Walcheren Zuid-Beveland NOG EEN DAG Van den BREKEL Films 1 Zeeuwsch-Vl aanderen costuums - combinaties - regenjassen - demie's Fiat op 12 aanvullende CARNAVAL STOFFEN 2M werkgelegenheidsobjecten Dagblad De Slem Woningnood blijft zorgenkind voor 's-Heer Arendskerke Taxaties onteigeningen Kanaalzone Paasvee en markt DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 27 JANUARI 1961 MIDDELBURG Reisverhalen voor slechthorenden Buurtverenigingen vierden feest VLISSINCEN Russische zeeman naar ziekenhuis Alleen morgen ZATERDAG kunt U profiteren 2 koopjes van in 50 VROOM DREESMANN Scheepsbeweging GOES Coesc hengelaars ontvingen prijzen Laatste Instuifbal voor de vasten V akscboolmeisjes Amusement voor personeels verenigin gen Uitvoering Kon. Harmonie OOSTBURG Aanrijding f 29.75 f9.95 TERNEUZEN AXEL HULST OOSTBURG SAS VAN GENT GOES VLISSINGEN MIDDELBURG Nieuwe toewijzing van woningen aan provincies Uit haven Vlissingen Laatste Carrasschip vertrekt EXAMENS Vandaag Morgen Ontwikkelingsdag kleinfruitteelt in Kapelle Op een bijeenkomst van de plaatselij ke afdeling van de vereniging van slechthorenden heeft de heer H. J. Ikkink verteld over zijn reis naar het zuiden van Griekenland. De aanwezigen hebben volop genoten van de kleurrijke verhalen over Athene en Korinthe, waar de heer Ikkink had rondgezworven. Prachtige kleurendiaês en foto's illustreerden zijn lezing. Twee buurtverenigingen 't Zand en Klein Vlaanderen - Seisbolwerk-Volde- rijlaagte - Volderijstraat hebben feest gevierd. De eerste vereniging had onder leiding van Dries van Baaren en André Caljouw een eigen cabaretgroep gefor meerd, die met muzikale medewerking van de Tempio's veel succes had. Aan de voorzitter, de heer E. J. v. Glerum. werd door de buurtbewoners een nieuwe vlag aangeboden. Het orkest van Jan Groenewoud verzorgde in het Schutters hof de dansmuziek. Het cabaret de Scherpschutters hield in de Gouden Poorte de leden van de tweede buurtvereniging bezig. Een vro lijk samenspel van dans en muziek ging vooraf aan een gezellig bal. In de pauze "waagden velen een kansje in de loterij. In de nacht van woensdag op donder dag is een opvarende van het Russische vrachtschip „Volodarski" in Vlissingen aan de wal gebracht en in een zieken huis opgenomen. Het schip onderbrak speciaal zijn reis en zette koers naar Vlissingen rede, om de patiënt door een dokter te laten onderzoeken Deze achtte overbrenging naar een ziekenhuis nood zakelijk. Met een loodsboot werd de zeeman naar de wal gebracht. (Advertentie) CD EFFEN CARNAVAL SATIJN in hard rood - geel - groen - wit - rwarf en blauw 90 cm breed Nu per meter slechts Idem 140 cm breed per meter (2) BEDRUKTE CARNAVALSKATOEN in leuke, frisse noppen - harten en ruitdessins 90 cm breed Per meter Nu voor UUSSII Stoffenafdeling Ie etage Breda - Bergen op Zgom en straks ooi in OOSTERHÓÜT Vlissingen aangekomen. 25-1 Ned. Hen- ny-T, Kxoonborg, Zw Antigua. 26-1 Aru ba. Vlissingen vertrokken. 25-1. Henny- T, Sonja-D. 26-1 Aruba. Gepasseerd naar Antwerpen (Ned. schepen) 25-1 Alge, Flardinga, Hoogezand 26-1. Fern. Veiox, Gruno, Eddystone Borculo, Arendskerk. Gepasseerd naar zee (Ned. schepen) 26-1 Chiron. 26-1 Neptunus. Triton, Lutterkerk, Favoriet, Hennie, Nederland. (Advertentie) VORST NIVEA /A&nvls bsschsrmt uw huid tegan wlntsrss kou Een relatief groot aantal leden (93) toonde gisteravond zijn belangstelling van de E.G.H.V., de Eerste Goese hengelvereniging, die in slot Ostende werd gehouden. Tijdens deze vergadering vond de prijs uitreiking plaats van de individuele competitie, welke in het afgelopen vis- seizoen werd gehouden. In de rubriek paling werd de eerste prijs gewonnen door de heer C. J. de Koning met 1400 gram rubriek bot de heer F. Reyerse met 810 gram rubriek zeebaars de heer A. C. Rinkhout met 1864 gramrubriek andere vis de heer Ritmeester met een rog van 15,500 gram en rubriek zoet watervis de heer C. J. de Koning met een karper van 1243 gram. Het voorstel om de jaarlijkse feest avond te houden op 18 februari a.s. in de Prins van Oranje werd met hartelijk applaus aanvaard Dan zal voor de E.G.H.V. het cabaretgezelschap van De Zon optreden met de revue „Zoek de zon op". Voorts werd besloten het lidmaatschap open te stellen voor personen beneden zestien jaar als jeugdlid. Deze leden heb ben echter geen stemrecht. De behoefte aan deze categorie manifesteerde zich direct door het toetreden van zes jeugd leden. Onder de pauze werd een verloting ge houden, waarvoor als prijzen een werp- molen en tien tulbanden beschikbaar waren Zaterdag 28 januari a.s. houdt de r.-k. Instuif „Jong Goes" haar laatste grote dansavond vóór de vasten. Het belooft weer een gezellige avond te worden in de feestelijk versierde zaal „Juliana". Om half 8 vangt het feest aan Ongetwijfeld zullen de Goodwill Partners erin slagen hun carnavalsstemming over te brengen op de Instuif leden, die in grote getale verwacht worden. Voor de leerlingen van de Vormings klas, de derde jaarsleerlingen van de 3- jarige vooropleiding voor lerares en hun ouders werd in de kantine van de Vak school voor Meisjes een bijeenkomst be legd. Na een woord van welkom door de directrice, mejuffrouw H. J. Ybes, ge volgd door een charmante modeshow, gepresenteerd door leerlingen uit de leraressenopleiding, werd het woord ge geven aan mejuffrouw A. Waalwijk. Zij zette in haar betoog de verschillende mogelijkheden uiteen, die voor de leer lingen bij de bepaling van hun beroeps keuze van belang zijn Hierna bestond de gelegenheid het werk van leerlingen van genoemde opleidingen te bezichtigen. De federatie van personeelsverenigin gen hield gisteravond in De Prins van Oranje een van haar steeds terugkeren de welverzorgde avonden voor de leden. Nu traden o.a. op Herman Theunissen, met zijn elektronisch orgel, Tonny Huur- deman die leuke liedjes zong en Annie Palmen in haar internationaal reper toire. Het steeds opklaterend applaus be wees dat de talrijke aanwezigen het op treden van de artiesten op hoge prijs stelden. Hartsweer I FEESTAVOND K.A.B. In het programma van de hedenavond te houden feestvergadering van de K.A.B., welke te half acht zal aanvan gen, is een kleine wijziging gekomen. Als spreker zou komen de heer Weber. doch deze zal door omstandigheden ver vangen worden door de bondspenning' meester, de heer Jaarsveld.. Kloetinge V erenigingsgebouw feestelijk geopend Woensdagavond heeft burgemeester baron mr. H. N. Schimmelpenninck van der Oye het verenigingsgebouw Amici- tia officieel geopend. Dit oude schoolgebouw dat dateert uit 1876 is in etappes gereedgekomen en voorziet nu in een behoefte voor de gemeente, memoreerde de burge meester o.a. in zijn oveningswoord. Het ie voor verschillende doeleinden te gebruiken. De grote zaal die plaats biedt aan 200 bezoekers zal tevens dienst doen als gym nastiekzaal en oefenlokaal voor de sport verenigingen. Achter het toneel in deze zaal is een kleedkamer die aan de eisen des tiids voldoet. Verder is er een cursus- lokaal voor land- en tuinbouwlessen etc. en een foyer. Het gebouw is in zijn geheel vooral aan de binnenkant aantrekkelijk. Het ge zelschap „Klaveren Vijf" uit Roosendaal bracht na de openingsceremonie een vro lijk cabaretprogramma voor het voetlicht waarin de Brabantse humor hoogtij vier de en dat bij de aanwezigen bijzonder in de smaak viel. De plaatselijke muziek vereniging „Excelsior" zorgde voor de muzikale omlijsting. WINTERCüRSXJS De vereniging van oud-lerelingen van land- en tuinbouwwintercursussen hield in café Noom haar derde winteravond in dit seizoen. De heer A. P. Goossen hield een leerzame causerie over een reis door Zwitserland en Italië gecompleteerd met dia's. Biervliet De plaatselijke koninklijke harmonie organiseert op 31 januari en 4 februari weer haar jaarlijkse muziek- en toneel avonden. De dinsdag is bestemd voor de leden en donateurs, terwijl de daar aanvolgende zaterdag de overige be langstellenden terecht kunnen. Beide avonden hebben plaats in de toneelzaal van hotel de Vriendschap bij de heer H. van den Hemel. Het programma gedeelte voor de pau ze is aan de muziek gewijd. De konink lijke harmonie zal dan onder leiding van haar dirigent, de heer F. van den Bussche, de volgende nummers vertol- ken: American Swing March (Hugo de Groot)Carnaval Ouverture (Fr. van Suppé); Teenager Fantasie (Mathieu Everaarts); Lustspiel Ouverture (Kéler Béla)Finale. Na de pauze komt het toneel aan de beurt. De toneelclub van de afdeling Biervliet - IJzendijke van de L.J.G. en Z.P.M. zal dan een opvoering verzor gen van het toneelstuk „Dokter in het Paradijs". Ongetwijfeld zal dit prachti ge toneelspel van Jan de Beer van Bel- ver er bij het publiek uitstekend in wil len. Breskens A.B.C. biljartte beter In het Vissershuis werd de jaarlijkse biljartwedstrijd gehouden tussen A.B.C. uit Breskens en K.O.T. uit Sluis. Voor deze wedstrijd bestond grote belangstel ling. Er werden 15 wedstrijden gespeeld, hetgeen een groot aantal is voor één avond. Het bleek spoedig, dat K.O.T. geen voet aan de grond kon krijgen, daar A.B.C. in topvorm verkeerde. Dit bleek wel uit de uitslag. A.B.C. 11 gewonnen, 2 gelijk, 2 verio nen, 507 caramboles. K.O.T. 11 verloren, 2 gelijk, 2 gewon- nene 507 caramboles. De achtste Oostburgse Paasveeten- toonstelling en -markt zal dit jaar ge houden worden op 15 maart op het Le- delplein. Deze tentoonstelling is, met mede werking van het gemeentebestuur, ge organiseerd door de „Commissie ter bevordering van het Marktwezen." Men kan inschrijven in de afdelingen vetvee, vette schapen en vette varkens. Het secretariaat van de commissie is gevestigd op het gemeentehuis. Sas van Gent Bij het oversteken van de Zandstraat is nabij haar woning mevrouw E. O.- de W. aangereden door een personen auto, die in de richting Philippine reed. Ondanks het krachtig remmen en naar links zwenken kon de bestuurder me vrouw O. niet ontwijken. Zij liep bij de botsing een gecompliceerde beenbreuk op en werd met een particuliere auto naar het ziekenhuis te Sluiskil vervoerd Sluis PLATTELANDSVROUWEN OP ROZENOORD De afdelingen Nieuwliet, Zuidzande en Retranchement van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen hebben een ontspanningsavond verzorgd op Ro- zenoord. Hier vertoonde mevr. Ever wijn uit Zuidzande een aantal dia's uit de streek, die bij veel bejaarde be zoekers herinneringen uit vroeger da gen opriepen. Als extra verrassing ont ving iedere bewoner een fruitschaal- tje. De heer J. P. J. Wage, de directeur van de Stichting, bracht dank voor de belangeloze medewerking. Westdorpe FILMVOORSTELLING In het verenigingsgebouw werd door de Missionarissen van Scheut een film voorstelling gegeven, waarvan de op brengst ten goede komt aan de Missie. Deze avond genoot een goede belang stelling. Voor de schooljeugd was 's mid dags een extra voorstelling. GEZELLIGE AVOND De handboogmaatschappij „St. Se- bastiaan" hield in „Het oudt Readhuys" een bijeenkomst, waar de leden kon den biljarten, kaarten, pieken, enz. De schutters gingen allen voldaan over deze gezellige avond huiswaart. TEERDAG Het plaatselijk feestcomité vierde bij de heer M. Pluijm zijn jaarlijkse teer- dag. De comitéleden konden zich, nadat eerst de inwendige mens was versterkt, bijzonder goed amuseren met allerlei ge zelschapsspelen. Totdat het klokje van „sluiten" sloeg bleef er de gezelligheid in. (Advertentie) DUURT DE OPRUIMING BIJ VAN DEN BREKEL ZATERDAG IS DE LAATSTE DAG U hebt dus nog een LAATSTE KANS om tegen extra voordelige prijs te kopen Wacht niet tot het voorjaar Koop nu tegen SPECIALE PRIJS en kies uit onze collectie» HERENPANTALONS Terlenka-rood OVERHEMDEN zowel No-iron als Sanfor TILBURG BERGEN OP ZOOM Voor het winterseizoen 1960-1961 heeft het C.O.W. thans voor Zeeland een aan tal belangrüke werken goedgekeurd, die als „aanvullende werkgelegenheidsob- ject" kunnen meehelpen de, vooral in januari stijgende werkloosheid te hel pen opvangen. Daarnaast zijn, verspreid over de gehele provincie talrijke t**ch- nische werken meer dan in andere ja ren beschikbaar, zodat er, gelet op 't aantal werklozen thans een voldoend aantal objecten, verspreid over vrijwel de gehele provincie beschikbaar is. De gebieden Tholen en Schouwen Dui- veland maken een uitzondering omdat het aantal voor die eilanden beschik bare goedkope" werken te gering is. In deze gebieden is de pendel evenwel het sterkst en in verband daarmee was de werkloosheid ook daar geringer dan el ders in de provincie. De werken, die werden goedgekeurd zijn: 1. uitvoering van de tweede fase van het recreatLeplan „Braakman" met o.a. aanleg speelweide, zwembassin en toegangswegen. (1481 manweken). 2. aanleggen van een openbaar plant- Dagblad voor Zeeland Rayonkantoor vooi Zeeuwsch-Vlaan- deiwii: Hu'st Steenstraat 14 teietoor 2377 Rayonredacteur. W de Leeuw Rayonbeheerder L. K VI Jong Rayonkantoor voor Walcherei en Z - Beveland: Goes WestsingeJ 98, tele foon 6252. Rayonredacteur. Fr. v. Dongen Rayonbeheerder. J. !?ait Prijs voor losse advertenties bestem i voor de editie voor Zeeland t 0,15 per mm 1 mm Ingezonden mededeling 2V& mm gewone advertenties Bij con tract aanzienlijke reductie. „Kleintjes": 3 regels o! minder f 0,90 elke regei meer t 0,15 Bij plaatsinf ook in Brabantse oplage resp f 1,50 en 0,40. Bij 3 achtereenvolgende onge wijzigde plaatsingen, de derde plaatsing tegen half geld. Luxor Terneuzen vertoont: Jer ry, hou je roer recht" (A) met Jerry Lewis, Dina Merrill, Diana Spencer e.a. Juist onder de huwelijksfestivi teiten wordt luitenant Steckler op geroepen om verantwoording te ko men afleggen over een vermist schip, waarop hij tijdens de oorlog het com mando had. Met een vriend ontdekt hij de plaats waar het schip destijds is gezonken. Als zij een brokstuk van het wrak aan de oppervlakte hebben gebracht als bewijsmateri aal kan het feest weer doorgang vin den. Voorts is te zien „Maitresse", C-2) met Sophia Loren, Tab Hunter e.a. 'n Vrouw di door 'n rijk man wordt onderhouden, maakt kennis met een soldaat, die spoedig naar het front moet vertrekken. Zij vat liefde voor hem op en daarmee komt de moei lijke keuze tussen de rijke man en de arme soldaat. In het Concertgebouw komt op het witte doek- Meisjes, mambo's en whisky" (C-2) n- an tine en Pascale Roberts. Eddie is ils Burt Brickford. wegens een vergrijp door de Amerikaanse ma rine geschorst. Op zekere dag wordt hij door een miljonair op diens luxe jacht als commandant aangenomen. Hij amuseert zich best, totdat hij ontdekt dat het jacht smokkelwaar aan boord heeft. En dat is bet begin van een goed einde Het Centrum laat deze week zien*. ,,De zeven bandieten van Silver Springs" (B) met o.a. Randolph Scott. Avontuur, actie en spanning en een verrassende ontknoping. „Petrus de grote visser" (B< met Howard Keel en Martha Hyer. Êen verhaal rond de bekering der apos telen, waarbij Petrus de voornaam ste figuur is. verweven met veel ro mantische taferelen. Het Bioscoopgebcw vertoont: „Soldaten in nylons" (B) met o.a. Donald Sinden, Barbara Murray e.a. Luitenant Brown voert het mando over een kamp met vrouwe lijke soldaten en dat brengt een mas sa moeilijkheden, mee. Alles komt tenslotte in orde zelfs in het mili taire vlak. „Vrouwen in de onderwereld" (C) heeft als gastspeler Eddie Constan- tine. Een verhaal over vrouwelijke gangsters, waarbij Engelse Mllva's om het hart van een man vechten. Ledel laat deze week zien: „Straf- bataljon 999" (C-l) met o.a. Werner Peter en Heinz Weisse. Deze film confronteert ons met vier mannen die In de laatste wereldoorlog ver oordeeld waren tot het Duitse straf- bataljon. Na veel ontberingen, mar telingen en wreedheden sterven de vier mannen ('n boer, 'n ra deerde overste, een misdadiger en een jonge bacterioloog) op het slag veld. „Met de drie Stooges de lucht in" (A), brengt eenvoudig amusement met de nodige gooi- en smijtpartijen van drie komieken. Een drietal be dienden moet een mislukte raket be waken. Zij vernemen dat een che- mica zal worden ontslagen aange zien zij niet de juiste brandstof kan vinden. Het driemanschap brouwt nu een' mengsel, waarmee het mo gelijk oiijkt de raket te laten star ten. Na de nodige avonturen op Ve nus kc^Ti zii weer op de aarde te rug en worden daar natuurlijk als grote geleerden geëerd. Olympia draait: .Freddy und die Melodie der Nacht" (B). Freddy is in deze film taxichauffeur in Ber lijn. Aan het einde van het verhaal wint Freddy een leuke bruid. Uiter aard zingt hij ook in deze film zijn bekende liedjes. „Om het naakte leven" (B) met Zonja Zlemann, Cunnar MoT" a. Een film die het lot van de vrouw in oorlogstijd behandelt. Verder nog „Tarzan in New-York" (A) en „Aïda" (A). Grand vertoont: „Faja Lobbi" (A) Onder het symbool van de Suri naamse bloem ..Faja Lobbi" (vuri ge liefde) geeft Herman van der Horst een aantal indrukken van het meest wezenlijke van dit land. Een uiterst boeiende film in kleuren. Alhambra laat evenals Grand te Goes „Faja Lobbi" zien. (A). City vertoont:: „Faja Lobbi" (A) (zie Goes). Electro brengt: „Kolonel Hyde contra Scotland Yard". (B) met o.a. Jack Hawkins en Nigel Patrick. Een ontslagen luitenant verzamelt uit revanche-gevoelens een groep offi cieren, die ook allen ontslagen spe cialisten zijn. Zij voeren een groots o. ezette bankroof uit, die volledig slaagt. Als de herei zich echter ieder met een buit van één miljoen, uit de voeten willen maken vallen zij in handen van de politie. KATHOLIEKE FILMKEURING A: voor alle leeftijden; B: personen boven de 14 jaar; Cl: voor 18-jari- gen zonder voorbehoud; C 2; voor 18-jarigen met enig voorbehoud. C3 voor 18-jarigen met voorgehoud; D: ontoelaatbaar. In de gisterenmiddag gehouden verga dering van de gemeenteraad van 's Heer Arendskerke heeft burgemeester D. M. Vermet in zijn nieuwjaarsrede stilge staan by de ontwikkeling, die de ge meente in het afgelopen jaar heeft doorgemaakt en de perspectieven be licht, die er in de naaste toekomst zyn. Sprekend over het bevolkingscijfer noemde de burgemeester als belangry- ke oorzaak van de lichte teruggang in het aantal inwoners de behoefte aan wo ningen. Nog staan er in 's Heer Arends kerke 75 mensen op de lijst van wo ningzoekenden, waaronder verschillende gevallen van inwoning en bewoning van krotwoningen. In dit verband wees de voorzitter op het feit,, dat van de 36 paartjes, die in 's Heer Arendskerke in 1960 in het huweiyk traden, .slechts 12 zich in de gemeente vestigden. Had het gemeentebestuur meet woningen aan kunnen bieden, dan zou dit cyfer heel anders gelegen hebben, aldus de burge meester. De perspectieven voor de bouw van woningen zijn ook somber; de toewij zing van een gering contingent aan de provincie geeft weinig hoop. In het af gelopen jaar werd aan 27 huiseigenaren een premie woningverbetering toege kend. De burgemeester noemde het verheu gend dat de aansluiting van onrenda bele percelen op het elektriciteitsnet steeds vordert. Ten aanzien van de aan sluitingen op de waterleiding is de toe zegging ontvangen dat uiterlijk 1962 al le percelen in de gemeente waterleiding zullen hebben. B. en w. zijn er van overtuigd, dat de aantrekking van industrie voor een agra rische plattelandsgemeente een harde noodzaak is. De verschuiving van de ar beidskrachten uit de landbouw zal zich steeds krachtiger doen gelden. De plannen rond het Zuid-Sloe begin nen meer vorm aan te nemen en onge twijfeld zullen er voor Nfeuwdorp en Le- wedorp, plaatsen die ten opzichte van dit gebied het gunstigst gelegen zijn, meer bestaansmogelijkheden komen. De heer A. C. de Kooning (K V.P.) antwoordde namens de raad. Hij onder schreef de bezorgdheid van b. en w. over de woningsituatie en de visie op de werkgelegenhe-d, die het dagelijks be stuur heeft Daarna werd in een vlot tempo de agenda afgewerkt. Aan de heer M. de Jonge werd eervol ontslag verleend als ambtenaar van de burgerlijke stand. Tot leden van de woonruimtecommissie werden herbenoemd de heren P. Proost, J. Beenhakker, G. M. de Schipper, A. Raas en J. v. d. Weele. De salarisverordening voor het secre- tariepersoneel werd op een onderdeel gewijzigd Voor de burgemeester werd een auto- toelage toegekend van f 1200.- per jaar, althans dit bedrag zal aan G.S. worden voorgesteld. B. en w. toonden zich ontstemd over een aanvraag van het bestuur van de chr. kleuterschool in 's Heer Arends kerke voor de aanschaf van twee olie kachels. Bij controle was namelijk ge bleken dat het schoolbestuur reeds een nieuwe kachel had gekocht, enigszins vooruitlopend op een beslissing van het gemeentebestuur. Ondanks deze handel wijze wilden b. en w., om de school niet te duperen, toch een bedrag beschikbaar stellen. Enkele raadsleden waren van mening dat er verzachtende omstandig heden waren. Tenslotte werd het voor stel zonder stemming aanvaard. Voor het plaatsen van een televisie toestel in een café zal voortaan een vermakelijkheidsrecht verschuldigd zijn van f 20.- per jaar. De raad verklaarde zich verder akkoord met een overdracht van de grond waarop het nieuwe ge bouw van de kleuterschool in Nieuw- dorp verrijst. Voor de verlegging van een gedeelte van de Coudorpsedijk in Nieuvvdorp had den b. en w. een gedragslijn uitgestip peld, die door de raad werd goedge keurd. De totale kosten zullen ongeveer een half miljoen bedragen. Het grootste gedeelte van de kosten zal door het rijk gedragen worden als de werken in D.A. C.W.-verband uitgevoerd kunnen wor den. Als streefdatum voor de verwezen lijking van de plannen hebben b. en w. 1963 gepland. De heer De Kooning kreeg de toezeg ging dat de uitvoering niet ten koste zal gaan van andere voorgenomen ur gente kapitaalswerken. soen bij het te stichten r-k. bejaar dencentrum te IJzendijke (191 man- weken. 3. uitbreiding van de begraafplaats te Sas van Gent (154 manweken). 4. aanleggen van sportvelden in Bres kens (57C n -nweken). 5. aanleggen van een brandput te Biervliet (400 manweken). 6. restauratie van het „Raveleijn", IJzendijke, raming ca. 400.000 gul den, (2049 manweken). 7. dijkverzwaring in de Nieuw Neu- zenpolder, raming der korten ca. half miljoen gulden (3369 manwe ken). 8. bouw van een zwembad te Terneu zen met de bouw van een technische installatie voor waterreiniging, ra ming der kosten ruim 700.000 gul den (1520 manweken). Dit project is het eerste in ons land, dat door de DACW en ,.Maatschappeiyk Werk: wordt gesuhsidieerd. 9. aanleg van een „strandboulevard" in Breskens, kosten begroot op onge veer 200.0Q0 gulden (370 manweken) 10. aanleg invalsweg en reconstructie Axelsestraat te Terneuzen» kosten begroot op ruim 600.000 gulóen, sub sidiëring tezamen met „Economi sche Zaken" in kader infrastructuur, aantal manweken alleen al voor de invalsweg 1268. Totaal aantal man weken nog niet bekend, aanleg speelveld bij Groene Kruis- gebouw te Wemeldinge (94 man weken). riolering en bestrating van de De Feijterstraat te Axe] en de Stations straat (1040 manweken). Door deze ruime goedkeuring van aanvullende werkgelegenheidsobjecten is het in theorie dus mogelijk een groot aantal werklozen werkgelegenheid te verschaffen. Per 16 januari waren er echter nog maar 331 op ie wer ken geplaatst, terwijl men een aantal werklozen had van ongeveer 2500. 11. 12 Eind december van het vorig jaar heeft de minister van volks huisvesting en bouwnijverheid, mr. J. van Aartsen, een gedeelte van het aantal in 1961 te subsidiëren woningen over de provincies ver deeld. De minister heeft hierop thans nog aanvullingen gegeven. Van een totaal van 5000 premiewonin gen te bouwen door de bouwverenigin gen onder garantie van de gemeente krijgt Noordbrabant er 730 en Zeeland 100. De cijfers voor de andere provin cies zijn: Groningen 310, Friesland 260, Drente 300, Overijssel 360, Gelderland 450, Utrecht 290 Noordholland 700, Zuidholland 1110, Limburg 390. Deze woningen kunnen ter beschikking ko men van de woningbouwverenigingen, die werkzaam zijn in gemeenten met een erkende behoefte aan woningen, waarin niet op andere wijze wordt voor zien. De minister zal nog nadere aan wijzingen geven omtrent de voorwaar den, waarop de bouwverenigingen deze premiewoningen kunnen laten bouwen De minister heeft verder toegewezen 1250 premiewoningen met 1250 woning wetwoningen, waarmee het aantal te subsidiëren woningen voor 1961 is ver hoogd. Van dit totaal van 2500 krijgt Noordbrabant er 450 en Zeeland 50. De cijfers in de andere provincies zijn: Groningen 150, Friesland 150. Drente 150, Overijssel 150, Gelderland 200, Utrecht 150, Noordholland 300, Zuid- holland 500 en Limburg 250. De minister heeft de provinciale be sturen verzocht deze woningen vooral te bezigen voor het benutten van de ongebruikte bouwcapaciteit. In Zeelend en Friesland zou wellicht tegemoet ge komen kunnen worden aan eventuele bijzondere noden, die ontstaan bij vrij willige liberalisatie van de woonruimte- wet in een aantal gemeenten. De centrale commissie voor ont eigeningsvergoedingen te Rotter dam zal binnenkort beginnen met de taxaties voor de onteigeningen in de Zeeuwsch-Vlaamse kanaal zone. Zoals bekend, zullen met na me in Sluiskil ongeveer 140 wonin gen en bedrijfspanden langs het kanaal van Sas van Gent naar Ter- neuzen moeten verdwijnen in ver band met de verbreding van het kanaal. Deze maand nog zullen de belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld bij de commissie kenbaar te maken in hoeverre hun belangen door de onteigeningen worden geschaad. Aangenomen wordt, dat voor het eind van 1963 de onteigeningsprocedure is afge wikkeld. gebure, chef van de proeftuin voor da kleinfruitteelt in Kapelle over „Een be schouwing over, het kleinfruitrassensorti- ment" en „Snoëimethodiek van bessen aan draad". Hierna spreekt de heer P. Goddrie, deskundige voor onkruidbestrij- ding van het proefstation voor de fruit teelt te Wilhelminadorp over „Onkruid- bestrijding in de kleinfruitteelt". Na de pauze is er een inleiding van ir. J. D. Gerritse, rijkstuinbouwconsulent te Geldermalsen over ,,De ontwikkeling van de teelt van glasaardbeien in de Bomme- lerwaard en mogelijke perspectieven voor Zeeland". Hierna zal de Zeeuwse rijkstuinbouw consulent ir. J J. van Henmk een na beschouwing houden. Van onze correspondent. Binnenkort zal het laatste schip uit rto Carras-serie Vlissingen verlaten. Hat schip is verkocht aan de Duitse reder Egon Oldendorff uit Lubeck. De snelle verkoop de laatste maanden van de Carras-schepen aan reders uit Polen, Spanje, Nederland, Marokko en Duits land is ongetwüfeld het gevolg van het Iets beter worden van de vrachtenrnarkt en de vooruitzichten op n,og verdeTo stij ging van de vrachtcüfers. Alle schepen zouden,verkocht, zij.: voor prijzen, die rond de tien miljoen gulden liggen. Met de verkoop van de Do the Ol dendorff, zoals het laatste verkochte schip is gedoopt, komt dan eindelijk oen mis schien nog bevredigend slot aan de Carras-affaire, die zovele gemoederen in beweging heeft gebracht en gehouden. De aanvankelijk zo prachtig li.kende ol der, waarvan slechts dc eerste vier schepen afgeleverd werden aan op drachtgever John Carras. verkeerde im mers spoedig in een affaire, waarin bei de partijen elkaar onregelmatigheden verweten. Betalingsmoeilijkheden en moeilijkheden met de voortstuwingsin stallatie van de schepen, deden deze zaak geen goed. Het resultaat was ten slotte, dat de resterende ze schepen van de serie door de Kon. Mi De Schelde gebouwd worden en voorlopig opgelegd in Vlissingen tot de Ned Scheepsbouw exportcentrale erin slaagde ze te ver kopen. RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT Aan de rijksuniversiteit in Utrecht is de heer D. P, van Drie! uit Kortgene, Noord-Beveland, geslaagd voor het kan didaatsexamen tandheelkunde. GOES Schuttershof Feestavond r.-k. Vrouwen gilde Grand 8 uur Faja Lobbi SAS VAN GENT Olympia 8 uur Freddy und die Melodie der Nacht TERNEUZEN Luxor 8 uur Jerry hou je roer recht, a.l. OOSTBURG Ledel 8 uur Straf bataljon 999 HANSWEERT Thalia KAB-feestvergadering EEDE Sancta Maria Rode Kruis filmavond VLISSINGEN Alhambra 8 uur Faja Lobbi MIDDELBURG City 8 uur Faja Lobbi Electro 7.30 uur Kolonel Hyde contra Scotland Yard. 14 j. Op 24 februari a.s. zal in de veilingge bouwen te Kapelle-Biezelineg een ontwik kelingsdag voor de kleinfruitteelt worden gehouden. De organisatie hiervan berust bü de organisaties van fruitkwekers in Kapelle-Biezelinge en omgeving in sa menwerking met de veiling in Kapelle. 's Morgens zal er in de veilinghallen een grootse expositie zijn van machines voor het tuinbouw- en speciaal voor het kleinfruitbedrijf en ook zullen daar stands zijn van vertegenwoordigers in bestrij dingsmiddelen en meststoffen. De middagvergadering begint om half twee en staat onder eliding van de vice- voorzitter van de veiling Kapelle, de heer J. Burger Fzn. te Wemeldinge. Deze is tevens voorzittei van de kleinfruitcom- missie van deze veiling. De eerste spreker is de heer L. Goede- WESTDORPE Café Willem Beukelszoon 3 uur Wip schieting VLISSINGEN Alhambra 7 en 9 uur Faja Lobbi GOES Grand 7 en 9 uur Faja Lobbi MIDDELBURG City 7 en 9 uur Faja Lobbi Electro 7 en 9.15 uur Kolonel Hyde contra Scotland Yard, 14 j. BRESKENS Casino 8 uur Ten eeuwigen dage ver doemd SAS VAN GENT Olympia 8 uur Om het naakte leven DE KLINGE Cinema Van Dtyck 7.30 uur Een dag dk nooit sterven zal TERNEUZEN Luxor 8 uur Jerry hou je roer recht, aJ Concertgebouw 8 uur Meisjes, mamb° en whisky, 14 j. OOSTBURG Ledel 8 uur Straf bataljon 999, 1* F AXEL Het Centrum 6.30 en 9 uur De seven bandieten van Silversprings, 14 HULST Bioscoopgebouw 8 uur Vrouwen in ae onderwereld, 18 j. G. Liibaart 7.30 uur Demonstratie gewichtheffen

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1961 | | pagina 2