KWATTA 5E Chocolaad mssm ItO Imhzn mm let beste brievenboek. SPEELKAARTEH GRATIS f. van mm i m. Laatste Berichten ■PADVINDER-IEPEN j Hollandsche Grondcredietbank. Hoofdprijs f120,000. 58e U irl^enhask WII „inter Nos59, Teeken@o I X>3EEï g;<3X-.]LJA°3?E;I^JOQ^0^3Fg■A]^J^^^ x>on Zondag V November 19 13. m m ®- m M M KOOPT BENSDORP'S ADVERÏENTIËN. NEOERLANOSCH BIJBELGENOOTSCHAP. Serietrekking 1-5 November e.k. GRATIS Privaatles 25 Cent. Onder-officier M. v. d. BROEK, Groningen. Postbus 70. II kunt Oorlogswinst maken J"e> lels.liE.©rste Sigaar C. VAN DEN BERO Kepi's - Kepi's STOOMWASSCHERIJ „HET WESTEN Legemenen. Enorm Succesl Cabaret- en Soldatenliedjes WITTE. DIRK O. A?,S3 ACH Co,, Amsterdam. Spaarndammerstr. 83-85-®7-®9-91a ós Bsr-Lssk Ipisntir Qy, Issidss!. Eerste klas ixiriditingg. Milicien G. W. VAN RIJSSEL, IVTannenzangvereeniging KLAPPA 9 Plantenboter, en Ü^p LL Klapper 1 Plantenvet, hun tenten opgeslagen. ©rs f w SPOEDCURSUS waarna de partij voor zwart verloren is Zwart speelde daarom als eerston zet 611. "Wit had op de fout gespeeld. Een Zeldzaam mooi vraagstuk van den overleden "Hollandschen problemist Blijdonstoin. Het vraagstuk is slechts 3 zetten dtep. Het berust op „meerslag"' en is zeer gunstig ge dacht. Het gering aantal stukken, gevoegd hij den natuurlijken stand, maken het tot een juweeltje van problematiek. ZwarL 1 5 V..J 6 !S Wi 11 fMi 16 t e 21 26 "dk ft Wé 1 Wm., 31 §fl£ WA i :ii'té/si. 36 Mr 41 1 - .Je';,'.-. 46 ■m™ ii'" - s .Wit. Zwart;' 5, 9, 10. 12, 10, 17. 20. Wit: 10, 31, 33, 27, 29 36. 37. Wit. Zwart. 1. 19—13! Dwingt zwart te slaan mot schijf 9. anders zou wit met 13:24 drie zwarten slaan. 1. 9:18 2. 27—22! Hoe mooi! Drie zwarten kunnen slaan, doch slechts een. die op 17, mag het doen, omdat die 2 sl»an kan. o. 17:19 3. 37—31! 16:27 4. 31iü met winst. Componisten van 'dergelijke problemen zijn zeldzaam. UIT DE STAATSCOURANT. Benoemd en aangesteld tot officier van ge zondheid tweede klasse. Indisch leger do arts J. F. A. L. W ilk ons. Bepaald dat bij afzonderlijke dagorders zoo in Indië als Nederland eervol zal worden ver meld de onderluitenant Indisch leger S. d Groot, algemeen stamboek no. 61200, als hebbende zich onderscheiden bij de krijgsver richtingen ter Sumatra's Westkust (Wias resi dentie Tapaneoli) gedurende het eerste half jaar 1915. Generaal Oolgaardt. Naar het 'Haagseh Correspondentiebureau meldt, moet generaal-majoor H. Oolgaardt inspecteur der bèreden artillerie, voornemens zijn tegen 1 December eervol ontslag uit den militairen dienst aan te vragen. Ministerieel bezoek. De Minister van Marine, kapitein t/z Ram- bonnet is voornemens a.s. Maandag een bezoek te brengen aan Dordrecht ter bezichtiging van de majine-mochinistenschool en het Internaat voor Adelborsten aldaar. De Minister zal vergezeld zijn van den inspecteur van den marine-stoomvaartdienst J. H. Gijzen;. den chef der afdeeling perso neel, kapitein t-'z. Bron en den adjudant van dén Minister, luit.' t'z. Ie klasse mr. Jager Naar Ocst-lnd$. De voor den dienst in Indië bestemde c«- f'c:er van .gez. 2e kl. F. C. W. G. L. S. Holzechuher von Harrlach zal 13 November met het stoomschip „SindcTo" zijn bestemming volgen. Ontheven. Do 2e-Iuit,-kwartiermeester O.-T. leger D. A B"e s t is ontheven van zijne indeel ing bij liet leger hier to lande. Uïtvaardrenst mr. Rcgcut. In de kerk van O. L. Trouwe van Goeden Raad aan den Bezuidc-nhout te 's-Gravenhage, zal Woensdagochtend 10 dezer te halfelf een uitvaartdienst worden gehouden voor wijlen mr. L. H. W. Begont, tijdelijk en buitenge woon gezant van Nederland bij den Paus. Smokkelen. De grenswacht te Losser heeft vanmorgen te half vijf 17 paarden, die men over de grens trachtte te brengen, in geslag genomen. In het feheel waren er 28 smokkelaars. Dozen ont namen, doch men meent ze te kennen. Ook 1000 pond vet werd in beslag genomen. Van hot Westelijk oorlog3terroin. PARIJS. Tusschen Aisno en Oise, in de sec toren Misaleine en Qucnnevières opende de Duitschers na door een plotseling geweer vuur getracht- te hebben de Fransch© bezettin gen der loopgraven te alanneeron, een hevig artillerievuur op de stellingen, dat ech ter geen resultaat had. •ïn Champagnè sloegen de Franschen twee nieuwe Duitsdie aanvallen met handgranaten af, tegen de loopgraven van het Courtine-werk, die ook ditmaal werden gesteund door het spui ten van o'ntbrandbare stoffen. Een Fransch luchtschip-eskader vloog boven Dornach ia den Elzas en wierp bommen op do werkplaatsen en fabrieken der Duitschers, waarin de verstikkende gassen werden vor- •va*rdig4. I UITSLUITEND GOUDEN EN UITENEN CADEAU* Door vliegers aangevallen. LONDEN. Het stoomschip „Avocet", dat to Manchester is aangekomen, is op 30 Oct. aan gevallen door drie vijandelijke vliegmachines. Een van deze was een grooto vechtmachine, welke 36 hommen wierp, waarvan sommige zolfs op zeven voet nfstands in zoo vielen. Daarop schoot do vlieger met oen mitrailleur, waardoor dc zijden van het schip en het dek werden getroffen. Do kleino vliegmachines zweefden voortdurend over het schip en lieten bommen vallen, welke echter allo hun doel misten tengevolge van het handige manoeu vreeren van het schip, dat ten slotte ontsnapte na een actie van 35 minuten. Hot dek was bedekt met kogels, welko echter verder geen ernstigo schade hadden aangericht. De oorlog in Servië. BERLIJN. Officieel bericht uit het groot© hoofdkwartier In het dal van de Mornwa werden de hoogten bij Ardilje in bezit genomen. Ten Z. van Cacak is de Knnim Jelitsja Plnnina overschreden. Aan beide zijden van het Kotlenik-bergland sloegen ouzo troepen den vijand terug en be. reikten hij do vervolging den noordelijken oever van «la westelijke (Golijska-) Morava, aan beide zijden van Kraljewo. 1200 Serviërs werd?a gevangen genomen. Ten O. van de Gruza sloeg het leger van v. Gallwitz den vijand terug over de linio GodacivaSantarovatsjhet leger bestormde de hoogten ten Z. van den Lugomir en nam in hot Morava-dal de plaatsen C'uprilja, Tresjna- vitsja on Paracin. 1500 gevangenen werden ge maakt. PARIJS. Het Servische front was op den 2 Nov. kalm, wat de Fransche «sector betreft. De Bjilgaren verschansten zich voor Krivolatsj, 200 meter van de voorposten, .waarvan zij de vooruitgeschoven deelen onder artillerievuur nemen. Op den 3en November werd oen gevecht geleverd ten N. van Rabrovo, dat iiQg wordt voortgezet. De Fransche troepen maakten zich meester van de bruggen over do Cerna, ten N.W. van Krivolatsj. Te lezen schriftgedeelten voor de week van 7—14 Nov.: Zondag 7 November: Matth. 26: 113 Maandag 8 November: Matth. 26:1419 Dinsdag 9 November: Matth. 26:2030 Woensdag 10 November: Matth. 26:3146 Donderdag 11 November Matth. 26:4756 Vrijdag 12 November: Matth. 26:5768 Zaterdag 13 November: Matth. 26:6975 Voor do week van 1421 Nov. Zondag 14 November Matth. 27: 1'10 Maandag 15 November: Matth. 27:1126 Dinsdag 16 November Matth. 27 :2731 Woensdag 17 November: Matth. 27:3238 Donderdag 18 November Matth. 27:3956 Vrijdag 19 November Matth. 27:5766 Zaterdag 20 November: Matth. 28: 18 Wie bovenstaando schriftlezing zou willen volgen, maar geen Nieuw Testament bezit, geve hiervan kennis aan het Bijbelhuis, Heercn- gracht 386, Amsterdam. HOEDT U VOOR VERVELING! RINK. Solitaire spelƒ0.25 S HAGENAAR, Ombre en Quadrille 0.15 Bridge0.60 f Whist. 0.7 Patience's of geduldspelen ui. kaarten I en II vyftigtal a 0.50 idem compleet geb„1.25 Domino, nossen en triktrak. 0.25 l MIJ ER, Dammen„0.25 I DE HAAS en BATTEFELD, Voor bet Dambord geb. 1.20) 0.90 I Id. Het Damspel3.25 (Het Standaardw.) geb. 3.75 HEMMES. Pract. Dammer. „0.60 DLv. Dambordspelen 0.60 90 Dampartyen0.40 NEUMANN Handl. Schaakspel. O.'iO v. EELDE, Schaakproblemen. 1.75 BAKKER. Ope: ingen Schaakspel. 0.90 Alom vorkrljobasr of fsgon inzending ren het bedrsg bij da Uitgaven 1 VAN GOOR ZONEN. GOUDA. APSSTERDAM. - HEERENGRACHT 250, Volgestort Maatschappelijk Kapitaal f 1.000,000. COMMISSARISSEN: M. KLUWER, Notaris Amsterdam. F. A. STEENSMA, Lector a/d Rijksuniversiteit Utrecht. M. MEREN S, Consul Generaal van Servië Amsterdam. Mr, A. W. JACOMETTI, Oud-Advocaat te Batavia Bloemendaal. W. A. BAUMER, Arts Amsterdam. G. J. ERLACHER, Ingenieur I J i 9 i l Parijs. DIRECTIE: J. C. VAN ALPHEN. Jhr. C. M. M. VAN ASCH VAN WIJCK. De Bank verstrekt geld tegen zakelijke zekerheid en geeft nit Premieaandeelen in hare Premieleening van 1904 ad f 12.50, welke deelnemen aan zes jaarlijksche uitlotingen.' De Premieaandeelen zijn verkrijgbaar tan kantore der Bank en kunnen bij H.H. Commisslonnairs in Effecten besteld worden. VERKRIJGBAAR BU MEERDAh looo Sigarenwinkelier:: Fabrikaat F.vak DARDINGE&C' EINÖHQVEM HOLLAND Tegen ST. NICOLAAS stellen wij wederom een aantal voor de Soldaten beschikbaar. Wie daarvoor in aanmerking wenscht te komen, geve ons op hoeveel spellen hij verlangt, met vermelding van miiitaM- adres, dus uitsluitend reg., bat., comp. etc., zonder plaatsnaam, ten einde bij overplaatsing van de geadres seerden de pakjes tcch hun bs- stemminj te doen bereiken. Firma Eindhoven. Voor Jong en oud Ned. taal, Engelscb, Fransch en Rek., samen 25 Cent per week. We sturen de Les franco per post. De Leer lingen zenden daarna per post hun werk in. We kyken alles na en zenden het per post terug. De Lessen zijn zóó duidelyk en eenvoudig, dat zelfs kinderen van 9 jaar ze met gemak kunnen volgen. Voor de proeflessen behoeft niets betaald te worden, als men er niet in alle opzichten dubbel en dwars over tevreden is. Vraag gratis prospect, aan Instituut „Holarhof", De Clercqstraat 75, Amsterdam. gevraagd om Jongmensch op te leiden voor Gymnastiek tot toelating reserve-kader. Brieven letter J B. Advertentie-Bu reau ROUMA Co., Heerengracht 226, Amsterdam. Examens April 1916. Gemobiliseerden, verzekert U reeds thans, deeo goed gesalarieerde Rijks-betrokking. Salaris f 60O—f 1470 toelagen. Volledige schriftelijke opleiding voor hen, die de lagere school hebben doorloopen. Alloea in '13 en '14 leverde onze cursus 114 geslaagden. (107) Belanghebbenden, Bevelvoerenden, Cantinehouders, Beheerders van Leeszalen en Leestafels enz. vraagt per briefkaart ons rijk geïllustreerd prospec tus, dat in elk gewenscht aantal gratis en franco wordt toegezonden. Spoedige deelname gewenscht. De Directeur van den Cursus: indien ge thans de gelegenheid waarneemt, om Uw kennis van Taal en Rekenen te ver meerderen. Daarom moet ge doorwerken: Practisch Taalonderwijs (4e druk 1.50) en Practisch Rekenonderwijs (2e druk 1.801. Deze boeken studeeren zeer prettig en geven alle hulp en inlichting. Verkrijgbaar by den Uitgever E, J. BOSCH Jbzn. te NIJVERDAL. rookt nra en bij Kal verstraat 141 a h/h Spui. 2V2 cS. San Louis. S ct. Lansjes. 4 ct. No. 12. 5 ct, Bintang Hindia. Mengsels van gemalen puimsteen en andere minderwaardige, schadelijke stoffen worden met aardappclstroop en inferieure oliën vermengd en als tandpasta tegen Is gen pry's aan den handel geleverd in doozen en tubes, nagebootst naar onge verpakking. Het publiek moet denzelfden* of dikwyls.nog boogeren prys betalen. Het is dus niet voldoende als het woord „Odol" op de doosjes of tubes staat; wil men zeker zyn onze prEnta kwaliteit tandpasta te ontvangen, lette men vooral op liet bekende conlróle-merk «Twee gekruiste tandborstpls waartussöheft een P". N.'V. Tandmiddclenfabrieken c,ATCL" v/h. IL. FOOL ZOffiÊM Amsterdam.' Lid der Jury Wereldtentoonstelling Gent 1913. 'u?müte SorfGerlnö. Ruifmatc éortcerlng. Billijkste prijzen bij N. AERBAUN, E.enig adres: 28 Steenweg 28. Utrechte Zing! cp uitvoeringen in de for!an, kampementen, enz. do Cabaretliedjes: Wo. JiS'n Eerate fO.QO; Plo. 2 Lento fO.OO; No. 3 't ïtëeisje van don winkel f 0.5ONo. 4 Voorbij fO.SO; F<3o. 5 Annótjo 10.60 No. Q 't Pertretjo f 0.6C. 5o!daieniied;es No. 1 Soldatenliedje f O CO j Nc 2 Aspirine f 0.50; No 3 De Peron f 0.50 Verkrijgbaar bij iedcren Mnziek- en Boekhandelaar én bij de Uitgevers SS TELEFOON 6717 Noord. Schrijfmooi-ine beeft al e een eerure k.na Amerika.-.: kost slechts f I tfl.—inclusief icietaich. Uii uits'ck ges-nikt »o»r «len ëienst te ueliéo. Op proef te ontbieden. G e brieve getob meer bij h»t. opatellen van voot wie zich aanschaft: Wegwijzer voor hen, die zich een flinken briefstijl willen eigen maken, tevens bevat tend Voorschriften, die bij het schrijven van brieven moeten in acht genomen worden Familiebrieven Brieven voor Ver jaardagen, voor Gelukwenechen, voor Rouwbeklag, voor Invitaties, voor Llofdesvorklarlngen, voor Solllcita- tlSn, Getuigschriften, Requesten enz., alsmede Titulaturen en gebruikelijke afkor tingen. fêlö fö&HT ia PriJs van di S boek,, dab voor den geen, die het op een gegoven oogenblik noodig heeft, zijn gewicht nan goud waard is. Verkrijgbaar bij D. BOLLE, Bazaar van Goedkoopo Boeken, Hang No 98, bij de Zeevischmarkt, Rotterdam. Toezend, ge schiedt. franco na ontvangst van postwissel, groot f 0.60, waarop to melden: Eesto griovenboo'c. voorh. TH. H. DE JEL, R3ASAZ2JN VAM HEEREMHOEDEM, PETTEN, dasseh, overhemden, ettz. MILITAIRE KEPI'S 2.50. Fijn laken. Franco thuis. WESTE1NDE 262, '»-ORAVENHAGE. KOTTEBDAM. Ondanks hun kortótondig bestaan hebben de producten van de Ned. Plantenboterfabriek te Amsterdam, reeds over het geheele land Kwartetwedstrijd op 15, 16, 22 en 23 Januari 1916, m*t afzonderlijke afdeeling voor Militairen. Inlichtingen en Omschryvingsbüjetten te be komen bij J. E. HINDRIKS, C. P. Tielestraat 20a R'dnm. Complete opleiding brief In het per 8 en aanverwante vakken voor de praktijk en examens naar gemak- kelijkvolgbaarsvsteom. Voorbfginnendou j' is het aanschaften vau boeken ovei*bodig. Kosten voor de praktijk f 0.60. voor examens f 0.75 per week. i Spaciale afdeeling voor Militairen en bovendien 10,)/® korrilng. Brieven aan het Centraalburcan voor Correspondentee-emdcrwyo, gevestigd tc Mnd*mblik. L o jcrcn voer het MILITAIREN, profiteert van de bïjzeniSet-s gttlugenhuj'l om aanstaande Kommies-Examen in April. De schriftelijke «jseerfcursus is 1 Nov.'begonnon. Voor hen die nog deel willen nemen, bestaat er nog gelegenheid. Ken extra nummer rnn de StudJenJtla niet alle gegevens wordt gaarne gezonden, tegen inzending van dezu advertentie als drukwerk. J. H. v. d. VLIET, NieuwenöIJk 30. V FAAil; H'OQNPLAAlSt

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 4