Ka: W Vrijdag 29 October 1915' Orgaan voor Leger en Vloot, Oorlogsnieuws. .ad ia den reuzenstrijd. -'T'WEfDl^AAtldAPJG; E SOLDATENCOURANT ADRES DER REDACTIE EN ADMINISTRATIE PALESTRINASTRAAT 10, AMSTERDAM. DIT BLAD VERSCHIJNT DRIEMAAL PER WEEK. LOSSE NUMMERS VOOR MILITAIREN 1 CENT, VOORBURGERS 8 CENT. ABONNE MENT VOOR MILITAIREN f 0.75, VOOR BURGERS ƒ1.50 P. DRIEMAANDEN Voor Advertentiën wende men zich tot het Heerengracht 220 Amsterdam, tot de Drukke 234-240 (Keizerrijk 9) Amsterdam of tot Amsterdam. I'rys der Advertentiën per U ..Jacob vim l.ainpon jiize Administratie, I': irgel U0 cent. By abc» M ROfMAAt 3Do oorlog in Servië We geven bier een duidelijke kaart bij de krijgsverrichtingen in Servië, op het oongenblik wel het belangrijkst oorlogster ren!. Onzo lezers kunnen er gemakkelijk door wegwijs worclen in de verschillende ge vechten, dio in do laatste dagen geleverd zijn. Twee strijdterreinen zijn er ala 't wars, in 'fc noorden, waar de Serviërs vechten tegen do Duitschers en Oostenrij kers, in 't midden en 't Zuiden, waar zij te strijden hehbon tegen de Bulgaren, ge steund daar echter door Fransche troepen. Tal van plaatsen, die reeds dikwijls ge noemd zijn in do laatste dagen vinden onze lezers op deze duidelijke kaart, slechts heel enkele anders gespeld, dan we gewoon zijn. TJskub bijv. de belangrijke plaats, nu dezer dagen door do Bulgaren genomen, zien wij als Oeskjóeb gespeld. Onzo lezers zullen opmerken, dat deze plaats, waar drie der weinige spoorwegen in Servië samenko men, van zeer groot belang is. Het troe penvervoer der geallieerden naar 't noorden wordt veel moeilijker, nu do Bulgaren zich hier hebben vastgezet. Dit is maar een der bekende plaatsen uit den strijd der laatste dagen in Serviëonze lezers zullen er vele reeds genoemde namen vindenin 't noorden, behalve Belgrado, Semehdria, Pasar e watsjPrahovo, Nego- tin, Krazoejiwatc, enz.verder naar 't zui den Nisj, Miirowitza, Wranja, Uskub, Yeks, Egri Palanka en vele anderen. En de verdere strijd zal er wel nieuwe namen aan toevoegen Verkoop aan de Kiosken. Om het kcopen van ,,De SoJdatencourant" vosr ieder militair ta vergemakkelijken, hebben wij met de Amstordamseha Kioskenondarna- ming oen overeenkomst getroffen. Voortaan zal vcor don gewonen prijs van oen cent per exem plaar voor ïedor militair „Da Soidatencourant" te koop zijn aan do stations: Amsterdam to Psrron on 20 Perron, Haarlem, Leiden, Den Haas, Rotterdam (Maas), Hock van Holland, Hilversum, Amersfoort, Alkmaar, Don Helder, Tie!, Eussum, Apeldoorn* Zaandam, Rotterdam (Hofploin), Zandvoort, Schevcnlngen (Kur- haus) ZH. E. S.) en aan de Kiosken te Am sterdam en Den Haag. En de hmdesiaag. (Vit het Engclschj« Op zijn weg over den heuvel keek Willard eens op zijn horloge. Heb was vroeger dan hij gedacht had, nauwelijks half vijf; best mogelijk dat Ruth hem nog niet eens ver wachtte. Hij bleef dus nog wat toeven, leunde eens over de leuning van het molen- bruggetje en zag naar do kleine forellen, dio doodstil stonden in het doorschijnende wa ter of pijlsnel een wijkplaats zochten onder de steenen bogen van het kleine nabijgele gen sluisje. De middagzon scheen hem warm op den rug, bijen gonsden boven de bloeiende heide aan den kant van den weg: de stilte van het uitgestrekte laagland werd enkel verbroken door het langzame geklapper van het groote molenrad in do diepte. Dit wiel, gedreven door de molenbeek, hield de ouderwetsche pompen in beweging, die de schachten van de Bittifer tinmijn! droog moesten houden. ,,Ga je soms naar CrockornV Willard wasgrachten afgedwaald van de forellen naar Ruth Heston en hoewel zijn zenuwen zoo krachtig waren als die van een gezonden zes-en-tetentigjarigen jonge man maar zijn kunnen, keek liij toch vreemd op toen hij zich zoo plotseling in den arm gegrepen voelde en de voren staande vraag hem onverwacht in de ooren klonk. ...Ta," zei hij, terwijl het woord hem on- «^iUeke.urte ontsnapte, En daarop .vroeg hij, Wij gelooven niet, dat er in dezen oorlog, dio nu reeds vijftien maanden duurt, eeu tijdperk is geweest, dat er zoo algemeen en zoo krachtig werd gevochten op de verschil lende oorlogsterreinenals in deze laatste dagen. Een uitzondering moeten we hier misschien alleen maken voor de eerste weken van den oorlog, toen, met name op het onder plotseling ronddraaien en het losruk ken van zijn arm: ,,En waar gaat mijnheer Tuckett dan naar toe?" Tuckebt, de opzichter van de mijn, een lang, boenig, dertigjarig/'man, zag Willard wantrouwend aan, terwijl zijn knoestige vingere beefden van nauwlijks ingehouden opgewon d enh ei d. ,,Ze hebben op Crockem zulke fijne mijn- lieeren zooals jij er een bent niet noodig," snauwde hij. ,,Ik denk, dat de. menschen op Crockera zelf wel beoordeïlen kunnen wie zc er graag zien en wie niet", zei Willard op kalmen toon, die stérk afstak bij Tuckett's opgewon denheid. ,,Als de oude Heston wist wat jouw be doelingen zijn ten opzichte van Ruth..." ,,Hoor eens, Tuckett, je laat don naam van juffrouw Heston buiten bespreking", zei Willard nu op ern3tigen toon. „Haar naam buiten bespreking!" gilde Tuckett. „Haar naam buiten bespreking! Ruth is mij al twee jaren zoo goed als toe gezegd, en wij zouden dezen zomer al ge trouwd zijn als jij met je fijne kleeren en je mooie manieren daar niet tusschon in was gedraaid. Maar je zult haar niet hebben! Nooit! In der eeuwigheid niet! Liever ver moord ik eerst jou, en dan haar!" En terwijl hij verloor wat hem nog aan zelfbedwang mocht overblijven, sprong hij toe on trachtte Willard een hevigen vuist slag in 't gezicht toe te brengen. Willard was geen bokser, maar hij had niet tever geefs vieT jaar gymnastieklessen gevolgd en eon aantal jaren jjewerkt op de fabriek van westelijk oorlogsterrein de strijd natuurlijk buitengewoon hevig en fel was. Doch liet oorl gsveld was toen veel beperkter. Nu vecht men met buitengewone kracht en hard nekkigheid in bijna alle deelen van Europa en overal valt een verlevendiging van den strijd waar te nemen. Aan her Westertront. worden, n,u reeds een maand lang haast, van weerskanten aanvallen gedaan, zooals wij zo in al het lange jaar van den positie-oorlog niet gekend hebben. Op het Oostelijke oor logsterrein treden de Russen op met een kracht, die ons vreemd is geworden in de laatste maanden. Aan de Oosten rij ksch-Itali- aansche grens zijn de aanvallen en tegen een machinerieënfirma. Hij was op den aan val voorbereid. Plotseling duikend, liet hij Tuckett's onbeholpen lange lichaam langs zich heengaan, greep hem toen met zijn rechterarm om het middel en wierp hem ter aarde. Tucken was zoo dol van woede, dat hij den smak nauwelijks scheen te voelen. Als een wild beest kwam hij huilend op Willard los. Willard begreep, dat de man tot alles in staat was. Het w'aa geen tijd voor balf werk. Hij wachtte tot Tuckett vlak bij hem was, en doed toen oen stap op zij. Het volgend oogenblik kwam zijn vuxst met al de kracht waarover hij beschikken kon op Tuckett's rechterkaak neer. De vuistslag kwam een paar eentimeters kooger aan dan hij be doeld had, maar was er niet minder hevig om. Tuckett's lange armen gingen plotse ling de hoogte in, alsof een voor ze had doen opspringen en hij belandde met een nieuwen smak, die het hout deed kraken, midden op de brug. Een oogenblik ademhalend, hoog Willard zich licht over zijn tegenstander heen, dio daar languit in het stof lag. Diens hoed was afgevallen zoodat het lange, smalle voorhoofd met het dunne, aschgrauwe haar, dat in rottenstaartjes van zijn bergachtigen schedel afhing, zichtbaar werd. Willard tutte eon verwensching, als hij er aan dacht dat zoo'n wezen den arm zou slaan om zijn lieve, bloten do Ruth Heston. Op dit oogenblik opende Tucket de oogen en zag verbaasd rond. Nu werd hij Willard gewaar en zijn gelaat kreeg de gluipende aanvallen, meerendeels hardnekkig en bloedig, niet van de lucht, in Servië eindelijk wordt een strijd gestreden, zoo heftig, zoo verwoeden wanhopig dikwijls, dat hij ons iü spanning houdt. En eindelijk doen ook de vloten der verschillende strijdende mogendheden eens weer mee, vooral die der geallieerden. De Eugelsche en Fransche eskaders hebben de Bulgaarsche haven Dedeagatsj voor een groot deel vrijwel in puin geschoten: van de ge bouwen langs de zeekust is niet veel meer over; tal van inwoners, weerlooze burgers, zijn gedood, de Bulgaarsche berichten spreken van '25 vrouwen en kindereu en nog worden steeds nieuwe lijken onder de puinhoopen weggehaald. Feller dan ooit is dus de strijd aan den gang, doch hij wordt zoo met afwisselend geluk gestieden, dat het uitzicht op het einde niet nader komt. De jongste berichten spreken van heftige aanvallen van Fran- en Duitschors aau het Westerfront, en wij schijnen te moeten gelooven, _dat de eersten daarbij fortuinlijk zijn geweest en bijv. bij Le Mesnil het zoogenaamie Courtine-werk, een vooruitspringend z8br versterkt deel der Duitsche posities voor een groot deel hebben veroverd. Dit werk, 1200 M. breed en 250 M. diep, zou nu grootendeels in hun handen zijn Dat is dus inderdaad een vordering cler Franschen, die echter de beslissing niet veel nader brengt. Merkwaardig is ook in de laatste dagen de toestand op het oostelijk oorlogsterrein. Dat de opmarsch der Duitschers tot staan is gekomen, weten we reeds, en het lijkt wel, voorgoed. Er wordt nog fel ge streden in 't noorden en 't zuiden van dit front, in 't midden, in het bosch- en moerasgebied, is 't rustiger, en nooit hebben we langer en feiten-rijker communi que's gehad van Ru3sischen kant, dan nu. Dat daarin overdreven wordt, we twijfelen er niet aan, het hoort er nu eenmaal bij in communique's, maar de xndruk wordt toch vaster, dat de Duitschers en Oosten rijkers niet vooruit komen, dat de Russen hen dikwijls krachtig aanvallen en, zooal niet terug doen wijken, wat ook hier en daar schijnt te gebeuren, toch tegen- houdeu van vei der opdringen, van nieuwe veroveringen. Dunaburg noch Riga zijn totnogtoe ingenomen. Van het Oostenrijksch-Italiaansch-tront valt betrekkelijk weinig nieuws te vermel den, maar dit wil niet zeggen, dat het er stil is. Integendeel, de telegrammen spre ken van zware artilLerie-aanvallen, van be stormingen op verschillende punten, van "bloedige gevechten van man tegen man, maar berichten van groote zegepralen blijven achterwege en de toestand is nog vrijwel dezelfde als toen de. strijd aan dit iront begon. Wij zeiden het reeds: de strijd in Servië is op het oogenblik het belangrijkst en hij wordt met groote hevigheid gestreden. Do Serviërs hebben in het noorden tegen de Duitschers en Oostenrijkers te vechten, die daai- niet bijzonder hard vooruit komen, in het zuiden tegen de Bulgaren. Daar echter hebben zij hulp gekregen van Fran sche troepen, die opgerukt zijn van Salo- niki, en die onder generaal Sarrail dapper vechten naast de Serviërs. Met tVelkeu uitslag? Het is nog niet duidelijk. Beves tigd wordt, dat dat de Bulgaren Uskub hebben bezet en dit is van belang, want daardoor hebben de vijanden van Servië zich weer meester gemaakt van een deel van den spoorweg, die de Servische troepen nog ver bindt met. het zuiden. Allengs wordt die verbinding geheel verbroken, en dan wordt het moeilijker uit Saloniki den Serviërs te hulp te komen. Hier dient nog gewezen te worden op het merkwaardige feit, dat Engelsche onder- zeeëxa thans krachtig en met succes op treden in de Oostzee. Zij belemmeren er niet alleen den handel van Duitschland met de Scandinavische landen, en isoleeren den tegen stander nog meer, maar zij vallen ook de Duitsche oorlogsschepen aan en hebbenden DuitBclxen kruiser „Prinz Adalbert" tot zinken gebracht. Dit gebeurde bij Libai^, aan de kust van Koerland. Vau de beman ning van 557 koppen, kon maar een klein gedeelte worden gered. uitdrukking van een voortschuifelende slang. „oe hebt gekregen wat je verlangde, Tuckett", zei Wxbard. „Onthoudt het nu: als ik ooit hooi", dat je op de eene of andere manier juffrouw Heston beleodigt of het haar lastig maakt, zullen we nog op een an- dex-e manier afrekeneu. Ik hoop, dat je het begrepen hebt?" Hij wacbtto een oogenblik en toen er geen antwoord kwam, draaide hij plotseling om en vervolgde zijn weg over den heuvel. Op den top gekomen, keek bij eens om. Tuckett, de hand aan zijn gekneusden wang, daalde langzaam den weg af, die voorbij bet kruispunt leidde naar het opzichtorshuis. De hoeve Crockera Cross lag in een diepte aan het einde van het laagland. Het huis was naar men zeid© zevenhonderd jaar oud en zag er wel naar uit. De muren wa'reu van stevig drie voet dik graniet en het strooien dak, zwart van ouderdom, hield 's winters de sneeuw en de kou en 's zomers de brandende zon voldoende tegen. De hoeve lag aan den ouden Klcostex-weg en-droeg haar naam naar èen oud steenen kruis, dat nog altijd in de weide stond, tusschen de hoeve en de rivier. Willard vond Ruth bezig in de ruime, laag gebouwde keuken. Het was een slank, jong meisje met een zoo blanke huid als zelfs in deze lage landen zelden gezien werd; haar overvloedige baar had de kleur van rijpe hazelnoten, haar oogen, wanneer zij ze onder de donkere wenkbrauwen opsloeg, vertoonden het zachte blauw van de bosch- hjacinth. Terwijl zij bij de blankgeschuur- DUITSCHLAND. Duitsche verliezen. De jongste Pruisische verHeslijelcn vermelden de namen van 57,424 gesneuvelden, gewonden en vermisten; de vorige bevatten 47,500 namen. Het totaal aental gesneui-olden, gewonden en vermisten, op do vcrüeslijstea vermeld, bedraagt nu 2,021,07b. Dit getal betreft de Pruisische verliezen. Het Duitsche legerbestuur liceft bovendien uitgegeven 228 Beieredhe, 209 Saksische, 286 Wurtemburgeche verlieslïjsten, 53 lijsten van do marine, ©enige lijsten van bij liet Tiukscbo le ger ingedoeldo officieren en onderofficieren, en eenigo lijsten van de koloniale troepen. De Duitsche vrouwen gaan eischen stellen. De „Vorv.arts" bevat een artikel van Louise Zietz, getiteld: ,,De eischen dio do vrouwen aan de regeering stellen", waarin do tegen woordige toestanden, wat do prijzen der levens middelen betreft, onhoudbaar worden genoemd en op maatregelen van regeeringswege, oin aan den heerscheuden nood een einde te maken, wordt aangedrongen. Schrijfster wijst er op, dat de vrouwen alle ellende, die haar door den oorlogstoestand worden opgelegd, op bewonderenswaardige wijze verdragen. Het verdriet, de voortdurende angst voor haro mannen en bloedverwanten aan liet front, hebben haren moed niet kunnen breken. Was do ondersteuning, die zij van rijkswege ontvingen, niet voldoende voor het onderhoud van liet gezin, dan trachtten do vrouwen hetzij, thuis of als tramconductrice, brievenbestelster, glazenwasehster, straatrcinig- ster, ja zelfs als grondwerkster het noodige bij te verdienen. Maar dat alles hielp liaar niet, doordat de prijzen van levensbehoeften zoo opgeschroefd zijn, dat het haar onmogelijk is, haar gezin te onderhouden. Zij sprekc-n daarom met groote verbittering over do handelaren en producenten, dio niet alleen geeno offers breDgeu voor het vader land, maar van den oorlog zelfs profitceren en een gouden tijd meemaken. Telkens weer hebben de vrouwen gehoopt dat do acties, die do vakbonden en arbeidersorga nisaties bij de overheid ondernomen hebben, tot goede resultaten zouden leiden; maar telkens weer werden zij teleurgesteld. De prijzen bleven zelfs stijgen. De gemeentelijke maatregelen leidden meestal tot niets, alleen die van de regecring of de militaire overheden hielpen iets. Vlecseh is zoo duur, dat het in arbeiders kringen nog slechts een enkele maal op Zondag op tafel komt, terwijl de veefokkers, die zelf het voeder produceerc-n,. de handelaren cn do groote vleescliwaren- en worstfabrikanten enorme winsten maken. En terwijl massa's vleesch, vleescliwaren en worst bederven of voor technische doeleinden worden gebruikt, omdat zij niet zorgvuldig genoeg zijn behandeld of vastgehouden worden door de handelaren, die later nog grnotcre winsten hopen te maken,, lijden de armen gebrek. Foor visch geldt hetzelfde. „Wij stikken bijna in den overvloed aan aardappelen, maar de producenten en hande laren houden zo vast om een verhooging der maximum-prijzen te kunnen doorvoeren, want er heeft geen inbeslagneming van dit belang rijk en voor den arbeider onontbeerlijk voe dingsmiddel plaats gehad." Groenten zijn -buitengewoon duur, ondanks den rijken oogst. Peulvruchten, die om haar koog eiwitgehalte ook vroeger in vredestijd het vleesch moesten vervangen, zijn eenvoudig niet te betalen De vruchtenoogst was zeer overvloedig, maar de arbeider kan ze niet be talen. Suiker, een product, dat op zoo groote schaal wordt gefabriceerd in Duitschland, dat in gewone tijden half Europa daarvan voorzag, is eveneens geweldig duur geworden. Suiker zou voor een gedeelte het vet als voedingsmid del kunnen vervangen en er zijn enorme voor raden aanwezig maar de prijs is zoo boog, dat de arbeider zich met nog minder dan vroeger moet behelpen. Do artikelen waaraan werkelijk gebrek be staat, zooals vet in alle soorten, boter, marga rine, plantënvët, talk, spek enz., worden tegen fa.ntasieprijzen verkocht. Ook de pas vastgestelde maximum-prijzen voor boter zijn veel te hoog. Een Nederlandsch exporteur heeft nog onlangs in de „Berliner Ivlarkthallenzeitung" gesproken van: „waan zinnige prijzen, waaraan de Duitsche hande laren zelf schuld hebben, omdat zij tegen elkander opbieden. Als die prijzen in Enge land bekend zouden worden, dan zou er schande over gesproken worden, hetgeen ook verdiend zou zijn." Do schrijfster eischt dan vaststelling van lage maximum-prijzen voor vet en invoering van een verdeelingssysteem, zooals reeds voor het brood geldt. Dit moet ook met melk, vooral voor zuigelingen en zieken, geschieden. Ieder leven moet nu toch zeker gespaard worden. Ten gevolge der hoog» melkprijzen echter moet do zuigelingen-sterfte onder <lo arme klassen toenemen, Daarbij komt nog, dat do afgeroomde melk der boterfnbriokeri niet als vroeger verkocht, maar aan de producenten voor veevoeder teruggegeven wordt. Blijkbaar is hot bij do hoog© venprijzen voor do 'boeren voerdeeliger hot vco met afgeroomde melk t« voeren, dan het ah» voedsel voor menschen to verkoopen, Do vrouwen eischen dan ook, dat door het gehoele rijk nu eindelijk lage maximum-prijzen voor voedingsmiddelen word. n vastgesteld, zoo wel vcor den producent als voor den groet en kleinhandelaar. Voor zoover do inbeslag neming van voorraden niet hij do wet is ge regeld, moet de L '-oegdheid der gemeentebe sturen in dio richting vergroot worden. Er moeten behalvo brood-, ook melk-, vleesch- en botorkaarten worden uitgereikt. Ju vele gemeenten hebben de vrouwen reeds spontaan deputaties naar de gemeentebesturen gezonden en meests! heeft dit iets geholpen. Maar goede wil zonder macht helpt niets. Het zal de gemeenten daarom zeker aange naam zijn, zoo zij bij liet uitoefenen van druk op do regecring van de hulp der vrouwen zeker kunnen zijn. „Laat ons hopen", zoo eindigt het utuk, „dat deze jmgingen eindelijk bucccs opleveren, vóór het to Jaat is, voor er toestanden ont staan, dio op breed© lagen der bevolking nood lottig kunnen inwerken. Het is meer dan tijd!" ENGELAND. Spion terechtgesteld. LONDEN. Een persoon, die in hechte nis was genomen onder verdenking van spionnagc en wiens schuld werd bewezen, werd Maandagochtend terechtgesteld. Ilij liad geappelleerd, het beroep werd echter verworpen. De zaak werd behandeld door een bur gerlijke rechtbank. De terechtstelling van miss Caveil. LONDEN. De moeder van misa Caveil ontving een schrijven van den Koning en de Koningin om haar innigo sympathie le betuigen in haar leed en afschuw uit te spreken over het- vreeselijke vonnis, dat haar van haar kind beroofde. Mannen en vrouwen in lieel de beschaafde wereld dee len in het leed van de moeder eii denken met eerbiedige, bewondering aan de moedteo houding van haar dochter. Onverwachte onkosten. Om het aantal ongelukken in het duister gemaakte Londen zooveel mogelijk to ver minderen, werd besloten, op de hoeken van straten de trottoirbanden -vitten, zoodat vceriieden die goed kunnen onderscheiden Dit witten moet bij droog weder driemaal per week en bij slecht weer nog vaker plaats hebben. De kosten hiervan loopen tamelijk op, want de borough St. Paucras in Londen heeft voor de 560 hoeken van straten, die binnen haar gebied liggen, wekelijks 35 voor dit werk te betalen. FRANKRIJK. Van het Westetijk Oorlogsterrein. BERLIJN. Officieel wordt uit het grooto hoofdkwartier gemeld Ten N.O. van Souchez werd een vijan delijke aanval met handgranaten afge wezen. In de gevechten op 24 October zijn aan den vooruitspringenden lioek ten N. van Le Meenil in Champagne ongeveer 250 M. van onze stolling voorbijgaand in handen van den vijand gevallen. Maandag werden de Franschen weder daaruit verdreven. Vijf officieren cn 150 man werden gevangen genomen. Ten N. O. van Lo Mesnil houdt de vijand nog een kleine Duitsche loopgraaf bezet. Op do «hoogte van Combres hadden met succes ontploffingen van mijnen plaats Do ontploffingen van de Franschen aan het Bois du Prêt-re bleven zonder geyojg. De strijd in Champagne. PARIJS. De beide vrudhtelooze aan vallen der Duitscheio op Dinsdag en Woensdag der vorige week ten oosten van Reims schijnen gedaan te zijn met het bepaalde dool Reims t© ne- do aanrecht stond, voor heb venster, met de in lood gevatte ruitjes, de mouwen van haar blauwkatoenen blouse tot aan de ellebogen opgeslagen, waardoor de blank heid van haar ronde armen uitkwam, vond Willard dat zij het meest volmaakte schep seltje was, dat hij ooit gezien had. En zeker zouden er zijn, die het met- hem eens wa ren. - „Welzoo, ben je daar? Je komt juist op tijd, Aubrev", zei ze op yroolijken toon. „De koeken zijn in den oven en het water kookt. Je zult wel een kop thee lusten na de wandeling". „Er is iets, wat ik liever heb dan thee," zei Aubry en sloot haar in zijn aimen. Ruth leed niet aan verlegenheid en gaf hem zijn kussen met woeker tenxg. Plotse ling merkte zij op, hoe de knokkels van zijn hand vol wonden en bloed waren, ten ge volge van zijn ontmoeting met Tuckett. „Wat heb jij uitgevoerd? Wat ziet je hand er vreeselijk uit!" „O, ik had een klein verschil van mee ning met iemand onderweg," zeide Aubrey luchtig. „Was het Jasper Tuckett soms?" vroeg zij vlug. „Jij mag niet meer eerst raden", ant woordde Aubrey lachend. Maar Ruth lachte niet mee. „O, Aubrev. wat vind ik dat naar. Hij is een gevaarlijk heer." „Hij heeft een opvliegend, kwaadaardig karakter, maar maak je niet ongerust, lie veling. Hij heeft zijn bekomst gehad en ik denk niet dat hij me vooreerst meer in den weg zal loopen." Maar Ruth walniet tevreden voor zij de heele toedracht gehoord had en haar lief gezichtje stond e rustte, toen. Aubrey Willard haar alles verteld had. „Zet niet zoo'n treurig gezicht, Rutii!" „Ik kan het niet helpen", zei heb meisje. „Jij kent Jasper niet zooals ik. Hij heeft het slechtste, wreedste karakter dat je be denken kunt." „Lieveling, hij kan me heusch niets doen. We leven tegenwoordig in de twintigste eeuw, en je kunt niemand met de punt van een mes aanraken of een kogeltje toezenden zonder de onaangenaamste gevolgen." Het kon alles niet baton Ruth was niets op haar gemak, en het meest verwenschte Aubrey xijn tegenstander nog, omdat- hij zoo 'n wtilk van bezorgdheid cp het gezicht van ziin meisje veroorzaakt had. De cude Heston was nog niet terug. Hij was voor zaken naar Oekment en zou wel niet vóór achten terug zijn. Ruth en Aubryc dronken dus met hun beiden thee en Aubrey deed ziolx te goed aan de smake lijke koeken. Ruth zag er met zooveel wel gevallen naar, dat haar gezichtje weer hce- lemaal opklaarde. Plotseling werd buiten etfü luid geraas gehoord, gevolgd docr een hulpkreet. Aubrey vloog op uit zijn stoel en snelde naai- het raam. „Een wagen, die omslaat cp den weg, of zoo iets. Misschien rolt- er een van den dijk. Ik ga eens kijken of ik te-lpen kan." (Wordt vervolgd.}

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 1