Walcheren W De Sint in de Scheldestad m pijl HEMA Opmerkelijk recital door Th. Olof en W. Hielkema EHBO te Kloosterzande huldigde dokter Hermans Kijk naar onze sint nicolaas aanbieding/ Wat en Waar ZUID BEVELAND Z.-Vlaanderen Dagblad De Stem Een Gispen bureaulamp een practisch geschenk Ensemble brengt „De tiende man" Clubtentoonstelling van konijnen Burgerlijke stand HEDENAVOND is ILKINC'S ARENHUIS HULST Afscheid secretaresse R.-K. Vrouwengilde Kinderoperette was hartveroverend Veilingdagen te Kapelle gewijzigd OPEN tot 9 uur Kantoormachinehandel J. A. BSESBROECK - Hulst Tel. 01140-2080 manoeuvres Geen op kampeerterrein te Domburg Bij St.-Jan steen Bestelwagen na slipper berm in een cantine-juffrouw Voor Z.V.U. Terneuzen Cadeaux voor zilveren docent In bus overleden REMBRAND! KLOOSTERBALSEM HOOGWATER mmm Vandaag Morgen BINNENWERK IS WINTERWERK! Verfspreiding is werkspreiding! VERF GEEFT FLEUR BBC-REPORTAGf DIERGAARDE BLIJ! VARA-gids: Omroepbek mr. Scholt< onbegrijpeli /net ROTERDO Radioprogram zlevisieprogra DAGBLAD DE STEM VAN MAANDAG 20 NOVEMBER 1961 MIDDELBURG Onder auspiciën van de Stichting Zeeuwse Volksuniversiteit brengt het to neel- en televisiegezelschap Ensemble vrijdag 24 november in de Schouwburg „De Tiende Man" van Paddy Chayefski. De regie van dit stuk, waarmede een van de oudste joodse legenden tot thema werd gekozen, is in handen van Karl Guttmann. Met een inzending van 165 dieren kon de heer A. Clement, voorzitter van de Middelburgse konijnenvereniging „Nut en Sport", bij de opening van de club tentoonstelling in „Mercurius", spreken van een succes. Tijdens deze twee dagen durende tentoonstelling kon men genie ten van een keur van de mooiste cVeren, welverzorgd en overzichtelijk tentoonge steld. Als speciale attractie had het ac tieve Verenigingsbestuur gezorgd voor een landelijke show van cavia's, afkom stig uit heel het land. Dit zijn de bekroningen:: Mooiste konijn: zwarte Havana eig. P.J. den Hollander Mbg. 2e witte Wener eig. L.J. Jansen Souburg; grote rassen: blauwe Lotharinger eig. J.A. van Dalen Mbg. ram, middenrassen: zwarte Ha vana eig. P.J. den Hollander Mbg.; voed ster middenrassen: witte Wener eig. L.J. Jansen Souburg: kortharige rassen: zwarte Rex eig M.J. Hoogesteger Mbg.: kleine rassen; zwarte Tan, eig. J. Dom misse Mbg.; dwergrassen; roodoog Pool eig. J. Nijholt K'kerke; Cavia's: 1. zwar te cavia eig. J. Bol te Oosterhout. 2. borstelharige driekleur eig. G. v. Ooster- hout Mbg. JUBILEUM-UITVOERING DOOR „MEDIOBURGUM" Ter gelegenheid van het 70-jarig be staan geeft de Gymnastiek- en scherm- vereniging „Medioburgum" haar jubile um-uitvoering vrijdag 24 november a.s. in het Schuttershof. FEESTAVOND BUURTVERENIGING Tijdens de jaarlijkse feestavond in „De Gouden Poorte" kon de voorzitter van de buurtvereniging Bagijnhof en omgeving in zijn openingstoespraak waarderende woorden richten tot enkele buurtbewo ners die zich verdienstelijk hadden ge maakt voor de vereniging. Naast de bloe menhulde aan enkele dames mocht de heer Kok als verzorger en leider van de speeltuin die zich in een overweldi gende belangstelling mocht verheugen het afgelopen seizoen een polshorloge als dank en waardering in ontvangst ne men. „De Oprechte Amateur" verzorgde o. l.v. P de Leeuw de avond met een vlot afwisselend programma van muziek, zang en voordracht, afgewisseld met snelteke- nen en een quiz. Het trio Schier zorgde voor dansmu ziek tot besluit van deze geslaagde avond. Nieuw- ett Sint Joosland MUZIEKUITVOERING De muziekvereniging „Oefening na den Arbeid" en het pas opgerichte tamboer korps van deze vereniging hebben in ca fé „De roode leeuw" alhier een muziek uitvoering verzorgd. Onder de aanwezi gen waren o.a. de ere-voorzitter burge meester F. S. K. Graaf van Randwijck en vertegenwoordigers van muziekver enigingen uit Arnemuiden en Ritthem. Het tamboerkorps, onder leiding van de heer Florusse, opende de avond, waarna directeur J. Meliefste die de muziekver eniging leidde bij de uitvoering van een aantrekkelijk programma. Het publiek getuigde van zijn enthou siasme door een warm applaus. Hierna werd de heer A. Knuijt gehuldigd, om dat hij 25 jaar als muzikant aan de ver bonden is. De erevoorzitter-burgemeester speldde hem het zilveren insigne op. De jubilaris dirigeerde daarna een ter ere van hem gespeelde mars. Na de pauze werd een toneelstuk opgevoerd: „Gevaarlijk snoep goed". VLISSINGEN Boeiend concert door Kunstmaandorkest Tijdens het concert in „Britannia" door het Kunstmaandorkest onder leiding van Anton Kersjes heeft men kunnen con stateren dat dit een ensemble is van aparte charme met een fijnzinnige per fectie, waarin een voortreffelijk even wicht heerst. Men wordt getroffen door de ongeforceerde mildheid van de strij- kersgroep en de werkelijk sonore een heid van de koper- en hoornblazers. Welke innemende resultaten hiervan het gevolg zijn kon men horen in de „Symfonie met een paukenslag" van J. Haydn met geïnspireerd spel van een vaak amusante aard, dat allerminst mis stond. Vervolgens het concert voor piano en orkest in a klein 'van R. Schumann met medewerking van George van Renesse Zijn vertolking was van een indrukwek kende allure, waarin Kersjes en zijn or kest in geen enkel opzicht achterbleven. In de ovaties liet de solist dirigent en orkest dan ook terecht delen. Boeiend van bewogenheid en klank klonk tot besluit de vijfde symfonie van Dvorak met overtuigende zeggingskracht en de gespannen aandacht die in de zaal heerste betekende het beste compliment aan het adres van het met pittgie durf en puntige precisie musicerende Kunst maandorkest. d. R. Geboren: Stefanus z.v. M. Hoogesteger- Marinus; Elizabeth d.v. P. Stroo-de Rij ke; Govert z.v. H. Leendertse-van Splun- der; Ellen d.v. A. Wilmering-van Laar hoven; Servatius z.v. S. Knipsadeler-van Haperen; Gerrit z.v. A .Brouwerlasser- Adams; Lilian d.v. H. Siegers-Acda; Bri gitte d.v. G. de Hamer-A. Snijders. Huwelijksaangiften: H .van der Welle, 22 j. en P. van Boekhout, 20 j.; R. Cop- pejans, 26 j. en E. Kleine, 26 j.; F. Kal- tenekker, 32 j. en L. de Nijs, 24 j. Gehuwd: G. van Malland, 24 j. en M. van Luijk, 26 j.; T. Dijkhuizen, 38 j. en J. Theune, 31 j.; A. IJsselstein, 21 j. en M. Kooman, 21 j.; B. Langendonk, 25 j. en C. Jasperse, 21 j.; G. Bukkens, 22 j. en M. Tournoij, 22 j. Overleden: S. de Bruijne, 67 j. w.v. C. de Vos Burchart; P. Bijleveld, 84 j. w.v. G. Gillissen; J. van der Hoeven, 11 mnd. OOSTBURG TONEELUITVOERING Op zaterdag 25 november zal de to neelgroep van de K.A.B. „De Vrienden kring" in de Katholieke Kring opvoeren het toneelstuk in 3 bedrijven „Ik heb gezondigd" Aanvang 7.30 uur 's avonds. Gezien het gegeven van dit stuk is de leeftijdsgrens gesteld op 12 jaar. (Advertentie) Dagblad voor Zeeland Rayonkantoor voor Zeeuwsch-Vlaan deren: Hulst Steenst.raatl4. telefoon 2377 Rayonredacteur: P.G. Kuypers tel 3327 Rayonbetieerder: L K. M de Jong Rayonkantoor voor Walcheren en Z.- Beveland: Goes, Klokstraat 1, tele foon 6252. Rayonredacteur;Fr. v Dongen RayonbetieerderJ. Fait Prijs voor losse advertenties, bestemd voor de editie voor Zeeland f 0.15 per mm. 1 mm ingezonden mededeling 2''i mm gewone advertenties. Bij con tract aanzienlijke reductie. „Kleintjes": 3 regels ol minder t 0.90 elke regel meer f 0.15. Bü plaatsing ook in Brabantse oplage resp. 1.50 en f 0.40. Bij 3 achtereenvolgende onge wijzigde plaatsingen de derde plaatsing tegen half geld. GOES Tijdens de in Slot Ostende gehouden bijeenkomst van r.-k. vrouwengilde is afscheid genomen van de secretaresse, mevr. Stavenuiter-Krekelberg. De pre sidente, mevr. Weiten-Boer, bracht haar bijzondere dank voor de ruim 7 jaren waarin ze het gilde naar beste vermo gen gediend heeft. In de bestuursvaca ture, ontstaan door het bedanken van mevrouw Stavenuiter, werd mevrouw A. Janssens-van Stee gekozen Tijdens deze niet druk bezochte doch geanimeerde vergadering werd besloten zo spoedig mogelijk de babysit-centrale in werking te stellen. Zodra dit het bestuur gelukt, zullen daarover mededelingen gedaan worden. De heer E. Heyblok, directeur van de Katholieke Zeeuwse Koorschool, hield hierna een inleiding over muziek, toegelicht met grammofoonplaten. In zijn inleiding vroeg hij zich af, hoe de jeugd er toekomt om naar de meest wilde muziek te luisteren. Hij schreef dit toe aan de leeftijd, want na enkele jaren blijkt altijd weer, dat men de betere mu ziek beter en meer gaat waarderen. Op het eind van de avond kon door middel van de gebruikelijke collecte het bloe- menpotje, dat een negatief saldo vertoon de weer worden gevuld. De dames werd wel verzocht om de eerstvolgende avond op 13 december a.s., waarop een vlees warenfabriek een demonstratie zal ver zorgen, dit bloempotje speciaal te ge denken i.v.m het dan voor de deur staande kerstfeest. De Goese kinder-operette-vereniging heeft vrijdagavond en zaterdagmiddag in het Schuttershof de kinderoperette van H. Meerman „De bloemenfee en de prin ses" opgevoerd. De regie was in goede handen van mevrouw A. de Reus-Ge- schiere en de muzikale leiding van J. Kousemaker. Aan de piano excelleerde Ria Kousemaker. De ruim 40 medewer kende kinderen tussen 5 en 15 jaar ver tolkten op hartveroverende manier dit leuke muzikale sprookje. Voor de laat ste maal werkten aan deze operette mee de heer Jan Kousemaker en mevrouw Proos, die evenals de werkgroep, die ook dit jaar weer veel werk heeft ver richt om tot deze geslaagde opvoering te komen, veel bedankjes in ontvangst mochten nemen, hun toegewuifd door de voorzitter van de Goese kinder-operette- vereniging, de heer A. Parmentier. GOES PRIJSUITREIKING VAN VOORTUINKEURINGEN De koninklijke maatschappij voor tuin bouw en plantkunde, afdeling Goes heeft in de landbouw haar eerste bijeenkomst in dit winterseizoen belegd. Het belang rijkste gedeelte van deze bijeenkomst was ongetwijfeld de prijsuitreikingen van de voortuinkeuringen van de afgelopen zomer, welke keuringen gehouden wer den in Goes en Kloetinge. De prijswin naars zijn: le prijzen: de heren de Jong, Kloetinge; P. Sinke, Goes; M. Rijk, Goes. 2e prijzen: P. Vërmue, Goes; A. v. Dijke, Kloetinge; Ovaa, Goes; P. Blondel, Goes. 3e prijzen: J. Rens, Goes; Merison, Kloetinge; T. Slabbekoorn, Kloetinge; A. Remeijnse, Kloetinge; K. van Spronsen, Goes; J. Wattez, Goes; J. van Willigen, Goes; C. Louwerse, Goes; P. van Paas- sen, Goes. Na de prijsuitreiking werden films ver toond van het ministerie van landbouw, welke films in prachtige kleuren waren uitgevoerd en die lieten zien wat er met goed tuinieren te bereiken is. Heinkenszand LEDENVERGADERING GROENE KRUIS Op de ledenvergadering van het Groene Kruis werd besloten uit het ba tig saldo van elk jaar een bedrag af te zonderen om te komen tot een bouwfonds voor een nieuw Groene Kruisgebouw. Mede daardoor zullen de contributie- kosten verhoogd worden. In principe werd besloten volgend jaar een fancy- fair te houden. De jaarverslagen van secretaris en penningmeester werden goedgekeurd alsmede het financieel be heer. In verband met het teruglopen van de aanvoer van appels en peren op de fruitveiling in Kapelle-Biezelinge heeft de directie van deze veiling een nieuwe aanvoer- en veilingregeling getroffen voor de komende tijd. Deze week zal er enkel fruit en groente worden geveild op woensdag- en vrijdag middag om 1 uur. In de week van 27 nov. tot 1 decem ber wordt er enkel op vrijdag 1 decem ber geveild en wel om 1 uur 's middags. Daarna wordt er enkel maar op woensdagmiddag geveild, steeds om 1 uur. Dat geldt zowel voor groenten als voor fruit. Voor de laatste week van december geldt er een uitzondering, want dan wordt er geveild op donderdag 28 december om half twaalf. (ook onn lunchroom) 450 m2 ruimte alleen al voor speelgoed TERNEUZEN BELGISCH STROPER GEPAKT Nabij Rijksweg 61 heef de Terneu- zense gemeentepolitie de Belg F.M. uit Lommei betrapt toen hij met een buks bezig was houtduiven te schieten. De stroper kreeg een proces-verbaal terwijl wapen en buit, bestaande uit vier hout duiven in beslag werden genomen. UIT DE BOCHT GEVLOGEN Aan het Zevenaardok is zondagmor gen de automobilist A.J. v.d. P. uit Nij megen uit de bocht gevlogen toen hij vanaf Sluiskil naar Terneuzen reed en de bocht te laat opmerkte. Hij bescha digde enkele bermpaaltjes. Ook zijn auto werd vrij zwaar beschadigd. ST. NICOLAAS OFFICIEEL ONTVANGEN Op uitnodiging van „Terneuzen Klim op", de plaatselijke middenstandsvereni ging, bracht St.-Nicolaas zaterdag een bezoek aan onze plaats. Een grote me nigte wachtte de hoge gast op toen hij per Provinciale Boot aankwam. Verge zeld door zes van zijn zwarte Pieten en begeleid door de „Harmonie Terneuzen" en vele vooral jeugdige belangstellenden arriveerde hij op de kiosk op de Markt, waar de Klimopvoorziter, W. Bliek en burgemeester Mr. H. Rijpstra, hem har telijk welkom heetten. Beiden waren St.-Nicolaas bijzonder dankbaar voor het inlossen van zijn vorig jaar gedane be lofte, n.l. dat hij voor een paar industrie- tjes zou zorgen. St. Nicolaas van zijn kant meende, dat er misschien nog wel een op over zou schieten en hij achtte een nieuwe platte grond van Terneuzen hoogst noodzake lijk. De voorraden aan geschenken in de vele winkels noemde de heilige man ver rassend. Hij bracht daarna een bezoek aan het Julianaziekenhuis en aan „Schel- deoord", het bejaardenhuis. Daar liet hij ook dit jaar van zijn goede gaven achter. „Klimop" heeft een grote St.-Nicolaas- actie waarmee in totaal, over tien dagen verdeeld, niet minder dan 5000 gulden is te winnen. (Advertentie) De stichting „Badplaatsbelangen Dom burg" heeft een verzoek om haar kam peerterrein beschikbaar te stellen voor het houden van een militaire oefening afgewezen omdat het leger niet bereid was vergoeding te betalen voor het ge bruik van water en dergelijke. De voor zitter van de stichting, burgemeester W. J. E. Crommelin, deelde ons desgevraagd mee, dat ieder die gebruik maakt van de camping hiervoor moet betalen. „De stichting heeft de laatste tijd grote in vesteringen moeten doen om allerlei voorzieningen te treffen. Deze liggen ons nog loodzwaar op de maag voor wat be treft de exploitatie van het terrein". Verder deelde de heer Crommelin mee dat de stichting kort geleden opnieuw een verzoek heeft gericht aan het INKOR om een subsidie te krijgen. De militairen hebben hun tenten opgeslagen op het terrein van de jeugdherberg Nieuw-Wal- cheren te Domburg. (Advertentie) Passerende weggebruikers hebben za terdagmorgen vreemd opgekeken toen zij langs de weg Axel-Hulst nabij de eerste bocht in St.-Jansteen, een bestel wagen met de wielen omhoog in de berm zagen liggen. Dit was het gevolg na ons bij informatie ter bevoegder plaatse is gebleken van een „slippertje" dat de bestuurder (in gezelschap van zijn echtgenote) vrijdagavond tussen 10 uur en half 11 gemaakt zou hebben tenge volge van het gladde wegdek, zoals hij tegenover de politie verklaarde, waarbij nadrukkelijk werd gesteld, dat de snel heid niet hoger lag dan 40 tot 50 km per De wagen, die het eigendom was van brouwerij-vertegenwoordiger B. P., werd zwaar beschadigd, terwijl de lading fles sen nagenoeg geruïneerd bleek. Een kwartier na het ongeval passeerde' de eigenaar, die de beide ongedeerde inzit tenden huiswaarts bracht, na tevergeefs te hebben gepoogd de gekantelde wagen door een garagebedrijf onmiddellijk te doen transporteren. De bestelauto was W.A. verzekerd. De lading in het geheel niet. Borghstijn's STEENSTRAAT 8 HULST vraagt voor de cantine en voorkomende werkzaamheden. 5 daagse werkweek Prettige werkkring Goede beloning Aanmelden dagelijks Steenstraat 31 Hulst De afdeling Terneuzen van de Z.V.U. had zich, en niet zonder reden, bijzon der gespitst op het recital, dat Theo Olof (viool) en Willem Hielkema (piano), in een der zalen van het openbaar lyceum te Terneuzen voor de leden zouden ge ven. Deze twee prominente toonkunste naars zijn voor een klein aantal belang stellenden opgetreden met een program ma dat zowel de doorgewinsterde mu ziekkenner als de leek kon boeien. Voor de minder-bedrevcnen in de mu ziek maakte Willem Hielkema het ge makkelijk door telkens een kleine expli catie te geven. Het zwaartepunt van de avond lag bij de beide sonates in F gr. t. voor viool en piano van Georg Friedrich Handel en de sonate in A gr. t. van César Franck. Handels sonate is pure vioolmuziek, waarvan Theo Olof een reeks van gavot tes, sarabandes en andere oude Italiaan se dansen meesterlijk aaneen reeg. De sonate van Franck is één der belang rijkste uit de viool- en pianoliteratuur, waarin zowel de felste hartstocht als de grootste intimiteit doorklinkt. In deze ..samenspraak" tussen beide instrumen ten kon, veel meer dan in Handels so nate, Willem Hielkema zijn meesterschap op de piano tonen. Voor de aanwezigen was het tweede deel iets gemakkelijker maar zeker niet voor beide solisten. Het Tambourin Chi- nois, charmant en licht van de groot meester Frits Kreisler, het Perpetuum Mobile van de Tsjech Ottokar Novacek, waarin bijzonder veel van de technische vaardigheid van de violist wordt geëist, het romantische Romanza Andalouza van de fantastische violist Pablo de Sa- rasate en tenslotte het zeer mooie Tzi gane van Maurice Ravel, mogen mis- (Van onze correspondent) In intieme kring heeft de EHBO-groep van Kloosterzande zaterdagavond in zaal van Leuven dokter Hermans, haar do cent gehuldigd. Verleden jaar werd hem het gouden bondsinsigne uitgereikt. De avond werd begonnen met de uit reiking der diploma's aan de pas ge slaagde cursisten door dokter Caspari uit Hulst. Dit waren elf dames en negen heren, t.w.: L. Cöp, H. Baart, J. v. Dorselaer, R. v. Waterschoot, L. Scheers, L. Rottier. H. Rijk, B. v. Kruijssen, I. v. d. Berghe, P. Vink-Goossen, I. de Waal-Tieleman; M. v. Damme, Ph. de Koning, G. de Schepper, J. Andriessen, J. Boeikens, P. de Smet, Fr. Verdurmen, Fr. Duvevier en J. Heijens. Namens het bestuur werd gesproken door Th. van Damme, die een smeed ijzeren plafonnier offreerde aan de jubila ris en aan mevr. Hermans een boeket bloemen. Daarna sprak dokter Hermans tot zijn cursisten. Het verwonderde hem ten zeerste, dat hem zo'n warme hulde werd gebracht. Hij herinnerde zich nog het ontstaan van de E.H.B.O. te Kloosterzande als voorbereiding op een mogelijke oorlog. In deze tijd met een zo intensief ver keer kan men eenvoudig niet zonder E.H.B.O. Men kan aannemen, aldus de jubila ris, dat het voor een arts in de praktijk niet altijd gemakkelijk is telkens, als er oefenavonden gegeven worden, er weer uit te breken. Evenmin is het plezierig voor mevr. Hermans, haar man er weer voor een hele avond uit te zien trekken, en dit alles ter liefde Gods. Maar, zo vervolgde spreker, ik beloof dit vol te houden zolang mijn lichame lijke toestand het toelaat. Hij bedankte de EHBO voor het ge schenk. Ook dokter Caspari gunde hem nog geen welverdiende rust. De harmonie St.-Caecilia kwam de ju bilaris een serenade brengen. Dokter Hermans heeft naast zijn doktersprak tijk nog kans gezien dertien jaar het voorzitterschap van deze vereniging te bekleden. Hem werd een bloemstuk aan geboden. Rest nog te vermelden, dat de avond omlijst werd door het cabaret „Quiern Sabe" uit Ossenisse. Dit gezelschap is ondergebracht bij de KAB en aangewezen om alle feestavon den in Zeeuwsch-Vlaanderen op te luis teren, o.a. in de komende maanden in Sluiskil en Koewacht. Het cabaret is verdeeld in twee groe pen: kinderen van de lagere school, be nevens oudere jongens en meisjes. Het oogstte groot succes. De leiding berustte in handen van „meester" Slock van Ossenisse. Tijdens de pauze werd een verloting gehouden ter bestrijding van de onkos ten en versterking van de kas. Na afloop werd aan alle EHBO'ers door de jubilaris een consumptie aange boden. schien aangenamer zijn voor de door snee toehoorder om te beluisteren, van de violist en van de pianist wordt bij zonder veel geëist. Maar het was een groot genoegen te luisteren naar de prachtige volle klank van Olofs zeer oude meesterviool, een klank, te groot van vo lume voor een zaal als in {iet lyceum. Willem Hielkema toonde zich een mees terlijk begeleider. Na een lang volgehou den applaus lieten beide kunstenaars zich overhalen tot het geven van een toegift, het Largo van de oude Italiaanse mees ter Ferracini, waarmee Olof een war me hulde bracht aan de klank van zijn éigen instrument. Ondanks, het feit dat alle straatgelui den en zelfs dat van de sirene van de provinciale boot tot in de zaal doordron gen, mocht dit het muzikaal genot van deze avond nauwelijks bederven. Een (niet al te grote) concertzaal kan Ter neuzen overigens best gebruiken. Ook Vlissingen is tijdens het jaarlijks bezoek van de Sint aan ons land nifl vergeten. Uiteraard was het met narol de jeugd die de komst van de heij man gespannen afwachtte. Maar aan bel gezicht te zien van burgemeester mr. I j Kolff tijdens zijn verwelkoming van ^1 hoge gast heeft ook h(j nog wel litf wensen en verlangens. (Advertenties) De circa 50-jarige L. Dekker uit Le- wedorp is zaterdagmiddag op 't B. Wolfpl te Vlissingen in 'n bus van het streek vervoer Walcheren plotseling onwel ge worden en enkel ogenblikken later over leden. De bus reed direct naar een arts aan de Badhuisweg, die constateerde dat de man aan een hartverlamming was overleden. (Advertenties) foto diaprojectoren ROOSENDAA Eén overhemd halen... het tweede voor de helft betalen I Poplin, no-iron en Terlenka kwaliteiten. le hemd -13.50 2e hemd HALVE PRIJS 6.75 2 hemden samen 20.25 BREDA: Eindstraat (hoek Houtmarkt) Kloosterbalsem 'zuivert en heelt I de wond, bevordert de groei vin een nieuwe huid. Heilzame, diepwerkende verzacht en verlicht aan doeningen van Huid en spieren. Huisapotheek in 1 potje BRUNSWICK BOWLING Air-conditioned sassausingel 28, tel. 38452, Breda I Geopend van 9 tot 24 uur. Za. en P o. tot 1 uur 's nachts Vrij entree. I kinderkamer, huistelevisie, bar, I keergelegenheid, restaurant bar, snackbar. Ga bowlen en speel htl spannendste spel voor het hell gezin. Morgen, dinsdag 21 november, geldj l voor de provincie Zeeland de volgoj hoogwaterstanden: Hansweert 1.52 f5| 14.04 uur; Terneuzen 1.08 en 13.25 uu-'J Vlissingen 0.40 en 12.56 uur; WemelWI 2.26 en. 14.45 uur. AXEL M Het Centrum 8 uur Carthago in men, 14 j. OOSTBURG de Ledel 20 uur De legioenen 11D Nijl, 14 j. GOES to j, Grand 20 uur De schaamtelozen, VLISSINGEN tJii Alhambra 20 uur De mysterie Manton, 14 j. MIDDELBURG City 20 uur O Sole Mio, aX Stadhuis 14 uur Raadsvergadering HULST St. Jozefpatronaat Lezing rl!nd. Grote Markt 10 uur JaarmarKt vee, paarden en varkens gag Bioscoopgebouw 14.30 en 19.30 uu Hur, a l. ST. JANSTEEN m J. der Weduwe 15 uur Binnensctt HULST tl Bioscoopgebouw 19.30 uur Ben n sas van gent Olympia 19.30 uur Ben Hur, a- terneuzen Luxor 20 uur De slag in de Bism»> zee, 14 j. ANTWERPEN KVO 20 uur Orpheus I )e afgelopen week is een teil van de BBC-tv druk aanj geweest in de Maasstad. n maal werd hier een uitzendin men van de diergaarde Blij' I maal werd aandacht besteed Victoria-serre en de plantenk de tropische vogels. Vooral I uit Nieuw-Guinea, zoals de f I gels, trokken de aandacht var asten. Het commentaar werd I door mister Fisher met assist de diergaarde dr. A. C. V. I Naar wij vernemen heeft d I sistentie gekregen van de tele sen van de VARA en het is I visiesectie, die het programnnl later tijdstip zal uitzenden. JN een hoofdartikel onder de begrijpelijk beleid" wijdt de ker in de radio- en tv-gids van aandacht aan de grote verontu en verontrusting welke in dc van het radio- en televisieperso) sen over het uitblijven van dj verhoging. MA in het kort het verloop d handelingen te hebben ge wijst de schrijver erop dat de cretaris Scholten in dit stadiun ma „Omroep en winst" ter ta gebracht. Dit gebeurt niet voor keer, aldus de schrijver, want h winst hanteerde mr. Scholten betrekking tot de omroep in over reclame-televisie. Tezamen Veldkamp heeft hij in deze n gelegd, dat hij een voorstande commerciële televisie. Daarmee dus het maken van winst toesta mr. Scholten wil ook voorschr de niet-commerciële en wel-co (Advertentie) Stil PHMMKEUTISCHE EASRIEK I H DINSDAG 21 NOVEMBEI HILVERSUM I. 402 m AVRO 7.20 Gram. VPRO; 7,50 Dagopl AVRO: 8,00 Nws. 9,15 Gram. 9.00 d. vrouw 9,10 De groenteman 9 9.35 Waterst. 9,40 Morgenwijding 1< 10.50 V. d. kleuters 11,00 V. d. zi< Lichte muz. 12,20 Regeringsuitz. de landbouw 12,30 Land- en tuin 12.33 Milit. ork. 13,00 Nws. 13,15 gram. 13,25 Beursber. 13,30 Prome 14,00 Kamermuz. 14,40 Schoolra Met naald en schaar, praatje 15.3C piano 16,00 Een kwart-eeuw culti ming van de schooljeugd, gesj Pianospel 16,30 V. d. jeugd 17,30 progr, 17,55 New York calling, pri Nws. 18,15 Act. 18.20 Lichte muz. II muz. 19.00 V. d. kind. 19,05 Paris le. praatje 19,10 Muzikale lezing l| en piano 20,00 Nws. 20.05 Muzik. 21,00 Gevar. progr. 22.00 Kamerrr| Nws en meded. 22.40 Act. 23,00 Gi 24,00 Nws. HILVERSUM II. 298 m KRO: 7,15 Gram. 7,30 V. d. jeugd 7,45 Mo en overweging 8,00 Nws. 8,18 Grai d. huisvr. 9,40 Schoolradio 10,00 V ters 10,15 Lichtbaken, lezing 10,21 10,50 Idem 11,00 V. d. vrouw 11 I 11,50 Volaan.vooruit, praatje ll dagklok - noodklok 12,04 Als de da| teren, kron. v. h. leven 12,30 I tuinb. meded. 12,33 Gram. 12,50 Nws. 13,15 Platennws. 13,30 Metre en solist. 14,05 Gram. 14.35 V, landsvrouwen 14.45 Gevar. progr. 15 16,00 V. d zieken 16.30 Ziekenlof 1 jeugd 17.40 Beursber. 17.45 Regei Curagao en Aruba: verschil en komst, door Frank Martinus Arior d. jeugd 18,20 Kaarten op tafel, ge Lichte muz. 18.50 Gram 19.00 N Act. 19,25 Otello, opera. I.d pat 20,40-21,10): Muzikale lezing 22,30 N Gram. 23.00 De derde Assemblee reldraad v. Kerken te New Delhi, Cabaretprogr. 23,40 Gram. 23.55-24, BRUSSEL, 324 m 12.00 Nws. 12, 12,30 Weerber 12.35 Gram. 12.50 13,00 Nws. en weerber. 13,15 Klass. r Schoolradio 15,45 Gram. 16.00 Beurs Duitse les 16,21 Vlaamse kamermi Nws. en weerber 17.15 Liederen 17 bespr. 17.50 V. d jeugd 18,20 V. d. 5 Sportkron. 19.00 Nws en weert Gram 19.50 Lezing 20,00 Hoorsp cordeonmuz. 21,45 Jazzmuz. 22.00 N Gram. 22.55-23.00 Nws. BRUSSEL, 484 m 13,00 Nws. 13, 14.45 Idem 15,03 Idem 17.00 Nws. merork. 18.30 Gram 19,30 Nws. 2t conc. 21.35 Gram. 22,00 Wereldm Vrije tijd 22,55 Nws. DINSDAG 21 NOVEMBER NTS: 20,00 Documentaire film 20 21,05 Speelfilm 22.45-22,55 Filmversl Derde Assemblée v. d. Wereldraad ken te New Delhi. VLAAMS-BELG. 20.00 De Liber dachte en actie 19.30 V. d. jeugd 2( 20.25 Het manneke 20,30 Speelfilm cumentaire film 22,45 Nws. FRANS-BELG.: 18.30 V. d. jeuj Jazz. 19.30 Documentair progr. 20 20,30 Toneelstuk 22,00 Literair pro Nws.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1961 | | pagina 2