Legerzaken. larinezaken. Oor responden tje. Uit onze Moppentrommel. Uit Leger en Vloot. 33E; SOLDATENCOURATXTT tran Woensdag 34 Januari 1917 3 Uit de Staatsoourant. Bij K. B. is de paardenarts 2e kl. W. H. Sohultee, van het 4e rog. veld-art. op non-activiteit gesteld. Bij K. B. is, gerekend van 16 Nov. 1916, kenoemd bij hot res.-pers. der landm., bij bat wapen der inf., bij liet lOo rog., tot res.-2c- luit-, de vaandrig F. H. Rustin g, van het korps. Oorlogsbegrooting. (Traktementsvorhooging). In verband met de bedoeling der Regeering om aan de lagere ambtenaren en bedienden alsnog de tweede helft te geven van de truclc- mentsverhooglng, welke hun in het jaar 1910, ingevolge het voorbehoud, vermeld in'art. 10 van het Ron. besluit van 17 Maart 1916 („St.bl." No-. 133) slechts ten halve is toog* stemd, is hot noodig hun met ingang van 1 Januari 1917 eene verkooging, toe te kennen, welke de gewone periodieke traktementsverbc- terïng overtreft. In verband hiermede is door den Minister van Oorlog eene tweede nota van wijziging op zijne begrooting voor 1917 ingediend. Zangdemonsiratics. Naar wij vernemen, heeft het legerbestuur bepaald, dat gedurende twee dagen in elk kwartaal bijeenkomsten zullen worden gehou den door de 40 zangers-propagandisten van het leger, onder leiding van leeraren en een daar toe optredenden offilier. Aan deze bij eenkomsten zullen worden verbonden groote zangdemonstraties met orkest en begeleiding van piano. De demonstra- ties zullen gegeven worden door de propagandisten met medewerking van de in bet'garnizoen aanwezige troepen. Dc plaatsen, waar deze bijeenkomsten worden gehouden, zullen bij toerbeurten worden oangowezcn. De eerste zangdemonstraties zullen plaats bebben te Arnhem op 21 en 22 Maart a.s. Militair gezag. Dit overweging dat het noodig is gebleken maatregelen te treffen, ten einde to voorko men, dat personen, door do buitenlandsche zee vaart of zecvissckerij uit te oefenen, zich ont trekken aan den militairen dienst, welken zij gehouden mochten zijn ingevolge de dienst plichtwetten of ingevolge vrijwillig aangegane verbintenis te vervullen, heeft do onder-com- oandant der Stelling Hellevoetsluis, aangewe zen voor de uitoefening van het militair gezag in de Stelling van de Monden der Maas en van het Haringvliet, voor de in staat van beleg verklaarde gemeenten Hellevoetsluis, Brielle, Stellendam en het onderdeel Hoek van Holland der gemeente Rotterdam van zijn gezagsgebied een verordening vastgesteld, welke opgenomen is in de ,,St.-Cfc." no. 16. Ontheven. De 2e-luitenant der inf. O.-I. leger D. v a n Kempen is ontheven van zijn indeeling hij het leger liier te lande. Transport naar Oost-indië. Nominatieve slaat van liet transport, hetwelk den llien Febr. 1917 onder bevel van den luit. ter zee der '2e klasse J. E. M e e r R a n n e f t, per stoomschip Djcmber van de Stoomvaartmaatsch. Rott. Lloyd naar Oost-Indiö zal vertrekken. Stmb. No. Rang of Stand Namen Brevet- j ten. Afkom stig van: W.S. 26215 Schipper H. Buist W .oord. 29153 Bootsman T.A.H.deRiddei id. Kazerne 30207 id. F. v/d Heide S. A'dam 27191 id. G. Heil Hnemsk. Sergeant- Kon. 80213 mach.-dr- H. .T. Stammer Emma W.S. 33G54 id. D. C. Fejj H.sluis Sergeant- K. I. v. 26550 zie kenv. K. Hendriks Zeev. Hosp. 28010 id. ■T. Grootveld W. oord H. de Viies Kon. 27169 Torp. ma.i Emma 28607 id. J. M. Martens id. Kazerne 30166 Torpm,mj H. E.deBoevère A'dam Kon. 38380 id. ,T. V. Eckhardt Emma 3255 Serg.konst G. Wit Heemst. Serg. maj W.S. 18007 d/marin. M. Trommel W. oord 4815 Ivorp. Kazerne monteur D, Hollander A'dam 4816 id. J. Rijken id. W.S. 3.3039 Kwart. m. W.'v/d Ven W.oord 33240 id- G. Boogert Kan id. 2611 Korp. konstub. J. Jorna id. Heemst. Kon. 8445 id. J. Keesmaat id. Emma 5768 Ivorp. Torp. m. .T. C. Erlzen id. 4924 id. J. Zoeticman Sell or p. Ko 1. 5721 id. A. de Ljjster Emma W.S. 4632 id. G. J. W. Bams W. oord 321 Matr. bott D. J- Blokker Vl.b id. Korp. 1163 ziekenv. D. Jongepier Gruho Matr. 1293 ziekenv. J. de Haas Korten. Korpor.- Kazerne 142 schrïjver H. Anderssen A'dam W.S. 1040 ïd. A. L. v/d Lugt H. 6luis. Kazerne 4012 Matr. schr. J. Zwep AMam W.S. 4043 Matrhofm G. L, Tuininga W.oord. Kon. 4281 id. S. IT. P. Reü Emma 1014 Kor p.-kol; A.C. Zuurmond' 3d. 2787 id. B. Wassenaar 'oakk. Schorp. 73S id. G. J. v/'d Kuijl Gruno W.S. 1605 Matr. kok H. Kok id. W.oord Kazerne 20QS id. C. Schoouakker A'dam W.S. 32740 Sehoenm. L. Kenter W.oord. 3014 3 Scheerder J. Groene woud id. 31122 Rorpd.ms. 2e kl. H. II. Meijer Schorp. 31583 id. B. E. de Jager Balder 82945 id. A. Ossenbrugh Gelderl. 30823 Stok.oliem W. F. Quast v. Spejjk 1316 id. K. Baars id. 5956 Matr. 3 ekl. K.D. K, J. Zielhorst IJeemsk. 6975 id. F. Kuiters id. 1497 Zeem W.S. mjjnenl L. Keus W.oord Zeem 290 matroos A. Vlak id. Korp. Kazerne 18-16 d. raars. T. Ki'oese A; dam W. S. 19657 id. W. F. Pellers Kan.11 11. sluis 19740 id. E. A.Honöemaii v. Speylc Kazerne 422 id. f. M, Prevoo A'dam 431 id. T. 0. Wdmans Gelderl Kazerne 637 Tamb. I ld. W. Hoebee A'dam 1955 ii. 2e kl. A. v. Rosmalen At.juh J9&) id. Ho kl. A.Th.Gorrcboek N.Brab. 2000 id. C. Budding Neptun F. 'A ;M. W.S. 2017 Wever) ing W.oord. 1998 P\j per 1 kl. C. Ruitenbeek id. 3UÜ3 id. 2e kl. J. M< Bastiaans Gelderl. 19815 marin 1 kl P. J. W.S. van Waalwijk W.oord 19305 id. J.H.H. Meng Kaz.A'd. 11 id. A. v. d. Voldon Kon. Emma 359 id. J. Sies W.S. W.oord 461. Id. J. Serdjjn Kaz.A'd. 465 id. L. C. J. Kooien W.S. II, sluis 471 id. A.J. VersJujjs Art. id. 1909P id. J. Ko 11 aart K. Inst. 567 id. J. A. Philipsen Kon. Emma 18252 il. 0'. de Leeuw W.S. W.oord 299 id. P. Dikstaal Kon. Emma 476 id. J. de Beer K. Inst. 1569 id. W. F. Oveibcek Kon. Emma 1933 id*. M. KUnkhamei Kaz.A'd. 1981 id. J. II.Doodhagon Heemsk. 2057 id. .1. W. 11. Joie Gelderl. 2067 W. A. id. van Bommel Vlioland 2083 id. E. v. d. Weert Heemsk. 515 id. G. Stellens K. Inst. 19145 marin '2 kl. Th. M. Ros W. S. H.sluis 298 W. A. W.S. id Braak ensiek W.oord 256 id. M. Th. Boele id, 2088 id. J. Vermeulen Neptun. 1882 id. J. B. Sclieers Heemsk. 1984 id. H. P. van Ilerp At.jeb 2021 id. T. van den Berg Gelder). 2033 id. J. H Leder Heemsk. 2035 id. W. Willems W.S. W.oord 2055 id. P. Jonas Korten '2056 id. J. v. d. Reijden Amelnd. 2058 1 id. J. Looman Heemsk. 2059 id. J. Kievoet W.S. W.oord 2060 id. F. A. Bitter id. '2063 id. J. Jongejan id. 2066 id. A. Dusseldorp IHeemsk. 2069 id. M. v. d. Roost j N.Brab. 2073 id. N. Oliekan 1 Neptun. '2076 id. I. Huizeling Heemsk. 2082 id. P. Bartel et Neptun. 2037 id. D. v. d. Waal Gelder) 1923 marin 3 kl. W. v. d. Hoek W.S. W.oord 1998 id. J. van Telgen Schd. Gelderl. 2029 id. C. B. G. Vink N.-Brab. 2075 id H. F. Groenbos; W.S. H.sluis 2081 id. J. Holdorp W.S. W.oord Uit de Staatscourant. Bij besch. van den Min. van Mar. zijnde navolgende plaatsingen gelast: luit. ter zee 2© kl. H. IJ s s e 1 de Schepper 12 Febr. as. gepl. in de rol van Hr. Ms. „Schorpioeq". luit. ter zee 2e kl. F. C. Haanebrink 16 Maart d.a.v. gepl. a/b. Hr. Ms. „Neptunus". ONZE CORRESPONOENTIERUBRlEf Per brief wordt niets beantwoord. Allo vragen «orden regelmatig en zoo spoedig mo ge I ij U en geheel kosteloos door ons op de beurt afgedaan, zoodat het overbodig is nog weder eens bij nader schrijven antwoord te ver zoeken. Wie b!J zijn vraag 3 cent postzegels insiuit krijgt apart ,,De Soldatencouranl" toege stuurd, waarin het antwoord op zijn vraag voor komt. W. v .d. Zw., Prineenhage. Zoo de betrok ken persoon een soldij-genietende is, en niet door deelneming aan een eoldatenroenage of in kwartiering met voeding in zijn voeding heeft kunnen voorzien, geuiet hij een vergoeding wegens gemis aan levensmiddelen a f 0.6Ö per dag. Betreft het een jaarwed de-genietende, dan wordt ge verzocht uw vraag nogmaals te stellen onder opgave of mobilisatietoelage voor verblijf buiten de woonplaats wordt genoten en wat de aard der reis is geweest. Red. B. E., Veldleger. Om redenen van dringenden aard kan zulks zeer zeker. R e d. J. E., Prineenhage. Toestemming voor ver blijf in het buitenland'moet ge aan den M. v. O. verzoeken; ge krijgt dan een verlofpas, waaruit blijkt,dat ge u naar het buitenland moogt begeven. Do overige bescheiden tot het overschrijden der grens kunt ge recht-, streeks aan het Dep. van Buitenlandsche Zaken aanvragen. Red. L. L. N. v. d. VI., Den Haag. Omtrent het vertrek der rail. lichting 1910 der bereden korp sen kunnen wij u niets mededcelen, daar nog niets officieels waarvan bekend is gemaakt. Red. J. L. Th., IJmuiden. We begrijpen niet, dat uw broeder, die werkelijk landstormplichtig is, nog niets omtrent zijn landstormplichten ver nomen heeft, daar toch de keuring van de land- stormjaarklasse 1917 in de eerste helft dezer maand zou plaats hebben. De indienststelling geschiedt in het tijdvak 1 Februari19 Mei 1917. Red. F. IV., Lent. Indien vóór 7 Januari maar één keer vrij vervoer is genoten, bestaat in Januari nog recht op één keer vrij vervoer. Tijdens een verlof wordt de eerste vier dagen z.g. menage- geld genoten ad 0®5 per dag. Red. Th. v. M., Liempde. Gij heiden kunt thans nog niet met onbepaald verlof vertrekken, doch moet wachten tot respectievelijk de mil. lich tingen 1913 en 1914 met onbepaald verlof gaan. Red. B. P., Weert. Gij moet uw eomp. comm. ver zoeken een cursus voor kok te mogen volgen; zoo'n cursus is kosteloos en de eerstvolgende vangt begin April a.s. aan. Red. F. W., Lent. Het aantal malen, dat iemand vrij vervoer kan krijgen, is niet gewijzigd, doch wel het aantal malen, dat iemand met verlof kan gaan. Voor hetgeen gij voorts verlangt, kunt go langs den hiërarchieken weg een ver zoekschrift richten tot den Opperbevelh. van L.- en Zeemacht het succes zal evenwel nul zijn. R o d. S. P. D., Tilburg. Zoo ge met verlof tot hei tel van gezondheid gaat, hebt ge behalve de vergoeding voor kostwinnerschap, ook gedu rende den geheelen duur van 't verlof recht op soldij (zonder mobilisatietoelage) en z.g. menagegeld. Red. J. .v d. PI., Middelburg. Daar uw verlofbeurt niet viel op.20 December of vroeger, of op 3 Januari of later, hadt gij bij de eerste verlof- beurt in Januari recht op één verlofdag meer, dan volgens de normaio regeling hei geval zou zijp. Red. C. B., Hoogerheide. Hot vrij vervoer, vergoe ding kostwinnerschap en behoud van militaire inkomsten moeten weder worden aangevraagd. Red. H., Susteren. Zie ons antwoord 'bij A. P. D., Tilburg, in dit blad. Red. D. d. K., te Roosendaal. Zoo liet u zelf be treft, achten we het wel mogelijk. Gij moot daartoelangs den hiërarchieken weg con ver zoek richten tot den M. v. O. Betreft het iemand der mil. lichting 1918, dan. behoeft men geen moeite te doen, daar juist een wetsontwerp is ingediend om voor dergelijke redenen geen vrijstelling te verleenen. R e d. J. K., Nieuwevaart. Ingeval do aangegeven grens van toelaatbare afwezigheid, dcor ver loven toegestaan aan personen, behcoren.de tot groep 3c niet mocht zijn bereikt, dan kan U ingevolge punt 8A der gewijzigd© legerorder 1916 Deel B nr. 131 werkrerlof worden ver leend en wel te meer, omdat ge vergoeding wegens kostwinnerschap geniet. Tijdens zoo:n werkverlof hebt ge evenwel nimmer recht op militaire inkomsten of vrij vervoer en kunt ge zulks ook niet verzoeken. Mocht Uw compies- ooipmand. bezwaar blijven maken om D werk verlof to verleenen, op grond alleen van de om standigheid, dat naar zijne meening geen ter men aanwezig zijn, dan zoudt go ter zake uw batalions-comm. te spreken kunnen vragen. Mpchfc dit ook geen succes opleveren, dan zoudt U wederom langs den Oiiërarchiokon weg een. verzoek tot den M. v. O. kunnen richten, waaruit blijkt, dat gij vermeent in verband met het gestolde in liet, hierboven aangehaalde punt 8A van L. O. '16 B. 131 aanspraak te kunnen maken op bijzonder verlof en uw eom- pies-comm. een andere meening is toegedaan. Red. II. W. E.. Troepen in Zeeland. Volgens de oude bepalingen, moeten zij, die tot een bereden, korps 'behooren, eigenlijk achttien maanden dienst hebben. Aangezien thans evenwel oox onberedenen bij do maréchaussee te paard kun nen overgaan en voor hen maar zes maanden dienst wordt vereisdht, zal uw diensttijd wet voldoende zijn. Diont derhalve een verzoek bij uwen b a t ter i, j -com man d in, om bij het wapen der Kon. Maréchaussee te mogen overgaan; deze neemt dan vorder wel maatregelen. Red. O. V., Ooltgeü&pla-at". Zie ons antwoord bij A. B. d. B., Numansclorp, in dit blad. Red. P. H. Hr. Ms. Heemskerk. Richt recht streeks oen verzoekschrift tot de directie der artillerie-inrichtingen aan de Hembrug. Vol gens uw engagementsakte zijt ge verplicht onder de wapenen te blijven, zoolang d© militie of een gedeelte daarvan buitengewoon onder de wapenen is. Red. Th. G., Nicuw-Helvoet. De eerst vier dagen van uw verlof, (dus 17, 18, 19 en 20 Dec.) 'hadt gij nog recht op f 0.25 0.10 -f- 0.15) mobilisatie-toelage per dag. De overige dagen van uwe afwezigheid hadt go tot het- einde toe recht op soldij en z.g. menagegeld. Bed. A. N., Rotterdam. Een verzoek indienen bij uw onmiddellijken commandant; de eerstvol gende cursus vangt begin April a.s. aan. Red. G. J. yV.. Harderwijk. Daar ieder man ver antwoordelijk wordt gesteld voor zijne Wee ding- cn uitrustingstukken,.zi.jt ge'verplicht in gevolge het gestelde in art. 195 van het ,,R. v. A. 1916" do zoekgeraakte schoenen te ver goeden. Red. J. P. M., Aagten dijk. Aangezien alleen is -bepaald,, dat zij, die' bijzonder verlof genie ten, uitgesloten zijn van algemeen verlof, zoo zijn wij van meening, dat wanneer uw ploeg, waartoe gij ten opzicht© van uw algemeen ver lof behoort, op 17 Januari j.l. met verlof is vertrokken, gij dien datum ook hadt mogen vertrekken met periodiek verlof. Red. P. II., St. Oedenrode. Aan de door D be doelde categorie van personen wordt geen on bepaald verlof verleend. Red. J. B., Utrecht. L'w mcening is werkelijk juist. Hot woordje „geen" had moeten wezen „een". Waarschijnlijk is door een zet- of druk fout het foutieve woord „geen" vermeld en daardoor liet tweede gedeelte van het ant woord in strijd gekomen met het eerste. Red. N. K. de W., Helder. Waar uw verzoek schrift misschien in het ongereede is geraakt, geven we U in overweging, allereerst U te wenden tot den commandant der compagnie, waarbij gij liet verzoek hebt ingediend. Mocihfc dit geen 'resultaat opleveren, dan zoudt ge een tweede verzoek kunnen inzenden, waaruit blijkt, dat go reeds 16en October j.l. er ook een ingezonden hebt en thans in de meaning verkeert, dat het laatstbedoelde zoek is ge raakt, aangezien go tot hoden nog geen ant woord daarop hebt ontvangen. Red. II, v, Puiflijk. Omtrent het vertrek met onbepaald verlóf der mil .-lichting 1909 der bereden corpsen is nog niet3 officieels bepaald. Red. G. It., Ede. "Waar thans door den >1. v. O. zolf is 'beslist, zult ge naar onze meening In de beslising moeten berusten. Red. W. J. v. D„ Rijswijk. Richt langs den hiëfar-cbieken weg een verzoek voor overplaat sing tot den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht. Red. II., Eindhoven. Alleen zij, die behooren tot een boredon korps, het korps pantserforfc-artil en het korps torpedisten, hobben recht op de door u bedoelde toelage. Red. O. H., Schijn del. Gedurende het tijdvak, dat ge bijzonder verlof geniet, kunt ge niet in aan merking komen voor periodiek verlof. Wordt u ineens 28 dagen verlof verleend, dan moogt ge na deze 28 dagen weer met periodiek verlof gaan. Volgens de verlofregeling kan geen tussciienverlof van vier, doch wel van drie dagen worden verleend. Drie dagen wordt echter alleen dan toegekend, als het niet. moge lijk is een ander tusschenpoozend verlof (b.v. van 7 dagen) te geven. Overigeais moet ge u Ibij uw batterij-Commnt. vervoegen, daar wij niet allo omstandigheden kennen, die van in vloed kunnen zijn op het verleenen van het verlof. Red. D. P., Gorinchem. I. Zoo uw patroon de bij de wet voorgeschreven opzeggingstermijn in acht neemt, dan wel. II. Zoo die persoon kost winner voor zijne ouders was cn door zijn ver blijf onder do wapenen aan zijne ouders vol doende middelen tot levensonderhoud komen te ontbreken, dan bestaat er recht op vergoeding voor kostwinnerschap. Red. A. W., "VVestkapolle. Men zal n eerder el'be maand twee vrekem dan verlof voor ombepaal den termijn, verleenen. Het eerste kunt ge verzoeken aan uw comp.-comnt.voor het tweede kunt go langs den hiërarchiek en weg een verzoek richten tot den M. v. O. Voor een onafgebroken bijzonder verlof, komt ge eigen lijk niet in aanmerking, daar ge geen hoofd vanhet bedrijf bont, doch werkkracht. Zoodra ge 8J maand in dienst zijt kunt ge verlof ver zoeken. Bed. J. A. B., Gouda. Nocih rang noch adres van den heer Klukhiin is ons bekend. Bed. Watergeus, „Boxtel". Wendt u tot den hoofdcommissaris of commissaris van politie der gemeente, waar ge geplaatst wenscht te wor den. lied. A. B. d. B., 1 Numansdorp. Verzoekt uw compics.-eommt. om hulpkommies te mogen worden. Een bepaald examen behoeft ge niefc af te leggen. Uw compies.-eommt. oordeelt, of gij al d-m niet geschikt bent voor de functie. Vindt deze u geschikt, dan wordt ge op een lijst geplaatst en te zijner tijd aangesteld. Red. W. de Br., Udcn. Gij hebt zeer zeker al veel verlof genoten. Zoo schrijft u, dat ge vóór 8 Januari j.l. twee dagen verlof gehad hebt, die ge nog over December te goed hadt. Volgens ons hadt ge niets te goed Want behalve deze twee dagen en hot kerstverlof hebt ge in December reeds 8 dagen verlof genoten. Waar oor bevalling in den regel niet meer dan vier dagen verlof wordt verleend," hebt go over December a.l (behalve de twee dagen in Ja nuari) vier dagen te veel genoten, want liet kerstverlof kwam in vervanging van uw perio- j diek verlof over December. Met de twee dagen i verlof, vóór S Januari verleend, hebt ge dus al zes dagen verlof meer gehad, dan waarop go recht. hadt. Ilct komt ons derhalve billijk voor, dat ge deze maand geen verlof meer ge niet. Als gehuwde kunt go tot nader order maar éénmaal per maand verlof en wel een van vier dagen krijgen. Zoo ge ingekwartierd zijt met voeding, hebt go recht op drie dagen z.g menagegeld cn bij niet inkwartiering roet voeding op vijf dagen. Wo hebben aangenomen, dat go dienstplichtig waart. Red. W, P Den Bosch. Uw gewoon verlof is door uw werkverlof komen te vervallen en tijdens I een bijzonder (werk-)verlof worden geen rruli- tairc inkomsten genoten, derhalve ook geen z.g. menagegeld. Bed. A. v. d. N., Ylissingcn, Zoo beide broeders kostwinners voor hot gezin waren, kan voor beiden vergoeding worden toegekendanders alleen voor hem, die kostwiuner was. Do ver goeding wordt in boido gevallen echter alleen dan gegeven, als door het verblijf onder de wapenen van beiden of één van beiden vol doende middelen tot levensonderhoud van hot gezin zijn komen to ontbroken. De vergoeding lean worden toegekend van af den dag. dat do dienstplichtige onder do wapenen is, doch wordt in den regel gegeven van of den dag, waarop het schriftelijk verzoek om vergoeding hij den betrokken burgemeester is ingediend. Bed. J. d. A., Goirle. Gc kunt aangesteld worden air. werkman 2o of le klasse; zulks hangt van uw bekwaamheid af en van eventueel© vaca turen. Als werkman 2© klasse geniet go bij aanstelling f 550 jaarwedde en nis lo klnrso j 700. Is men gehuwd, dan geniet men een verhooging van f 150 's jaars. Gij hebt den rang van korporaal. Omtrent uw werkkring kunnen we u niet inlichten, doch wendt u daarvoor tot, den Commandant der Luchtvaart- afdeeling. Red. J. H., Goirle. Dient een schriftelijk verzoek voor overplaatsing bij uw compies.-commandant in. Red, J. S., Aardenburg. Vermoedelijk vertrekt do mil. lichting 1911 in begin Maart met onbe paald verlof; officieel is nog niets bepaald. Red. B. H. v. d. B., Callantsoog. Naar ons van bevoegde zijde werd medegedeeld, hebt ge geen recht op voedingsgeld. lied. J. D. G. v. T., Egmond a/Zee. Zio ons antwoord bij B. H. v. d. B., Callantsoog in dit blad. Red. J. S., fort a/den Ham. Zoo uw a.s. echtge noot© ten huizo uwer zuster een eigen huis houding opzet en uw zuster geenszins in het onderhoud uwer a.s. echtgenoot© voorziet, en uwe a.s. vrouw voldoende middelen tot levens onderhoud komen te ontbreken, en aangenomen kan worden, dat gij met dc inkomsten, dio ge vóór uwe opkomst onder de wapenen genoot, in haar onderhoud zoudt kunnen voorzien, dan zal aan u wel vergooding worden toegekend. Red. A. S., Loenen a/de Vecht. Omtrent over plaatsingen kunnen wij ter wille van lands belang niets mcdedeelen. Red. J. S., Den Helder. Hot bedrag der toe to kennen vergoeding wordt voor ieder geval in verband met allerlei omstandigheden, zooals b.v. plaatselijke duurte, finaucieelon toestand van belanghebbenden, enz., door den betrokken burgemeester opnieuw vastgesteld. Zoo ge in aanmerking komt voor vergoeding, zult ge wel ongeveer hetzelfde krijgen als uw collega's. Red. F. M. O., Schoonhoven. Officieel is daar omtrent nog niets bepaald, doch wij vermoeden dat zulks tegen bet einde der maand Februari zal geschieden. Red. H. J. B., Ede. Van 15 Maart worden inge lijfd de dienstplichtigen," toegewezen aan de cavalerie, die bestemd zijn, hetzij om t© wor den- opgeleid tot officiers-paardenoppasser, hetzij ora bij het remonte-depót te worden be last met de paardenverzorging. Overigens is omtrent do inlijving bij de bereden korpsen niets bepaald. Red. A. J. de G., Amersfoort. Dient een verzoek ter zake in bij uw onmiddeilijken dommandant. lied. I. D., Veldleger. I. Omtrent het vertrek met onbepaald verlof der mil. lichting 1912 der be reden korpsen is nog niets officieels bepaald. II. Recht op militaire inkomsten of vrij ver voer bestaat er voor een bijz. verlof niet. Vrij vervoer kan evenwel worden aangevraagd aan den rijksontvanger, onder wiens kantoor de woonplaats van belanghebbende ressorteert. Ook kan behoud van soldij, mobolisatietoelage en z.g. menagegeld aan genoemden ontvanger worden verzocht, doch alleen voor het geval, dat het verlof bij tusschenpoozen telkens hoog stens vier dagen bedraagt. Red. J. H., Zwolle. Uw eerste vraag werd waar schijnlijk reeds beantwoord in ons blad no. 378, dd. 14 Januari jl. Wat uw© verwondering be treft omtrent het nog niet beantwoord zijn dier vraag, gelieve n wei te bedenken, dat gij niet de eenig© zyt, die een vraag doet en er min stens een week verloopt tusscken verzending en beantwoording van eon vraag. Ingeval door het verblijf onder de wapenen van den oudsten zoon voldoende middelen tot levensonderhoud zijn komen te ontbreken, bestaat er recht op vergoeding ingevolge art. 84 der M. W. Waar wij het bedrag ad f 0.40 per dag ook wel wei nig vinden, kan aan den burgemeester om ver- hooging verzocht worden. Mocht dit niet baten, dan kan men een bezwaarschrift richten tot de commissie vap voorlichting inzak© bezwaar schriften wegen3 vergoeding aan kostwinners voor uwe provincie. liet bezwaarschrift t© rich ten aan den Voorzitter der oommissie in de hoofdplaats van oé provincie. Red. D. v. d. A., Huisduinen. Ingevolge het ge stelde in L. O. '16 B 195 punt c. hadt ge, wan neer u uitzonderingsverlof verleend is, recht op vrij vervoer. De door u betaaldo reiskosten kunnen alsnog zoo noodig tegen overgave van quitantie aan het Rijk in rekening worden ge bracht. Red. IIG. J. P., fort bij Edam. Daar u waar schijnlijk verlof verleend is ingevolge schrijven van den opperbevelh. van land- en zeemacht. Beheer Landmacht no. O. V. I 70891/c 4684 hebt ge ingevolge bepaling van den M. v. O. recht op v ij f dagen z.g .menagegeld, indien go niet ingekwartierd zijt met voeding. Bij inkwartiering met voeding hebt g9 aanspraak op vier dagen menagegeld. Red. G. G. B., Den Haag. Aan de echtgenoot© wordt in het algemeen geen vergoeding toege kend, zoo zij voor haar huwelijk samenwoonde met verwanten die in haar onderhond voor zagen, en na haar huwelijk met die verwanten blijft sarnenwqnen. Zet nwe a. s. echtgenoote oen eigen huishouding op en ontbreken haar voldoende middelen tot levensonderhoud en kan aangenomen worden, dat met de inkomsten die ge vóór uwe opkomst onder de wapenen genoot, in haar onderhoud zoudt kunnen voor zien, dan wordt vergoeding toegekend. Red. Verkeerd reiskoffertje meegenomen. J.l. Zaterdag 13 Jan. hoeft iemand in den trein, die om 8 uur vertrekt, mijn reiskoffertje meegenomen. Hot mijne bevat: 1 paar nieuwe heerensehoenen, 2 paar militaire sokken en een paar witte zakdoeken. Na ontvangst van bet mijne zal het in mijn bezit zijnde gaarne teruggezonden worden. Mil. Korp. R. HAVERKAMP, 1-1. 5. R. I. 4e Div. Veldleger. Hij had gelijk! Reiziger (in een huurrijtuig, tot den koet sier) Mijn vriend, het water stroomt hier met geweld binnen. Ia dat altijd zoo? Koetsier. O nee, meneer, alleen rIs hot regont. Er in geloop© n. Leerling. .Meneer, u is zoo ervaren in do oudo geschiedenisvertelt u me eens, welko kleur had hot baar der oudo Germanen Locrasr (met veel zelfvertrouwen)Blond, zwart of rossig natuurlijk. Leerling. Mis, do oudo Germanen hadden grijs haar. Niet onjuist. Laadlooper boemelt naar een aulo en zegt tegen den chauffeur„Zoo, collega". Chauffeur (verontwaardigd): „Wat! Durf jij collega tegen mij te zeggen". Landlooper„Wel natuurlijk, wij maken toch allebei de wegen onveilig!" Onder jongens. „Ho© oud is dat broertje Tan je?" „Twee jaar." „Nou, onz© hond is óók twee jaar en die kan wc! twromaal zoo hard loopen als dat broertje van jont" „Geen wonder! Da's óók 'n ding^ dio van juilie hooft ook twee maal zooveel poë ten Vore&ohtendo ometaadig- htdos. Advocaat: Bedenkt mijne hoeren, dat b.'klaagd© zeer h&rdhoorcnd is en slechts :no< lijk in staat om do stem van het geweten vernemen. N o g ni et! De zieke ontwaak*... uit ©on lango bewuste loosheid. Waar bon ik, hemel Noen, Hove, ik ben nog altijd bij jo, am ok!© hij, boji ik in d«>n ddo ijn De reden, moet niet zoo met je lippen smakken, Pief", zegt do gastvrouw tot haar jougd'gen loge. Thuis doe je dat toch ook niet?"' ..Ja. maar thuis Lt het zoo lekker niet!"- is het oprechte antwoord. Allemaal ganzen. „Maar vrouw, vond je t niet wat schraal, twee ganzen met ons tienen?'' „Ja, ik had er drie willen hebben. Maar je v. r-.-t. ik bon wat bijgeloovig. Dan hadden we met ons dertienen aan tafel gezeten". D u U>u r g o n o e g. „Zog eons, amice, jij hebt je dochter ver- j don jaar zoo n prachtige pianino cadeau ge maakt. Mat heeft dat ding je gekost?" „M'n huiselijke rast, helaas!" Een soldaat-schilder. (Van onzen medewerker Jan Fcith). Een gemeenschappelijke konnis had mijn aandacht op hem gevestigd, den schilde renden soldaat uit Haarlem! Natuurlijk, om in den militairen stijl van dezen tijd te blijven, was zijn werk te zien in een kazerne, .de Haarlemsche Spaarne- kazerne. En wat zijn onderwerp betreft, zooals wel vanzelf spreekt, was dit ontleend aan het soldatenleven. Ik was nieuwsgierig genoeg, even op den trein naar Haarlem te wippen. Geen spijt van gehad. Om elkaar niet mis t© ioopen, bad hij met zijn signalement geschreven „Mocht ge met dien-of-dien trein komen, dan zult ge op het perron een langen soldaat zien staan in blauwe overjas met een grijze slappe képi op, en verder als bijzonder onderschei- dingsteoken een baard dragend." En onder aan het briefje stond zijn naamI^ambert Jansen. Vergissing buitengesloten. Op het niet overvolle perron zag ik een langen soldaat staan, gestoken in blauwe kapotjas, grijze képi op, intelligent gelaat met rustig-klare en blauwe oogen daarinen zijn joDge baard paste wel bij dit nu niet precies soldateske voorkomen. Ik noemde zijn naam. Hij was Lambert Jansen. Samen zijn we Spaarnwaarts gewandeld. Ik dadelijk vragend aan mijn soldaat over zijn militairen dienst en over zijn gebene dijde kunst. En hij, gul beantwoordend mijn vragen, en hoe hij, juist na het vol tooien van zijn Amsterdamsche Academie jaren, onder dienst had moeten komen, tegelijk met de groote mobilisatie, welke hem overviel, terwijl hij als jonge zwerver, schetsboek in den zak van zijn jasje, langs de Amtwerpeche haven zwierf. In den grooten maatscbappelijken brou w ketel, die kazerne heet, had 't niet lang ge duurd, of zijn individualiteit en talent had den gelegenheid gehad, tot uiting te komen. Een meegaand superieur, die aardigheid in het geval had, liet den kunstenaar in het soldatenpakje wat vrijen tijd tot teekenen en schilderen. Toen er van de hoogo oom es waren, die zijn werk als „niet onverdienste lijk" aansloegen, was er een van de officie ren, die den soldaat een wenk gaf, of het niet op zijn weg zou liggen, zijn kazerne- tijd te besteden aan 'n muurschilderinkje hier of daar? En meteen zette de jonge soldaat-kunste naar in 'n paar dagen een plan op, om beide cantines, die van de onder-officieren en die van de soldaten, gelegen aan het j achterfront van de groote oude kazerne- I binnenplaats, van een wandschildering te voorzien, een gecontinueerde fries, voor- i stellende een overzicht van ons Nederland- sche leger, van de tijden der strijdende horden onzer voorouders-Batavieren, tot in het heden met een voorbij-marcheerende sectie van de, gedeeltelijk te Haarlem in garnizoen liggende brigade infanterie. Zoo moest het worden. En de soldaat-schilder ving tegelijk zijn arbeid aan, krabbelde zijn eerste studies, werkte zijn academische geschied- en I costuum-aanteekeningen weer grondig door, en zette zijn eerste wand-tableau op den ezel. Hij schilderde. Hij mocht schilderen, terwijl de anderen exerceerden. Zijn ontwerp vond waardee ring niet slechts bij de superieuren, die het wel ?.ardig vonden, zooals de oude Spaame-kazerne op deze goedkoope en practische manier aan wat wand-versierin gen werd geholpen, maar ook bij de sol daten zeiven, die met bewondering opzagen tot den jongen kameraad, den soldaat-schil der met den artiestenbaard, den man, die met verf en penseelen wist te tooveren, en langzamerhand uit zijn handen te voorschijn bracht de elkaar regelmatig langs de can- tine-wanden opvc'gende schilderijen, de ver schillende militaire groepen door de laatste twintig eeuwen in beeld brengende. De lange duur der mobilisatie diende den schilder. Zijn omvangrijke werk kon rustig vorderen. Het eene tableau na het andere kon het, voor hem als atelier ingericht ruime vertrek aan den lichten Spaarnekant ver laten, om ter plaatse in de cantine aan den wand te worden bevestigd. Tegelijk ont wierp hij de decoratieve versieringen voor de beide schoorsteenenen om eenheid in zijn oeuvre te brengen, paste hij op de houten lambriseering' toepasselijk© motieven toe. Er zal wel nergens*een militaire can- tin© bestaan, waar dus aan één kunstenaar de beschildering der geheele ruimte werd opgedragen. De onder-cfficiers-cantine, welke in den loop der beide laatste mobilisatie-jaren het eerst voltooid kon worden, maakt een prach- fig-rustigenbijna een voornamen indruk langs de -wanden, manshoog beven den vloer, zijn de tableaux aangebracht, door te la tere decoratieve versiering nauwgezet in overeenstemming gebracht met de eigenaar dige omgeving; en daar is reeds te aan schouwen en te bewonderen een gedeelte onzer vaderlanasche militaire geschilderde épopee, n.l. een groep N'ederlanasche krijgs lieden uit de vijftiende eeuw, uifc den Spaan- schen tijd, uit de periode van den vrede van Munster, uit den Successie-oorlog van omstreeks 1700, een groep Garde-du-Corps van Stadhouder Willem V in het eind der achttiend© eeuw. En ale logische samen vatting, werd in overeenstemming met den bouw dezer ruim© zaal, in den grooten schoorsteen boven het buffet; ontworpen een decoratief, vaderlandsch middenstuk, ver toonende de gestyleerde wapens onzer elf provincies, middenin de Nederlandsche leeuw in den Hollandschen tuin; met- deze opdracht: „Aan het 10e Heg. Infanterie als een herinnering aan de mobilisatie, toen heel Nederland gereed, stond zijn onafhankelijk heid te handhaven." Na het voltooien van de onderofficiers- cantine zette Lambert Jansen zijn werk voort. De soldaten-cantfne, grenzend© aan die der onderofficieren, juist zoo gebouwd en ingedeeld,, moest-langs haar. wanden de. andere tableaux krijgen, voorstellende onzo gewapende afdedingen uit de prille jaren van omstreeks tweeduizend jaar geleden, tot de moderne soldaten, gestoken in het hedendaapche groengrijs. Ên in een soort gelijke decoratieve versiering van den schoorsteen met de twoe vleugelstukken boven het buffet, de opdracht: „Aan de sol- daten van do 10de Infanterie-brigade". Aldus moet het worden. Doch ziehier waarom ik er over schrijf. Er bentaat kans, dat dit knappe, symna- Ihieko werk van den soldaat-schilder niet voltooid zal worden. Van zijn wand-ver siering, welke gezamenlijk uit 18 muurschil deringen zal moeten bestaan, zijn tot dusver na ruim twee jaar een tiental voltooid en geplaatst. Maar de militie-soldaat Jansen heeft over eenige weken afgediend, dan mag hij, na fcwee-en-een-half jaar onder de wapens te zijn geweest, weer als burger naar hui» toe. Dan zal hij zich weer geheel kunnen wijden aan zijn schilders-beroep. In het Academie gebouw wacht hem zijn eigen loge. En al ontging hem door "de mobilisatie de kans op een Prix de Rome, zijn schildersvak heeft hij tenminste niefc afgeleerd: carrière zal die ijverige, bekwam© jong© kerel wel maken Alleen. ...hij zal zijn groote werk in de kazerne onvoltooid moeten achterlaten. En dit zou bepaald zond© en jammer zijn. Als ik het goed begrepen heb, werd er dezer dagen een request aau den Minister van Oorlog gezonden, om na afloop van zijn dienst-verband dezen Haarlemschen infante rist voorloopig onder de wapens te houden. In wellicht een jaar kan het geheel© werk voltooid zijn. En het is, dunkt mij, wel oen lands-bolang, ©en soldaat, <iio voor zijn kazerne van zoo onschatbaar veel nut heeft bewezen te zijn, nog een jaar do lango blauwe kapotjas en de slappe grijze képi t© laten dragon. En hem zijn soldaten-g3go van achttien cent daags uit te betalen. Dan kost deze waardevolle kazerne-ver siering te Haarlem aan onze schatkist 365 x 18 cent, - want die andere twee- en-een-half jaar reken ik niet eens mee; dat is rond f 65. Wie sprak daar van kunstprijzen?... Voor vijf-en-zestig gulden een tweetal can tines door een kunstenaar met een broede, rfcerk-persoonlijkc, wezenlijk-artistieke wand versiering begiftigd. Ik meen niet, dat de waardigheid van de Haanemsche kazerne, van ons Le^er, van ons gemobiliseerd o vaderland toelaat voor een dergelijk© soldaten-gage zulk een kunst werk te aanvaardc-n. „A bon entendeur militaire, salut!" Uit f.iiriderberg. Men schrijft ons: V ij hebben al eenige malen „De Vrije Club" nit Amsterdam „op visite" gehad. En wij veten dat ons „schitterend tooneeï" hot dié club wat lastig maakt ons oen programma voor te zetten. Dat vertelde ons op Woensdag 17 Januari ten overvloede nog eens „do praat jesmaker", zooals de hoer Holman zich zelf noemde. Want „Dc Vrij© Club" gaf ditmaal grootsteedsch een Cabaret-avond. Nu. die mijn heer Holman kan praatjes cn zijn publiek dom lachen! Maar hij !:có meer: hij kan leuke liedjes zingen, en deed dit dan ooi:, wat hem luid applaus bezorgde. Dan diende hij steeds de nummers aan: zong van mej. Sja hion, een teer sopraantje. dst later met twee dames Ploegman oen stukje sai ..Mm Ar>ri:- grap' op onze „bedstee"' zóó loilig. dat dc speelsters 'zelf groote moeite hadden niefc het gebrul in de zaal in te stemmen. Na de pauze weer liedjes van dc.a conféren cier en toen een Incident, met een hoofdletter, hoor! Want dit is ©er. stukje, cn niet een min der prettige gebeurtenis. Beginnend© met een zangeresje, die van Uit de zaal wordt gestoord, zóó ©rg, dat men op het laatst er om riep, de levenmakers er uit te gooien wat niet ge beurde, want de „omzitter.den" hadden dra den „conférencier"' herkend cn dus begon men te snappeneindigt het mot een recht zaak, jo", met heusche rechters, advocate, ge tuigen en pers. Het was dan ook allee afge sproken werk, in elkaar gezet om den militairen wat vroolijks te bieden cn wat aardige liedjes I toe,te zingen omtrent hun leven, waarin ook enze „Soldatencourant" niet vergeten werd. I En toen weer de conférencier, thans in zijn j soldatenpak: „Ingerukt. Mnrsch!" kan ie j begrijpen'Wij aan het dansen en dc club naar I huis. Tot een volgenden keer! Vergeten we niet mej. Lieberts, die zoo kra nig onze piano bespeelde. Ten afscheid. Korten tijd geleden werd uit ons midden ge nomen do Wel Md. Gestr. heer Van de Limit::. 2e Luit. der Inf., die voor ons was een Lui tenant, wien alleen eer en hulde toekomt cn die on3 het militaire leven zoo aangenaam mo gelijk maakte. Ongetwijfeld zullen hc-t kader en de man schappen der tclefoonafdeeling met dezelfde ge voelens als wij jegens hem bezield worden. Hoogachtend, B. C. CRE5CERS. Korpl. Telef.-afd. 8taf 3 R. I. Cefc esl-ont houding. Md. S. M. Stvb'oe schrijft ons: Door do militaire Geh.-ünth. Prop. Club daartoe uifcgenoodigd, sprak op 17 Jan. j.l. voor een paar honderd militairen in do Or. Nassaukazerne te A'dam de WolEerw. heer ds. J. H- Ledeboer. secr. N. C. A. De uiterst belangwekkende en zeer vurige rede maakte op de aaowesigen cHepeo indruB;^^ 6pra*-ïr

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1917 | | pagina 3