Orgaan voor Leger en Vloot- Onder redactie van D. MANASSEN. De Sèvi°es-¥aas. Ho. 210. TWEEDE JAARGANG. zondag ra uecemoer ms DE SOLDATENCOÜRANT ADRES DER REDACTIE ÉN ADMINISTRATIE FALESTRLNASTRAAT 10, AMSTERDAM. DIT BLAD VERSCHIJNT DRIEMAAL PER WEEK. LOSSE NUMMERS VOOR MILITAIREN 1 GENT, VOORBURGERS 3 CENT. ABONNE MENT VOOR MILITAIREN 0.75, VOOR BURGERS ƒ1.50 P. DRIE MAANDEN Voor Advertentiea wende men rioh tot onze Administratie, P«iestrinastraal 10, Amsterdam. Prfo's dor AdvertenUHn per regel 30 cent. Voor Ingezonden >i«ue- dedingen op de tweede, derde en vierde pagina dubbel tarief. B(j abounemant reductie. In Mesopotamlë. Ook in Azië wordt ge vochten, reeds maanden lang, en niet bet minst in het ge bied genaamd Mesopotamia (Tweestroomenland) zoo ge- heeten naar de beide groote rivieren Euphraat en Tigris. Daar wonen vooral de Irak- Arabieren, en het gevechts terrein daar wordt dan ook gewoonlijk het Irakfront ge noemd. In den regel werd aan den strijd daar niet veel beteekenis gehecht, doch in den laatsten tijd zijn de ge- Vechten er van grooter be lang geworden. In de eerste plaats, omdat dit strijdterrein in de nabij- ligt van, en zich aansluit bij Perzië aan den een en, bij Arabië aan den anderen kaut en tot deze beide streken heeft de groote wereldstrijd zich nn ook nitgebreid. De Russen dringen verder door in Perzië, de Turken in Ara bië, waar zij zelfs de Engél- sche stad Aden naderen, die den Bab el Mandeb, den toe gang tot de Roode Zee be schermt. In de tweede plaats echter zijn de gevechten aan het Irakfront in den laatsten tijd heviger geweest dan ooit en hebben de Turken er een overwinning behaald op de Engelsche troepen. Zij hebben de stellingen van den vijand bij Amara. bezet en dezen teruggeworpen met zware verliezen. In Mesopotamia kunnen zich betrekkelijk belangrijke gebeurtenissen afspelen en ons kaartje van dit gebied zal dus niet te onpas komen. BERICHT. De nummers 213 en 21© van De Soldaten- eourant zullen met hat oog op den 1en Kerst dag en den Nieuwjaarsdag een dag vroeger dan gewoonlijk verschijnen. Onze Advertentie-pagina. fn verband met ons tekort aan plaatsruimte, door overstelping met nieuws èn als gevolg van de toenemende medewerking uit Leger en Vloot, wordt niet 1 Januari a.s. onze adver tentiepagina in acht kolommen verdeeld, zoa dat dan de advertentie-kolom eon breedte van ongeveer B o.M. bedraagt en eenlge zeer boo- dige ruimte gewonnen wordt. Oorlogsnieuws. Ce toestand ie den reuzenstrijd. Voor ©en paar dagen.lcwa- er berich ten, dat de Bulgaren reedt-. de Griek- sche grens de troepen der g.. ...enden ach terna waren gerukt, thans wordt dit weer tegengesproken. Er zou nog geen enkel man dar centrale mogendheden of' hun bondge- nooten in Griekenland zijn. Weliko betee kenis men daara-an moet hechten, is nog niet volkomen duidelijk- Wij behoeven niet te golooven, dat de centrakm hun vijanden in het rustig bezit va.u Salonika zullen laten, hem aldaar als 't ware op den loer zullen laten liggen. Als een verklaring »s gegeven, dat de Bulgaren niet van plan. zouden zijn Grie kenland binnen te dringen. Zij hebben Servië verslagen, zij hebben zich meester ge maakt van Macedonië, het doel, dat ze zioh stelden, is bereikt. Men zal denkelijk echter goed doen, dit niet geheel als belan geloosheid of als vriendschap voor d© Grie ken te beschouwen. Er kan ook een belang rijke politieke reden voor bestaanindien het Bu'.gaarsche leger zegevierend in Grie kenland verscheen, zou dit zeker een zeer diepen indruk daar maken en' waarschijn lijk Griekenland drijven in de armen der ge- al lieerden. Daarom zullen echter deze laat sten nog niet ongemoeid worden gelaten te Salc-niki, beter is het dezen te laten ach tervolgen, te laten beoorlogen door de Buitschers en Oostenrijkers. Dien is het niet te doen om verovering van Grieksch gebied, iets, waarvan men d© Bulgaren zou verdenken. Do Duiteöhers en Oostenrijkers zullen, meent men, terugtrekken, wanneer de geallieerden verdreven zijn uit Saloniki. Waarom zou men zich de Grieken tot vijan den, tot tegenstanders maken, als het daar zonder kan '1 Het is in elk geval zeker, dat er in de laatste dagen in Servië, of^gAJbvdten, zoo goed als geen gevechten hébben plaats ge had- Slechts aan de Mou tenegrij naak© grens j souden de Oostenrijkers de troepen van. ko- I ning Nikito, die bijgestaan werden door. Ailibansezwn, '•'hebben teruggeworpen. De stilstand in Zuid-Servië, ook van de aan- I vallen der Duditsokers en Oostenrijkers, wordt ook hieraan, toegeschreven, dat dezen met de Bulgaren zouden overeengeKomen zijn om geen vijandelijkheden te beginnen voor de volgende week, wanneer de verkiezingen in Griekenland voor de Kamer hebben plaate gehad. Mén wil afwachten, welken uitslag, vóór of tegen Yenizelos, vóór of tegen 'de geallieerden due, deze verkiezingen zullen hebben. Roemenië blijkt zijn neutraliteit te wil len handhaven. Het denkt er niot aan, om Russische troepen door zijn gebied te laten trekken naar Bulgarije. En de Russen zou den daar niet andere kunnen komen dan door Roemenië of langs den Donau. Maar voor den Donau hébben de Roemeniërs ook ge zorgd, zij hebben zooveal mijnen in de groote rivier laten zinken, dat er geen sprake kan zijn voor de Russenom haar te passeeren. Het Russische legerbestuur schijnt dit te hebben ingezien, de troepen, die in Bessarabië, aan de Roemeensche grens stouden, zijn blijkbaar teruggetrok ken, elders heengezonden, Als dat zoo as, heeft Rusland er van afgezien om zich met geweld een doortocht door Roemenië te banen. Op het westelijk en oostelijk front gebeurt niets van belang, in den Balkan, wij vernamen het reeds, al evenmin. Een ba- richt, dat echter nog niet i,s loevestigd, dient hier vermeld te wordende Bu-gaarsche troepen souden reeds ver ia. Albanië zijn doorgedrongen en tot op 15 mijlen van Durazzo staan. Men kent deze plaats aan de Adriabische Zee. Ze was uitverkoren voor de hoofdstad van het nieuwe vorsbendom Albanië, de nieuwe vorst, de Mbret - prins Willem van Vied, had ot zijn residentie gevestigd, Hollandsche officieren waren er indertijd werkzaam om er de gen darmerie te instrueeren, onze ma joor Thom 'Uit heb Fransch van Eughic, Fourrier. Be Gemeenteraad van Busigny vierde feest. Hij had een wedstrijd van herders honden georganiseerd en op dien dag wer den de prijzen aan de bekroonden uitge reikt. Te dien einde was een tribune op gelicht op het eenige dorpsplein. Op die tribune waren notabiliteiten uitgenoodigd plaats, te nemende notaris en zijn vrouw, de ontvanger en zijn vrouw, madame Pou lard, de brievengaartleber, en haar dochter tjes, de kleine Poulardes" (kuikentjes), Hooals men ze noemde, de vrouw van hen brigadier der gendarmerie, enz., enz. Men wachtte mijnheer den prefect, die de plechtigheid moest presideer en. Met den burgemeester aan het hoofd en begeleid dol de brandweer, was de raad hem. aan het station gaan afhalen. Weldra verscheen zijn gewichtige figuur. links van hem loopend, geleidde de burgemeester hem uaar zijn plaats- Achter hem volgden de raad, de brigadier der gendarmerie, de leden der jury en eindelijk de brandweermannen, met slaande team. Vóór de tribune gekomen, fldhaarden de spuitgasten rich in gelief de rpenagte nieirwagierigen op een afstand hpudend. In rijn mooiste gegaJoneerd© uni- eerezetelde burgemeester, met zijn sjerp om, nam aan zijn zijde plaats en op den achtergrond verzamelden rich de notabili teiten en de jury-leden. De prefect stond op, haalde een papier uit zijn zak, rijn redevoering, en las die met langzame, eentonige stem. Barnes en heeren. .Met diepe ontroering neem ik het woord voor een zoo uitgelezen gehoor als mij hier omringt (goedkeurend gemompel). Ik kan u niet zeggen, hoe gelukkig ik mij go- voel, geroepen te zijn, dit feest der schranderheid te presideeren. De Grieken en Romeinen reikten prijzen uit aan de zwaardvechters, die in de arena streden aldus de barbaarschheid eerendwij. mijne hoeren, die een volk van vooruitgang zijn, wij kennen palmen toe aan de overwinnaars in de vredelievende worstelingen. Ik wensch de winnaars van Busigny en hun allerwaar- digsten burgemeester levendig geluk, het initiatief te hebben genomen voor eon nieuwen als belangwékkenden wedstrijd, een wedstrijd van herdershonden. „Ik keu geen sympathieker figuur dan die van dit schrandere dier, waakzame hoe der van het openbaar vermogen, van dien even verknechten als onbaatzuchtige» die naar/3 In dien verheven stijl ging mijnheer de prefect een paar uren door, beurtelings bo son is er gevallen in den strijd tegen de op standelingen. Indien de Buigaren werkelijk zoo dicht bij Durazzo zijn, komen ze gauw aan de zee en dan zal Italië leed ijk op zijn neus kijken en moet het wel ingrijpen. Het kan geen Bulgarije, geen bondgenoot van Oostenrijk, duldéft aan de overzijde zijner eigen kusten aan de Adriatische Zee. Een belangrijk bericht komt uit Enge land Sir John French, de bekende En gal- soke veldmaarschalk van het Westerfront, zou zijn ontslag hebben genome* en vervan gen zijn door Sir Douglas Haig, een jong Engelsoh generaal, die in een ondergeschikt commando dikwijls zou zijn uitgeblonken. Waarom French heengaat, weet men niet precieshij is altijd zeer geroemd. Denke lijk ia hij ontevreden, dat men hem geen zitting heeft gegeven in den oorlogsraad te Parijs. Hij wordt nu opperbevelhebber van het Engelsche leger in Groot-Brittanje zélf, en om' te doen uitkomen, dat hij niet in ongenade is gevallen vhoeft de koning hem benoemd tot viscount, hij is nu Lord French. DUrTSCHLAND De Duïtsche Keizer aan het Oostelijk front. BERLIJN. De „Berh Zeat." ontving van haren oorlogscorrespondent Rudolf von Koschüteki een uitvoerig bericht uit Wilna over het bezoek des Keizers. Met spanning had de bevolking hem ver wacht. De Keizer droeg een grijzen mantel met kap en een grijzen hoofdbeschermer onder den helm. Op het plein voor de kathedraal was een dichte menigte van grootendeels Polen en Littauers verzameld, die, toen de Keizer langs den geelgrauwen kerkmuur schreed, iu ecu duizendstemmig „Vivat" en „Niech- zyjo" uitbarstte en die kreten telkens her haalde tot de Keizer de zuilenhal van de keik had betreden. Bij zijn aankomst in de kerk gaf hij aan de beide, geestelijken een hand en sprak een oogenblik met hen. In de kerk zaten naast den Keizer Prins "--r en generaal-veldmaarschalk Hinden burg. veldgeestelijkc- vergeleek in zijn preek den twijfel van Johannes aan de zending van Jezus met den twijfel van menig tijdge noot aan de zending van. het Christendons dat na 19 eeuwen dezen vreeselijken oorlog tussch en christelijke volleen niet heeft kun nen verhinderen. „Het is echter alleen de korte levenstijd, die ons toegemeten is. die on3 doet gelcovcn, dat wij aan do wilde zee van den natuurlijken toestand, waarin ner gens en nooit vrede is, in een paar eeuwen kunnen ontkomen. De Heiland heeft ons ongeduld voorzien en eeuwen geleden reeds uitgeroepen Zalig is hij, die aan mij niet zal geërgerd wor den". De weg der liefde blijft toch de rechte en dien zullen wij zoeken, wanneer dezo storm voorbij is." Gedurende de gehoele preek hield de Kei zer den blik onafgewend op den priester ge vestigd en op rijn gelaat was te lezen, dat hij diens woorden scherp overdacht. Voordat de Keizer de kerk verliet, sprak hij nog een oogenblik met den veldgeesté- lijke. Onmiddellijk na afloop van den dienst werd een parade gehouden. De veldmaar schalk marcheerde zelf aan het hoofd, maar voegde zich bij den Keizer, terwijl de compagnieën, het een© gelid na het andere, in strammen paradepas voorbijtrokken. Alle soldaten zagen den Keizer aan met schitterende oogen en een uitdrukkijyn»van vastberadenheid op het gelaat. Vervolgens ging de Keizer naar dé burcht. E'genhandig reikte hij aan een aan tal manschappen en officieren het IJzeren Kruis eerste en tweede klasse uit. Daarbjj^voerde hij een kort gesprek met eiken gedecoreerde. De geheele handeling had iets absoluut persoonlijks. Vredes-bemiddeling. De „Vossische Zsitung" bevat een radio- telegram uit New-York d.d. 15 Dec., waar in medegedeeld wordt, dat de „New York American" in een hoofdartikel een krach- tigen oproep tot het Amerikaansche volk richt om thans de gelegenheid tot beeindi- meester, de dorpelingen, de honden, de schapen, het pluimgedierte. Nadat hij had. uitgesproken, werden de namen der bekroonden afgeroepen. Da eerste prijs was toegekend aan Pas- triot ThéoduJe, schaapherder op de hoeve der „Trois Crapauds" (Drie Padden). „Pastriot Théodule", riep de burge meester. Verlegen trad Pastriot vooruit. Hij droeg een blauwen kiel, die tot aan rijn enkels reikte, hield in rijn handen een zwart-zij- den pet, en was vergezeld van zijn hond. „Kom hier mijn vriend", voegde de •bur gemeester hem toe. Pastriot klom op de estrade- De prefect nam uit eon klein doosje een decoratie. „Mijnheer de burgemeester", sprak bij, „ik heb het genoegen u kennis te geven, dat het gouvernement u tot ridder in de Orde van Landbouwverdiensten benoemd heeft". Alsdan spelde de prefect de decoratie op de jas van den eersten burger van Busigny. Ontroerd danikte de burgemeester: 't. Is te veel eer", stamelde hij, dat had ik niet verwacht... ik verdien het niet..." De prefect, deelde voorts ook decoraties aan alle juryleden uit. Br. Filaire, de pre- «Efcs ging van den oorlog to gebruiken, nu uit do officieel© verklaringen van den Éngelsohen premier, zoowel als uit die van den Duit- aohen rijlcskanselier is gebleken, dat zij be reid zijn, vredesvoorstellen in overweging te nemen. Het blad zegt, dat de militaire meerderheid der centrale mogendheden en '/an Turkije en evenzeer de maritieme supe rioriteit van Engeland duidelijk gebleken rijn. Het is daarom redelijkerwijze niet te verwachten, dat Engeland of Duitechland den eersten stap tot inleiding der vredes onderhandelingen kan doen. Maar even min kan men toestaan, dat het lot van mil- lioenen van belachelijke formaliteiten af hankelijk gemaakt.zou worden. Hier iseene schitterende gelegenheid voor het,, Ameri kaansche volk, om de rol van vredestichter op zich te nemen. Het is dus Amerika'© plicht, om zonder op de uitingen der ver bitterde oorlogvoerenden, te letten, eene vereenigïng der neutrale mogendheden door te voeren, welke tob taak zou hebben, eene formule voor een wapenstilstand te vinden» met het einddoel, een vasten grondslag voor een dnurzamen vrede te leggen. Het arti kel verzekert, dat de ongematigde taal van een groot doel der Amerikaansche pers en de duidelijk zichtbare partijdigheid van vele openbare personen in Amerika, onder wie zelfs ministers rijn, den haat tegen de Teu- tonische volken, die altijd met Amerika in vrede geleefd hebben, in het leven geroe pen hebben, maar tegelijkertijd, hoe para dosaal het ook klinken moge, aanleiding gaven dat in Engeland een misnoegen ont stond, omdat de Amerikaansche regeering juist was blijven stilstaan op het oogenblik, waarop daadwerkelijke militaire hulp van haar werd verwacht. Zulk een hulp zou echter noch waardig en mannelijk, noch verstandig zijn, omdat het land niet eens in staat zou zijn, zijne Atlantische kust te be schermen- Het is daarom noodig, een ein de aan deze perscampagne te maken en de plechtige verplichtingen jegens God en de menschheid na te komen. De „Vossische Ztg" drukt bovenstaand telegram met vette letters op de eerste pagina van haar nummer van 16 dezer af en hecht dus blijkbaar groot gewicht aan deze uiting van d© New-York American". Een Zeppelin vergaan? „Reuter" seint uit Kopenhagen: ..Het blad „Kolding Avis" bevat ©en bericht uit Husum (westelijk Sleeswijk) dat de Zeppelin L 22 ongeveer twee weken geleden bij het veriaten der hal, ten gevolge van de onverwachte ontploffing van een bom werd vernield- Bijna de geheele be manning word gedood of gewond, terwijl de hal gedeeltelijk uiteengeslagen werd. De L 22 was slechts eenige weken in dienst geweest- Het was een zusterschip van de L 18, die onlangs te Tondem ontplofs is en behoorde tot de super ^Zeppelinsdie van al de nieuwst© verbeteringen rijn voor zien. ENGELAND. Generaal French ontheven van het opperbevel. LONDEN. Heb ministerie van oorlog maakt bekend, dat Douglas Haig benoemd is tot opvolger van veldmaarschalk French als opperbevelhebber van het leger in Frankrijk en Vlaanderen. French wordt op eigen verzoek ontheven van zijn functie en benoemd tot veldmaar schalk 'en commandant van de troepen in het Vereenigd Koninkrijk- De Koning verhief hem tot viscount. De beproevingen van een recruut. De „Daily Mail" bevat, het volgende ver makelijke verhaa.tje over de „mals and triumpiis of am armieteer" „Jij, het allereerst natuurlijk!" lacht© mijn vrouw spottend. „Veriaaar je nader", zeide ik. „Ren ik an ders aan nauere mannen Heb ia eèn kwaal Ben ia Kreupel? Ben ik......" Zij viel me m de reue, mijn verontwaardiging naapend. „Is hij rheiunauscs als hes nas tig weer is O, beelehiaal niet. Moet hij dieet hou den? Nooit. Js hij 's avonds vermoeid. In 't geheel niet. Hij siaapt alleen maar in zijn avrnsto©! voor de aardigheid". „Veertig" zeg ik ernstig, „is de mooiste leeftijd voor een ae onderwijzer-secretaris werd officier van openbaar onderwijs. Terwijl de gedecoreer den elkander wedei'keerig feliciteerden, stond Pastriot, dien men heelemaal had vergeten, daar nog op de estrade, blootshoofd en zijn èusschen zijn vin gers verfrommelend. Eindelijk dacht dé burgemeester, van rijn „ontroering" beko men, weer aan hem- „Welnu, mijn beste, zijb ge tevreden?" vroeg hij den herder. „O 'ja, mijnheer de lyurgemeestermijr !,ond heeft, den prijs* gewennen, en u deco reeren ze". „Ja, vriend, men eert u in mijn persoon, evenals alle ingezetenen der gemeente maar het gouvernement heeft- u niet verge ten. Wees blijde. Tte president der republiek heeft u een der vleiendste onderscheidingen willen tor kennen; hij zal u zenden „Geld?" vroeg Pastriot. „Geld V' foeiBeter dan dat"Mijnheer de prefect heeft me doen weten, dat de pre sident u eon ..vase de Sëvree" zal sturen." Pastriot kiilct den burgemeester suf, met open mond aan- „Ja, een „vase de Sèvres"gij zegt niet,... o, ik begrijpt-, dat is de aandoening, de vreugde „Een „vase" van wat?" vraagt Pastriot, ,een vase de ohèvrea" fgeaten vaas „Neen, neen. man. het hoogtepunt" (..van sommige man- nen", verbetert ze me.) „Hij ia gehard, taaier" (vooral in de beenen zegt ze). „Hij heeft ge leerd zich te behelpen en vol te houden. Als hij een plaats heelt ingenomcfi laat hij zich niet makkelijk verdringen" (vooral niet na tafel voegt zo erbijj. „Moet ik aan lord Derby schrijven", vraag ik, ,.en hem zeggen dat ik mijn plicht niet kan dc*en, omdat mijn vrouw* me niet wil laten gaan „Moet ik aan lord Derby schrijven", vroeg zij en zeggen: James Mcntwc'J, mijn man, is in Juni veertig geworden. Ik ken hem beter dan eenig officier van gezondheid. Hij is zoo ge-, schikt voer de loopgraven, dat hij het vorige jaar voor zijn rhoumatiok naar Droitwidi moest. Hij zal zoo goed het rumoer van den elag kunnen verdragen, dat hij al zijn ooren dicht houdt als do haan van zijn buurman kraait. James Mentwell heeft een kachel in zijn slaapkamer, een wryfmiddeltje op ziju waschtafel, hij beeft, eiken winter een aanval van bronchitis en hij heeft een vrouw die bij geen week kan verlaten zonder heimwee te krijgen. Laat astnblioffc Jam^s vry, mylord." Mijn vrouw eindigde haar aanval onder dek king van de witte vlag. Zij viel in pen stoel en drukte de witte vlag. tegen baar oogen. „Ik noem het wreed en zelfzuchtig. Je doet het alleen om den tnensohen wij6 te maken dat je jonger bent dan je werkelijk bent. Jij wilt „Tipperary" zingen met een troep jon gens, die je zoons konden -sijn. Je wil in een uniform rondloopen en de meisjes naar je laten kijken." Die toespelingen op mijn leoftïjd en mijn physiek hinderden me en ik wa6 verontwaar digd over haar opmerkingen over de populari teit van de militairen bij haar eigen sekse. Den volgenden dag kwam ik thuis met mijn 2 shil- lingen en negen pence. „Zoo, hebben ze jou genomen!" riep mijn vrouw uit. „Nu aan kan ik alleen zeggen, dat ze iedereen zullen nemen." Ik was van plan haar mijn premie aan te bieden, maar ik was zoo in mijn wiek gescho ten, dat ik zo zelf maar'heb opgemaakt aan een hartig slokje Voor ik mijn kennissen ontmoette was de „armlet Sunday" de meest troteche dag van mijn leven. Gewoonlijk kom ik om kwart voor tien aan het ontbijt. Maar op dien Zondag begon ik mijn militaire oefening en om negen uur was ik al gebaad, geschoren en gekleed beneden. De eerste» kennis dien we zagen was de dominee, toen hij ons op weg naar de kerk voorbijkwam. Ik mocht hem tot dusver wel. Ik heb altijd wel een extraatje voor zijn fond sen over gehad. Maar al zon ik nn ook ooit veldmaarschalk worden, hij krijgt geen cent meer van me. Wat zei hij? „Waarde, waarde Mentwell. Gij hebt het toch niet gedaan. Een man van uw gestel." „Zeker heb ik het ge daan", antwoorde ik noeltjos. „Hoe denkt ge dat ik dat heb gekj-egen?" en ik lichtte mijn arm op met het lint? „Men had het u niet moeten geven," was het antwoord. „Mijn goeie oude vriend. Het is zeer vaderlandslie vend. maar hoe zult gij de militaire oefening kunnen meemaken?"... De volgende kennis was onze dokter. Hij is een goed patriot en hij zon me toch zeker wel gclukwenschen. Hij zag mijn armlint en hield zijn auto stil. „Wat, riep hij, „wat, hebben ze u genomen? Wel, ik benPardon, mevr. Mentwell, maar het is belachelijk." „Wat is belachelijk vroeg ik op ijskouden toon. „Dat een beste oude kerel als gij, Mentwell, meent, dat ge soldaat kunt rijn." De dokter mompelde ook nog een paar gemeenplaatsen ever mijn vaderlandsliefde, fluisterde mijn vrouw toe: „Maak u niet bezorgd mevrouw, een tijdje in de wei is goed voor oude post paarden" en liet ons sprakeloos sts-an. Ik was toen juist in mijn humeur gekomen om de Fergusons te ontmoeten. Do Fergusons hooren tot die aangename soort van menschen, die altijd iemand riek bunnen maken. De -F«r- gusons zullen je nooit ontmoeten of ze vinden dat je er blosk uitziet, wat betrokken. Als ze Hercules hadden gekend zouden ze gezegd hebben, da:t hij wat leertjes was en Falstaff zou zeker den raad krijgen wat meer te eten. Aio ik de Fergusons heb ontmoet, ga ik altijd naar huis en maak een nieuw testament. Me vrouw Ferguson zag het armlint. greep de handen van mijn vrouw en condoleerde haar alsof ze al weduwe was. Ferguson hield mijn hand vast en bezwoer me om me los te koopen. ..Schrijf dadelijk aan het ministerie van oor log". smeekte hij me. „Bied al het geld aan dat je bij mekaar leunt krijgen. Zeg. dat je bet alleen deed om do jonge mannen een voor beeld te geven. Ik bewonder je dat je het ge daan hebt, Mentwell. maar je moest- het niet doorzetten." Toen we de Fergusons kwijt wa ren, zag ik nog meer kennissen naderen. Ik deed stilletjes mijn armlint af en ik had niet den moed bet. weer om te doen voor des Maan dags morgens. Ten slotte, heeft men alleen zijn kennissen te vreezeh. Mijn beproevingen waren nu ge ëindigd en mijn triomfen al» recruut' waren dion d3g groot.- Do kruicre aan h- t i,t; 'Jon za gen met bewonderende, goedkeurende blikken naar me. Do conducteur opende het portier met oen beweging alsof ik Joffro zelf wm. Mijn medepassagiers oudcro inanncu van over de vijftig, arm© kerels keken mo mét afgunst cn toch ook weer goedkeurend aan. De vrouwelijk© coutroleurs aan het eindstation glimlachten tegen me, zooals Uc ander.-; nog maar alleen op het tooneol had gezien. En ik moet nu nog een teodcre bekentenis doen. Se dert jaren reeds had ik de pijnlijk© overtui- ging gekregen, dat do jongo aardige exempla ren der ander© sekse m-* la^schouwdon met den- zelfden blik waarmee ik gewoon ben de geolo gisch© merkwaardigheden jn het museum to zien. Op do „Armlet Monday" verkeerde ik in oen meawc wereld. Tweemalen in Holborn, eens in Cheapside...... Ik zal niet meer er van zeggen. En des avonds triomf der triomfen, mijn vrouw! De Fergusons bleken een «are zegen te zijn geweest. De dominee, zal een guinea krijgen voor-rijn cursus „tot onderricht dor Belgische vluchtelingen in het eten van spiegel eieren met bam" Do Ferguson* en de apdvro monschen hadden mijn vrouw tof heel endéfe denkbeelden gebracht. Zij was gekwetst iu haar bezitters-trots. Ik beb ni<*t alleen mijn vrouw getoond dat ik nog jong ben, maar ik heb haar ook getoond, dat zij. zijzelf, nog jong Ls Maandagavond toen ik thuis kwam en mijn overjas ophing (het lint naar buiten, want di meiden moeten toch weten bij wie ze "eigen lijk dienen) sloeg mijn vrouw baar armen om mijn bals. „Ik bón zoo blij en zoo trotsch," fluisterde ze, ..mijn soldaat-echtgenoot!" Mi.in soldaat-echtgenoot!" Zo zal or eon bont mantel voor hebben. De vaart om Kaap dc Goede Hoop. De „Times" zegt omtrent den maatregel der „Nederland" en van de „Rotlerdani- sche Lloyd", om hunne schepen van 1 Ja nuari af niet meer door het Suez-kanaal, maar om de Kaap de Goede Jloop te doen varen, dat hiervoor een andere roaon •meet bestaan dan „de toenemende onzeker heid om op de daarvoor in aanmerking ko mende steenkolenstations eene voldoende hoeveelheid steenkolen te kannen ver krijgen" De Londensche steenkolenhandel aren zeg gen, dat er kolen genoeg te krijgen zijn in Port-Said en aan de stations in de Mickicl- landsche Zee^ ofschoon de prijzen hoog zijn. De volgende maand zal de prijs te Port/Said 85 of 95 sh. per ton bedragen, tegen 25 en 26 sh. vóór den oorlog, maar de voorraden zijn zeer groot, omdat vele schepen door de Engelacbe regoering gerequireord zijn en cr natuurlijk geen Dultsebe schepen door het Kanaal komen. Bovendien nemen de Ne- derlandsche schepen in den regel te Saban^ kolen uit Sumatra of Eug.-Iud'ë in en hebben zij slechte kleine hoeveelheden in Port-Said en in de Middellandsche-Zee-ha- vens te bunkeren. De besparing, die de Ne- derlandsche maatschappijen zouden kunnen bereiken door bij de reis om do Kaap te Natal betrekkelijk goedkoooe bunkerkool te koopen, zal slechts zeer gering zijn, om dat de reis daardoor 12 .of 14 dagon langer duurt. Men is daarom geneigd aan te nemen, dat het besluit misschien verband houdt met de aanvallen van Duitsche onderzeeërs in de Middellandsche Zee, waaraan zoo wel neutrale als Engelsche schepen hebben blootgestaan en dat de directeuren hunne passagiers en hun eigendom liever niet blootstellen aan ..vergissingen" van Duit sche en Oostenrijksche onderzeeërs. Het- ge val met de „Ancona", waarbij non-combat tanten het leven verloren, was een aandui ding wat men in dit opzicht nog verwach ten kan. De ontvangsten van het Suez-kanaal zul len door de wijziging der route van de Ne- derlandsche schepen belangrijk dalen. In 1914 nam Nederland in het verkeer door het Suez-kanaal de derde plaats in, zoowel wat het aantal schepen als wat de tonnen- maat betreft. Groot-Britannië stond boven aan met 3078 schepen en 12,910,278 ton; dan volgde Duitschland met 481 schepen en 2,118,946 ton en vervolgens Nederland a?et 347 schepen en 1,389,390 ton. Tot zoover de „Times". Echter wordt gemeld, dat ook de Engelsche stoom vaartmaatschappijen, die het Suez-kanaal gebruiken, voortaan de reis om de Kaap zullen doen. „Wat is dab voor 'n ding?" „Wel..., een „vase de Sèvres", een vaas uit de fabrieken van Sèvres... Begrijp je het nu?" „Is dat een „vase de nuit?" (een onont beerlijk slaapkamer-artikel). „Waar denkt gij aan, vriend; de pre sident der republiek zou zioh er niet toe vemederen u een voorwerp te geven van zoo ordinair gebruik". „Waar dient het dan voor?" vroeg Pas triot. „Dat drinst voor niets", antwoordde de burgemeester, ,,'t Is alle©» voor de eer... Bedenk eens, 't ia een vorstelijk geschenk." De adjunct stiet den burgemeester aan >n zei mét gedempte stem. „Wij hebben geen vorsten meer." „Neen", zei de president, „het is een konink... enfin, 't is een cadeau, dat de president- der republiek pleegt te schenken aan de gekroonde hoofden, aan de ambas sadeurs; u, een eenvoudig herder, heeft hij wel met. gelijke zending willen vereeren. 0c hoop, dat gij voldaan zult wezen?" „Kan men ©r soep uit eten?" vroeg weer Pastriot, die van het nut van het presiden tieel geschenk nog hoegenaamd niets be- „Neen, mijn vrien^", zeide burgemees ter/' „Maar wat doet men er'dan meê 1" „Men bewaart het» m©tt zet- eten „Dien heb ik niet-" „Dat doet niets; men laat het met trota aan zijn vrienden en kennissen zien. Zie je, als de president der republiek me de e>or aandeed, mij een „vase de Sèvres" te schenken, zou ik ze innig aan mij hart drukken, ze zou me niet meer v- vlateu." „Ha, ha, ha!" barstte Pastriot los. „Waarom lacht gij V' „Omdat mijnheer de burgemeester zegt, dat hij een „vase de nuft" aan zijn hart zoo drukken. „Gij begrijpt er niets van- Nog eens een ,,vace de Sèvres" is niet wat gij meent; 't 't is een voorwerp van kunst. Pastriot bad nog altijd rijn idee fixe. De burgemeester gaf het op, den koppigen herder rede to doen verstaan zacht duwde hij hem van de tribune met de woorden: „Ga naar uw huis terug, vriend; zoodra de vaas zal zijn aangekomen, zal ik ze n in tegenwoordigheid van alle brandweer mannen ter hand stellen." Pastriot ging met zijn hond heen er voegde zich bij zijn dochter, een have'oo: gekleed meisje, mefbloote voeten. „Kom mee naar de boerderij", zei hi; ,,de president der republiek zal me een „vase de Sèvres" storen; ik had liever ©es paar klompen gehaddie lreb je het mee&t* noodig".

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 1