No. 207. Zondag 12 December 19' Orgaan voor Leger en Vloot. Oorlogsnieuws. Onder redactie van D. MANASSEN. De oorlog in Servië. Oe toestand in den reuzenstrijd. Oorlogsverhalen. m,htH. ni TWEEDE JAABGA ft O. DE S0LDATENC00RAN ADRES DER EEDACTIE EX ADMINISTRATIE PALESTRINASTRAAT 10, AMSTERDAM. DIT BLAD VERSCHIJNT DRIEMAAL PER WEEK. LOSSE NUMMERS VOOR MILITAIREN 1 CENT, VOORBURGERS '6 CENT, ABONNE MENT VOOR. MILITAIREN 0.75. VOOR BURGERS ƒ1.50 P. DRIE MAANDEN Voor Adverteuti&t wende men zich tot onze Administratie. Palestritjustiaut Amsterdam. Prijs «Jer AdvertentiPu per régel iHl reut. V-mr Jugo/.o i,.|. M deeliugen op do tweede, derde eu vierde pagina dubbel tarief. Bij aboimeit reductie. rn i Servië loopt op zijn einde; in het zuiden wordt nog gevochten tegen de Fransclie en Engelsche troepen, loch bhjit Servië belangrijk voor onze aandacht en wij geven daarom nogmaals deze zeer duidelijke en altijd actueele kaart van het ongelukkige land. J De reuzenstrijd is nog al reusachtiger geworden, maar hij lijkt nog steeds minder- op een strijd. Nu Servië zoo goed als geheel is overweldigd, wordt er blijkbaar maar weinig moer gevochten. Van oorlogsfeilen weten wij dag aan dag minder to vertelll-en, lveb schijnt wel, dat <le politiek thans een groo- tere rol heeft dau het militaire spel. De politiek achter de schermen dan, en. wat zich daar -afspeellt, jeereu wij eerst kennen, wan neer wij weer voor een voldongen feit staan. Gyriel Buysse, Oorlogsvisioenen. Maurits Drabbe, In 't gedrang, vertoHingen uit den Oorlog. Uitgaven van G. A. J. van Dis- hoeck to Bussuini. Tiwca bekende Vlaamsche schrijvers, die ver halen en schetsen geven uit den eersten, bang sten tijd van den oorlog in hun land. Er is in de beide boeken al de hevige vcrscluukking en ebt innigo leed van do bevolking van België, maar er is ook in do lui-mor en do ironie, ciio bijna, elko groote gebeurtenis vergezellen. Cy- riel Buysse vooral vult bijna twee dordo van zijn dikker boek met drie grooto veMalcu, die offrder doen glimlachen dan buiveren van stil len angst om hot lob en 't gedoe der menschen. ,.De lieerou Bollekons in oorlogstijd" is van do <slf verhalen bet eerste on grootste, maar ook hot genoegeli|ksto verhaal en het is, of do auteur con bootje spot met de verschrikkingen van den krijg, waar hij dozen vader cn zoon schildert, dio met do ..knappo meid" leven in hun rijk huis en zich om den oorlog, al brengt die bun heele leven in do war, geen genoegen ontzeggen, zolfs niet het heerlijke Duitedio bior. Ook „Het oorlogshuwelijk van maneer Cathoen" eu do geschiedenis van ..R-ikiki", hot Jiondjo van don gepensioneerden Belgischen generaal, waarom deze met vrennv en schoon zuster eigenlijk vlucht naar Nederland, waar zij het,diertje, zonder 't zelf te weten, toever trouwen nan oen dikken Duitschor en zijn vrouw en dochtertje, - ook do-zo beide vertél lingen zijn meer grappig dan. aandoenlijk. 'Maar dan komen er een aantal kleinere schot sen dio ons in enkele rake trekken al de ellen- do eu de jammeren van den oorlog schilderen, oen nazonde vlucht van dorpelingen, de smart ecner «moedor, wier zoon gesneuveld is,, do troosteloozo stemming van Duitsche soldaten, 4io door huu superieures worden gedwongen In Servië wordt nog gevocht-en, doch voor- al op een heel klein stukje va-u 't land in "t Zuidocieteu. Daar eu in het uiterote Zuid westen staan de laatste Fransclie em Engcl- sche troepen. Doch ook in die streken ruk ken do Bulgaren steeds verder op, zij heb ben Ocbrida Bezet, Demiv Ka-pu en Kosfcu- riuo veroverd, zij rukken al verder or> naar de Grieksche gré^is, eu het kan niet lang meer duren, of de bondgenooten moeten daarover geworpen worden. Wat. zullen de Franechen dan doen? Doorstoomen naar Salouiki en de Balkan-expeditie voor geëin digd bonden, of stand houden op Griekseh gebied? Een vraag is ook, wat Griekenland iu dit geval zal'doen. KoningKonstantim heeft gezegd: met zijn heele leger den af tocht van de troepen der geallieerden, dek ken, totdat deze zich hebben, ingescheept te di sou en om to zingen, zoolang zij door het dorp trek ken. Hiér voelen «wij het huiveringwekkende, het- aandoenlijke, de angst van don oorlog.- Maurits iSabbo's bock is «naar half zoo groot als dat van Buysse. Maar overigens ge lijkt bot er veel op, ook wat de vermenging van humor en ontróerenden jammer betreft. Over 't geheel echter, is tSaibibo zachfcor in zijn nuan- ceerïngen, inniger soms in ago toesdirijvingon, maar als verteller .staat hij niet zoo hoog. Ook hij heeft een hondengeschjedenis, die ons doet lachen en bijna vergeten, dat we een oorlogs geschiedenis lezen ook hij vat de zaak ironisch op in ..De oovlogstribulatiën van meneer Van Poppel'on ..Hoe frauleïn Diimchon. begraven werd", maar aandoenlijk zijn de vertellingen: „Meisou's kruis" en „Dies natalis invicti." Twéé boeken vaai vertellers, die interessant zijn om de onderwerpen en de omgeving, waar- in de gebeurtenissen zieli afspelen, maar oolc om do wij-zo van 'beschrijven en den kijk, <jfien auteurs ons gunnen in de zielen hunner per en. Gaarne geven we uit -Buysse's .,-Oorlogs- ten bewijze van heb bovenstaande een der schotsen: IN BE VUURLINIE. -Eén uur, Kotbeken en zijn vrouw hebben ge daan mol eten. en gaan, evenals eiken dag, bij mooi weer, buiten, naast hun deur,, op een stoel, wat zitten ..noenstonden". Heb is een prachtige -Septemberdag, zacht, stil, sereen, ecu atmosfeer vol rust en vrede. Kobeko en zijn -vrouw, gezellig tegen hun ïvit geveltje achterovergeleundmet rec-hts en links ran zich do mooie, rijke najaarsbloemen, die geurend tegen het. -muurtje oprankeuge nieten van die zoete -heerlijkheid, terwijl'jaar- binnen, iu het achterhuis, Seeliovo, luiu doch ter, plicht-getrouw ou ijverig, reeds aan 't ■kamen is. Men hoort do houten kanis tang in gelijkmatiger! kadans dof heen en weer slaan, terwijl de melk klotst en zuigt, als waterkol- ken, die door spuigaten wegborx-elen. Kobeken W 'a kleifi' hchragl v&atvje, met. kalf-dightgekn^. Salouiki, Maar als die zich nu eens niet wil len inschepen Wat er dan gebeuren zal is een vraag, waarop nog geen antwoord lean worden gegeven, en toch zal men heel waar schijnlijk binnen enkele dagen voor die vraag staan. Hier is het stille spel cler poli tiek denkelijk reeds in volle activiteit. Van de andere oorlogsfronten valt maar heel weinig te vertellen. In 't Oosten schijnt bet al heel kalm toe te gaan: schier elk tele gram meldt- in 't kort niet meer dan zoo ongeveer: -afgezien van enkele onbeduideu.- de gevechten valt er niets mede te decle,n. Op het westelijk oorlogsterrein is er in de laatste dagen weer gestreden in Cham pagne bij Souain daar hebben de, Duit- schers 500 meter loopgraven veroverd. Dat is niet veel, maar 'tis sedert vele dagen de eenige verandering, die er in voorgeval ien. Evenwel, de Era.nadien zijn lv>t ant woord niet schuldig gebleven; door huu tegenaanvallen hebfjeii zij de vijanden terug geworpen, doch, - dat geven ze zelve toe, slechts uit een gedeelte der veroverde loop graven. Er h,omfc. onverwachts een zeer belang rijk be>jcht uit Arabic. Daar zouden Turk- sch-9j troepen in 't zuiden in volle actie zijn Ltt 'oprukken naar Aden. Zij zouden zelfs f 'reeds betrekkelijk dicht bij die plaats staan. Het gewicht van dit bericht is moeilijk te overschattenAden toch is de Engelsche havenstad en vesting, die de Bab-el-Man- deb beschermt-, den- toegang tot de Roode Zee. Door de Roode Zee gaan de Engelsche en andere koopvaardijschepen naar het Ka naal van. Suez eu. oen. -afsluiting bij Bab-el- Maudeb zou beteekenen, dat de doorvaart voor de geallieerd-en daar gestremd werd. De Turken bedreigen zoodoende op twee plaatsen den zeeweg van Engeland, naar In dieaan het Suez-kanaal en aan den ingang der Roode Zee. Van grooter belang dan de gevechten zijn op het oogenblik de politieke onder handelingen. Vooral die in den Balkan. Daar zijn Griekenland en Roemenië nog altijd niet iu den grooten strijd gowikkeld. En nog altijd is ook niet te zeggen, wat zij zullen doen. Dit,geldt- voornamelijk Roe menië. Zal dat zich naast de geallieerden scharen of naast do centvalen,? Beide mee- nen, dat zij kans hebben op Roemenic's hulp en beide zullen het daarvoor willen bcloonen, naar 't- schijnt, met gebieden, waarin veel Roemeniërs wonen. Dat is in Russisch Bessa-rabië en in Hongaarsch Ze venburgen. Zal Roemenië, waarin verschil lende partijen verschillende meeningen heb ben, zich ter -eenre of andere zijde laten overhalen Het moet- er een oorlog van het eigen land, en waarschijnlijk in bet eigen land, voor over hebben en daarvoor moet wel elke rechtgeaarde regeering terug schrikken In de laatste dagen hebben weer ver schillende vredesgerucliten de ronde ge daan. Een Amerikaan sch bericht maakte zelfs melding van Duitsche vredesvoorstel len, maar in Engeland gelooft men. er niets van en men wil er ook niet van weten. Dit laatste land heeft voor 't groote offensief in 't voor jaar reeds een leger van drie millioen man ge-reed en wil dit uitbreiden tot vier millioen liet gaat tevens met koortsachtige haast voort met den.aamnaak van munitie en h-hoopt daarmee in de lente de Diiitschers zoo -jkte overstelpen, dat zij wel terug moeten; V,an de zijde der neutralen is thans open lijk gesproken over deze vred-essteminen. Na tuurlijk meest in de taal der politiek en dus niet gemakkelijk te begrijpen voor den gewonen mam Maar cn de 'Duitsche rijkskanselier in den Rijks dag èn de Hongaa-rsche minister president hebben verklaard, dat Duitschland en Oostenrijk-Hougarije wel den vrede wil- - len, doch dan een vrede, die huil loek.oiiit, die in overeenstemming is m6t hun militaire succes. De rijkskanselier wees er bovendien nog op, dat het den centrale mogendheden nooit te doen is geweest om veroveringen te maken, doch wel moet de komende vrede ben beveiligen tegen een herhaling van den oorlog, tegen nieuwe aanvallen. Van Oen af staan van Elzas-Lotb aringeuook de sociaaldemocratische, fractie heeft het lil deii Duitschen Rijksdag verklaard, kan geen sprake zijn, echter Duitschlaud België cugeschoJYaen zal vrijlaten, hoe Rusland bij ceu vrede zal worden behandeld, Vat ér met Servië zal gebeuren, dit'alles is uit de Vauge rede van den rijkskanselier niet op te maken. A-lee-n lijkt het 0119 duidelijk toe, dat de regeerïngen der centrale mogendheden inderdaad geneigd zijn om over vredesvoor stellen van den anderen kant te onderhan delen, E11 dat is althans reeds iets. Als men van diezelfde neiging nu ook maar iets be speurde bij de tegenstanders! Maar daar blijft men hardnekkig volhouden, dab 'dé vijand, zcoal niet meer vernietigd, toch overwonnen moeb werden' OUITSCHLAND. -pon locropgjos-zijn vrouw is groot 011 vet cn dik «ui -hijgt amechtig, izcffs wanneer -zo, zooals nu, niets anders doet dan zich vadsig iu de zon koesteren. He-urt ge 't weer? vraagt Kobeken, de lucht inkijkend, nadat zc daar een poosje roerloos hébben gezeten. Dg vrouw -kijkt eveneens in 't -blan-wo van do lucht en knikt, dan met het hoofd toestem mend, dat zo 't heel goed -hoort. Ze zijn wecre -bezig, zille! roept Kobeko 11, door 't opengebleven deurgat, zijn dochter karn houdt even op met klotsen. Wat zegt-e? vraagt -Seelieve's stem daar binnen. Da zo weere firm bezig -zijn! hei-haalt Kolieken, 'k Geleuvc zelfs, dat 't noader komt 'as gisteren. Blijkbaar, boezemt de medcdeeling Seelieve geen -buitengewone belangstelling in. Zij rea geert althans niét verder en .in doffen k'aduns boginb de karn -weer gelijkmatig to klotsen. Het is en blijft ook eiken dag hetzelfde. Hoe lang zou het nu reeds duren: twee? weken drie weken, vier weken, dat zij dag aan dag. in de verte, bet kanongebulder liooren -Sinds lang zijn al hun buren. Van, Heu-le, Bos scha,er t, Van Lancker, Van Keirsbilke ge vlucht. sommigen met hun vee, anderen hun heelo -boeltje in den steek latend, maar daar moet Kobeken om lachenhij vlucht niet on zal niet vluchton, wat er ook gebeurc; hii blijft doodkalm waar hij is en bijmooi weer zit hij met zijn vrouw naar het verre gebulder te luisteren, niet meer -bewogon dan hij door een ver-verwijderd onweer zou bewogen wor den Maar, 't is niet te loochenen: vandaag, 'voor 't- eerst, Klinkt het gedonder dichterbij. Vroe ger was 't slcoht'ji oen aanhoudend, dof gerof fel. Vandaag zjjn 't slagen, echte slagen, -wel heel verre nog. maar duidelijk hoohbaar: Boenumn!... en dan een korte stilte, en dan eeo Rn-annrH... waarbij de ruiten trillen en de &grde dreunt. Hcurt ge 't, Seelieve? roept Kobeken nog eens na a rbixuieu. Doch Soolevic boort blijkbaar niets: zij geeft niet eens antwoord en de karn blijft maar ongestoord stampen en klotsen. Eensklaps is 't alsof een licht, grijsac'htig- goel, doorschijnend floers liet helder hemels blauw komt ovcrsluioren. Het lijkt wel vreemd cn eigenaardig, want do zon glinstert en geen enkel wolkje vertoont zich aan den horizont. Zou liet soms ergens branden Of was is het ook? Harder en talrijker vallefl im tusschen -de slagen, met dreunenden bons, en plots komt in de lucht een dichte vogelzwerm: mussche.n, duiven, meerlen, allerlei vogels door elkaar, die uit éón grooten, wilden trek. naa?;- 't Westen schijnen weg to vluchten. En zijn zo verdwenen, of daar verschijnt, uoog in 't azuur, een andere, grooto vogel, een dio macihtig snort eu zoemt, en, langs den onderkant goud-glinsterend beschenen door de zon, op s f r ak-breed-ui tgespreï de vleugels drijft eu zwenkt en cirkelt, vlak boven een onzichtbare plok in bet veld, waar het nu da delijk loeit en rookt cn kraakt van uit elkaar barstende bommen. Soelevie, kom nc keer hier. de vliegma chine es doar, heuit-o. gij da niet! roept voor do derde maal Kobeken naar binnen. Maar Seelovie geeft absoluut geen antwoord en de karn houdt geen oogenblik op met kloi- Kobeken is in 't geheel, niet bang: cn pok zijn vrouw schijnt niet den minsten angst te voelen Misschien zijn ze te oud en te zeer afgestompt 001 schrik te hebben -. althans, z© blijven rustig zitten en kijken vol belangstelling naar wat nu om hen heen gebeurt. In Bossobaert's weiland loop en koeien en twee paarden rond. die- do eigenaar daar, vóór zijn vlucht, heeft losgelaten. De koeien grazen rustig, alsof er niets gebeufde, maar de paar den zijn wel zenuwachtig onder het loeien en het donderend geknal en rennen op cn neer in wilde vaart, met koog-slaande, blinkende hoe- veöi Ea plotseling, senier dat, er iets bijzon- De Duitsche Rijksdag. De Duitsche Rijksdag heeft Donderdag oen. in vele opzichten zeer belangrijke zitting gehouden, die bijna geheel gevuld was dooi de rede van den Rijkskanselier Von Bet li man n-Holl weg. Lang voor het begin van de zitting was liet levendig in den Rijksdag. Afgevaardig den cn publiek zochten een -uur voor den aanvang reeds hun plaat-s; zaal cn tribunes stroomden vol zelfs in de hofloge cn in de diplomatenloge, waar vertegenwoordigers van de verbonden en neutrale mogendhe den zitten, was geen plaats onbezet. In de regeoringribank zaten alle minis ters en staatssecretarisseuthans in Berlijn aanwezig, met een staf van medewerker.: Ook minister Tirpitz was aanwezig. De Bondsraad was nagenoeg voltallig. Onmiddellijk na de opening van dezittin^ nam de kanselier bet woord om een over zicht te geven van de oorlogsgebeurtenissen .sedert Augustus. Hij las de redevoering voor, hetgeen andprs niet zijn gewoonte i- en met een stem, die lichamelijke indispo sitie vermoeden deed. Zijn overzicht om trent de toetreding van Bulgarije, de on derwerping van Servië én de verbinding met Turkije, waardoor grootere hulp aan het Turksche leger mogelijk wordt en een hechte brug is in vredestijd tusschen Cen- traal-Europa en de Balkanstaten, werd met applaus ontvangen, evenals de zeer scherpe boutade tegen Engeland, welks masker als beschermer der kleine staten afgerukt is door de gebeurtenissen in Grie kenland. In het militaire exposé is vau belang, dat de legers in Rusland l>ereid zijn tot hernieuwd optreden en dat iu het mislukte Fransche offensief iu Champagne aan Fransclie zijde gevochten is door evenveel soldaten als Duilsehland op de been bracht iu den oorlog van zeventig. De hoofdzaak der zitting was de inter pellatie der socialisten, of de Kanselier geneigd was'mede te deelen, ouder W'elke voorwaarden de regeering onderhandelen wilde. Scheidem^nn motiveerde de interpel latie zeer waardig, kalm en zakelijk, onder vol 10 aandacht van het Huis. Iu het bui tenland mag men Duitschland's bereid zijn tot onderhandelen uitleggen, als een bewijs van zwakte"; wie onbevooroordeeld is moet inzien, dat Duitschland's positie de sterkste is, militair en economisch. In alle landen is een innig verlangen naar vrede; de machtsverdeeling is zoo, dat geen partij de andere volkomen onder de knie kan krijgen. Wanoüer nu Duitschland, dat gebleken is de sterkste te zijn en dat niet uit te hon geren is," de hand tot onderhandelen reikt, dan heeft het de sympathie van cle heele "wereld, Uit heb antwoord van den kanselier bleek duidelijk, dat de regeering hieraan niet dénkt. V011 Belhmann ,zci, dat het indienen vaü deze interpellatie alleen al voldoende ge weest was om bij den vijand hoopvolle ge voelens te wekken. De motiveering van Sclieidemauh zal die hoop vernietigd heb ben éu teleurstelling veroorzaken. De vrc- deskianken, in het buitenland geuit-, heb ben geen ingang gevonden en tod gevolge gehad} dat-, opnieuw als leus uitgesproken werd: vernietiging van Duitechland. Nu, na de jongste gebeurtenissen in den Balkan, worclt dit nog duidelijker gezegd dan "Vroe ger en ziet de Entente nog minder iu. dat het spel voor haar verloren is. Voor Duitsch land kan geen motief bestaan om cle hand tot verzoening te reiken en voorwaarden te preeiseerenZoolang de Entente nog Duitsch gebied verlangt-, weigert de regee ring dc verantwoordelijkheid te dragen voor den langeren duur van den oorlog. Met stemverheffing zegt de kanselier, dat echter, hoe langer de strijd duurt, des te zwaarder de eischen zouden zijn, die Duitschland stellen moest-, ook in verband rlers schijnt gebeurd te- zijn, stort er een lieer, en blijft roerloos op het groene weiland liggéil'. Kijk 11e keerkijk ne keerroept- Kolieken verbaasd. Vóór zijn vrouw den tijd beeft om te ant woorden, liggen ook twee koeien neer en staat Bosscha-ert's schuur in lichte laaie. Seelvie, Soelevie, Bosschaert's sektire brandt roept Kobeken. Maar-eensklaps dreunt de grond als onder een aardbeving en, over den grintweg, langs Kobeko's huisje heen, stormt als 't ware een orkaan voorbij, 't Zijn paarden ori ruiters, en automobielen en kanonnen, écu zwoegend ge raas in verblindende st-ofwolk, dat bliksemsnel 0111 een scherpe bocht van den landweg ver dwijnt. De glinsterende vlieger in de hooge lucht schijnt bun vluchtende beweging mee te ma ken. Hij snort en zweeft, als door ben mee getrokken, maar weldra blijft b-j nog eens cirkelen en liaugon meteen kraakt en bonst alweer hot bocinmboemm booniruen schijnt de lucht vol onzicht bare, schril loeiende en gierende monsters, dio met razend en fluitend en stoomend en sis send geweld op dc aarde neerbarsten. Kobeken en zijn vrouw zijn opgestaan. Bang zijn zc nog steeds niet. maar wol sterk opge zweept en zeiven als bet ware in de vlucht meegetrokken. Wat is dat alles gauw gegaan I Waar zijn ze nu, die daar straks als een or kaan voorbijstórmden En wat komt- er nog meer? Is 't niet alsof zij droomden? Alsof ze 'n nachtmerrie beleefden? De stem van Seclcvic in 't achterhuis roept licn eensklaps tot de werkelijkheid terug: -McederMoeder!.-. De stem klinkt boos, kwaadaardig. En. daar Kobeken noch zijn vrouw dadelijk antwoorden, verschijnt de meid, hijgend en bezweet, met- verhit gelaat en slordige haren, op den drem pel en herhaalt: Ala, toe, moeder, help m'j co keer: de met het veroverde gebied iu België cutë*0' lancl. 0 apci 'Deze mededeclin^verd door de bu ec.1 lijke partijen met applaus begroet, fUj1 dorlog is voor Duitschland «cn ver Q^' gingsoorlog, maar waarborgen, dal Du:)aar' land niet opnieuw aangevallen wordt, noodzakelijk. De quiiiles-sons van dc 'redevoer;iv, h dat we nu verder van vredeeonderh. ond 11 ngen zijn dan ooit; dat DuiUschland wil onderhandelen^ wanneer het vcde 1 daartoe van den vijand uitgaaf. ik aï ENGELAN^i-, Verlenging van den duur van het parlcn, t-,. LONDEN. Milliter Sir Joh,, Si mom dn een wetsontwerp ingediend tot vor!-t N'i« an het. bestaan van het togénwoordW- Bf lement tot 31 Januari lDl7. r neet. Kitchener en Grey naar Parijs, wred LONDEN. Officieel. Lord Kitcfrenfï™ Sir Edward Grey vertrokken Woe,, -l.v 1 "j Parije <m, bfvprekmgci, te houden nou v, I' ranschc regeering. Volda De reeruteering. iren LONDEN. In de jaat.l da^cu dringt men zich voor dc rocrniCvc'1 v' bureaux. Donderdag werd liet geélagen. Do beambten der bu-en w« en de doctoren waren niet in «laat mrfü'iere dio zich aanmeldden af te handelen. de berichten van de recruteeringslmf0" ,Vi te. Londen en voorsteden verdronoewJ;; te middernacht nog houderden, sornsl. duizenden voor de bureelen en rnoesfl— politie er regelend optreden. In de p£KR. ci© worden sommige bureelen da" en oj>engehoudcn. Me„ verwacht, da"? niL,;® Asquit-h op 15 dezer in het Lagerhui: om - voorstellen nog kredieten toe ie Maan slage een millioén man boven die voor dpst d millioen man, die alreeds zijn goedgok~Kcntk Lord Charles Beresford waarschuwtaar w» Lord C'barle-; Beresford schrijft ee-\ '\n' m zonden stukje in de Times" waarin V-o V° weert dat er maar al te vee! aan de l-hl© w in Engeland ontbreekt- en dat dc mi dit e< operation gesel lieden zouder doel of ;elukk Men ging alleen te rade met politieke wegingen. Maar in tijd van oorlog jrd,ot ph leger en vloot de politiek voélen." U'0rnpi' resultaat van de gevolgde wijze van harms'1,, was ramp in haast alle opzichten. Ooa vék, er niet voldoende gebruik gemaakt vu de de; gelands heerschappij ter zee. Kortom mi-ra al meent dat men nu genoeg had van de po-Htiek van het „Waifn See." Het gevaar wordt bij den dag g^„r en het land verlangt een krachtige eich ha lijk© leiding. De tegenwoordige metleeft g- zullen den oorlog '-nbej>aald©n tijd lengen. Aldus lord Charles Berencrr k"] waarschijnlijk een gaarne gezien bondg D van de ..nat-ion^istischo oppositie"-^}? 7ij'n- ivuie. Nog een millioen soldaten. -'Ute. Dt! ..Times" zegt-, dat de eerste mi in den loop van de volgende weemdt on Lagerhuis zal vragen goed te keuren do re geering nog een leger van eei»n rrorü lioen man bijeenbrengt. Tot dusverre den ongeveer drie millioen man leger ingelijfd. Minister Asquitb za'm r>- ook hst. resultaat van lord Derby's teerings-campagne bekend maken. 7'? 'n' misschien niet alle cijfers zal noem zal hij toch genoeg z^gen om c mcntsleden in staat te stellen, ce te vornieu. Leden van alle part' ■ten in groote sjianning het resu" 1 fRARZ .1 Van het Westelijk Oorlo PARIJS. In Champagne zet art-illerie in den loop van de schietiug der Duitsche stellir kost munitiedepot ten zuiden meer vloog in de lucht. veel Ten oosten der hoogte kirn ts afl Hcurt-c da- niet! Kobeken, naar het aftrd loei in 't Westen wijzen- Maar reeds is do bezo on moedor volgt baai- bang voor standjes. Alleen Blijft konek Hij ziet dc-n glinsierc do hooge lucht - bij donderslagen der ka' het- barsten der gran gelen sluier, die z eb van den horizont uil I)an loost iii.j een t.\ op Bosschaert's af bra "t Is ook bijna ove geheel ingestort en met spattende vonkt geweldig vuurwerk, hemel op. Jn 't groe kon van het- paar en lijk. Het tweede pa zijn reeds rustig, o; nan "t grazen Jvom. voader. •- -zoekt Kobeken' pel. Kobeken kijkt bruisend Westen ze niet hun di iirpen. hoorei der ver en dof einde van d- Wel. s. dat da zen ewen op. Doch do em d« nui cn al spc naar Bos de doode kort; ïffrf--e. -ö- Lv!? wakker van ƒ- iu op, ^»g^onc rvf., '''unfken f?1} om bot 'af L'-'\ UopG evon^OGod Ajfrdwt,,. >1- t Si»S.' iDerkte^° IL «■'"""P» i' r .a.rt-""1 K and- Kb

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 1