Verkiezingen in Amerika brengen de demo craten klinkende zege Telg van een dertig eeuwen oude dynastie bezoekt ons land Nederlandse arrestanten ondergaan onbeschrijfelijke martelingen Revolutie-toestand in een deel van Algerië Hier ging het om in deV.S. Ruime meerderheid in parlement Roosevelt Jr werd verslagen r DAGBLAD VOOS ZEELAND Eisenhowers lot is bezegeld99zeggen zijn vijanden L VEEL WIND Eisenhower is verwonderd De cijf ers Audrey ontvangen als een vorstin China bereid tot schadevergoeding H" DE MALVERSATIES IN BELGIE Gearresteerd op een bruiloft De Haveskercke Enkele plaatsen zelfs bezet Ridder-Grootkruis M. W. O. Geschenken uit ver land werd nijdig Middeleeuwse toest anden in Indonesië Den Haag geeft de feiten vrij Biechten niet toegestaan De Kerk staat in de wereld Artsen zijn TEGEN loongrens van f 6.000.- Parij se accoorden medio December onder liet mes Nobelprijzen voor Duitse geleerden Ook een Europese kwestie.... 94e JAARGANG No. 21672 Uitgave N V. Uitgevers My. Neerlandia Verschijnt elke werkdag Bureaux: Breda. Kasteelplein 11 iel.: Redactie en Ad ministratie 3351 V ei antwoordeUjk Hoold redacteur: J J li. A Bruna Redactieraad. C. J. v. tiootegem. Mr L)r A J J M Mes, Mr H. M L. de Rechter, L. J v. 't Westende. P V M Vercauteren. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling t 5.85 per kwartaal, per pos! t 6.55, per week (uitsluitend bi) met-post- besteU.) t 0.45 Incasso wordt berekend. Uisse nummers 13 ct Postrek no. Voor God, Koningin en VoderU DONDERDAG 4 NOVEMBER 1954 Advertentieprijs voor de gehele oplage 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contract aan zienlijke reductie; volledig tariel en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 ct. per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. Bureau voor nr1rn flr.h,s Westsineel 08. Telefoon 2236 - Rureaii voor Zeeuwseh-Vlaanderen: HULST. Dubbele Poort 7, Telefoon 102 (Bijbureaux: Terneuzen. Noordstraat 56. Tel. 2601 OOSTBURG, Nieuwstraat 41, Tel. no. 35) de Zeeuwse ttiianuen DE VERKIEZINGEN in de Ver. Staten hebben de politieke leiders in dat land voor een he le reeks verrassingen geplaatst. Reeds gistermid dag, toen er nog maar een gering percentage van de stemmen geteld was, werd al voorspeld, dat er een reusachtige ommezwaai heeft plaats gevonden van republikeins naar democratisch. In het Huis van Afgevaardigden kregen de de mocraten 230 zetels, tegen de republikeinen, die vroeger de meerderheid (218) hadden, 198. Er zijn zeven onbesliste zetels, waarvan er waar schijnlijk vijf aan de republikeinen en twee aan de democraten toevallen. De republikeinse meerderheid in het parlement was dus van korte duur. Eisenhowers verkiezingszege is duidelijk gebleken een persoonlijke triomf te zijn geweest. In de Senaat boekten de democraten zeker de winst van één zetel. Het ging om een derde deel van de 96 zetels, die hier zijn. De tendenz is dus ook hier veelbetekenend. De vermoedelijke eind stand is: republikeinen 48, democraten 47, on- afhankelijken 1. (Vroeger: rep. 49, dem. 46. on- afh. 1). Aangezien de onafhankelijke senator (Morrison) bij stemmingen de democraten zal steunen, houden beide partijen, tenzij de uitslag nog wordt gecorrigeerd, elkaar in evenwicht. DE RUSSEN hebben voorgesteld om de oorlogsmisdadiger baron K. von Neurath, die in Spandau gevangen zit, vrij te laten, met het oog op zijn slech te gezondheidstoestand en zijn leeftijd. Von Neurath is 81 jaar oud. DE TWEE Russische klachten inzake de schermutselingen in China en „zee roverij" door Tsjangs marine, zullen op de agenda van de V.N. worden ge plaatst. EX-KONING FAROEK is Dinsdag in Genève gesignaleerd. Zijn kinderen waren niet bij hem. Men acht het niet mogelijk, dat hij Narriman zal ontmoe ten, die in Lausanne in het ziekenhuis ligt. BIJ DE BOUW van een viaduct in Lunteren is een arbeider verpletterd onder een vallende, betonnen paal. De man was op slag dood. DE HANDEL tussen Frankrijk en de Sovjet-Unie zal in de komende 18 maanden nagenoeg verdubbeld worden zulks door een nieuw handelsverdrag. EEN INBREKER, die in Hengelo een geldkistje probeerde te stelen, kreeg het op zijn heupen, toen hij werd betrapt. Hij vluchtte op een dak, waar de politie hem afhaalde. De man viel flauw in Hermandads sterke armen. DE AMERIKAANSE vissersboot, die met 25 man aan boord zou zijn ver gaan, is veilig in zijn thuishaven aan gekomen. BIJ DE RAMP in het gebied van Sa lerno zijn volgens de officiële cijfers 211 personen om het leven gekomen. Er zijn 92 vermisten. DE V.S. HEBBEN een nieuwe bood schap inzake Eisenhowers plan voor een internationale atoombank, aan de Russische regering overhandigd. De deur staat voor de Sovjets open, maar of zjj willen binnenkomen....? PREMIER NEHROE van India heeft besloten, de niet-communistische rege ring van Cambodja te erkennen en een legatie in Pnompenh te vestigen. r?.SkTjKIItt* de ..Tubantia" en de Enschedese katoenspinnerij is ten ein de. Lie kwestie over de 6 pet. loonron- ae is naar aller bevrediging opgelost. wFo'LT(1NhDEuSKN'E(HT in Nibbix- slok genomen u. blJ verSissine een S.! t" .Ult ,een f,es' die gevuld man^tiprf o-aar* 8:ift. De aardver^hufvmgen3^ ™0nJrUW12 personen om het leven kwlm°n EEN LUCHTREIS zal de helft koper worden, als de Lockhe»a r st'rff?brieken Un 19591 hun "eerste straal-passagiersvliegtuigen gaan aflp veren. De fabriek vertrouwt dat hei kan zijji°°m"V er OP 82-JARIGE leeftijd is in Den Haag overleden, lt.-generaal der artillerie b.d. Prins. De overledene wordt in Ulvenhout begraven. DE TSJECHOSLOWAAKSE veilig- rpjfjrlenst heeft een sroot aantal ar restaties verricht in kringen van sn Sen*;!"rtate\ De verdachten" ,br. kenden dat zij het land in een Euro- pese Unie hadden willen brengen. PREMIER NASSER van Egypte heeft verklaard, dat er 647 leden van de Mo hammedaanse broederschap ziin ge vangengenomen. MINISTER BEEL deelt in een nota mee, dat dc tijd nog niet rijp is, om maatregelen te treffen ter sanering van het algemeen burgerlijk pensioenfonds De gehele pensioen-materie ondergaat immers nog grote wijzigingen. Weersverwachting, geldig tot vanavond: Krachtige, later mogelyk harde wind tussen West en Zuidwest. Aanvankelijk zwaar bewolkt met regen, later opklaringen. Weinig verandering in temperatuur. Vandaag: Zon onder 17.08 uur. Morgen: Zon op 7.40 uur. Ook bij het kiezen van gouverneurs, wisten de democraten zich sterker dan tot dusverre te vestigen. Over geheel Amerika genomen, zullen er 27 demo cratische gouverneurs zijn, tegen 19 republikeinse. Over twee gouverneurs posten Is nog niet heslist. De democratische winst, kort uitgedrukt, bedraagt dus waarschijnlijk dus: in het Huis 12 zetels boven de benodigde meerderheid, in de Senaat een zelfde positie als de Republikeinen en in de onderscheidene staten een overwicht van acht gouverneursposten. Op deze cijfers zullen nog wel correcties komen, doch belangrijke wijzigingen van de uitslag kunnen zich niet meer voordoen. gouverneur gekozen. Hij versloeg rijn republikeinse tegenstander Irving Ives. Jacob Javit wordt procureur-generaal in die staat. Franklin Roosevelt Jr., die men deze post had voorspeld, werd verslagen. Harriman is een bekend en geliefd man. Hij was o.m. minister van Han del en ambassadeur in Moskou. EEN GOEDE BUUR CTISENHOWERS eerste reactie op de uitslag, die volgens commentatoren zijn nederlaag bij volgende presidents verkiezingen betekent, was er één van verbazing. Hij verklaarde te zullen trachten met de democratische leiders in het Huis samen te werken. Hij zal met hen confereren over zijn wetge vend program voor het nieuwe Con gres. Hij zal trachten de regeringsza ken lopende te houden. Over zijn even tuele herkiesbaarheid zei de president niets. Wel meende hij, dat de uitslag nog geen bewijs was. dat de kiezers zijn program hadden verworpen. In de staat New-York, die menig maal de candidaten voor presidents verkiezingen levert, is Harriman tot In het kiesdistrict Gettysburg, waar het landgoed van president Eisenho wer is gelegen, moesten de republikei nen ook een nederlaag boeken. In Mi chigan is voor het eerst in de geschie denis een neger tot afgevaardigde in het parlement gekozen. Het is Charles Diggs, een 31-jarige begrafenisonder nemer. Er zijn nu in totaal drie negers in het Congres. Zuid-Carolina koos een senator, die niet candidaat was gesteld. Het betrof hier een democraat en wederom een primeur. Een electronische rekenmachine, een monster met duizenden radiolampen, had de dag voor de officiële uitslag bekend werd, de democratische zege al voorspeld. De machine vergeleek de bekende uitslagen met de resultaten van vorige Congresverkiezingen. De New-Yorkse effectenbeurs heeft gunstig op de verkiezingsuitslag gere ageerd. Koersstijgingen van 1 a 4 dol lar per aandeel waren niets onge woons. Alhoewel eerst vandaag defini tieve cijfers bekend zullen worden, kunnen er zich geen veranderin gen van betekenis meer in de uit lagen voordoen. De cijfers geven dit beeld te zien: Huis van Afgevaardigden: Dem.: Rep.: 232 zetels. 203 zetels. Senaat: Dem.: Rep.: Onafh. 47 48 1 Gouverneurs: Dem. Rep. 27 19 Onbeslist 2 Als gold het een echt koninklijk be zoek, zo werden Audrey en haar man gisteren door het Rotterdamse ge meentebestuur ontvangen. Velen wer den voorgesteld, terwijl buiten de me nigte, grotendeels bestaande uit jonge lui in de leeftijd van paardestaart en houtje-touwtje, stond te jubelen. Geheel buiten het programma om, bezocht Audrey een Rotterdamse oor logsinvalide. Juist deze spontaniteit maakt het sterretje van Nederlands- Engelse afkomst zo bemind bij ons. die (o, schande) zo nuchter zijn Neergeschoten Skymaster Communistisch China heeft er in toegestemd 367.000 Pond Sterling scha devergoeding te betalen voor het verlies van de Britse Skymaster, die op 23 Juli door Chinese jagers bij het eiland Hainan werd neergeschoten. Het bedrag van de schadevergoeding is vasgelegd in overleg tussen Enge land, de VS, Australië en Portugal. E-i' AMERIKAANSE CONGRES, dat gisteren door de verkiezingen een ander aangezicht heeft gekregen, bestaat uit twee lichamen: het Huis van Afgevaardigden (425 leden) en de Senaat (96 leden). He Huis, waarvoor elke staat, naar gelang zijn inwonertal een aantal af gevaardigden aanwijst, wordt elke twee jaar veranderd. Van de Se naat, waarin elke staat met twee senatoren vertegenwoordigd is, wordt eens in de twee jaar een derde deel (132) gekozen. De staat Maine deed bij de verkiezingen van gisteren niet mee. Hier werd op 13 September reeds gestemd. In het Huis van Afgevaardigden hadden tot voor gisteren 218 republikeinen, 212 democraten en 1 onafhankelijke zitting. Er waren vier vacatures, die resp. met 3 en 1 door democraten en republikeinen waren bezet. Van de 96 Senaatszetels hadden de re publikeinen er 49 en de democraten 46, terwijl er één onafhankelijke senator was. Van de 37 zetels, waarover gisteren gestemd werd was de verdeling: democraten 22, republikeinen 15 De 33 gouverneurs posten, die op het spel stonden, waren bezet door 22 republikeinen en 11 democraten. Het vorige Congres blijft tot de jaarwisseling in func- v tie, zij het ook, dat het tot dat moment op reces is. iOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Een groot gebied ten Zuiden van de Algerijnse stad Batna, verkeert in een staat van revolutie, zo heeft de Franse staatssecretaris van Oorlog, na een in spectiereis verklaard. Er opereren ver schillende gewapende benden, die steun ontvangen van Tunesische ge lijkgezinden. Enkele plaatsen zyn vol komen geïsoleerd en hier en daar wer den zelfs plaatsen door de opstande lingen bezet, nadat zij de politie ont wapend hadden. De Franse autoriteiten arresteerden op grote schaal nationalisten, commu nistische leiders en vakbondsleiders. De secretaris-generaal van een natio nalistische beweging bevindt zich on der de aangehoudenen. Een communis tisch weekblad is op last van de gou verneur-generaal in beslag genomen. Wil de rust terugkeren, dan moeten TN DE AMSTERDAMSE raadszaal staan twee in zilver gevatte olifantstanden, als kwartcirkels naar elkaar toelopend, waar boven een gouden rijksappel, voorts twee zilveren schilden en 'n schild van bekleed buffelleer, met de initialen „H.L.". Het zijn bizarre bloemen, naar hier overgewaaid uit een ver land. Het zijn kostbare geschenken van „De Zegevierende Leeuw van Ju- dah, de uitverkorene Gods, de verdediger van het Geloof", kei zer Haile Selassie, die enkele dagen de gast van Nederland is. Hij bracht ze uit Ethiopië mee voor het stadsbestuur van Amsterdam zoals zijn bedienden zovele geschenken naar de lage landen mee brachten. Rond de kleine gestalte van de keizer schittert het au reool van een bijna oud - Testamentische waardigheid. Het pa tina van een telg te zijn uit de oudste monarchie ter wereld siert hem. Waardig en ernstig gaat deze vorst van verre door ons land. Op zachte toon sprak hij in de Amsterdamse raadszaal tot burgemeester d'Ailly: ,.Het Nederlandse volk was het eer ste, dat 20 jaar geleden, een Rode Kruis-ambulance zond, die zich met heldhaftige overgave wijdde aan de lijdenden op de Abessijnse slagvelden'' Want Ethiopië behoort tot de eerste slachtoffers van de fascistische drang naar wereldmacht. Het werd evenwel ook de eei'ste geallieerde staat, die bevrijd werd. H.M. de Koningin heeft dit gememoreerd tijdens een gala-di ner, dat het hoge gezelschap de kei zer was vergezeld van zijn zoon en schoondochter in het paleis op de Dam werd aangeboden. Koningin Juliana zei: „Uw land was het eerste, dat begon aan zijn herstel. Het heeft dit aangevat met die nieu we geestkracht, die de natiën zich zelf doet verjongen en die ze elkander na der doet komen. Want in onze tijd leidt het isolement tot ons verderf, ter wijl samenwerking juist een waarlijk betere toekomst voor de mensheid opent". Nadat H. M. de Koningin had herinnerd aan de hulp uit Ethiopië tijdens de watersnood in ons land, sprak de Negus: „Mijn bezoek vormt tevens het antwoord op het zo welko me bezoek aan Ethiopië van de Prins der Nederlanden. Dit bezoek biedt mij De aankomst op het Centraal Station te Amsterdam. Koningin Juliana en Prins Bernhard verwelkomen hun keizerlijke gast de lang gezochte gelegenheid te ge tuigen van de diepe vriendschap van mij en mijn volk, voor uw prachtige land". NAAR EINDHOVEN j er versterkingen uit Frankrijk komen. De Franse regering heeft bij Egypte geprotesteerd tegen uitzendingen van radio-Cairo, waarin de jongste ver zetsdaden in Algerië worden toege juicht. Ook is geprotesteerd tegen de aanhouding van drie Fransen in Egyp te, waarover bijzonderheden nog ont breken. Langzamerhand worden er nadere bijzonderheden bekend over het cor ruptieschandaal in België, waarbij drie reserve-generaals betrokken zijn. Volgens „La Cité" zijn er kortelings achter gesloten deuren reeds gevallen van omkoping bij militaire aanbeste dingen behandeld. Arrestaties van een aantal aannemers en personen van de aankoopdiensten van het ministerie, zijn op handen. Het blad meent, dat het tekort aan controle op de enorme bedragen, waarmee de militaire instan ties werken, malversaties wel heel ge makkelijk maakte. De Belgische staat zou voor millioenen benadeeld zijn. Naar gebleken is, werd één der gene raals gearresteerd toen hij een bruiloft bijwoonde. „Le Soir" meldt, dat nog drie an dere arrestaties zijn verricht. Het eer ste onderzoek wees uit, dat de firma, waarvan generaal Maroye directeur was, militaire werken ter waarde van 50 millioen frank kreeg toegewezen. Dc hartelijke sfeer van het bezoek kreeg een blijvend stempel, doordat H.M. de Koningin Haar hoge gast be- j noemd heeft tot Ridder Grootkruis j in de Militaire Willemsorde: de hoog-1 ste Nederlandse militaire onderschei- j ding, wegens zijn grote verdiensten voor de uiteindelijke overwinning van de geallieerden. Nederland is dankbaar en trots om het bezoek van deze monarch in zijn donkerblauwe uniform en zijn fraaie steek met de originele leeuwenmanen. Het begroet in deze vorst over 16 mil lioen onderdanen, zijn zin voor het grootse en dappere. Amsterdam was gisteren een juoelende stad. Vrijdag zal Eindhoven dit zijn. Wij prijzen het gelukkig, dat juist deze monarch het „groter Nederland", dus niet alleen dat boven de Moerdijk, zal zien. De ïeis wordt per vliegtuig gemaakt. Z.K.M. Haile Selassie legt een krans aan de voet van het Nationale Monument in het Damplantsoen te Amsterdam. QMDAT DE Indonesische regering blijkbaar geen ernst maakt met de klachten van de Nederlandse regering over mishandeling van het der tigtal Nederlanders, dat in Indonesische gevangennissen verblijft, verdacht van deelneming aan verboden verenigingen, heeft het ministerie van Bui tenlandse Zaken de hem bekende feiten van mishandeling in de openbaar heid gegeven. Dit rapport, dat berust op betrouwbare gegevens, roept ge dachten op aan kwellingen, die gevangenen in de donkerste perioden van de Middeleeuwen moesten ondergaan. Maar Indonesië ontkent Dit zijn de feiten: Van de 31 gearresteerde Nederlanders, die merendeels bijna een jaar in slecht geventileerde cellen zitten, heeft er nog pas één juridische bij stand gekregen. Dit is de heer Schmidt, wiens zaak even voor de rechter is geweest. „Gewone" misdadigers in Indonesi sche gevangenissen hebben een zeke re bewegingsvrijheid. Onze landgeno ten hebben deze niet! Drie arrestanten moesten wegens hun bedenkelijke ge zondheidstoestand in het hospitaal worden opgenomen. Twee zijn er in een krankzinnigengesticht. Voor het leven van de zesde arres tant, een jongeman nog bijna, wordt gevreesd De katholieken onder de arrestanten krijgen geen toestemming tot biech ten, Men legt sommige arrestanten onjuiste verklaringen voor. die zij on der mishandeling en bedreigingen moeten tekenen. Èen met name beken de inspecteur van politie die bij zijn „werk" wordt bijgestaan door de mis dadiger Tomosoa heeft minstens 22 arrestanten mishandeld of hen laten mishandelen. BEDREIGINGEN De details van deze martelingen zijn afschuwelijk. Een aantal landgenoten, waarvan sommige in geboeide toe stand. zijn (en worden?) met de vuist en stukken hout tot bloedens toe ge slagen. Sommigen verloren daardoor het bewustzijn. Anderen werden in 't gelaat gespuwd, op niet nader te om schrijven, doch uiterst wrede en pijn lijke wijze bewerkt. Men stak anderen met bajonetten, bewerkte hen met brandende sigaretten, of dompelde hen in een vijver. Dit alles om bekente nissen af te dwingen. Het aantal be dreigingen met maatregelen tegen fa milieleden met verbanning, neerschie ten en toediening van injecties is le gio. De Nederlandse protesten tegen de ze grofste vormen van sadisme, heb ben geen noemenswaardige verbete ring teweeggebracht in de behandeling Zonder veel hoop wacht Nederland op een ingrijpen in deze mensonterende toestand door de Indonesische rege ring. De ervaring heeft echter geleerd dat men in Djakarta gemakkelijk de ogen sluit. Het bestek van concurrerende firma's voor dezelfde werken, lag fr. 10 mil lioen lager. Toch gunde kolonel Grimat, die bij het ministerie van Defensie toezicht op de aanbesteding hield, de werken aan zijn vriend Maroye. Hij moet nu verklaren waarom hij dit deed. Het schandaal kwam aan het licht, toen Grimart het ontwerp voor een benzine-tank verkocht aan de ex-ge neraal De Haveskercke die administra teur van een aannemingsmaatschappij was, onder toe: :gging, dat deze by de bouw van de NAVO-pypleiding (die hem gegund was) het afwijkende mo del van een benzinetank mocht gebrui ken. Hogere instanties lieten dit ech ter niet toe en de teleurgestelde De Haveskercke hing de zaak aan de gro te klok. Hij knoopte daarmee ook de strop voor zichzelf. Verklaring van H. Vader De H. Vader heeft eergisteren tot een vergadering van kardinalen en bisschoppen verklaard, dat de Kerk het recht heeft zich uit te spreken over sociale en politieke kwesties die „zonder twijfel binnen de morele sfeer komen". Als voorbeelden noemde hij oorlog, principiële dienstweigering, totalita risme, wereldlijke scholen en de we reldlijke staat, de morele betrekkingen die cfe naties binden en regeren de be trekkingen tussen individu en maat schappij en het doel en de grenzeiv van wereldlijk gezag. Het medisch comité van actie deelt mee, dat de grote meerderheid van de Nederlandse artsen zich heeft gesteld achter de richtlijnen van dit comité, die op de algemene vergadering van de Kon. Mij tot bevordering van de Geneeskunst zijn bekendgemaakt. Dit in tegenstelling tot een eerder communiqué. De regeringsplannen om de loongrens op te trekken tot f. 6000 zijn onaanvaardbaar verklaard, tenzij eerst een aantal wensen van de art sen wordt gerealiseerd. De agendacommissie van het Fran se parlement heeft aanbevolen, dat de volksvertegenwoordiging van 14 tot en met 17 December het wetsontwerp tot bekrachtiging van de verdragen over Duitsland zal behandelen. De Westduitse liberale partij heeft het besluit van haar parlementsfractie, om tegen het Saar-accoord te stemmen goedgekeurd. Bondskanselier Adenau er is gisteren in Bremen aangekomen. Zijn vliegtuig moest een tussenlanding maken in Parijs, in verband met het slechte weer. De Zweedse academie van Weten schappen heeft bekend gemaakt, dat de Nobelprijs voor natuurkunde is toe gekend aan Prof. Walter Bothe te Hei delberg en Prof. Max Bom te Bad- Pyrmont (Did.). Bothe werd de prijs toegekend voor de coïncidentiemethode en de ontdek kingen die hij met deze methode heeft gedaan. Born kreeg de prijs voor zijn fun damenteel onderzoek in de quantum- mechanica, speciaal voor zijn statisti sche interpretatie van de golffunctie. iN diplomatieke kringen gaat het verhaal, dat op de laat ste Parijse conferentie ook Baarle-Nassau-Hertog ter spra ke is gekomen. Dat ging zo. Mendès France had verklaard: Ik teken niet, als er niet eerst een overeenkomst is bereikt in zake de Saar. Adenauer en Men dès France confereerden er tot laat in de nacht over. Ze kwa men niet dadelijk tot overeen stemming en Zaterdagmorgen praatten ze verder in het Palais Chaillot. Afzonderlijk. Dulles, Eden, Spaak, Picioni, Beyen en Beek zaten te wachten. Hoe lang zou dat nog duren? Mi nister Beyen ging zich maar wat vertreden, babbelde enige tijd met de journalisten en voegde zich toen weer bij de anderen. Spaak vroeg hem: „Waar bleef u? Wilt u ook niet teke nen?" „Nee," zei Beyen plechtig, „ik teken niet, als niet eerst een overeenkomst is bereikt over Baarle-Hertog." Spaak lachte smakelijk. Maar minister Dulles vroeg dood-ern- stig: „Wat is dat voor Europese kwestie? Die ken ik niet." „Zo ziet u," zei Beyen, „hoe weinig u nog van Europa af weet

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1954 | | pagina 1