A. v. Ravels PHILIPS RADIO RADIO CRUSIO RADIO CRUSIO RADIO CRUSIO WE KOOLZAAD L M. A. v. d. WALLE Fa. Rouw Van Veen Huis BOUYA NIJTENGO VI GOES fq.Visser-Koole „DE SKODA grote pri js ver mindering Bij ons spotkoopjes HET CENTRUM BIOSCOOP ONDER HYPNOSE REISS PYLS VAN ESBÜOECK NEDERLANDERS!! FIRMA DENEVERS NAAR DE ZILVEREN 5CUELP Ceintuurs Schoolboeken en schoolbehoeften FRUITAANVÖËR laat U nooit in de steek" SLUISKIL DEWIT-RAMMELOO Er kwam een zwerver voorbij. B Recht houders Breukbanden DE STEM VAN ZATERDAG 17 JULI 1948 Verkoping van spoorbiels SCHIETING de wed. Alb. Mei TRIOMF DER TECHNIEK DE BESTE SERVICE en PHILIPS RADIO BETEKENT DUBBELE GARANTIE - WEES WIJS Openbare voorlich tingsavond door het Ministerie van Weder opbouw en Volkshuis vesting over: J. FANOY J. FANOY A. TH. Verbist J. Mijs WEES ZUINIG op Uw AUTO: ELKE DAG ééN GLAASJE Bredase Algemene Tentoonstelling Op Missiegebied 17 - 25 Juli Iedere middag en avond geopend Stemu Tentoonstelling Missie Cineac Fancy Fair SCHITTERENDE NATIONALE TENTOONSTELLING VAN AMBACHTEN EN BEDRIJVEN - IN-WERKING a-Hertog eubosch Grootte 12.000 Ma U xiet er volop echoons V xiet er volop werken HERMAN RINKET's VARIÉTÉ Schuttershof van 31 Juli tot en met 7 Aupustus MANTELS JAPONNEN ROKKEN TOPPERS MANTELPAKJES Wollen Japonstoffen KNOPEN en GESPEN. M. OomensBoekhandel 3 MEERIJDENDE SKODA'S DE EERSTE, TWEEDE EN DERDE PRIJS Coosje Buskenstraat 49 - 51 YLISS1NGEN TEL. 660 VERLOREN CsDËcïflflLZQflio) Dameshoeden vanaf f 7.- Kinderhoeden van f 4.50 tot f 7.- Aparte modellen 10 pCt. korting! Steeds het nieuwste en goedkoop SLUISKIL v- KLOOSTERZANDE. van HOTEL VAN LEUVEN. Het verzonken wereldrijk yiERDl Wa Ondertrouwd: C. J. Friesema en R. Valeksc Huwelijksinzegening Woens. dag 21 Juli a.s. om 10 uur in de parochiekerk van de H. Petrus en Paulus te Mid delburg. Toekomstig adres: Wagenaar straat 5, Middelburg. 433-0 Marinus Johan Arntzen en Jacoba Maria Huisman geven U, mede namens hun ouders, kennis van hun voor genomen huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal plaats hebben op Donderdag 22 Juli a.s, des namiddags 2.30 uur te Oostburg. Kerkelijke inzegening te St. Anna ter Muiden te 3.15 uur, door de Weleerw. Heer Ds. J. A. Talma, Ned. Herv. Pre dikant te Zaamslag. Amersfoort, Vlasakkerweg 34 Oostburg, Nieuwstraat 38a. 8 Juli 1948. Gelegenheid tot gelukwen sen van 56 uur, Nieuwst,r. 40, Oostburg. Toekomstig adres: van Baer- lestraat 46 II, Amsterdam. Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank aan familie, buurtbewoners en allen die door de overgrote belangstel ling blijk van medeleven heb ben gegeven bij het zo smar telijk verlies van ons innig geliefd zoontje WILLY Tevens onze oprechte dank aan de vertegenwoordiger en directie der N.V. Verz. Mij. „Johan de Witt" voor de correcte en uiterst zorgvolle verzorging van de begrafenis. Familie C. P. Schroeyers- Janssens Ossendrecht, 16 Juli 1948. Molentjesdreef L 29 c. 426-xxx-0 Voor de vlugge en prompte uitbetaling van mijn op 6 Juli gestorven koe, verzekerd bij de Onderlinge Veeverzekerings- Maatschappij te Hulst, betuig ik hiermede mijn weigemeen dc dank. Ieder Paarden en Veehouder kan deze Mij. ten zeerste worden aanbevolen. Kloosterzande, 6 Juli 1948. 293-0 C. J. Jansen TANDARTS WIJZIGING SPREEKUUR: VANAF 21 JUJLI a.s.: HULST: Iedere dag, behalve Woensdagochtend. IJzendijke: Oranjestraat 's Woensdags van 9.3011.30 uur. 393-0 Deurwaarder J. M. DE KOK te GOES zal op DINSDAG 20 JULI '48 des namiddags om 1 uur, aan de Westhavendijk. bij de Gas fabriek, te Goes, om contant geld, verkopen: EEN GROTE PARTIJ DWARSLIGGERS (spoorbiels) 984-0 Schutterssocieteit „Graauwse Poort' - Hulst GROTE Op Zondag 18 Juli a.s. Begin, 3 uur. 287-0 HET BESTUUR, VOOR UW LOOD- EN ZINKWERK NAAR Stationstraat 39, Axel ANTWERPSESTRAAT 14 - TEL. 758 BERGEN OP ZOOM FILIAAL: GR. MARKT 36. 448-0-xxx AXEL. Zaterdag 17 Juli (heden) Aanvang 6.30 en 9 uur, Zondag 18 Juli. Aanvang 4.15 uur. Inplaats van de film „Vrouiw tegen Vrouw" de film: Een spannende circusfilm Toegang 18 jaar met HERBERT LOM. 399o Manusje wordt door de asmannetjes uit het middel punt der aarde getrokken. Wij, echter, trekken U naar het middelpunt, onze zaak! Vrijwillig komt U steeds over onze drempel. Maandag weer een nieuwe attractie n.l. JONGENS BLOUSES PRACHT RUIT WOLLEN KINDERJURKEN - 'N NIEUWE ZENDING WOL EN MANTELS 385-0 'T IS WEER DE MOEITE BIJ 1. Algemene Aspecten van de Wederopbouw. 2. Algemene principes van de herbouw- en financie ring. 3. Bespreking van vooraf in gediende vragen. 4. Bespreking van alsnog te stellen vragen. op Donderdag 22 Juli a.s. in het Ledeltheater te Oostburg des avonds 20 uur. Opening der zaal 19.30 uur. Onder auspiciën van de Ver eniging W. Zeeuwsch-Vlaan- deren. Concrete moeilijkheden van herbouwplichtigen kunnen schriftelijk worden ingediend mits dit een dag te voren ge schiedt, bij de Secretaris van de Vereniging W. Zeeuwsch- Vlaanderen. Notaris A. H. M. van den Hoek te Groede. Het is in het belang van een ieder op deze bijeenkomst te genwoordig te zijn. 272-0 DE NOTARISSEN te HULST en te SAS VAN GENT zullen op Donderdag 29 Juli 1948 nam. 2 uur in het Hotel „Het Bonte Hert" te Hulst, ten verzoeke van de Erven Mej. B. de Deckere, publiek verkopen: I. Het WOONHUIS MET SCHUREN, KEET EN ERF a/d Bierkaaistraat en a/h Godsplein te Hulst, kad. A 67 en 72, groot 8 a. 67 c.a II DE SCHUREN MET ERF a/h Godsplein te Hulst, kad. A 1115, groot 8 a. 60 c.a III. DE SCHUUR MET ERF aan het Godsplein te Hulst, kad. A 1307, gToot 1 a. 74 c.a IV Circa 3 H. 57 A, 89 cA WEILAND in de Absdalepol- der, kad. Hulst B 186 ged. 189 en 190. IV Circa 3 HA, 57 A. 89 cA WEILAND in de Absdalepol- der, kad Sint Jansteen B 675 676, 1158, 1159, 1162, en 1163 en ged. 1267. VI 1 HA, 26 A 80 cA BOUW LAND en weg in de Dullaert polder kad. Hontenisse G 718 719 en 723 De kopen sub I t/m VI zijn in paoht bij de heer P. J. Mi- cViiplipne: VII. Het WOONHUIS MET STAL EN ERF a/d Koeke- bakkershoek 13, bad Hulst, A 2013 en 1149, beide gedeel telijk, groot circa 66 c.A., in huur bij de heer H. de Bruyn Vin Het WOONHUIS MET STAL EN ERF a/d Koeke- bakkershoek 11, kad. Hulst Sectie A 2013 en 1149, beide ged. groot circa 68 c.A., in huur bij dhr. P. Wagenaar IX Het WOONHUIS MET STAL EN ERF a/d Koeke- bakkershoek 9, kad. Hulst, 2013 ged. groot circa 81 c.A. in huur bij dhr. J. Pauwels. X Een perceel TUINGROND a/h Godsplein te Hulst, kad. A 1150 en ged. van 1149 en 2013, groot circa 2 A. 63 cA. vrij van huur XI HET WOONHUIS MET STAL EN ERF a/d Bor.te- hondstraat 10, kad. Hulst A 1119, groot 87 c.A., in huur bij dhr. A de Brouwer XII HET WOONHUIS MET STAL EN ERF, a/d Bonte- hondstraat 12, kad. Hulst A 1118, groot 78 c.A., in huur bij dhr E. van Looy XIII HET WOONHUIS MET STAL EN ERF a/d Bonte- hondstraat 14, kad Hulst A 1373, groot 72 c.A. in huur bij Mej. Leenknecht XIV DE TWEE WOONHUI ZEN MET STAL EN ERF, SCHUUR EN TUINGROND a ld Moervaartstraat 2 en 4, kad. Hulst A 1369, 1370, 1371 en 2176 samen groot 4 A. 84 c.A. ged. in huur bij Dhr B Buys. ged. bij dhr. A. Schrau waert en voor 't overige vrij van huur. Betaling van onkosten bin nen 6 dagen en van koopsom men uiterlijk 30 Aug. 1948. Aanvaarding bij de betaling der koopsommen. 458-0 Nadere inlichtingen ten kan tore van de notarissen. NOTARIS te AXEL zal ten verzoeke van de heer V. Herman, aan diens woon huis te Koewacht, 't Zand 1, op Vrijdag 23 Juli 1948, des nam. 2 uur verkopen: de volgende ROERENDE LICHAMELIJKE GOEDE REN: kasten, tafels, stoelen, buiskachel, zetels, spiegels, regulateur, glas, geleierd- en aardewerk, kapstok, ledikant, potten en pannen, koffers en kisten, bietenmolen, balen en zakken, varkenshokken, krui wagen en 15 kippen. 253-0 Betaling contant. NOTARIS te AXEL is voornemens op Donderdag 22 Juli 1948, nam. 3 uur in het Hotel ,,'s Lands Welva ren" aan de Noordstraat 9 te Axel, ten verzoeke van zijn opdrachtgevers publiek te verkopen: de navolgende WOONHUI ZEN MET AANBEHOREN EN ERVEN te Axel: Koop 1. Perc. Oudeweg 72, kad. sectie D. no. 1325, groot 1,20 Are, verhuurd aan W. Wieland voor f 10,— per maand. Koop 2, Perc. Oudewijk 85 kad. sectie G no. 1719, groot 38 c.A. verhuurd aan A. van de Wege voor f 1,75 per week. Koop 3. Perc. Polenstraat 40, kad. sectie D. no. 1360, groot 8.99 are. verhuurd aan F. Herrebout voor f 2,25 p. w. Koop 4. Perc. Buitenweg 40, kad. sectie G. nos. 1879 geheel en 1878 ged., samen groot 84 c.A. verhuurd aan Wed. F. Verberkmoes voor f 6,per maand. Koop 5. Perc. Oudewijk 13, kad. sectie G. no. 1927, groot 2,95 Are, verhuurd aan J. Schieman voor f 2,15 per week. Koop 6. Perc. Oudewijk 8, kad. sectie G no. 893, groot 65 c.a., verhuurd aan R. Davids, voor f 1,75 per week. Koop 7. Perc. Oudewijk 16, kad. sectie G. no. 983, groot 47 ca. verhuurd aan J. Vinke voor f 1,50 per week. Betaling onkosten binnen 6 dagen, koopsom uiterlijk 23 Aug. 1948. 254-0 NOTARIS te HULST verkoopt op Zaterdag 31 Juli a.s. des namiddags 15 uur in het café bij de heer M. Vonk aan de Hulsterweg te Terhole ten verzoeke van de fam. v. Damme, Hulsterweg te Ter hole: HET HUIS EN ERF aan de Hulsterweg no. 96 te Terhole, groot 1 are 52 ca. Aanvaarding in het genot der huur bij de betaling uiterlijk 31 Augustus a.s. 433-o Inmiddels uit de hand te koop NOTARIS te OOSTBURG zal op Dinsdag 20 Juli 1948 des nam. 13.30 uur ten ver zoeke van- en op de hofstede bewoond door de heer A. J. Masseilje, landbouwer, wo nende te Schoondijke (Steen oven), publiek om contant geld verkopen: LANDBOUWERSINSPAN bestaande in: paard, vos ruin, oud 5 jaar; melkkoe lx ge kalfd, éénjarige vaars, drach tige zeug, 15 kippen, LANDBOUWHALM wagen, triemkar op veren, ba lans, diverse soorten eggen, bietenmolen, windmolen, graanzeven, graanmaat, vor ken, rieken, schoppen, hou welen, touwwerk, ketting, staaldraad, katrollen, zakken, boontollen, waterbak, var- kensbakken, ontromer, karn, koelkast, emmers, roombus. HUISRAAD linnenkast, keukentafel, vier z.g.a. nieuwe stoelen, vier keukenstoelen, buiskachel, enig serviesgoed, waaronder theeservies, strijkijzers, ijze ren pannen, inmaakpotten, vierpits petroleumtoestel, vleesblok, spekrek, wastobbe, enz. 434-o GffP'M EEN NIEUWE JA5 199-0 Gebruikt thans, om de moed en werklust er in te hou den voor de zware belasting betalingen Hulstkamp, oude klare, cog nac of vrije dranken al^ Franse Import, Cognac, Ja? maica Rhum, Batavia Arac, Surinaamse Whisky, Zwitser se Kirchwasser, fijne Franse Likeuren. Filiaal: SLIJTERIJ - WIJNHANDEL Lange Delft 90, 205-0 MIDDELBURG Bovendien uitgebreide Nederlandsche Kunstnijverheids-Expositie Geopend 10-10- Zondags 12-10. Entree f. 1.25 Kinderen f. 0.60. Gezelschappen boven 75 personen f. i.. Scholen f. 0.50- Bespreekt tijdig Uw Touring-Car Orkesten Klaaa van Beek - Jan Corduwener-Dick Doorenbosch en zjjn nieuwe Zee Evelyn Novacek - Aart Boenders Wailana Hawaiians - De Wama's - Lou Bandy Frana van Schaik - Ted Valerio - De 2 Gesona's - Mr. Doodle - Joop de Leur - 3 Rocardi'a - Coby Beek - Jack Smith en Co. enz. Tevens Oeteld onksehe Avond 2 fijne Café-Restaurants enSpeciale Bols-Bar 22533 I IN DE STAD: ALLE DAGEN BOSSCHE WINKELWEEK OPENING HEDEN ZATERDAGMIDDAG 4 UUR. 23200 Indien de telers van koolzaad zo goed mogelijk hun product willen behouden, zodat het niet totaal be derft, vraagt dan inlichtingen bij Zandberg, Tel. 24, Graauw Hulst, Tel. 54. 392—0 NIJVERHEIDSTENTOONSTELLING 277-0 Onze collectie's werden aangevuld met de nieuwste creatie's diverse tinten, prima kwaliteiten. Zeer uitgebreide collectie diverse breedten, ook in luxe uitvoering. Uitgebreid kleurenassortiment Wat U zoekt vindt U bij NOCMJDSTR. TE5LfF 386o VERENIGING NEDERLANDSE VAKSCHOLEN VOOR KAPPERS Vakscholen Breda en Terncuzen. Volledige opleiding tot I het gteellendiploma; a diploma le bediende: vestigings- diploma. Cursusjaar vangt aan begin September. Prospec tus gratis verkrijgbaar bij ,het Centraal Bureau Oudenoord 12, Utrecht. Speciale gelegenheid tot inschrijving en het inwinnen van inlichtingen voor Breda op Woensdag 21 Juli van 1822 uur Willemstraat 13; voor Temeuzen iedere van 9—12 en 17—19 uur. Markt 12. 234—oo V.h. W. BERGMANS Ginnekenweg 66, Tel. 9375 Ginnekenstraat 30, Tel. 8341 BREDA 415-00 Provinciaal wordt de tijd van aanvoer van fruit bepaald. Inlichtingen omtrent de tijd, van aanvoer der verschillen de variëteiten verschaft de veiling. Tel. 2391. 's Avonds na 7 uur inlichtingen bij N. de Arend, Oudelandsewcg 20, Ter. neuzen, Tel. 2359. Aardappelen worden niet meer ter veiling gesorteerd. Fruitsortering begint a.s. Maandag 19 Juli. COOP. VEILING ZEEUUSCH.VLAANDEREN TERNEUZEN. ooooooooooooooooooooooooooooooooooooot Gedurende de SNELHEIDSRACES te FRANCOK- CHAMPS is weer de slagzin bewezen: daar de in de 1100 c.c. klasse behaalden. Van de 48 deelnemers bereikten er slechts 20 de finish. Op het moeilijke, bochtenrijke en geaccidenteerde I circuit, tijdens motregen, slagregen en mistban ken. werden 136 ronden van 14'/2 K.M. afgelegd in 24 uur. In diverse ronden werd 92 K.M. per uur gereden terwijl het gemiddelde 82,3 K.M. per uur be droeg. Het interessante is, dat deze SKODA'S geen speciale wagens waren, doch normale seriepro ducten waarmee de bezitters reeds tienduizenden kilometers hadden afgelegd. NADERE GEGEVENS WORDEN GAARNE 1 DOOR ONS VERSTREKT. GARAGE „CENTRUM" 3880 <X>0OOOOOOOOO<X>OOOO<><>GO<XXXXXXXXXX><XXX>4 1 RESERVE AUTOAVIEL MET BAND Terug te bezorgen of bericht tegen beloning aan FA. GEBR. FIERET Vishandel „Noordzee" Terneuzen. 395-0 IN GOl)D.ZlLVEK,-UUR.WERXEN"S' HOE VOND U DE SOLA-FILM Alle Sola-artikelen bij ons verkrijgbaar. Voor gelegenheden worden hoeden naar kleur op eigen atelier vakkundig vervaardigd. BRUIDSTULE OP BESTELLING LEVERBAAR Beleefd aanbevelend: KANAALSTRAAT 107, ALLE WERKDAGEN GEOPEND, 's MAANDAGS BEHALVE 283-0 Wanneer straks Uw vereniging Een feest geeft voor de leden En U attracties hebben moet Om 's avonds op te treden Kies dan geen „huis of tuin artist" Die óók iets voor komt dragen. Maar neem „GUUS KEDDY'S CABARET" Dan zal zal Uw avond slagen 1 307-00 GUUS KEDDY Oude Vest 26a Breda Tel. 7517 ZONDAG 18 JULI A.S. NIET IN DE OPENLUCHT MAAR IN DE ZAAL 398—0 Bij mijn eers Was dit c ijzeren gordijn pronken de wi stallingen als Budapest is gebak, bonbon pelen, likeurer het zo be tenrijk, Tsjecl radio's, fotoapi dere apparater En alles is distributie var dag, en zwart kan men echt pen. Zo krijgt voor een paa en witte bloei leite maar als| je beschouwd prijs hoger is. VElg Dan ben ik f en lonen toen was de Al deze luxe ironie en een de mensen tot Vergelijk ze! dient 100 tot Een Forint is 27 gulden tot werker haalt betaalde ambtj misschien tot maximum <ho zeker niet hogj En nu de kend in guide kg. aardappele a f 7.— gulden den, 1 kg. vet ker 4.— guide het te krijgen ei 0.27 gulden, die men als 1 koffie 31.— gu gulden, 1 kg. één sinaasappe troen 0.55 guld 50 a 90 cent! Nederland een betaalt men hif bier 60 cent. algemeen zwad per stuk, voor Schoeisel en betekent voor gelijks. Een pi 40.— tot 50 len tot 100. 20 tot 40.— goed costuum 500.gulden! slaapkamerame I geen vijf hond geprijsd staan ongeveer 1350- Dan wordt h om er in Budap van luxe en ov de heerst. Naas geklede menseq uitgaven op kunnen veroor]: massa in stoffe teit of effenaf Ook aan tafe luut geen luxe. duidelijk is bii bovenstaand lijj De gewone ai niet rond met meesten doen nog andere kad vallen gaan zo: werken. En dit der*. Ook bij kende was dit te daarbij U'S de fabriek in privé-opdrae nacht. Ook an< goede betrek! nog een of an< bijverdienste, geen zv /Andanks dit garije pra markt. Het is e want.,., er is meen gezegde t garije alles, beh na de katastrof pengoe in 1946 1 best gedaan on geld te beperk* na toe vrij goec gaarse Forint ii de nabuurlande markt op grote dit toevallig w. ling door de vo het Ooststation teld dat hier s tend bewoond PP UR zijn persoo zware grend gelijk een vrek getuige van zijn, „waarden" nog tast, wanneer ge tig en genegen ervaren, hoe gre herinneringen t in te leven in a hun ontstaan. Maar dat ontmoetingen, waarde winnen, mag en kan mal de een dubbele ving en uit uw over het school die gewonnen tien - twaalf j vader en moed moeting met. ■p"N om dit la doen. We opdiepen van tevoorschijn hal; in de verste v< Koningin. Hoe dat u u'e ir. oi zelf Kaar naam

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1948 | | pagina 4