Rechtzaken. ^;?jü PU ,y nn 'H mr I; ^,jl Ut- i ÏSJ vfeiaöi.'te'érK* X O X 3 3 Verloving, Ondertrouw, Geboorte, enz. - Invitatiên, Dankbetuigingen, Menn*« - Programma's, Balboekjes, Visitekaarten, Luxepapier, Artistiek Stempelwerk B. van Mantgem, Hofleverancier Singel 562, hoek Vijzelstraat, Amst, zulk© gevoelens bezield, noodo zien vertrekken? 15 maanden lang is hij geweest een vader voor de compagnie, door ieder van zijne onderge schikten als zoodanig geëerd. Steeds en voor ieder was hij bereid te helpen waar hij konhij kon zicli het verschil van ideëen indenken en handelde daarnaar. En het resultaat is, dat onze compagnie, geheel be staande uit reserve en militie (ook kader) niet als een der slechtste maar wel als een der bes te compagnieën van het veldleger bekend staat. Op den dag van vertrek kon men dan ook maar al te goed bemerken, dat het, zonder uitzondering, ieder speet, zulk een humaan chef, zulk een edelmoedig superieur te moeten missen. Achtereenvolgens werd hem door den oudsten onderofficier en een der manschappen dank ge zegd voor hetgeen hij voor zijne oompagnie ge weest was, en hem namens allen een souvenir aangeboden. Nadat een hartelijk woord van dank en toe zegging van steun aan allen die hem noodig mochten hebben, door den kapitein was gespro ken. werd een driewerf hoera op hom uitge bracht. Dat 't hem goed ga in zijn nieuwen werk kring. Z'n jongens zullen hem ncoit vergeten I Begrafenis F. Hintze. Men schrijft ous uit Den Haag: Op Nieuw Eik en Duinen te 's-Gravenhage werd Woensdagnamiddag te één uur ter aarde besteld het stoffelijk overschot van den heer F. Hintze, gepensionneerd kapitein O.-I. leger, kapitein 'bij do landweer alhier. Op den doo- denakkor. waren aanwezig de kolonel-comman dant van heb regiment Grenadiers, de heer Habbema, de commandant van dat regiment jhr. Van Suchtelen van de Haere, beiden met hun adjudanten; de gepensionneerd© kolonel Fersenaar, de bataillons-commandant jhr. Backer, en tal van andere officieren. Voorts waren van den Evangelisch Lutherschen kerke- raad tegenwoordig ds. Zwakler, de heer Holfc- huyzo-, ouderling, de heer Braunstahl, kerk- rentmecster, en De Lange, voormalig president- diaken. Vele manschappen van do 4do com pagnie .van het 3de Landweerbataljon waren eveneens op de begraafplaats tegenwoordig. Aan de groeve stond opgesteld de Koninklijke Militaire Kapel, die onder leiding van -haar kapitein-directeur, den heer Bouwman, een door dezen gecomponeerd„Adieu" ten ge- hoore bracht. Het eerst werd vervolgens het woord gevoerd door den bataillonscommandant overste Bode- moycr, die de militaire loopbaan van kapitein Hintze herdacht, o. a. zijn deelnemen aan de krijgsverrichtingen op Atjeh in de jaren 1888, '89, '90 en '97. Spreker wees voorts.op de groote activiteit in de eerste dagen van de mobilisatie door den heer Hintze betoond. Jhr. Van Suchtelen van de Haere schetste vervolgens de groote hoogachting, die allen ka pitein Hintze als'iriensch en soldaat toedroegen. De gep. luitenant-kolonel Baschnian Wuy- 'tiers schetste eveneens de groote verdiensten van den heer Hintze als militair. Namens den kerk era ad der Evang.-Lutlier- scke Gemeente voerde ds. A. E. F. Junod het woord, die eerbiedig dank en hulde bracht voor de wijze, waarop de heer Hintze zich in liet kerkbestuur verdienstelijk had weten te maken. Ten slotte sprak de sergeant Van Ginkel na mens de „jongens en mannen" van de com pagnie nog een waardeereud woord eu schetste den overleden kapitein als een humaan clief. De vader van den overledene, de hoer Hintze uit Amsterdam,' sprak een woord van dank. Do Militaire Kapel bracht ten slotte de treurmarsoh van Chopin ten gehoore. Uit Ooltgsnsplaat. Món meldt ons uit Ooltgensplaat Toen de milicien korp. W, M. Dekkers 1 Nov: uit Roevent naar zijn garnizoen te Oolt gensplaat via Fort Sabina terugkeerde, om per boot van daar overgezet te worden, liep hij door de duisternis misleid van den steiger to water. Bij het bovenkomen had hij het bewust zijn een staaldraad te grijpen, die van een schip op den wal vast stond. Daardoor kwam hij er met den schrik eu natte kleeren af. Een waarschuwing voor velen om bij duisternis voor zichtig te zijn. Ten afscheid. Mil. Rh Nelis schrijft ons: Nog nimmer zonden wij iets, hetzij vers - of ingezonden stuk aan u, mijnheer de redac teur, maar thans alle onder den indruk zijnde van het bericht dat ons dezer dagen bereikte, mogen wij niet nalaten u een klein plaatsje te verzoeken in ons veelgelezen blad „De Sul- daten courant' Het was dan- voor ons allen ©en zoo ont moedigende tijding dat onze beminde officier rcs.-2e-luit. Do" Kloet ons ging verlaten, aan gezien hem was aangezegd dat hij moest gaan naar Haarlem. Wat luit. De Kloet voor ons geweest is mogen wij u openlijk neerschrijven, daar hij was do man steeds bereid zijn beste luchten aan ons te wijden. Het ware 's mor gens of des avonds, steeds was hij ons aller raadsman. Nu eensklaps, na 15 volle maanden HANDELSKIEKJES VAK A. KREYMBORG Cs. Elke verhandeling kan op zich zelf gelezen worden, ZAAKSYSTEMEN. II. Het is bij den inkoop, dat het volgen van een bepaald systeem meer dan ergens anders noodzakelijk is. Verleidelijk lokt soms een goedkoope partij z.g. ,.rams", maar men moet zeer voorziohtig to werk gaan en niet al te veel hierop de hand willen leggen. Zeker, heeft men plaatsing en laat de omvang van het bedrijf 'ttoe, dan is zulk koopen dik werf èn voor de zaak èn voor de cliënteele voordeelig. De groote kracht blijft echter het vergelijkend onderzoek van geregelde kwaliteiten, vooral bi] onzen combinatie- inkoop, waar elk staal door de handen van sfoea SQJaesteljers gaat, die het aaplui li of on leed mot- ons te hebben gedeeld, gaat hij hoen. Gii alle lezers van dit blad zult begrijpen wat liet voor ons wezen moest, den door ons zoo beminden officier te zien vertrokken. Wij besluiten allen met deuzolfdon wensdh: hot fa luitenant De Kloet goed in zijn verdere agen, en wij twijfelen niet, of hij zal vaak nog zijn oude manschappen hordenken, en wij van onzen kant zullen hem nooit vergeten. Manschappen der 1ste sectie, le Compagnie 2e Bataljon 10e Reg. Inf. le Divisie, Ontspanning voor Militairen. In do laatste dagen bereiken ons van ver schillende kanten' verzoeken, opgave te doen van personen en clubs, die zich ten doel stellen den militairen ontspanning te bezorgen. Af en toe leest men aanbiedingen in ons blad, die wij dus niet zullen herhalen. Wij geven nog eens het adres der Centr. Commissie voor Ontwik keling en ontspanning, onder Gen.-Majoor Kleynhens, te 's-Gravenhage; voor uitsluitend muziek de Nederl. Ver. „Onze Vloot", Sta tionsweg 89, te 's-Gravenhage. Bovendien ken nen wij in Amsterdam een dil.-Tooneelclub „De Vrije Club" (Mej. Jo M. Ploegman, Fagelstraat 104) die uitsluitend met dit dpel is opgericht en gaarne avonden van voordracht, zang cn tooneel aanbiedt, ook op forten e.d. buiten do stad. Bij het zich wenden tot bovenstaande adressen zal men zeker naar genoegen slagen. Portemonnaie gevonden M. dn Bed. Beleefd verzoek ik voor onderstaande regelen een plaatsje in „De Soldatoncourant". Toen. ik Maandagmiddag 1 Nov. j.l. te Enk- Iiuizen in den sneltrein EnkhuizenAmster dam stapte, was het eerste waar mijn oog op viel, een portemonnaie. Haar op te nemen was het werk van een oogenblik, en terwijl ik nog bij mij zelf over legde wat ik er mede zou doen, haar onge opend aan het treinpersoneel ter hand te stel len of er eens in te kijken, stapten er meer dere reizigers in de coupé. In mijn overleg gestoord stak ik de gevon den beurs in den zak. Enkele oogenblikken later kwam een sergeant met een verschrikt ge zicht langs den trein informeeren of er ook een portemonnaie was gevonden. En door valsche schaamt© gedreven durfde ik mij niet te openbaren, want ik had de por temonnaie in den zak, niet in de hand. En hoewel de beurs geen groot bedrag aan geld bevatte zou ik toch zoo graag zien dat ze weder in het bezit kwam van den rechtmatigen eigenaar. Ik zend ze u met den inbond per postpakketjo over, met het beleefde verzoek U.E. met deze zaak te willen belasten; UEd. zou mij daarmede een grooten dienst bewijzen. Do lezers van dit schrijven verzoek ik tevens vriendelijk de aandacht der sergeants, waarme de zij in aanraking komen, op dit schrijven te véstigc-n. Tevens deel ik nog mede, hoe mij opnieuw is gebleken dat het ..Leid ons niet in verzoeking" niet te vergeefs door den Heiland aan zijn dieipelen is voorgebeden. Ook daarin zijn wij. ieder uur in gevaar. Den sergeant heb ik misschien eenige moei lijke ©ogenblikken bezorgd, ik bied hem, zoo deze regelen hem mogen bereiken.' mijn diep gevoelde verontschuldiging aan, in de hoop dat hij mij vergiffenis schenkt. V. De portemonnaie met inhoud werd door ons ontvangen. De eigenaar wende zich dus met aanduiding van bijzonderheden tot ons. R o d. Mobilisatie-Iangveresniglng. Mil. Tinhout meldt ons Hier is opgericht de mobilisatie-zangvereeni- ging „Devico". Beleefd verzoeken wij u dit in uw courant te vermelden met het verzoek san uw lezers om hun muziekmappen cf boekenkast na te kijken of zij niet wat muziek kunnen missen of liet ons in bruikleen afstaan. J. C. TINHOUT, voorzitter „Devico", milicien 4de div., 7de reg., 2e bat., 4e comp., veldleger. Dankbotuistagen. Ondergeieekondeu betuigen langs dezen weg hunnen oprechten dank aan de officieren, on derofficieren, korporaals en soldaten voor de belangstelling bij hun huwelijk ondervonden en voor het ontvangen cadeau. M. B. VAN HOUTEN en Echtgenoote, Landweersoldaat 4e Gompie. Willemstad. Voor het prachtige cadeau ons aangeboden bij gelegenheid van ons huwelijk betuigen wij onzen hartelijken dank aan de vele'vrienden, die daartoe bijgedragen hebben. Mil.-soldaat 1-I-Ce R. I., A. VOSKUIJL en Echtgenoote. Pandoeren. Mil. P. J. Schuddebooni schrijft ons: Hiermede neem ik de vrijheid u oven te mel den, dat ik met de oplossing van het pandoer praatje door hot forr. Pampus niet geheel ac eoord kan gaan. Doch ik vermoed, dab hier een drukfout is ingeslopen. Er wordt n.i. in deze oplossing 2 maal 'har- ton 7 en 9 gespeeld en wei in don Ion, 5ou c-n 7en slag. Zit nu in den len en 5en slag de druk fout, dan kan 't er mijns inziens niet in, daar hij dan It. 10 alleen heeft en deze dus voor moet zetten als troef. Is echter in den 7en slag do -fout geslopen, zoodat- 1 R, 7 en 10 heeft, dan gaat hij er volgens den Sen slag ook in. Verder stond er een oplossing in uw geacht blad van 6_ slagen, waar No. 1 ingaat op har ten aas. Nu weet ik niet de laatste kaarten van 1 dook indien deze KI. 7 en 8 zijn en hij zet Seh. 7 voor als troef, dan kan h ij er ook niet in en mij dunkt met zoo'n kaart is hot Zen's zeer aan te bevelen een troef voor to spelen, daar heb troeven tusscken door hier door zeer bemoeilijkt wordt, aangezien er al dadeljjk troef gespeeld moet worden. zen, becritiseeren en ten slotte de stof kiezen, die uitsteekt boven de andere. Niet minder zorg vereischt de inkoop der four nituren, in hoofdzaak; voering, linnen en knoopen. .Bij de voering s Het koopen min of meer speculatief. Kien. vindon wij den termijn- handel, d.w.z. ht>t periodiek afnemen van vaste k wan turns, loopende over een jaar of langer. Dit vindt men bij de stoffen niet, uitgezonderd een paar bepaalde effen genres. Het behoeft wel niet gezegd, dat niemand met zekerheid kan zeggen of de voering- prijzen, in verband met de prijzen der grond stoffen, zullen stijgen of dalen. Nauwkeurige observatie van. de verschijnselen van de ruwe markt en den stand van den katoenoogst kunnen in deze wel eenigen dienstbewijzen, doch zekerheid bestaat niet. Yeel meer nut beeft een goed op de hoogte zijn van het oogenblikkeiijko aanbod. Fracties van één achtste penny per yard of y>, cent per Meter, leggen groot gewicht in de schaal. Een herleiding van de vreemde munteenheid tot Nederlandsch geld, hierbij in aanmer king nemende de goederenkortingen, cassa- kortingen, termijnen van betaling enz., dient dan ook als op een goudschaaltje plaats te hebben, wanneer de kwaliteiten gelijk tegen over elkander staan. Groote orders zegt hier alles. Ken Ooltgensplaat. (Van sergeant vest.-art. A. B. Loomeijeï.) Geachte Redacteur, 'k durf 't bijna niet te wagen, Om een bescheiden plaatsje m uw courant te vragen, Maar als 'k gedichten, zie, wat nog al vaak geschiedt, Dan ga 'k Ooltgensplaat bezingen in 'n kort maar krachtig lied. Do weinige goede eigenschappen, zal ik maar niet noemen, Want 'k zou niet graag beginnen om 't onver diend te roemen. Dat zou te veel eer zijn dit plaatsje aangedaan, En 't zou mijn lotgenooten bijster slecht aan staan. Om echter te beginnen zal ik dan maar zoggen, Men moest een brug over Hollanosch Diep en Volkorak dan .leggen. Dat zou gemak'lijk zijn, niet alleen voor het verlof, Maar dan kon een ieder, als hij zin had op den póf. Verder is de straat op dezen natten tijd van 't jaar. Herschapen in een modderpoel, en men loopt steeds gevaar, Te valjen, om deez' kennismaking met de steenen, Te behoetèn met een .blauwe plek en 'n paar beslijkte beenen. Moer zal ik dezen keer, o Plaat! van u niet zeggen, Probeer, zoo gij het kunt, deez' regels te weer leggen. Zeg, dat het niet zoo is, maar begin clan ook terstond, De modder op te ruimen van uw beslijkten grond. Een volgend keer misschien wil 'k u wel eens verblijen, Met !t weinige goeds te noemen, want dat kan nu niet lijen. Misschien dan, dat ge mij weer eens wordt goed gezind, En wederkeerig gij, door ons weer wordt be mind. A. B. L. Serg. Vest.-Art. De Hollandsche Torpedobcot. (Van mil. stoker F. D. Smit.) Wat vliegt daar zoo wild langs den horizont heen, Met haast door de golven, in zwarten schijn Waar gaat het naar toe, wat zou het toch zijn? Voor een boot te groot, voor een schip vc-el te klein, Doch ziet gij die vlag? Zij is wel niet groot- Het is een Hollandsche Torpedoboot. Zoo jagen wij heen, door de Noordzeegaten, Wij zijn heusch niet bang voor die pantserplaten, Voor de boeg stuift spattend het buiswater hoog Het dek blijft dan in den regel niet droog. En pikzwart walmt uit de schoorsteen de rook, Van een flinke kleine Torpedoboot. Wat geven wij om nacht of dichten mist, Zoo gauw ons gemeld wordt: de vijand in zicht, Op stokersVlug. schaft de machine stoom, Om spoedig te zijn in des vijands zoom, Dan zonden wij hem verderven en dood, Zoo willen wijvan een Torpedoboot. Wat helpt u toch zoo'n gepantserde hut, Uw dreadnoughts zijn niet bestand voor ons geschut, Wij willen zien de grootste te vangen, Een flankaanval als sissende slangen Hoogop vliegt het water, woest brult do dood, Dat was maar een kleine Torpedoboot. En verder gaat het, op dood en leven, Een Torpedoboot mag zich nooit overgeven, Doorboord met granaten, zinkt de kleine Naar den bodem der zee, allen meenemende, Zelfs met overwinnaar hield reek'ning de dood. Op een stukgeschoten Torpedoboot. In vredestijd, in des winters stille, Ligt de geheel o Torpedoflottille In de haven, rustig langs de kade, Als de weerlooze lamineren, niet zichtbaar .het kwade, Een getemde leeuw, loerend op den dood, Zoo teekent zioh d© stille Torpedoboot. Als plotseling zij hooren het oorlogsrumoer, Dan ontwaken zij spoedig, en vlug aan het roer, Een laatst vaarwel, dan volle kracht vooruit. En met woeste vaart op den vijand gestuit 1 Leve onze Koningin, al ging 't in den dood, Op de laatste Hollandscho Torpedoboot. F. D. SMIT, Den Helder. Milicien-stoker- Gedachten. (Van mil. J. T.) De winter staat weer voor de deur Met nachten koud en droeve clagen, Toch blijven machtige legers steeds Elkander nog belagen. Nog immer houden wij de wacht .Aan Hollands vrije grenzen, Geen één nog, die 't wagen dorst Door vijandschap of winstbejag Ons Vaderland te schenden. Aan vrede wordt niet meer gedacht, Nog altijd bloedig, bloedig moorden, Ons alleen bleef 't oorlogsleed gespaard, Of God onz' bee verhoorde? Of Hij de boe verhooren blijft, Van zooveel duizend zielen, Die onvermoeid dag in dag uit, Voor Hem in 't stof gaan knic-lcn? Of Hij do beê verhooren blijft, Van zooveel duizend vrouwen, Die voor hun echtgenoot of zoon, De handen smeekend vouwen? Of Hij de beê verhooren blijft, Van zooveel bruiden, die in smart En angst steeds denken Aan d' uitverkorenen van beur hart? Wij hopen en dat doet ons leven, De liefde bindt c Wat ons ook de toekomst geve, Wij zijn elkander trouw.,..' J. T. fabrikant, die kan opnemen 500 stukken per maand, van een zekere soort en dat voor 1 of lj^ j'aar, weet dat hij met zijn productie daarop kan rekenen. „Eenige van zulke afnemers", denkt hij „en mijn indeeling voor zooveel tijd is klaar." Daarvoor geeft hij de scherpste prijzen, de hoogste korting; ter verlevendiging van de relatie en berei king van een zeker minimum, bovendien nog een omslagpremie, afwisselende van 1 pCt. tot 5 pCt. per jaar. Wij hebben meer dan eenmaal geschreven, dat onze branche langzamerhand geheel in handen geraakt van groote lichamen en dat de kleine, willen zij op den duur tot succes komen, zich daarbij moeten aansluiten. Mis schien, dat. de aandachtige lezer aan de hand van het bovenstaande, thans de waar heid hiervan beter inziet. Een kleine zaak wordt door de voeringfabrikanten 'voorbij geloopen. Deze moet zijn fournituren be trekken van de grossiers. Grossiers hebben sterke risico wegens de geringe financieele draagkracht van de meeste hunner afnemers en moeten daarom een flink winstper centage maken. Hoe k u n n e n nu zulke op zichzelf staande kleine zaken concurreeren Men begrijpe ons wel. Het ligt niet in onze bedoeling hier de kleinen middenstand af te breken, doek wij Voor matigen en onthouders, (Van mil. K. IJdo)« Het „Vrije Volk", (1) Het is de te>lk. Van wat d'onthoudern willen. Praat langer dus niet, Gii matige Piet, Maar help hun do drankgolvcn stillen. Het „Vrije Volk", Het is de tolk, Van veler menschen smarten. Gij matigen hoort, Gaat langer niet voort, Ontsluit voor die kroten uw harten, O. doet het toch ras, Helpt dempen dien plas, [Waarin velen liet leven verloren. Gij zijt het verplicht, Aan vrouw en aan wicht, Daaruit wordt hun vreugde geboren» Onthouder, ook u, Die nog nederligt nu, Alleen maar als lid zijt beschreven. 'Ook if geldt het woord, Ga zoo toch niet voort, Maar doet Koning alcohol beven* Ga vlug nu aan 't werk, O, maak u toch sterk, Neem ook eens wat „Vrije Volken"» En ga er op uit, Roep overal luid. Wat deze bladen vertolken. K. IJDO. 1) Propagandablad van de N. L, G. O. V„ Krijgsraad. De krijgsraad te 's-Gravenhage heeft uit spraak gedaan in do zaken tegen: J. W. D., milicien der infanterie, gedeta cheerd in do tuchtklasso te Hoorn, terzake 2e desertie, veroordeeld tot 3 maanden militaire detentie en ter zake .verduistering van een rij wiel door hem te Beemster gehuurd, veroor deeld tot 3 maanden gevangenisstraf, in te gaan 26 Augustus. M. iS., landweerplichtig soldaat, afkomstig uit Leiden, ter zake diefstal van een porte monnaie met geld in de chambree, ten nadeelo van een kameraad, veroordeeld tot 4 maanden militare gevangenisstraf, in te gaan 18 Sep tember. M. S., milicien infanterie, afkomstig nib Den Haag, ter zake het met gebaren dreigen van een schildwacht, veroordeeld tot 6 maan den militaire detentie, in te gaan 26 Augustus. B. L. G., milicien-torpedist, afkomstig uit Den Helder, ter zake le desertie veroordeeld tot 6 weken militaire detentie, in te gaan 5 October. De volgende militairen door den krijgsraad veroordeeld, hebben tegen hun vonnis appèl aangeteekend: L. W. en J. J. v. d. B„ miliciens infanterie, afkomstig uit Katwijk, ter zake, dienstweige ring veroordeeld tot G weken militaire gevan genisstraf. E. van C., milicien infanterie, afkomstig uib Breda, ter zake diefstal van 3 rijwielen en een automobiel te Rotterdam, "veroordeeld tot 8 maanden gevangenisstraf, in te gaan 29 Sep tember. H. N., milicien der jagers, afkomstig uit Den Haag, ter zake 3e desertie veroordeeld tot 6 maanden militaire gevangenisstraf, in te gaan 30 September. P. P.. huzaar, ter zake diefstal van een rij wiel veroordeeld tot 3 maanden gevangenis straf, in te gaan 5 October. W. van B., milicien der infanterie, afkom stig uit Leiden, ter zake het met woorden be leed igen en met. gebaren dreigen van een meerdere veroordeeld tot 3 maanden militaire detentie, in te gaan 8 October. H. N„ soldaat, der infanterie, afkomstig uit Amsterdam, ter zake het kwetsen, met woor den heleedigen en het dreigen van een meer dere veroordeeld tot 4 maanden militaire ge vangenisstraf en 2 maanden militaire detentie, in te gaan 8 October. R. Z., soldaat der infanterie, gedetacheerd in de tucbtklasse te Hoorn, ter zake het met gebaren dreisen en met woorden heleedigen van een meerdere veroordeeld tot 6 maanden militaire detentie, in te gaan 9 October. Namens den advocaat-fiscaal bij Hr. Ms. zee- en landmacht heeft de auditeur-militair apnèl aangeteekend tegen het vonnis van den krijgsraad, waarbij F. J. G., milicien der ves ting-artillerie. afkomstig uit Zwolle, werd ver oordeeld tot 3 maanden militaire gevangenis straf, in te gaan 13 Augustus. De auditeur-militair bij den Krijgsraad te 's-Gravenhage vorderde tegen W. H-. milicien der infanterie afkomstig uit 's-Gravenhage, ter zake het met woorden en gebaren dreigen van zijn meerdere in rang, 54 dagen militaire detentie, welke straf reeds is ondergaan in voorhechtenis. Een psychiatrisch onderzoek heeft uitge maakt dat bebl. in verminderde mate toereke ningsvatbaar is. N. D S milicien der infanterie, afkomstig uit Bergen ter zake 2e desertie 2 maanden militaire detentie. W. K., milicien der artillerie, afkomstig uit 's-Gravenhage wegens 2e desertie opgevolgd door arrestatie 2 maanden militaire gevangenis straf. ■H. Z., landweerplichtig soldaat, afkomstig uit Heemskerk, ter zake wederspannigheid tégen de politie te Amsterdam op 2-5 September j.l. 14 dagen gevangenisstraf, De auditeur moti veerde zijn elementen eisch op een .geneeskun dige verklaring, waaruit bleek dat 'bekl. zenuw lijder is. P. R., milicien der jagers, afkomstig uit 's-Gravenhage, t-er zake 2e desertie, 10 weken militaire detentie. In de zaak tegen den milicien der artille rie M. A. O., afkomstig uit 's-Gravenhage, gedagvaard' ter zake desertie] vorderde de audi teur onbevoegdverklaring van den krijgsraad om in déze zaak to oordeeleö, daar uit de over gelegde stukken niet bleek, dat aan bekl. bij zijn indeeling als milicien de krijgsartikelen ziju vermelden eenvoudig de feiten, zooals ze zijn. Wij kunnen daaraan niet veranderen en het getuigt van goed inzicht in de 'ver anderde tijdsomstandigheden, dat zoovele neringdoenden in ons vak zich aansluiten bij de groote bedrijven, die zoowel détail als engros verkoopen. Hun inkoop bij de grossiers vervalt dan geheel. De gemaakte kleeding en stoffen voor kleeding naai- maat, kortom alles, wat zij in hun zaak gebruiken, levert het hoofdhuis. Zij betalen natuurlijk een toeslag op hun goederen, doch .overigens deelen zij in alle voordeelen, welke lief in koophuis weet te behalen. Is het dan won der, dat het publiek zulke zaken gaat be gunstigen? Wie is er blind voor zijn eigen belang 't Is waar, een echt Ame- rikaansche wijze van zaken doen, valt hier te' lande nog niet immer en overal in goede aarde. Wantrouwend staat het publiek dikwijls een nieuwe groote zaak tegenover. Zou het wel waar zijn, vraagt, men zich af, wat daar altemaal verteld wordt! Zouden wij voor onze dubbeltjes wel alles, ja meer ont vangen dan waar wij tot heden koopen gingen! Totdat de conservatieve geest, die bij iederèn mensch op den' bodem van zijn aard ligt, wordt overwonnen en men pro- beeren gaat. 'tPast goed, het model is fraai, de stof bevalt, nu wachten op degt tij^ om te oor- Wjj, en ook België indertijd, hebben afdeeïingen mitrailleur3troepeu, waarbij de machinegeweren door honden worden getrokken. In andere landen doet men dat op een andere wijze. Ziehier, hoe do Kussen het aanleggen om hun mitrailleuses te vervoeren, nl. op den rug van hun paarden. Natuurlijk, wanneer de troep in gevechts-stelling komt, worden de machinegeweren afgeladen en opgesteld. voorgelezen, zooals de Miiitiewet dat orient. Bekl. is reeds op 22 October j.l. uit de pre ventieve hechtenis ontslagen. De moord In de 1ste Nassau3traat te Amsterdam. De Vierde Kamer der Rechtbank te Amster dam deed uitspraak in de zaak tegen den 4(J-jn- rigen boekhouder uit Baflo. die op 31 Juli zijn kostjuffrouv, de wed. C. E. A. Weinreich Mosheuvel, in een perceel aan do ito Na:.t;au- straat worgde en vervolgens eenige sieraden, aan de weduwe toebehoorende, zich toeeigende. De Rechtbank veroordeelde den beklaagde, wegens doodslag en diefstal, tot acht jaren ge vangenisstraf. Het O. M. had tien jaar go- eischt. De Rechtbank achtte geen termen aanwezig tot het doen instellen van een deskundig on derzoek naar de geestvermogens van beklaag de, aangezien geen feiten en omstandigheden bekend zijn die zulk een onderzoek zouden wet tigen. Gemengd Nieuws. Een bekende tol afgeschaft. Van Maandag af belr -fdo geen tol meer be taald te worden aan hel Hnagscho Schouw. liei recht van tolheffen behoord© aan do familie Roelants, van wie het Rijk het afkocht voor. 75,000 en 8000 voor woning en erf. Een mislukte proefrit. Sedert eenigen tijd werden te Arnhem proef ritten gehouden op de schipbrug, in verband met do binnenkort te openen nieuwe tramlijn naar do Gcldersche groentenveiling, Tot dus ver hadden die proeven een goed verloop. Don derdagmorgen werden zij voortgezet rnet oen goederentrein der Betuwsche Tram, bestaande uit een locomotief en drie met pulp geladen goederenwagens. De trein passeerde zonder in cident van do overzijde de brug naar de stad, maar op den terugweg had een ongeluk plaats. Toen de trein het iéts hooger liggende tweede brugvak zou oprijden, kantelde een der sche pen. De trein reed terug en nu braken de ver bindingen van een paar schepen van het eerste vak cn het brugdek, zoodat het geheele brug- gedeelte aan de stadszijde inzakte, waarbij nog twee schepen geheel of gedeeltelijk kantelden. Op de locomotief stonden, behalve de machinist, de directeuren der Betuwsche Tram, van de ge meentetram en do directeur van gemeentewer ken. Allen kwamen mot den schrik vrij. In het verkeer wordt tijdelijk met booten voorzien. Den geheelcn dag is doorgewerkt om de schipbrug weer in bruikbaren staat te bren gen. Do goederenwagens zijn na ontlading met staalkabels, welke aan een motorwagen der electrische tram en aan een handlier waren bevestigd, op den wal gebracht,. Vervolgens werd met het moeilijke werk begonnen: het vlot maken .van de volgeloopen en gekantelde brugschepen. De brandweer verleende hij het leegpompen assistentie. Inmiddels wordt een nieuw brugschip in gereedheid gebracht, dat men onder het weggezakte bruggedeelte zal trachten te brengen, teneinde zoodoende het brugdek weer in horizontalen stand te brijgen. Op die wijze zal men trachten de locomotief, welke nog steeds op het weggezakte brugdek staat, op het niveau van het ongeschonden deel der brug te brengen. ITet is een werk waarmede veel tijd gemoeid is en dat zeker heden niet zal voltooid kunnen worden. Bij het ongeluk zijn de zware ijzeren draag- balken doorgeknaptde belasting door den goederentrein wordt op 3S.OOO K.G. geschat. Schip gebroken. De „Anna Maria", met 11,000 zakken sui ker van Oud-Beijerland naar het Entrepot te Amsterdam, is nabij Werkendam vastgeraakt en gebroken. Eenige ruimen 6taan onder water. Het overladen onder toezicht der Rijks ambtenaren is begonnen. (kV. B. CL) Smokkelen. Te Zevenaar werd eenige dagen geleden een wagen met appelen onderzocht. Een groot ge deelte der lading bleek evenwel te bestaan uit vaatjes met vet, die «men, door ze-voor appelen te doen doorgaan, op die manier trachtte do grens over to smokkelen. Do verboden waar werd in beslag genomen. Diefstal en brandstichting. De politie te New-York doet mededeeliu- gen omtrent eaen blijkbaar systematische reeks- diefstallen aldaar van massa's elec tromagnets n, motoren, trucks en banden, deelen over de deugdelijkheid. Na een -half jaar, soms langer, soms korter, komt hij terug. Bevalt 't weer goed, dan heeft de zaak een klant gewonnen. Na een aantal jaren zit de winkel „er in". De goede waar heeft het ten slotte gewonnen. Eer het echter zoover is, zijn nog velen van de voordeelen, die zij genieten konden, verstoken gebleven. Daarom roepen wij dezulken, die dit lezen, toewil toch den tijdgeest geen geweld aandoen. Hij, die flink begint, iets grootsch durft aan te pakken, moet toch voor zichzelf wel het zekere gevoel bezitten, dat hij iets vermag, dat hij in staat is iets meer en beters te brengen dan een ander. Vanwaar anders de moed om zulke kapitalen te wagen, niet aan de beurs met dobbelspel of in overzeesche ondernemin gen, waarvan de belegger geen jota verstand heeft en die geen cent nuf brengen aan de vaderlandsche nijverheid, maar in w i n k e 1- b e d r ij v o n, waarin gewerkt, hard gewerkt moet wordendie, om zoo te zeggen, stap voor stap op de concurrentie moeten ver overd worden. Zou men meenen, dat zulk een ondernemer, die, alvorens hij op het standpunt kwam, dat hij nu inneemt, een jarenlange ondervinding in al de deelen van zijn vak achter den rug heeft, niet weet-, dat duurzaam succes seen één-cbg-vlinder kan zijg, dat in kleeding- dio voor Engeland bestemd waren. De bla den verklaren, dat dezo diefstallen in ver band staan met machinaties van Duitschc samenzweerders en dat er in het geheim 18 arrestaties hebben plaats gehad. Aan boord van het stoomschip „Euter pe", dat met suiker voor Londen was gela den, is op acht verschillende plaatsen brawl ontdekt, die, naar men veronder stelt, door brandstichting waa veroorzaakt. De brand werd ten slotte weer ge- bluscht; de daardoor aangerichte schade wordt op 25,000 dollar geschat. Ceen zenuwachtige vrouwen meer. In èëne redevoering voor het „Institute of Hygiene" verklaarde dr. Elizabeth Sloan Chester, dat de oorlog tenminste ééne goede zijde heeftmen kent thans in Engeland de zenuwachtige vrouw niet meer. Vroeger dacht men weliswaar, dat de vrouw alleen voor huishoudelijk werk geschikt was, om dat andere bezigheden te zwaar voor haar waren, maar de ondervinding heeft tot. een beter inzicht geleid. De vrouw is noch te zwak noch te teer om te werken. Zij arbeidt thans in alle bedrijven mede. eu in plaats van de verwende, zenuwachtige vrouw is oen krachtige. arbeidzame persoon ge komen. nu zij een taak te volbrengen en dus geen gelegenheid heeft om in ledigheid over allerlei kwalen na te denken. Damspel. Alles, deze rubriek betreffend, te richten aan den heer J. Mijcr, Graaf Florisslraat 15 Amsterdam, Een kritiek oogenVmt. Dergelijke oogenblikken doen zich ift het damspel vaak voor. Kiest men dan niet den allersterksten zet, dan is men verloren. Zulk een moment deed zic-h ook voor in oen partij, die wij dezer dagen speelden met. zwart: tegen den heer X. de Vries Gzn. te Hengelo met wit. Het was in ondcretaanden stand. I. MIJEK. Zwart. 1# lÉÉj W> o 0 M M pm sê* Wit. X. DE VRIES Gzn. Zwart; 3, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 19.23, 24, 26. Wit; 25, 27, 28, 30, 32. 35, 36, 37. 38, 42, 47, 48, 49. In dezen stand was zwart aan den zet. Heel veel keus heeft deze nu juist niet en het zou daarom voor menigeen verleidelijk geweest zijn. in dien stand den uitruil 1420 te 6pelen. Zwart, die dergelijke standen Kj ervaring kende, wist echter dat deze zet ten verderve voeren zou en wel als volgt; Wit.. Zwart. 1. 14—20 2. 25:14 9:20 Wit zou nu, dit is zeker voor een ieder dui delijk, 3025 hebben gespeeld. 3. 30—25 Zwart heeft nu niets anders dan 2429. Op iederen anderen zot verliest zwart n.l. twee schijven. Men ga dit maar eens na. Dus zwart 3. 24—29 4. 2-5:14 19:10 5. 28:19 13:24 En nu zal men zien waarom zwart's eersten zet 1420 foutief was. 6. 37—31 26:28 7. 27—21 6:27 8. 38-32!! 28:37 of 24:33 9. 42:49 zaken „aanlokken tot koopen" niets geeft, wanneer „behouden" door het gekochte niet daarachter staat? Speciale inrichting voor de vervaardiging van militaire uniformen. AMSTERDAM, Leidschestraat hoek Hoeren- grachf. AMSTERDAM, le v. Swindenstr. 29—31. AMSTERDAM. Ferd. Bolstraat hoek Alb. Cuypstr. 7274. ROTTERDAM, Binnenweg, hoek Eendrachts- straat. UTRECHT, Mariaplaats 3 (4e huis van den hoek). LEIDEN, Botermarkt 19. ZAANDAM, Damstraat 11* DELFT. Markt l-V-16. 's-HERTOGEXBOSCH, Markt, s-HERTOGENBOSCH, Snellestraat. MIDDELBURG, Langedelft. EINDHOVEN, Rechiesiraat. HELMOND, Kerkstraat 48. MAASTRICHT, Groote Etaat 36. V3XL0, Vleeschstroat. Totaal 71 eigen» en combinatiewinkels in Nederland, XAdsS

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 3