OE SOLD ATEIXTCO OK A KTT xrrxxx VZi-ijcljatg 1 .Tanuarl X O 1 6 Binnenland. Legerzakei iannezakëfi. Correspondentie. Uit Leger en Vlooi Gezellige Winteravond-spelen. 3 I waponcl jacht en van e?.n torpedoboob, dus zonder zicli aan eigen gevaar te storen. De Bremen", „Politiken" maakte melding van het aan- spoelen van wrakhout aan de kust van Goth- i land, dat afkomstig zou zijn van eon ver ongelukt Dititsch oorlogsschip. Het Wolff- burea/i meldt nu, dat er geen sprake kan i zijn van een ongeluk en dat dit wrakhout wol afkomstig zal zijn van de „Bremen", Beschieting van Mersina. SALONIKA. De Jeanne d'Arc" born- bard eerde het station van Mersina (Klein- i Azië), dat volkomen verwoest werd. Alle j daar bijeengebrachte voorraden zijn ver brand, In de Zwarte Zee. KONSTANTINOPEL. Het hoofd kwartier meldtOp 8 J anuari had in de Zwarte Zee tusschen het Turksche pantserschip Jawus Selim" en het ïtussi- scha pahtser5chip „Keizerin Maria" gedu- 1 rendo een half uur een heftig artilleriege vecht plaats op grcoten afstand. De ,,Ja- wus" kreeg gèsn schade, het Russische schip kTcog een treffer. Da Wederlandsche gezant bij het Vaticaan. Do Romeinscho correspondent van „De Tijd" seint d.d. lü Jan.; Te halftwaalf hedenvoormiddag verliet Z.Exo. jhr. Van Nispen tob Sevenaer, gezant in buitengewonen dienst bij den H. Stoel, liet P'alace-hotel, om zich naar het Vaticaan te hegoven, waar hij door Z. II. Paus Beneclictus XV' in bijzonder gehoor ontvangen werd, die zijn geloofsbrieven in ontvangst zou nemen. Do gezant was vergezeld door den heer Sehul- ler tot Pexirsum, secretaris van het gezant schap. De ontvangst ten Vaticano geschiedde met hetzelfde ceremonieel, hetwelk bij de overhan diging der geloofsbrieven door nu wijlen mr. It ego ut was gevolgd. Omgeven door do edolwacht en de leden der pauselijke hofhouding, ontving de Paus in de Troonzaal den nieuwen gezant, die zich tot den troon begaf en den Visschersring aan de hand dac Pausen kuste. Zich vervolgens recht voor den troon plaatsende, las hij een kort adres van begrooting voor. waarin hij hulde aan den II. Vader betuigde, herinnerde aan de zoo tragisch geëindigde zendingvan zijn voorganger, welke hij door liet vertrouwen der Nederkndseho regeering geroepen was om voort te zetten, en zijn wensch uitdrukte voor het spoedig tob stand komen van den vrede. Nadat Z. H. de Paus de geloofsbrieven van den nieuwen gezant iu ontvangst had geno men, begroette hij dezen in een korte toe spraak, hem dankend voor de uitdrukking zijner gevoelens, en hem uitnoodigénd naar de (bibliotheekzaal, waar Z. II. zich eenigen tijd op vertrouwelijk^ wijze met hem onderhield. ■Na afloop der audiëntie doorschreed Jhr, Van Nispen tot Sevenaer de pauselijke ver trekken, waar do gewapende macht hem de gebruikelijke eerbewijzen bracht. Vergezeld van den secretaris van het Ceremonieel bezookt de gezant vervolgens den pauselijke Staats secretaris. Z.Em. Kardinaal Gasparri. Ten slotte werd hem door een escorte der Zv/i' .M i-sche garde uitgeleide gedaan naar de basiliek van St. Pietcr, waar hij zijn devotie verrichtte op do graven der H.H. Apostelen. De Err«mah!oem. Ook in dit jaar zal door de Nederlandscho Centrale Vcreeniging tot bestrijding der tuber culose een „Emmabloem" worden verkocht. De verkoop zal ditmaal plaats hebben op 24 April a.y., den tweeden Paaschdag. Aan den verkoop kunnen deelnemen, uit sluitend aan do bij bovengenoemde vereoni- giug aangesloten plaatselijke, gelijkgestelde en provincial© vereenigingen tot bestrijding der tuberculose. "Voorwaarden zijn te bekomen aan. het secre tariaat, Ant. Duyckstrnab 115 te 's-Graven- l'iaga vóór 15 Februari a.s. Landstorm. D© minister van oorlog brengt in de Staat.snourant ter algemeen© kennis, dat nog niet kau worden bepaald wanneer de in 18.91 geborenen, die tot den landstorm be- kcoren of daartoe op of na 1 Februari 1910 zullen behooreu, in werk&lijken dienst wor den gesteld. Zoodra de tijd van indienst- sfcelling zal zijn bepaald, zal onverwijld nadere bekendmaking volgen, Ministrieel bezoek. De Minister van Oorlog begaf zich Dinsdag, vergezeld van den chef van zijn kabinet jhr. mr. B. C. do Jonge, naar Zwolle tot bet hou den van besprekingen met den territorialen bevelhebber in Ovorijsel. Adjudant Couvornour-Ceneras?. De kapitein van bet Indisch leger d'E n g e 1- ibronne r, thans commandant van bet gar nizoen to Leeuwarden, is bestemd om te wor den benoemd tot adjudant van deu gouver- Take Jonesou. Zkëiier het portret van een d©r politieke leiders in Roemenië: Take Jonescu. Hij wordt beschouwd als het hoofd der Russisch- gezinde partij, die nog in do minderheid ia, maar die niets liever zou willen dan dat de Rosmeensche regeering aan Rusland toe stond troepen door Roemenië te voeren iteyen de Bulgaren en Duitsokers en Oosten rijkers. Vocgens een Duitsche lezing zou hij indertijd den Russischen gezant den raad hebben gegeven om Roemenië een ultimatum, te stellenRusland moest doortocht voor tzijn troepen verlangen of anders geweld daarvoor gebruiken- Totnogtoe handhaafde de Roemeensche regeerimg haar neutrali- toiL, neur-generaal van Ned.-Indië, rlien bij ook als adjudant naar Indië in Februari zal verge zellen. Duur der detacheering. Bij lv. B. is de duur der detacheerïng v/d. off. v. gez. 2de ld. -T. van der Werf f bij het leger in N.-Indië verlengd tot minstens 11 Nov. 1910 en deze alzoo nader bepaald op minstens 5 jaren. Naar Oost-lndië. De voor het leger in Nod.-Indië bestemde 2e luitenant der cavalerie M. W. van der N a g e 1 zal 12 Februari met bet stoomschip „Oranje" zijn -bestemming volgen. Naar Wegt-lndië. Den 14 Januari vertrekt met het stoom schip „Commewijnc" naar West-Indië een detachement suppletietroepen, sterk 25 sol daten, onder bevel van den bij de landmacht aldaar gedetacheerd wordenden le luitenant der inf. O.-I. leger J. vanderRest. Examens van stuurlieden ter koopvaardij. De commissie voor de stuurlieden-examens zal, aanv. 1 Febr., zitting houden te 's-Graven- De aanvragen om tot do examens te wor den toegelaten moeten den voorzitter der com missie, den lieer J. van Scheers, Van Galen- straat 21, aid., bereikt hebben vóór 22 Januari. Voor bijzonderheden zie „St.-Ct." no. 8. Machinisten-examens. De commissie voor de machinisten-examens zal, aanv. 1 Febr. a.s., zitting houden te 's-Gra- venhago. De aanvragen om tot die examens te worden toegelaten moeten den voorzitter der commissie, den heer J. W. van Aalst, Molen straat 15, aid., vóór 22 Jan. bereikt hebben. Voor bijzonderheden zie „St.-Ct." no. 8. ONZE CORRESPONDENTIE RUBRIEK. Per brief wordt niets beantwoord. Alle vragen worden regelmatig en zoo spoedig mogelijk door ons op de beurt afgodaan, zooda'c het overbodig is nog weder eens bij nader schrijven antwoerd te verzoeken. Allicht gaat er ruim een week mee heen, maar natuurlijk eischt het eene onderzoek meer tijd dan het andere. Wie bij zijn vraag 3 cent postzegels insluit krijgt apart „De Soldatencourant" toege stuurd, waarin het antwoord op zijn vraag voor komt. Uitbetaling vergoeding levensmiddelen VI Depot Bataljon te Compagnie. Tweede plaatsing, Eerste lijst. Onderstaand© militairen hebben menagegeld to goed over de maanden December 1914, Ja nuari en Februari 1915 of korter, doorge bracht bij liet VI Depot Bataljon le Com pagnie. Zij worden verzocht ten spoe digste hun volledig adres op te geven aan den administrateur van genoemd onderdeel. Strater, J V. M.. v. Litb, H. O., mil. res.-korp. Koch, J. J. W., mil. Van Ravenswaay, Straatmans, T. A., T. P., res.-korp. mil. Bressors, J., res.-korp. v. Drïel, A., mil. Jhr. v. Doorn, Beider, C., mil. J. A. H. O., res.-k. Lammers, T., mil. Krijger, J. G., res.-k. v. d. Linden, W., mil. Pijnenburg. v. Steen, J. A. M., res.-k. J. T. J. M.. mil. Wetselaar, H., res.-k. v. Helvert, P. C., v. d. Linden, P., mil. res.-korp. Huizer, T., mil. Pierson, L. P. M., Ooms, K., mil. res.-korp. v. Tuil, J., mil. Donders, J. H. J., Post Uiterweer, J., res.-korp. mil. Groeneveld, II.. res.-k. Wijntje, L. J., mil. Lit, W. J., mil.-korp. Ran, W. D., mil. v. Leeuwen, M., rn.-k. v. d. Heuvel, H., Sas, G., mil.-korp. mil. v. Gricntsven, J. M., Vermeulen, C., mil. adsp.-v. v. Marsbergen, Oxenaar, H. T. D„ W. B., mil. arlsp.-v. Roijnen, wielr. Graus, Th. A. M., Nijs, wielr. adsp.-v. Stolk, wielr v. Sligt, A. P., Do Jong, wielr. adsp.-v. lianen, wielr. Seholtens, H." J. J., Den Brieder, adsp.-v. sold. 42 L.B. v. d. Kroon, Don Ouden, T. J. J. F. M., a.-v. sold. 42 L.B. Roothaert, A. M. II., Aarts, sold. 42 L.B. adsp.-v. Van Liempt, v. Zoon, A. A. M., sold. 42 L.B. adsp.-v. Tliodeii van Velzen, Witkamp, G. M., sold. 42 L.B. adsp.-v. Moorings, De Bruin, P., adsp.-v. sold. 42 L.B. Smolders, J. Cl. Janssen, J. H. mil.-li.bh sold. 42 L B. Officiers, A. P.. v. Brougel, T„ mil. A.T. sold. 42 L.B. Do Bniijn. A. P., mil. r. d. Oort. Wijnschenk, F-, mil. sold. 42 L.B. v. d.'Sluis, W. A., mil. Van Gogh. v. Doesburg, J. H„ sold. 42 L.B. mil. Smit, A.., mil.-sold. Wiltschut, A. J. G., v. Doorn, C.. mil. mil.-sold. Lefèbre, II. J. mil. Moerbeek, L. H. J., Haksfceen, L., mil. mil.-sold. Lakey, O. Th., mil. Stander, J., mil.-sold. Brekelmans, M., mil. Rutten, T. A., Do Cunha, M., mil. mil.-sold. Panman, j., m.-korp. Adressen gevraagd. Eerste plaatsing Voor onderstaande personen zijn onbestel bare stukken op het Hoofdexpeditiekanto.or Veldpost 's-Gravenhage. C. B i e s b r o e c k, sergeant Ellewoutsdijk uit Nice; L. Boer, Mil.-korp. Nieuw Namen uit Chi cago L. B o n t h o u d, 3d oomp. 2e Div. (overige cijfers onleesbaar) van Lameyo Ophir. Tjip Cramer, 3e comp. Riel uit Socrabaja; René Henn es, Res. VI uit Brussel; K. v. Her turn, 3e Comp. 17 R.-I. uit Antwerpen T. Norderlcgor, 2e Comp. depotbat. uit Dnïtschland C. Smit, 3 T 3 R.-T. nit Galveston; d e V r e o s e, 3e Comp. I Bat. zonder Re giment uit België; W. Z i m m e r m a n s, 3 II 2 R.-T. uit Duitschland. G., Utrecht. Als er bij het vaste personeel der militaire hospitalen vacatures zijn, kunt gij in aanmerking komen bij dat personeel te wor den overgeplaatst. Wij raden u aan een ver zoekschrift daartoe aan het D. v. M. in te dienen. Militair personeel bij de militaire Zie- keninrichtingon mogen in het huwelijk treden, nadat zij de vergunning daarvoor hebben ver kregen en voor bon geldt dus niet als voor de sergeants der infanterie do bepaling, dat zij na het volbrengen van hun lRo. levensjaar ton minste 6 jaren als onderofficier hebban ge diend. Red. B. R., Assen. Veel kans van slagen kunnen wij u niet geven. Gij kunt evenwel eene poging wagen door een yerzoeksdhrift aan den Minister van Oorlog, langs den hiërarchiek en weg in te dienen. R e d. W. v. W., Delft en M. B. to Ede. Wij kun nen u niot met zekerheid zeggen ,of gij. wan neer gij trouwt, vergooding wegens kostwinner schap geniet, Dit is tor beslissing van don Bur gemeester van uw woonplaats. Gij kunt echter eene poging wagen en een verzoek tot den Bur gemeester van uwe woonplaats richten. Voor hen, die getrouwd zijn, en dc vergoeding ge nieten, blijft deze voortgaan. Red. J. v. S. Wageningcn. Tot 8 Januari was het periodieke verlof geschorst. Na dien datum treedt dit dus weder gewoon in werking en ligt het in den aard der zaak dat degene die op 22 December mot periodiek verlof zou den gegaan zijn, het eerst daarvoor in do ter men vallen en zoo vervolgens. Red. A. M. Bij opkomst van uwe landstormlich- ting kunt gij u voor de opleiding voor land- stormofficior opgeven, en zal men u dan tevens wel alle gowenschte inlichtingen verschaffen. Red. A. J. H. K. Hoeven. Als gij niet militie- plichtig of landstormplicht.ig zijt, kunt gij na eindigen van uw diensttijd als heroepsonder- officier gepasporteerd worden. Red. K. B. Hellevoetsluis. Richt een verzoek tot den burgemeester van uwe woonplaats om voor vergoeding in aanmerking te komen. Red. C. J. S. Laren. Uw ouders kunnen bij den burgemeester van uw woonplaats een verzoek richten om in aanmerking te mogen komen voor vergoeding wegens kostwinnerschap. Op 6 Januari 1916 zijt gij 81 maand onder de wa pens geweest en is uw eerste-oefeningstijd vol bracht, dus kunt gij dan in aanmerking komen voor landbouwverlof. Red. C. v. L. Katwijk. Om met klein verlof zijnde, zich naar Duitschland te kunnen begeven, moet gij toestemming aan den M. v. O. vragen. Red. J. de B. Vlissingen. Alle soldaten dienst doende als timmerman hebben recht op de toe lage. Uw vorige vraag is reeds beantwoord. Red. M. S. Als do omstandigheden hot noodig malcen en gij kostwinner zijt, kunnen uwe ouders in aanmerking komen voor vergoeding wegens kostwinnerschap. Richt een verzoek tot den burgemeester van uwe woonplaats. Voor de landstorm geldt hetzelfde. Red. G. G. M. Utrecht. Gedurende de 4 verlof dagen hebt gij geen rocht op de toelage als schoenmaker. Red. A. J. D. Wageningen. Richt een verzoek tot den Opperbevelhebber van L. en Z. om bij de hospitaalsoldaten te worden overgeplaatst. Red. K. de W. 326 L.W.I. Uw oplossing is goed. Red. Vergoeding bij bijzonder verlof aan den dienstplichtige. A. de B. Schoonhoven. Blijkens ministe rieel© beschikking van 6 Deoember 1915, af deeding dienstplicht No. 131 L is aan de burgemeesters verzocht er rekening mede te houden, dat, indien een dienstplichtige in het genot is van een bij tusschenpoozen ver leend bijzonder verlof, in vele gevallen als gevolg van het verlof, de inkomsten van den dienstplichtige zoodanig toenemen, dat er grond bestaat om, zoo aan de betrek kingen van dén dienstpliohtige vergoeding is toegekend, do vergoeding op een la^er bedrag vast te stellen dan wel geheel in te trekken. Red. Verloren voorwerpen. Laten liggen in den trein van Zwolle naar Nijberk op 5 Jan. j.l. een grijs-groene wollen das, gemerkt J. G. De vinder wordt beleefd verzocht het aan onderstaand adres te doen toekomen. De kosten zullen worden vergoed. Mil. wielr. .T. Gankema, 6e Comp. Wielr, 2e Divisie Veldleger. Gevonden voorwerpen. Ten bureele van den Plaatselijken Comman dant te Den Helder zijn terug te bekomen Een horloge met armbandHet Hoksenlied grijze schacot (D. Meester?); bajonetscheede 3935grijze overjas, gevonden in trein Haag- y Helder; rijgschoenen W. C. 1740; vjer kwar tiermutsen; groene overjas W. No. 45.05; grijze overjas W. No. 10 D 5117. Ingeval de eigenaar niot te Den Helder woont moet het eigendomsrecht door eene om schrijving worden bewezen, vergezeld van een duidelijk adres en do verzendkosten. Bovordormgen, mutaties, enz. De milicien-sergeant J. de Vroom© en de reserve-sergeant J. Grovelink van het le reg. inf, te Assen zijn bevorderd tot vaan drig. Tob mil.-eerg. zijn bevorderd de mil. korp. Ten Velde, van 3 .11 19 R. I., mil. korp."De Woerd, van 2 II 19 R. I. Een Afschoia. Sergeant F. v. d. Elshout schrijft ons uit Buiksloot Woensdag 5 Januari j.l. was het de dag waarop onze luitenant' detachementseomman- daut, do WelEd. gestrenge heer S w a v i n g, afscheid van ons nam, en het commando over gaf aan zijn opvolger den WelEd. gestreugen heer Rietsoma. Zeventien lange maanden heeft hij met ons omgegaan, mobilisatie-lief en -leed gedeeld. Zoodat we hem noode zien ver trekken, immers de verstandhouding die er heerschte tusschen commandant en onderge schikten was zooals het niet beter keu. In één woord, onze luitenant kon op zijn jongens reke nen en wij klopten nooit tevergeefs bij hem aan, indien" we zijn hulp noodig hadden. Daar om breng ik hem namens heb geheelc detache ment dank voor datgene ons bewezen en zal hij nog lang bij ons in herinnering blijven. Ik spreek daarbij de hoop uit dab heb hem in zijn nieuwen werkkring steeds moge welgaan. Namens heb gehecle detachement, Mil. sergeant F. v. d. ELSHOUT. Tooneeivereenïging 1-S1-6 Reg. Inf. Korp. I1'. Kalm ij schrijft ons: Lenige dagen geleden gaf de mobilisatie too- neelvereenigimg „Onze "V rije Uren" van het 6e regiment If. bat. 1 oomp,, voor een stamp volle zaal wederom een goed geslaagde uitvoe ring. Opgevoerd werd het blijvend mooie, karak terstuk „De Vrek", blijspel in vijf bedrijven van Molière, den govierden auteur. Dit, voor amateurs zoo uiterst zwaar stuk, wemelt van misverstanden, welke vaak aanleiding geven tot spannende momenten. Do hoofdpersoon uit het stuk ..Draaks de Vrek" heeft een neef, zijn pupil, welke eene verkaaring hoeft met een meisje, waarop ten slotte ook zijn oom ver liefd wordt. Doordat de neef nog onder voogdij van zijn oom staat en door do vrekkigheid van den laatste, geen geld heeft of kan bekomen, om zijn plan, hot meisje te huwen, tot uitvoe ring te brengen, besluit dc-zo ccn ge.ldlecning aan to gaan. Ten dien einde begeeft hij zich naar een makelaardeze handelt weder iu com missie voor den lieer Draaks, zijn oom. Bijzonder heftige tooneclen doen zich dan voor tussoheu den oom en zijn neef hij die ont dekking. Ken lunvoUjkunakelaar zorgt intus- schen dat beide hoeren hunno betrekkingen op dio jongedame handhaven, doch laat niet mer ken dat hij zich voor heiden interesseert. Bij zonder kluchtig is dan de ontknooping. Ook do hofmeester is verliefd op een nicht van don heor Draak», doch stuit op onoverko melijk© bezwaren. Later worde „Do Vrek" zijn geld ontstolen en gooft bij teruggave van zijn gold hun de zoozeer gcwcnschto toestemming tot hun huwelijk. Het gohocl is ccn uiterst beschaafd stuk en weid vlot en uitstekend gespeeld, terwijl dc grime, costumes cu decors, enz. in allo détails goed zijn verzorgd. Dc vcreeniging ©tolt zich gaarne disponibel in allo militaire kantonnementon voor do mili tairen op te treden, behouden© toestemming hunner superieuren en vergoeding der onlcoa- ten. Dosbctreffondo aanvragen gelievo men to richten aan den secretaris den heor Korp. F. KALM IJ, 6© Regt.'II Bat. le Comp. 'III Div. Veldl. Fort Kudelstaart bij Aalsmeer „Hoog". Mil. Swier schrijft ou«: 't Was 'zilverfeoatl De twee oude luidjes hadden 25 jaar, lief on leed met elkaar gedeeld feest zouden zij vie ren op hun manier. Zij wisten echter niet wel ls© verrassing hun in Fort Kudelstaart bereid werd. De dag der herdenking was aangebroken, de drukte, dio zuIIcb vooraf gaat, eveneens. 't Is 11 uur iu den morgen. Het muziekkorps, bestaande uit Landweermannen aldaar gele gerd, dood zijn toohfc naar de nederige woning van 't Zilverpnar, en brachten dit een lieer- lijk© ovatie. Het gevoel van vreugde van het Ziiverpaur en familie, laat zich niet beschrij ven, daarom hulde aan deze Landweermannen In de eersto plaats hulde aan den Fortcomman dant, door welks toedoen het feest volkomen is geslaagd. Hulde ook aan don kranigon pia nist, humorist en ceremoniemeester, en in 't bijzonder aan den beer Kors, welke zich voor dit feest bijzonder hooft geïnteresseerd, en ver der aan allo landweermannen in genoemd fort De humaniteit en goede verstandhouding schijnen in Fort Kudelstaart hoogtij te vieren. Waarom gaan alcohol gedronken? Mal. a. v. ■pouégravo sunrijit ons uit Helle- voetsluis: In een brochure „Werken ecu Volharden" bespreekt de heer Roodfictnkl do werking van aioonol op de volkskracht. Het goed gedocu menteerde opstel is waard door veie met ge heelonthouders gelezen te worden. Daar uit nu 't geval wel niet zal zijn, wil ik trachten, door er eenige uittreksels uit to knippen, door middel onzer „Soldatencourant" het voor naamste van den inhoud onder 't oog van vele lezers te brengen. Een ieder aie een open oog heeft voor de ellende, welke de alcohol over den mensch brengt, weet, dat er veel krankzinnigheid en vele andere ziekten, moord- en doodslag ont staan, welke oorzaak vaststaat, door het ge bruik in 't algemeen van dit afschuwelijk vocht. Bijna ieder kan in zijn familie of in zijn naaste omgeving poreonen aanwijzen welke met min achting worden aanschouwd. De oorzaak is dan alcohol. Niettegenstaande dit, blijven de menseden steeds dezen vijand, als een vriend beschouwen en hoewel vaak matig, toch blijven ze steeds de drinkgewoonte getrouw, en verde digen zij ook nog steeds die drinkgewoone. De ervaring leert ons, drankbestrijders, dan ook, hoe wij dan ook soms oreeren en strijden, dat ons betoog vaak uitloopt op do bewering nu ja, te veel dat keur ik af en ik zal ook nooit te veel nemen. Geheelonthouding 19 goed voor dronkenlappon, die menschen, die zwak zijn, maar ik ben overtuigd, dat ik kracht genoeg bezit, om het drinken te doen ophou den wanneer ik maar wil. Helaas, hoe vaak zien wij do menschen later het bewijs geven dat zij zich niet genoeg bewust waren van hun verkeerde overtuiging en in beschonken toe stand loopen. Hoe vaak gebeurt hot dan niet, de couraten vertollen hot zoo vaak, dat die mensehen als slachtoffers vallen. Hoe vaak le zen wij dat niet bij ongelukken, vechtpartijen en rechtzaken. De persoon stond steeds be kend als een goed oppassend mensch, doch be vond zich thans in beschonken toestand. Dit zijn nu nog maar gewone gebeurtenissen, doch de alcohol verwoest zoo menig verstond, ziel en lichaam, ja, zoo menigmaal het huisge zin. De drinkers, o.a. dc matigen, willen dit ont kennen, doch aan de hand der statistieken van rijksbureau x en van dokters, die de vraagstuk ken bestudeeren, gelukt het den heer Rood- schild volkomen om do waarheid van het boven- gesdhrevene aan te toonen. Zoo hebben in Frankrijk t. w. de dokters Magnou en Filassier den invloed van alcohol op het individu en zijn nakomelingschap nage gaan. Deze 6tudie is door die hecren gedaan in het departement de Seine. Zij zijn begonnen om al de krankzinnigen te zenden naar de kli niek St. Anna, waar zij voorloopig een onder zoek instelden. Dit geschiedde van 1867 af. Daar werd van elk een ziektegeschiedenis opgesteld, waarin voorkwam de geneeskundige verklaring van de waargenomen klinische verschijnselen en de inlichtingen van familie en do omgeving. Het aantal krankzinnige alcoholisten steeg van jaar tot jaar schrikbarend. In 1868 waren 14 der opgenomen mannen en 1.85 flor vrouwen alcoholist. Later, in 1887, werden in de statistieken niet alleen alcoholisten, maar ook diegenen opgenomen, bij wie do alcohol alleen de aanleidend© oorzaak werd van hun naUucinaties dit waren meest afstammelingen van alcoholisten)In 1S88 waren de verhou dingen 35 °/0 cn i6 In 1910 47 en 20 On- golukkigerv.-ijs zijn dronkaards niet steriel en dragen de kinderen langen tijd de lasten vs.n hun erfelijke belasting. Dit onderzocht bijv. dr. Bourneville. Deze constateerde dat onder 3271 van zullce gevallen er 1156 do vader een onmatig drinker was, in 100 gevallen de moe der en in 53 gevallen allebei. Van 308 geval len werden geen inlichtingen verkregen. Is 't genoeg lezer?! Brengt de alcohol ge noeg ellende over de mensehheid? Kunt gij u een oogenblik de ellende der zieken indenken, kunt u zich 't leed der rejo huisgezinnen, die vader, moeder, zoon of dochter zagen brongen naar hot krankzinnigengesticht, indenken? Doch n ij zullen nog een paar aanhalingen doen. Ja, zult ge zeggen, dit gebeurt nu in Frank rijk, en dit is nu zoo'n raar land, daar schij nen de menschen nu juist niet zoo goed hij hun verstand te zijn. Maar wij hier in Hol land, wij, die bekend staan als nuchtere'men schen. wij doen daar nu niet aan mede. Helaas, niets is minder waar als dat, ofschoon er geen cijfers van Holland instaan, toch weten wij dat or in Holland ook vele slachtoffers van koning alcohol zijn. Zij dio 't niet gelooven willen, raadplege maar eens hot werkje van dr. Vos uit Hellendoorn. Deze heer heeft aan de hand der statistieken en praktijk duidelijk uit eengezet dat 't alcoholisme zijn stempel op de lichamelijk© kracht der menschen gedrukt heeft. Als directeur-geneeesheer van 't Sana torium voor tubervuloselijders heeft hij daar zijn ervaringen opgedaan. De resultaten van die studies ziin dan ook belangrijk en ploitcn voor de geheelonthouding en tegen de drinkge woonte in het algemeen. Nu nog eenige cijfers uit Engeland: is een vergelijking gemaakt van sterfgevallen van 100,000 winkeliers van 35 tot 45 jaar. Zoo stierven daar aan alcoholisme 28 niet-herber- giers en 226 herbergiers. We nemen nu enkel maar hen dio nan alcoholisme (d.w.z. door over matig gehruik) gestorven zijn. U ziet den in vloed zoo ook op ander© ziekten, zooals kan ker. lomgtuibercnlose, zenuwen, hart. lever en nierziekten. Overal zijn do herbergiers hot grootst in aantal der gestorvenen. Zij die beweren, dat alcohol coed voor een mensch is, kunnen de gevolgtrekking hier wel uit maken. Ongevallen en zelfmoord vindon oolc vaak hun oorzaak direct of indirect in den alcohol. Ook levert de alcohol den rechtbanken veel werk. In België heeft men kunnen nagaan dat Trillingen van een wijnglas. Vul ©en glas van dun kristal en dat. hel der klinkt, bijna geheel met water en leg over den goed afgedroogdon rand een recht papieren kruis. Vouw do overstekende dee- len om het glas heen, om het afglijden te beletten. Als go nu het glas in trilling brengt, door met don natten vinger ergons over het op pervlak te strijken alsof ge hot goluid wouafc laten go venzal niot allow het glas con toon doen hooren, maar bovendien zal zich het volgende verschijnsel voordoen: als go onder eon dor armen van het kruis over 't glas gewrevon hebt, zal het kruis stil blij ven liggen; doch zoo go integendeel kot glas tusschen twee armen gewreven hebt, zal het kruis langzaam gaan draaien, alsof het aan een geheimzinnige.kracht gehoorzaamde, en eerst tot stilstaan komen, wanneer con der armen boven do gewreven plaats is geko men. Het is duidelijk dat go, door den vinger over het glas in het rond to bewegou, hut kruis kunt laten ronddraaien. Deze zeer oonvoudig© proef toont dus hot bestaan aan van do punten, wolko men in do geluidsloer do knoopen en buiken van eon geluidgevend lichaam noemt; do knoopen zijn do plaatsen, waar do rand v.w> het glas onbewegelijk is; als het kruis daarop ligt, blijft hot in rust; de buiken, zooals hun naam aanduidt, zijn daarentegen de plaat sen, waar do trillingen het sterkst zijn; daar boven kan het kruis dus niot stil blijven liggen; zij bevinden zich tusschen do knoo pen. in die districten waar 't cijfer van alcohol hoog staat, do meeste veroordéoUngcn gewold wor den. Nu, waard© lozers, ik hoop dot u nu eens een goed denkbeeld tracht to krijgen van wat alcohol ons brengt. Ik hoop dat u zich zelf eens zal afvragen, onder v.-ic u zich wilt scho ren onder dc drinkors of onder do drankbe strijders. Uit Amsterdam. Men schrijft ons „Dezer dagen werd to Amsterdam opgericht de Christelijke Militaire Mobilisatiö-voreoni- ging „Daniël"', en had Maandag de. eerste cur susvergadering in 't lokaal „Bethel" plaats. D© milicien \V. H. v a n L o o n, uit Halfweg, was uitgenoodigd en bereid gevonden dien avond een lezing to houden over „do Liefde". Na opening door den Vooorzitter, korporaal Eoogeveon, verkreeg do heer Van Loon 't woord, die nadat vooraf gez/mgon waren ver zen 1 en 3 van Gezang 195, voorlas 't bekende hoofdstuk in Gods Woord over do Liefde, nl. 1 Corinthe 13. Spreker stond eenige oogenblikken stil bij 4 verschillende punten, le. Aardseh© liefde; 2e. Onware liefde; 3e. Zendingnliefdo en 4e. Hemelsebe liefde. Het was een ontroe rend moment toen spreker verteld© over onware liefde, en 't voorbeelde aanhaalde van Scholts, di© even vóór zijn huwelijk blind werd en daar op van zijn toekomstige vrouw een weigerend antwoord ontvangende, biddend tot God ging om spoedig de Hemelscho Vaderliefde deelach tig werd. Het kort© doch ernstige woord was den tal rijken aanwezigen aangenaam geweest on had hun eenige prettig© oogenblikken verschaft. Op verzoek des sprekers werd vóór 'fc verlaten van 't lokaal staand© gezongen ©enig© verzen uit gezang 249. R"3ö Anjers. Mil. H. A. Vis, le Comp. Wielrijders, schrijft ons: Hot was avond. Zachtjes ging zuster Greta de kleine zaal rond en maakl© de noodig© be schikkingen voor den nacht. Hier schudde zij een kussen nog eens friseh op. 'laar plaatste zij een verkwikkenden drank binnen het bereik van een zieke, ginds sprak Asi.j een enkel be moedigend woord. Toen zotte\zij zich aan het einde der zaal aan de kleine tafel. Zij moest dezen nacht waken,. Gelukkig was haar dienst niet zwaar. De zaal telde maar acht patiën ten, waaronder eer. ernstig geval, 't Was een jong meisje, drie en twintig jaar, misschien tuberculose" had de dokter vastgesteld, toen zij. hu drie maanden geleden, opgenomen werd en sedert was zij steeds achteruit gegaan. Haar toestand was volstrekt niet hopeloos, maar de grooio bezorgdheid van den doktor bestond daarin, dat zijn patiënte volstrekt niet meewerkte tot haar herstel. Zij verlangde er niet naar, beter te worden, zei ze, zij ver langde alleen maar to rusten, want zo was zoo moe. zoo moe Zuster Greta deed al wat zo kon om do zieke wat op te 'beuren, doch nagenoeg zonder ge volg. Het mocht haar niet geluidten de belang stelling der patiënto voor een of ander to wekken. Doch zie, wat zuster Grota niet ge lukt was, vermocht een ander persoontje. Op zekeren dag kwam een nieuwe patiënte op de zaal, een klein meisje met een vroolijk, levendig gezichtje en ecu beider stemmetje. Al heel spoedig had zo ieders hart gewonnen en stond met elk op een vertrouwelijke voet, zelfs met „die arme zieke dame", zooals ze onze patiënte altijd noemde. lederen morgen prijkte geregeld haar tafeltje met een ruiker frisSche bloemen, haar van thuis gezonden, en even geregeld zonderde zij de helft ervan af voor haar zieke vriendin. Hedenmorgen waren het rose anjers geweest. AnjelierenEn de zieke had met iets meer levendigheid dan gewoonlijk gezegd: „Mijn lievelingsbloemen, hoo heerlijk!" Toen had ze een poosje stil voor zich uitge staard en plotseling gevraagd: „Zuster Greta, mag ik u een geschiedenis vertellen?" Zuster Greta had met een 'vriendelijken glimlach toestemmend geknikt en zich toen bij het bed neergezet. „Hetty-lief, ik luister; be gin maar." Hetty aarzelde nog even, maar in dc vriendelijke oogen der verpleegster al haar belangstelling lezende, vatte zij moed en be- gon: „U zult u wel niet kunnen begrijpen, zuster, dat ik ook eenmaal een gezond, vroolijk. levenslustig kind gee west ben; en toch is dit zoo. Wat meer zegt, ik was de drukste en vroo- lijkste van allen uit mijn omgeving. Toen ik achttien jaar was, was ik nog zoo zorgeloos, dat moeder menigmaal zei: „Hoe zul jij nog eens ernst leeren!" Zij zou het nu niet meer zeggen." Hetty wachtte even en ging toen voort: „Eep jaar later kwam hij. Ik leerde hem kennen op kantoor en daar hij bij mij in de buurt op kamers woonde, gingen we meermalen samen naar huis. Eens liet ik mij ontvallen, dat ik zooveel van bloemen hield, voornamelijk v vaji anjers, en den volgenden morgen vond ik een. bouquetj© rose anjers op mijn bureau. Be behoefde niet te vragen van wie ze waren, en van dien dag af aan werd onze omgang intie mer. Enkele weken later vroeg hij mij. Een jaar van ongestoord geluk volgde. Felix was mijn alles en hij hield oprecht veel van mij. Toen.., kwam do verandering. Hij leerde een. ander meisje kennen. Ik weet niets van ■haaiT, hdb nooit iets van haar 'willen weten,- zelfs haar naam niet eens. Alleen weet ik, dat zijn houding tegenover mij steeds koeler en onverschilliger werd, totdat hij het mij eindelijk bekende. Ik gaf hem zijn woord terug en van dat oogenblik af ging mijn gezindheid achter uit. Anderen hadden zich misschien over de teleurstelling heen kunnen zetten, ik kon dat niet. daarvoor had ik Felix te lief gehad. Dat is mijn geschiedenis", eindigde Hetty. „U ziet wei, heei belangwekkend is ze niet, maar een beetje kunt u nu wel begrijpen, waarom ik niet verlang weer beter to worden. Ik schrik terug voor het leven, dat mij zoo bitteren ernst leerde." Hetty zuchtte even en sloot de oogen. In nadenken verzonken bleef zuster Greta een poos voor het heel zitten. Zij had al weer een van die vele lijdensgeschiedenissen ge hoord, zooals er zoo vc-le waren, en zij wist hoe do meeste eindigden. Zou ook dit jonge meisje weder een slachtoffer zijn? FelixEven wierp do zuster een blik op haar zieke, die ingeslapen was; toen sloop zij lang zaam heen. Felix! klonk het in haar. FeKx! Zuster Greta moest dozen nacht waken. Doch ook zonder dat „moeten" zou zij den nacht wakende hebben doorgebracht. Bij liet bcliijn- sel van haar nachtlampje schreef ze een lan gen brief, dio haar blijkbaar voel hoof ."brekena kostte, want telken» legde zij do pon neer en rustte 'het hoofd in dc hand. Eindelijk wan Lij af. Zij. stak hem in do enveloppe cn vr-iz.-gi-kl© hom. Toen stond zij open naderde Uctly'b bed. Ileel zacht je* drukte ze haur oen kus op het voorhoofd cn fluisterde. „Als het gelukte, lieveling, ais hot gelukte!" Eenige dagen gingen kalm voorbij. Toen <kwam zus tor's uitgaansdag. Met een hartelijk, bemoedigend knikje nam ze afscheid van Hetty. Ze hadden de laatste dagen vod samen gesproken en Hetty had beloofd haar l>r«t to. zullen doen weer beter te worden. Zuster had' haar gewezen op al hot mooie en goede, dat er nog voor haar te doen viel. „Zooals u, zuster", had llctiy gewed. „Ja, ik zal mijn beat doen, zoo te worden cl u." En flauw glimlachond had zuster baar. gezegd: „Zorg ra aar allereerst dat jo weer gezond cn sterk wordt, dan zulten wo verder zien." Toen zuster Greta den volgenden morgen de ziekenzaal binnentrad. werd v ontvangen door een stralendcn 'blik van haar patiënte. Blijkbaar blij en gelukkig fluisterde Hetty haar toe: ..Alles is in orde,, ik heb con brief van hem; o, zuster, het i3 t© veel geluk!" De zuster zag in de blijde oogen on haar oogen schoten vol tranon. toen ze antwoordde: „Hoe heerlijk voor je. Straks lcom ik bij jo, hoor! Dan moet je me eens alles vertellen." En toen zuster oen uurtje later !>.j Hetty's bed zat, verteld© deze haar den inhoud van den brief. Hoe Felix gemeend had, die andere 'liever te hebben dan haar, hoo die andere hem nu echter geschreven had, dat zo eigenlijk toch niet bij elkaar pasten, dat zo zich vergist had en de verloving mar liever verbrak, en hoo hij toen tot de ontdekking gekomen was, dat nietes of niemendal ooit do plaats in zou kun nen nemen van haar, wier liefde hij onwaardig geworden was. Hij smeekt© haar om vergeving voor bet verdriet, dat hij haar had aangedaan en vroeg of ze hem wilde toeslaan hot verleden weer good te maken. „En?" vroeg zuster Creta. „We zullen het verleden geheel vergeten, zuster, on samen opnieuw beginnen", ant woordde Hetty, „dat heb ik hem al g«xfiro- ven. Van dat oogenblik af nam zij in beterschap toe en vier weken later nam ze afscheid van zuster Greta, om het blijde leven in te treden, hersteld naar lichaam en ziel. Vroolijk wuifde de verpleegster haar uit hot venster nog een laatsten groet toe. Toen keerde ze zich langzaam om, opondo een kleine lade en boog zich over don inhoud daarvan. Het was een ruikertje verdorde bloe men. Voorzichtig nam zij z© op en bracht ze aan haar lippen. De oogen vol tranen fluisterde ze: Felix!" Dankbetuiging. Bij dezë betuig ik, ook namens mijne echt genoot©, mijn hartelijken dank aan comman dant, korporaals en manschappen van het deta chement Heusden, voor het prachtige cadeau van hen bij mijn huwelijk ontvangen. A. VAN DER ZANDEN, en echtgenoot©. Oplossing Pandoerpraatio van de Pandoerclub „Regina" te Vreeswijk. No. 1 Schoppen 8 voor; Ruiten troef. No. 2 Schoppen vrouw. No. 3 Ruiten acht. No. 4 Schoppen tien. No. 3 Klaveren heor. No. 4 Klaveren aas. No. 2 Ruiten negen. No. 1 Klaveren boer. No. 2 Ruiten tien. No. 3 Ruiten zeven- No. 4 Ruiten aas. No. 1 Harten negen. No. 4 Klaveren vrouw. No. 3 Harten aas. No. 2 Schoppen boer. No. 1 Klaveren negen. No. 4 Klaveren tien. No. 3 Harten heer. No. 2 Ruiten vrouw. No. 1 Klaveren acht. No. 2 Ruiten heer. No. 3 Harten boer. No. 4 Harten tien. No. 1 Harten acht. No. 2 Harten zes. No. 3 Schoppen aas. No. 4 Schoppen negen. No. 1 Harten zerven. Speler verliest met dc zevende ronde. Inzender: Hblzr. G. Veldhuis, Schoonhoven. Een andera oplossing. 1st© slag: No. 1 Sch. 8, do. 2 ech. B„ no. 3 R. 8, no. 4 sch. 9. 2e slag: No. 3 kl. K., no. 4 kl. A., no. 1 kl. B., no. 2 R. 10. 3e slag: No. 2 r. V., no. 3 r. 7. no. 4 r. A., no. 1 h. 9. 4e slag: No. 4 kl. Vr., no. 1 kl. 9, no. 2 sch. Vr„ no. 3 h. A. •5o slag: o. 4 kl. 10, no. 1 kl. 8, no. 2 r. 9, no. 3 h. K. 6e slag: No. 2 r. B„ no. 3 h. B-. no. 4 h. 10, po. 1 h. 8. 7e slag: No. 2 h. 6, no. 3 ech. A., no. 4 sch. 10, no. 1 h. 7. Dus no. 1 verliest op harten 7. Overblijvende kaarten zijn no. 1 kl- 7, no. 2 r. K., no. 3 sch. K„ no. 4 sch. 7. Harten vrouw op stok. Ingezonden door do Pandoerclub „Het kan niet op", uit Epe. Avondbezighoid. Ingezonden door W. M. Klippel, 3-3S L.W.I. 1, 15 II wordt veel gebruikt in 't huis houden. 2, 6, 4, 5, 7 is een jongensnaam. 16, 10, 9, 8, 3, 12 gebruikt een metselaar. 19, 18, 8, 20 doet ieder mensch 9, 2, 2, 3 ziet men aan den hemel. 14, 2, 16, 17, 12, 8, 7 doet niemand gaarne. 15, 16, 17,"4 is een getal. 12, 5, 5, 9 gebruikt, men voor een paard. 1, 15, 11, 12 ziet men in sommige winkels. 18, 10, 8, 3 heeft ieder mensch. Mijn geheel bestaat uit 20 letters.ea behoort bij het legerf

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 3