Walcheren Zeeuwsch-Vlaanderen WAPENHUIS urne KLEUTERSCHOOL IN NIEUW HOEKJE VAN BIERVLIET co Twee jubilarissen in het herbouwde Sluise seminarie Weer een rapport over noodwoningen Breskens Broodfabriek voor Goes op industrieterrein ROYCO demonstratie at en Waar Dagblad De Slem RECLAME AANBIEDING DAGBLAD DE STEM VAN WOENSDAG 26 OKTOBER 1960 Kat/i. ontspannings vereniging te Vlissingen Ontvangst dammers Zuid Beveland Kalkoenschieting Architect Stuurman overleden Hoogwaterstanden NYLON BUSTE HOUDER VROOM DREESMANN Sos Tijdelij-k onderwijzeres Cabaretavond Uitslag schieting Clara Voce" naar zangfestival Van 't groene laken Winkelweek beëindigd Apart probleem 'rgSEI Vandaag moraal gesct Minister bedrijf] Morgen (Advertentie) MIDDELBURG SCHOLIER BOTST TEGEN AUTO Een groep jeugdige scholieren kwam dinsdagmorgen, nadat de Stationsbrug dicht was geweest, over de volle breedte de Stationsstraat inrijden. Het gevolg was dat een der jongens tegen een auto opreed, bestuurd door J. L. M. die juist optrok om de Blauwe Dijk op te draaien. De jongen kwam te vallen en klaagde over hevige hoofdpijn en pijn aan zijn been. Hij werd voor onderzoek naar het ziekenhuis vervoerd. Dit voorbeeld van onbesuisd rijden, dat volgens de politie veelvuldig voor komt, mag een ernstige waarschuwing zijn voor de jeugd. VLISSINGEN In Vlissingen onderneemt men op nieuw een poging een katholieke ont spanningsvereniging in het leven te roepen Deze zal de naam krijgen van „De St. Jacobs-Kring". Hoewel het ini tiatief daartoe is uitgegaan van het KAB-bestuur, is de St. Jacobs-kring be stemd voor alle Vlissingse katholieken vanaf 16 jaar. Enige tijd geleden zijn de activiteiten van de vereniging Cultuur en Ontspan ning van de KAB noodgedwongen stop gezet. Men wilde toen deze onderafdeling van de KAB ombouwen tot een paro chiële ontspanningsvereniging. Deze po gingen zijn mislukt Het bestuur van het vroegere C. en O. is thans afgetreden Motieven Het KAB-bestuur heeft echter una niem gemeend nog een poging te moe ten ondernemen. Een van de motieven die hierbij voorzaten, is dat de jeugd zich in feite aansluit bij neutrale ont spanningsverenigingen - waarvan het gevolg heel vaak een gemengde verke ring en een gemengd huwelijk is In Vlissingen ontbreken nu eenmaal vol doende mogelijkheden tot ontspanning in katholiek verband. Het samenzijn bij ontspanningsavonden achtte het KAB-bestuur bovendien bij zonder waardevol. Er staan grotere be langen op het spel, aldus de initiatief nemers, dan het al dan niet voortbestaan van een vereniging. Belangstelling Het besluit tot oprichting van de St. Jacobs-kring is afhankelijk van de be langstelling van de parochie Men is thans gestart met een ledenwerfactie. Begin volgend jaar wil men met het organiseren van avonden beginnen. Het is de bedoeling voor de jongeren extra ontspanningsmogelijkheden te bieden. Seheepsbeweging Vlissingen aangekomen) 24-10 Griek Altair, Ned. Betty Jean. 25-10 Dts. Este- burg, Noor Hoegh Arrow. Vlissingen vertrokken: 24-10 Griek Altair, Ned. Betty-Jean Gepasseerd naar Antwerpen (Ned. schepen)24-10 Groningen, Bre da. Molenkerk, Maarsbergen, 25-10 Prins Willem van Oranje Oranjeborg, Mado II, Victory, Statenlaan, Avanti, Koaingin Juliana. Anna Henny, Wilca, Alca. Hen- riea Thekla. Atlas. Albatros. Gepasseerd naar zee (Ned. schepen): 24-10 Orestes. Tanny, Adriaantje Elisabeth, Europa. Heron, Alnatik. Triton, Steenbergen. Diana-V. 25-10 Ysel, Mirfak, Sloterdijk De deelnemers aan het wereldkam pioenschap dammen zullen vrijdagmor gen om 11 uur officieel door burgemees ter en wethouders ontvangen worden ten stadhuize. Zoals bekend wordt een ronde van dit wereldkampioenschap verspeeld in Vlissingen. Verdaging saneringsplan Aangezien het overleg, dat door het college van b. en w. niet enkele instan ties omtrent verschillende onderdelen van het plan gevoerd, nog niet is be- Advertentie) Dagblad voor Zeeland Rayonkantoor voor Zeeuwsch-Vlaan deren: Hulst Steenstraat 14, telefoon 2377. RayonredacteurW de Leeuw Rayonbeheerder. L K M. Ie long Rayonkantoor voor Walcheren en Z.- Beveland: Goes Westsingel 98. tele foon 6252 Rayonredacteur: C. Bastianen Rayonbeheerder: J kalt Prijs voor losse advertenties oestemd voor de editie voor Zeeland I I) IS per mm 1 mm Ingezonden Mededeling - 2',i mm gewone advertenties Bij cod tract aanzienlijke reductie .Kleintjes": 3 regels ot mlndei t 0.9U elke regel meet f 0,15 Bü plaatsing ook ln Brabantse oplage resp f 1.50 en f 0,40. Bij 3 achtereenvolgende onge wijzigde plaatsingen, de derde plaatsing tegen half geld. eindigd, is het niet mogelijk het ont- werp-sanerinigsplan eerste fase voor 15 november aan de raad aan te bieden. Daar uitstel van ten hoogste drie maan den echter mogelijk is, verzoeken b. en w. de raad hun drie maanden uitstel te verlenen Verharding en herbestrating Mede op verzoek van bewoners van de Bonedijkestraat zullen een aantal groenstroken aan de Keldermanstraat verhard worden. Vrachtauto's zijn vaak gedwongen over deze groenstroken te rijden. Voor de verharding is een be drag van 8.000 nodig Eveneens voor herbestrating van een gedeelte van de Keldermanstraat is 8.000 nodig Deze bedragen zijn aanwezig in de zg. „re serve voor diverse complexen" Hansweert R.-K. MIDDENSTAND BIJEEN Vanavond om 8 uur zal er in de zaal „Zeelandia" voor de leden van de plaatselijke afdeling van de r.-k. mid denstand een vergadering gehouden wor den. Als belangrijkste punten komen op de agenda voor de bespreking van de plaat selijke problematiek in de middenstand en de benoeming van een afgevaardigde naar de centrale raadsvergadering op 9 november. Ovezandc „DE ZON TEGEMOET" De r.-k. toneelvereniging St. Genesius Gezellen is onlangs weer begonnen met het instuderen van een nieuw stuk. Dit maal is het een dramatisch getint toneel spel van Maarten van Vught, getiteld: „De zon tegemoet", in een bezetting van vijf dames en vier heren. Naast een geroutineerde kern van spe lers zijn thans opnieuw enige debutanten ingezet, o.a. een jongeman uit Lewedorp. Hieruit blijkt wel dat de St.-Genesius- Gezellen het principe huldigen van een voortdurende vernieuwing. Door het aan trekken van steeds nieuwe spelers heeft de vereniging in het tweede jaar van haar bestaan reeds een ledental bereikt dat om en nabij de 20 ligt. Langs deze wijze kan men ook gemakkelijker tot een goede rolverdeling geraken. Alleen is het te betreuren dat enkele van de beste krachten voor dit stuk niet be schikbaar waren. De keuze van het nieu we stuk heeft heel wat hoofdbrekens ge kost, want als gevolg van de gebrekkige, om niet te zeggen primitieve zaalaccom modatie ter plaatse zijn veel stukken voor de St. Genesius Gezellen onspeel- baar, een feit dat de keuze van een spel uitermate bemoeilijkt Het grote aantal leden en de omstan digheid dat zelfs mensen uit andere dor pen tot de vereniging toetreden, vormen overigens wel een bewijs van de grote aantrekkingskracht van deze jonge club. De oorzaak daarvan moet worden gezocht in de uitstekende prestaties van de voor gaande seizoenen en de bekendheid die men in de omgeving verwierf. De Gezel len zullen nu moeten bewijzen dat die prestaties geen uitzonderingen zijn ge weest. Het ligt in de bedoeling het stuk half november op de planken te brengen. Biervliet AANVRAGE KONINKLIJKE GOEDKEURING De plaatselijke voetbalvereniging heeft een verzoek ingediend bij het departe ment van Justitie om te worden erkend als rechtspersoon. De statuten en huis houdelijk reglement werden reeds enige tijd geleden voor de Koninklijke goed keuring klaargemaakt. Thans is het zo ver dat de stukken kunnen worden in gezonden. Bij de K.N.V.B. werden de statuten reeds goedgekeurd. In hotel „De Vriendschap" werd een uitstekend geslaagde schieting op de liggende wip gehouden. Door 49 schut ters werd aan deze door de s'chutters- maatschappij „De Getrouwe Broeders" georganiseerde schieting deelgenomen. Men was kennelijk op de malse kal koenen, die ditmaal de inzet van de strijd vormden, belust. Vanuit heel west- Zeeuwsch-Vlaanderen en zelfs vanuit België kwamen de op kalkoenen beluste schutters De hoogvogel ging mee met een van onze zuiderburen. Met een welgemikt schot haalde R. Matthijs van Waterland- Oudeman de hoogvogel van zijn voet stuk, zodoende de vetste kalkoen voor export bestemmende. De eerste zij vogel was voor O. Waat- jes van Hoofdplaat, terwijl Em. Gijssels uit Eede door het schieten van de twee de zijvogel er voor zorgde ook niet met lege handen huiswaarts te moeten. De verdere kalkoenen die op het spel ston den werden geschoten door P. van de Velde van Boekhoute(België), A. de Ca- luwé van Philippine, E. Gijsels van Eede A. Proovoost, A. Tas. B. Duysserinck en Cl. de Pré, allen van Biervliet. Breskens Nieuw gesloten wegdek op Boulevard in 1961? Voor verbetering van bestrating, ver lichting en riolering op de Boulevard is enkele jaren geleden al een plan opge maakt, Vernieuwing en uitbreiding van het wegdek zou ongeveer 83.350 kos ten. Tot uitvoering van de werken kon evenwel pas worden overgegaan zodra de duinen in het kader van de Delta werken als oeververdediging verbeterd zouden zijn. Nu dat is gebeurd ligt het in de bedoeling om bij de behandeling van de begroting 1961 met voorstellen te komen voor een afdoende verbetering van deze weg. Dan zal ook nog toestem ming moeten worden gevraagd om in de zeewering te graven. Dat antwoorden b. en w. op een schrijven van de raadsleden Th. P Cam- bier en Anth. Leenhouts. dat bij de in gekomen stukken ligt op de raadsagenda voor aanstaande maandag. Daarbij ligt ook de brief van Gede puteerde Staten betreffende de grens wijziging Groede-Breskens, waarover wij reeds publiceerden. De in deze brief vervatte mededeling van de minister van Binnenlandse Zaken (dat hij niets voelt voor een incidentele grenswijzi ging tussen Groede en Breskens, maar liever wacht op een door G.S. met spoed te maken plan voor gemeentelijke her indeling in, west-Zeeuwsch-Vlaanderen) noemen b. en w. zeer teleurstellend. „Nu wij evenwel in dit stadium zijn gekomen hopen wij, dat G.S. spoedig met een plan tot herindeling zullen komen" merken zij voorts op. Het is wel een groot contrast, waarmede de twee jubilarissen, dom. W. Martens en dom. F. Kil te maken hebben. Hoe zij beiden in Sluis zijn aangekomen en gewoond hebben, twee ajgestudeerde seminaristen, die in de parochiekerk te Sluis hun priesterwijding hebben ontvangen. Hun hele persoon hebben ze met jeugdig enthousiasme ingezet voor de start van een nieuw seminarie. Hoe arm, hoe pover, hoeveel ongemak hebben ze moeten verduren. Maar de jaren gaan voorbij, twaalf en een half jaar hebben zij zich gegeven. Zo groeide ook het seminarie De kapotte vleugel is herbouwd en op hun feestdag wordt ze m gebruik genomen. ffet actiecomité van de parochie Sluis Een knap stuk werk, dat uiterlijk aan- en de ouders van de leerlingen zien gepast is aan de oude bouw, maar van 's avonds om 7 uur de seminaristen to- binnen door zijn eenvoud, doelmatig heid, praktische opzet en verzorgdheid aanmerkelijk er mede verschilt. Deze solide constructie, die zo gebouwd is, dat er altijd nog boven op gebouwd kan worden, is ontworpen door het archi tectenbureau C. M. v. Moorsel en Hir- des Voorburg en door bekwaam vak manschap van de aannemer A. Boo gaard uitgevoerd. Dom Martens is nu de prior. Altijd stond hij klaar, voor niemand was er iets teveel. Als eerste econoom zal hij wel zorgen gehad hebben Onder zijn prioraat is men de nieuwbouw begon nen. Dom Kil is sinds zijn benoeming als moderator van de r.k.h.b.s. te Oostburg niet meer als leraar op het seminarie verbonden. Elf jaar lang heeft hij daar aan zijn beste krachten gewijd met zijn bekende goedheid en bereidheid. Beiden hebben ze ook hun zaterdagen en zon dagen opgeofferd voor de jeugd van de parochie Eede, die als een van de vele plaatsen telkens door het seminarie ver zorgd worden naast hun normale taak van priester-leraar. Feest Nu echter viert men feest, feest van de genade van hun priesterschap, feest om het herbouwde verwoeste gedeelte Feest met muziek, zang en spel 's Mor gens een solemnele hoogmis in de nog steeds voorlopige kapel. Eenieder zal gelegenheid krijgen hen persoonlijk te feliciteren en een bezoek te brengen aan het seminarie. Zondag 30 oktober zal er een receptie zijn in het seminarie St.- Augustinus te Sluis. (Advertentie) neelspelen. Voor al degenen, die dit wensen te zien, zal er op 1 november nogmaals ge speeld worden om 7.30 uur met dien verstande, dat men het van te voren aanvraagt, aangezien men niet over een ongelimiteerd aantal plaatsen kan be schikken. Eenieder is dus welkom, mits van te voren aangevraagd tot uiterlijk maandagavond, om teleurstellingen te voorkomen, dat men die avond geen plaats kan krijgen. Toegang is vrij. Moge het seminarie bloeien en voor uitgaan, moge het aantal roepingen toe nemen. Dit jaar waren er de eerste vruchten, de priesterwijding van de eer ste studenten. Op 65-jarige leeftijd is overleden de heer D Stuurman, architect in algemene dienst van het kroondomein. De heer Stuurman heeft o.a. een groot aantal boerderijen ontworpen in Noordbrabant en Zeeland. De overledene is een 37-tal jaren als architect te Gouda werkzaam geweest en als zodanig zijn onder zijn directie tal van bouwwerken in ons land tot stand gekomen. Morgen, donderdag 27 oktober, gelden voor de provincie Zeeland de volgende hoogwaterstanden: Hansweert 7.34 en 20.11 uur; Terneuzen 6.58 en 19.37; Vlis singen 6.26 en 19.07; Wemeldinge 8.10 en 20.39 uur. Slechts 3 dagen met voorgevormde stikte cups. Verstelbare nylon schouder bandjes. Elastieken tussen- zetsels. In wit en geel. Maten 30 t/m 38. A6C Nu EXTRA VOORDELIC L BREDA BERGEN OP ZOOM In verband met Allerheiligen zijn onze zaken maandag 31 oktober de gehele dag geopend. Verder bereiken de gemeenteraad in de vergadering aanstaande maandag voorstellen tot vaste aanstelling van gemeentewerkman J. A. Lauret, tot ver koop van enkele stukjes grond; tot het voteren van een krediet van f 24 780 om naar behoefte te kunnen geraken tot uitvoering van het door de PZEM op gemaakte plan voor de openbare ver lichting in het uitbreidingsplan West; tot vaststelling van enkele verordenin gen (opnieuw) en tot het opnemen van gelden in rekening-courant HULST GEMEENTE HULST KOSTELOZE INENTING TEGEN POKKEN Burgemeester en wethouders van Hulst vestigen er de aandacht op dat op donderdag 27 oktober a.s. des na middags 2.30 uur in het Consultatiebu reau voor zuigelingen en kleuters, Lan ge Bellingstraat 44, de gelegenheid zal zijn opengesteld tot kosteloze inenting of herinenting tegen pokken, zulks voor kinderen beneden de leeftijd van 2 jaar. Bij twijfel omtrent de gezondheidstoe stand van een in te enten kind raad plege men vooraf de huisarts. Hulst, 24 oktober 1960. Burgemeester en wethouders van Hulst, A. L, S. Lockefeer, burgemeester. J. F. van Denderen, secretaris. van Gent Gemeentebegroting Donderdagavond om zeven uur 'omt de raad in openbare vergadering bij een. Als grote kluif staat op de agenda de vaststelling van de gemeentebegro ting 1961. Dit punt dreigt de andere te behandelen punten in de hoek te drin gen. Er komen op deze agenda nog en kele belangrijke punten voor waaronder een voorstel tot verbetering en vernieu wing van straten en rioleringen in de Oostkade en de Oostdam waarvoor bij begrotingswijziging 200.000.- wordt ge raamd. Aannemer G. van Steenberge vraagt een vergoeding van ruim 6.000.- in te maken extra funderingen voor de bouw van woningen achter het Bolwerk. A. Fermont vraagt grond in erfpacht aan de nieuw aan te leggen straat naast het pand van Victor Nelen aan de West- dam. Het is de bedoeling een breigoe- derenfabriek op te richten. W. van den Bogaard vraagt grond in erfpacht aan het Frederik Hendrik plantsoen voor de bouw van een woning. De raad wordt een verordening voorge legd waarin algemene regelen zijn vast gesteld tot subsidiëring van plaatselijke sportverenigingen. De instructie van de directeur-vee- arts van de vleeskeuringsdienst zal wor den gewijzigd. Een viertal te nemen onderwijsbe- sluiten completeren deze twintig pun ten tellende agenda. In verband met ziekte van het hoofd van de r.-k. lagere jongensschool is tot tijdelijk onderwijzeres aan genoemde schooi benoemd mevrouw J. de Kreij- ger-van de Waeter. ONDERWIJZERES VIEL Toen mej. C. de Smidt. onderwijzeres aan de openbare lagere school alhier hgt gemeentehuis binnenstapte maakte Kë een ernstige val. Zij kreeg een flinke hoofdwond. Dokter R. van der Heijden verleende haar geneeskundige hulp. Sluis De Gemeenschappelijke Jeugdvereni gingen in Sluis verzorgden in het r.-k. Parochiehuis een cabaretavond,waarvoor een behoorlijke belangstelling bestond en waarvan het verzorgingspeil wonder baarlijk goed was. Zo traden er een twee tal jeugdorkesten op en gaf Raoul van den Broecke een voortreffelijke imitatie van een cowboylied. De opbrengst van de avond was bestemd voor de inrich ting van een nieuw clubhuis in de Nieuw, straat, waar men de jeugd van Sluis op een onderhoudende en pedagogisch verantwoorde wijze hoopt op te vangen. Deze opbrengst werd overgedragen aan Pater J. van Elderen, die dit, zoals valt te begrijpen, in grote dank aan vaardde. Stoppeldijk WINTERFROGRAMMA KAB De plaatselijke afdeling van de KAB heeft haar winterprogramma samenge steld. Naast 4 ontwikkelingsavonden en een ontspanningsavond staan er drie kaartavonden op het programma. Voor de ontspanningsavond zal een toneelge zelschap worden uitgenodigd. Tevens werd reeds besloten om volgende zo- mer weer een reis te organiseren. FEESTAVOND F ABRIEKS ARBEIDERSBOND De fabrieksarbeidersbond St.-Willi- brordus, afdeling Boschkapelle. organi seerde in het Verenigingsgebouw te Stoppeldijk een feestavond. Aangezien onder deze afdeling ook Stoppeldijk en Hengstdijk ressorteren, was het een ge zellige drukte, temeer nu ook de vrou wen en verloofden van de leden present waren. Verder gaven de besturen van de KAB van Stoppeldijk, Boschkapelle en Hengstdijk en vele andere genodigden van hun belangstelling blijk. De voor zitter van de afdeling, de heer J. de Blok. sprak er zijn vreugde over uit, dat deze feestvergadering zo druk be zocht was. Hij spoorde de leden aan de propaganda flinker aan te pakken. De geestelijk adviseur, pastoor Vermeulen, sprak over de sterkte van de organisa tie en de goede invloed, die daarvan uitgaat op alle gebied. Verder werd nog het woord gevoerd door districtsbestuur- der van Hilst, die onder meer wees op het prachtige werk van de Kajotters, die in de onderontwikkelde landen bij ver schillende projecten hun steentje gaan bijdragen. De avond werd opgeluisterd met muziek door het gezelschap „De vrolijke klanken" onder leiding van L. Weegenhausen Het door deze jonge mu zikantjes gebodene viel bij de aanwezi gen zeer in de smaak. Koewacht Toneelspel in studie genomen De plaatselijke toneelvereniging „Tot nut en genoegen" heeft het blijspel „De voorste rij 4e van Links" van Maarten van Vugt in studie genomen. De regie is in handen van Koos Janssen. Zij ho pen hiermede eind november voor het voetlicht te treden. Intrede nieuwe pastoor Vrijdag zal de nieuwe parochieherder pastoor van Mechelen worden ingehaald. Om ieder zoveel mogelijk de gelegen heid te geven dit bij te wonen heeft het kerkbestuur besloten tot een samen komst van de hele parochie 's avonds om 7 uur in het begin van de Nieuw straat, waar de nieuwe pastoor zal wor- den opgewacht In optocht, met de fan fare voorop, gaat men dan door de Nieuwstraat naar de kerk, waar deken A. Koopmans uit Hulst tot de plechtige installatie zal overgaan. Hierna zal de nieuwe pastoor een plechtige avondmis opdragen. Na de H. Mis wordt ieder in de gelegenheid gesteld om de nieuwe herder de hand te drukken. t.am snaar de De door de schutterssociëteit De Vre de gehouden schieting, had het volgende resultaat: hoofdvogel: C. Bogaert, Lams- waarde; le zijvogel: Fr. de Vijlder, Kraan; 2e zijvogel; J. d'Hondt, Kloosterzande. HULDIGING NIEUWE PASTOOR A.s. vrijdag 28 oktober zal pastoor Knipscheer door deken Staal plechtig worden geïnstalleerd. De kerkelijke plechtigheden zullen een aanvang nemen om 3 uur n.m. ter wijl 's avonds om 7 uur het r.-k. mu ziekgezelschap „Vrijheid Eendracht", de nieuwe herder een serenade zai bren gen. Op zaterdag 29 oktober volgt na de middag om 3 uur, de huldiging in het patronaatsgebouw, waaraan wordt deel genomen, door het muziekgezelschap, schoolkinderen en alle bestaande ver enigingen. Een grootse hulde staat dus de nieuwe herder te wachten. OOSTBURG Een grote vooruitgang van het aantal leden maakt het mogelijk dat het r.-k gemengd koor „C.ara Voce", het eerst sinds zijn bestaan buiten Oostburg zal optreden. Het doet dit bij de lustrum viering op 13 november a.s. van het r.-k. gemengd koor Musis Sacrum in Putte. Het jubilerende koor organiseert dan een zangfestival, waaraan verschil lende binnen- en buitenlandse koren deelnemen. ..Clara Voce" voert OP dit festival populaire werken uit. In het kampioenschap van Oostburg trekken de spelers nogal van leer. Na 12 beurten stond de partij v.d. Gazelle- Clayssens 59-60. Met series van 45, 10, 14 en 195 kwam Clayssens op 325. Na 14 beurten was de stand tussen Hinneman en Jonny v. Waes 82-60 met 57, 4 en 63 kwam v. Waes op 184. In de partij tussen Hinneman en Ver sprille haalden beide spelers een moyen ne van 9. De hoteliers Mabesoone en de Windt konden geen van beiden hun draai vin den. Hun moyenne werd ruim 4. est dor pe BROMMER CONTRA BIETENWAGEN Toen de zestienjarige E. v E. uit Sint Jansteen met zijn brommer uit de richting Sas van Gent reed, kwam hij Deze gehele week gratis proeven in noordstraat to TERNEUZEN in botsing met een vrachtwagen. De bromfietser kwam te slippen, tengevol ge van slijk op de weg. Aanvankelijk liet het zich nogal ern stig aanzien, maar later bleek het mee te vallen. De bromfiets werd ernstig beschadigd. LEZING OVER MUZIEK In het verenigingsgebouw werd een bijeenkomst gehouden van jeugdleid sters en -leiders. De heer P. Apers uit Koewacht hield een lezing over „muziek". IJzendijke De winkelweek behoort weer tot het verleden. Deze 24e winkelweek mag ge zien de omzet en het vrij gunstige weer zeer geslaagd genoemd worden. Velen kwamen naar IJzendijke en waagden een kans op de prachtige prijzen, door bij de plaatselijke middenstand hun in kopen te doen. Ook de jeugd was niet vergeten, zij kon tal van nuttige geschenken in de wacht slepen, zij moesten de inhoud van een plastic zakje met geldstukken zien te raden. De plaatselijke muziekvereniging „Ge duld Overwint", voorafgegaan door de drumband van „Jeugdbelang", besloot deze winkelweek met een rondgang langs alle deelnemende winkeliers. K.V.P.-FORUM AVOND In hotel „Het Hof van Koophandel" houdt de plaatselijke afdeling van de K. V.P. een forumavond op zaterdag 29 ok tober om 8 uur, waarbij zowel door le den als niet-leden wensen, bezwaren of kritiek kenbaar gemaakt kunnen wor- den aan de raadsfractie van de Ijzen- dijkse K.V.P. Ook de plaatselijke jeugd zal haat stem krijgen, want er zal een jongeren groep gevormd worden. De afdeling streeft er naar de ver houdingen tussen de jeugd van alle ran gen en standen te verbeteren. Door dit initiatief wordt het de jeugd mogelijk gemaakt aan hun eigen toe- komst te werken. De toegang tot de forumavond bij de heer Em. Lievens is gratis. Zuiddorpe Prof. Benevoli Een avond anders dan anders was het, die de talrijk opgekomen Zuiddorpena- ren meemaakten in het parochiehuis, want de parapsycholoog-occultist prof. Benevoli boeide 3 uur lang op de aan genaamste manier hun aandacht met zijn verbluffende staaltjes van suggestie, som nambulisme en magnetisme. De avond werd georganiseerd door het schutters gilde St. Sebastiaan. In de namiddag gaf de prof. een voorstelling voor de kinde ren. Wie niet aanwezig waren hebben veel gemist, vooral de schutters. (Van onze redacteur) Enkele weken geleden hebben wü in een uitvoerig artikel het aparte pro bleem van de noodwoningen in west- Zeeuwsch-Vlaanderen onder de loep ge nomen. Hoe de toestand in Breskens is wordt wel weer enigszins geïllustreerd in een mededeling van het college van b. en w. van Breskens naar aanleiding van een brief van een raadslid. Het raadslid, de heer J. J. Vergouwe heeft zich in een schrijven tot het ge meentebestuur gericht betreffende op tredende lekkages van de daken der noodwoningen in de Bloemenwijk in Breskens. De directeur van de Centrale Dienst, wiens advies werd ingewonnen door het gemeentebestuur, heeft daarop geantwoord in een uitgebreid rapport. En dat is aanleiding geworden voor het college van b. en w. van Breskens om de Centrale Dienst opdracht te geven tot 't samenstellen van een rapport over „de omvang van de in zeer vele schot: stenen ontstane scheuren en de door i I lekkages opgelopen schade aan behang- I plafonds". En aan die mededeling voeg: I b. en w. van Breskens toe: „Zodra t rapport zal zijn ontvangen zullen «ij ons tot het Ministerie wenden ter ver krijging van een extra-krediet voor her- j stel". Dat ls blijkbaar het enige, dat een ge meentebestuur aan deze zaken kan doen, Weer maar een rapport laten samen stellen. En weer maar zich wenden tot het ministerie ter verkrijging van een extra krediet voor herstel. Welja, zo kan zelfs een noodwoning heel oud worden. Met hier een nieuw dak en daar een nieuw plafond. En nu eens een nieuwe schoorsteen en dan weer eens nieuw behang. En daar geeft het ministerie dan grif extra-kredieten voor. Op die manier blijft men met noodwoningen zit- ten en continueert men met telkens nieuw-c lapmiddelen een ongezonde toe stand. Het ware beter als deze nood woningen zo slecht waren, dat ze vanzelf in elkaar zakten. Dan zouden er wel nieuwe woningen moeten komen. De waarnemend burgemeester van Goes, dr. J. W. Noteboom heeft gister morgen de eerste paal in de grond ge dreven van een in Goes te bouwen broodfabriek. De fabriek wordt gebouwd voor de heer F. Felius. Op het westelijk gedeelte van het in dustrieterrein zuid-west. Het is de be doeling dat de bouw eind januari wordt voltooid. De fabriek krijgt een capaciteit van 150 balen bloem per week, dat wil zeg gen van 12.750 broden van 8 ons elk Voorlopig zullen 8 mensen in het be drijf werk kunnen vinden. Daarmee is iets van de bedoelingen gezegd van de heer Felius Voorlopig zullen zijn twee bakkerijen uit de Goese binnenstad, St. Adriaansstraat en Korte Kerkstraat, na het te bouwen bedrijf in zuid-west over brengen. Rekening houdende echter met de groei van Goes en de verscherping van de eisen die aan bakkerijen gesteld gaan worden, heeft de heer Felius ruim schoots de kans opengehouden tot uit breiding. De verscherpte eisen vergen grote uitgaven van de bakkers. Het is niet ondenkbaar, dat verschillende bak- Achter het gemeentehuis van Biervliet (op de foto: vóór het gemeentehuis) is een moderne een-klassigë kleuterschool in aanbouw. Ze is ontworpen dooi ar chitect P. J. 't Hooft uit Goes, van wiens hand ook het gemeentehuis is. Vandaar, dat wel een bepaalde harmo nie tussen beide gebouwen te ontdek ken is. De nieuwe christelijke kleuterschool bevat een speelwerklokaal en leidsterka mer, terwijl daarnaast natuurlijk ook een hal aanwezig is. Het gebouwtje is neergezet op een na tuurlijke hoogte beoosten de Braakman laan en bezuiden het Martkplein en Ha venstraat. Hier is een volkomen nieuw hoekje van Biervliet -ontstaan, waar al les dateert van na de 2e wereldoorlog. De nieuwe kleuterschool is nog niet klaar, hoewel onze fotograaf al in staat was deze fraaie foto te maken. Men is nog volop bezig met het bin nenwerk. Echter verwacht het school bestuur, dat spoedig tot ingebruikname kan worden overgegaan. Verder dient dan nog het nodige aan de entourage te worden gedaan. Beplan ting moet nog worden aangebracht, een speelplein moet nog worden aangelegd en er zal nog voor een toegangspad en behoorlijke entree gezorgd moeten wor den. Het toegangspad zal aan die zijde van het schooltje komen te liggen, die niet op de foto te zien is. Het ligt in de bedoeling op het lage terrein voor het gebouwtje een moder ne speelweide (niet alleen voor de kleu ters, maar voor algemene doeleinden) aan te brengen. Op die manier zal met het gereedkomen van deze kleuterschool de gemeente Biervliet aanzienlijk zijn verrijkt kerijen worden verenigd in een brood fabriek. Wan-neer bakkerij Felius wat ruime behuisd zal zijn op het industrieterrein is in de Goese St. Adriaanstraat in ieder geval een verkeersobstakel opge ruimd. Lossende meelwagens en eer. j aantal carriers belemmeren het verkeer dagelijks De winkel zal overigens fe' 1 vestigd blijven in de St. Adriaanstraat. De nieuwe fabriek bevat behalve de broodbakkerij, bloem-opslagruimten en banketbakkerij, een kantine, toiletten voor dames en heren, een douche en een expeditie- en kantoorruimte. De Ir briek is ontworpen door architecten' bureau H. Weertman te Goes, de aar' nemer is bouwbedrijf voorheen W. '- r. d. Weert en Zn. i Adve-tentie) Verkoudheid? Keetp LOCARBITS Groene kruis hoestbonbons helpen probaai en smaken heertjjkl i s 1 W&wx GOES Grand 8 uur 08.15 (de kazerne) VLISSINGEN Luxor 8 uur Ontvoerd door de con« spionage Alhambra 8 uur Foei Nicole!, 18 F Gemeentehuis 8 uur Raadsvergadenw MIDDELBURG City 8 uur Tussen twee vrouwen Electro 7.30 uur Guerillastrijd ui rimboe HULST 9 Bioscoopgebouw 8 uur Kinderen aie niet gewenst zijn TERNEUZEN Luxor 8 uur Zonen en minnaars, OOSTBURG Ledel 8 uur De dochter van de wee 14 jaar Gemeentehuis Raadsvergadering SAS VAN GENT ,rtw Olympia 8 uur Eiland der verschrik Gemeentehuis Openb. raadsvergaderi"! Inwoners va dijk, hebben gi bevolkt om hun der (een rustver krachtstation vs neergezet, veroo ken zijn er niet gevallen, en dez| of voor dit kracl het bestaan var hinderwet kan geestelijke en li de buurt wonen Per aangetekend woners van de Nieuwlanddijk uitg „hearing", ingevolj klachten te depone; (Adve! A.B.G.-regei II] Het regentencollege Burger Gasthuis t heeft in zijn jong, sloten de veel bei f het voorlopige sta ABG over de r.-k te laten vervallen moet gekomen aar van protestantse z' den tegen deze Ook in de raad geleden de tongen men bij een be kwestie/Het debat motie-Nijssen. De verzoek in tot sch wraakte passage e met 11 tegen 10 KVP stemde tege Het gemeentebestuu leiding van deze 1 tencollege gewend om de specialisten binden aan de reg< medische ethiek er r.-k. medische mo Het regentencollege hoofdelijke stemmi medische moraal te stellen stafregie Eén lid wenste a tégen te zijn. Mossel- en o<| Minister Marijnen nisterie van Landbou hearing gehouden m gers van de mosselve land en anderen. De l eens persoonlijk de n drijfsleven horen ov f oesterproef in het Ve bleek dat de mossel serven vóór de pro( het verwateren van r dat ook hier niet dir( gelegd op het proeft Gat, daar gesteld wei ook op iedere andere I in de Oostersehe.de houden. Verschillend pleitten om de verwj I land te behouden. D- l zich, ten aanzien v I voornamelijk over h I van oesters, op de vl, I wezigen verklaarde e terproef te zijn Ook kwam ter sprake k Alle aspecten en g sluiting werden besh I Fans op een spoedige] van de schelpdierenci I voer van enorme hoe] ter bij de afsluiting galen. I De minister zag zi voor veel problemen dan ook toe dat hij d l bezwaren aanvoelt, d f en handc aren leven GOES Grand 8 uur Die Frühreifen VLISSINGEN ..„ira- Luxor 8 uur Ontvoerd door de spionage MIDDELBURG City 8 uur Tussen twee vrouwen j( Electro 7.30 uur Guerillastrud rimboe HULST voor Kantine Lyceum Pater Jelsma Jongeren Gemeenschap TERNEUZEN „„rvadeh"! Gemeentehuis Openb. raadsverg GENT mtiizeO*8^ Kon. Ned. Schouwburg De ANTWERPEN Kon. VI. Opera 8 uur RigoleM

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1960 | | pagina 2