Zondag 31 October 1315 Orgaan voor Leger en Vloot. jfo TWEEDE JAARGANG, CUIlUdy UI UülUS Onder redactie van D. MANASSEN. Db tsBStand in den reuzenstrijd. In de hircdertaag. DE SOLDATENCOURANT - m m m m AM8TEEDA.M. DIT BLAD VDKSCmJMi U 0ENTi AB0NNE. 0y, TOOB BUBGEBB/1.50 F. DEIE MAANDEN Voor AdvcrtentR'n wende men ziel» tot het A]«. Advcrttnilie-linreau HOUMA Co, Heerengracht 226 Amsterdam, tot de Drukkery „Jacob vim Cnrnpen* N. Z. Voorburgwal 234-240 (Keizerrijk 9) Amsterdam of tot onze Administratie. Pabenrina&tnwt 10 Amsterdam. Prijs der AdvertcntiOn per regel 30 cent. By abonnement reductie Niet alleen vliegtuigen, ook luchtschepen doen dikwijls invallen in vijandelijke landen; bekend zijn vooral de luchtraids der Zeppelins naar Engeland. Natuurlijk worden er alle mogelijke pogingen gedaan om de aëroplanen of luchtballons neer te schieten, docli dit gelukt maar zelden. Toch wel een enkelen keer, o.a. is dit ge beurd met het groote Fransche luchtschip „Alsace", dat den 3ien October een tocht deed in liet door Duitschers bezette gebied in Campagne. Daar werd het op den grond geschoten en wij zien het machtige luchtschip hier liggen als een vormlooze maar nog altijd geweldige massa. Voor de Fransche luchtvloot is het een zwaar verlies. door hen is uitgebreid overeenkomstig do erva ringen omtrent de aan vliegmachines te stellen oischen. Bij den aanvang van den veldtocht hadden de Fransohen, evenals wij zeiven, hun vlieg machines tot groepen saamgevoegd, zonder daarbij speciaal rekening te houden met het doel waarvoor ze het best te gebruiken waren alleen werd er op gelet, dat tot een ,,afdeeling" I zooveel mogelijk machines van dezelfde soort behoorden: Farmans, Voisins, enz. Al zeer spoedig moesten onze Fransche te genstanders ervaren, dat do Duitsche machines sneller waren dan hun eigen vliegtuigen, en dat zo ook sneller konden stijgen, welke feiten leidden tot een radicale verandering in hun avia/tiek. Het doel waartoe een machine in de praktijk het meest bruikbaar was, moest den grondslag vormen bij een nieuwo organisatie van den vliegdiensttot eskaders moesten worden saamgevoegd die machines, dio of al leen voor verkenningsdoeloinden, of voor waar neming in samenwerking mei de'artillerie, óf oor bommenwerpen waren bestemd. Als nieu wigheid werden speciale vechtmachines aange maakt en wel werden hiervan twee soorten ge mankt, do vliegmachine-jagers en de zware vechtmachines. Deze laatsten zouden in hoofdzaak tot taak hebben den Duitschen vlieg tuigen te beletten over de Fransche linie tc I awo« komen of den Franschen machines bij to staan, fransche vliegmachines zag gebruikt men l tOD-enwoordre ook zeer veel c roteerendo motoren. De verkenningsmachinos zijn zeer licht en uiterst 6ncl. De bestuurders daarvan hebben streng bevel elk gevecht to vermijden en alleen hun verkenningsopdracht te volvoeren. Mot deze machines laten zo zich dikwijls, om snel hun hoogt© te veranderen, met den kop voor uit recht naar beneden vallen, bij welke ma noeuvre de bestuurder echter zeer moet oppas sen niet to diep door te vallen om buiten he rik van het vijandelijk geöohutvuur te blijven. Hoe de constructie der vliegmachines is vor- beterd en vooruitgegaan blijkt wel daaruit, dat ihe>t naar verhouding zeer zelden voorkomt, dat een vijandelijke machine dircot naar bonedon geschoten wordt; moeten ze noodgedwongen dalen, dan is meest eon sohot in den motor of in het benzinereservoir de oorzaak. Een ma- chine moet al buitengewoon zwaar door schoten gehavend zijn, wil zij niet meer in staat zijn op regelmatige wijze zonder bepaalden val to landen. De artiUeiiewaarneming, het inschieten van batterijen met behulp van vliegmachines, is van bijzondere beteekenis geworden. Ook op dit gebied zijn verschillende veranderingen in gevoerd. Terwijl vroeger de vliegmachipee uit sluitend met lichtsignalen werkten een me thode, die ook heden nog zeer veel wordt ge bruikt, zooals ik in den slag bij Arras van Over goheel wordt de toestand op liet Servische oorlogsteixein er niet duidelijker op. We lezen nu en dan berichten dat ber- viërs hier de Oostenrijkers, e.ders de Bulgaren terugslaan en we zouden haast den indruk krijgen, dat het met liet Servische leger, dat blijkbaar met den moed der wanhoop het vaderland ver dedigt, er nog niet zoo slealit voor staat. Zeker is het ook, dat de vijanden in 't noorden, de troepen c!er centrale staten, niet zoo hard vooruit bomen, als men wel gedacht had, en als zij zelf wel wensehen. Desniettemin als wij de verschillende of- heden kunnen nu door eigen of veroverd ge bied, vervoerd worden van Berlijn naar Ko nstanti nopel Het ie in elk geval zeker, dat de Ser viërs nu hulp krijgen van de geallieerden. In het Engelsche Hoogerbuis heeft een der leden van de Engelsche rogeering meege deeld, dat die hulp voorloopig nog maar gc-ring was, maar er zouden meer troepen hier worden gezonden. Indien dit werkelijk gebeurt, indien de vloot der geallieerden voortgaat de kust van Bulgarije te beschie ten, indien Griekenland volhardt bij zijn neutraliteit en Roemenië er in toestemt om Russische troepen door te laten, dan is inderdaad nog niet af te zieii, welken uitslag de hevige strijd, in den Balkan,, den grooten brouwketel der natiën, zal heb ben. Toch hangt van het resultaat van den wanhopigen strijd hier ontzaglijk veel af. Te meer, omdat de gevechten op het wes terfront, hoe lievig ook, nog maar altijd geen uitzicht geven op beslissing. Er wordt daar nog vooral hevig gestreden in de Champagne, ten zuiden van Tahure. Met een gevolg, dat eigenlijk weinig schijnt te ficieele berichten vergelijken, moeten we wel tot de conclusie komen, dat de Serviërs beteekeneu. volgens. Fransche berichten voortdurend terrein verliezen. Zij hebben zijn de Fransche troepen doorgedrongen in ook togen twee fronten te strijden; in 't de eerste rij loopgraven van den Duitschen noorden zijn de Duitschers en Oostenrij saillant" (een vooruitspringende verster kers geschaard over een linie, die over de king), volgens de Duitschers zijn zij er weer geheele breedte van Servië loopt, een linie, uit verdreven. die langzaam maar zeker vooruit schijnt te Evenzeer loopen de mededeelingen om komen. Er wordt hier hardnekkig gevoch- trenfc den strijd in West-Rusland uiteen, ten en ondanks den heldhaftigen tegen- Ook daar berichten van beide kanten, ook etahd zijn de bondgenooten Visjégrad reeds daar tegenstrijdig nieuws, ook daar over- voorbij, hebben zij de Ratsja overschreden winningen, nu van den eenen, dan van den en de Resawa bereikt. andere kant. Maar ©enige verandering komt De linie der Bulgaren is veel langer, er niet en onze aandacht wordt steeds ge- Oorspronkslijk zijn dezen in het midden trokken naar de Servische slagvelden, der oostelijke grens Servië binnengedron- IQ de laatste dagen gingen er weer vrc- Wa v j °n „„ir -irorcfAiillftnde mm. desgeruchten rond: de Yereemgde Staten, J!Lu, «A aaiden en tlxms 4» Paus, de Koning ven Spanje werden er o* r - desgeruchten rond 't noorden en 't zuiden en thans loopt de lijn hunner troepen met een groo- v 1 ■la i,„+ -trnr» Duitschland zou bereid zijn om zijn vre- ten nitstaandon bocht in WdetTvoorwaarden mee te derien. De geruch- r^"SwS'd^ ten rijn weer ve^md. En bi Brit troepen nog 'steeds het sche KagerM» heeft de regeering op een r o vraag meegedeeld, dat er van vredesouder- do Bulgaarsche x meest vooruit, zij staan reeds voorbij XJskub en bij Vcles, zij naderen hier dus de grens van Albanië. In het noorden kunnen zij den strijd grootendeels overlaten aan de centrale bondgenooten en het is niet te verwonderen, dat zij daar niet harder het Servische land 'binnendringen. Ook in het Zuiden zijn zij maar weinig opgerukt, doch dit schijnt te komen, omdat do Serviërs hier met buitengewone hardnekkigheid strijden en zij er bovendien bijgestaan worden door Fransche troepen. Of die de volkomen ■nederlaag ïcunnen tegengaan De Bulgaren hebben nu ook Pirot, de sterlco vesting ge nomen, en daardoor is een verbinding ver kregen met de Oostenrijksch© en Duitsche legers. Do troepen der centrale mogend- (Vit het Engelsch), Aubrey greep zijn pet, snelde den tuin door, sprong over den muur en liep de weide in, het oude steenen kruis voorbij. Aan den voet van den heuvel, tussohen de weide en de plassen, lag een zijpad dat in de rich ting van Crockern naar een paar hooger ge legen hoeven voerde. Een hevige overstroo- mmg had den vorigen dag den weg onbe gaanbaar gomaakt en toen Willard de plek bereikte, zag hij een wagen, die op zij lag, terwijl het paard, dat met twee pooten in een diepen kui^ geraakt was. de wanhopig ste moeite deed om zich los to slaan. Van den koetsier zag hij niets, maar de luide kreten die van onder den wagen kwamen, zeiden genoegzaam waar de man zich be vond en dat hij niet in staat was er onder uit te komen. Heb paard ging zoo woest te keer, dat het ongetwijfeld zichzelf of zijn eigenaar zou dooden, wanneer hier niet spoedig in gegrepen werd. Willard groep hot dier bij den kop en hield dien omhoog, waarna hij den man riep. ,,Ik zit hier onder. Ik kan er niet uit!" klonk heb op benauwden toon. „Ik kan de strengen niet losmaken of ik moet zijn kop loslaten. En als ik zijn kop loslaat, slaat h§| dier alles aan gruizele- la&uteui'i- handelingen nog'geen DUITSCHLAND De aviatiek der geallieerden. Walter Oertel, de oorlogscorrespondent van het Deutsche Luftfahre Zeitschrift schrijft over den vliegdienst der tegonstan- ders het volgende In de hieronder volgende regels wil ik e<m en ander medcdcclcn omtrent de aviatiek in liet- Fransche. leger en in do legers van 1' rank- rijks bondgenooten, hoe deze zich sedert het begin van den nu reeds langer dan oen jaar durenden oorlog heeft ontwikkeld en hoe zij als deze door Duitsche werden aangerallen. Ook voor het bedieningspersoneel werden ge- I heel gewijzigde bepalingen 'ingevoerd. Terwijl in het begin alleen officieren als bestuurders en waarnemers dienst deden, ging men er later too over bekwame mecaniciens als zoodanig dienst te laten doen, onderofficieren en solda ten, die daartoe een opleiding tot aviateur ontvingen. Daardoor kwam men tevens eeni- germate tegemoet aan het gebrek aan officie- ren-avïateurs, gevolg van het seeds toenemen de aantal vliegmachines. Men ging zelfs nog verder en gaf den eskaders bommenwerpers een geheele bezetting van onderofficieren en man schappen, zoodat sleohts één officier als com mandant en eskaderohef bij deze afdeelingen bleef. Zelfs liet men vele malen bij den artil- leriewaarnemingsdienst de waarneming in de vliegmachines over aan onderofficieren, die daartoe speicaal. waren opgeleid. De opgedane ervaring met het gebruikte ma teriaal leidde eveneens tot ingrijpende veran deringen. De rotatiemotoren hadden in het algemeen goed voldaan, vooral in den zomer; do daarvoor benoodigde dunvloeibare sméerolie was in voldoenden voorraad aanwezig en de gemiddelde sterkte der gebruikte motoren. SW' 100 P.K., was voor alle gevallen voldoende gebleken. De machines zelf werden daarente gen in. verschillende opzichten veranderd, en wol werden ze lichter gesmakt en op grooter snelheid ingericht, waardoor men er tevens in slaagde de stijgeapaoiteit te verhoogen. Al3 bewapening werd een licht machinegeweer in gevoerd. Bij helder weer moesten de bestuin- ders volgons de nieuwe bepalingen op minstens 2500 M. hogte vliegen. .Meest vliegen de Fran schen nog hooger en blijven ze op 3000 M. of nog daarboven. De bommenwerpers bleven voor hun doel in groote groepen bijeen, aan welke groepen meo.st eenige vechtmachines zijn toegevoegd om den aftocht der bommenwerpers na volvoering hunner opdracht, te dekken. Het grootst© aantal vechtmachines behoort tot het type der, vliegmachine-jagers. Dit zijn, in tegenstelling van do zware vechtmachines, dio alle twee draagvlakken hebben, eendekkers, die op de grootst mogelijke snélheid zijn ge bouwd en voorzien zijn van uiterst sterke mo toren. Zij zijn gepantserd en bemand met slechts één persoon, die naast het stuur onder hot. bereik van zijn hand een machinegeweer ter bediening heeft. Deze machines zijn inderdaad zeer snel en stijgen voortreffelijk. De be stuurders worden uitgezocht uit do beste avia- teurs. (Garros bestuurde indertijd een der ge- lijke machine.) Ze werken steeds paarsgewijze. Komt een Duitsche machine in zicht, dan trachten ze die tusscben zich in te krijgen en terwijl de een haar van boven bestookt, tracht- de ander onder den staart te komen om hem van onder te beschieten. Ontmoeten ze een Duitsche vechtmachine, die ze met mitrailleur- vuur ontvangt, dan vermijden ze meest het ge vecht en vliegen terug, tenzij een zware vecht machine toevallig in de buurt is om hun te hulp te komen. Deze zware vechtmachines zijn bui tengewoon groote n zware machines, die twee motoren voor de voortbeweging hebben en c-enige personen als bemanning meenemenzo zijn voorzien van machinegeweren en bezitten een sterke pantsering. Zij bliiven steeds op zeer groote hoogte, 3000 tot- 3500 M. en vallen steeds van boven aan. Alléén aanvaarden ze bijna nooit een gevecht, doch werken meest met twee vliegmachine-jagers samen. I Behalve hun rotatiemotoren gebruiken de j Franschen ook stationaire motoren met. water koeling, deels van Fransch fabrikaat, deels van i Engelschen oorsprong. De overgroots mcer- derheid der Fransche machines heeft echter I tegenwoordig ook zeer veel do draadloozo tele grafie om de waarnemingen naar do batterij over te brengen. In het Fransoho leger is het aantal vliegmaohines, dat aan de artilleno is toegevoegd, bijzonder groot. De En gel.sclien brachten bij hun landing eerst een zeer kleine aviatiekafdeeling mede, welke echter in don loop van den oorlog zeer is uit gebreid. Bij hen zijn waarnemers zoowel als bestuurders steeds offioieren: meermalen ne men ze echter ook Belgen als waarnemers mee. Hun machines zijn wat korter en lichter dan de Duitsche: het zijn alle tweedekkers niet t© 6taan dan zich in kuilen to verschuilen waar de gassen zich juist in verzamelen. Hier en daar worden stroovuurtjes ontstoken. Zoodra men in do buurt daarvan komt voelt j men eenige verlichting. De vijand onderhoudt een helsch vuur op ons. Het regent bommen en granaten, maar daar let niemand op. Hoofdzaak is dat wij do verstikkende golf te boven komen. Langzaam komt hij aangerold. Achter dón eersten rook muur hebben de Duitschers alweer een tweeden otwikkeld door middel van ontploffende rookbommen eu daar achter nog een derde; samen vormen zij een dik tapijt. Nauwelijks zijn de gaswolken wat opgetrok ken van onze linies, of daar'komen de Duit schers al aan en steken hun hoofd over den rand van do borstwering en springen dan op de hellingen. IJet is het laatste bedrijf van het gasdrama: de aanval met de blanke wapenen. Lang duurde het niet, al» poppen vielen zij om door het mitrailleurvuur, en om vier uur \s mor gens zagen de Duitschers het vruchtcloozo van hun pogingen in en trokken af. Blijkbaar waren zij overtuigd geweest, dat zij in onze loopgraven slechts do lijken van gestikten zouden vinden. Mislukte Duitsche doorbraakpoging? Een Reuter-telegram aan eenige bladen uit Parijs spreekt over twee mislukte Duitsche aanvallen, die ten doel gehad zouden hobbeD, Reims te veroveren. Het telegram doelt op operaties, die reeds verleden week Dinsdag en Woensdag hcbboi plaats gehad. Het doel zou zijn geweest, door te breken bij Prunay en do stad te omsingelen door een omvattende beweging in het bosch, dat zuidoostelijk van Reims ligt. Een correspondent van de Parijsch© „Liberté" meldde, dat de aanval op Woensdag de he vigste was. Massa's granaten en stikgassen wer den verbruikt. Tegen negen uur U'-J- s ochtends krachtige en betrouwbare motoren. Hun stijg- I trokken de Duitschers voorwaarts, maar de vermogen is goed. Bij do Engelschen is tot nu niet. rnrrast en bereidden too geen bijzondere indeeling der machine© voer bepaalde doeleinden opgemaakt; zij zijn, als de Duitsche en vroeger de Fransche, tot afdeelingen vereenigd, die elke willekeurige op dracht te vervullen krijgen. In tegenstelling tot de Franschen. gebruiken de Engelschen bijna algemeen stationaire motoren met water koeling. De Engelschen zijn goede aviateurs, koelbloedige sportmenschen, die bijna altijd een gevecht aanvaarden en zich daarin uitste kend gedragen. Bij de Russen is sedert mijn laatste bericht niets veranderd, alleen komt liet onzekere, wei felende in het gebruik der vliegmachines nog meer tot uiting, zeker een uitvloeisel van het gebrek aan goed, geschoold bedieningsperso neel. Het aantal hun op het oogenhlik nog ter beschikking staande vliegmachines kan niet van beteekenis meer zijn, waardoor het streven wordt vork'aard huu nog intakte ma chines zooveel mogelijk te sparen. Van de Italianen is tot nu toe weinig bekend geworden. Franschen werden niet verrast en bereidden den aanvallers een uitest warme ontvangst, "er- wijl zij er nergens 11 slaagden door de draadver sperringen te komen. Geheele colonnes werden neergemaaid door het vuur der kanonnen eu machinegeweren. Op een frontbreedte van nog geen K.M. bewesten Prunay lagen lijken van meer dan 1G00 man, één régiment. Een bataljon van het 137ste regiment, dat over do spoorlijn kwam, werd volkomen ver nietigd. Officieren schatten do Duitscno verliezen dezer twee dagen op bijna twee divisies. Do Fransche verliezen waren betrekkelijk gering, dank zij de gasmaskers. Vele moedige daden werden bedreven. Een compagnie van een regiment uit Noord-Frank rijk, bijna geheel samengesteld uit mijnwer kers, weerstond gedurende twee uren do aan vallen van drie Duitsche bataljons. Toen versterkingen kwamen, waren er van het mijnwerkersbataljon nog maar tien man in staat zich op de been te houden. Maar dezen hadden zoo groot© activiteit ten toon gespreid, dat de Duitschers den waren stand van zaken niet hadden gegi6t. Op een punt in de buurt van Presncs. hiel den een sergeat-majoor en zeven man. die zich in een verhiudingsloopgraaf bevonden, meer dan 30 Duitschers in bedwang, van wie zich t©n slotte de helft overgaven. Een hulde aan den vijand. In een overzicht van het Fransche offen sief in Champagne schrijft de Temps" O. m.: Tijdens deze gevechten hebben beide te genstanders bewijzen gegeven van do groot ste militaire deugden: moed en doodsver achting. Honderd twintig kanonnen zijn in Fransche handen gevallen; bijna alle zijn met de wapens in de hand veroverd, de be dien ingsmanschappen hebben zich bij de verdediging van hun stukken laten dooden. De verliezen der Duitschers toonen aan, met welk een hardnekkigheid zij hebben stand gehouden. Verschillende hunner infanterie- regimenten zijn bijna geheel vernietigd. In de meeste gevallen lieten de Duitsche solda ten, die omsingeld waren, zich liever dooden dan dat zij zich overgaven; zij waren bewon derenswaardig dapper. ITALIË. Oostenrijk «31 Italië. ROME. Van verschillende deelen van het x- -a - front komen berichten van gemaakte vorde- srejlingen^d^e^|dn: j rjngen Zoo werden op de hoogte Santa Grossgefechtflugzeug. FRANKRIJK. De minister-crisis In Frankrijk. Het Fransche ministerie moest, niet het minst door het uittreden van Delcassé, worden gewijzigd. De groote kunst scheen voor buitenlandsche zaken een vertegen woordiger te vinden, maar ook overigens wilde men het kabinet wijzigen. Men schijnt daar na dagen van overleg in ge slaagd te zijn, al lijkt er nog geen defini tieve regeling te zijn getroffen. Men seint- althans uit Parijs omtrent een regeling: Waarschijnlijk zal het nieuwe kabinet als volgt zijn samengesteld: Premier en minister van Buitenlandsche Zakem, Briand; Oorlog: Gallieni; Marine: admiraal Lacaze; Binnenlandsche Zaken: Malvy; Justitie: Viviani; Financiën: Ri- bot; Onderwijs: Painlevé; Arbeid: Guist'hau; Openbare Werken: Sembat; Koloniën: DoumergueHandel: Klotz; Landbouw: Meline; secretaris-generaal van Buitenlandsche Zaken: Jules Cambon. Casaanvallen in Frankrijk De „Figaro" geeft hot volgende verhaal van een gasaanval der Duitschers. De Duitschers onderhielden eerst een leven dig geweervuur, daarop spoten zij plotseling ,,Ik kom. Ik zal het doen, Aubrey!" Het was Ruth, di© te hulp kwam. „Neen, hij mocht je trappen!" zei Aubrey. „Onzin, Aubrey. Ik ging al met paarden om toen ik nog nauwelijks loopen kon", antwoordde Ruth. Met krachtige hand nam zij het dier over, en weldra was het losgemaakt. Vlug rees het op en hoewel bevend en bezweet stond het 't volgend oogenblik ongedeerd op zijn beenen. Williard vond den voerman tusscben een der zijden van de wagen en een pakkist geklemd. Het was een'verbazend gezet man, eu terwijl hij daar zoo op zijn rug lag, leek het een omgekeerden schildpad. „Wel bedankt, wel bedankt", zei de dikke man, toen Willard hem verlost had. Ik zat keelemaal vast in die verwenschte kar. Ik vrees, dat ik er nooit uitgekomen was als u en dat jonge meisje er niet op af waart gekomen". „Hebt u je bezeerd vroeg Ruth. „Bezeerd? Neen, hoor, en danlc zij jou lieve gezichtje zal Job Coker zijn schrik wel gauw te boven zijn. Maar ik vrees, dat er van den wagen niet veel heel is gebleven". En hij schudde zijn dikke hoofd, toen hij de schade een6 opgenomen had. Willard nam eveneens de zaak eens op. „Ik denk, dat het nog wel gaan zal", zei hij. „De wagen is wel leelijk toegetakeld, maar de wielen zijn nog best. Een van de boomen is aan splinters, maar dat kunnen we wel verhelpen met een eind koord. Weet ie .wat, mijnheer Coker, als wij eerst al den boel uit den wagen nemen, dan kunnen wij samen het zaakje wel weer op gang helpen ,,En ik zal dat arme paard wat voer ge ven", zei Ruth. ,,Ik wou dat we nog wa' hulp hadden, maar er is van avond nie mand bij ons thuis". Zij nam het paard bij de teugel en brack I het weg. Willard hielp den koopman om den voorraad goederen, die uit tinnen pol ten en pannen bleek te bestaan, bij armei vol'uit den wagen te halen. Toen het voer tuig ledig was, haalde hij twee planken ui' de schuur, die hij als hefboomen gebruikt' om den wagen weer overeind te zetten. In weinig minder dan een uur was de wagen zoo goed als gerepareerd en weer opgela den. Ruth kwam de gebruiken der herberg zaamheid van dat land 11a, door Coker een glas cider in te schenken en hij en Willard hadden het warm genoeg gekregen om het uitmuntende fabrikaat van den huize Hes ton op prijs te stellen. Ten laatste stónd Coker op en weldra za gen zij hem nog slechte in de ver' terwijl hij onder de kap van zijn wagen uitleunde. zijn hand zwaaide en hen nogmaals op lui den toon bedankte voor de betoonde hulp Willard keek eens op zijn horloge en zotte een teleurgesteld gezicht. „Zeg eens, lieve, ik zal voort moeten ma ken als ik te Plymouth den trein naar Mo ripit nog zal halen!" „Het is alsof je pas gekomen bent", zei Ruth ..Ik zie je vrecselijk weinig tegen woord ig". ^Misschien zal je me straks, met _Sep- wolkeu gas D laag op oen grond hangend geel en groen kleed vormden. lu allerijl zetten wij onz© maskers en rook- brillen op. Op do verhoogde stellingen gezeten wachten wij de drievoudig© lawine van gas. bommen en kogels af. Het is n.l. beter om hoog :-mber, méér zien dat je lief is", lachte .Villard. Ruth's blos zei hem het tegenoverge stelde. ,,Ik zal je nooit te vee! zien, Aubrey", -egde zij er aan toe. En zij kusten elkaar 1 afscheid. Er was een donkere lucht op komen zet- >n, dit laatst© uur, en toen Willard den ravel weer opklauterde hing er een dikke .iet over de toppen van het omringende ndschap. Soms, bij het rijzen van den weg, :ei er een zachte motregen en wijl de zon sn half uur geleden was ondergegaan nam ie donkerte hand over hand toe. Maar dat deerde hem niet. De weg was hier over 't algemeen nog al goed en hij had deze streek gedurende de laatste ,zes maanden zoo vaak doorkruist, dat hij er ieder plekje van kende. Hij liep vlug voert; zijn gedachten wa ren bij Ruth en leefden in de toekomst. Hij had nu een vaste aanstelling bij een maatschappij te Plymouth en had reeds een klein, maar gerieflijk huisje te Mutley overgenomen, waar hij in den aanstaanden herfst zijn bruid hoopte binnen te voeren. Liefde is blind, maar nog blinder is een verliefd man. Willard zag niets van het dunne, stevige touw dat dwars over den weg gespannen was. Totdat zijn voet het raakte °n hij zoo plotseling op den weg neersloeg 'lat hij zelfs geen tijd vond om zijn handen •lit t-o slaan om zich ergens aan vast te Topen. En terwijl hij half verdoofd daar neer- 1 lag, zich afvragend wat- er eigenlijk gebeurd Lucia tegenover Tobnein 21 gevangenen ge maakt; in de Plava-streek werd een redoute ten zuidoosten van Globna vermeesterd en 102 gevangenen, twee mitrailleurs vielen daarbij in onz© pandenin het Karstgebied werden loopgraven bestormd en 55 govango- nen gomaakt. TURKIJE. De strijd om Konstantlnopel. In ee 1 artikel over de «am'enwerking van Engeland znet Frankrijk in den Ba.kan, schrijit de Temps" Den Balkan overlaten aan den vijand on* der voorwendeel alle beschikbare >:ra©ht©u te willen bijeenhouden voor den strijd op de andere fronten, zou beteekeneu den Duit3chs. 011 Oostenrijkers de vrije han<i laten om de Turkscho strijdkrachten zoo goed mogelijk in hun belang aan te wenden De sultan zou over voldoende soldaten be schikken om Egypte aan te vallen en te vens zijn beschermen elders te helpen. Maar, wanneer daarentegen de komst vat» de Duits iers in Turkije het begin werd van ernstige moeilijkheden en nieuwo aa val len, waartegen <1© legers der centrale mo gendJieden, di© alle aandacht zouden moeten wijden aan hun lange verbindingslijnen slechte geringen steun zouden kunnen bie den, zou het aanzien van den Khalief van Konstantinopel, dat reeds ernstig geleden heeft, in de oogen van de Muzelrnansche wereld voorgoed zijn vernietigd. Moge Engeland, dat in zijn depót© geen gebrek aan mannen neeft, spoedig beslui ten tot het brengen der noodige offers dan zal de verrassende opmarsch naar Kon- stantinopel zijn doel missen, evenzeer als die naar Petersburg, Parijs en Calais. SERVIË. Oe oorlog In Servië. WEENEN. Ten oosten van Visegrad dringen do Oostenrijksch-Hongaarsche troe pen vooruit. Zij wierpen den vijand aan beide zijden van de Karaula Balun terug over de grens. Twee flankaanvallen van een Montene- grijnsche brigade werden afgeslagen. Do uit Oostenrijksch-Hongaarsche troepen bestaande rechtervleugel van het leger van generaal v. Kövess, is in een breed front over de Kolubra getrokken. De Duitschers hebben de bergketen ten noorden van Rudnik overschredenten oosten daarvan dringen op dezelfde hoogte Oostenrijksch-Hongaarsche colonnes aan weerszijden van den weg van Topola naar Knjasjewasj voorwaarts. Het leger van generaal Gallwitz maakt© zich meester van het terrein ten westen van het spoorwegstation van Lapowo en ver dreef den vijand in zware gevechten van de hoogten ten zuiden en ten zuidoosten van Swiïajnasj. Het Bulgaarsche eerst© leger heeft Z&je- car en Knjasjewasj veroverd en strijdt met succes op de hoogten aan den linkeroever van de Timok. Te Knjacewasj werden vier stuks geschut en zes munitiewagens buitge maakt. SOFIA. De Bulgaren hebben na lange, bloedige gevechten de vesting Pirot ver overd. De verbinding tusscben de Bulgaarsche en Oostenrijksch-Hongaarsche legere is tot stand gekomen. SOFIA. Het. „Bulgaarsche Agentschap" seint„De berichten omtrent ck- verovering van Knjazewasj en Zajecar wekken onder de bevolking groote geestdrift, en zij geeft openlijk uiting aan hare vreugde. Deze successen, door welke het geheele Servische oostelijke front omvergeworpen is. openen den weg naar het hart van Servië." Uit Servisch© bron wordt gemeld van 26 Oct.Op het- noord-westelijk front moesten de Servische troepen zich op den rechteroever van de Morawa na hardnekkige gevechten naar be zuiden terugtrekken. Zij bezetten de linie Swi'ajnatsjGrabowasjsjestonja. Op den linkerover van de Morawa had aan de Lepenitsja een krachtig artillerie duel plaats. Ook op de linie WissakKladoer werde- gevechten geleverd. Op het zuidelijk Morawa-front wierpen d' Servische troepen don vijand op den linker over van de rivier Kerbovatothea Heka terug. In de streek van Knjasjewatsj trokken óe was, wierp zich plotseling iemand op hem, zette hem do knieën op den rug, trok zijn armen naar achter en bond z© stevig vast. Willard trachtte te schreeuwen. IJzeren vingers grepen hem evenwel in den nek en duwden hem met het aangezicht in het fijne stof waarmede de weg bedekt was. Toen werd -hem een prop in den mond geduwd en voel de hij zich met groote kracht overeind zetten. „Daar heb ik je nu" siste een stem in zijn oor. „Daar heb ik je, en zelfs de hel kao je niet uit mijn maoht krijgen Terwijl hij zijn gevangen© van achter bi] de schouders vatte, duwde Tuckett hem voort, den afloopenden weg naar de plas sen op. Er was nog net licht genoeg om Willard de brembeplanting en de blokken graniet te doen zien, waar tusschen door Tuokett hem bergafwaarts voerde. Hij was volkomen weerloos. Hij kon niet tegenspartelen, kon geen geluid geven, maar was volkomen af hankelijk van den man die, zooals Ruth ge zegd had, het gevaarlijkste karakter had uit de heele buurt, en die nu blijkbaar kookte van woede en van jaloezie. Wat er met hem ging gebeuren, kon hij niet raden, maar uit de zekerheid waarmee Tuckett hem naar een bepaald punt voort dreef viel op te maken dat hij handelde naar een vastgesteld plan. Het ging recht op de mijn af. In de diepte kon Willard de schemerige omtrekken van de onregelma tige gebouwen zien en het geMeppera en ge klots van het groote waterrad hooren, dat onafgebroken ronddraaide, gedreven door het molenwater. De gebouwen van de mijn lagen in een plooi van den heiven, weinig voeten boven den bodem van het dal. Daarachter lagen de slijkgronden, eigenlijk een groote modde rige vijver, waarin het afval van het ti" uitstroomde. Vlak bij de gebouwen stónd een groot windas. Het bevond ziob boven een nieuwe schacht, die in den bodem ge dreven was om een verschen ader te vinden Hier hield Tuckett stil en door het onder hem wegschoppen van Willard's beenen deed hij hem op den vcchtigen grond neer- smakken. Hij haalde een nieuw eind touw te voor schijn en bond dit stevig om de enkels van zijn gevangene. Toen begaf hij zich naar het windas en hoorde men een knarsend geluid, alsof de groote schep-em- mer afgelaten werd naar den bodem van de schacht. Nu begon Willard voor het eerste t© be grijpen welk lot- hem te wachten stond. Een oogenbük spartelde hij tegen met de kracht van een \yanhopige. Maar ook slechts een oogenbük. Met groote wilskracht bedwong hij zioh en lag doodstil. Hij moest- zijn krachten sparen tot zijn kans zich opdeed Maar d* vreeslijke gedacht© maakte zich van hem meester, dat Tuckett© hem er wel geen zou geven, 'Wordt vervolgd./

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 1