Eindhoven levert zijn eerste ontwerpers af In Nederland staat een van de drie Europese academies voor industriële vormgeving Afdelingsvoetbal 28 febr. Robur thans in zeer gevaarlijke zone beland Zwollenaar v.d. Wal titel houder 38-2 AP0LL0HAL kampeerwagens Kwartfinales F. A. cup Vier zuidelijke clubs dingen mede Afd. Zeeland St. Laurens I kampioen? SPORT IN 'T KORT m Geopend 10-17 uur en 19.30-22.30 uur zondagen 10-18 uur Toegang f. 2.50 Nader beraad over wijziging van de drankwet hand vaardig he id „ontwerpbureau" Europese kadertilel 47/1 te Luik Grote Prijs van Nice voor Nencini Wijziging KNVB- programma Schulte vooraan in Zesdaagse Essen Dammen in Zeeland EXAMENS MARKTEN im ODUCT I foon 36084 Llefoon 2057 Telefoon 3880 Telefoon 157 elefoon 392 Telefoon 4775 482 krtenmaker. ge- Iram en Agua, l.Wat staan jul- |ezen!!" snauwt e, aan je werk" vij komen vast zegt Aram, vordt het anker ^t het," zegt de diepe zucht. DAGBLAD DE STEM VAN DINSDAG 23 FEBRUARI 1960 (Advertentie) Dit jaar, omstreeks juni waarschijnlijk, komen de eerste afgestudeerden van de Akademie voor Industriële Vormgeving te Eindhoven. Dan levert Nederland zijn eer ste vormgevers af, een groep van acht jon ge mensen die een dagopleiding van vijf jaar hebben gevolgd aan een school die niet alleen uniek is voor ons land, maar die in geheel Europa met slechts twee andere op leidingsinstituten kan worden vergeleken. Verscheidene academies in ons land en in het buitenland besteden - de ene meer, de andere minder - aandacht aan de industriële vormgeving, maar alleen de „Royal School of Arts" in Londen, de „Hochschule für Gestaltung in Ulm en de Akademie voor In dustriële Vormgeving te Eindhoven zijn ge specialiseerde opleidingen. De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid deelt de Tweede Kamer mee, dat het nader voorlopig verslag: „Wijziging van de drank wet" hem aanleiding heeft gegeven tot beraad over d wijze, waarop aan de in dat verslag geuite wensen ge heel of gedeeltelijk tegemoet zou kunnen worden gekomen, en tot het openen van overleg daaromtrent met de staatssecretaris van Economische Zaken. Daarbij is ook de vraag, of de drankwet op korte termijn door een geheel nieuwe wet zou kunnen wor den vervangen, in het bijzonder aan de orde gesteld. Een en ander heeft tot gevolg, dat nog geen nota naar aanleiding van het nader voorlopig verslag kan wor den ingediend. Teneinde moeilijkheden, die hier van voor het bedrijfsleven het gevolg zouden kunnen zijn, zoveel mogelijk te ondervangen, werd inmiddels aan de Tweede Kamer bij koninklijke boodschap toegezonden een ontwerp van wet tot tijdelijke voorziening met betrekking tot voortzetting van het bedrijf na overlijden van de houder van een vergunning of verlof A krachtens de drankwet. Wordt het ontwerp tot wet verheven, dan zal deze wet gelden tot 1 mei 1961. (Van onze verslaggever) In 1955 is deze opleiding begonnen, nadat in 1950 al een avondcursus van start was gegaan. Die avondschool werd en wordt druk bezocht door mensen die in de industrie werken en die zichzelf op het gebied van de vormgeving willen bekwamen. Onder hen zijn vele ouderen, tot ongeveer veertig iaar toe die behalve van de docenten ook veel van elkaar leren. De dagopleiding wordt bezocht door jonge mensen, die een carrière hopen op te bouwen in het moderne beroep van „industriële vormgever". Dat is dus de man, of de vrouw, die de pro- dukten, die uit de fabriek komen, hun aanschijn verlenen, die de dingen, welke zij dagelijks gebruiken zo praktisch mogelijk moeten maken en niet alleen praktisch, maar tevens „aangenaam voor het oog". Industriële vormgeving is een niet geheel kloppende vertaling van het Engelse „industrial design" Als men zou moeten definiëren wat „industrië le vormgeving" eigenlijk is, dan zou men kunnen uitgaan van wat de di recteur van de academie in Eind hoven, de heer R. Smeets, zei: een vormgever moet eigenlijk voor een derde ingenieur zijn, voor eenderde artiest en voor eenderde koopman Daain zit heel veel waars, al is natuurlijk de taak en de functie van een man, die industrieel vormgever van beroep Is, niet in een eenvou dig optelsommetje samen te vat ten. Maar lets van de Ingenieur moet h(j bezitten: hij moet alle moge lijkheden van het materiaal ken nen, hij moet weten wat men er mee kan doen... en wat niet. Hij moet inderdaad oog voor het schone bezitten, want een tech nisch misschien volmaakt voor werp, dat „er uitziet om op te schieten", verkoopt heel wat min der gemakkelijk dan één dat. hoe wel misschien kwalitatief slechter, er prettig uitziet om naar te kij ken. En dit bewijst dan tevens dat de ontwerper ook een beetje koopman moet z(jn, want hij moet geen dingen maken waarvan de praktische zaken man onmiddellijk weet: dat is niet den61 pen en we'om en die re- De Akademie voor Industriële Vormgeving geeft wel een gespecia liseerde opleiding, maar levert geen specialisten op een bepaald terrein af. Iedere student wordt in den bre de opgeleid. Het gebied van de vorm geving ls bijzonder uitgebreid Het beslaat de meubelfabricage, de ver vaardiging van huishoudelijke voor werpen en machines, verlichtingsma teriaal keramiek, glas, speelgoed, edelmetaal, vloerbedekking, textiel behang, verpakkingsmateriaal. en daarmee is dan nog maar een klein gedeelte opgesomd. A' is dan het produktontwerpen hoofdthema van de opleiding de stu denten krijgen in de vijf jaren van hun studie beslist niet alleen maar les in het ontwerpen. De tekenvak ken, de theorie- en praktijkvakken zijn wel alle op het ontwerpen ge licht, maar ze dienen in de eerste plaats een grote algemene vaardig heid te verschaffen. Bovendien moet de toekomstige vormgever volkomen vertrouwd zijn met de materialen die de industrie gebuikt en indachtig de waarheid van de leuze „wie gestalte en vorm wil geven aan materialen, moet eerst en vooral die intieme er varingen met de werkstoffen opdoen, die alleen het handwerk geven kan", moet hij zich oefenen in het bewer ken van hout, metalen, kunststoffen, keramische materialen enz. De student moet leren het voorwerp te tekenen en het daarna in model te maken. Hij moet voldoende artiest zijn om een vorm te kunnen schep pen en voldoende technicus om zijn idee in een duidelijke werktekening om te zetten. Hij moet genoeg hand vaardigheid hebben om zelf het mo de' te maken Vandaar dat de aca demie al rijk is aan vele soorten „dummies", werkstukken van de stu denten. Men kan er gaskomfoors zien, moderne luidsprekerboxen, waarop de studenten geëxperimen teerd hebben, in hout, gips. metaal of natuursteen. De eerste drie jaren krijgt de stu dent de gehele leerstof door te wer ken. waartoe alles wat hierboven is omschreven, ook nog bijkomende vak wat hij geleerd heeft aan de dagelijk se praktijk te toetsen en alhoewel het niet de bedoeling is dat de bedrijven die gedurende twee maanden een gast „in huis" hebben, hem aan het ontwerpen zetten, leert de toekomsti ge vormgever er toch een massa hoogst belangrijke dingen die hem la ter te pas komen. Overigens zijn cr wel eon paar voorbeelden van door studenten uit het praktijkjaar ont worpen produkten die een succes ble ken op de markt. Dat het helemaal geen moeite kost om de nodige samenwerking met de industrie te bereiken, teneinde dit praktijkjaar mogelijk te maken, ac centueert het feit dat het bedrijfsle ven algemeen het grote commerciële nut van het specialistenberoep van ontwerper inziet. Het commerciële nut, ja, want vormgeving is een con- currentiefactor geworden. Een pro- dukt dat verantwoord van vorm is, heeft een voorspong op een ander waarvan men dat niet kan zeggen. De vijfde klas, begonnen in 1955, is nu examenklas. Het examen duur* eigenlijk het gehele jaar. Een klas is de groep van acht mensen eigenlijk ook niet meer: ze vormen een „ontwerpbureau" dat in sa menwerking met het Bouwcentrum in Rotterdam en met enkele be langrijke industrieën een gezamen lijke opdracht heeft gekregen: het ontwerpen van een keuken. Iedere kandidaat heeft bovendien een in dividuele opdracht, tot het ontwer pen van een of ander voorwerp dat in die keuken nodig is. Daaraan is de klas nu bezig. Wan neer de opdracht uitgevoerd is, en de kandidaten krijgen het getuigschrift v n de Akademie voor Industriële Vormgeving, komen de eerste jonge ontwerpers, die theoretisch en prak tisch alleszins op hun moeilijke maar bijzonder boeiende taak voorbereid zijn, in de industrie. Ze zullen er ze ker hun weg wel vinden. Verscheidene grote industrieën, en daaronder vooral die waarin de prak tijkklas werkzaam is geweest, tonen grote belangstelling voor hen. In ons land dat zich genoodzaakt ziet zich steeds meer te industrialiseren en dat op de wereldmarkt zijn partij ste vig moet meeblazen, is plaats voor vele goede ontwerpers, die het Ne derlandse produkt, dat zijn traditio nele degelijkheid moet behouden, een ui+^.rlijk moeten geven dat de koper aanspreekt, dat in volkomen harmo nie is met 'de functie van het produkt ei dat dus behalve kwalitatief ook qua vorm kan concurreren met wat het buitenland brengt. De \kademie voor Industriële vormgeving, nog altijd gehuisvest in een aantal ondoelmatige gebouwen in Eindhoven (er zijn vergevorderde plannen voor nieuwbouw) bereidt mensen die talent voor dit beroep hebben op deze interessante taak voor. De school staat tussen een kunstacademie en een technische school in, maar is geen van beide. Het is een geheel nieuwe vorm van onderwijs, geheel gegroeid uit de noodzaak die de praktijk open baarde. Jongelui uit geheel Ne derland en ook verscheidene uit het buitenland krijgen er een degelijke opleiding en die zal het jonge in stituut, dat nu zijn eerste afgestu deerden gaat afleveren, ongetwij feld internationaal een goede naam bezorgen ken. zoals b.v. psychologie, behoren. Fet eerste jaar is proefjaar. In het vierde cursusjaar gaat de student de praktijk in. Hjj wordt tel kens voor twee maanden in een an dere industrie „ondergebracht", waar hij door een mentor wegwijs wordt gemaakt in het gehele bedrijf- Dit jaar is voor de toekomstige ont werper wellicht het interessantst en zeker het belangrijkste. In dat jaar, waarin hij met zijn klassegenoten één dag in de week op de academie samenkomt, begint hij een studie over gaskomfoors Autocarrosserie uitgevoerd in po lyester, een ontwerp van een leer ling van de avondschool. Aan het Europees kampioenschap kader 47/1, dat van 3 tot en met 6 maart in Luik wordt gehouden, zullen de volgende biljarters deelnemen: Piet van de Pol en Tini Wijnen, Jos Ver- vest en Emile Wafflard, Siegfried Spielmann en Norbert Witte (béiden Duitsland), Jacques Grivaud (Fr.) en Antonio Ossorio (Spanje). JUNIOREN HOOFDKLASSE A.HelmondiaEindhoven, MULO Helmond, BrabantiaPSV, TOP BW. B LongaNOAD, BaronieRBC. Dosko—MOC NAC—RKC. EERSTE KLASSE SVCDIOZ, BOZHoeven. Rimboe Kruisland, SprundelSCW, HSC Moerse Boys, SABBavel. TVCBe Ready. VCW—Neerlandia, VOV—PCP, JekaRaamsdonk, UWWR, Longa 4Dongen 2 terr. Dongen. TAC2 NAC 5, NOAD 4Roosendaal 3, Inter nos 3—Rood Wit 2. RKTW 3—SCO 2, Boxtel 2Concordia 3, Veerse Boys 2 Vlijm. Boys 2, Hieronymus 2Heus- den 2. VOAB 3—RWB 2, Desk 3— Taxandria 3 WSC 3—Baardwijk 2 OisterwijkBroekhoven, AudaciaJ. Brabant, Sportv. '32Ons Vios, Riel Waspik, TuldaniaWit Zwart, White Boys—Gloria. TWEEDE KLASSE Odio 2Val Aan, Nw. Borgvliet2 Steenbergen 2. Cluzona 2RKFC 2, Meto 2Divo. VES 2—Alliance 3, SC Gastel 2—RBC 3, BSC 3—Halsteren 3. DEBWR 2. Advendo—DIA, Breda 2 Beek V, Willebrordus—Chaam, SAB 2Groen Wit 2, PCP 2—Internos 4, Bavel 2—Jeka 2, Rood Wit 4—SAB 3, RKVVU 2TVC 2, TerheijdenMlad. Boys 2, Duss. Boys—TPO, Be Ready 2-—TSC 3, SiveoVirtus 2, Veerse Boys 3—WVO 2. Gloria 2—Korvel 2, Ons Vios 2—WSJ Zigo 2—UVC, DWC Willem II5, Gudok 2—Velocitas 2, Broekhoven 2—DWC 2, Gilze 3— TAC 3, GSBW 2—Sarto 3, WSJ 2—Riel 2, Dongen 3—SVG 2. Haarsteeg 2— Sportv. '32 2, Baardwijk 3—Vlijm. Boys 3, Berkdijk 2-Waspik 2, RKDVC 2— WSC 4. Desk 4Wilhelmina3. DERDE KLASSE Halsteren 4Lepelstr. Boys 2, Val Aan 2SCW 2, Vosmeer 2NVS 2, Steenbergen 3—Kruisland 2, SCW 3— De Schutters 2, Kruisland 3—Oude molen 2. SVC 2—Divo 2, Meto 3— RKFC 3, BOZ 2MOC 4, Grensw. 2 HSC 2, Grensw. 3—Vivoo, RSV 2— Vivoo 2, Dloz 2—SC Gastel 3, Roosen daal 5—Rimboe 2, Cluzona 3—Alliance 4, Noordhoek2Sprundel 4, Alliance 5—Cluzona 4, SC Gastel 4Roosendaal 4. VES 3Dioz 3, Hoeven 2RSV 3, Wernhout2WR3, Sprundel 2Zun- dert 2, WernhoutHoeven 3, TPO 2— Mad. Boys 3. DHV 3—WHZ, WHZ 2 Virtus 3, Willebrordus 2—Terheijden 2, GestaBoeimeer2, Chaam 2 UW 2, Neerlandia 2Baronie 5. Ad vendo 2Molenschot, WSC 6RKC 5, RWB iDesk 5, Nieuwkuik 2Heus- den 3, Vlijm. Boys 4—RKDVC 4, NOAD 5—Viola, GSBW 3—Velocitas 3, Riel 3 Chaam 3, Gilze 4UVC 2. Zondag werden in Nijmegen de laatste partijen gespeeld voor het toernooi om het kampioenschap van Nederland eerste klasse klein biljart kader 38/2. Verrassend was, dat van der Wal uit Zwolle, die zaterdag reeds zeker was van de titel, zijn slotpartij verloor. De eindstand werd: 1 v. d. Wal 10 2034 75 27.12 201 2 Resman 8 1966 89 22.08 145 3 Berkelmans 8 1997 100 19.97 127 4 Brunner 6 1830 107 17.10 137 5 v. d Berg 6 1750 109 16.05 120 6 Weckseler 2 1321 94 14.05 115 7 van Roon 2 1300 94 13.82 72 Van der Wal promoveert naar de hoofdklasse; voor Weckseler en van Roon betekenen de moyennes zgn. halve degradatie. De loting voor de vierde ronde van het toernooi' om de Engelse voetbal beker, maandag te Londen gehouden, heeft het volgende resultaat opgele verd: Aston VillaPreston North End, winnaar Bradford City-Burnley Blackburn Rovers, Sheffield United Sheffield Wednesday, Leicester City Wolverhampton Wanderers. De kwartfinales worden 12 maart a.s. gespeeld. De Italiaan Gastone Nencini is maandag winnaar geworden van de „Grote prijs van Nice", een rit over 166 km. Hij versloeg in de eindsprint zijn landgenoten Martin en Brugnami. Tot de kopgroep behoorden verder de Fransen Bonifassi en Poulidor, die vierde en vijfde werden. De tijd van Nencini was 4.31.20. Met 39 seconden achterstand bereik te een ander groepje van vijf renners de finish. De Fransman lacoponi was van hen de snelste; het peloton had een achterstand van ruim twee minu ten. Van het toch al kleine wed- strijdprogramma in de eerste klas A van de afdeling Zeeland is hoegenaamd niets terechtge komen, omdat bij de ontmoeting Patrijzen-Aardenburg de bezoe kers verstek lieten gaan, terwijl de scheidsrechter bij de wed strijd DomburgVogelwaarde evenmin verscheen en dus de spelers letterlijk en figuurlijk in de kou liet staan. De enige gespeelde wedstrijd, tussen Noormannen en Robur, leverde de Goesenaren een stevige 6-0 nederlaag op, waardoor hun papieren andermaal devalueerden. Door deze uitslag kan Robur alleen Domburg nog voorbij, maar dan moeten de badplaatsbewo ners het in hun resterende 5 wedstrij den wel heel bar maken. Het lijkt goed, als Robur zich op degradatie gaat prepareren, getuige de stand aan de staart van de ranglijst: Domburg 13-9, Robur 16-7. In de eerste klas B kwam Dreischor tegen Renesse 2 juist met de hakken over de sloot (2-1). In de tweede klas A kwam Philip pine weer op de tweede plaats terecht, als gevolg van de 1-6 zege tegen Corn. Boys 3. Zeeland Sport 4 bleef in hun gezelschap via de 2-4 overwinning in de derby tegen Vlissingen 5. De stand is hier: Hoofdplaat 15-25, Philippine 16-23, Zeeland Sport 4 16-23, IJzendij- ke 17-23, Retranchement 15-22, Corn. Boys 3 15-15, Aardenburg 2 14-9, Vlis singen 5 16-8, Zuidzande 15-6 en RCS 3 17-2. Moedig gebleven Volharding liet in de tweede klas B merken, dat het de moed nog niet heeft opgegeven. Door de uitwedstrijd tegen Cortgene met 3-8 te winnen, be naderden ze leider Kruiningen tot op 2 punten. Yerseke 2 werkte zich iets omhoog door met 5-0 van 's-Heer Arendskerke 2 te winnen. De situatie Neef. xaalhandhaltitels Na de deze zondag gespeelde wedstrij den om de districtstitels zijn thans al le ploegen, die zullen deelnemen aan de Ned. zaalhandbalkampioenschappen op zaterdag en zondag a.s. in de Ener gie-hal te Rotterdam bekend. De pou les, waarin de districtskampioenen te gen elkaar zullen uitkomen, zijn als volgt samengesteld: HEREN Poule A: Niloc, Amsterdam (kam pioen district west a); Sittardia, Sit- tard (kampioen district zuid a); EMM, Middelburg (kampioen district zuid b) Poule B: Olympia, Hengelo (kam pioen district oost); Operatie '55, Den Haag (kampioen district west b); Olympia. Groningen (kampioen dis trict noord). DAMES Poule A: Zeeburg, Amsterdam (kam pioen district west a), WLC, Eindho ven (kampioen district zuid a); Wal cheren, Vlissingen (kampioen district zuid b). Poule B: Olympia. Hengelo (kam pioen district oost)Athene, Den Haag (kampioen district west b); Sparta, Groningen (kampioen district noord). 's Zaterdags worden de voorronden gespeeld, 's Zondags spelen de num mers laatst van de poules tegen elkaar om de vijfde en zesde plaats. De an dere ploegen spelen een halve com petitie, waarbij de resultaten uit de voorronde meetellen. aan de kop is nu: Kruiningen 14-24, Volharding 14-22. In de derde klas A schoot Walche ren 2 een dozijn doelpunten in het net van de Domburg 2-doelman, zonder dat de bezoekers er iets tegenover konden stellen (12-0). Middelburgse Boys moest in de plaatselijke strijd tegen Middelburg 4 met 4-8 de vlag strijken, terwijl Volharding 2 nog vaster onder aan werd genageld door Noormannen 2 (0-5)In 3 B toonde Schoondijke 2 zich de titel waardig, want met liefst 9-0 moest nummer 2 van de ranglijst, Sluus, eraan geloven. De doelpunten waren hier trouwens wel erg goed koop, want Walcheren 3 versloeg Bres- kens 3 met 10-1 en Zeeland Sport 5 bleef met 12-2 baas over Oostburg 3. IJzendijke 2Groede 2, met als uit slag 3-4, valt hierbij wat uit de toon. In 3 C tenslotte kwam Terneuzen 3 wat dichter bij het leidende Vogel waarde 2 door de 10-2 zege op Hon- tenisse 3. Philippine 2 klopte Clinge 3 (4-1) en hekkesluiter Ria zorgde nog voor een overwinning door Terneuzen 4 te weerstaan (1-0). Sluiskil 2 hield tegen Axel 3 de winst thuis (4-3). De stand is hier: Vogelwaarde 2 17-25. Ter neuzen 2 15-24, Philippine 2 18-20, Sluiskil 2 15-18, Clinge 3 17-17, Koe wacht 2 17-16, Graauw 14-14, Terneu zen 4 15-12, Hontenisse 3 17-12, Axel 3 15-11 en Ria 2 17-5. Programma zondag 28 februari: le klas A: Domburg 1Aardenburg 1, Groede 1Noormannen 1, Vogel waarde 1Patrijzen 1, Robur 1Sluis kil 1. le klas B: Zierikzee 2Renesse 2. Res. le klas: Oostburg 2Luctor 2, Breskens 2—RCS 2, Zeeland Sport 3Steen 3. 2e klas A: Retranchement 1Hoofd plaat 1, Philippine 1Zeeland Sport 4, Zuidzande 1—Aardenburg 2. 2e klas B: Volharding '32 1—Hansw. Boys 2. Kruiningen 1's-Heer Arends kerke 2. Patrijzen 2—Kwadendamme 1 Robur 2—Cortgene 1. 3e klas A: Kruiningen 2Middelburg 4, Middelb. Boys 1—Lewed. Boys 1, Domburg 2Noormannen 2. 3e klas B: Breskens 3Sluis 1, Jong Ambon 2—Groede 2, IJzendijke 2— Walcheren 3, Schoondijke 2Hoofd plaat 2. 3e klas C: Terneuzen 3Axel 3, Ter neuzen 4Graauw 1, Clinge 3Vogel waarde 2, Hontenisse 3Sluiskil 2, Ria W 2Koewacht 2. In het KNVB-wedstrijdprogramma voor zondag 28 febr. zijn de navol gende wijzigingen aangebracht: Uitgesteld: WVC—Be Quick (IB), VelocValkenswaard (2A), RKSVA Concordia SVD (3D). WVO—SCO (3C), Helmondia 3TSC 2 (res. le kl.) Ingelast: Be QuickVDZ (1B), Uno AnimoVeloc (2A), BaardwijkRK TVV (3B), GSBW—Nevelo (rest. tijd 80 min. bij stand 0-0), GW 2OJC 2 RKDVC 2—Desk 2 (res. 3e klas B). Maandag was de stand in de Zes daagse van Essen als volgt: 1 Ziegler-Jaroszewicz 202 pnt. 2 Gil- len-Post 92 pnt. 3 Schulte-Bugdahl 78 pnt. 4 Severeyns-van Daele 73 pnt. Op 1 ronde: 5 Arnold-Terruzi 133 pnt. Jan Plantaz en zijn Duitse koppel- genoot Vadder bezetten de negende plaats met 5 ronden achterstand en 65 punten. Voor de competitie van de Zeeuwse dambond werden de volgende wed strijden gespeeld, waarvan de uitsla gen ais volgt luidden. Hoofdklasse: Souburg—Kapelie. J. van EenennaamA. v.d. Schraaf 2-0, F. van DixhoornC. van Liere 2-0, A. van SorgeIz. op 't Hof 0-2, D. Meijer Chr. Korstanje 2-0, J. SchoutenC. Sulsters 0-2, J. Sinke—J. Ganseman 0-2, C. van AsH. v.d. Vrie afgebr., M. LouwsC. van Overloop 0-2, L. van SoelenC. v.d. Vliet afgebr., J. D'Hondt—J. Walraven 2-0 (8-8). YersekeMiddelburg. R. RijkseJ. Strooband jr. 1-1, J. LouwerseM. de Jonge 0-2, P. HoogstrateJ. Stroo band sr. 0-2, C. de Rooij jr.D. David- se 0-2, P. v.d. VredeG. Overtveld 1-1, E. MinnaardP. de Ruijter 2-0, E. JanseC. de Vos 1-1, F. v.d. Boom gaardA. Walraven jr. 1-1, M. Huis- soonN. van Eenennaam 0-2, P. Lou werseA. v.d. Mark 1-1. (7-13). AagtekcrkeDOS (Vrederust). J. EngelvaartA. v.d. Kreeke 0-2, J. BlaasJ. Blank 1-1, S. BlaasH. Brou wer 1-1, A. WillemscA. Hollestelle 0-2, P. de VisserC. Suurland 2-0, F. KrijgerJ. Goudswaard 1-1, M. de Smit-F. Openneer 1-1, L. Trieller W. Dommisse 1-1. C. JongepierL. Maat 2-0, F. BlaasJ. Priem 1-1. (10-10). GoesVlissingen. Daar Vlissingen op de vastgestelde tijd aanwezig was, doch Goes op onbegrijpelijke wijze verstek liet gaan, door in deze wed strijd niet op te komen, werd deze wedstrijd door de competitieleider reglementair met 12-8 gewonnen ver klaard voor Vlissingen. Eerste klas: Vlissingen 2Goes 2. L. LabruijéreJ. Schot 2-0, P. van OorschotP. Lampert afgebr., P. MaasD. van Daalen 1-1, M. Maas H. Mulder afgebr., J. Nijssen—H. Meerman 1-1, O. HellingaL. Dekker 0-2, A. Snel—Ph. Haverhoek 2-0, K. Francke—H. van Benthem 2-0, E. Ver schoorJ. Legemate 0-2, Joh. Luwema L. Geene 0-2. (8-8). 's-Gravenpolder 2St. Laurens 1. A. DubbelmanLouw Davidse 0-2, W. v.d. VeldeB. Verburg 0-2, J. Felius Lein Davidse 0-2, Joh. KesselaarL. Adriaanse 1-1, J. van LiereW. Da vidse 1-1, C. HubregtseP. de Kam 1-1, J. KoopmanP. Sinke 1-1, J. Min naar—B. v.d. Broeke 2-0, B. Braam B. Leijnse 0-2, N. TramperP. van Keulen 0-2. (6-14). Yerseke 2Lammerenburg 1. n.o.g. A. de Buck 0-2, n.o.g.P. van Vlij men 0-2, A. RidderhofI. Vinke 0-2, J. RidderhofF. Brasser 0-2, M. Han- newijkA. Aarnoutse 0-2, D. Rijk—C. Geljon 1-1, J. LegersteeA. de Pagter 1-1, W. RidderhofJ. v.d. Heijden 2-0, De borden 9 en 10 bij overeenkomst wegens niet bezet remise gegeven. (6-14). DOS 2 (Vrederust)St. Laurens 1. J de Kraker—Louw Davidse 0-2, J. KorevaarB. Verburg 1-1, D. de Vos Lein Davidse 1-1, H. BlokL. Adri aanse 0-2, J. de LongteW. Davidse 0-2, J. Suurland—P. de Kam 2-0, G. BlommersP. Sinke 1-1, W. Roele- veldB. v.d. Broeke 0-2, J. van Dijk P. van Keulen 0-2, K. v.d. StegeB Leijnse 0-2. (5-15). Oostdijk 1Souburg 2. J. Kriekaard A. de Pagter 1-1, Jac. van Iwaarden J. Sinke 2-0, M. SinkeJ. Veenstra 2-0, A. van WeeleJ. de Wolff 2-0, Jan van Iwaardenn.o.g. 2-0, Joz. BooneP. van Sorge 1-1, L. Nieuwen- huijzenF. Grevinga 1-1, M. de Bat M. Bronke 0-2, Jac. MeeuwsenP. de Wolf 0-2, L. BooneP. Marijs 0-2. (11-9). DOS 2 (Vrederust)Middelburg 2. J. de KrakerC. van Rijswijk jr. 2-0, J. KorevaarG. v.d. Voorde 0-2, D. de VosM. Reijnhout 2-0, H. Blok J. Parinussa 0-2, J. de LongteK. de Koeyer 1-1, J. SuurlandC. van Rijswijk sr. 0-2, G. Blommers—B. Flipse 0-2, M. Timmer—A. Walraven sr. 0-2, J. van DijkJ. v.d. Berge 0-2, K v.d. StegeA. Buijs 2-0. (7-13). Afgebroken partijen: De afgebroken partij uit de wedstrijd Middelburg 1— Goes 1 is door de 3 arbiters remise verklaard, zodat de eindstand 11-9 is voor Middelburg. HET BIJSCHRIFT van de foto ge plaatst op pag. 4 in ons blad van deze maandag behoeft verbetering. Waar wordt gesproken over BSC- doelman dient te worden gelezen: Roosendaal-doelman. Deze club speelde immers tegen TSC en niet BSC zoals de voetbal-ingewijden reeds voor zichzelf zullen hebben vastgesteld. UNIVERSITEIT UTRECHT De heer Q.J. Musters te Middel burg slaagde aan de Rijksuniversi teit te Utrecht voor het doctoraal examen sociologie. ROTTERDAM, veemarkt. 22 febr. Aanvoer in totaal 1983. Vette koeien en ossen 1066. Varkens 917. Prijzen in cents per kg: Vette koeien: le kw. 295-325, 2e kw. 280-295, 3e kw. 255- 280. Varkens (lev. gew.) 152, 15Ó, 148. Vette koeien: aanvoer: korter; han del: traag; prijzen: prijzen van vo rige week konden zich met moeite handhaven; prima's boven notering. Varkens (lev. gew.): aanvoer: even groter; handel: flauw; prijzen: iets minder bij aanvang der markt, iets boven notering, zware varkens 1.46 per kilo. ROTTERDAM, 22 febr. Officieu ze noteringen per 100 kg: Tarwe - franco per schip op vochtconditie - levering deze week tot 33.20 schot vrij. Voedergranen: maalgerst - naar kwaliteit - tot 25.75; kippegerst - id. - tot 26.50: haver - ongepunt» op monster - tot 25.25; rogge - doorsneekwaliteit - tot 21.25. Peul vruchten - franco Rotterdam. Groene erwten - op monster - tot 38. Schokkers - id. tot 40.Bruine bonen - boerenschoon op monster - tot 106.—. GOES. 22 februari 1960. Spruiten A II 4852, B II 2146, afw 3043; Witlof A I 54, A II 4650, B I 4345, afw. 3640; Groene sav.kool 35—39; Rodekool 39; Boerenkool 2644; Prei I 67; II 53—60; Peen 18—21; Uieo 3,50—12; Veldsla 270—300.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1960 | | pagina 7