DE Ml. DIE HO ZEGGEN DURFDE D ONS BESTOLEN LAND IÜLST Ribbentrop dook onder KINDT Üf#€? W&siis Naar de herrijzing of naar den chaos BIG THREE naar BERLIJN ZIJ WILDEN „DEN LEIDER" BEVRIJDEN En zijn papegaai Blokzijl Nog: 'n verzetshaard bij Scheveningen Hij werd in Hamburg gepakt iNDE I Niet alleen op zedelijk gebied neen neem de tien geboden gerust in 'olgorde van de eerste tot de atste en ge zult zien, dat de -ï'log het weinige go-eds in ons iet lieeft vermeerderd, doch dat hclanks de geweldige slagen, die bd ons zond, wij ons meer van jem hebben afgewend dan naai jem toegekeerd. Broenei veroverd UIT DEN TIJD DER BEZETTING rDE SCHOOLVACANTIF.S^\ Wij willen onze eigendommen terug htTIE VOOR DE PROVINCIE ZEELAND Br westsingel 75, Goes; Dubbele poort 8, Hulst Dt e courant wordt op last van t Militair Gezag ge ukt op de persen v. h. Dagblad van Noord- flUant en Zeeland. Uitg. „Stichting De tem DU J. A. H. M. v. Schilndel; Hootdredacteur; j. J, H. A. Bruna; Nic. J. Karhol. rayonredacteur Np. 190 ZATERDAG 16 JUNI 1945 Voor God, Koningin en Vaderland Comm. v. Toezicht; C. J. v. Hootegem; A. E. Langenhorst; Mr. Dr. A. J .J. M. Mes; Mr. H. B. L. de Rechter; Mr. Dr. C. J. M. A. v. Rooy. Verschijnt eiken werkdag. Abonn. prijs bij voor- ultbet.: 2.73 per kwart., p. post 3.45, p. week (bij niet-postbestelling) 0.21. Losse nos. 6 cent. 0UO VADISWaar gaat gij heen? Quo Vadis.... waar gaat het jteai toe met onze samenleving? De oorlog ging over ons land en liet ons arm en berooid achter... Arm en berooid, doch fier van hart w ziel, lazen wij dezer dagen in «i der bladen. jÓPier van hart en ziel-Is dat Hl waar? Hebben wu geen duizend redenen om er aan te twijfelen? Ei- is een schade-enquête-coin- mis-.il-, die alle oorlogschade nauw keurig opneemt, statistieken zal opmaken en wellicht over een paar jaar precies zal kunnen vertellen, hoe groot de stoffelijke schade is. Maar over de zedelijke en moreele schade aan ons volk toegebracht zullen geen duidelijke statistieken 'erschijnen. Hoogstens zal er bekend ge- aakt worden, hoeveel echtschei- ngen er per jaar plaats vonden, het geboortecijfer daalt, en isschien hoeveel buitenechtelijke deren er zijn geboren. 11 In de kerk zul je bovendien nog iren. dat het aantal gemengde welijken toeneemt en het aantal Communies vermindert. Maar dat alles gaat den mees- n onder ons ongemerkt voorbij. wereld draait en als er nu Sa&T weer voldoende eten, siga- jtten, fietsbanden en kleeding Jmt, wel, dan zullen zij de we- [S, Aarden bert (j,e vraag „Waarheen?" niet ■ellen. JEn toch, wanneer ik zoo 's avonds in de stilte op mijn kamer zit en nr-ri n ik mijn gedachten verwerk wat ik r p N aooal hoor en zie in dat kleine we feldje, dat nu nog afgesloten is n Gent en Antwerpen, dan komt ,et „Quo Vadis" steeds voor mijn en. Onze maatschappij is door den oorlog finaal gekraakt. De zedelij- e-moreele waarde van ons volk kt naar nul. De schuld van de Moffen? Wel ja. als je anders geen oorzaak vin- len wil of kan. Maar een feit is Kt, dat wij nu, acht maanden na- m bevrijding, kunnen constateeren, dat vooral onder de rijpere jeugd idelijkheidsnormen gelden, waar <t wij ons hart moeten vasthou- nid wezen maai- ake- ie onwille- an praten. - „ik heb en daar- t eerst in ,1, de boze sclAedenis nde ICH AAN seizoen mi en PLOEG] tractor, alle; sdag en Dor.fi ken bij C. (Ir dekenbrugge. PEL EN HTIINE sinrichting be- stationaire mo. I. NORTIER aantal arbeiders werd ontslagen en zonder meer op straat gezet? Waar blijft de "beloofde vlugge berechtiging van NSB-ers en col laborateurs? Denken ze dat het volk alles maar voor zoete koek slikt, wan neer de nieuwe minister van Jus titie zegt, dat het Tribunaalbesluit in October nog zonder gebreken thans in Juni eerst herzien moet worden om dan des te vlugger te kunnen werken? Ga zoo voort. Excellentie, tegen den tijd, da-t U er mee klaar bent, kan de voorloopige regeering af treden en komt Uw opvolger weer met nieuwe wijzigingen voor den dag. Quo Vadis.Waar gaat gij heen? Niet naar een Herrijzend Neder land, arm, berooid, maar fier van hart en ziel, maar naar den chaos AERT VAN DER PLOEG. Naschrift der Redactie: We willen dit somber geluid, door onzen me dewerker aangeheven, laten klin ken, mede als 'tegenhanger tegen de optimistische lyriek, welke men in redevoeringen en kranten nogal eens aantreft. Hetgeen volstrekt niet wil zeggen, dat we de zaken zoo donker zien als hij. Er wordt toch o.ok wel iets goeds verricht in Herrijzend Nederland. Naast de zedelijke verwording staan ook staaltjes van plichtsbetrachting en offermoed, naast veel wat maar aarzelend en half geschiedt, zien we ook energiek herstelwerk zoo als bijvoorbeeld op Walcheren. Het geluid van onzen medewerker kan echter als waarschuwing dienen dat we vooral niet te licht over de moeilijkheden moeten denken, dat de autoriteiten zich niet moeten vergissen ten aanzien van de stem_ ming des volks. 5.30, 8 uw. uur uur op zijn gc- is je kennen wentelt het wartier aan 56-0 |U weet het. dat vele moeders n- zoover zij zelf niet meegingen de militaire bals die uitslui- end toegankelijk waren voor mi- tairen en dames dit vergoeli jkten met de opmerking ,,'t Zijn ich onze vrienden", dat nu de- plfde moeders moeten zien, dat aankomende meisjes die zij voor de Duitschers hebben kunnen behoeden, thans radicaal naar den Relde: zijn, A TTLEE heeft medegedeeld, dat de ontmoeting tusschen Churchill, Truman en Stalin te Berlijn zal plaats vinden. Attiee heeft de uitnoodiging van Chufchill om aan de besprekingen deel te nemen, aanvaard. VTEDERLANDSCHE SS-MAN- NEN EN NSB-ERS hebben een overval gepleegd op het huis van bewaring aan de Casuarisstraat te Den Haag en poogden Mussert en Blokzijl te ontzetten. Deze aanslag is mislukt. Een lid der Binnen- landsche Strijdkrachten is daarbij om het leven gekomen. TN DE VESTING CLINGEN- DAAL (spergebied Schevenin gen) houden zich nog Duitschers, Nederlandsche SS-mannen en SD lieden en zelfs vrouwen op, die zich daar trachten te handhaven, beschermd door mijnenvelden. Zij houden zich schuil in bunkers en beschikken over enorme hoeveel heden voedsel. Zij schieten her haaldelijk op wachtposten en ille gale werkers. ("TENGEVOLGE van oorlogshande- lingen zijn ong. 100.000 h.a. bouwland niet bebouwd. HET BESTUUR van de K.S.V. heeft een reeks van onderwer pen aangesneden, waarover het advies van de afdeeiingen wordt ge vraagd, teneinde de leden in staat te stellen hun gedachten over deze onderwerpen te formuleeren en deze via het bestuur aan de hoog ste bestuursinstanties door te ge ven. QUO VADIS... heen? Waas- gaat Gij :"N lid kan helpen Stiften, Doo«» ,\e Doosjes C I trole, VirvWJ' worden zonder litsluitend voer POPFE, T«r singel 94. Goes r 9935I voor het 8, Oostbuifr I's 4 j. Erker# iven. Mcrcui/'' cantoorervarub een. pa*??" a Zuid Bevela™ li 15 JUNI as, ontvangt zullen voor 617-0 I RKTUIGEN. ■Wij krijgen alles te zien van ons volk wat niet deugt. 'k Weet liet. op den Dankdag ,ten d? kerken vol, doch de café's en dancings ook. ten groeiende ontevredenheid der de laagste volksklassen, dat [eest, de dupe te worden van een talend bestuur. aar blijven de beloofde nieuwe jciale wetten? Weet nu thans nog enkele burgemeester of ge rente-ambtenaar, dat in Dec '44 11 ™uwe werkloosheidswet is be_ achtigci tioor H. M. de Koningin, dat het 1111 toch voorkomt, zoo- te Sas van Gent, d&'t een groot TIJDVAK 15—23 JUNI. ROODA26A B26A C26A D26A E26A M26A; A26B B26B C26B D p26® Brood 400 gram. D26 p-i) Beschuit 100 gram. F-K (gestandaardiseerde) voor *t«lk^agfrr!ën' C2C D26 E26 c:!S -13 4 liter. A26 B26 Tapte- 1' lil e, •gcolade- 1 («biel. B64 C64 D64 Res. TOACHIM VON RIBBENTROP aanvankelijk handelaar in champagne en aanverwante feest artikelen, later minister van Buitenlandsche Zaken in het dui zendjarig rijk, is Donderdagoch tend in Hamburg door een En- gelsch luitenant gearresteerd. Hij had drie brieven bij zich, één voor Churchill (geadresseerd aan „Vincent" Churchill)één voor Eden, en één voor Montgomery. Ook had hij vergif bij zich. Op 13 April was von Ribbentrop naar Hamburg gegaan om onder te dui ken bij een wijnhandelaar, die hij van vroeger kende. Deze echter weigerde hem onderdak te ver schaffen. Daarop nam de ex-mi nister zijn intrek in een particulier pension en noemde zich Herr Riese. Naar hij verklaarde. had hij in Hamburg willen blijven, tot de Britsclie stemming wat gekalmeerd was. Daarna zou hij zich zelf heb ben aangegeven om een eerlijk pro ces te krijgen en zijn leven te red den. De identiteit van von Ribben trop werd door den wijnhandelaar- bevestigd en bovendien door zijn zuster, die reeds eerder was gevan gen genomen. Zij had haar broer blijkbaar lang niet meer gezien; zij vloog hem althans in de armen en beiden barstten in tranen uit. Von Ribbentrop, die zijn lot gelaten droeg, is gisterenavond per vlieg tuig naar een niet nader genoemde plaats overgebracht. Als oorlogs misdadiger staat hii op de lijsten van vele landen. HET VERRE OOSTEN TAL HOOFDSTAD VAN BR BORNEO Broenei is 11a 'n snel len opmai-seh nog betrekkelijk on beschadigd in geallieerde handen gevallen. Luchtvaartcommandant Arnold deed den Jappen de onaangename mededeeling, dat zij vanaf 1 Juli binnen het jaar 2 millioen ton bommen op hun hoofden konden verwachten. Osaks kreeg vast een voorproef, in den vorm van 300 ton brandbommen, uitgestrooid door 520 reuzeforten. Marine-eenheden deden overval len op eilanden voor de kust van Celebes en vernietigden militaire installaties. E FELST BEWOGEN burge meestersinstallatie, welke wij in onze reeds vrij-lange journalistieke loopbaan beleefden, was die te Goes op 19 December 1941, toen C. Lenshoek, die burge meester ten Kate verdrongen had ..aan den ketting ging". Van eind Juli af was deze NSB'er reeds aks waarnemend burgemees ter in functie en had zich daarbij zóó onderscheiden, dat hem de eer mocht geworden van den officieelen titel. De ensceneering voor deze plech tigheid geschiedde in stijl van het Derde Rijk. Opgetrommeld werd heel het uniformdragend heir van leiders met en zonder hoofdletter, van WA-mannen, stormbanners, jeugdstormers, enz., enz., ook kre gen tal van autoriteiten een invita tie. evenals het gemeentepersoneel, dat echter, evenals de meeste auto riteiten, grootendeels voor de eer bedankte. Een niet malsche rede. Des middags 2 uur zou het scherm opgaan en met levendige interesse toog de pers naar de Goesche raads zaal, daar zij tevoren inzage had gekregen van de rede van wethou der de Roo, die de installatie zou verrichten. Die rede was niet malsch en de vraag rees hoe het militaire volkje dat in de bloeida- gen der V-actie ontzaggelijke allu res had op de kloeke taal zou re- ageeren. Dank zij de medewerking der partij had men de zaal toch vol ge kregen. In een krans, gevormd door de familieleden van den nieuwen burgemeester, door goudbestikte partij-dignitarissen en dito Duit- sche opperhoofden, zetelde de held van den dag,.kijkend of hij zijn laatste oortje 'versnoept had. Stil. zeer stil werd het aanvan kelijk, toen de heer de Roo, uit eenzette, wat hem had bewogen dit onprettige karweitje uit te voeren, doch die stilte verander de heel spoedig in een geladen stemming, waa-in de interrupties knetterden en heel de beweging zich als het ware bukte voor een sprong naar sprekers keel. Stoutmoedige taal Het begon al met deze passage: „Wanneer we terugdenken aan het ontslag van burgemeester ten Kate en hetgeen daarvoor de vermoedelijke redenen zijn geweest, wanneet- ik, wat mij persoonlijk betreft, terug denk aan mijn ontslag als waarn. bur gemeester, terwijl ik voor mezelf nimmer de overtuiging had. dat ik iets had gedaan, waaraan dat plotse ling ontslag en wat mij daarbij nog boven het hoofd heeft gehangen was te wijten, dan is het toch wel begrij pelijk, hoe moeilijk het is mij met deze benoeming te vereenigen." Erger werd het toeh gezegd werd: „Trots de groote macht, die den burgemeester thans is toegekend, ja juist daardoor, is uw taak zeer zwaar vooral waar gij, als nat. soc. komt in een gemeente, waar u, noch door het overgroote deel der burgerij, noch door degenen waarmede u dagelijks moet samenwerken, met vreugde wordt begroet." Onverbloemd klonk het den „feesteling" in de ooren, dat van de feestelijke stemming die bij an dere burgemeesters-installaties placht te heerschen, in Goes geen sprake was. Als evenveel striemen vielen de woorden van den spreker op hem teen hij den nieuwen functionaris voorhield dat hij als goed burger vader de belangen diende te behar tigen ook van niet-partijgenooten en dat hij zich niet mocht laten lei den door gevoelens van wraak. Nu lijkt zulke taal redelijk en on berispelijk, maar in die dagen toen de NSB zich alles aanmatigde, het recht met voeten trapte en ieder woord critiek als een halsmisdaad opvatte, was het een daad van grooten moed. De schoentjes werden terstond aangetrokken door hen, wien ze pasten. In woedende kreten uitten de verbolgen kameraden zich; „moe ten we dat dulden", „slaat hem den mond dicht", waren de uitboeze- mingen van hen, die*zich in hun zeer voelden aangetast. Het liep goed af Aller oogen waren gevestigd op den „gemachtigde" of die het sein tot verzet wilde geven, maar deze moest zich bedwingen, daar de Duitschers, met Muenzer aan het hoofd, het fijne van de rede niet begrepen en onbewogen toeluister den. Het gebrek aan talenkennis redde den heer de Roo van een mishandeling De geheele burgerij, op de NSB na, wreef zich in de handen toen het in de pers de stoute woorden las, maar menigeen vroeg zich af, hoe het met den spreker zou afloo- pen. Dit viel echter mee. Wel werd de heer de Roo na eenige dagen als wethouder ontslagen en vervangen door den nat. soc, Kleinjan. maar overigens overkwam hem niets, wat iedereen verwonderde. De opgewekte toorn ontlastte zich grootendeels boven een prov. blad. dat de rede van den installateur in extenso had afgedrukt en weinig ruimte had besteed aan des heeren Muenzers repliek: het kwam dit or gaan te staan op een boete van f 3000 TNE MINISTER van Onder - wijs heeft ztfn plan van 2 maanden vacantie laten varen en heeft nu de vacanties vast gesteld van half Juni tot eind Augustus, zonder evenwel de vryheid van de schoolbesturen om deze kwestie zelf te regelen, aan te tasten. ooooooooooooo TN DE ZUIDÉLIJKE PERS troffen we de laatste dagen, ver schillende uitlatingen aan, welke duiden op een diepe erger nis over het feit, dat er nog zoo weinig blijkt van pogingen om het door Duitschland hier gestolene terug te halen. Het meest forsch kwam dit tot uiting in een artikel van Dr Lu lling Prak in het „Eindhovensch Dagblad", die als minimum- eisch proclameerde de directe leverantie door Duitschland van: oooo<xxx>oooooooooooooooo<> 2 000.000 koeien, 1.500.000 varkens, 200.000 paarden, 10.000.000 kippen, J.0.000.000 ton kolen, 5.000 binnenschepen, 1.200 loco motieven, 4.000 personenwagens, 50.000 goederenwagens, 100.000 personenauto's, 100.000 vrachtauto's, 1000 bussen, 2.000.000 fietsen. Dit artikel werd uitgangspunt van een adres aan Minister Tromp van vooraanstaande burgers uit Eind hoven, die o.m. nog het volgende vaststellen: Er zijn al weer aanbiedingen van Duitsche firma's binnengekomen in Nederland. Zij willen leveringen her vatten, terwijl onze industrieën nog uitgeput terneer lig gen, met werkkrachten, die op rantsoenen moeten leven die pirn. 1 lager zijn dan die van de krijgsgevangenen. Zij willen ons verkoopen wat ons rechtens zonder meer toebehoort. Op 10 Juni werd dooi- de Hadio medegedeeld, dat de regeering in Engeland groote orders heeft geplaatst op rijwielen en rijwielonderdeelen. Het rechtvaardigheidsge voel en het nationaal belang beide eischen dat de ons ontstolen rijwielen dpor Duitschland aan ons worden teruggeleverd. Hetzelfde geldt voor onze treinen, ons vee, onze bruggen en verder voor alles wat ons ontroofd werd kortom van onze geheele nationale welvaart. Eenzelfden gedachtengang vinden we in een arti kel van het Dagblad van Noord-Limburg: Ginds achter de grens, nauwelijks tien kilometers verder, graast ons vee, werken onze paarden, wor den onze huisraad en werktuigen gebruikt, rijden onze auto's en fietsen. Wat wij verlangen is geen krijgsbuit, maar het eigendom dat ons gestolen werd opdat wij kunnen werken en leven. REPATRIEERINGSDIENST OPGEHEVEN Met ingang van 15 Juni is de dienst der repatrieering in Z. Vlaanderen opgeheven. De repa- trieerenden die nog thuis komen, moeten zich vervoegen bij den bur gemeester van de plaats hunner in woning. TROUWLUSTIGE BOEREN ZOON Een trouwlustige boerenzoon had nog geen keukenuitzet. Hij kreeg hom natuurlijk, maar moest daar voor in ruil geven; 4 kg kaas, 4 kg spek. 290 eieren, 5 kg boter en 5 brooaen. Beide, zoowel de boer als de andere partij hebben echter niet veel plezier van hun handeltje ge- had, want de Prijzencontrole kwam er achter en maakte procesverbaal od en nam alles in beslag. VEILINGSVEREENIGING ZUID-BEVELAND, Uit het jaarverslag van bovenge noemde Goesche instelling blijkt, dat de totale omzet van 1 April '44 tot 31 Maart '45 heeft bedragen f 3.076.000 tegen f 3 488.00 in het voorgaande jaar. Aan klein fruit werd geveild voor ong. f 429.000, aan pit- en steen vruchten voor f 1.809.000 aan groen ten en aardappelen f 706.000 en o.m. aan eieren voor f 47.000. De provisie bedroeg f 122.000 en op materiaal, eierveiling en paksta- tion werd resp. verdiend f 30.400, f 7200 en f 3390. Transportrekening en koelhuis gaven resp. een nadeelig saldo van f 6890 en f 3680. Het voordeelig saldo der geheele exploitatie bedroeg f 42.260, dat toegevoegd is aan de reserve, welke volgens de balans per 31 Maart '45 f 81.800 groot was. Heden zon onder 22.03 uur, Zondag zon op 5.18 u. en onder 22.04 u. Maandag zon op 5.18 u.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1945 | | pagina 1