Vrijdag "3 DêcernGer 1915 Orgaan voor Leger en Vloot. Oorlogsnieuws. TWKBFMSiaatie; Onder redactie van D. MANASSEN. STATEN-GENERAAL. In Tweestrijd. SOLDATENCOURANT -ADR£S DEB REDACTIE EN ADMINISTRATIE PALESTRINASTRAAT 10, ■\MSTERDAM. DIT BGAD VERSCHIJNT DRIEMAAL PER WEEK. LOSSE NUMMERS VOOR MILITAIREN 1 CENT, VOORBURGERS 3 CENT. ABONNL- MESTT VOOR MILITAIREN 0.75, VOOR BURGERS ƒ1.50 P.DRIEMAANDEN Voor AJrerlintii-n •.vt-nde men zich tot on;o AdmininixatJo, Palestrinari Amsterdam. Prijs der AdvertcntiCn per rogel 30 '•'•.et, Voor IngczonUc.. Wl.,v dé-dingen op de tweede, derde co vicrdo pagina dubbel tarief. B.j aben nemen' reductie. 10, Reeds dikwijls is er op gewezen, dat de cavaleriè in dezen oorlog van heel weinig beteekonis is. In het begin deed zij althans nog iets, gedurende den strijd in België, maar sedert de maanden en maanden, dat de eigenlijke loopgravenoorlog aan don gang is, was. liet vooral de attillerie, die in het gevecht de beslissing gat' door be schietingen, zooals de wereld nooit gezien heeft; eerst daarna komt de infanterie mot haar aanvallen. Slechts heel zelden kwam de cavalerie in actie. Zoo'n geval zien wij hierboven, wij geven oen afbeelding van de bekende en veel besproken ruiterij-aanval der Franschen in Champagne. De aanval was hevig en bloedig, maar zij kon eerst plaats hebben, toen do infanterie het veld schoongemaakt had en de versperringen uit den'weg geruimd. TWEEDE KAMER. Staatsbesraoting 191G. ÜOOFDoTUK Ai (MAIUXE). Voorloupi'j Ver slay. Fohiinigo leden' stelden p.njs» op nadere mede- deelingen, o. n. omtrent do nieuwe, bepalingen voor .vanucmbig van niatnwn met.kort dienst verband, •Je' csamoueiseiien voor porsouc-ei h(f- jiécien don rang van officier, 'Je niaatrcgcler van imr.ncieeicu aard, in l ot belang vau hol: personeel genomen, en zij spraken do verwach ting uit. «at hij de volgende begrooting, liefst inet betrachting van de gnootst mogelijke vol ledigheid op don ingcslag.m weg. van bet geven van inlichtingen als Burns geschiedde omtrent genomen ïuaAti^éfOW', Zou v orilen voortgegaan. 'Opnieuw werd aangedrongen door verschei dene leden, op do in do laatste jaren tér 'sprake gObraclito instelling van oen'o vlootc'om'missie, waardoor ongetwijfeld de baud tifsschcn de Volksvertegenwoordiging en de vloot in niet onbelangrijke mate zou wonion versterkt. •Terwijl sommige loden geen aanleiding von den omi-ront do uitbreiding van ouzo vloot in principieel© bespreking te treden, wezen an doren erop, dat ten deze geen vaste lijn wordt gevolgd, terwijl toch aan regelmatig© verster king onzer marin'o zoozeer behoefte bestaai. 'Eenige Joden vroegen of do Minister zich verantwoord acht de indiening van het ont- werp-vlootwet nog uit te stellen, nu. toch reeds .■waardevolle, gevolgtrekkingen zijn to maken uit do krijgsbedrijven, welke tor zee plaats hadden; en of do ondervinding on do uitkom sten van do actie der onderzeebooten den Mi nister nog niet tot ©ene gevestigde overtuiging kobben geleid. Het is voor de Kamer moeilijk d© wisselvallige politiek van opvolgendo minis ters mot juist inzicht te vólgen. Als voorbeeld van onstelselmatige vlootpoli- ifciek woes raon op de voorgenomen venyaponing van do pantserschcpon van het type-,,Koningin Regentes". Tot do vraag of aldus niet opnieuw gold nutteloos zal worden weggeworpen, Iciddo 'ook het voornemen do kanonnen van 7.5 c.M. door kanonnen van 15 c.M. te vervangen. Dat regelmatig© versterking der vloot niet mag uitblijven, bewees, naar sommigen opmerk ten, Jie.tgeen omtrent de ondcrzecbOOten bekend is. Do Minister constateerde het vorig jaar, dat men in-het bezit, zou komen van 10 onder- zoebooten. n.l. de booten IVII en de 3 K koeten. Wanneer nu do twee van de eerstge- tnoomdo booten naar Indiö worden gezonden, iblijvón er voor de marine in Nederland slechts '5 ovor, waarvan een reeds in 1904 op stapel :'weid gezet en dus verouderd mag heeten. Men merkte hierbij op, dat ook do booten II en III. in 1909 en 1910 op stapel gezet, spoedig ver ouderd zullen zijn, terwijl do dienst in Indië weinig gebaat is met do zending van klein© onderzeebooten, naar het oordeel van deskun digen voor de daar to verrichten taaie geheel ongeschikt. Men vergat niet, dat door do (Slot.) In ©on oocwónk zag de dokter dat de man ten prooi was aan oen soort van aanval, waardoor lieden die in de tropen geleefd hehben soms worden getroffen. Het was ©eb geval dab onmiddellijk ingrijpen ver- leischt., of do dood is het onvermijdelijk ge volg. Keeds snelde Fordham naar zijn kast met medicamenten, toen hem plotseling een gedachte door heb brein schoot. Groote goden, hier was oen kan9, een prachtige, zeldzame kans, die heb lot hem gaf om aan te grijpen Want hij had slechts ©enigen tijd toe te zien en werkeloos te blij ven, om den geest van Lester Brookfield voor altijd het lichaam te doen verlaten. „De geldafperser verdient geen medelij den", dacht Fordham, terwijl hij èen blik op heb gelaat van den schurk wierp. „En, zoo waar ik leef, hij zal heb mijne niet heb ben Laat hem, sterven. Hij is beter uit de Hferold, dan er in!" •De seconden werdén een minuut. Brook field lag bewusteloos en de dokter wist, dat iedere seconde, die verstreek, hem dichter bij do vrijheid bracht. Maar zelfs met. dit. uitzicht op vrijheid in zijn binnenste, kwam het govoel van don dokter er tegen op een medemensch te la- ton ateiven, waar hij zoo gemakkelijk in de golegonkoid was hem van den dood te red- Eï ontstond ©en hevige tweestrijd in recente toevoeging het aantal onderzoobooton op 14 zal worden gebracht. Echter wéék men op het nadoel van zooveel verschiljpud© typen. Gaarne werd men ingelicht omtrent het aan tal verschillende typen bij onze vkot. Voorts werd gewezen op liet gebruik, dat c-lders van onderzcosche iiiijnloggers wordt ge maakt en geïnformeerd naar <lo resultaten. Vele andoro leden won.schtcn zich bij den aandrang om thans reeds een ontwerp Vloot wet in te dienen onder de tegenwoordige om standigheden niet aan tc sluiten en ontwikkel den uitvoerig do redenen die ben daartoe leidden. .Men zou voorts gaarne, vernemen, hoe- de Minister dacht over do aanstelling van een ina- rinoattnché, in do oersto plaats te Washington, met liet oog op.de voorgenomen uitbreiding der Amerikaansebe vloot en de grooto werven voor öndcrzGebpyteu daar to lande. Ten slotte stelden cpkele leden de vraag of dc inrichting van ons marinobestuur in den tegeuwoordigen vorm behouden moet blijven. Hun stond daarbij do Engcdscbe organ i sa tie voor oogen. welke h. i. onmiskenbare voor deden had en althans voor een ded zeer wel ten onzent zou zijn na to volgen en in het be lang van do continuïteit van belang werd go- acht. Andere leden zagen de ■uitvoerbaarheid en het nut van zoodanige organisatie- hij een kleine marine als do onzo niet in, Miteri eel. Men informeerde ■wanneer do kiel der kruisers zal worden -gelegd cn waarin do oorzaak to zoeken is van dezen uiterst tragen gang van zaken?- Zijn de con tracten reeds geteekend cn wanneer zullen de schepen volgens deze gereed zijn? Voorts vertrouwde men, dat rekening zou worden gehouden met do eischen, dio aan liet verblijf van. het mindere personeel mogen wor den gesteld. Onderzee booten 1915. Ook omtrent den bouw van de vier onderzeebooten ontving men gaarne ecnigo inlichtingen. Sommige, le den achtten heb onjuist niet alle naar hetzelfde type te bouwen. Is liet waar dat twee der boo ten door do Kon. Mij. De Schelde eu twee doof Feijenoord zullen» geleverd worden? Zal de vnartsnelheid van alle booten gelijk zijn 'Verschillende leden drongen.aan op bewape ning en betreurden, dat geen grooter type boot verkozen was, omdat nu ook de pantsering moet uitblijven. Vooral niet het oog op den dienst in Ned.-Indiö achtten zij een grooter typ o gewonscht. M ou i vroeg wanneer de nd i en sist cl ling is te wachten van de pantserboot „Gruno", die in Februari j.l. zou gereed komen. Men vernam gaarne hoe de Minister denkt over de goveebts- waarde van do pantserbooten „Friso" en ..Griino" en of liet gesehut steeds behoorlijk kan worden ge pi ebt. Men meende toch' te we ten, dat zich op deze schepen sterke trillingen hebben voorgedaan. Opgemerkt werd, dat bet roddingmateriaal dezer booten onvoldocndo schijnt te zijn. Daarin zou niet genoeg plaats zijn voor alle opvarenden. Algemeen waardeerde men hetgeen do marine, met name die in Indië, hoeft gedaan en nog doet ter beveiliging van 's Rijks belangen, hem, ©en benauwende onzekerheid welken weg liij in zou slaan, den harden, ka len. weg van den plicht of het bebloemde pad aan het eind waarvan geluk en vrijheid hem wachtten.... Toch werd het pleit beslecht. Misschien was het zijn goede engel die tusschenbeido kwam en die hem Mabel in zijn kamer zond. In e.enige haastige woorden legde hij haar den toestand uit en toonde hij haar den be- wustelooze. „Zie hem daar liggen, Mabel", besloot hij, „en zeg mij wat ik doen moet. Ik kan dien man helpen, of ik kan hem laten om komen. Leeft hij, dan beteekent dat onze ondergang. Sterft hij, dan zijn wij vrij". ,,Je hebt mijn meening niet noodig'', zeide zij. „Jij bent geneesheer, en de man die daar ligt is op dit oogenblik geen boos wicht en geen geldafperser. Hij is een mensch in nood, die je hulp noodig heeft en, Eric, jij zult hem die niet onthouden". „God vergeld© 't jel" zeide hij met geest drift. „Jij hébt mijn eigen gedachten uitge sproken Een oogenblik was ik van plan de gelegenheid aan te grijpen, maar nu ia het over, en ik weet wat mij te doen staat!" Daarop stapte hij met vluggen pas op Brookfeiid toe, knielde naast hem neer, maakte zijn boord en das los en wees naar de medicijnenkast. „Wees zoo goed mij dat derde, spuitje van hieraf eens aan te geven", zei hij, „en het fleschje dat er naast staat. Vlugik heb al genoeg tijd laten verioopen." eonigc leden vroegen, of de Minister bereid is, zij het ook door tijdelijke traktcmentsvcr- hóoging, in den nood, door do duurte der eerste levensmiddelen ontstaan, vooral voor do ge huwde schepelingen, te voorzien. Voorts wees men er op, dat aan de gezinnen dor vrijwillige reservisten wel, doch aan die> der verplichte geen Vergoeding werd gegeven, en men vroeg of bij den langen duur der mobilisatie gelijke behandeling van beide categorieën niet billijk, ware. Jn het bijzonder word nog gewezen op de' positie van heb minder personeel bij den onder zee- on bij den torpedódienst. Terwijl de officie-' ren toelagen ontvangen, o. m. voor gemis van comfort, is van toeslag voor de minderen geen sprake. Men vroeg 's Ministers oordeel over bet adres van den Bond van Zcemilie.iens, waarin gelijk salaris en gelijke bevorderingskansen worden' verzocht als voor do vrijwillig dienende matro zen gelden, voor zoover de werkzaamheden ge lijk zijn; daarin wordt voorts op uitbetaling van voedin'ggeld gedurende de verloven, als bij do landmacht, aangedrongen en eene toelage voor kleeding verzocht op den grondslag als voor dc lichting 1909 is toegestaan. Deze ver- zoeken kwamen aan eenige loden redelijk vyor; Ook hebben do bijzondere tijdsomstandighr* den, naar men meende te weten, den duur van bet verblijf in dc tropen van drie tot vier jaar verlengd. Drio jaar is met het oog op do ge zondheid en den moreelen toestand vau bet personeel reeds een to lange- termijn, wes halve men er op aandrong althans met do tijde lijke overschrijding daarvan niet voort te gaan. Men gaf voorts in overweging oui de actief- dienenden. wier dienstverband geëindigd is, met verlof to zenden. Met voldoening had men van de bevredi gende resultaten vernomen, verkregen bij de werving der matrozen K. D. Gaarne zag men dio resultaten met cijfers toegelicht. Verschillende uitlatingen in be;, M a r i n e 1» 1 a <1 getuigden van minder goede gezindheid tegenover dit nieuwe instituut. Men hoopte dat tlozo op den Minister van geen in vloed zouden zijn. Lenige loden wezen erop, dat. wil men den geest onder ïiéfc personeel in goede richting leiden, aan do geestelijke verzorging meer aan" dacht moet worden gewijd, terwijl anderen betoogden clat in meerdere mate.moet worden tegemoet gekomen aau redelijke wensclieii. Deze leden' betreurden, dat de Minister voortgaat elke uiting van bot vereeniginga leven aan boord te verbieden. Niet overal wordt door de commandanten aan dit verbod gelijke toepassing gegeven. Met aandrang herbaalde men het verzoek tot opheffing van bot be staande verbod. oorts werd for verbetering van den goeden geest onder het personeel aanbevolen bet be vorderen van geschikte gelegenheden voor ont spanning aan den wal. Ook bet betrachte», van redelijkheid bij do pnssagiersrogeling "kan hiertoe bijdragen. Zoo schijnt deze regeling te Ilellev'oetsluis veel minder gunstig voor "bet- personeel to zijn dan in andere plaatsen. Voor de kustwachten werd de diensttijd zeer lang geacht en do opmerking gemankt dat bet schijnt voor te konion, dat onderofficieren bij de kustwacht zich geschenken van oenvoudigen aard laten aanbieden, om meer of langer verlof te doen geven. Ziekenzorg, 'gezondheidstoe stand. Ecnigo loden wezen np den onvol doenden toestand, waarin do racdiscbo dienst der manno verkeert. Over bet algemeen be vinden zich de hospitalen in een verouderden en slechten staat. Verschillende klachten be trof 1 endo hospitalen waren vernomen. Op goedo hygiënische toestanden aan boord moet, meende men voorts, do aandacht, geves tigd blyven. c O. a. kwam ter sprake een aanschrijving I aan de officieren van gezondheid om opgaven te doen van het aantal'dagen vrij van dienst wegens venerische besmetting en werd de wei gering van een officier van gezondheid om daaraan gevolg te geven (op grond van het ambtsgeheim) aan verschillende beschouwingen onderworpen. Gaarne vernam men de aanlei ding tot- die aanschrijving en 's Ministers oor deel over deze weigering. Sommige leden moen- den, dat voor oen doeltreffende bestrijding dier ziekten .betrouwbare statistische gegevens on ontbeerlijk zijn, doch zij meenden, dat deze niet dienst mochten doen, om aan de betrok ken jiersonen straf op te leggen. Sommige leden gaven te kennen, dat de be strijding dor ziekten een preven! ief, niet een repressief karakter behoort to hebben. Ook werd andermaal op het. wederom ter beschik king stellen van prophylactisc-ho middelen ge wezen. Gaarne zou men een vergelijkende opgave ontvangen van liet aantal gevallen bij onze on andere marines. Tuchtrecht. Men vroeg of nu de invoe ring van liet nieuwe Wetboek van Mi'itair Strafrecht' kan worden te gemoet. gezien, ook in do procedure van het tuchtrecht eenige wij ziging zal worden gebracht. Volgons deze leden zou de instelling van een tuchtraad, waarin ook militairen van minderen rang wa ren op te nemen en die als adviseerend lichaam den officier zou ter zijde staan, bijdra- gen tot een bevredigende toepassing van het tuchtrecht. Pensi onneering. Gevraagd werd of de Minister omtrent de algohoele herziening der militaire pensioenwetten 1902 nadere me- dederiingeu lom doen. Voorts vroegen eenige telen of niet- aan schepelingen, dio met eon ontoereikend pensioen uit den dienst worden ontslagen wegens ziels- of lichaamsgebreken, in en door den dienst ont staan, systematisch hulp kan worden verschaft bij het zoeken naar een betrekking in dc bur germaatschappij. Vervolgens werd opgemerkt dat onderofficie ren, boven den leeftijd voor pensioen gesteld, in dienst worden gehouden, waar-door -dc pro motiekan sen. van. andoren worden bemoeilijkt. Ontslag van officieren. Sommige lodon meenden, (lat do wijze, waarop ten aan zien van liét'ontslag van officieren 'wordt ge handeld aan do ambitio om zich bij dit corps te voegen niet bevorderlijk is. Nog werd de opmerking gemaakt dat do mededeeling, dat zij voor eervol ontslag in aanmerking zullen komen, tijdig behoort te geschieden. Korps Mariniers. Men vroeg of ten aanzien van dit korps bijzondere voornemens bestaan. Het was niet duidelijk of op geleide lijke inkrimping wordt aangestuurd. P o s i tioverbetering. Eenige telen hadden mét leedwezen gezien, dat voor het j>er- sonecl beambten en werklieden bij 's Rijks I werven, do verificatie van 's Itijks zee-instru menten en liet betonningsmagazijn to Vlissin- gen slechts omstreeks de helft is aangevraagd van do bodragen, die verleden jaar van do aan vankelijke bog rooting werd-n afgevoerd. Verloop' onder lie.i personeel. Op de gebruikelijke gegevens omtrent do aan neming en het verloop van het personeel stelde men' wederom prijs, met een beschouwing om trent den invloed van hot instituut van de matrozen K. D. Ingenieurs. Gevraagd werd of het aan tal ingenieurs voldoende is. en hun l>ezoldiging van dien aard is, dat zij niet trachten elders geplaatst to worden. Kan de Minister positie verbetering in het vooruitzicht stellen? Wat de positie van het werfpersoneol betreft, spraken sommige, leden den wensoh uit, dat uitvoering zonde worden gegeven aan de voor stellen van de Staatscommissie voor arbeids voorwaarden der Rijkswerklieden, in het bij zonder wat aangaat die betreffende de regeling van do grondslagen der pensioenen. Vele telen hadden ernstig bezwaar tegen do instelling van liet Ióteriiaat voor adspirant- adelhorsten to Dordrecht en tegen de wijze waarop tlpor den Minister in deze is gehandeld. Waarom, zoo vroeg men, is de Minister met zoo groote overhaasting te werk gegaan, j Wensclit hij de keuze van het beroep van zee- li officier aan te moedigen en in een goedkoopero opleiding voor hen te voorzien cn koos hij daar toe den juisten weg? -Mou vroeg waarom geen gelden zijn uitge trokken voor den bouw vau een nieuwe school. Mabel reikte hem dadelijk het verlangd aan. Zoo krachtig werkte het middel, dat reeds enkele minuten na d© inspuiting de bewustelooz© zijn zinnen herkreeg en be greep wat er gebeurd was. „Gij hebt een heel leelijke aanval te door staan gehad", zei Fordham ernstig. „Hot was op het kantje af. Maar nu is alles goed." De man stond op en zag hom aan met koelen blik:. „Ik zie, dat ik. u motite veroorzaakt heb, dokter", zei hij, terwijl hij naar het wondje op zijn arm keek. „Ik dank u zeer." Hij deed zijn jas aan en haalde iets uit zijn zak. „Hier is uw honorarium, dokter", zei hij, „en nu staan wij weer quite. Want zoo- als u ziet betaal ik u voor uw moeite, maar voor het overigo kan ik geen gratie met u gebruiken. De situatie is precies dezelfde zooals zij was vóór dit kleine voorval, en ik denk er niet over één woord terug te ne men van hetgeen ik gezegd Leb". Fordham keerde zich woedend af. Op dit oogenblik verloor bij alle controle over zich zelf. Het bloed steeg -hem naar het hoofd en zijn oog vlamde. ,,Jij satan!" riep bij. „Verlaat onmid dellijk bet huisHier houdt alles bi j op Be heb met jou en je onbeschaamdheden gedaan. Ga nu heen eu doe alles wat je wilt „Heel goed, waarde dokter. Wind u maar niet op; Ik zal gaan. Natuurlijk neem ik De toesiand in den reuzenstrijd. Er is maar weinig nieuws te vertellen van de oorlogsterreinen. Wel is er zeer hard nekkig gevochten in Servië in de laaide dagen en hebben er zelfs op het westelijk front wat feller gevechten plaats gehad, dan w© daar gewoon zijn in den jongs ten tijd, eindelijk is er op een oorlogsveld, dat tot nogtoe weinig genoemd is, hevig geetreden, n-1. in Azië, in het stroomgebied van Enfraat en Tigris. Maar al dit strijden is van betrekkelijk weinig belang geweest, hetzij dan in. Servië. Toch valt ook van daar «iets nieuws te. melden j de Serviërs worden teruggeslagen, sbeods opnieuw, en dat is al oud, nietwaar? De Duitschers eu Oostenrijkers hebben thans zoo goed als ge heel Noord-Servië in hun bezit, de Buiga ren dringen steeds verder door naar 't Wes ten en 't Zuiden. Dit gaat niet altijd voor spoedig de Servische troepen in het Zui den, verbonden met strijdmachten der ge allieerden, bieden harnekkigen tegenstand en houden den vijand ook wel tegen op den weg naar Monastir. Dezo stad in het- Zuid westen van Servië hot doel van de BuLga- reh, als die ingenomen is, kan men weer spreken van een nieuw feit, zal men moeten toegeven, dat de centrale mogendheden en maar zoo dadelijk niet aan, dat. u geen cent op de wereld meer bezit. Ik zal dus nu ver der mijn aandacht aan de pers moeten wij den. Gelukkig heb ik hooren beweren, dat „De Schorpioen" zoo nu en dan heel royaal honoreert. Goeden avond". Mot een buiging vol spot voor Mabel ver liet hij de kamer en een oogenblik later hoorde men hem de buitendeur dichttrek ken, „Denk je dat hij zijn plan zal uitvoeren?" vroeg bevend de jonge vrouw, terwijl zij zich aan den arm van haar echtgenoot- vast klemde. „Natuurlijk zal hij. Hij is tot alles in staat. Hij zou nog méér kunnen doen. Hij zou naar de politie kunnen gaan en daar een of ander van mij vertellen, waarvan ik mij gemakkelijk schoon zal kunnen was- schen. Maar, inmiddels zal de zaak mij in geen geval goed doen". Mabel was naar haar kamer gegaan. Zij had Fordham in het spreekvertrek achter- fel-aten. Plotseling weerklonk een luid ge- lop op de deur. Zij deed heb venster open en zag twee mannen in uniform op de stoep staan. „Gerechte hemel!" riep zij. „De schurk is naar de politie geweest. Maar - maar zij kunnen Eric toch niets doenHij heeft geboet voor zijn overtredingen, jaren ge leden al. O, wathetaekent dit alles toch?" Zij snelde de trap af. Reeds waren de mannen in uniform weder vertrokken en de meid zeide dat de dokter met hen meeve- hun bondgenoot-en zich meester hebben ge maakt van heel Servië. Voorloopig hebben zij de genoemd© stad nog niet; de Servische bevelhebber daar Wassitej zóu besloten zijn haar tot het j uiterste te verdedigen cn de Servische troe pen met Franschen én Engelsclien bel wisten do Bulgaren eiken voet grond- Bovendien is hét'weer in de laatste dagen zeer ougun- sfag én belet 't do operaties; 't gevolg van dit-alles is, Üat de Bulgaren nog steeds Mo nastir niet in hun bezit hebben. Maar men vreest wél/ dat zij er komen, wat ook daar uit blijkt, dat de,léden der Servische regec- ring. welkp,'ei" warén, uitgeweken zijn over de Grieksdie grens. In elk geval is een ver- ceriiging van. do troepen der geallieerden niet liet''Servische leger iiiot rneer mogelijk en. dit laatste beeft zich voor 't grootste ge- ocolte in Albanië teruggetrokken. Volgens •eon bericht zxmdc-u de Servicheregeering en koning Peter nog wol niet in Scutari (Albanië) zijnmaar daar eiken dag ver wacht worden. Koning Nikita-van Monte negro zou er heengaan om bij de ontvangst tegenwoordig te zijn. In Zuid-Servië heb-, ben de Bulgaren thans de voornaamste plaatsen in bezat, uitgezonderd Prisrend en Monastir. De .mogendheden der Entente schijnen het nu eens gewor-den te zijn met Grieken land. Ten minste de spanning, die er he<-rscht© in Athene, heet geweken. Welk besluit Griekenland lieoft genomen weet men niet, maar men vermoedt, dat 't de troepen dio uit Servië komen, zal laten doortrekken naar Saloniki. Of de Bulgare-n ze daar dan zullen achtervolgen En zal het Grieksche leger dit lijdelijk aanzien Ook is het wel eigenaardig dat er nog steeds meer hulp troepen der geallieerden worden ontscheept te Saloniki. Hoopt men toch nog Servië té kunnen redden, of er althans een hoekje van bezet houden, zooals de geallieerden ook doen in België Of rekent men er reeds op, dat de strijd wordt overgebracht op Grioksch gebied, dat Griekenland meedoet? Vragen, waarop men nog geon antwoord kan geven. Evenmin weet men, wat er ge beuren zal in Roemenië. In de Kamer daar is de toestand ter sprake gekomen. De ver klaringen waren verre van duidelijk: er zijn eonge pro-Russsche stemmen vehoord, maar hot blijkt niet., of ze talrijk genoog zijn orn do politiek des lands to rnaken. Veel hangt, voor do toekomstige houding van Roemenië zeker af van de grootte van het leger, dat do Russen samentrekken aan zijn oostgrens en of dit voldoende is om de Bulgaren le overwinnen. we kunnen veilig zeggen: ook de Oosten rijker;- cn Duitschers te over winnen, want deze laatst en hebben groote trocpenm aohte-n saamgetrokken aan de westgrens van Roemenië orn de Russisch© troepen, die door dit. land trekken, af te wachten Een bericht in ons vorig nujnmer heeft reeds melding gemaakt van de hevi«e ge vechten in hot, gebied van Eufraat en Tigris. Er zijn nu nadere berichten van gekomen, maar ze zijn verre van duidelijk. Wel is er zeer fel gestreden, er zouden niet minder I dan 2800 Engelschen gewond of gedood zijn en do Turken zouden 1300 krijgsgevangenen 1 in de handen der vijanden hebben gelaten. Wie echter ten slotte de overwinning heeft behaald, wij durven het niet zeggen. Do Engelsche berichten beweren, dat de Tur ken op Diala, 10 K.M. van Bagdad, terug- i trokken, doch later bleek, dat ook de Engel schen moesten terugwijken en loopgraven verder naar achteren, hebben betrokken. De Turksche telegrammen maken zelfs mel ding van een groote paniek in het Engel sche leger, van een wanordelijke vlucht met. achterlating van vele oorlogsbehoeften 't Is mogelijk, dat er, nadat de Turken versterkingen hadden ontvangen, een nieuw gevecht heeft plaats gehad cn de Engelschen j daarin een neerlaag hebben geleden. Aan het Westerfront was in de laatste dagen de actie wat grooter; bij Neuville, bij Grommecourt, bij* Givenchy* is bloedig gevochten, zonder dat de positie der troepen aan weerskanten is veranderd. Uit Rusland komen zoo goed als geen berichten; alleen wordt gemeld, dat dc Duitsc.hers en Oostenrijkers rich versterken aan de Boeglinie, dat js dus achter het tegwiwoordigo frpnt. Zij zouden daarbij go- bruik maken van do werkkracht van Rus sische cn Fransche krijgsgevangenen. Zij wilde dadelijk naar hem toe, zoo be sloot zij. Als een nieuw gevaar hem be dreigde, dan moest hij zijn vrouw naast zich vinden om het te bezweren, of althans om rijn kruis te verlichten. Bevend over al haar leden, greep Mabel vlug naar haar hoed en mantel en ijlde de straat op. Op den heek stond een polïtie-agent. Zij vroeg dón man den weg naar het bureau. Hij beduidde haar hoe rij te gaan had en rende sneer dan zij liap in de aangezen richting. Eindelijk, daar zag zij het bureau vóór zich. Het volgend oogenblik stond zij voor een vriendelijk uitziend inspecteur. „Ik - ik ben mevrouw Fordham", zei ze ademloos. „Mijn man, dokter Ford ham, ie hier eenige oogenblikken geleden heengebracht. Kan ik hora spreken 1" „Ah, juist, zeker", zei hij. „Maar hij was hier juist niet heen gebracht, me- vtouw!" „Wat is er met hem gebetird?" Dé man. scheen verwonderd. Hij legde de oen achter zijn oor vandaan en zag haar strak aan, .cv hem gebeurd?" herhaalde hij. „Ik Ko.u niet. Er is niets met hem ge beurd-" Zijn ijskoude houding scheen enerveerend op haar te werken. Nu begreep zij, dat er geen enkele reden was waarom deze man an ders dan koel, onaangedaan en zakelijk kalm zou zijn. De arrestatie van een OUITSCHLANO. Do militaire toestand. Dc Duitse hers bieden mot voortdurende activiteit het hoofd aan hun talrijke teen standers, sc/ijijft do Temps" in zijn mili tair overzicht. Zij stellen zich niet <-r mede tevreden zich te. verdedigen, mnar zij vallen bijna overófl aan. Jlun positie stelt hun in staat legerkorpsen, ja gchecle logci-. van het eenefront naar liet andere te werpen. Het blad rékent, uit-, dat een Duitscli leger korps minstens twéé-weken xtoódig .hwdtorn1 uit de loopgraven van het west front voor d©n strijd in de loopgraven aan het oost front gered te 'zijn. De „Tem]»" beeft dat nagerekend,- omdat een ©oriogscorrey- pondent in do „Rjetsj" erop gewezen heef:, dat al mogen de Duitechere gedurende dezen winter een positie-oorlog voeren, dit hun toch-niet belet om, zo<> noodig, op oen <>r ander jrunt tot. het offensief over te gaan eu dat d© Russische troepen altijd gereed moe ten zijn om zulk een offensief af te sJaaii. Die passieve houding, welko zij steeds moe ten aannemen, schrijft d© oorlogscorrespon dent, i» wellicht oorzaak geweest, dat men op het eene of het ander© front, een sohoono gelegenheid heeft laten voorbijgaan om dei» vijand aan te tasten,, terwijl juist eenige legerkorpsen, op hun reis van het oosten naar het westen of omgekeerd waren. De activiteit van den vijand moet zich piet alleen bepilon tot het dirigoeren van groote reserves van het eene front naar hot. andere. Maar zij schijnen zelf,; nieuwe leger korpsen te vormen. Do Temps"-corres pondent te Petrograd meldt, dat twee leger korpsen zouden zijn geformeerd t© Fiumo cn te Pola en dat drie. eveneena nieuw ge vormde, Duif-che legerkorpsen, tegen Mon tenegro zouden worden gedirigeerd. De ..Temps" meent, dat deze nieuwe formaties, indien zij al bestaan, veeleer bestemd zijn om den Oostenrijkers -an het- Isonzo-front te hulp te komen. „Ceneraa! Winter". De correspondent van de „Daily Chroni cle bij het Engelse!)© hoofdkwartier zegt, dat een nieuwe vijand, „generaal Winter" weer aan den strijd is gaan deelnemen. If et cenigo goede aan dien vijand is, dat hij bei de partijen even hevig aanvalt. Op sommige deoleu van het front is het erger dan op andere, maar er zijn plaatsen waar het terrein door de sneeuw en redens in een moeras is veranderd en de loopgra ven zoo vol ijskoud water rijn, det de man nen er tot aan dc kniëen in staan. Tegen het aanbreken van den dag bevriest het soms orn de beenen van de soldaten heen. „IIoo diep is het bij jullie?" vroeg on langs een Duitsch soldaat van achter ©en troep zandzakken, die de Engelsche stellin" van de Duitsch© scheidden. „Tot aan do knieën", zei een Engclsch korporaal, die zijn bommen probeerde droog t© houden in een stuk zeildoek. „Zoo" was het antwoord, „dan ben jul lie geluksvogels; wij staan er tot het mid del toe in." Op enkele plaatsen is het zoo erg, dat d© borstweringen gedurende de laatste stor men ingestort en in de loopgraven terecht gekomen zijn. waar zich een onbesehrïjüjké chaos van modder en klei vormde. De aard werken, die door den regen en do vorst hunne vastheid hadden verloren, waren nl. door het gewicht der zandzakken ingestort. Iiier en daar vragen de Duitschers om eeu tijdel ijken wapenstilstand. Het is zelfs voor gekomen, dat enkele Duitsch© soldaten uit hunne loopgraven klommen en op de borst weringen gingen zitten, om hunne voeten te drogen, terwijl zij aldoor riepen: „Niet schieten, niet schieten Een groot aantal soldaten zijn van water laarzen, die tot de knieën reiken, voor zien. jp.Tar dat is niet voldoende, omdat het water er over don bovenwand heen nog in loopt. Er komen dan ook, evenals ver leden jaar, weer vele gevallen van bevroren mensch was A-oor dezen man een dagelijks voorkomend geval, klaar voar haar voor haar dan.' O, zulk e-n verechil! „Waarom is hij eigenlijk gearresteerd?" drong zij aan. „Hij hoeft niets gedaan absoluut niete Nu begreep do inspecteur. Hij ken ecu glimlach niet verbergen. „Nu nog mooier!" zei hij. „Dokter Fordham gearresteerd? Hij is niet. gearres teerd Hoe ter wereld komt u op de ge dachte? Maar daar is hij juist!" Eeu kreet van vreugde ontsnapte de lip pen van de angstige vrouw, want zij zag haar echtvriend uit de kamer komen, -net een vreemden trek op het gelaat. „Kom mee, lieveling", zei hij en hij greep haar arm. „Laten we samen naar huis gaan. Ik heb je iets to vertellen". Terwijl zij vcortwandeldea vertelde hij haar ihet vreemde nieuws. „De politie ontbood mij, aangezien de polifcie-dokter een oogenblik afwezig was en er onmiddellijk medische 'hulp moest zijn- Er was een man door een. beroerte getrof fen, vlak voor het bureau." „En die man?" vroeg zij, mot een plot seling begrijpen, maar ook met eon "nog niet durven gelooven. „Dezelfde, die ik een half uur geleden reeds behandeld heb, maar die nu geon men- schélijk© Irulp meer noodig hééft. Lester Brookfield zal ons geon kwaad meer doem. Hij heeft een nieuwen aanval gekregon, en nu kwam mün hulp te laat!"-

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 1