DE NOOD VAN ONS VADERLAND Goes in rep en roer In België is er overvloed hulst v.d.WalIe -«.«.•aseans: Churchill vroeg ontslag Tact, wijsheid, openhartigheid gevergd. mbtenaren linistratief ïersoon NSTBODE dnderboeren 12, St. Jansteen. van de R.A.F. Ned. belangen bi Duitschiand UIT DEN TUD DER BEZETTING Vergoeding door annexatie IN 'T KORT De koningin hield besprekingen von bonkaarten periode worden en U 505 en U 506 brandstoffen qn okdoeleinden, die- loten zijn op gas- oken, komen niet in aanmerking; nog een nadere 009-O [EDITIE VOOR DE PROVINCIE ZEEL' - D westsingel 35, Goes; Dubbele pooit 8, Hulst m,/e courant wordt op last van 't Militair Gezag gedrukt op de persen v. h. Dagblad van Noord- Brabant en zeeland. Ultg. „Stichting De tern ■Dir.: J. A. H. M. v. Schijndel; Hoofdredacteur: Ij. j. H. A. Bruno; Nie. J. Karhof, rayonredacteur Voor God, Koningin en Vaderland No. 170 DONDERDAG 34 MEI 1945. Comm. v. Toezicht: C. J. v. Hootegem; A. E. Langenhorst; Mr. Dr. A. J .JVM. Mes; Mr. H. B. L. de Rechter; Mr. Dr. C. J. M. A. v. Rooy. Verschijnt eiken werkdag. Abonn. prijs bij voor uitbet.: 2.73 per kwart., p. post 3.45, p. week (bij niet-postbestelling) 0.21. Losse nos. 6 cent. waaien, steeds werden hoger en lag dan weer op ge golf, dan weer issen twee water- klernde zich vast an de mast, niet is voor het water, jij Chimpa wilde wat er gebeuren 3 nog steeds ster- gegeven ogenblik ride reizigers op lucht gegooid en e. Er volgde een en Neppie voelde, I werd geslingerd schuimende wa- :n distributie- 'S HEER ARENDfi- kiunnetn nog lige ■armelijk als vrouwe- tatst worden, 1EDE EEN AGENT ÏAARLAND. ies te ridhten aan -sraneester der ge- Heer Arendskeikf zit van de Akte M.O. len zag zieh gaarne in een leidende i p een comptabele of 1 .onomische afdeeline' 'verheidfiinstellinig of re onderneming. Br 36 Bureau Pro vin- j euwsche Courant rg 993-Q •an 3 personen te irg wordt gevraagd FLINKE g of dag en nacht, onder no. 444 aan del Hitóermisse, Mtó- 0C6-o zend dan altijd OT n bij 845-0 ISTALLAT1EBÖK. tlid wordt practised .d l Ons Lascn- mstallatieafdeeling r: Electr. Licht- en fet eerste wat we van de bevrijding van het Westen hoorden was een beschrij- Iting van den jubel en de geestdrift, [waarmede de eerste bevrijders wer- Hflen ontvangen. „Grooter enthou siasme dan in Parijs", seinden de correspondenten der Engelsche bla- riet'! waarvan er sommigen uit de- llzeu feestroes ook afleidden, dat er ■toch wel een tikje overdrijving had fceschuild in al die berichten over 'het hongerende Holland. We heb ben het hier in het Zuiden ook wel eens hooren zeggen: Nu, ik heb be richt van die-en-die gekregen. Ik had vgst gedacht: hij haalt het (•nooit., want hij was veel te zwak. Maar hij maakt het tamelijk goed. :Was het wel zoo erg, als ons ge- Izegd is? F Niets zou funester zijn dan het vastzetten van deze meening. En nu druppelen dan ook de berichten door van verslaggevers, die niet stil zijn blijven staan bij het eerste be- vrijdingsenthousiasme, die eens zijn gaan kijken in de huizen en krot- t ten, die eens gepraat hebben met j menschen op de sleutelposities der a volksgezondheid. We krijgen nu kennis van de ervaringen der hulp- i teams, die in de volksbuurten en in de hospitalen werken. We vinden fnu alles bevestigd wat er gezegd is omtrent dit vervolgde en geslagen en uitgeteerde volksdeel. Men moet niet naar individueele gevallen kijken, maar het geheel in «ogenschouw nemen, waarna men tot de bevinding komt: Het is erg, het is heel erg. Bizondere hulpac ties zijn volkomen op hun plaats. Terwijl we hier in de Zuidelijke provincies zitten met zoo veel ver nielde materieele goederen, is het in de pas bevrijde gewesten de li chamelijke volkskracht, welke de 1 grootste zorg afdwingt. Als die weer op peil gebracht kan worden, "dan staaf bet Westen er beter vóór dan 't Zuiden. Doch het verdVijven van de laatste sporen der honger- ellende kan. nog jaren vergen en er is wellicht al veel, dat niet meer tot volwaardigheid op te voeren ls. TNE NATIONALE VERARMING als gevolg van de Duitsche be zetting en het oorlogsgeweld heeft een dubbel aspect gekregen, waar bij de soort der ellende tevens eeni- germate een scheidslijn trekt tus- schen Holland en het Zuiden. Dit bergt nog een bizonder gevaar in zich. Bij den wederopbouw, de hulp en den steun voor het eene en het andere gewest zullen de zwaarte punten verschillend komen te lig- gen. En dat kan bij het historisch gegroeide en nog steeds niet geheel gesleten onderling wantrouwen mis I schien wel nieuwe argwanen ten aanzien van. „achteruitzetting" of 1 „eenzijdige bevoordeeling" opwek- .ken. Zeker, het is nationale plicht van ieder in de beide landsdeclen zich daar overheen te zetten, om nu meer dan ooit naarstig te bonwen aan de solidariteit, het gemeen schapsgevoel van het geheele volk. Onder den indruk van den aeuut- nijpenden nood aal dat zeker ook best lukken, doeh het wordt een kwestie van maanden e«i jaren en op den duur wordt het dan Veel moeilijker. -yOOR DEGENEN, die bü het op- bouwwerk en de distributie van voedsel, grondstoffen enz. betrok ken zijn, zal dan ook.een uiterst scherp aanvoelingsvermogen ver- eischt worden. Op het gebied van voedselvobrziening en medische zorg zal de groote stroom der hulpver leening nu zeker over de groote ri vieren moeten gaan. doch men be derve onderhand de stemming in het Zuiden niet- door allerlei klei nigheden. Het op zichzelf niet zoo veel beteekenende fert. dat er vóór de Pinksterdagen geen rookartike lenbon werd aangewezen, zonder eenige verklaring, is bijvoorbeeld een bron van veel gemopper ge weest. Men kondigde een verlaging van het broodrantsoen aan, hier en daar ging het deswege wat romme len. en twee dagen later werd die verlaging teruggenomen. „Ze pro- beeren het maar", was de conclusie van de spraakmakende gemeente. Het is een voorbarigheidsfout in de voorlichting, waarvan de autoritei ten ook latei- nog last kunnen krij gen. Inzake textielgoederen, schoei sel, rijwielbanden is de nood bier zeker ook zeer groot gebleven, en men dient alles te vermijden, om den indruk te voorkomen, dat het Zuiden ei- in dit opzicht bij zou „overschieten". Het wave buitengewoon te betreu ren als in liet gezicht van de ver schillende rampen, welke ons va derland troffen, de zoo hoog noo- dige eendracht van alle landsdce len zou lijden onder j»rgwaan en on derling gevit. Taet en wijsheid moe ten meer dan ooit het doel der re geerders zjjn, En het vertrouwen des volks kan slechts worden ge voed door een alzijdig en openhar tige voorlichting, welke ook het openlijk belijden **n fouten niet schuwt. Occulte krachten verwarming en voor huis en Aan bevelen o- DIPL. M.T.S. irmont. 16-0 >ers ieren c uw ucrijgbaar tallen en/of hangais geman, v. administra" Ruime veelj. erv. °P van accountancy. 1 bankboekh. en bek. sorganlsatie. Z*É fcfst gepl. in W.-Br mderen. Br. no, - gevr. v. rt-v. d. Hulst. vast werk- walle, toouj^ zw. v.o. ®tv.5g! 90 cm, voor lap v. H. pant. J. ver 4l0 35b, Sas van Gem- rtE DUITSCHERS moeien wel eens gedacht hebben, dat de R.A.F. over occulte krachten be schikte, want de Engelschen kon den al vanuit Engeland bepalen, wanneer en vanwaar Duitsche machines opstegen. Dat geschied de via de „Radar", een „radio grafische plaatsbepeler". Deze in- genieuse uitvinding bestond hier in, dat een bepaald „scherm" van 1*!® *orte golven kon worden eik gewenscht „ebled, terwijl aan de Eng. ku9t n observator- op zijn dooie gemak op een glazen scherm zat te kij- xen. op dit aeherm kon hij waar- wSw?' vhegtuige.n opstegen, uitvlogen ete. Mn R.AèF. was koud kunstje en via de Sr,* gedirigeerd. b<Kh'eigde punten Klazen ploot. Op die plaat, ver schijnen de beelden, die voor den vliegenier v«i het hoogste nut *bn. Zij vertelden hem ook „ir1, Waar vijandelijke vlie- Üt *^P' w<rtke objecten beneden HS«»n en of zijn bommen ment™ uwaren- De bombarde- aija w-i'V- °P bet Ruhrgebled Aj-V). r"8u"«"*n geworden. A MERIKA zal doorgaan levens middelen, geneesmiddelen en andere benoodigdheden te leveren aan Nederland. België en Frank rijk. IR. O I)K AFSLUITDIJK is onbescha digd. De kunstwerken aan hef. Friesche einde, met inbegrip van de sluis en de brug-zijn wel be schadigd. (Herr. Ned.). ^ANADA verleende een cvediefe van 25 millioen dollar aan Ne derland, (Herr. Ned). MANNEN DIE DEN OORLOG WONNEN Li Gen. Hodges, die thans met zjjn eerste Amerikaanse he leger naar het Verre Oosten onderweg is. Een Commissariaat ingesteld TNGESTELD is een commissa riaat-generaal voor Nederbtnd- sehe economische belangen In DuMechlamd, waarvan de leiding in handen gelegd is van den re serve kolonel W. Posthumus Meyes, sous-chef van den Staf Mil, Gezag. Het commissariaat is belast met. de zorg voor uit Nederland wegge voerde goederen of de vervanging er van en ter beveiliging Van ande re Nederlaudsche belangen in Duitschiand, Deze taak impliceert o.m. het opsporen en terugkrijgen van ontvreemde goederen, van transportmiddelen en kunstschat ten, van goud en aandeelen, enz. Het bureau van het commissariaat is gevestigd Emmalaan 4 Amster dam. Het commissariaat verzoekt niet belast te worden met mededëe- lingen over weggvoerde goederen of met vragen om opsporing. Per ra dio en in de pers zal van tijd tot tjjd om specifieke opgaven worden verzocht. (Herr. Ned.) I it LEDEN van de Doenitzregee- ring te Flensburg en van het Duitsche opperbevel, m totaal on geveer 300 officieren, werden dooi de geallieerden geïnterneerd. (K. O.), MEN VRAGE ECHTER NIET WAT HET KOST t T Ol is het gesteld bij onze Zuidelijke buren Zijn de verhalen over overvloed bij hen waar of niet. Dit «aren enkele vragen, die we ons stelden toen wij voor 4 dagen naar Brussel zouden reizen. De eerste indruk, die men in Brus sel krijgt als men door de straten loopt, zou u de laatste vraag doen bevestigen. Als men niet voort durend tusschen alle schakeerin- gen van de „Allied Forces" door zigzagde, zon men werkelijk den oorlog hier vergeten. Tn de winkels is werkelijk alles te koop. De groentenwmkels had den. gedurende de Pinksterdagen volop asperges sla, worteltjes, bloemkool: de bakkers etaleerden gebak oon van te watertanden; dè terrassen van de café's waren druk bezet en zoo ge liever thuis wat feest wilde vieren, ook de örankwin kels hielpen u graag. Kortom, het is waar, dat ge in België alles kunt koopen, maarvraag niet wat het kost! De prijzen zijn tot heden hoewel er eenige daling was voor onze begrippen en beursen fantastisch hoog. Men kan het niet beter vergelijken alsof de zwarte markt officieel is geworden en men dien toestand heeft aanvaard. Zoodoende krijgt men. den in druk by een oppervlakkige be schouwing - dat er welvaart heerscht bjj onae Zuiderburen, ter wijl slechts een klein gedeelte en voornamelijk nog onder de gealli eerde militairen zich deze goederen kan aanschaffen. De rantsoenen van de gewone levensmiddelen zijn ongeveer aan de onze gelijk. Wel is het leven in sommig opzicht ge makkelijker, daar België niet zoo is leeggeplunderd als ons land en de verwoesting veel geringer is. „Ne derland heeft den oorlog van 1914 niet gezien, maar nu heeft 't -be taald voor twee oorlogen" zoo zei me een Belg. Algemeen treedt er een levendige sympathie aan den dag- voor ons land, men te begaan niet het lot van het Noorden, en helpt door het herbergen van kin deren. Deze sympathie kwam gedu rende de Pinksterdagen ook tot uiting toen het bekende koor der Oosterhoutsche Nachtegalen een concert gaf voor radio Brussel en optrad in Mechelen. De jongens werden met uitbundig enthouiasme ontvangen, Het stadsbestuur van Brussel stelde drievoudige rantsoe nen'beschikbaar om hun verblijf te veraangenamen en toen die jongens uit Mechelen vertrokken had de bus moeite door de juichende men schen heen te komen. EIND JUNI 1»41 trokken de Duitschers tegen de Russen, op en deze gebeurtenis wierp haai- schaduw tot in het rustige Goes toe. Een hevige botsing had de goede Ganzenstad er van te verduren, waarbij behalve N.S.B. ook de bur gemeester van Goes en de Unie be trokken waren. De Duitschers hadden van hun veldtocht tegen de Russen een oor log tegen het bolsjewisme gemaakt en verwachtten, datt de „domme Hollanders" dit propagandh- sprookje zouden gdooven om dan hun sympathie aan de brave Woei s te geven. Die vlieger ging niet op. Ook de Unie, de eenige politieke groepee- iig tot dan toe geduld, tra'pte niet in het valletje en verklaarde in haar orgaan, d»t ZÜ zich' niet par tij wenschte te stollen in dit con flict. Van dat moment ai was deze or ganisatie vogelvrij en de Goesche N.S.B.-crs, willige werktuigen van de Duitschers, hadden haast zich verdienstelijk te maken hl de oogen van orvze overweldigers. - ,**n vertrouwelijke bijeen komst der kopstukken werd beslo- «nbcaak te plegen in het Turfkade te Het gehalte van de af dee ling was van die» aard dat het vinden van „Lammetjes-Zondag" in eigen kring geen zorgen baarde. In een minimum van tijd waren een paw zware jongens gevonden, die de opdracht keurig uitvoerden De terroristen troffen het niet,' dat op dien tijd als loco-burge meester de heer de Roo fungeerde, dae deae schelmen ate schelmen durfde te .behandelen en op 23 Juli 1941 de volgende proclamatie liet aanplakken. 100 belooning voor degene in), die de politie aanwijzingen geeft (geven),- als gevolg waarvan een vervolging kan worden ingesteld tegen de llchtsehuwe elementen, die in den nacht van Dinsdag op Woensdag- j.1. inbraak, diefstal en vernieling hebben gepleegd hi bet perceel Turfkade 17. De kjco-burgemeester A. de Roo. Als klap op de vuurpijl volgde nog een huiszoeking in het N.S.B.- kringhuis te Goes, uitgevoerd dooi den burgemeester, inspecteur Re- netnan en rechercheur Louisse, waarbij een deel van het gestolene werd ^gevonden. Tiet publek gnuifde en de N. S. B, ziedde. Zij riepen „den grooten broer" te hulp, die Donderdag avond op de proppe kwam in den persoon van procureur-generaal van. Genecïiten. Dit heerschap belde den loco-burgemeester op en gelastte hem de proclamatie te verwijderen want anders, schreeuw de hij, gaat er h ander weg! De heer die Roo trok zich van de bedreiging niets aan etv liet de pro clamatie hangen waar ze hing. Jan Dekker en zijn stafleden riepen daarop den nog grooteren hroer, Beaufra'gte Miinzer ter assis tentie, die Vrijdagmiddag referent Lanmehr naar Goes zond om in te grijpen. Toen de heer de Roo 's avonds van eeh dagreis te Goes weerkeer de, zag hy de proclamaties niet meer, maar wel vond hij op het stadhuis den genoemden Lanwehr die tamelijk van leer trok en aller lei beschuldigingen uitte op gezag der N.S.B., die echter stuk voor stuk vatech bleken, zoodat Lanwehr „omdraaide" en zeer vertoornd over zijn Nederlandsche Germanen huis waarts trok. Deze kentering redde den heer de Roo van arrestatie, want Vrijdag avond kwam op de Prov. Griffie bericht van Gen echt en, dat de Roo ingerekend zou worden en dat in zjjn plaals tot loco-burgemeester was benoemd de Goesche N.S.B.-er Lenshoek; mr. Dieleman kreeg op dracht hem den volgenden dag reeds t« installeeren. De griffier der Prov. Staten bekle Zaterdagmorgens Goes op, om de „plechtigheid" aan te kon digen en hoorde tot zijn stomme verbazing, dat tegen den heer de Roo nog niets ondernomen was. De door het oog van een naald' ontsnapte overkwam verder niets en mocht zelfs eerste wet houder bleven. Later verspeelde hij ook die functie, doch dat Je een ander verhaal. Opvallend is in Brussel het groot aantal foto's van den Koning. In alle étalages der groote magazijnen in café's, winkels, overal ziet men zijn portret met erb^j: Leve de Ko ning. Deze overstemmen sterk de aanplakbiljetten, die zijn afstand eischen. Wanneer het land slechts in staat is zich spoedig verder te herstellen, dan zullen met de ver hoogde welvaart de ontevredenheid en de onrust grootendeels verdwij nen, zoo verzekerde men ons van verschillende zijden. Hij wordt hoofd van een interim-regeering. WINSTON CHURCHILL heeft Woensdag aan den Engelschen Koning zijn ontslag ais minister president aangeboden. De ontslag aanvrage werd aanvaard, de „Ko ning verzocht hem echter de nieu we regeering te vormen. Dit verloop van zake)'! beteekent het einde van de coa'litieregeermg- die 5 jaar aan het bewind was en tevens dat van het parlement, dat 10 jaar achtereen zitting had en thans op 15 Juni zal ontbonden worden. Nieuwe verkiezingen zullen op 5 of 11 Juli worden gehouden. Intusschen zal een interim-re- geering', vermoeedelijk gevormd door personen, die vrij slaan van partijen, het bewind voeren totdat, dë verkiezingen zi;n gehouden. fR O.) Nationale actie in wording TT ET „schadevergoeding - door - annexatie" waagstuk is te Maastricht in een openbare verga dering besproken. Een nationale actie voor schadevergoeding blijkt in wording. Het uitvoerend comité bestaat uit da-, A. Kessen te Maas tricht, Th. Neutelings te Bergen op Zoom en Kapt. drs. A. van der Poel te Breda Het voorloopig secreta riaat is gevestigd te Maastricht, per adres afd, Cultureele zaken van het Militair Gezag en Mil. Gezag voor West-Brabant, gebouw K. v. Koop handel, Breda. 1A.A.) TAE KONINGIN ontving in ver- band met de kabinetscrisis in audiëntie de heeren prof. ir. W. Schermerhorn uit Delft, di'. F. Tei legen uit Zwolle, de Boer uit Ut recht (convant politieke partijen), Brums Slot, H. M. v. Randwijk en R. v. Nordheim uit Amsterdam, be nevens v. Velzen uit Den Haag. (A-A.) OYRIE en Libanon deponeerden ter Friscoconferentie 'n gemeen schappelijke verklaring, waarin Frankrijk veroordeeld wordt wegens het zenden van troepen in hun lan den „als instrumenten van politie ke pressie en dwang". De Arabische leiders hebben een proteststaking- uitgeroepen. IA-A.). x - FJEALLIEERDE troepen zijn over de rivier de Isonzo, het gebied dat door de Joegoslaven wordt op- geëiseht, binnengetrokken. De span ning om Triëst vermindert. Tito heeft den wensch te kennen gege ven, dat Joegoslavië zitting zal hebben in de geallieerde bestuurs commissie en in het burgerlijke be stuur van dit gebied. (H. Ned.). WEDEN zal een vertegenwoordi- ger zenden naar het comité van Lublin te Warschau. (A.-A.). /YP DE WERVEN in de V. S. wer- den sedert het begin van den oorlog 7100 schepen gebouwd, waar van 2600 Liberty-schepen. Na den oorlog zal de koopvaardijvloot van de V. S. 68 millioen ton beloopen, die tot 17 millioen ton zou moe ten worden teruggebracht. (A.-A.), TN BELGIE kwamen Dinsdag weer 4642 Nederlandsche onderdanen aan. (A.-A.) Heden Zon onder 21.41 uur. -Vrijdag Zon op 5.32 uur.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1945 | | pagina 1