VAL DA Gouden feest van St. Deus Dedit te 'sHeerenhoek FiRMAMINT Watersnood beheerst Nieuwjaarsrede van Zierikzees burgemeester Z..VLAANDEREN Biervlietse winkels molden tot 19 uur open blijven H RIDER DAGBLAD DE STEM VAN WOENSDAG 27 JANUARI 1954 FEESTREDE VAN F AT HER DOENE DE, AFDELINGEN 's-Heerenhoek, Ovezande, Kwadendamme en Hansweert hebben in de Jeugdhoeve te 's-Heerenhoek het gouden feest van de ka tholieke landarbeidersbond opgewekt gevierd. Voor een bomvolle zaal sprak de voorzitter van de 's-Heerenhoekse afdeling, de heer W. Raas, verwelkomde de velen en speciaal de geestelijke adviseurs en burgemeester v. Horsigh en gaf een kleurig verslag van de feestelijkheden in Haarlem, die o.m. bijge woond werden door mgr Huiben. Voorts memoreerde spr. de nagedachtenis van de grote pionier, de heer Loerakker. Minister Algera komt naar Zeeland VRACHTAUTO'S TE AXEL IN BOTSING Twee gewonden en grote ravage Zilveren jubilarissen DE nieuwie districtsbestuurder de heer Kenter, schetste daarna de ontwikkeling van de Landarbeiders- bond in de 50 jaar van zijn bestaan. Spr. zei verder dat 20 leden'van de afd. 's-Heerenhoek en 15 leden van de afdeling Kwadendamme minstens 25 jaar lid zijn van de bond, ter ge legenheid waarvan het zilveren insigne en diploma hun op waardige wijze door de bestuurder werd opgespeld. Ook in de andere afdelingen zal zulks geschieden op de a.s. jaarvergaderin gen. A.R.K.A. vergaderde in Oostburg In periode 1 April-1 October ZATERDAGS GEEN KOOPAVOND NA gebruikelijke pauze en kleine ver loting, kwam het gezelschap Pierre Duro met zijn cabaret „Variaties" voor het voetlicht We kunnen zonder overdrijving hiervan zc/jgen dat het jammer is. dat we dergelijke gezel schappen te weinig hebben. Wat Pier re Duro met ziin mensen demonstreert is gezond en fris. Verzorgd tot in de puntjes en tot in de kleinste onder delen. Fortuinlijke E.H.B.O. van Biervliet Adviescommissie voor Zeeland ingesteld Romeinse nederzetting Prov. bootdiensten in 1953 Dameshanden Emigratie-ambtenaar emigreerde naar Canada TEGEN GROTE VERLIEZEN STOND VEEL POSITIEFS De dijken zijn dicht, maar daarachter is de toestand uiterst tragisch „Alles sal reg kom" AXEL Walcheren MIDDELBURG Brand in sigaren magazijn VLISSINDEN AGENDA HEDEN MORGEN fAdvertentie) De keelontsmettende tabletten Voor 'n werkbezoek FhONDERDAG 4 Februari komt mi nister Algera wederom naar Zee land en wel voor een werkbezoek. Z. Exc. heeft het voornemen het ramp gebied bij Kruiningen te inspecteren en speciaal de werkzaamheden aan de dijken en bij de Veerhaven. Hierna zal de minister nog naar de Walcherse duinen en dlijken gaan kijken. De minister is niet van plan om tijdens dit bezoek overleg met offi ciële instanties te plegen, daar het een gewoon werkbezoek betreft. ("\P het gevaarlijke kruispunt Piron- straat - Pr. Hendrikstraat - By- locquestraat te Axel kwamen twee vrachtauto's met elkaar in botsing. Vooral de met kolen geladen auto van de heer O. werd deerlijk beschadigd. De heer O., die zelf reed, bekwam een schaafwonde aan het hoofd; de naast hem inzittende neef was er erger aan toe: hij kreeg een hersenschudding en een bloeduitstorting in de arm. Per auto werd hij naar huis vervoerd.. De vrachtauto van de heer van O. was van voren opengescheurd en ontwricht, terwijl de motorkap werd verwrongen. Als derde spreker beklom de jeug dige father Doene van Kwadendamme het podium. Het was een goede ge dachte geweest om deze Bevelandse priesterzoon, opgegroeid in het milieu van St. Deus Dedit, waarvan zijn va der al 25 jaar lid is, te laten optreden. Met woorden recht uit het hart. in zijn verbondenheid met de mensen van het land begon hij zijn feestrede en gaf daarna een schets van de arme Romeinse schoenlapper St. Deus Dedit die alles weg gaf wat hij bezat. De liefdadigheid moet allereerst door de leden van St. Deus Dedit worden be oefend en tot levensideaal worden ge maakt. Op pakkende wijze schilderde spreker verder de arbeid van de land arbeider in Gods vrije natuur, al is het vaak moeilijk het werkelijk mooie daarvan te zien. „In materieel opzicht zijn we op een hoog peil gekomen, nu is het aan u ook het geestelijk leven op hoger peil te brengen. Ziet in de grote waarde van het goede gezin en wil alles doen om deze hoeksteen ge- p\E afdeling West Zeeuwsch-Vlaan- deren van A.R.K.A. hield een al gemene vergadering in de zaal Ver- straeten te Oostburg. De opkomst van de leden was goed te noemen. Er waren enkele belang rijke punten van behandeling, waar onder het aftreden van de voorzitter, de heer A. C. van der Horst, die zich niet meer herkiesbaar stelde. In zijn plaats werd bij vrije stemming geko zen de heer C. Schrauwen uit Oost burg. In de vacature, ontstaan door het vertrek van de heer van de Velden, werd, eveneens met vrije stemming, gekozen de heer A. Hendriksen uit IJzendijke. Het bestuur ziet er thans uit als volgt: C. Schrauwen, voorzitter, D. v. Kerkhoven, secr., R. Bun, penning meester, C. Oudebreuil en A. Hen driksen leden. 27 Februari a.s. zal een propagan- da-feestavond worden gehouden, waarop o.m. aanwezig zullen zijn, de heer Teyssen, burgemeester van Waal wijk alsmede de bekende radiorepor ter Wim Jansen. O Burgemeester A. P. Kostense van Biervliet opende de eerste raadszitting in het jaar 1954 met een overzicht te geven over de activiteit in het jaar 1953. Vooral de woningbouw werd uitvoerig behandeld. Jam mer dat de financiering zo rem mend werkt. Biervliet kent nog steeds een betrekkelijk groot woningtekort en in de loop der jaren zullen nog vele krot- en noodwoningen vervangen die nen te worden. Ook het sportterrein zal in de nabije toekomst grondig uit gebreid en verbeterd moeten worden. Het crediet voor het gedenkraam ter nagedachtenis van de oorlogs slachtoffers werd gebracht van f 1000 op f 1100. De middenstandsver. „Wil lem Beukelsz." schonk voor het monu ment „Willem Beukelsz." f 100. VERKEERSPERIKELEN ]\/TET algemene stemmen wees de raad Oudestad. Gentsestraat, Weststraat, Beukelsstraat als voor rangskruispunt aan. Voorrang dient verleend te worden aan 't doorgaan de verkeer Gentsestraat-Beukelstraat. Dit gevaarlijke kruispunt heeft reeds menig verkeersongeval op haar actief. Door de middenstandsvereniging was een verzoek ingediend om inplaats van Vrijdagavond, de Zaterdagavond als koopavond aan te duiden en op de overige werkdagen de openstelling tot 19 uur i.p.v. 18 uur toe te staan. Het laatste werd voor de periode 1 April tot 1 October toegestaan, ter wijl de aanwijzing van Zaterdagavond als koopavond wettelijk niet is toege staan. De heer A. van Hoeve pleitte nog maals voor volledige sluiting op Zon dag. In verband met de mogelijkheid, dat de buurtschap „Rodenhoek" in de naaste toekomst geëlectrificeerd zal worden werd de bijdrage, die indertijd vastgesteld was op f 150 per perseel, met f 75 verhoogd, daar de kosten sterk gestegen zijn. Aan de heer v. Hack werd eervol ontslag verleend als onbezoldigd amb tenaar der Burgerlijke Stand, terwijl met algemene stemmen werd benoemd de heer A. de Meyer. Zonder hoofdelijke stemming werd besloten ten behoeve van de bewoners en van de eigenaar van enkele bedrij ven op de Oudestadsweide een licht punt aan te brengen. De arbitrage-commissie heeft de ge meente Biervliet in het gelijk gesteld in de kwestie financiering herstel oor logsschade aan de electrisohe leiding. Dit langdurige geschil met de P.Z.E. M. schijnt nu opgelost. zond te houden," aldus pater Doene. die onder een daverend applaus het podium verliet. CABARET Gezonde humor bracht Wullem uit de Achterhoek. Fantastisch weet de baas zelf de zaal in spanning te hou den met allerlei geheimzinnige en kleurige manipulaties daarin bijge staan door zijn charmante partnerin en de beschaafde begeleiding van de accordeonvirtuose Ria ter Horst. Jeanne van Amersfoort, de Tilburgse cabaretière gaf met haar liedjes en buitengewone typering een apart ca chet aan deze stemmingsvolle avond, zodat de voorzitter in zijn slotwoord niet anders kon zeggen dan „het was af". Een reuze geslaagde bijeenkomst, een gouden jubilaris waardig. „Duurste pepermuntjes van Zeeland verkocht INE steentjesactie leverde de nog jonge afdeling Biervliet der R.K. E.H.B.O. f 100 op als gunst van „Vrou we Fortuna". De vrolijke verkoopsters tijdens de pepermuntjesactie presteerden het echter om met een gemiddelde op brengst van 19 ct. per pepermuntje het hoogste gemiddelde in de provin cie te halen en daardoor het uitge loofde zuurstofapparaat te winnen. Geld voor jeugdtverk uit Rampenfonds Zeer binnenkort kan de samenstel ling worden hekend gemaakt van een provinciale commissie, die van advies zal dienen omtrent de besteding van de gelden, welke uit het Nationale Rampenfonds beschikbaar worden ge steld voor de reconstructie en de op bouw van het jeugdwerk in de Zeeuw se rampgebieden. Er is voor dit doel een zeer aanzienlijk bedrag ter be schikking. Bedoelde commissie zal zijn samen gesteld. uit vertegenwoordigers en ver tegenwoordigsters der bestaande en in Zeeland werkzame jeugdorganisaties. Zij zal haar adviezen uitbrengen aan de landelijke commissie van het Ram penfonds. welke zich speciaal met de sociale en culturele reconstructie bezig houdt. Het is de bedoeling, de leiding der adviescommissie in handen te leg gen van de Jeugdcommissaris voor Zee land, ds. H.M. strating te Goes. Het secretariaat zal berusten bij de Stich ting Zeeland voor Maatschappelijk en Cultureel werk te Middelburg. Bij het Oude Maasje te Oud-Heusden £)OOR do heer Voogd, oudheidkun dige te Aalburg is een Romeinse nederzetting gevonden aan de oever van het Oude Maasje te Oud-Heusden. Naast Romeinse ceramiek werd ook aardewerk gevonden uit de 8e tot en met de 14e eeuw. De vondsten zijn gedetermineerd door de heer Renaud. Conservator van de Rijksdienst voor het Oudheidkun dig Boemonderzoek te Amersfoort. Evenals te Heesbeen, is nu ook te Oud-Heusden bewezen, dat het Oude Maasje ter pl^afse, de Romeinse Maas is geweest. Krachtproef voor Vlissingen-Breskens UNOOR HET UITVALLEN van de dienst Kruiningen-Perkpolder is het vervoersbeeld bij de provinciale Stoombootdiensten over 1953 grondig veranderd. Vlissingen-Breskens en Terncuzen- Hocdekcnskerkc kregen nu het gehele vervoer van en naar Z.-Vlaanderen te verwerken en speciaal de eerste dienst heeft een krachtproef onder gaan. In totaal werden op Vlissingen- Breskens overgezet 2.589.000 passa giers en 325.600 auto's, tegen 2.357.300 en 232.000 in 1952. Vie Terneuzen-Hoedekenskerke gin gen 579.960 passagiers over en 80.295 auto's tegen 322.768 en 15.3321 in 1952. In totaal werden op alle diensten 3.749.900 passagiers overgezet en 517.000 auto's. In 1952 was dat resp. 4.407.000 en 604.400. Op de lijn Zierikzee-Katscheveer was van 1 Februari tot 1 Juli geen autovervoer mogelijk. Van 1 Juli tot 20 Juli was op deze lijn alleen tijdens hoog water autovervoer mogelijk, daarna was de vaart normaal. In dit licht gezien vallen de cijfers nog niet eens tegen. Er werden 152.996 passagiers overgezet en 15.165 auto's tegen 155.278 en 26.428. Kort- gene-Wolfaartsdijk neemt nog steeds in belang toe. Er werden 329.965 pas sagiers overgezet (292.496) en 74.025 auto's (63.238). Ook Veere-Kamperland had weer vooruitgang, nl. 76.605 passagiers te gen 63.158. De dienst Hoedekenskcrkc-Perkpol- der is van 1 April-31 Mei uitgevoerd met een schip waarmede autovervoer niet mogelijk was. Vanaf 1 December is deze dienst weer hersteld, echter met een schip dat geschikt is voor het vervoer van auto's met een maximale lengte van 9 meter en een gewicht van 8 ton. Met de z.g. Baselboot, die tussen Goes en Dordrecht gedurende twee maanden voer, zijn ruim 10.000 passa giers vervoerd. (Advertentie) vragen Geen betere reclame mogelijk.... U)EZER dagen is de heer Water- schoot uit Bergen op Zoom naar Canada geëmigreerd. Op zich is dit niet zo'n belangrijk feit, maar het is wel de moeite waard te vertellen, dat de heer Waterschoot tot voor kort ambtenaar was voor emigratiezaken op het Gewestelijk Arbeidsbureau. Talloze Bergenaren die wilden gaan emigreren heeft hij geholpen met hun problemen. Hij hielp waar hij maar helpen kon. leerde de moeilijkheden van ..de grot- trek" kennfn en heeft uren en uren zitten praten over de mogelijkheden, die in het toekomstige vaderland opgestapeld lagen. Wanneer iemand in theorie kon weten wat emi greren was dan was dat toch wel de heer Waterschoot En zo ls dan ook de dag gekomen, dat deze ambtenaar van bet Geweste lijk Arbeidsbureau tot de conclusie is gekomen dat voor zijn grote gezin meer kansen lagen ginds achter die wijde horizon Wii voor ons geloven, dat er geen betere reclame voor de emigratie gemaakt kon worden. En zo heeft het grote gezin Waterschoot afscheid genomen van ons goede en knusse Nederland!! (Advertentie) ^^EGENOVER de vele en grote verliezen, die hier geleden wer den stond ook veel positiefs, wat tot uiting kwam in een ongekende hulpverlening in allerlei vormen, zowel van Neder landse als van buitenlandse zijde". Aldus burgemeester jhr mr Schuurbeque Boeye in de Dinsdagavond te Zierikzee gehouden raadsvergadering. „Zo adopteerden Amsterdam en Almelo en enkele plaatsen in Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten van Noord-Amerika, terwijl het Rode Kruis niet achter bleef. Zeer veel heeft men voor ons en voor de kinderen gedaan. Een groot gevoel van dankbaarheid past ons. Positief gericht waren voorts de pogingen om weer tot wederopbouw te komen; uit eigen kracht en met de hulp van anderen is ook op dit gebied voortgang te bespeuren". TJITVOERIG werd stilgestaan bij de fatale nacht van 31 Januari op 1 Februari, toen de waterwolf over stad en land losbrak. 58 Gaten werden in de dijken geslagen door de zee die over de dijkkruinen heenspoelde. 535 Mannen en vrouwen en kinderen ver loren het leven in een verschrikkelijke strijd met de opgezweepte golven en elementen. Velen zijn gered, dank zij de moed, onverschrokkenheid en naas tenliefde van hen, die met boten er op uittrokken om te redden wat er te redden viel. Zonder hen was het aantal slachtoffers ongetwijfeld veel hoger geweest. De vissersvereniging „Helpt Elkander" toonde zich deze spreuk meer dan waardig. Zierikzee kwam zwaar gehavend uit de strijd. De dodenlijst vermeldde de namen van 25 mannen en vrouwen; de stad voor een derde deel onder water; verschil lende gebouwen waren ingestort en tal van woningen geheel of gedeeltelijk vernield. Een grootscheepse actie werd ontketend. Nederlandse en vreemde troepen schoten toe om te helpen aan de dijken en trachtten ook op andere wijze te helpen. Onze stad heeft in haar langdurig bestaan vele en grote rampen gekend, maar steeds is zij er weer boven op gekomen. Zo zal het ook nu weer zijn, al zal Schouwen- Duiveland er andei's -uit komen te zien dan voor de ramp. Ons Vorstenhuis gaf herhaaldelijk blijk van haar belangstelling, wat ve len een hart onder de riem stak. Zich tot de raad richtend herin nerde de burgemeester aan de verga deringen na de ramp toen het wel eens erg spookte, waar allerlei wense lijkheden naar voren kwamen die toch niet te verwezenlijken waren. Steeds is erkend dat ook hier fouten zijn ge maakt bij een dergelijk onvoorzien ge beuren waarvoor men plotseling ge gooid werd. Maar men heeft ook de raadsleden vaak lastig gevallen met dingen, welke, als zij behoorlijk wer den toegelicht, als afgedaan konden worden beschouwd. De beraadslagin gen gedurende de laatste maanden getuigen weer van een andere geest en wederzijds begrip. ONZEKERE TOEKOMST P)E afgelopen maanden hebben een zeer grote activiteit op allerlei ge bied gebracht. De voornaamste daar van bestond wel in het dichten van de stroom- en dijkgaten. Wat Water staat, de aannemers en de arbeiders op dit gebied gepresteerd hebben, grenst aan het ongelooflijke. Uit niets werd een apparaat opgebouwd dat met succes binnen de gestelde tijd de strijd tegen de zee kon aanbinden en voltooien. Gememoreerd werden de diverse werken op Schouwen en Dui- veland. waar het laatste dijkgat op 6 November gesloten werd. Er moet nog veel werk worden verzet, want be halve gesloten moeten de dijken ook versterkt worden. Is men eenmaal zo ver dan zal het Schip Schouwen-Dui- veland weer veilig varen. De dijken zijn dicht, maar daarachter is de toe stand uiterst tragisch. De burgemeester hoopt dat het Landbouwhersto! en de wederopbouw installaties gegeven moge zijn deze baaierd weer om te toveren in vrucht baar land met hofsteden welke ge tuigen van de welvaart van de land man. Welke de vooruitzichten zijn we ten we niet. We gaan de toekomst in waarbij we allen hebben af te wach ten vertrouwend dat „alles zal reg kom". Aan het slot sprak de burgemeester zijn grote dankbaarheid uit voor de wijze waarop de wethouders dag en nacht tegen alle verdrukking in ge reed stonden om voor allerlei belangen te ploeteren en hem steunden om het schip van deze stad varende en in koers te houden. Een speciaal woord van dank richtte de burgemeester tot de secretaris die een maand na zijn indiensttreding aan een vuurproef werd onderworpen. Ondanks de ont reddering werd het ambtelijk apparaat weer op gang gebracht tot een volko men betrouwbaar geheel. Met andere woorden herhaalde de burgemeester deze dank aan het personeel der ge meente, dat ondanks eigen verliezen en vaak persoonlijke moeilijkheden, zich ten volle aan zijn taak gegeven heeft. Sluiskil Scheepvaart. Begin deze week kwam het Italiaanse s,s. Albisona de haven van de Azote binnenlopen. De Albisona heeft een lading pyriet aan boord, bestemd voor deze fabriek. Filmavond. Ook in onze plaats werd door de paters van het H. Hart een filmavond verzorgd door het af draaien van de spannende en mooie film „Kinderen gaan niet naar de hel" De belangstelling was zo groot, dat het parochiehuis zo goed als uit verkocht was. In de namiddag werd er een programma verzorgd voor de schoolgaande jeugd. Ook zij hebben kostelijk genoten. Sas van Gent FEESTAVOND „AMICITIA" De sociëteit Amicitia hield in hotel De la Bourse haar jaarlijkse feest avond, die enorm in de smaak viel Voor een groot deel is dit zeker te danken aan de gasten van de avond, namelijk de bekende radio-humorist Jan de Cler welbekend uit het „Ne gen heit de Klok"-programma van de KRO die de aanwezigen vergastte op zijn van humor sprankelende lied jes en mevrouw A. de Meijer-Witte- broodt uit Nedereenaeme (België) en de heer W-ittebroodt uit Antwerpen, die met hun pianospel en clavioline veel succes mochten oogsten. Een heel ander genre bracht de „baletgroep van de Munter", gebracht door een viertal heren van de soos. Dat men hun „performances" op prijs stelde, bleek wel uit het daverend ap plaus, waarmede hun verrichtingen werden beloond. Vier andere heren, sinds de oprich ting lid van de sociëteit mochten een onderscheiding in ontvangst nemen. Met een gezellig bal werd deze avond besloten. Geslaagd. De heer J. H A te Beek slaagde bij de onlangs gehouden examens van de belastingdienst voor hoofdassistent (tit.) van 's Rijks be lastingen. Onze oud-stadgenoot dê heer W. de Roo, slaagde hierbij voor het examen commies-titulair. W est dor pa -eerdag. De plaatselijke duiven- maatschappij „De Volharding" hield zijn jaarlijkse teerdag in het lokaal bij de heer L. van Waes. „EIKELS WORDEN EiOMEN" De muziekvereniging „Eikels worden Bomen" houdt a.s. Zaterdag, 30 Janu ari. haar jaarvergadering. De datum van het Ceciliafeest is nog niet be kend. maar het bestuur komt met een voorstel om deze feestdag in de toe komst op Zaterdag te houden Ook het zomerprogramma wordt od deze vergadering besproken, waarbij zal worden beslist of de vereniging dit jaar zal deelnemen aan het Bonds- concours. Zandstrooicr. Deze week arriveer de in de gemeente de bestelde zand- strooier. De volle wegbreedte wordt ineens bestrooid, zodat in geval van gladheid de gehele gemeente in zeer korte tijd van dit euvel wordt afgehol pen. BRIDGECLUB OPGERICHT Met aanvankelijk 20 leden werd een bridgeclub opgericht, die de naam zal voeren van „A.B.C.", de beginlet ters dus van Axelse Bridge Club. Het bestuur bestaat uit de heren F. Ger- l'its, L. Kuipers en J. de Feijter Az„ respectievelijk voorzitter, secretaris cn penningmeester. De Maandagavond is voorlopig be paald als speelavond en de vereni ging heeft het clublokaal in ,.'s Lands Welvaren" bij de heer C. Jansen. Rattenvangst. Tijdens het dorsen van de erwtenoogst bij de landbou wer M„ zagen de arbeiders opeens een leger ratten via de dorsvloer een veiliger onderkomen opzoeken. Er konden 47 ratten onschadelijk wor den gemaakt. Zuiddorpr Straatverlichting Een aantal in gezetenen zal zich tot het gemeente bestuur wenden, om verbetering te krijgen van de straatverlichting op verschillende punten van de gemeen te. Eigenlijk mag men niet van een verbetering spreken, aangezien er op diverse plaatsen in het geheel geen vei lichting ls. We noemen b.v. het nieuwe PT.T.- kantoor en het weggedeelte tussen café Jonkheim en de Stichting O.L Vrouw van Lourdes. De Klinge (B.) ONDERSCHEIDING VOOR A.C.V. PIONIERS Door het A.C.V. werd een jubileum vergadering gehouden, die zeer ge slaagd is. De pioniers dezer vereniging; de heren Ph. Timmermans en G. Ver tenten ontvingen het zilveren ereteken 2e klasse, terwijl aan de heren F. Ge- daen. P. Stevens. Cam. van Remoorter A. van der Kelen. D. vertenten en P. de Wilde, het bronzen ereteken 3e klasse werd toegekend. /V ieuw-!Samen CANDIDAATSTELLING PROV STATEN De KVP-afdeling kwam in vergade ring bijeen en stelde de volgende voorlopige candidaten voor Prov. Sta ten: de heren Vercauteren, Lockefeer, v Ruynsbeke, Plasschaert, Adriaansen, van Dongen. Bukkens, Dickötter en Belleghem. Door het overlijden van de heer A. v.d. Voorde was er een vacature in het bestuur ontstaan. Ge kozen werd als nieuw bestuurslid de heer R. Blommaert. De voorzitter memoreerde de werk zaamheden van de afdeling in het af gelopen Jaar. Hij sprak zijn teleurstel ling uit over de gestage achteruitgang van het aantal leden. Het is bedroe vend. dat onze afdeling nog slechts 66 leden telt. De propaganda en het wei-ven van leden zal krachtig ter hand genomen worden. Een propagan da - commissie, bestaande uit de heren Dames, de Guchteneire. Weemaes, de Deckeie. Kerckhaert, C. v.d. Heijden, A de Nijs, J. Lockefeer, C. v. Roeyen. J v.d. Heijden. R. de Deckere, P v. Roeyen en Th. v. Roeyen zal in sa menwerking met het bestuur binnen kort deze belangrijke aangelegenheid bespreken en de plannen uitvoeren. De voorzitter sloot met een woord van dank tot de pastoor en de kapelaan, die steeds trouw de vergaderingen bij wonen en die op deskundige wijze de afdeling bijstaan. Graauw ZELDZAAM MOOIE FILM Dat onze Graauwse voetbalvereni ging een goede keus heeft gedaan uit het omvangrijke filmoeuvre met de film Fatima, bleek overduidelijk uit de volle zaal bezoekers, die de voorstel ling bijwoonden. Algemeen was men van oordeel: een zeldzaam mooie film. Lamswaarde Missie. Ook in onze parochie zal dit jaar een missieweek worden ge houden en wel van 12 tot 21 Februari a.s. Filmavond. Vanwege de film dienst van de Paters van het Heilig Hart werd in het patronaatsgebouw de film „Kinderen gaan niet naar de Hel" vertoond, waarvoor de belang stelling wel wat te wensen over liet. Hoewel de opbrengst ten goede kwam aan het missiewerk, was het geen gewone missiefilm, doch een speelfilm, die handelde over het le ven van de H. Theresia. Walsoorden PATER ADRIAANSEN KEERT TERUG Pater P. Adriaans enzal binnen en kele maanden uit zijn missiegebied in de Kongo voor een vacantie naar zijn geboorteplaats komen. De missionaris, die ruim 7 jaren zijn missionerende arbeid in de Kon go heeft verricht, zal op grootse wijze worden ontvangen met de voorberei dingen waarvan nu reeds wordt be gonnen. Kloosterzande CANDIDAATSTELLING K.V.P. Als voorlopige candidaten voor de a.s. verkiezing der leden van de Prov. Staten van Zeeland werden gesteld de navolgende personen: Th. Adriaansen, Hontenisse, P. Baart, Walsoorden. P. Vercauteren, Nieuw Namen, W. Col- sen, Sas van Gent, G. Dikotter, Ter- neuzen, J. van Dongen. Aardenburg, A. Lockefeer Hulst, P. Plasschaert, St. Jansteen. Em. v. Ruijmbeke. Nieuw Namen en P. Roembergh te Zuiddorpe. Tot afdelingsvoorzitter werd be noemd de heer Fr. P. de Waal. zulks wegens het heengaan van de heer Th. Adriaansen. De heer Fr. de Nijs werd tot secre taris benoemd. VOOR DE MUZIEK Het harmoniegezelschap St Cecilia heeft haar muzikale rondwandeling met de daaraan verbonden collecte ten bate van het uniformenfonds ach ter de rug. De rondgang door Hoek en Bosch, Tasdijk en Kruisdorp vorm de het slot en uit financieel oogpunt bezien een voortreffelijk slot. Geslaagd. Voor het diploma Trac toren en Tractor werktuigen kennis slaagde te Oostwaardhoeve (Wierin- germeer) de heer J. Weemaes. Stoppeldijk GECOMPLICEERD ONGEVAL Een vrachtwagen, die plotseling moest uitwijken voor een andere auto, kwam in aanraking met het matena- lenwagentje van de timmerman J. Het materialenwagentje, dat aan de kant van de Dorpsstraat was geparkeerd, moest bij deze botsing het onderspit delven. Het werd totaal versplinterd op het trottoir weggedrukt. Een eta- lagerui van een nabijgelegen winkel werd door een stuk hout getroffen en verbrijzeld. De chauffeur van de vrachtwagen reed door. maar heeft zich later bij de politie gemeld. Dansavond. In zaal Fassaert or ganiseerde de plaatselijke muziekver eniging, fanfare St. Cecilia, een dans avond. Zowel aan de gezichten van de dansende jongelui, als aan het ge zicht van de penningmeester van St. Cecilia te oordelen, mag ook deze avond weer goed geslaagd genoemd worden. Teerdag. De duivensociëteit Eer lijk Vreest Niemand hield in het club gebouw bij de heer R. Bisschop haar Jaarlijkse teerdag. Onder het leggen van een kaartje en het nemen van een stevige pint werd de avond op gezellige wijze doorgebracht. Heikant AMUSEMENT VOOR DE OUDEN VAN DAGEN Voor onze plaatselijke ouden van dagen (mannen) is weer iets nieuws bedacht n.m. een kaartmiddag in het Parochiehuis, om de veertien dagen Donderdagsmiddags stappen de oud jes naar het Parochiehuis en daar met hun vrienden en kennissen een kaartje te leggen. Tevens worden zij vergast op koffie en er bestaat gele genheid om een pijpje te stoppen uit de gezamenlijke tabakspot. Breskens ONTSPANNINGSAVOND In het gemeentelijk ontspanningsge bouw te Breskens trad voor het voet licht, op uitnodiging van de K.A.B., de toneelvereniging „Door Eendracht Sterk". Opgevoerd werd de klucht „Meneer Pums als hulp in de huis houding", waarna het drama „Ik heb gezondigd" werd opgevoerd. Beide stukken werden goed vertolkt. VISMIJN Visaanvoer in de week van 18 Jan. t.m. 24 Januari: 549.411 kg haring van f 0.16-018. 37.900 kg schardijn van f 0.14-0.54. 8 kg bot f 0.38, 308 kg schar van f 0.50- 0.71, 5 kg tarbot van f 2.01-2.51, 107 kg kabeljauw van f 0.70-0 79, 153 kg wij ting van f 0.51-0.73, 227 kg exportgar nalen van f 2.02-2.49. 39984 kg onver kochte haring. 4ardenburg Overplaatsing. De wachtmeester le klas der Rijkspolitie. M. Plaisier, is met ingang van 1 Februari overge plaatst naar Krabbendijke. Eede Toneeluitvoering. Door het Jon genspatronaat werd in Sancta Maria het toneelspel in 3 bedrijven „De laatste zwartrok" opgevoerd Het stuk dat speelt in de jaren 1925—1930 tij dens de Mexicaanse kerkvervolging, werd goed vertolkt. De belangstelling was matig. (Afiverientie) BIJ GRIEP PASTI LLES DE ZACHTE VALDAMILD Sluis Nieuw orgel Het door het Ned. Herv. Kerkbestuur, alhier, bij de heer Flentrop bestelde orgel zal binnen en kele maanden worden geplaatst, dus sneller, dan men aanvankelijk ver wachtte. Dit komt. doordat de plaat sing van het orgel in de St. Bavo- kerk te Aardenburg gestagneerd is door de vochtige toestand van ge noemd gebouw. Spontane hulp: vrijwel geen schade Maandagmiddag om vier uur brak brand uit op de bovenste verdieping van het sigarenmagazijn van de fa. Klaassen in de Vlissingsestraat. De bewoners waren niet thuis, maar een der omwonenden ontdekte de brand en waarschuwde onmiddellijk de brandweer, die met haar „Fordspuit" en een ladderwagen spoedig ter Dlaat- se was .Het vuur ontstond op een der slaapkamers van de tweede étage, uit ziend op de Vlissingsestraat. De brand werd veroorzaakt door een 01' te hoog óf te laag gedraaid petroleumtoesitel, dat diende voor de verwarming van een aquarium. Er ontstond een ge weldige rookontwikkeling, die de brandweer bij het verrichten van haar werkzaamheden ernstig belem merde en waardoor zij genoodzaakt werd een tweetal ruiten stuk te slaan. Voorzien van een zuurstofmasker en gewapend met een „kleine straal" slaagde een der brandweerlieden er in de vuurhaard te bereiken, waarna het pleit spoedig beslecht was. Dank zij deze „kleine straal" kan niet van een noemenswaardige waterschade ge sproken worden. De materiële schade bleef, dank zij de spontane hulp van de buurtbewoners, tot het uiterste be perkt. FEESTAVOND BUURTVERENIGING VLASMARKT In de grote zaal van het „Schut tershof" gaf de buurtvereniging Vlas- markt-Kromme Weele en omgeving een feestavond voor haar leden. De cabaretvereniging De Zuidwesters voerde met veel succes haar nieuwe programma „Van de hak op de tak" op. Met een gezellig bal en een dansje op de muziek van een band onder leiding van de heer J. den Hollander werd de avond besloten. VERBETERING GEVAARLIJK KRUISPUNT In overleg met de A.N.W.B., heb ben B. cn W. voor het gevaarlijke kruispunt Paul Krugerstraat - Singel - Bloemenlaan een nieuwe situatie ontworpen, waarvan de uitvoering f 24.000 gaat kosten. De nieuwe situatie zal op het vol gende neerkomen: De Paul Kruger straat zal ononderbroken over het kruispunt doorlopen. In het midden van die straat wordt een berm aangebracht, waarin opstel ruimten voor het afslaande verkeer zijn gecreëerd. Deze berm zal aan sluiten op die liggende in de Paul Krugerstraat ten Noordoosten van 't kruispunt. De Bloemenlaan komt practisch loodrecht op de Paul Kru gerstraat te staan, terwijl het weste lijke deel van de Singel weer lood recht op de Bloemenlaan uitkomt. Ook de Margrietenlaan wordt omge legd, zodat ook zij loodrecht op de Bloemenlaan staat. Hierdoor wordt bereikt, dat het plaatselijke verkeer van de Singel cn de Margrietenlaan eerst op de Bloemenlaan wordt ge bracht. voordat het in contact komt met het doorgaande verkeer in de Paul Krugerstraat. De uitrit van de noordelijke rijweg van het oostelijk deel van de Singel wordt eveneens afgebogen, teneinde ook deze loodrecht op de Paul Kru gerstraat te krijgen. Hierdoor wordt het middenplantsoen van de Singel grenzende aan de Paul Krugerstraat zodanig verbreed, dat het mogelijk is aldaar een bushalte met een wacht- gelegenheid te projecteren, welke in de plaats komt van de halte voor de bussen richting Middelburg in de Paul Krugerstraat en die in de rich ting station in de Bloemenlaan. hoek Singel. Voor de bussen in de richting van de stad is juist tegenover eerst genoemde halte een stopplaats ont worpen. De de Lanoystraat zal iets worden afgebogen teneinde het verkeer juist tegenover een in de ontworpen mid denberm geprojecteerde doorgang te brengen. Aansluitend op de ventwegen in het zuidwestelijke gedeelte van de Paul Krugerstraat zijn over het kruispunt rijwielstroken geprojecteerd. ANTWERPEN. Kon. Ned. Schouwburg 8 uur: Gewijde handen. AXEL. Centrum, 8 uur: De tijgerhaai. GOES. Grand: Zestig zadels voor de marine. MIDDELBURG. Electro: Bloedvlag bo ven Quinto. OOSTBURG. Ledel, 8 uur: Niemand de deur uit. SAS VAN GENT. Olympia-theater, 8 uur: De rode aarde. TERNEUZEN. Luxor, 8 uur: Het mys terie van de gouden adelaar. VLISSINGEN. Alhambra: Sneeuw van de Kilimanjaro. Luxor: De Duivels- brigade. Ariënsgebouw, 19.30 uur: EHBO. ANTWERPEN. Kon. Ned. Schouwburg 8 uur: Gewijde handen. Kon. Vlaamse Opera, 8 uur: Reinaert de Vos. DE KLINGE. Kinema van Dijck, 7.30 uur: De lustige Maradjah. GENT. Kon. Ned. Schouwburg 19.30 uur: Venus bespied. NIEUW EN ST. JOOSLAND. Openbare school. 7.30 uur: Lode van Gent voor „Volksonderwijs."

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1954 | | pagina 2