Sport Geljon Steen I.Terneuzen I Grote Verkoping Het gesprek OPENBARE VERKOPING. I I I Mutsaerts' wagen van Wilking I I I Herdenkingsplaats Gevallenen te Oostburg R.K.J B. hield toneelwedstrijden Hoover" DAGBLAD DL SI EM VAN' ZATERDAG II MAART 1950 Z. TSsréfetoz 7tu'/»T£.. J. Rond de oevers van de Schelde De uitspraak der jury Conservatief klopt Attlee Vliegend passagiersschip Zieken+ein geheel hezet D' MARKTEN WATERSTANDEN H. Jonkers Th. J. deBoo W. Hamelynck TE KOOP bij inschrijving A. Th. Verbist VENDUTIE J. M. de Kok D. C. v. Werkum J. Fany J. M. de Kek TE KOOP bij inschrijving cocos, Virusol D. F. v.d. Heyden Electrische Wasmachine RADIO TAZELAAR J. Fany Spoor biels SCHIETING een grete partij zware sparren STEEN II-TERNEUZEN II I Ook voor Uw baby een Werkelijk het allerbeste I Zierikzee METAMORPHOSE VAN HET MUSEUM Wie als vreemdeling het gemeente museum in onze stad binnenstapt wordt dadelijk getroffen door de over zichtelijke wijze waarop talrijke oud heden zijn tentoongesteld. Wie echter als Jaarlijkse bezoeker hier binnenkomt, herkefit in deze toon zalen niet meer de stoffige donkere j en ietwat ordeloze ruimte van weleer. Het Jaarverslag spreekt van talloze verbeteringen die de haveloze ruimte tot een aantrekkelijke museumzaal hebben gemaakt. In de grote zaal staan keurig opge steld de voorwerpen die op de land bouw betrekking hebben. Verschillende zolders zijn geannexeerd, zo ook een bergzolder boven het politiebureau. Nieuwe geluiddempende vloeren zijn gelegd. Talrijke vakken en laden zijn er aangebracht, boven op deze laden bevinden zich onder glas prentwerk. Door deze verbouwing is er natuur lijk veel gewijzigd. Maar de pop „Zie- rick" in z'n kano opgehangen aan de zolder van het stadhuis blijft onver-1 stoovd naar de bezoekers kijken;; hij telde er in 1949 totaal 1286, maar Zie- rick hield er rekening mee dat zijn do mein ruim een half jaar gesloten is geweest. Ook de bezittingen van het gemeen telijk museum zijn uitgebreid. Naast talrijke aar.kopen zijn er ook talloze schenkingen. We vei melden, dat het scheepsmodel 1627, voorlopig opgesteld in de burge meesterskamer weer in ere hersteld is en geplaatst Is in de grote zaal en dat de maquette van Zierikzee (pl.m. 1600), aangeboden door de heer A. J. Argelo ter gelegenheid van het 1100- jarig bestaan der stad, geplaatst zal worden in het oude prentenkabinet. A Is t U blieft! De koekjes moeten jullie er maar bij denken, want 't is vasten!" Met deze vriendelijke verontschuldi ging plantte onze gastvrouw, even gra cieus als handig, vier dampende koppen thee op de kleine tafel, waarrona we in een vlijtig gesprek bijeen zaten. Hoe staat 't met het lezen uit je Bijbeltje na de maaltijd, Wim? Dat bevalt me uitstekend, zeg. Een enkele keer verdrinkt de lezing wel eens, doordat Tonny een beker melk of zo omgooit, maar meestal hoort 't bij ons dagelijks ritueel. Maar, lieve mensen, wat kun Je een meikwaardige uitspraken tegen komen. Noem er eens een? Hier, b.v. de tekst, die we vanavond laren in 2 Jo. 10. Daar staat: „Waa neer iemand bij U komt en de (ware) leer niet verkondigt, dan moet ge hem niet in Uw tuis ontvangen, noch een groet tot hem richten." Stel voor, dat wij. die temidden van een gemengde bevolking leven, deze tekst nu eens letterlijk zouden gaan verstaan dan konden we onszelf wel op'outen! Ik heb orderlaatst precies de tegen overgestelde mening gehoord, viel Rie in. Toen lanceerde iemand de idee (lk geloof, dat 't alleen maar was om een fijn debat uit te lokken): Wij moesten als Katholieken: vriendschap en des noods verkering aangaan met nlet-Ka- tholieken; want er is niets wat zo be vrijdend en verlichtend werkt als de vriendschappelijke uitwisseling van ge dachten met elkaar. Door zo'n contact, waarbij de geest van betweterij, pres- tige-zucht en apologetisme door de vriendschap of de liefde is uitgeban nen, zou het licht der Waarheid ztjn grootste kansen maken op de geesten en de harten van onze dwalende broe- rtOSTBURG, één der meest getrof- fen plaatsen in West Z. Vlaande ren, herstelt zich langzaam van de ge slagen wonden. Het Oostburg van he den ziet er heel anders uit, dan wij Het vroeger kenden. Nieuwe straten en pleinen zijn gekomen in de plaats van de verwoeste. Kerken werden gebouwd op geheel andere plaatsen. Oostburg herrijst uit zijn asse, schoner dan het ooit was. De plaatselijke gemeenschap is er zich van bewust, dat met het langzaam verdwijnen van de uiterlijke tekenen van de verwoesting, men r.iet meer zal kunnen waarnemen, welk een ramp over Oostburg kwam en zal men zich verblijden over het nieuwe Oostburg, tenzij men zich begeeft r.aar de be graafplaats en er dwaalt tussen de gra ven van hen, die omkwamen bij de verwoesting en men de namen leest van hen, die eens deel uitmaakten van hun leven, de Oostburgse bevolking, van mannen en vrouwen in de kracht van hun leven, van ouderen en kinde ren, die aan onze bevrijding ten offer vielen. Teneinde de nagedachtenis aan hen die vielen levendig te houden en ook voor het nageslacht in stand te houden is de gedachte opgekomen, dit te kun nen verwezenlijken, door de aanleg vari oen gewijde plaats in het voorter rein van de begraafplaats. Op zeer eenvoudige wijze zal dit voor terrein worden beplant met heesters, in het midden waarvan een open ruim te zal worden uitgespaard, welke bete geld zal worden en waarop, op de daar voor bestemde dagen de herdenking aan hen die vielen zal plaats vinden en waar men bij een bezoek aan de begraaf plaats rustig enige tijd kan verblijven op de aangebrachte zitbanken. Op deze betegelde ruimte za] een eenvoudige steen worden geplaatst, met opschrift, welke steen tevens als vlaggestoktou- der dienst zal doen, opdat hier de vlag halfstok gehesen zal kunnen worden. Op het schetsje kan men duidelijk de opzet van dit plan zien. Voor de verwezenlijking van het plan ls geld nodig en de plaatselijke ge meenschap, welke de uitvoering van het plan op zich genonfen heeft, zal een dezer dagen, door middel van een intek "lijst, een beroep doen op Oost burg bevolking. Waterland kerkje PAARD DOOD GEVALLEN Een premiemerrie van de paarden fokker De Feijter stond in de hoefstal van de smid Bouwens. Plotseling zakte het dier in elkaar eur bleek tv TTOn gestorven. Daar het-een drachtige pre miemerrie was, betekent dit voor de heer de Feijter een gevoelig vprlies. JJETT IS EEN GOEDE GEDACHTE, dat men wil trachten om de jonge I boeren ook op cultureel gebied te ont wikkelen en dat men hen de gelegen heid geeft om in eigen verband ook I zelf Iets te presteren. I Veel te veel houdt men zich afzij dig van dingen, die voor het verdere I leven van grote waarde zijn en ook de i jorge boer kan er niet genoeg van doordrongen worden, dat het tijd wordt dat hij met anderen mee kan doen, dat hij zich dient te ontwikkelen om bij te blijven en dat hij niet alleen belangstelling moet hebben voor zaken die met zijn bedrijf samenvallen maar ook voor de andere problemen van het I leven. 1 Dat men tracht om toneel te spelen is al iets, wat in de goede richting gaat en al ls het hier dan vallen en opstaan, dat geeft niets. Door oefenir g en onier goede leiding zal men dan veel weten te bereiken, waaraan men later met genoegen zal i kunnen terugdenken. Jammer is het, dat in slechts 2 ge meenten, n.l. Graauw en Koewacht, 'n toneelvereniging van boeren bestaat, j die zich met elkaar eens gemeten neb ben in een concours, waarvoor enkele bekende toneelspelers als jurylid fun geerden. De jury heeft geen gemakkelijke taak gehad en ongetwijfeld heeft net moeite gekost om deze spelers van huil fouten te overtuigen, temeer daar de keuze der stukken niet altijd gelukkig was. Toch zijn er in- vergelijking met voor gaande jaren grote verbeteringen te constateren en dit stemt hoopvol. Al leen het op tijd beginnen is nog een ernstige fout, waaraan trouwens niet alleen de toneelverenigingen der jonge boeren mank gaan. Het is te hopen, dat in vele andere landbouwende gemeenten de boeren stand zal trachten een eigen toneel vereniging te krijgen, welke er naar moet streven in de loop der jaren te komen tot het peil waarop thans de verenigingen, die in W.K.A. verband uitkomen, staan. Aansluiten daarbij zou zelfs een stap in de goede rich ting zijn, omdat men het R.K. To neel nu eenmaal wil bundelen. Er ko men in de toekomst toch verschillende klassen en men zou dan in de laagste klasse kunnen beginnen. Zien spelen is leerzaam en var. de thans bestaande verenigingen, die in W.K.A. verband uitkomen, kunnen onze jonge boeren zeker veel Ieren. Het is de moeite waard om dit eens te overwegen. De uitslag tussen Graauw en Koe wacht was als volgt. Er konden 160 punten behaald worden. Graauw Koewacht Regie 12 16 Aankleding 13% 16 Sfeer 12% 15% Samenspel 14 14 Tempo 14 13% Keuze stuk 16 14 Rolkennis 16 14 Uitspraak j.ia.. 15 18 113 119 ders. Je schrikt eerst n beetje van zo'n voorstel; maar ls het werkelijk zo gek? „Natuurlijk grote onrin!" basten de twee gebroecie: s; maar Rie hield haar voet stijf met een; Wat denkt U er nu van? /"\p de eerste plaats dit. Wat zijn we, vergeleken bij de tijd van de apos telen, toch een reuze stuk achteruit ge boerd in onze streken. Hoe zo? Wel, in die tijd was t Katholieke gezin r.og een gave cel ln 't Mystieke Lichaam van Christus, een echt hei ligdom van God. Het sacrale karakter van het Katholieke gezin, dat ontstaat en wordt gevoed door de voortdurende genaden van het Huwelijks-Sacrament, werd in die tijd zo rijk en zo bewust beleefd, dat zelfs „de binnenkomst'' van een „dwaallerarende broeder" reeds werd gevoeld als een doorbreken van de heilige linie van 't gezin. Als je dat vergelijkt met de gladde neutraliteit en het liberalisme, die de uiterlijke levensstijl van sommigen on zer gezinnen kenmerkt, dan krijg je als Christen het gevoel of je voor een onbewoonbaar verklaarde woning staat Maar nu het hart van de kwestie. St. Jan heeft het hier over ketters. Dus over mensen, die tegen beter (kun nen) weten ln een waarheid van het geloof hardnekkig verwerpen. En hij meent terecht, dat men de-ulken op geen enkele manier mag steunen in hun heilloze levenshouding. Ik geloof, dat wij die tekst vandaag aan de dag nog letterlijk moeten hou den en op geen enkele manier een opstandige Katholiek in zijn ketterse levenshouding mogen steunen. Met zulk een mens omgaan alsof hij nog een broeder in 't geloof is, zou fout zijn. Integendeel, een eerlijke princi piële houding zal zo iemand telkens opr.ieuw voor de vierschaar van zijn eigen geweten dagen en zo werken wij mee aan zijn bekering. De liefde is hier dus 't eigenlijke motief. Maar 't probleem wordt wel inge wikkeld als we ons afvragen, hoe moet onze houdir.e zijn tegenover hen, die ter goeder trouw dwalen? Dus niet tegenover heidenen of echte ketters, maar tegenover onze Christenen mede broeders en -zusters. Praat daar van de week eens over, als ge aan Uw Paas- groep bezig zijt. Dgn gaan we er vol gende week op door. P. H. P.S. Antwoord aan Hu. Ik ben het volkomen met U eens, dat de geestelijkheid een verantwoor delijkheid en taak heeft t.a.v. de dage lijkse Katholieke lectuur-voorzienlng in onze gezinnen. De vraag of er in zo'n. gezin een Katholiek dagblad wordt ge lezen, hoort dan ook tot de normgle informaties bij een huisbezoek. En terecht! War.t een Katholiek, die dagelijks het wereldgebeuren moet be zien door de al of niet geslepen bril lenglazen van 'n niet-Katholiek, een vaak kleuiloze redactie, raakt het juiste zicht op de dingen kwijt. P' H' Alle lintjes hingen nog recht ENGELSE conservatieven mogen dan de Regering in het Lagerhuis niet verslagen hebben bij de stemming over het conservatieve amendement op de troonrede, enkele minuten later behaalden zij een overwinning op La bour bij een officieuze wedloop naar het operagebouw, waar een ballet voorstelling aan de gang was. De con servatief Lyttelton was de eerste der parlementsleden, die bij de opera aan kwam, buiten adem, maar met alle ordetekens nog op hun plaats. Hij sloeg Attlee met ruim vijf minuten. ]VA HEI' groo.ste passag.ersland- vliegtuig te hebben gebouwa wordt er in Groot Bri.tann.ë mei veel ijver gewerkt aan de grootste vliegboot ter wereld. De werkzaam heden zijn reeds zover gevorderd dat de vorm van het enorme gevaarte dat volgend jaar 150 passagiers in de grootste luxe en comfort zal vervoeren zich reeds duidelijk aftekenen. Het hoogteroer dat zo groot is als de vleu gels van een normaal landvlieg'.uig is reeds aangebracht; met het p!aa'sen van de achtervin zal moe'en ge wacht worden tot na de te waterlei ding daar de hangar niet hoog genoeg is. De kubieke ir.houd van de „Prin cess" zoals de Saunders ROC reeds genoemd wordt, is 314 maal die van een „Constellation". Er zijn twee wan- deldekken, twee bars, een eetzaal, een schrijfzaal en twee ruime trappen van het lagere naar het hogere dek. De cabines hebben elk twee bedden zo dat het interieur meer op een luxe schip dan op een vliegtuig zal gelij ken. De machine heeft tien motoren en een kruissnelheid van 500 k.m. per uur. De „Princess" zal gebruikt wor den in de dienst Londen-New York en op de Afrikaanse lijnen. LIET BESTUUR der Limburgse Be devaart naar Lourdes verzoekt ons te willen mededelen, dat alle plaat sen in de ziekentrein die 5 Juni van uit Maastricht naar Lourdes ver trekt, zijn bezet. SASSE JEUGD-KAMPIOEN- SCHAPPEN. Zondag ging het er spannend naar toe bij de Sasse Jeugdkampioenschappen, georganiseerd door „Het Patronaat" te Sas van Gent. Na de tweede wedstrijd is de stand: Sjoelen: X G. Walkiers, 114 p.; 2 Joh. Kalfsvel, 139 p.; 3 Th. Daene, 124 p.; 4 Osw. van Acker, 120 p.; 5 A. Gelderland, en R. van de Eeckhout, 113 p.; 6 W. Tak, 112 p. Tafeltennis: R. Claeyssens, E. Colpaert, St. Stevens, R. de la Ruelle, allen drie partijen gespeeld en gewonnen; hierop volgen H. van Leemput, J. Goossens, W. Tak, E. Stofferis, met 2 partijen gespeeld en 2 gewonnen. In zijn geheel zijn er slechts 3 partijen te spelen, zodat de onderste al hun krachten zullen moeten inspannen om by de kopgroep te ge raken. Dammen: 1 Karei Nelen, 59; 2 André Hemelsoet, 5—8; 3 Joh. Goossens, 5—7. Kaarten (bieden): 1 Karei Nelen, 20 p.; 2 W. Tak. 18 p.; 3 A. Gelderland, 17 p.; 4 R. Claeyssens, 17 p.; 5 Joh. Dhaens, 16 p.; 6 R. de la Ruelle, 15 p. Biljarten: 1 W. Tak, 26 p.; 2 D. van Leemput, 23 p.; 3 Fr. Impens, 15 p.; 4 H van Leemput, 13 p. Zondag a.s. is het de laatste avond. Circa 10 uur zal de burgemeester per soonlijk de prijzen en de wisselbeker uitreiken in het bijzijn van de ouders. VOETBAL WIJZIGINGEN IN HET SPORTPROGRAMMA. In het programma voor a.s. Zondag zijn nog de navolgende wijzigingen gekomen: In de eerste klasse Zuid I is ingelast Kerkrade—PSV, in Zuid II is de wedstrijd Bleyerheide-Longa afgelast. In Zuid I 2e klasse A is RACDe Valk af gelast. Ook in het hockeyprogramma zijn en kele wedstrijden ingelast, n.l. promotie klasse VWHilversum II, Zuiden prom. klasse A; Geel-ZwartGrasshoppers, 2e klasse B Hopbel—Eindhoven .II, 2e klasse C HeerlenVenlo III. Dames le klasse OostAlmeloEHV, Zuid 2e klasse A Push II—Tilburg II. MOTORSPORT DE MOTORBEDEVAART NAAR LOURDES. Dezer dagen plaatsten wij een bericht betreffende een op handen zijnde motor bedevaart naar Rome. Dit bericht vraagt enige aanvulling. In de kop van het bericht werd ge- proken .van een bedevaart naar Lourdes in verband met het feit, dat het in de bedoeling lag om de terugtocht over Lourdes te laten gaan. Later is gebleken, dat men van dit plan moet afzien in verband met de grote afstand. Wij maakten voorts melding van de bedevaarttocht, die reeds op Zondag 14 Mei in ieder diocees gehouden wordt naar een bekend Maria-oord en die tot doel heeft, de Rome-tocht financieel mo gelijk te maken. Voor het bisdom Breda wordt deze tocht gehouden naar St. Willebrord. Op Zaterdag 10 Juni zal de 16-daagse tocht naar Rome beginnen. AT H LET l EK ZEEUWEN NAAR HALSTEREN EN VUGHT. Zondag zullen een aantal Zeeuwse af standlopers deelnemen aan de jaarlijkse veldoop van de A.V. Olympia te Halste ren. Het zijn B. Walker (De Zeeuwen), die in de A- en B-klasse start en dus 5000 meter moet afleggen, S. van As (De Zeeuwen) in de C- en D-klasse, dus 3500 meter en de junior G. Brasser (Mara thon), die 1500 meter moet lopen. Op de bekende IJzeren Man-loop te Vught, welke volgende welke Zondag plaats vindt, zal Zeeland eveneens ver tegenwoordigd zijn door de beide lopers Walker en van As (De Zeeuwen). In de juniorklasse start de Marathonner de Waart. ZWEMMEN WERELDRECORDPOGING VAN GEERTJE WIELEMA. De Robbenzwemster Geertje Wielema zal Maandag 13 Maart des avonds 8 uur in het zwembad aan de Kapelstraat te Hilversum een poging doen om het we reldrecord op de 100 yards rugslag, dat sinds 18 September 1949 op naam staat van Cor Kint met een tijd van 1 min. 05.1 sec., gevestigd te Rotterdam, te ver beteren. - GOES, 10 Maart 1950. Groenten: Spruiten I 5054, idem II 2833, idem stek 15—25, Witlof I 36—52, idem II 30— 36, idem stek 1228, Spinazie 6875. Peen 5.50—13, Uien 25—27, idem stek en afw. 0.5016, Rode kool 611, Boerekool 31,'Witte kool 11—12, Prei 28—66, Sjalot ten 14, Aardappelen 711, alles per 100 k.g.; Knolselderij 810, per 100'bos; Bos- selderij 10 per 100 bos. LEEUWARDEN, 10 Maart. 'Aanvoer: 72 stieren per kilogram levend gewicht le kwaliteit f 1.30, 2e kwaliteit f 1.15, 3e kwaliteit f 1.08. 108 vette Koeien, per kilogram f 1.36, le kwal. f 1.21, 3e kwal. f 1.16. 1683 mekkoeien, prijs f 405 990. 149 pinken i 175460. Nuchtere kalveren van f 2541. 312 schapen van f 40105. 320 varkens en biggen. Varkens levend gewicht f 1.40-1.47,' vette biggen f 1.48—1.52, zouters f 1.401.45. 101 biggen en lopers. Biggen van f 30— 55, lopers van f 5685. 38 bokken. 124 paarden van f 140-<-660. Totaal- aanvoer: 4951. Overzicht: stieren: aanvoer matig, han del vlug, prijzen hoger. Melk- en kalf- koeien, aanvoer ruim, handel stug, prij zen gelijk. Pinken iets ruimerr stug en prijzen gelijk. Nuchtere kalveren aan voer groter, handel vlug, prijzen hoger. Varkens aanvoer klein, handel vlug, prij zen lager. Biggen en lopers aanvoer ruim, handel kalm, prijzen hoger. Schapen aanvoer minder, handel vlug, prijzen ge lijk. Paarden aanvopr klein, handel vlug, prijzen duurder. Keulen 192 (—0.05), Ruhrort 6 (—0.04), Lobith 1027 (—0.12), Nijmegen 8.10 (—0.10) Arnhem 800 (—0.10), Eefde 335 (—0.12), Deventer 243 0.10), Borgharen 4083 (—0.33), Belfeid 1170 0.05), Grave 497 (+0.05), Vreeswijk 0.62 (—0.02), Lith 1.00 (—0.08). E.Ti ge en algemene kennisgeving. Hiermede vervullen wij de droeve plicht U kennis te geven, dat in de leeftijd van 60 jaren, voorzien van de Genademiddelen der H. Kerk, na een korte ongesteldheid is overleden onze lieve zugter, behuwd zuster er tante MARIA HENDRIKA ANTONIA GULJé 's-Gravenhage: Ir. M. C. E. Bongaerts. J. J H. M. BIoemarts-Guijé Amersfoort: J. F. H. Visser-Gul jé J. Visser Neven en Nichten. 's-Gravenhage, 9 Maart 1950. De overledene is opgebaard in het R. K. Ziekenhuis (ingang Warmoezenierstraat). De H. :I. Uitvaartdiensten zullen plaats hebben in de parochiekerk van O. L. Vr. v. Lourdies (Berkenbosch- Blokstraat 9) op Maandag 13 Maart a.s. De stille H. H. Missen zijn te 7 en 7.45 uur en de plechtige H. Mis van Requiem te 10 uur, waarna begrafenis vanuit de kerk in het familiegraf op het R. K. kerkhof aan de Kerkhofiran. 346-00 Voor de vele blijken van be* langstelling en prachtige ca- deaux bij mijn thuiskomst uit Indonesië ontvangen, be uig ik hiermede, ook namens ouders, broer, zus ers en zwa gers hartelijk dank aan Eerw. Teer Kapelaan, Overheidsbe stuur, r. K. Thu sfront. buurtbewoners, fa. Morres en personeel, Bes'uur en le den van 't St. Jooephpatro- naat, beide muz.ekgezel- sohappen en allen die hebben medegewerkt om deze dag voor mij onvergetelijk te maken. 245-o Sold. J. Gering Holst, Maart 1950. Houtenkwartier 4. ïüt ugrj VI"eugde en dank baarheid jegens God berich ten wij u de geboorte van ons zoontje A"tert«' Auriistinus, Joseph. J. A. Rammeloo L. Rammeloo-Fontenov Annelies, Ternenzen, 7 Maart 1950. Nieuwstraat 34. 382-0 Voor de vele blijken van be langstelling. welke ik in de vorm van cadeaux en bloe men ter gelegenheid van mijn terugkeer uit Indonesië heb mogen ontvangen, betuig ik hiermede, ook namens mijn ouders, broer en zusters, dar.k aan allen, die medege werkt hebben om deze dag voor mij onvergetelijk te maken. 243-0 Sold. G. P. L. v. Avermaete St. Jansteen, Maart 1950 Absdale C 19. Voor de vele blijken van be langstelling bij mijn thuis komst uit Indonesië onder vonden. betuig ik, mede na mens mijn familie, hartelijk dank aan H.H. Geestelijken. R.K. Thuisfront, Buurtcomité, Kroonsters, buurtbewoners. Duiven Soc. „De Vitesse", H.V.V., Patronaat St. Joseph, muziekgezelschappen en alle vrienden en bekenden, voor de vele cadeaux, bloemstuk ken en felicitaties. 241-o Marinier Tiniis Kramers Hulst, Maart 1950. Godsplein 1. Voor de zeer vele blijken van belangstelling, welke ik in de vorm van cadeaux en bloe men ter gelegenheid van mijn behouden terugkeer uit In donesië mocht ontvangen, be tuig ik, ook namens mijn ouders, broers en zusters, hartelijk dank aan H.H. Gees telijken, Edelachtb. Heer Burgemeester, Kath. Thuis front, kroonsters en kroners, alsmede aan buurtbewoners on allen, die hebben medege- werkt. om deze dag onverge felijk voor mij te maken. Korp. J. J. de Maat Graauw, Maart 1950. Achtereindstraat D 78. 238-0 Hiermede betuig ik, ook na mens vader, broers en fami- ie hartelijk dank aan H.H. Geestelijken, Edelachtb. Heer Burgemeester, R. K. Thuis front, werkgever, feestcomi'é. muziekgezelschap, kroon sters en buurtbewoners, vrienden en kennissen voor 1. Pnachtige cadeaux en felicitaties. Verder da- k aan allen, die mijn verblijf in en mijn thuiskomst uit Indone sië onvergetelijk hebben ge maakt. 242-0 J. J. Gordijn Graauw, Maart 1950. Duivenihoek B 1, Langs deze weg betuig ik mijn hartelijke dank, ook namens mijn zusters, oom en tante, aan de Zeer. Eerw Heer Pastoor, R. k. Thuis front familie, vrienden en buurtbewoners voor de veie blyken van belangstelling bii mijn terugkeer in het Vader land uit Indonesië onder vonden. 237.0 E. J. Crombeen. Boschkapelle, Maart 1950. Langs deze weg betuig ik mijn hartelijke dank ook na mens mijn oudiers en zusters voor de zeer vele blijken van belangstelling, ondervonden bij mijn thuiskomst uit Indië. In het bijzonder dank aan H.H. Geestelijken en Edel achbb. Heer Burgemeester, alsmede Kath. Thuisfront, familie en buurtbewoners, voor de prachtige cadeaux en versiering. 244-0 Dpi. Sold. Theo Jonkheym Groenendijk, Maart 1950. Voor de buitengewone be langstelling en medeleven ondervonden bij mijn terug keer uit Indonesië betuig ik, mede namens mijn echtgeno te en ouders, mijn hartelijke dank. In het bizonder aan de Muziekverenigingen en buurt bewoners van IJzendijke en Biervliet voor de serenades, versiering en geschenken. Sold, le kl. B. Corjjn. IJzendUke, Maart 1950. DE NOTARIS te GOES, zal op Woensdag 22 Maart '50 n.m. I uur ten verzoeke van de heer M. van de Vrie Qzn. te 's Heer Hendrikskinderen, op zijn hofstede Oude Rijks weg B. no. 19 a contant Pnbliek Verkopen: de boereninspan bestaande uit: 1 koe, 1 vaars (114 j.)2 vaar zen (1 jr.) vrij van t.b.c. zeer zwaar varken, 3 loopvarkens, 25 kippen en harten. Voorts; menwagen. zaaiima- ohine eggen, ladders, gereed schappen, kruiwagen, mest in de mestput, windmolen, pee molen, tarwezeef, bascule met gewichten, draaipalen, 40 hooiruiters, musterd, bees tepeeën, lucernehooi, zakken, huisraad, bed met toebeho ren, tafel, buiskachel, keu kenkachel, stoelen, spek- stand enz. 299-0 Voor de vele blijken ven be langstelling en de prachtige cadeaux, welke ik bij mijn thuiskomst uit Indonesië mocht ontvangen, betuig ik, ook namens mijn ouders har telijk dank aan H.H. Gees telijken, Gemeentebestuur, R.K. Thuisfront, Buurtcomité, Buurtbewoners, kroonsters en R. K. Hamonie St. Jan. alsmede aan allen, die heb ben medegewerkt om deze dag voor mij onvergetelijk te maken. 310-O Sold. R. Th. de Schrijver Kapellebrng, Maart 1950. Alph. Verdunnen en Emelda Verdurmen-de Rijcke betuigen hiermede hun har telijke dank, ook namens hun ouders, voor de zeer vele blijken van belangstelling bij hun Huwelijk ondervonden. Spaarndam, Maart 1950. Genieweg 32. 239-0 Arts. zal voortaan spreekuur hou den te Ovezande, Maand. Woensd. Vrijdag van 1-2 uur. 359-C Hiermede betuig ik. ook na mens mijn ouders, hartelijk dank aan H.H. Geestelijken, Edelachtb. Heer Burgemees ter, Kath. Thuisfront, kroon sters en kroners, alsmede aan de buurtbewoners voor de prachtige cadeaux, talrijke bloemen en de hartelijke ontvangst, welke lk mocht ontvangen bij mijn behouden thuiskomst uit Indonesië. Sold. P. Kouyzer Graanw, Mb art 1950. 240-0 Sohelfhoutshoek A 3. DE NOTARIS u Güe*'„„z„al °P Woensdag 22 Maart 1950 te 11 uur v.m. in het café De Tol aan de Kloe- tingseweg te Goes, krachtens Rechterlijk Bevel, bij opbod in het publiek VERKOPEN; a. Het huls met schuur en erf te Goes, Kloetingseweg 9, groot 26 Aren; b. De boomgaard aan het Nissepaadje te Goes, groot 84.30 Aren. Combinatie wordt voorbe houden. Te bezichtigen Dinsdag Donderdag van 2 tot 4 uur m. en op de dag van de ver koop. 308-0 Inlichtingen ten kantore van de notaris. Wijngaardstraat Goes. 53 a CONTANT 10 OLMEBOMEN, metende tot 1,70 M„ wassende op de hofstede van de heer M. de Vrie Qzn., te 's Heer Hen drikskinderen, Oude Rijks weg nummer B 19. Inschrijvingen in te" leveren ten kantore van NOTARIS H. JONKERS te GOES, vóór of op 21 Maart 1950, n.m. 2 uur. 298-0 NOTARIS te HULST, verkoopt op Woensdag 22 Maart 1950 des namiddags 4 uur ten verzoeke van de heer P. J. Goossei.'s te Klooster- zande, Clooste-rstraat 30 in het te verkopen perceel: Het woonhuis met herberg, winkel, tuin en erf aldaar groot 7,65 are. Het perceel is geschikt voor inrichting van 2 aparte wo ningen en vrij van huur te aanvaarden op 1 Juli a.s. of zoveel eierder als nader wordt overeengekomen. Betaling 1 Mei a.s. DEURWAARDER te Goes zal op Woensdag 15 Maart 1950, v.m. 10 uur, in de zaal bij de heer J. C. Krijger, Beestenmarkt te Goes, a con tant VERKOPEN: ameublementen, dressoirs, kasten, tafels, stoelen, w.o. een partij café-stoelen, spie gels, kleden, ressorts, bed den, kachels, haarden, rij wielen, glas- en aardewerk enz. enz. Zindelijke goederen, kunnen worden bijgebracht, waarvan opgave te doen bij de vendu meester A. JACOBS, Schen- gestraat 48 of ten kantore Kl. Kade 11. 305-0 Kijkdag Dinsdag te voren v. 10 tot 5 uur. NOTARIS te HEINKENSZAND zal op Woensdag 15 Maart '50 nam. 1 uur, t.v. mej. de Wed. L. Zuidlhof-Bal, aan de Oude Krayertse dijk F 171 te 's- Heer-Arendskerke, om con tant geld, publiek verkopen: Meubilaire goederen en land bouwgereedschap. alsmede: 2 geiten, 2 konijnen, kippen, hooi, stro, brandhout, enz. Te bezichtigen 's morgens vóór do verkoop. 802-0 NOTARIS te AXEL, is voornemens op Woensdag 15 Maart 1&50, nam. 3 uur, in het café van de Block-Vonk te St. Jansteen, Heikant, ten verzoeke van de Erven Vlas. senroot-Kegels, publiek te verkopen: Het woonhuis met schuur wagenhuis en zwingelstal m. erfpachtsrecht tot 30 Sept. 1974 op de grond, te Sint Jan steen, Juiianastraat 94, kad sectie E nr. 716, groot 23.35 A. Verhuurd aan E G Boussen voor f 4.75 per week. Betaling: onkosten binnen f dagen, koopsom uiterlijk If April 1950. 510-C DEURWAARDER te Goes zal op Donderdag 16 Maart 1950, n.m. één uur, aan het bedrijf van de heer P. Menheere te Kwadendam- me, B 26, wegens beëindiging van het bedrijf, a contact VERKOPEN: 4 tons bandenwagen, inge richt voor fruit- en veever- voer, met beste banden, 2 reservewielen (waarvan 1 met band), peeplanken, la moen en voorladder, rolsle- per, nieuwe veldslee, nieu we duizendpootegge (Cap- pon), nieuwe éénpaardseg- ge (Cappon), vorentrekker met scharen en messen, 7- tands cultivator, 2-paards- wendploeg (Melotte), ba- lansploeg, moorploeg, 5- balks houten egge, kl. hou ten egge, 3-delige zigzag-eg ge, ketting-egge, handrol blokje, als nieuw, bieten molen (Vleeshouwer), wa terbak, 180 liter, dubb. en enkele zwingen, ponger- boom, wagenlichter, 20 stel strengen (vooroorl.), draag- kussen (als nieuw), hoofd stel met kop. beslag (als nieuw, leren paarden-hal- ster, stel kop. hoofd- en neusriemen, 3 stel repen m. pleien, stalkettingen, 4 ijz. goten (M), buis (6 M.), stel draaischijven voor één- paardsploegje, 1 paar nieu we Melotte katters, lijntjes, imp, puntdraad, 2-delige be tonnen varkensbak, var kensmolentje, harken, peeg- riemen, hooivorken; voorts: 20.000 k.g. voederbieten, 600 k.g. prima lücerneklaver- hooi, le, 2e en 3e snede Lu- cerneklaverhooi, mest L d. mestput en hetgeen verder ten verkoop zal worden ge presenteerd. 304-0 Bezichtiging vóór de verkoop. Van d-e heer M. de Vrie Qzn. te 's Heer Hendrikskinderen: 1. De hofstede te s'-Heer Hendrikskinderen, - Oude Rijksweg nummer B 19 met weiland en tuin, groot 2.24.70 HA.: 2. Een perceeltje bouwter rein aan de Oude Rijks weg naast Huibrechtse, cir ca 450 M2; 3. Een perceeltje bouwter rein aan de Velluweweg, naast Rouw, circa 262 M2. Op gebruik bij de betaling. Nadere inlichtingen te beko men ten kantore van NOTA RIS H. JONKERS te GOES, alwaar inschrijvingen worden ingewacht vóór of op 21 Maart 1950, n.m. 2 u-u-r. 300-O In deze dure tijden is 'n uitkomst. Bij VINK kopen is geld besparen! Alles voor oorlogs zwaar eiken. Club stellen, 2 armstoelen, 4 stoe len. Enkele clubs, armstoe len en stoelen. Uitschuiftafels keukentafels, bloementafels, bijzettafels, legkast, dressoirs, theemeubel, boekenkasten schemerlampen, 1 en 2 pers. ledikanten, met en zonder spiralen, antiek koperwerk. Dames-, Heren- en Kinder kleding. Desgewenst op ge makkelijke betalingsvoor- waardien. 199-0 AXELSESTRAAT 10. Tel. 2165, TERNEUZEN. 199-0 100 c.m. breed, f 5.95 per meter. L. DE WILDE E U B E L E N U I S KIL Pseudo Hoende"pest Verspi >g dezer ziek te vind. plaats door een virus. Ontsmet daarom Uw drink water voor Uw pluimvee met Gewone ontsmettingsmid delen helpen niet. Virusol het reeds beken de product tegen Snot en Diphterie, is Virus-do-- dend. Virusol, één eetlepel per liter water. Kleine flacon f 0.75; Grote flacon f 1.85. Lange Vorststraat 62 Goes, Telefoon 3002. Voor de Vastendagen Wat eten we op de boterham? Heerlijke gerookte pa ling, middel f 2.65 per 507 gram; dik f 3.90 per 500 gram; verse garna len 45 cent per 100 gr. Levensmiddelenbedrijf, fa. Levering uit voorraad Gaarne demonstratie aan huis Noordstraat 21 Tel. 2361 TERNEUZEN. NOTARIS te AXEL, zal ten verzoeke van de Er ven van dhr. Edm. Ysebaert jp Vrijdag 17 Maart 1950, nam 4 uur, in het café G. Gijsel, te Westdorpe, Herveilen: Woonhuis met aanbehoren erf en tuin te Westdorpe, Pas- sluis A 29, Ingezet op f 2500. 260 x 270; - spotprijs f 2.— per stuk, afge haald station Kijk Uit. Te bevragen; A. J. K L A A S E N, Tel. 2502, Koedijk 34. Terneuzen; J. Jansen te Axel. 383-0 LAMSWAARDE Zondag 12 Maart bij A. VAN DRIESSCHE, Begin 3.30 uur. hH. unge vocur: A ZN, De Lente komt.! In de nieuwste modekleuren bren gen wfj U een pracht sorte ring DAMESMANTELS Chique apart, voordelig. Be- ginprijs f 39.45; f 51.55; f 53.50. tot f 97,20. Nu is het de tijd want nu is er de groot ste keus 215-0 DEURWAARDER DE GRAAF te HULST zal op Dinsdag 14 Maart 1950, des voormiddags te tien ure, op het terrein gelegen achter de hofstede van de heer P. de Buck te ABSDALE tegen con tante betaling verkopen welke zeer geschikt zijn voor H.H. Landbouwers, Timmerlieden, Aannemers en Metselaars. 311-o BEZOEKT OP ZONDAG 12 MAART A.S. de Competitiewedstrijd: BEGIN 3 UUR. VOORWEDSTRIJD 12 uur Toegang als gewoonlijk. 354o A.S. MAANDAG OP DE MARKT TE HULST PARTIJ GOLFPLATEN, BALLAST* SCHOPPEN EN PAN* SCHOPPEN Hulst Terneuzen

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1950 | | pagina 3