Walcheren GEBAAR Zuid-Beveland AVI A WEET U HET ECHT BETER ALS HET OM DE KATHOLIEKE ILLUSTRATIE GAAT? Chefarine „4" VAN NELLE'S Zilveren H.K.W. te Goes Zeeuwsch-Vlaanderen PIKEUR „Streekverbetering" gaat op ingeslagen weg voort SPORTHAL IS SCHETSKLAAR Wapenschilden voor stadhuis Feest op drie november MIDDELBURG Herfstbal bij opening seizoen Dans Society VLISSINGEN I ASK A NAIROBÏAN WATCHMAKER FOR THE BEST WATCH, THE ANSWER IS, Boksonlmoeting V lissingen-Amsterdam Vier middelen ie zamen werken krachtiger MmMM Smokkelauto met boter in beslag venomen Dagblad De Stem GOES „St.-Willibrordus" vergaderde OOSTBURG TERNEUZEN Ritmeester ln Koewacht en ommelanden: nieuw \RATTEN- VLOKiilifi HOOGWATER Vandaag Morgen DAGBLAD DE STEM VAN DINSDAG 30 OKTOBER 1962 De „Middelburgse Dans Society" open de het nieuwe seizoen met een herfst bal" in de sociëteit „De Vergenoeging", waarheen men na de sluiting van „Het Schuttershof" verhuisd is. Dank zij het optreden van „The Lazy River Six" werd 't ondanks het feit, dat de accommodatie van deze zaal geringer is dan die Schuttershof", een geslaagde start voor een serie dansavonden. Het bestuur en met name Dick Moermond en Els en Frans Minderhoud hadden de danszaal feestelijk en smaakvol versierd. „The La zy River Six" o.l.v. Eddy de Poorter presenteerden de leden van de M.D.S., die minimaal 16 en maximaal 28 jaar oud mogen zijn, een grote verscheiden heid van dansen. Het bestuur is van plan elke maand een soortgelijke dansavond te organise ren. Begin december staat een ,,St.- Nicolaas-bal" op het programma ge volgd door een „Kerstbal" op het eind van diezelfde maand. De gelden, die via de verschillende acties werden verkregen ten bate van de bouw van een sporthal, vormen tot op heden nog steeds niet meer dan een fractie van het totaal benodigde bedrag, dat 5 tot 6 ton beloopt. Wel was er voldoende geld binnen om een opdracht tot ontwerp aan architec ten te verstrekken. In de jongste raads vergadering deelde wethouder Ch. Gil lissen Verschage, op vragen van de heer G. H. van Nijf, mede dat de plannen thans schetsklaar zijn. Op de vraag, of er al spoedig vorderingen mogelijk zijn, moest de heer Gillissen Verschage het antwoord schuldig blijven. Het grote vlakke front van het in aan bouw zijnde raadhuis op de Nieuwe Markt, wordt verfraaid met een tweetal wapenschilden. In deze wapens wil men de verbondenheid van Vlissingen met de Kroon tot uitdrukking brengen. Het wapen van de regerende vorst bleek echter minder gewenst, omdat dit nagenoeg gelijk is aan het rijkswapen, dat o.m. door rijksbelastingkantoren en politiebureaus wordt gevoerd. Daarom is de keuze gevallen op het wapen van Willem de Zwijger, op wiens naam het (Advertentie)' vraag een horloger In Nairobi naar het beste horloge, het antwoord luidt, eerste markizaat van Vlissingen staat (1581). De fles in het Vlissingse wapen is van een ander model als in het hui dige gemeentewapen, dat door de Hoge Raad van Adel in de vorige eeuw werd vastgesteld. Om beide schilden met el kaar in overeenstemming te houden heeft men het contemporaine stadswa pen gekozen. De gehele gevelversiering wordt uitgevoerd in mozaiek, bestaande uit een centimeter grote glazen glas deeltjes. Zaterdag 3 november a.s. organiseert de boksvereniging D.O.S. te Vlissingen bokswedstrijden in het Concertgebouw. Op deze avond zullen de Vlissingers het moeten opnemen tegen Amsterdam se boksers. De hoofdstedelingen staan onder de bekwame leiding van Willy Schagen, een zeer bekende figuur uit de vaderlandse bokswereld. Op het programma staan drie A-klasse partijen n.l. A. Rooth, P. Stekelenburg en H. Kooyman tegen A. Hol. De verdere Vlissingen-Amsterdam-partijen worden gevormd door Bertus van Hoven tegen H. Joosten, Jos Jasperse tegen J. Bar- ran, Jan Tameris tegen T. Meneer, Jo- han van de Meer tegen J.. Peek, André Step tegen H. Schoorl, Cees Grootjans tegen F. Kessels, Izaak de Mey tegen P. Olting, Aart Nootenbaart tegen A. Zuidersma, terwijl Helmuth Vercammen zijn ringdebuut maakt tegen C. Poole. (Advertentie) zonder de maag van streek te maken I De vier middelen van Chefarine „4" werken niet alleen krachtiger bij de bestrijding van pijn en griep, maar bovendien veiliger, want één ervan zorgt dat ook een gevoelige maag niet van streek raakt. n Glazen buisje 20 tabletten f 0.80 Handige stripverpakking 40 tabletten f 1.50 Voordelige flacon 100 tabletten ƒ3.50 (Advertentie) Met één Van Nelle's theebuiltje (groot formaat) zet u vlug en gemakkelijk 'n flinke pot heer lijke, krachtige thee. Om de hele familie van te laten genieten! Want de geur en fijne smaak van de beroemde Van Nelle's „Afternoon" melange zijn in het builtje extra geconcentreerd bewaard. fi:fi: 1 I: 1 lil m i fis-1 i 1 O Ambtenaren van de invoerrechten cn accijnzen te Axel hebben in samenwer king met de Belgische douane een smok kelauto met 800 kg koelhuisboter te Zei zate in beslag genomen voor een geza menlijke waarde van ruim 3000. In Sas van Gent werd de smokklauto klem ge reden. De buit was daar 200 kg boter en de auto, die tezamen een waarde van rond 2000 vertegenwoordigden. Beide keren zagen de inzittenden kans te ont komen. Zie r i k zee OUDERAVOND R.K. SCHOLEN met onbreekbare veer Op maandag 5 november wordt hotel Van Oppen een ouderavond gehou den door de r.-k. lagere- en kleuter school. Het huishoudelijk gedeelte van de vergadering vermeldt onder andere de verkiezing van twee nieuwe bestuurs leden als gevolg van het vertrek naar elders van mevrouw Ten Velde en de heer De Kort, Het bestuur van de ou dercommissie heeft nu voorgedragen mevrouw Vermue uit Noordgouwe en de heer Den Reijer uit Zierikzee. De heer P. v. Beveren zal een cau serie houden over het onderwerp „Het onderwijs in vroegere eeuwen". De heer van Beveren. archivaris van Zierikzee, heeft voor deze causerie een speciale studie gemaakt. GESLAAGDE OPVOERING „DRIEMAAL KOEKOEK" De Z.V.U. bracht in samenwerking met de kunstkring Zierikzee, in de Con certzaal een uitvoering van het toneel spel ..Driemaal koekoek" van de Franse auteur Aehard. Het spel werd ten to nele gevoerd door de toneelgroep „Cen trum" onder regie van Elly van Steke lenburg. De zaal was nagenoeg uitver kocht. Het stuk werd op vlotte wijze gebracht, waarbij opviel, dat de over heersende komische zijde van het ge beuren veel beter tot haar recht kwam dan de tragische. Na afloop mocht het gezelschap een hartelijk applaus in ont vangst nemen, terwijl er voor de da mes bloemen waren. De afdeling Goes van de Nederlandse Katholieke Bond van administratief, verkopend en verzekeringspersoneel, ,,St.-Franciscus van Assissië". kortweg genoemd de H.K.W. gaat op zaterdag 3 november a.s. het feit herdenken, dat Dagblad voor Zeeland KANTOREN voor Zeeuwsch-Vlaanderen: Steenstraat 14, telefoon 2377, Hulst voor Walcheren en Zuid-Beveland: Klokstraat 1, telefoon 6252 Goes Alg. redacteur voor Zeeland: F. DE LIGT, tel. 6252, Goes Exploitatie- inspectie Zeeland L. K M DE JONG tel. 2377 - HULST Redacteur voor Zeeuwsch-Vlaanderen P G. KUYPERS telefoon 2377 Hulst privé 3327. Redacteur voor Walcheren: CH. SCHETS, telefoon 3566. Vlissingen Prijs voor losse advertenties, bestemd voor de editie voor Zeeland 0,17 per mm. 1 mm ingezonden mededelingen 2V2 mm gewone advertenties. Bij contract aanzienlijke reductie. „Kleintjes": 3 regels of minder 1,— elke regel meer 0,20. Bij plaatsing ook in de Brabantse oplage resp. f 1,60 en f 0,45 Bij 3 achtereenvolgende ongewijzigde plaatsingen de derde plaatsing tegen half geld. de afdeling voor 25 jaar werd opge richt. Het toenmalige bestuur moest het bij de oprichting doen met 22 leden. In 1941 is de afdeling tengevolge van het oorlogsgeweld vrijwillig ten onder ge gaan en de kas moest onderduiken. Na de bevrijding in 1945 startte men opnieuw met de werkzaamheden met 45 leden on der voorzitterschap van de heer C. L. B. de Rechter. Bij het vertrek van de heer de Rechter uit Goes in 1958 telde de afdeling 92 leden, welk ledental onder de huidige voorzitter, de heer A. Hoo- gesteger. is uitgegroeid tot 125. Toch zijn er in de afdeling Goes, die na de afdeling Hust de grootste vakbe weging is in het gewest Zeeland, nog on geveer 75 a i00 ongeorganiseerden, waarmee het bestuur nog graag het le dental zag opgevoerd. Een feestcomité heeft alle mogelijke moeite gedaan om dit jubileum van de H.K.W. niet ongemerkt te laten voor bijgaan. Zij zijn er in geslaagd een bij zonder goed programma samen te stel len, dat zeker ieders aandacht waard is. Zaterdagmiddag 3 november a.s. zal het bestuur van de H.K.W. afdeling Goes in het Schuttershof recipiëren, 's Avonds is er voor de leden met hun introdu cés een feestavond, eveneens in het Schuttershof. Dan zal het Reizend Zeeuws Volkstoneel uit Hulst onder regie van Drs. Louis Lockefeer een opvoering verzorgen van de klucht in 5 bedrijven „Die Gecroonde Leersse" van Michiel de Swaen. Mte dit stuk heeft het R.Z.V, T. in het seizoen 1961-'62 het Zeeuws Landjuweel gewonnen. Tot slot van de feestavond wordt een bal verzorgd door de Goese dans- en showband „The Orpheans". Tijdens de feestavond, die tegen betaling ook toegankelijk is voor parochianen van Goes, zal aan 4 jubilarissen het zilveren bondsinsigne worden uitgereikt wegens hun 25-jarig lidmaatschap. Onder deze jubilarissen is er zelfs een, die reeds 45 jaar lid is van de H.K.W. De feestviering zal wor den bijgewoond door de vice-voorzitter van het landelijk bestuur, de heer de Riesch, en door de districtsbestuurder, de heer van der Lee. In café Baarends heeft gisterenavond een ledenvergadering plaatsgehad van de afd. Goes van de katholieke bond van werknemers in de industriële bedrij ven St.-Willibrordus". Secretaris P. Pop lichtte eerst de pas gestarte lande lijke ledenwervingsactie toe. De actie zal tot aan het einde van 1963 voortduren. In Goes zijn er in de afgelopen weken tien nieuwe leden bijgewonnen- Het le dental loopt nu tegen de 60- Districtsbe stuurder E. van Hilst uit Bergen op Zoom gaf vervolgens zijn visie op de Euromarktproblemen. KATHOLIEKE ZEEUWSE KOOR SCHOOL DWONG ALLER RESPECT AF De leerlingen van de Katholieke Zeeuwse Koorschool hebben een concert verzorgd voor ongeveer 35 leden van de afdeling Goes van Jeugd en Muziek. Tijdens het concert, dat gegeven werd in de Koorschool, werden werken uitge voerd van Handel. Brahms en Schu bert. Ook volksliedjes en liedjes van Toon Hermans werden ten gehore ge bracht. De explicatie bij dit concert werd gegeven door de directeur van de Koor school, de heer E. Heyblok. Alle aanwe zigen waren diep onder de indruk van het gebodene en vol bewondering voor hetgeen de heer Heyblok met zijn jon gens weet te presteren. VEERTIGJARIG JUBILEUM BIJ P.T.T. De heer A.M. Gecnse viert zijn 40-jarig jubileum als besteller der PTT. De heer Geense trad op 1 januari 1920 als hulpbesteller in dienst te Waarde, welke standplaats hij met een onderbre king van enkele jaren tot 1947 trouw bleef. In dat jaar werd de heer Geense verplaatst naar Goes, waar in 1953 zijn benoeming tot besteller eerste klas volg de. De heer Geense is op het postkantoor alhier belast met het beheer van mate rieel en de bediening van de postbussen. Vooral door laatstgenoemde functie is hij een bekende figuur geworden voor vele Goesenaren. In de morgen zal hij in het gebouw van de CVJMV Wijngaardstraat 26 door di rectie en personeel worden gehuldigd, terwijl er vanmiddag gelegenheid is de jubilaris geluk te wensen. SCHIETING BATAVIEREN Door de handboogsociëteit de Batavie ren uit Kloetinge werd zondagmiddag in het Schuttershof een schieting gehouden op de liggende wip. Hieraan werd deel genomen door 36 schutters van 11 socië teiten. De uitslag luidt: Hoge vogel: J. Koens, Jacoba van Bei eren; le zijvogel: A. van de Bulck, Eens gezindheid; 2e zijvogel P. Vermuë, Jaco ba van Beieren, le kal: A. van de Bulck Eensgezindheid, 2e kal: N. Schouwenaar, Batavieren, kleine kal: C. van de Guchte Spes Nostra. 2e kleine kal: P. Timmer man, Eensgezindheid, le klep: J. de Rijke, Edele Handboog, 2e klep L. Ver muë, Soranus, 3e klep: A. de Jonge Rijk, Willem Teil, Ovezande. De meeste kleine vogels "Werden ge schoten door J. Rentmeester van Eens gezindheid 's-Heerenhoek. LEZING OVER LEVENSMIDDELEN VOOR R.K. VROUWENGILDE Vanavond zal het r.-k. Vrouwengilde in De Landbouw bijeenkomen. Drs. D. Visser, directeur van de keuringsdienst van waren, zal het een en ander komen vertellen over de eisen, die aan levens middelen gesteld worden. Ook zal hij iets zeggen over de controle, die de keu ringsdienst op de kwaliteit van levens middelen uitoefent. TAFELTENNISCOMPETITIE. De Tafeltennis Competitie is vorige week voortgezet met een aantal bijzon der interessante wedstrijden. De wedr strijd N.S. 1Rijkswaterstaat 1 werd na een zeer goede partij van Rijkswaiei- staat toch een overwinning voor eerst- genoemae, uitslag 7-3. Verrassend was ae uitslag van ae wedstrijd PZEiviGoes 1, 6-4. VvACO 1 won met 8-2 van Goes 2 en riaringman 1 versloeg AKF 1 met 10-ü. De stand in klasse A is na deze wed strijden geworden: N.b. 1 2 2 0 0 4 173 Haringman 1 2 10 13 15—5 WACO 1 2 10 13 13—7 PZEM 2 10 13 11—9 Goes 1 2 0 111 9—11 RijKswaterstaat 1 10 111 3—7 Oues 2 1 0 1 0 0 2—3 AKF 1 2 0 2 U 0 U—20 iviasse B wordt aangevoeru door Goes 3 aat net team van Ai\P 2 met een 100 nederlaag naar huis stuurde. Rijkswater staat 2—Ambachtsschool werd 37, WACO 2 versloeg 1N.Ö. 2 met niet min der dan 100. Haringman 2 moest door het gemis van een deiue speler ae volte winst laten aan Jonge Strijd, dat zijn weastryd won met 73. De stand in klasse B is: Goes 3 •rtjuoachtsschool WACO 2 Waco Jonge Strijd KijKswaterstaat 2 Haringman 2 N.S. 2 A.K.R. 2 20—0 17—3 9—1 9—1 7—3 4—16 3—17 1—19 0—10 JONG ARTIESTENBLOED IN HUYBERGEN. Het jeugdcircus ,,Jong Artiestenbloed" is zondagavond voor het eerst na de ziek te van de leidster, mevrouw C. Jansen Kusters weer opgetreden. Het gezelschap was uitgenodigd een uitvoering te geven voor de Broeders en de mternaatsleerlmgen te Huybergen; dit naar aanleiding van het zilveren ju bileum van Broeder Paulus. De zestien Goese jongens en meisjes hebben met hun dikwijls gedurfde nummers het ene ovationele applaus na het andere te ver werken gekregen. Vooral de verrichtin gen van 't slangenmeisjes Sylvia werden bewonderd. Het programma waarin en kele nieuwe nummers waren opgenomen duurde ongeveer tweeëneenhalf uur. JAARVERSLAG 1961 ORANJE-GROENE KRUIS. z Uit het jaarverslag 1961 van de stich ting Goese wijkverpleging „Het oranje- groene kruis" blijkt, dat de stichting over bedoeld jaar een nadelig slot van f 300,heeft moeten boeken. Doordat het aantal contribuanten is gestegen met 49 tot 2007 kon de contributie evenwel toch 'op f 5,per jaar worden gehand haafd. In de wijkverpleging werden 241 pa tiënten geholpen. Het aantal tbc-patiën- ten, waarvoor de stichting zorgde, daalde met 6 tot 15. De belangstelling voor de consultatiebureaus voor zuigelingen en kleuters is zeer constant. Het aantal pa tiënten bij de afdeling reuma-bestrijding is weer gestegen. In 1961 waren er 36 patiënten onder behandeling, tegen 25 in 1960. Hansweert MUZIKALE SUCCESSEN Op een dit weekend gehouden concours voor bandjes en een solistenfestival heeft het Bandje The Moonlight Stars en de solist Nauval v.d. Spil een groot succes geboekt. Zowel het orkestje als N. v.d. Spil wisten in de finale, die zondag j.l. gehouden werd, door te dringen. The Moonlight Stars wisten uiteinde lijk beslag te leggen op de derde plaats, terwijl Nauval v.d. Spil niet minder of beter wilde doen en bij de solisten even eens beslag legde op de derde plaats. The Moonlight Stars was als volgt sa mengesteld: Nauval v. d. Spil, gitaar; Marjam Guiljam, idem; Kees Openneer, drums; Piet de Keijzer jr., klarinet en saxofoon; Piet de Keijzer sr. accordeon. De solist N. v.d. Spil werd begeleid door het bandje The Moonlight Stars. De nummers die zij ten gehore brach ten waren In the mood, Grootvaders klok Nauval v.d. Spil zong Mona Lisa en Itês now or never. R.-K. VROUWENGILDE De bijeenkomst van het r.-k. vrouwen gilde zal in verband met het feest van Allerheiligen op donderdag a.s. geen doorgang vinden. Het bestuur heeft be sloten nu een dag eerder in „Kaj Munk' samen te komen, zodat de bijeenkomst woensdagavond plaats zal vinden en wel te half negen. BILJARTWEDSTRIJD In het kader van een plaatselijke bil jartcompetitie heeft in het café Haven zicht een ontmoeting plaats gevonden tussen de biljartvereniging Havenzicht en Thalia. De uitslag was: A. v.d. Gochte (Havenzicht)—P. Schouwenaar (Thalia) 76-69, J. de RitterP. de Boer 48-78, Th. HeyeWiegman 29-23, J. Visser A. Quakkelaar 65-26, E. SchothorstA. Visser 33-31, P. EemanJ. Driedijk 21-50, H. Ridderhof—R. Steutel 31-24, P. Schot horstK. Schippers 60-50, totaal 363- 351 punten. Met 12 punten verschil moest Thalia dus haar meerdere in Havenzicht erken nen. s-Heer Arendskerke VOORMAN-GEMEENTEWERKMAN De raad besloot goed te vinden, dat er een voorman-gemeentewerkman be noemd zou worden. Burgemeester "en wethouders hebben thans in deze functie benoemd de heer L. Goedegebure, die reeds als gemeentewerkman werkzaam is bij gemeentewerken. Kapel le PRIJZEN WINKELWEEK De eerste serie prijzen in de winkel week van de middenstandsvereniging in Kapelle in samenwerking met het Prin ses Beatrix polio fonds is toegewezen. Op 7 november zal weer een serie prijzen in deze winkelweekactie worden bekendgemaakt. De gehele actie duurt tot 7 december. Kruiningen TONEELAVcri^ In „Ons Dorpshuis" werd door de plaatselijke kunstkring een toneelavond georganiseerd. Opgevoerd werd „Harten twee, harten drie" door toneelgroep Stu dio. De belangstelling voor dit toneelstuk was goed. Het publiek heeft zijn waar dering niet onder stoelen of banken ge stoken en de spelers en speelster een wa re ovatie gebracht. Gezien het feit dat de belangstelling groter was dan in vorige jaren zal over wogen worden of het financieel gezien ook volgend jaar weer mogelijk zal zijn iets ten tonele te laten brengen. (Advertentie) Yerseke GOUDEN HUV.cLIJKSFEEST Morgen zal het echtpaar Kole-Loy- mans uit de Scheldestraat het 50-jarig huwelijksfeest vieren. De heer Kole is de ijverige secretaris van de plaatselij ke bond van bejaarden, tevens be stuurslid van de provinciale vereniging. Hij heeft een zeer belangrijk aandeel in het werk voor de bejaardensociëteit, waarbij zijn echtgenote hem trouw ter zijde staat. BEZOEK AAN BEJAARDEN De gitaarclub van het Leger des Heils heeft onder leiding van majoor Hopper een muziekavond gegeven in het bejaardenhuis „Vredelust". Een groot aantal liederen werd uitgevoerd, waarvan enkele bekende door de be jaarden spontaan werden meegezongen. De heer Bouwman, hoofd van het tehuis, bracht namens de bejaarden dank aan de gitaarclub en hij hoopte, dat spoedig weer een dergelijke avond kan worden aangeboden. Clinge RAADSVERGADERING Vanavond om 7 uur zal 'n openb. raads vergadering plaatshebben, waarin naast enkele ingekomen stukken besproken zal worden het verlenen van subsidie aan de Stichting Katholieke Openbare Bibliothe ken in Oost-Zeeuwsnh-Vlaanderen en aan het Speeltuincomité voor het aanleggen van een toiletgelegenheid. Verder zal besproken worden het ver strekken van een bijdrage in de exploi tatiekosten van de imbecielenwerkplaats te Hulst. De overeenkomst voor onder linge hulp bij het bestrijden van brand zal een wijziging ondergaan. Aan de plaatselijke middenstand zal ontheffing verleend worden van de winkelsluitings wet in verband met de St. Nicolaasvie- ring. Voor Kapellebrug zal getracht wor den om langs de oostzijde van de Gent sestraat in samenwerking met Rijkswa terstaat een riolering aan te leggen. Tenslotte zal de voorzitter voor de rondvraag nog enkele mededelingen doen Kloosterzande STOPPENDE AUTO WERD AANGEREDEN Op de Groenendijk vond een botsing plaats tussen twee achter elkaar rijden de personenauto's De 'voorste auto werd bestuurd door P.S. uit Klooster zande. die wilde stoppen voor het bejaar dentehuis, om iemand uit te laten stap pen. Voor het echter zover was, werd P.S. van achteren aangereden door een hem volgende personenauto, bestuurd door W.d.B. uit Terneuzen. Beide auto's werden beschadigd, doch persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. D.B. had te veel aandacht geschonken aan op het trottoir lopende kinderen, terwijl het zeer slechte weer ook een rol speel de. Nieuwvliet RAADSAGENDA De agenda van de raadsvergadering van hedenavond vermeldt o.a. een ver zoek van de commissie voor hygiëne van het kind in Zeeland om verhoging van de bijdrage van f 1,- per verzor gingsdag tot f 2,-. Het Ned. Astma Fonds vraagt 2 cent per inwoner en de vereniging voor Instrumentale Mu ziek te Middelburg 4 cent per inwoner. Een rekeningcourant-overeenkomst tot een bedrag van f 50.000,- wil het col lege sluiten met de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten en tenslotte moeten in diverse commissies gemeen telijke vertegenwoordigers benoemd wor den. RAADSAGENDA De gemeenteraad houdt woensdag avond om half acht een openbare ver gadering. Tot de agendapunten beho ren o.a. voorstellen tot: a. benoeming van tijdelijke leraressen en leraren aan de gymnasiale afdeling van het Konin gin Wilhelmina-lyceum; b. vaststelling van het aantal wekelijkse lesuren vak onderwijs aan de openbare lagere en ulo-school; c. vaststelling van het be drag, dat de gemeente werkelijk heeft uitgegeven over 1961 aan gewoon en uitgebreid lager onderwijs (resp. f 6572,17 en 7292,86) en d. wijziging der rangindeling en bezoldiging van de ge meente-opzichter. BURGERLIJKE STAND Geboren: Hubert zv J. Maas-Vervaat; Berry zv M. Verpoorte-Smeets; Karin df P. Vroegop-Meertens; Wilhelmina dv J. Hamelink-Verschelling; Jan zv H. Pijpe- link-v. Drongelen; Chantal dv L. Mat- thijs-de Wolf; Paulus zv G. de Clerck- van Haelst; Victor zv Th. Mirrer-Siti; Hubertus zv Th. Engels-Pollet. Huwelijksaangiften: P. Smolenaers 64 j. en J. Weijts 48 j.; N. de Vin 24 j. en N. v. d. Tol 22 j. Gehuwd: J. Maas 19 j. en P. den Ha mer 18 j.; Fr. de Decker 24 j. en S. Dees 20 j. Overleden: C, Haak 70 j.; M. Bartelson 72 j.; Fl. de Bock 56 j.; J. Riemens 77 j. (Advertentie) ook in blikken van 20 stuks 2,80 licht - luchtig- lekker in't heldergele dc De commissie „Streekverbetering Koe wacht e.o." koestert het vertrouwen, dat zij de goede weg is ingeslagen en dat derhalve de tot dusverre gevolgde rich ting de juiste is. Van dit inzicht geeft zij duidelijk bljjk via haar werkprogramma voor 1963, dat simpelweg een voortzet ting betekent van de activiteiten in het thans (nog) lopende jaar. Activiteiten, die er o.a. toe geleid hebben, dat de streekverbeteringsgedachte op grote schaal ingang heeft gevonden en dit is uiteraard een winstpunt van betekenis! Door het L.E.I. zal zo mogelijk een sociaal-economisch onderzoek worden in gesteld, dat in eerste instantie nogal be langrijk kan wezen voor de agrarisch- sociale voorlichting en de ruilverka veling. Hierbij zal speciale aandacht worden geschonken aan de arbeidsbe- zetting en arbeidsbehoefte, de overgang naar niet-agrarische bedrijfstakken, het landbouwonderwijs en de vakkennis, de gemiddelde gezinssamenstelling, de nog al variërende bedrijfsstructuur, etc. Als alles volgens plan verloopt, dan kan het rapport over dit onderzoek in het na jaar van 1963 gereed zijn. Proeven met verschillende gewassen zullen worden voortgezet of begonnen. En ook het onderzoek naar de gezond heidstoestand van de varkensstapel, dat in 1961 is gestart zal op circa twintig bedrijven worden gecontinu eerd. De ontwikkeling der demonstratiebe- drijven is ook dit jaar gunstig geble-i ken en derhalve zal men ook op dit terrein het ingeslagen pad blijven vol gen, waarbij het in de bedoeling ligt. nog een demonstratiebedrijf ter grootte van 20 a 25 ha te creëren met extensie ve bedrijfsuitvoering. Ook komt er een demonstratie-object voor de kippenhouderij, die weliswaar veelal als nevenbedrijf wordt uitgeoe fend, maar waarvan toch grotere pro fijten te trekken zijn! Met name een meer-doelmatige inrichting der bestaan de hokken kan hiertoe in belangrijke mate bijdragen. De demonstratie met een stoppel- knollen-plukmachine, die men voorne mens is te realiseren, betekent in deze contreien een introductie van dit een voudige mechanisme, waarin beloften- volle perspectieven geborgen liggen De vee- en varkenskeuringen, de tech nische wedstrijden voor jongeren, de leerzame excursies en de bedrijfsecono mische boekhoudingen hebben in het verleden hun nut voldoende bewezen om ook in de toekomst te worden gestimu leerd van commissie-zijde. Opnieuw zal weer een premie ver leend worden bij de aankoop van vrou welijk fokmateriaal van rundvee en varkens, doch wat het rundvee be treft: uitsluitend in de categorie der A-dieren, want de praktijk heeft ge leerd dat de aankoop van B- en C- vee niet in voldoende mate bijdraagt aan de verbetering van de veestapel. De begroting 1963 dezer streekverbe- teringscommissie vermeldt in haar ver schillende voorlichtings-afdelingen de navolgende bedragen: a. landbouw f 25.450,b. tuinbouw f 12.080,c. huishoudelijk f 10.600,d. agrarisch- sociaal f 1.000, Op tuinbouwgebied blijkt in het be trokken rayon enige vooruitgang te bespeuren en met name de intensiviteit en rationalisatie op de kleine en ge mengde bedrijven nemen toe. Welke vooruitgang helaas niet te constateren valt met betrekking tot de belangstel ling voor de groenteteeltvakschool. Advertent id MU.^A«STA ROEIT ZE GENADELOOS UIT Morgen, woensdag 31 oktober, gelden oor de provincie Zeeland de volgende hoogwaterstanden: Hansweert 4.40 en 16.42 uur; Terneuzen 3.49 en 15.59 uur; Vlissingen 3.24 en 15-31 uur; Wemel- dinge 5.29 en 17.35 uur. Hebt u - als niet-abonnee - geen verkeerd beeld wan- Katholieke Illustratie. Nassaujaan 51. Haarlem. P neer u over de Katholieke Illustratie denkt of praat? Misschien te ouderwets, te star, te stijf? De enige manier om goed over dit moderne, flitsende, actuele I Gaarne zal ik de Katholieke lllustrati. gratis en gezinsblad te kunnen oordelen, is het eens goed te If *end 3 weken op proe' °ntvangen- B.6 lezen en er eens echt van te genieten. Dan zult u tot f\ Adres- uw verrassing ontdekken, dat dit blad na twee of drie plaats- nummers onmisbaar voor u wordt, als lezer èn als I «7i7ë7n!7-ië katholiek. Wat zegt u van dit sportief aanbod? A u u- l. u u het familieblad, waarbij u zich het beste thuis voelt. TILBURG ONDER EIGEN DAK Het nieuwe gebouw van de Katholieke Economische Hogeschool ULLL II LLI\ III U L - DE GOOCHELAAR VAN ALVERNA Een broeder die zijn publiek bij de neus neemt ZELFBEDIENING OP HET WATER De moderne parlevinker GOES Grand 20 uur Kop op, borst vooruit, a.l. De Landbouw 20 uur Lezing vrouwen gilde VLISSINGEN Alhambra 20 uur Psst mijn dochter weet er meer van, 14 j. Luxor 20 uur Zeerovers van Tortuga, 14 jaar MIDDELBURG Electro 19.30 uur Wraak der Apachen, 14 jaar TERNEUZEN Luxor 20 uur De inspecteur, 14 j. OOSTBURG Ledel 20 uur Met de moed der wan hoop, 14 j. GOES J4 Grand 20 uur Kop op, borst vooruit, a.l. VLISSINGEN J Alhambra 20 uur Psstmijn dochter weet er meer van, 14 j. Luxor 20 uur Zeerovers van Tortuga, 14 jaar MIDDELBURG Electro 19.30 uur The Rat Race. 18 j- HANSWEERT M. Kaj Munk 20.30 uur R.-k. vrouwengilde

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1962 | | pagina 2