Bijna 120 millioen bracht de accijns in 1954 in het laatje Een Matig Mens is zijn Vrijheid waard 4 Huybregts (Zev. Hoek) heeft wonderbord Record-inschrijving Amerika wordt door de bondgenoten beschuldigd van milddadigheid V t Belgisch verkeer verstomt voor „auto NV Waarom „droge kamelen Voedsel-overschotten in de Verenigde Staten VROOM k DREESMANN DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 15 APRIL 1955 8 Uitzonderlijkheden BOEKENPLANK Katholieke Encyclopaedic 24ste deel Voor Turfschip-rif' te Breda Boter wordt 5 in Azië als 5 geneesmiddel 5 verkocht vier modellen vier charmante •b (Van een speciale verslaggever). Janus Huybregts uit Zevenbergschenhoek is een hoge Piet in België. Als hij daar in zijn glanzende auto gaat rondrijden, valt het overige verkeer in onmacht. Het komt pas weer tot leven als Huybregts is gepasseerd. In heel België loopt nog geen man in het politiepak, die dapper genoeg zou zijn om hem zonder hartklop pingen een bekeuring te geven. Het geheim schuilt in een vier kant bordje, vóór en achter op de auto. Het is de kleinste uitgave, die van een nummerplaat mogelijk is. Er hoeft trouwens niet veel op. Alleen maar: N 1. In België worden de laagste nummers gevoerd door hoge diplomaten. En aangezien de Belgen redeneren, dat dit nationaal gebruik ook goed genoeg is voor het buitenland, zien ze Huybregts in zijn uitzonderlijk laag becijferde wagen aan voor minstens een volle neef van drie of vier ministers. Zij vergissen zich, maar Huybregts heeft het nooit gezegd. Het leven heeft deze man op een vreemde weg gezet. Hij heeft zijn jaren heel wat uitzonderlijkhe den ontmoet, soms wreed, soms al leen maar interessant. Dat nummerbord is niet het eni ge. HU was de eerste, die in 1940 Duitsers krijgsgevangen maakte. HU is misschien de enige, die tweemaal de bevrijding kon meema ken. Hij was de uitvinder van een „ongelukkenboek". Vier keer op Men bood duizenden guldens voor dit nummerbord een kort rijtje werd zijn garage te gen de vlakte gebombardeerd of weg gespoeld. Vier keer hielp hp zich ook weer overeind. Dat is de litanie van zijn beleve- nissen. Over dat nummerbord. Huybregts breekt een sigaretje door midden (aangezien een hele sigaret te veel te gelijk is van het goede en zegt, dat het door een toeval in zijn be zit kwam. Hij verkocht in het be gin van de oorlog een motorrijwiel aan een mijnheer Visser in Breda. Deze overleed en de motor ging zijn vrouw in de weg staan. „Wil je hem niet terug?" vroeg ze aan Huy bregts. Vooruit, die wilde wel. Hij ging het voertuig ophalen en vroeg om het nationaliteitsbewijs. „Hier hebt u alles", zei mevrouw Visser. Alle papieren in een kleine porte feuille. Ook het nummerbewijs. Huy bregts vroeg of mevrouw wist, wat ze weggaf. „Alles wat je meeneemt ben ik kwijt", zei ze. Hij liet het nummerbewijs op zijn naam overschrijven en voelde zich trots: op het bewijs stond: N 1. Het toeval wierp hem een exclusief bezit in de handen. Voor één gulden en vijftig centjes aan leges-geld kreeg hij iets, waarvoor curi ositeiten-jagers met dikke beur zen later duizenden guldens hebben geboden. Maar het nummer bleef en blijft in Zevenbergschenhoek. Want Janus Huybregts hecht snel aan vreemde dingen. Radio aangereden Het gesprek gaat zwerven. Die radio wilde hij ook niet kwijt. En toch moest het toestel op een gege ven moment tijdens de Duitse be zetting worden ingeleverd. „Nee", zei de garagehouder. Zijn radio een fors bakbeest was van een model, waarvan er practisch niet één meer bestond. En dat gaf Huy bregts niet af. Hij scharrelde een Het leven zette Janus Huy bregts op een vreemde weg.... oud toestelletje op, dat al in jaren geen enkel geluid meer had prijs gegeven en er verschrikkelijk uit zag. Om de belabberde toestand van het apparaat aanvaardbaar te maken, liet Huybregts zich op weg naar het inleverings-kantoor door een goede vriend aanrijden. De ra dio kwakte met opvallende vaart te gen de grond en even later vertel de Janus triest, dat een auto hem te pakken had gehad en dat „dit" alles was, wat van de radio was overgebleven. „Dit" was een heel klein beetje. Twee maal bevrijd De Duitsers hadden wat tegen hem. Daar was reden voor. Hij was de eerste in heel Zevenbergschen hoek, die op een motor naar een gevallen Duits vliegtuig raasde en bij een van de bemanningsleden, die juist uit het toestel aan het klaute ren was, een revolver uit de broek zak griste. Daarmee hield hij de he le bende in toom. „Ik ben soldaat geweest", verklaart hy, „en daar leerden ze me, dat men bij de lan ding van een vliegmachine van een vreemde mogendheid handelend moest optreden. In die zin, dat men de bemanning moest ontwapenen en gevangen nemen. Dat deed ik dus" Later moest hij onderduiken. Van wege een wapenarsenaal, dat men in zijn kelder ontdekte. HU kwam in Den Bosch terecht, waar hij werd bevryd. Hij feestte uitbundig mee, maar kreeg toen heimwee naar zijn gezin, dat verla ten en zonder zyn zorg in het nog bezette Zevenbergschenhoek zat. Sa men met een vriend reden zy op een fiets-zonder-banden, rammelend als een tank in volle opmars, dwars door het front naar huis. Toen die buurt ook door de geallieerden werd ontzet, feestte Huybregts wéér mee. ZUn bedrijf lag in de puin. Maar hij durfde opnieuw te beginnen. N ontmoet G l Wij vinden het gesprek weer terug. „Kan het nummerbewijs nog ver lengd worden?", vragen wij. Nee, dat kan niet. Tot voor kort werd een nummerbewijs afgegeven op de persoon. Maar nu heeft men kente kenbewijzen en die worden afgege ven op de wagens. „Als je een nieu we auto koopt, is daar ook een nieuw nummer bij en dan moet je het oude inleveren." Als het aan Janus Huybregts ligt, komt het niet zo ver. „Ik rijd er zo lang mee, als ik kan", zegt hij. In Brussel heeft hij ooit iets geks meegemaakt. Er begon een man te claxonneren. Uit alle macht. „Mis schien kan hij er niet langs", dacht Huybregts. Hij zette zijn auto zo pal mogelijk naast de kant. Maar de kerel blééf toeteren. Ten slotte kwam hij nader stormen. „Dat heb ik nog nooit meege maakt", riep hij uit de verte. En dat kon mooi uitkomen, want op ZIJN auto prijkte het nummer Gl. En dat is er ook maar één op de hele wereld. Op straat herinnert Huybregts zich zijn „ongelukken-album". Het stond vol met zelf gemaakte foto's over verkeersongelukken, die in de buurt van de Moerdijk-brug gebeurden. De Duitsers stalen het. Toen was de liefhebberij er af. Hij jaagt nu. Maar voor de verhalen, die hij daar over vertelt, heeft de krant geen ruimte genoeg.... 55 Twee geleerden, Knut en Bodil Schmidt-Nielsen, hebben te San Fran cisco in een verslag aan de Bond van Amerikaanse Verenigingen voor Experimentele Biologie verklaard, dat kamelen het lang zonder drinken van water kunnen stellen, omdat de ze dieren pas beginnen te transpire ren bij een temperatuurverhoging van twaalf graden. De meeste dieren krijgen transpi ratie na een verhoging van drie-en- een-halve graad, terwijl de mens reeds na een verhoging van een deel van een graad begint te transpireren. De watervoorraad van de kameel bevindt zich in het bloed, aldus de geleerden. Daar is dan het vier en twintigste deel van de Katholieke Encyclopaedie en we zijn nog niet aan het eind. Wel echter kunnen we nu alles tot aan de „Wormen" te weten komen uit dit machtig interessante standaardwerk. Wat er verder nog in dit deel met een kleine duizend kolommen tekst staat? Laten we weer enkele wat grotere verhandelingen noefen: Visserij, Vi taminen, Vla; mse Beweging, Vlieg tuig, Voetbal, Vogels, Volkenkunde, Volksgezondheid, Vondel, Vrouwen beweging, Vrijmetselarij, Wagner, Wegenbouw, Wenen, Wereldoorlogen, et, Weven, Wielrennen, Wonder, Woning. Men kan in de voorlichting over deze en duizenden andere on derwerpen zowel de oetrouwbaarheid als de duidelijkheid roemen. Er zijn ook weer veel illustraties buiten de tekst. Uitgevers zijn, zoals bekend, Joost van den Vondel te Amsterdam, en de Standaard-Boekhandel te Ant werpen. HET ziet er naar uit, dat de Zaterdag a.s. te verrijden „Turfschip-rit", georganiseerd door „De Baronierijders" te Breda, een record-aantal deelnemers aan de start zal zien komen. Van bestuurszijde deelde men ons gisteren mede, dat het aantal inschrijvingen de 100 reeds was gepasseerd en nog een groot aantal kan worden verwacht! In verband met deze overweldigende belangstelling, welke in zich houdt, dat zij alle ritten op dit gebied in ons land georganiseerd, schijnt te zullen gaan overtreffen, be sloot de Sportcommissie van „De Baronierijders" het ver- trek-tijdstip te vervroegen. Dit is nu bepaald op Zaterdagmiddag 12 uur, aan Ho tel „Boschhek" te Breda. „Pa, wat deed gij tij dens de koud 3 oorlog?" Indien, in 1965, de zoon van een Amerikaans di plomaat deze vraag aan zijn vader zal stellen, zal deze zonder twijfel ant woorden: „Ik trachtte eie ren en boter uit te de len..." Op die manier stelt het Amerikaanse week blad „Time" zijn lezers een van de meest parado xale problemen voor, wel ke de Amerikaanse admi nistratie moet oplossen. De regering van de Ver enigde Staten van Ameri ka wordt door de bond genoten van te grote mild dadigheid beschuldigd De Amerikanen hebben inderdaad besloten een deel van de zeer grote landbouw - overschotten, welke in de VSA zijn op geslagen. tegen een be trekkelijk lage prijs aan het buitenland te verko pen, om de instorting van de „markt" te voorko men. Deze lofwaardige inten tie heeft echter bij dege nen die van de Ameri kaanse milddadigheid ge nieten, een storm van pro testen uitgelokt. Birma en Thailand (Siam) beschuldigen er de Ver enigde Staten van dat zij de koersen van de rijst op Aziatische markten doen dalen. Griekenland en Tur kije protesteren tegen de verkoop van Amerikaanse droge krenten, waarvan de prijzen lager zijn dan die van de Griekse en Turkse krenten. De Italiaanse en Noord- afrikaanse fabrikanten te kenen protest aan tegen de grote leveringen van Amerikaanse sinaasappe len. Maar het is zoals ge meld vooral in Spanje dat de Amerikanen het meest bevreemdend schouwspel hebben gezien: de Spaan se melkproducenten heb ben heftig geprotesteerd tegen de gratis uitdeling van Amerikaanse melk aan de arme kinderen. OPLOSSINGEN Indien zij haar land bouwoverschotten bewaart of ze vernietigt, schermt de vijandelijke propaganda met het beeld van de on dervoede bevolkingen van Azië en Europa. Indien de Amerikaanse administratie die produc ten gratis bedeelt of tegen een zeer lage prijs ver koopt, beschuldigen de producenten van de be trokken landen er de VSA van dat deze laatste hun bankroet in de hand wer ken. De Amerikanen zijn der halve op zoek gegaan naar andere oplossingen. Daar is het geval van de boter. De Amerikanen hebben veel boter te veel. Om zich te ontdoen van de 132 millioen kilo boter heeft de Amerikaanse regering besloten een deel ervan aan Rusland te verkopen (de overige boter-voort- brengers, Denemarken, Nederland, Nieuw-Zeeland en Australië, trekken de wacht op de Europese markten op!) „GHI" Ekele bijdehandse amb tenaren van het Ameri kaanse Staatsdepartement vonden een andere oplos sing: de boter zal in de vorm van „ghi" aan de Aziaten worden verkocht. Het „ghi' wordt zeer op prijs gesteld ioor de Azia ten, die het tegelijkertijd gebruiken als vet, genees middel, cosmetisch mid del en als offerande. Daar de plaatselijke productie onvoldoende is, kan het Amerikaanse boter-over- schot op een markt van 600 millioen mensen wor den geworpen van India en Indonesië tot Syrië en Egypte. Het „ghi" kan gemakke lijk worden bereid; men laat de boter smelten en men neemt, wanneer zij afkoelt, het meest vloei bare en olieachtige ge deelte. Het „ghi" kan zeer goed zonder koelkast wor den bewaard, hetgeen er het vervoer van verge makkelijkt. Een ganse ploeg specia listen bestudeert thans de mogelijkheid om de voor raden boter tot „ghi" om te vormen. Inmiddels is een deskundige in zuivel producten onderweg van Ohio naar India, om al daar na te gaan welke soorten „ghi" het aange naamste het gehemelte van de Aziaten strelen.... prachtige zijden Swagger Is nieuw zowel van stof als van model en wordt gebracht in de nieuwste mode- Een aantrekkelijk en modem Toppertje van flausch arra- che. 80 cm. lang en voorradig in 6 mooie /in75 pasteltinten TTj/ BREDA - BERGEN OP ZOOM 53-0 «w l In het laatje van de fiscus wel te verstaan. Niet omdat er in Nederland zoveel gedronken wordt. Het tegendeel is het geval. In Nederland - een der matigste landen van de wereld - wordt per hoofd der bevolking minder alcohol gebruikt dan in enig ander Westers land. Maar bijna 50 van wat U voor Uw gedistilleerd betaalt, gaat naar de belasting; daarom is die opbrengst zo hoog. Dit alles is tot daaraantoe. Maar nu wil men de accijns opnieuw gaan verhogen, waardoor een borrel een onbereikbare luxe zou worden. Waarom? Misschien hoopt men wel dat U vergeten zult naar de redenen dier verhoging te vragen! PUBLICATIE VAN HET CENTRAAL GEDIST1LLEERDBUREAU - SCHIEDAM «b I 9

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1955 | | pagina 9