 Voor de jeugd- 17.30 New York calling. 17.35 Lichte grammofoonmuziek voor de tieners. 18.00 Nieuws. 18.15 Eventueel actueel. 18.20 Populaire gram mofoonmuziek. 18.55 Gesproken brief uit Parijs. 19.00 Voor de kinderen. 19.05 Ope ramuziek (gr.) 20.00 Nieuws. 20.05 Ra dar: eadioperiodiek 20.45 Het vierde us- trum van de Bond van Nederlandse Mi litaire Oorlogsslachtoffers: Flitsen uit het feestelijk programma. 21.50 Toneel- beschouwing. 22.00 Sitar: radiotijdschrift voor gitaristen. 22.10 Bas met harpbe- geleiding: Negro-spirituals. 22.30 Nieuws en mededelingen. 22.40 Actualiteiten. 23-00 Gesproken brief. 23.05 Venster op de hedendaagse muziek: muzikale lezing 23.40 Licht instrumentaal trio. 23.55-24-00 Nieuws. BRUSSEL VLAAMS 324 m 12.00 Nieuws. 12.03 Grammofoonmu ziek. 12.15 Gevarieerde muziek. (1225 Weerbericht en berichten voor dé schip pers). 12.50 Beursberichten en program maoverzicht. 13.00 Nieuws. 13.20Ka mermuziek. 14-00 Niéuws. 14.03 School radio. (15.00 Nieuws). 15.45 Grammo foonmuziek 16.00 Nieuws. 16.03 Beurs berichten. 16.09 Duitse les. 16-25 Piano recital 17.00 Nieuws. 17.15 Jazzmuziek voor de jeugd 17.45 Grammofoonmuziek. 18.00 Nieuws- 18.03 Voor de soldaten. 18.28 Paardesportberichten. 18.40 Gram mofoonmuziek. 18.45 Sportkroniek. 18.52 Grammofoonmuziek. 19.00 Nieuws en ra diokroniek. 19.40 Oosterse fantasie. 19.50 Lezing. 20.00 Hoorspel. 21.00 Grammo foonmuziek. 21.10 Amusementsprogram ma. 22.00 Nieuws en berichten. 22.15 Amerikaanse volksmuziek. 22.45 De ze ven kunsten 23.00 Nieuws 23.05 Stemmig gemengd avondprogramma. 23.55 Nws. 24.00-0.10 Berichten voor de scheepvaart. BRUSSEL FRANS 484 m 12 02 Gevarieerd programma en ac tualiteiten. 13.00 Nieuws. 14.33 Gevari eerd muzikaal programma 16.08 Klas sieke kamermuziek. 17.00 Nieuws. 18.27 Lichte muziek- 19.20 Licihte muziek. 19.30 Nieuws. 20.00 Klassieke muziek. 22.00 Wereldnieuws. 22,15 Jazzmuziek. 22.55- 23.10 Nieuws en berichten voor de schip pers. Woensdag 12 mei HILVERSUM I 402 m NCRV: 7.00 Dagopening. 7.10 Klas- siek pianospel (gr.) 7.30 Nieuws. 7.40 Radiokrant. 7.55 Lichte grammofoonmu ziek. 8-15 Gewijde muziek (opn.) 8.30 Nieuws. 8.40 Lichte grammofoonmuziek. 9.00 Voor de zieken 9.35 Waterstanden. 9.40 Voor de vrouw'. 1010 Moderne ka mermuziek (gr.) 10.30 Morgendienst. 11.00 Klassiek pianospel (gr.) 11.15 Lich te grammofoonmuziek. 11.50 Twaalf uur tje, cabaretprogramm'a. HILVERSUM II 298 m VARA: 7.00 Nieuws, ochtendgymnas tiek en socialistisch strijdlied. 7.20 Gram mofoonmuziek. 7.25 Van de voorpagina. 7.30 Lichte grammofoonmuziek. 8.00 Nieuws en socialistisch strijdlied. 8.13 Uitgeslapen: lichte grammofoonmuziek en reportages.8.50Ochtendig ymnas ek uitgeslapen: lichte grammofoonmuziek en reportages. 8.50 Ochtendgymnastiek voor cle vrouw. 900 Kookpraatje. 9.05 Klassieke grammofoonmuziek. 9.30 Mo derne grammofoonmuziek. VPRO: 9.40 Schoolradio. VARA: 10.00 Romantische orkestwerken (gr.) 11.00 Nieuws. 11-02 Voor de vrouw. 11.40 Stereo: Altviool en piano: klassieke muziek. Televisie programma dinsdag 11 mei. Dinsdag 11 mei NEDERLAND I NTS: 19.00 Nieuws- 19.01 Voor de kleu ters. 19.06 Weekjournaal voor gehoorge stoorden. 19-33 Engelse les. 20.00 Jour naal. VARA: 20.20 Achter het nieuws. 20.45 Tel uit je winst, quiz. 21.20 Tle- visierechtbank De kinderrechter. NTS: 22.55-23.00 Journaal. NEDERLAND II NTS: 20.00 Journaal. NCRV: 20.01 Ou de en moderne Amerikaanse volksliedjes 20.20 Station Petticoat: Kate's recept, TV-film 20.45 Gevleugelde avonturen, reeks programma's over de geschiede nis van de luchtvaart (deel 1). 21-15 Franse chansons. 21.40 Amsterdams ka merorkest en solist: oude en moderne muziek. RKK: 22.10-22.35 Paulus achter na, een reeks programma's over de rei zen van de apostel Paulus (8e episode) BELGIë VLAAMS 14.05-15.15 Schooltelevisie 18-15 Fran se les. 19.10 Zandmannetje. 19.25 De Flintstones. tekenfilm. 19.40 Politieke tribune. 19-55 Hier spreekt men Neder lands. 19.59 Weerbericht 20.00 Nieuws. 20.25 Bonanza, T.V.-western. 21.15 Pa- 22-00 Religieus programma. 22.30 Nieuws. BELGIë FRANS „o1.?-15 Schooltelevisie. 18.30 Berichten. 18.33 Nederlandse les. 19.00 De gedachte van de mensen, filosofie. 19-30 Les ca dets de la foret, film. 20.00 Journaal. 20.30 Vrije politieke tribune. 20.45 Face au public. 21.15 Le point de la médacine, wetenschappelijke uitzending. 22-15 i Journaal. hoogst moderne muziek horen. „Het is allemaal individueel. Het ma nifesteert zich. Het gaat langs grenzen en mogelijkheden. Eigenlijk is het een reuze ontdekkingsreis. Daarom blijven ook in principe de gasten in het cabaret ehandhaafd", verzekert Shaffy. Hij heeft iet afgelopen seizoen o.a. Joop Admiraal gedichten van Hans Lodeizen laten zeg gen., Hetty Blok kleinkunst laten be drijven en toneelgroep Studio een spel van Beckett laten opvoeren, ,Ik geloof, dat dit werk de mensen aan het denken heeft gezet. Niet alleen zijn er thans, die weten, dat zie meer kun nen, veel meer zelfs, er is nu ook een huis, waar het kan worden uitgeprobeerd, Ein de ervaring èn de mogelijkheden heb ben schrijvers en componisten tot nieuwe ideeën geïnspireerd," oordeelt de jonge ondernemende man, die het toneel, al thans tijdelijk, vaarwel zei. Hij memoreert dat Trins Snijders lie deren van Gurt Weiier zingt, dat Rob van Houten aan een nieuw eigen repertoire mimespelen werkt en dat Hetty Blok een nieuw repertoire kleinkunst op bouwt. December première Over het nieuwe programma kan hij nog weinig zeggen. Het zal wel in decern ber zijn première beleven, misschien veel eerder. „Het hangt allemaal van waar schijnlijkheden af. Maar de gasten blij ven. De formule zal steeds weer opnieuw moeten worden gevonden. Loesje Hamel krijgt ook veel meer stuff dan alleen nummers aankondigen. Chansons, veel chansons, zullen er worden gebracht," zegt Shaffy nadrukkelijk. .Wellicht wordt het nieuwe program ma sterk beïnvloed door de trip naar Amerika, die hoogstwaarschijnlijk door gaat, maar dat zullen we wel zien," zegt Ramses Shaffy. Op 18 mei moet hij in de haven van New York de Trade-show' brengen. „Misschien valt het de Ame rikanen wel heel erg tegen en komt er niets van het optreden in Amerika te recht.' In de ploeg gaat Shireen Strooker mee, die gedichten van Garcia Lorca voor draagt. Dinsdag vertrekt Shaffy-chantant met de Nieuw Amsterdam. Op de boot wordt het programma in het Engels uit geprobeerd. Eind mei is de groep weer terug in ons land om dan naar Amerika te vliegen. Zes juli moet Elisabeth List naar het Knokke-festival; Shaffy-chan tant vliegt terug naar Nederland. Half juli gaat het gezelschap weer per Nieuw Amsterdam naar Amerika. Shireen Stroo ker zal er dan niet bij zijn. Joop Admi raai gaat dan mee. Daarna nog een tocht met de Rotterdam, die op 22 -juli moet afvaren van Southampton „Is de Trade-show gunstig beoordeeld, dan zit het er in, dat we van eind juli tot eind oktober in Amerika blijven. De VARA zal in Amerika filmpjes van ons en onze ontmoetingen laten maken als alles doorgaat. Dan weer terug, is het denkt Ramses Shaffy hardop. AMSTERDAM De heer Charles de Wolff te Enschede zal wijlen dr. Anton van der Horst opvolgen als dirigent van de Nederlandsche Bachvereeniging. De nieuwe dirigent is 32 jaar oud en was leerling van zijn voorganger dr. Van der Horst. De heer De Wolff ver ving zijn leermeester reeds bij de Bachvereeniging sedert mei van het vo rig jaar. BREDA De Bredase kunstenares Akke Sins exposeert van 8 tot en met 29 mei van haar grafiek in kunstzaal Arti te Maastricht. BREDA In het cultureel centrum ex poseert vanaf zaterdag Jan Gregoor gouaches en olieverven. Thea Gregoor zal aan deze tentoonstelling enkele wandkleden toevoegen. Boven de Bey- erd exposeert vanaf diezelfde datum de benedictijn Frère Benoit gouaches en gemengde technieken. Frère Benoit (Chris Nuyten) is van huis uit Breda- naar, die zich achter de kloostermuren ontwikkelde tot een schilder, die in het noorden en westen reeds verschillende tentoonstellingen heeft gehad. DEN HAAG Het Haagse cabaret „Pepijn" heeft de 100e voorstelling gegeven van het programma „Oh, pardon". Het werd een feestelijke aangelegenheid, die werd bijgewoond door de ministers van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk, mr. M. Vrolijk, en de minister van onderwijs en wetenschappen, prof. mr. I. A. Diepenhorst. Ee;i nieuwe „baby"-piano, die werd aangeboden door de commissaris der koningin in Zuid-Holland,, mr. J. Klaasesz, behoor de tot de vele fraaie geschenken, waar mee het jubilerende cabaret werd over laden. UTRECHT Lila Kedrova, de actrice, die dit jaar de Oscar kreeg voor de beste vrouwelijke bijrol voor haar op treden in Zorba de Griek, zal aanstaan de donderdag in Utrecht aanwezig zijn bij de Nederlandse première van deze film. Lila Kedrova, een in Frankrijk zeer vooraanstaande toneelactrice ze heeft alle grote rollen van het moderne repertoire gespeeld was voordat ze in Zorba meespeelde, als filmactrice nauwelijks bekend. Ze kreeg haar rol, omdat de aanvankelijk gecontracteerde Simone Signoret de rol van een 65-jari ge cocotte niet aandurfde. Hoofdrolspe ler in Zorba, Anthony Quinn, war zó 'enthousiast over Lila Kedrova, dat hij haar ook een rol gaf in zijn nieuwe film High wind in Jamaica. (Advertentie) Zekerheid met een OLVEH Perfecte Groeipolis ik Hoeveel mensen er echt blij om zullen zijn valt moeilijk te zeggen, maar „Zo is het" blijft in de ether. Na een hele middag ruzie maken heeft de VARA daartoe besloten. Het zal de moreel sterk staande le zers misschien tegenvallen, maar ik persoonlijk ben er wel verheugd over. Ik kijk namelijkgraag naar dit programma, niet omdat ik me er zo verschrikkelijk mee amuseer, maar om het feit dat zoveel mensen er tegen zijn, mensen die trouwens zelf ook allemaal kijken. Om precies te weten waar ze tegen zijn. Een saillante bijzonderheid in het VARA-besluit tot handhaving van de angry young men is de bepalijig dat het programma „Zo is het" niet zal worden uitgezonden gedurende zes weken voorafgaande aan de eerstkomende verkiezingen. Dat is aardig van de VARA, die de verkie zingssfeer kennelijk zo sereen mo gelijk wil houden. Het argument waarop die beslis sing stoelt luidt als volgt: de pro grammamakers van „Zo is het" zou den door de speciale sfeer van de verkiezingsstrijd geremd kunnen worden. Dat heeft de VARA goed gezien. De lui van „Zo is het" zijn ver schrikkelijk gauw geremd. Zodra ze ook maar het geringste vermoeden hebben dat ze, door een bepaald onderwerp te behandelen, de gevoe lens van enige kijkers zouden kun nen kwetsen, dan schudden ze het hoofd en zeggen: nee, jongens, dat kunnen we niet doen. In tijden van verkiezingen is het Nederlandse volk nog gevoeliger dan anders. Onze tenen zijn over het algemeen niet zo verschrikke lijk lang, maar als het over politiek gaat zij we erg lichtgeraakt. Dat wéét de VARA, en ze is als de dood dat er in die tijd een verkeerd woord zal vallen. Daarom geen sa tirische jongelui voor het scherm, geen grollen en grappen over onze ministers, onze volksvertegenwoor digers of over de partijen. Neen, de uiterste sereniteit, zes weken lang. Elkaar vooral niet kwetsen. Alleen keurige sprekers voor de buis. Mensen die het op nette wijze zeggen. Die de andere partijen wel voor bedorven vis uit maken, maar die dat op politiek verantwoorde wijze doen, in termen die wij uit de kamerverslagen ken nen. Die er hun laaiende overtui ging in leggen, die niet suggereren dat het zo toevallig óók nog wel eens een keer kan wezen, maar die de kijker duidelijk maken dat het alleen maar zó is. En als dan de geachte spreker weer voor vier jaar in de Kamer zit, is het grapje weer toegestaan. 'Want dan kan het voorlopig geen kwaad meer. PRAET-MAECKER Middelbare scholieren in Rarrgely (Amerika) krijgen momenteel Latijn se les per telefoon. Hun leraar is in „Lachen a.u.b.!" het ziekenhuis opgenomen en onder de 2500 inwoners van Rangely kon niemand hem vervangen dan de reeds jaren door verlamming aan bed ge- kluisterde 72-jarige miss Ivey. Zij woont echter 500 kilometer van Ran gely. Nu geeft zij les per telefoon en het gaat gesmeerd, zeggen de leerlin- gen. Het ziekenhuis van Hampstead (E.) heeft het bezoekuur voor patiënten van zes uur per dag bekort tot ander half uur. De patiënten hadden ge klaagd dat zij oververmoeid raakten door de lange bezoekuren. Horizontaal: 1. zwaar stuk hout, f moeras. 2. grootmoeder. 3. keurtroe- pen. 4. jongensnaam, steun. 5. voeg woord, de oudste. 6. modder, boos aardige vrouw. 7. vruchten. 8. ijzer houdende grond. 9. deel van een schip, schop. Vertikaal: 1. sterke drank, 2. deel van het hoofd. 3. feeën, deel van een geweer, aantal zan gers. 5. muzielaioot, voorzetsel. 6. soldatenvoedsel, hoefdier. 7. met een ets werken. 8. voormalige Neder- f lands eiland. 9. niet vroeg. punj. •du® '6 '31-m '8 *uas}0 'i •s^Bi -9 a; 'tui *g -joosi 'j[03{ f •uajia g 'joo z '-map 'jaxq 'j f •dej; 'jaoj -g uao '8 'ua^ou •ssiaq 'sjajp* 9 js 'jo g 'xn;s "jioj •3wi» '8 'buio 'z pod 'sneq 'i *joh :Suissoido (Advertentie) Morgen wordt op Nederland I het programma Piste vertoond (kwart voor acht). Daarin treden o.m. de Bedini's op, een trio, dat men op de foto aan het werk ziet.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 13