St. 214. woensdag 29 December 19T5 Orgaan voor Leger en Vloot. Oorlogsnieuws. Onder redactie van D. MANASSEN. zijn nieuwe Keizer, Ons Oorlogsdagboek. Hst nieuwe Testament. TWEEDE JAARGANG. DE SOLDATENCOURANT ADRES DER REDACTIE EN ADMINISTRATIE PALESTRINASTRAAT 10, AMSTERDAM.. DIT BLAD VERSCHIJNT DRIEMAAL PER WEEK. LOSSE NUMMERS VOOR MILITAIREN 1 CENT, VOORBURGERS 3 CENT. ABONNE MENT VOOR MILITAIREN 0.75, VOOR BURGERS ƒ1.50 P. DRIEMAANDEN Voor Ad verten tién wende men zich tot onze Administratie. Palestrioastraat 10 AmsterdamPry's der Ad verten til'n per regel 30 cent. Voor Ingezonden Mede.' dodingen op do tweede, derde en vierde pagina dubbel tarief. Bij abonnement reductie. (Stol.) Die daad had Yoean-Sji-Ksii du vriendschap cn toewijding .bezorgd van Tsoe-iHsi voor zoover deze eerzuchtige oudo danie iemand Vriendschap eu toewijding schenken kon ma-ar hem den haat op den bals gehaald van prins, Tgjoeri, den broeder des keizers, aau wiè&i'dezö oji 'zqil sterfljod had opgedragen, op "Yooii.jx-Sji-Kai wraak te nemon. Maar door de gunst der keizerin-weduwe werd hij eerst onder-koning van Sjautoon.g en later onder-koning van Tientsin. Reeds bij het leven van Tsoe-Hsi, had prins Tsjoen pogingen aangewend, om do politielet positie van Yoean te ondermijnen. Daarvan worden aardige staaltjes verhaald in het mooio werk van Bland en Blackhouse: China onder de- Keizerin-We-dniee. Toen Yoean in 1908 zijn vijftigsten verjaar dag vierde, overstelpte de keizerin hem met kostbare geschenken. Do genade van deze groote vrouw was als ecu schitterende zonne dag; de onweerswolken, met donder en bliksem hieven wel uit tot den avond. Of de keizerin door lmar kostbare geschen ken den nijd wilde verbergen tegen den man, die zoo hoog in aanzien gestegen was, en die zoo populair scheen, dab zij hem zelfs niet meer aandurfde, wijl hij do eerste man in China was, die een goed georganiseerde, goed gewa pende en goed gedrilde legermacht bezat dat vermeldt, de geschiedenis niet. Al weet zo rtvel mode to deelen, dat het hof cn do Mantsjoe- iprinsen die macht van Yoean-.Sji-Kai onder vonden als een rechtstrceksöhe beleediging. Die gevoelens bickeu liet 'best op dien vijf- tigsten verjaardag. Onder do vele prachtige kakemono's, die op dien dag in hot huis van den gouverneur van Tsjili worden gezonden, behoorden er twee;, die groot opzien baarden. "Want op hot ceno stond een opschrift-, dat klaarblijkelijk de bedoeling had de aandacht van keizerin Tsoe-Hsi op Yooan-Sji-Kai's heer sol) zucht to vestigen: daarop stond in prachtige Ghineeseho letters geschreven: ..De oe dag van do 8e maand van het jaar "Woo iShen." Dat was de dag waarop Yoean-fSji-Kai naar Yoeng-Loe was gegaan, om hem. te waar schuwen voor de plannen van keizer Koeaug- iFIsu, waardoor de onttroning van den keizer .veroorzaakt werd En op de a.udere stond: ,,Mogo Tsoc-H-ü tienduizend jaar leven! Moge X. Excellentie iToean-Qji-Kai tienduizend jaar leven!" Dit was niet minder dan majesteitsschennis. De woorden „Waai 'Sui", die tienduizend jaar ibeteekenen, mogen nooit op een onderdaan van den troon worden toegepast. Slechts de keizer en do keizerin-weduwe liaddon recht op zulk een langen levensduur niet de minister of gouverneur, hoe hoog hij overigens ook ge plaatst mocht zijn. Het was duidelijk, .flat een vijand van Yoean 'dia beide kakemono's had gezonden, als een 7 3ste week. Van 20 tot 27 December. 20 Dec. Aan bet Belgische front neemt de wederzijdsehe actie toe. Alle troepen van de Soevla- baai en in de, Anzac-zone (G-alli- poli) zijn met kanonnen en voor raden overgebracht naar een ancrer operatietooueel. Op Albaneesch grondgebied beeft oen botsing plaats gehad tusschen Grieken en Bulgaren, waarbij aan beide zijden gewon den vielen.. Het, congres van do Federation Socialiste de la Seine verwierp met 9947 tegen 545 stommen bet voorstel bot hervatting der inter nationale betrekkingen. 21 Dee. Generaal Roessky, commandant van de Russische legers op bet noordfront, wordt van zijn ambt ontheven De Rijksdag keurt bet nieuwe worlogscrediet goed. Negentien leden van de scc.-dem. fractie ■temmen tegen. Haase treedt als voorzitter van de fractie af. herinnering aan den dag, waarop hij zijn keizer had (ver raden, en als een beschuldi ging tegen Yoean, dat hij zich op een lijn stolde met de kei zerin door een onhandigheid van Yoean's bedienden waren zij tusschen de andere ee re- rollen opgehangenen vele prinsen en hooge ambtenaren hadden die rollen gezien, voordat Yoean. last kon geven ze te verwijderen. •Na den dood van Tsoe-Hsi werd Yoean door prins Tsjoen uit zijn ambten ontzet en ver bannen. En zoóals hot steeds in China gaat, verlieten alle vrienden den vroeger machti gen onderkoning, tiaar de zon der genade hem niet langer bescheen. Terwijl zijn zoon Yoeam-Ko-Ting in de hoofd stad do belangen van den vader behartigde, begaf deze zich. naar zijn landgoed Wei- fei, waar hij achter hooge muren, beschermd door een sterke lijfwacht, van do bui tenwereld geheel afgesloten, zijn tijd doorbracht met het -\crzorgen van zijn laurier- en jasmijnboomen. met zijn zijde rupsen, met liet maken van gedichten of het schilderen op zijde; daar kon men hem urenlang op den vijver zien rondvaren in zijn kleine kano, om fee visseken. Hij leefde er als een boerhij liep er rond met zijn donkergekleurd ge zicht onder een gevlochten punthoed, in een bruin kleed van x>almbast eu liet zich noch mei het hof, noch met de politiek in. Hij bemoeide zich slechts met zijn vrouwen, die in zijn leven een groote rol hebben gespeeld. Maar do regent, prins Tsjoen, wa§ niet de fnan, die in den moeilijken overgangstijd de regeering van het land voeren kon. Hij was een zwakkeling, die niet tot een besluit kon komen, en di© geen schijn van persoonlek ini tiatief had. De revolutionnairen, die door do ijzeren hand van keizerin Tsoe-Haï waren on derdrukt, traden overal op, en steeds meer werd de vrees geuit, dat bet Ghineeseho rijk zou ineenstorten. De hofkringen echter wilden de verschijnselen niet zien of-niet, erkennen; totdat in October 1911 iu Woetsjang de revo lutie uitbrakspoedig was het, of overal in China xevolutionnaire woelingen zouden uitr breken. De keizerlijk© troepen schenen do op standelingen niet aan te kunnen of tc durven. „Als de duivel in nood zifc, leert li ij bidden", zegt het spreekwoord. Zoo ging het ook met het Ghineeseho hof. Toen de golven der revolutie hoog opsloegen, werd Yoean, die in Tsjang-ti-foe, in het zuiden in ballingschap leefde, teruggeroepen. Aarzelend, tegenstrevend gaf hij toe aan den wenscli van den regent, en aanvaardde de. pos ten die hem werden opgedragen. Maar hij wantrouwde zoozeer de hem bewezen eer, dat hij zich altoos omgaf door een sterke lijfwaolrt, 'eu dat hij zich in zijn Yamen te Peking door driedubbele wachtposten beschermen liet. Wat Yoean deed om do dynastie to behouden is met enkele woorden'te vertellen. Hij begon met de opstandelingen to onder bandelen over een wapenstilstand. Want hij wilde bloedvergieten voorkomen, cn een ver zoening tot stand brengen tusschen den troon ,.die het niet had verstaan zich van de liefde des volks ie verzekeren", en de opstandelingen. Stap voor stap wist hij van de dynastie do eone concessie na de andere to verkr ijgen on zoo hij met meer kracht, met meer doortastend heid ware opgei reden, zou bij nog veel meer be reikt hebben. Maar Yoean is tegenover do mis bruiben der dynastie niet draconisch genoeg geweest. Om verbetering te bunnen aanbren gen, moet het kwaad met wortel en tak worden uitgeroeid. Yoèan schrikte er echter voor terug, om de bende parasieten, de vloek van China, de 40,000 gesnederen, eunuchen cn slaven uit het paleis to verdrijven. Het resultaat was editor, dat Yoean-Sji-Kai, na langdurige onderhandelingen voorloopig tot tweeden president de eerste was Siin-y.it- Scn - van de Ghineeseho republiek werd be noemd. Vergeefs poogde Yoean do leiders der radi cale revolution na ire groep door lioogo tractc- menten, door mooie baantjes en door eereteeke- nen aan den nieuwen toestand te gewennen. Deze would-be-revolutionnairen konden het samenzweren niet meer laten; zij ontwierpen liet eene complot na het andere, en bereikten ■daardoor slechts,"dat de positie van Yoean-Sji- Kai steeds sterker werd. Eindelijk gevoelde bij zieli zoo krachtig, dat hij aan do Nanking- part ij openlijk den oorlog kon verklaren. Hij wist door zijn krachtige maatregelen do oppo sitie vólkomen Ie onderdrukxenzoowel m het parlement als daar buiten, en wist te bewor- ken, dat hij met groote meerderheid tot presi dent der Republiek werd gekozen. Dit is nu ruim twee jaren geleden. Op 10 October 1913 legde hij den eed af op de grond wet, belovende de plichten van president der Republiek getrouwelijk tc zullen vervullen. En in die twee jaren is Yoean-Sji-Kai er in geslaagd een zekere orde on rust in China to herstellen. Zijn positie heeft hij versterkt en bevestigd, en door do feitelijke ontbinding van het parlement, is Yoean-Sji-Kai dc alleenheer- scher geworden in China, Reeds lang heeft hij dc plannen, .wier uit voering onder de Mantjces do aanleiding tot do revolutie was, weer opgenomen; hij cen traliseerde de regeering met alle middelen, die hem ten dienste staan, in de eerste plaats door nationaliseering der spoorwegen en door het vormen van een leger. En wanneer hij thans, naast de positie en de rechten van den keizer, die hij reeds geruimen tijd bezit ook nog den naam, den titel aanvaardt, dan doet hij dat in volkomen overeenstemming met den wensch van het volk. Dan zou het land voor het eerst sedert eeuwen weer een krachtige persoonlijkheid aan het hoofd hebbfcn. Eu te vens een keizer, die geen geweldenaar is. Want Yoean-Sji-Kai is een Chinees die geen andere taal kent dan de zijne, geen ander land dan Japan en China die.een Chineescbo 'ziel beeft en die dus een philosifisehe berus ting als het hoogste goed beschouwt. Begeleid door zijn soldaten gaat hij van het paleis naar zijn yamen, en van zijn yamen naar liet paleis, zonder zelfverheffing, even kalm als toen hij in verbanning werd gezondenzon der zich zelfs op te winden over de bommen, die naar zijn draagstoel werden geworpen. Want hij i3 overtuigd dat hij een arbeidsveld, voor zich heeft, en dat de geesten 'zijner voor vaderen hem zullen beschermen. Zijn verheffing tot keizer za! wel nergens tegenstand ontmoeten, dan waarschijnlijk al leen in Japan. Japan toch beschouwt China als een natuurlijk economisch expansie-gebied, als een domein, waarop het nu eenmaal recht heeft, en waaruit het eiken anderen invloed moet trachten uit te sluiten. Een GQimeeseh rijk, onder bestuur van Yoean-Sji-Kai als keizer, moet met do wen- schen en verwachtingen van Japan in krasse tegenspraak zijn. Want de Japanner is, niet alleen nu. maar sedert 1893, de meest gehate man in China. De protesten van Japan tegen de verheffing van Yoean-S ji-Kai zullen echter weinig baten want al zijn de andere groote mogendheden van Europa ook op ieder gebied in strijd, de erkenning van het keizerrijk China zal voor geen van allen een ernstig bezwaar oplevert], omdat zij overtuigd zijn. dat alleen een krach tig en eensgezind Chineesch rijk onder bekwa me leiding,, een waarborg zijn zal voor den vrede in Azië, eu voor de toekomstige econo- miscke betrekkingen. Chr. N. BERICHT. Het nummer 2i© van Da Soidatencouran' za! met hst oog op den Nieuwjaarsdag een dag vroeger dan gewoonlijk verschijnen. Geen audiëntie. Blijkens bericlit in de „Staatscourant" wordt Donderdag a.s. door den Minister var» Oorlog geen audiëntie verleend. Generaal Do Web en 118 andere rebellen, wegens hoogver raad iu verband met de rebellie veroordeeld, worden iu vrijheid gesteld. De Russen bezetten iu Perzië Koem. Het Lagerhuis geeft machtiging tot inlijving van nog een millioen man. Iu de tweede Amerikaausche nota wordt verklaard, dat niet kan worden ingegaan op het ver zoete van Oostenrijk om nadere gegevens. In clen Blzas worden uitge breide wederzijdsehe troepenbe wegingen gemeld. In de begrootingscommisaie legt minister SasonoPclen klemtoon op hef. belang van het Perzische front. Generaal de Casteinau inspec teert de Saloniki-stelling cn stelt met generaal Sarrail ke,l plan de campagne vast, waarna hij naar Athene vertrekt voor een audiën tie bij den koning. Lloyd George spreekt te. Glas gow een groote vergadering toe van bestuurders van vakvereeni- gingen eu meesterknechts en wijst Be toestand in den reuzenstrijd. Yoorzoover wij nu reeds kunnen nagaan, zijn de Kerstdagen wij rustig verloopcn. Een vredes feest is het daarom niet geweest; de Amerikaan Ford, die als vredesstiekter wilde optreden en beloofde, dab met Kerstmis do strijd zou rus ten, beeft nu zijn poging opgegeven cn is naar zijn land teruggekeerd. Wij hebben ons van zijn trachten, dan ook niets voorgesteld. Do strijd duurt voort, als altijd, maar hij is in den laatsten tijd veel kalmer. Van bijna allo oor- logsterreinen komen berichten, dat er weinig of mets is gebeurd. In den Balkan was het dezer dagen al heel stil. Uit Berlijn en Weenen werd zeer laconiek geseindgeen nieuws van heb Zuidoostelijk oorlogsterrein. Uit Parijs kwam zelfs het be richt. dat de vijand, dus de Duitchers en Oostenrijkers en de Bulgareu, nog geen poging hadden gedaan om de Griekscho grens over te trekken. Do strijd in Griekenland zou dus nog niet ontbrand zijn. Dat men hem niettemin in do kringen der geallieerden wel verwacht, blijkt uit de versterking van Saioniki. De Fransdie generaal Casteinau is daar aangekomen eu op de noodzakelijkheid van sa menwerking van geschoolde en ongeschoolde arbeidskrachten. Heb Perzische ministerie is ontbonden. Do sjah benoemde prins Finnan Firma tot premier. Het was een Testament als elk ander, sl- thans stond er niets meer in dan iu elk ander. Maar het was mooier, in bruin leder gebonden, do bladzijden waren verguld op snee, de druk was frn.ai en het boek was zoo klein, dat men bet gemakkelijk in zijn zak kon steken. Rec tor Schreiber bediende er zich van, wanneer hij in een meisjesklasse onderricht in den gods dienst gaf. Hij legde heb dan altijd zeer zorg vuldig tusschen de twee inktkokers vóór zich op don katheder. Heden stond ook weer godsdienst op den rooster. De huisklok liad 'zooeven met schrille slem liet begin van het onderricht aangekon digd. Do meisjesstemmen der tienjarigen ver- stemden tot fluisteren, en ook dat hield weldra op, want op de gang werd het bekende schoe nen gok raak van rector Schreiber gehoord. Terstond daarop trad hij binnen, de rector, oen mail met vriendelijke oogon en het vader lijk uiterlijk, dat ze allen zoo gaarne mochten. IIij scheen vandaag bijzonder goed geluimd te hoeft er de troepen geïnspecteerd, herhaaldelijk geconfereerd met de Engelsche en Fransehe commandanten en hun te kennen gegeven, dat bij tevreden was over hetgeen hij gezien had. Casteinau vertrok daarop naar Athene, waar hij een onderhoud zou hebben met koning Kon- sta ntijn. Het hevigst schijnt er in de laatste dagen ge vochten aan het Westerfront, toch zijn do gevechten daar van thans niet te vergelijken met vroegere. Maar berichten uit Fransehe bron vooral maken melding van zware beschietingen in de buurt van Lombaertzijde in België en iu dc Vogezen, waar de Duitschers weer aanvallen deden op do Fransehe stellingen ten noorden van Hartmannsweiler. Verder is do artillerie in dc weer geweest in Artois en Champagne, waar do Franscbcn veel schade zouden hebben aangericht. Van liet Oostelijk oorlogsterrein kwamen al leen meldingen van patrouillegevechten hier en daar en in do berichten van den strijd aan do Oosten rij ksch-I taliaansche grens hooren we tel kens den naam Tolinein en wordt er gewag ge maakt vau het bvuggehoofd aldaar. Doch succs- eeu van eenigen aard schijnen nergens in Euro pa behaald te zijn. Wel buiten Europa en dan in een gebied, dat langzamerhand al meer in den oorlog schijnt te worden betrokken, nl. Perzië en het aangren zend gebied. Dat aangrenzende gebied is dan in het Westen Mcsöpotamië, waar reeds lang de Eiigelschen en Turken met afwisselend geluk een heeten strijd voeren in het Oosten Afghanistan. vaar de Mohammedanen ook thans op het oorlogspad zouden zijn en opruk ken naar Britseli-Indië. De strijd in Perzië is van veel grooter belang dan menigeen zich misschien voorstelt. Dit Aziatische rijk is in de laatste jaren een speel hal geweest van de Russen en Engelschen, die liet vrijwel onder elkaar hadden verdeeld in twee invloedssferen, een noordelijke Russische en oen zuidelijke Engelsche. De Russen vooral wilden in Perzië iets meer dan alleen invloed en in 'b noorden des lands trokken bun troepen telkens do grens over. Bijna van 't begin van den oorlog af hebben de Duitschers intusschen een politiek spel gespeeld te Teherun en de Perzische regeering, het Perzische volk be werkt, dat toch reeds den Brassen, en dus den goallieerden, niet gunstig was gezind. Het ge volg daarvan is geweest, dat Perzië zich vrij duidelijk voor do centralen heeft verklaard. Do strijd in Perzië is dus ontbrand. Rus sische troepen zijn uit den Kakausus, in bet noorden, Perzië binnengetrokken en zijn reeds vrij ver zegevierend in dit land doorgedrongen. In de laatste weken heeft de toestand zich daar tamelijk snel ontwikkeld; naar 't zuiden door dringend hebben de Russen reeds Ham ad an be zet, dat ongeveer 200 mijlen .ten westen van do hoofdstad Teheran ligt en ongeveer even ver ten oosten van Bagdad in Mesopotamia. Thans schijnen de Russen rechts en links op to ruk ken, bet snelst naar den kant van Teheran, dat zij denkelijk weldra in hun macht zullen hebben. Doch liet is hun waarschijnlijk voornamelijk om Bagdad te doen. De Turkseke stad van zooveel beteelcenis" ook voor den met Duitsch geld aangelegden spoorweg, bedreigen de Engel sehen van 't zuiden, vandaar de dikwerf zware gevechten in Mesopotamia. Gelukt het nu de laatsten oin door Sfesopotamië Bagdad te naderen eu kunnen de Russc-n'er uit Perzië en den Kankasus komen, dan is een weg ge opend, waardoor de Russen in verbinding ko men met hun westelijke geallieerden, en kun nen deze laatsten langs de Perzische Golf hun bondgenoot van het noodige voorzien. Mot het oog op deze mogelijkheid is de strijd in Perzië van zeer groot belang en is het ook tc begrij pen, waarom de Turken in Mesopotamië zoo hardnekkig hun best doen do Engelschen tegen ie houden. OUÏTSCKLAND Betoogïngen te Eerlijn, BAZEL. Het sociaal-democratische blad „Volksrecht" meldt, dat er Dinsdag te Ber lijn duizenden zich Unter den Linden wilden verzamelen om voor den vrede te betoogen. De politie had echter voorzorgsmaatregelen genomen en alle straten naar het Rijksdag- gebouw leidende, waren afgezet-. Hindenburg over zijn werk. Een oorlogscorrespondent van de „Berl. Zeit. am Mitt." heeft een onderhoud gehad met Hindenburg. Iu dit onderhoud kwa men ter sprake de slag bij Tannenberg en het groote waagstuk om Rennenkampf bij Gumbinnen eenvoudig te laten staan en de troepèn, die het land tegen hen verdedigen moesten, naar het merengebied te brengen. ,,De verkenningsdienst van de Russen was onvoldoende" zei de maarschalk„Rennen kampf meende dat de Duitschers zich voor Koningsbergen zouden verzamelen en dat liet Nareflcgor uit het Zuiden zou komen om lijn, ten minste zijn oogen schitterden zoo vroo- Iijk bij de begroeting van zijn klasse. Gezang en gebed waren voorbij. De meisjes zetten zich neder. Evenzoo nam rector Schrei ber plaats. Vooaf echter tastte hij in zijn zak eu haalde er zijn Nieuw Testament uit, waar na u allo kinderoogon met zooveel bewondering hingeu als aan iets bijzonder heerlijks. Heb onderricht liep tot zijn groote tevreden heid zonder stoornis af. Do blikken der leer lingen waren steeds op het gelaat van den rec tor gevestigd. Slechts één paar oogèn konden dien da.g niet vol en blij naar don katheder op zien. Zo koken slechts steelsgew ijze naar het Nieuwe Testament met de glanzende goud srede. Eu een licht rood kleurdo het, mooi kin dergezichtje. Heb was Charlotte, die daar op de achterste bank zat een der beste leerlingen van rec tor Schreiber maar vandaa'g had ze nog voor geen enkel antwoord den vinger opge stoken. Het uur was voorbij.. Met een vriendelijk knikje verliet rector Schreiber bet vertrek, zijn Nieuw Testament op den katlieder acll._ latend. Hij bad het eerstvolgend uur les in de zelfde klasse. Met zijn verdwijning begon aan stonds weder bet vrcolijke en levendige gesna ter, dat rumoerige, wat onverstandige paeda- gogen gauw aan kwaadwilligheid toeschrijven. Paarsgewijze verlieten de kinderen het lokaol, om de 15 minuten pauze op het schoolplein door te brengen. Charlotte was de laatste in de rij. Zwijgend zich mot lien to voreenigen. Het gevoel van verantwoordelijkheid was destijds niot go- ring. Jk herinner mij nog do menigte Oost- Pruisischo vluchtelingen, die rechts.cn links van den weg kampeerden, omdat de wegen vrijgehouden moesten worden voor troepen transporten. Ik besefte dat M deze menschen reddeloos verloren waren als zijn plan niet ge lukt was. Er was geen mogelijkheid hen in vei ligheid to brengen." De correspondent vroeg Hindenburg hoe het hem mogelijk was geweest den last van deze verantwoordelijkheid te dragen. „Men vat die taak als plicht op" was liet antwoord, „en dan, als ik mij zoo mag uitdrukken, als een studie, als do oplossing van een wetenschappelijk vraagstuk. In spanning denkt men: kan hij het beter of ik. Met dc oplossing van dit vraagstuk is men zóó vervuld, dat daarnaast voor niet:, anders plaat.-, is. Eerst als alles voorbij is kómt men weer tot bewustzijn hoo zwaar de- verant woordelijkheid was." Bevroren ledematen. In de „Deutsche ined. Woche" echrijit di\ Burk over bevroren ledematen. Als gewichtig ste ooi-zaak beschouwt- men algemeen lang be wegingloos staan, knielen of gehurkt zitten, b.v. in natte loopgraven, slijk, sneeuw enz. Een andere oorzaak noemt de schrijver, nog, do onmogelijkheid het schoeisel uit te trekken, dat inkrimpt en daardoor den bloedsomloop stoort. Nauwe 6choenen en puttees doen in dit opzicht veel kwaad. Het misbruik van alcohol en tabak spelen eveneens eeh zekere rol en ook al te sterke voeding, zooals inen in het begin van den Balkanoorlog heeft waargeno men. De behandeling richt zich naar de hevig heid van de gevallen. Een omhoog leggen van het bevroren lichaamsdeel, afwassehen met brandewijn, inwrijven met kamferzalr, lauwe afwasschingen en baden benevens voorzichtige massage zijn in de lichtste gevallen, waarbij geen blaren voorkomen, aan te bevelen. Pro fessor Unna beveelt bestrijking met Ichthyol en bij builen inwrijven met de menging van 15 gram jodiunitinctuur en 5 gram looizuur aan, en daarnaast heete voetbaden en massage. Gla- scwald zegt dat de schoenen niet waterdicht mogen zijn, omdat zij dan de verdamping ver hinderen en er op deze wijze een met zeer dunne lucht gevulde en zeer waterhoudende ruimte ontstaat d:o een goede warmtegeleider is. Dr. Rambarger beveelt bij bevriezingen inwendig gebruik aan van chloorkali, dat hij met veel succes bij winterhanden en -voeten bij zich zelf en anderen heeft gebruikt. ENGELAND. Een vorstelijke gift. Sir Eruè&t C'assel, heb in Duitscliland ge boren lid van den Privy Council", heeft aan het „Times"-fonds ten bate van het Roode Kruis en van de „Order of St. John", een bedrag van 25,000 in aandee- leu oorlogaleening ten geschenke gegeven. FRANKRIJK. Van het Westeiiik Qorlogaterrein. PARIJS. De Fransehe artillerie trad zeer actief op in Artois ten zuiden van Baiïleul en ten zuiden van Atrecht en had succes in Champagne, waar zij arbeidende troepen uiteendreef. Een welgemikt schot deed een munitie-depot in Woëvr"n de lucht vliegen. Een Fransehe batterij trof een munitie- trein, die stilstond aan het station Hachi- mette in de Vogezen. Waarnemers zagen, dat er een hevige ontploffing plaats had. LONDEN". Benige activiteit in het wer ken met mijnen ten zuiden van het Kanaal van La Bassée. Een mijn van den vijand vloog uiteen, zonder onze loopgraven te be schadigen. Onze artillerie ten noorden van de Somme trad met succes op tegen de stellingen van den vijand ten oosten van Albert. Op andere plaatsen bij tusschenpoozen artilleriegevechten van weinig beteekenis. BERLIJN. Bij het voortdurende regen weer was de gevechtsaetie op het grootste deel van het front slechts gering. Levendiger was de actie in de streek ten noorden van Albert, op enkele plaatsen in Champagne en in de Vogezen, ten noorden van Senn- heim De Hartmannsweilerkopf, PARIJS. De Duitsche. leger berichten van 22 en 23 dezer geven een onj-uist verslag van hetgeen plaats had bij den H a rtm nns.wei 1 e rkopfTn den loop van den aanval vau 21 December waren zekere deelen van den Franschen linkervleugel niet tevreden met de bezetting der Duitsche werken, die bun aE doel waren aangewezen, voortgegaan tot voorbij die werken. Het waren deze troepcnafdoelingon, die in een tegenaanval van 22 Dcc. naar de loopgra- ven, van waar ze waren gekomen, moesten teruggaan. Aan den rechtervleugel behiel-. den do Franscbcn niet alleen hot op 21 Dec. gewonnen terrein, maar ze wisten dat zelfa nog belangrijk uit tc breiden. In strijd met de bewering in liet Duitsche legerbericbt, bedraagt het aantal valide gevangenen dooi de Franschen gemaakt 1300. 'Het totale aantal der Fransehe verliezen aan gedooden, gunden en gevangenen gaat het cijfer van 1300 niet te boven. Bij Metzeral mislukte geen enkele Fran sehe aanval, om de eenvoudige reden dat op dat punt geen aanval werd gedaan, zoo min als aan den H.ilsenfürst. De zorg voor de gewonden. De correspondent van de „Daily Chro nicle" to Parijs deelt aan zijn blad de resui- taten van eon onderzoek van den bekenden statisticus dr. Jacques Bertillon omtrent de sterfte hij de gewonden in Frankrijk mede. Er komen volgens Bertillon's statistiek slechts IS sterfgevallen op 1000 gewonden voor. In vredestijd stierven in dc Parijsche gasthuizen 106 per 1000. Ter vergelijking diene, dat iu den Krim- corlog tegenover 1000 herstelden 367 sterf gevallen stonden. Het is bovendien een verblijdend toeken, dab het sterftecijfer bij do gewonden in de Fransehe hospitalen sedert het begin van den oorlog steeds lager is geworden. In Sep tember 1914 bedroeg het nog 45, in October steeg het tot 53 per 1000, maar sindsdien is het geregeld afgenomen, tot het tegen woordige lage cijfer was bereikt. De Franscho granaten. Naar de Duitsche luitenant-generaal Rohno iu dc Cmschav. berekent, zijn van Fraitócho zijdb 100.000 granaten per dag niet meer vol doende. __Dc door de ITanechcn racestal gebruikte 75 m.m, granaten worden uit stalen stangen van 32 m.rn. dikte vervaardigd.* Eoret wordon de staven in stukken gesneden, iets langer dan de te vervaardigen granaat. Daarna worden zij door een stempel pers onder een druk van 200 attn. uitgehold, het staal Ï3 dan nog rood gloeiend. daarna wordt het witgloeiend ge maakt, het bereikt een temperatuur van 1000 graden en door een hydraulische pers wordt de gebogen vorm aan do granaat verleend. Do granaten worden vervolgens gehard cn lang zaam afgekoeld om aan het staal de noodige rekbaarheid te geven. Daarna worden do gra naten aan een waterproef van 1400 K G. onder- worpen. In het pyroteehniseh laboratorium voorziet men ze van do springlading en de ont steking. Do commissio onderwerpt ze daarna I nog aan strenge proeven. Uit elke duizend I stuk worden 20 genomen, die zeer nauwkeurig worden onderzocht. Ten slotto worden uit elko leverantie 12 granaten zonder lading afgescho ten en nadat zo weer ongezocht ziin, onder zocht. RUSLAND. Van het Oostelijk oorlogstooneel. PETROGRAD. Ten zuidoosten van het station Tsohartorysk verdreven wij een Duitsdien wachtpost en deden wij met succes een aanval op een te hulp snellend detache ment. In de streek van Pugatechewka, ten. noor den van het dorp Murawitze, omsingelden wij eeu afdeeling verkenners en namen ze gevangen. Ten noorden van Butschasch drong een onzer afdeelingen het dorp Petlikowtzke, waar zich een Oostenrijksche post bevond, binnen. In het daarop volgende gevecht werd een gedeelte der Oostenrijkers gedood, terwijl de rest op de vlucht werd gedreven. BERLIJN. Duitsche patrouiHe-onderne mingen iu de streek van Dunaburg hadden, succes. Vrij sterke Russische verkenning.-- afdeeliagen werden ten noordwesten van Tsartorysk en bij Berest.iany (ten Z.W. vau Kolki) teruggedreven. In den Kaukasus. PETROGRAD. In de Siwrilschai-vallei ten zuidoosten van het Tortoemghel-raeer belette ons vuur de Turken den arbeid aan versterkingswerken voort te zetten. Onzo troepen sloegen een sterke afdee- ling vijandelijke cavalerie terug naar het westen van Melazgliert. liep zc tot aan do deur, maar plotseling keerde ze zich met een schuinen blik op haar school kameraadjes om, en overtuigde zij zich nog maals, of haar achterblijven niet was opge merkt geworden. Do pauze was geëindigd. Het volgende les uur bcgou. Bedrijvig gesticuloerend trappelde hot kleine gezelschap weer het lokaal binnen, totdat rector Schreiber door zijn verschijning do clrukte tot bedaren bracht. Verbaasd keek hij naar den katheter, en vervolgons wierp hij een vragonaen blik op de klasse. Het Nieuwe Testament was verdwenen; zijn goudsnee glansde niet meer op de gewone plaats. Toch zei.hij niets. Het was immers mogelijk, dat een collega gedurende de pauze het boekje een oogenblik had geleend. Aan het verbaasd vra gen der oogenvan de kinderen maakte hij een einde, door met het onderwijs aan te vangen. Toen de klok het teeken van het einde had ge geven, verliet hij als gewoonlijk het school lokaal. Nauwelijks was hetgeluid van het kra ken van zijn laarzen op de gang weggestorven of de opgewondenheid der kinderen laaide op in liooge. helle vlammen. J „Rector Sclirefber's Nieuwe Testament is gestolen geworden! "SYe is de dief?" Uit allo toonaarden vloog die vraag rond. „Het mooio Nieuwe Testament, verguld op snee!"' „Daarvoor moet je wel erg slecht wezen". ,,Ik beu het niet. ik ben op liet plein ge weest, niet waar. Lize? Wij hebben samen do durren gevoederd", „Ja!"- „En ik ben ook daarbij geweest!" „Ik ook!" „Ik ook!" zoo klonk het in biijdo gevoel van onschuld van allo kanten. ADeen Char lotte zei niets. Eerst was zo erg verlegen ge worden, en nu nam ze baar leesboek op en poogdo te lezon. ,,Wio is in den speeltijd boven geweest?" „Ben jij op het plein geweest. Lotte?" „Ik? Ja!" zei Charlotte, ën keok weer in haar bock. „Maar ik heb je toch niet gezien! Met wio heb je dan geloopen?' Geen antwoord. „Wie heeft Lotte op het plein gezien?" ,,lk niet:" „Ik ook niet!" „Ik ook niet!" ,,'t Is niet waar. Lotte!... Ja bent niet beneden geweest. Jij waart hier... Jij moet dus gezien hebben. wie het boek gestolen heeft." Thans drongen allen op haar aan, roepend „wie waa het. Lotte?... Jij «reet het... We zullen het aan meneerden rector zeggen". Charlotte werd steeds ver lege nor. In stomme wanhoop keek ze voor zich, terwijl alle meisjes in dichten kring haar omstuwden. „Zij wil het niet zeggen!" riep de een. „Zij heeft het waarschijnlijk zelf gestolen!" merkte de groot© Louise op. die in de klas naast haar zat. ..Charlotte dre-gde allang in schreien los te barsten, en eindelijk brak zich do tranenvloed met geweld baan. Zij legde haar hoofd op do

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 1