Zondag 26 September 1915 Orgaan voor Leger en Vloot. Oorlogsnieuws. 111. 17 k Onder redactie van D. MANASSEN. Oit nummer bestaat ai! teae bladen. De gevreesde» Os toestand in dan reuzenstrijd. TWEEDE JAARGANS. DE SOLDATENCOURANT ADRES DER REDACTIE EN ADMINISTRATIE PALE8TRTN ASTRA AT 10, AMSTERDAM, TELEFOON Z.4S68. DIT BLAD VERSCHIJNT DRIEMAAL PER WEEK. LOSSE NUMMERS VOOR MILITAIREN 1 CENT, VOOR NIET-MILITAI REN 3 GENT, ABONNEMENT 1.50 PER DRIE MAANDEN. Voor Advortentiün wende men zich tot het Alg. A-ivertonii*-Bureau BOblIA&Co, Heereupraelit 226 Amsterdam, tot de Drukkerij ..Jacob van Cnrnpen" Z. Voorburgwal 234-340 (Keizerrijk 9) Amsterdam of tot onze Administratie. Palentrinastraat 10 Amsterdam. Prija der Advertcntien per repel 30 cent. By abonnement reductie Vier Engelsche soldaten t.e Parijs. Ze hadden een vrijen dag en waren naar de hoofdstad van Frankrijk gestoomd, die ze nog nooit hadden gezien. Op het stationsplein ontmoetten ze een bekoorlijke Parisienne en deze begreep wel, dat de „Toms" gaarne wat zouden rondkijken in haar stad en ze bood aan hen te begeleiden. Dit werd" gaarne aangenomen., maar 't volgende oogenblik waren de Engelsche soldaten verdwenen on toen do'jonge dame hen zocht vond zjj hen op 't perron in de houdingen, die onzé plaat aangeeft. Zij maak ten hun toilet, met behulp van een padvinder! Want zij moesten ziek mooi maken voor de jonge dame. Een is zelfs bezig wat wagensmeer van do wielen der locomotief te nemen om zijn schoenen eenigen glans te geven. BERICHT. Ter wille van de opneming van vele gedichten van onza lezers, die roed3 lang op plaatsing hebben gewacht en ter wille van de opneming van .verschillend, belangwekkend nieuws en van de feuilletons over het Perpetuum Mobile ge ven'wij heden twee bladen. - VERKOOP AAN DE KIOSKEN. Om het koopon van „De Soldatencourant" voor leder militair te vergemakkelijken, hebben wij met do Amstcrdamscha Klasken onderne ming oen overeenkomst getroffen, voortaan zal voor den gewonen prijs van eon cent per exem plaar voor ieder militair ,,De Soldatencourant" te koop zijn aan de stations: Amsterdam 1e Perron en 2e Porron, Haarlem, Leiden, Den Haag, Rotterdam (Maas), Hoek van Holland, Hilvorsum, Amersfoort, Alkmaar, Den Helder, TicI, EJussum, Apeldoorn, Zaandam, Rotterdam (Hofplein), Zandvoort, Schcvsningen (Kur- haps) (Z. H. E. S.) en aan de Kiosken te Am sterdam en Den Haag. ..Verleden Dinsdag", zoo las majopr Ssl- wvn, „is uit de gevangenis ontslagen James Gordon Cosway, die negen maanden straf heeft ondergaan voor zijn poging tot moord op den hoor Hugh Selwyn, den bekenden romanschrijver, te Nice in September 1891". Zóó was de majoor verdiept in de lec- turr, dat hij volstrekt niets bemerkte van den kellner, die op zijn echelien was komen aanloopen. „Ja, mijnheer?" zei de man, die reeds door een bescheiden kuchje zijn tegenwoor digheid had te kennen gegeven. De majoor zag op en bracht zich to binnen waar hij was. ,,0 ja..., wees zoo goed mijn lunch maar af te bestellen en laat de portier dadelijk een taxi tolefoneoren". „Tot uw dienst, mijnheer", zei de ver baasde kellner. De majoor was de grootste emulbroer van de club, en wanneer hij zijn lunch niet gebruikte, moest er wat ge beurd zijn! Binnen enkele minuten was de majoor op weg naar Brook street, waar zijn neef, wan neer deze in stad verbleef, zijn woning bad. Dichtbij het huis gekomen, bemerkte hij dat do ..jalouzieën neergelaten waren. „Voor den drommel, zij zijn al heen! Het zou me niet verwonderen als er nie mand in het huis was!" bromde hij in zich zelf. Hij sprong pit de taxi, verzocht den chauf feur t.e wachten en snelde do stoep op om Aan te bellen,. Bijna op hetzelfde oogenblik j Een persgesprek met SVIinsster Treyb. De „Sun" en een groot aantal andere bladen :n de Unie, daartoe door bet Vheeler-syndi- caat in staat gesteld, publiceercn naar aan de ,,N. R. O." wordt gemeld bet verslag van een persgesprek met minister Treub, dat ver gezeld gaat van een portret van den minister met den onvermijdclijken ,,Trcub-das'\ Het blad neemt er do volgende uitlatingen uit over: Do oorlogs-schrik, welke ons land ten tijdo van de schending van België's neutra liteit schokte, i3 over, cn liet gevoelen beerscht thans, dat wij geheel buiten ge vaar zijn. Inderdaad, er is heden geen speciale reden, waarom wij hetzij iets van Engeland, hetzij van Duitscbland hebben te vreezen, doch wie kan er zeggen, wat de toestand drie of vier maanden later we zen zal? De goden hébben dat in hun schoot, en ais het zoover is, zullen velen onzer, dio zich door een gevoel van valscke veiligheid zelf in slaap hebben gesust, mo gelijk hun opinies een weinig hebben te veranderen. De beste waarborg van onze veiligheid ligt mijn inziens in ons leger, dat het sterkste, zoowel als het best ge oefende en bost uitgeruste leger is, dat ooit de Hollandsche grens heeft gewaakt. „Om oprecht te wezen, er valt met het oog op do mobilisatie rusteloosheid in het land waar te nemen. Reeds dertien maanden zijn er verloo- werd de deur geopend door oen jongeman, dien hij herkende als de huisknecht van zijn neef. „Wel, John, is mijn neef vertrokken?" vroeg hij. „Ja, mijnheer. Naar Wodehurst gegaan, eergisteren. Ik ben weeromgekomen om nog enkelo dingen te balen, maar ga van middag terug." „Van middag? Ho-s laat?" ,,'n Uur of drie, mijnheer".- „Heel goed. Ik zal je een briefje mee geven. Het is een dringende zaak, een hoogstbelamgrijko zaak. Ik zal bet briefje hier even schrijven". „Goed, mijnheer," zei John. En terwijl hij de straatdeur dichtdeed, ging hij den bezoeker voor naar do bibliotheek. „Je kunt wel blijven, John; ik ben dadelijk klaar." Hij nam een velletje post en begon vlug te schrijven. „Zijn er nog bezoekers op Wodehurst ge weest?" vroeg' hij, een oogenblik ophou dend. „Neen, mijnheer, ten minste tot van mor gen niet". „Zoo!" z-side majoor, met een zucht-van verlichting, terwijl hij een krachtige et-reep onder het epistel maakte, „Maar, dat is waar mijnheer... Er ie van morgen hier con mijnheer geweest om na-ar mijnheer Selwyn te vragen," zei John. „Wie was het?" vroeg de majoor, zijn brief nog eens overlezend „Heeft geen naam opgegeven, mijnheer Hij vroeg naar mijnhecr's adres in Her- fordskiro en is toen heengegaan.' ijHoe zag hij er uit pen, sedert de oorlog uitbrak, en nog niets is ons overkomen. Vrouwen wenscken thans hun cchtgenooten terug-en moeders roepen oru hun kinderen, die nu reeds ruim een jaar onder de wapenen zijn. Ik behoef u niet te vertellen, dat de mannen en vrou wen van Nederland met een zelfde gevoel van liefde voor hun land zijn bezield en van denzelfden geest van zelfopoffering, al» dezo groote oorlog in alle strijdende lan den heeft onthuld. In heb geloof, dat ons land absoluut buiten gevaar is, beschou wen zekere lieden het evenwel geheel nut teloos "en onnoodig, het leger gemobiliseerd te houden. Ten einde dezen toestand te verlichten^ heeft de regeering een maatregel genomen,' welke voor een groot aantal manschappen mogelijk maakt met verlof te gaan; en- te gelijkertijd de verdedigingskracht yan ons land versterkt. De heer Treub bespreekt dan vervolgens de jongste Landstormwet. Hij deelde verder nog mede, dat de legerkostcn thans 500,000 dage lijks bedragen, en dat do totale buitengewone regeeringsuitgaven, door den oorlog veroor zaakt, legerkosten inbegrepen, ongeveer f 20,000,000 per maand zijn en voor heb eerst© jaar ongeveer 250,000,000 beloopen, hetgeen „voor een klein, land als heb onze heel veel is." Vervolgens bespreekt de minister, do aan de Belgische vluchtelingen verleende hulp, don arbeid van het Koninklijk Nati.onaal Steun comité en wijdt hij eenige woorden aan het Gentscke stelsel tot verzekering tegen de gel delijke gevolgen van werkloosheid. Hij merkt daarbij op, dat do bekende 5 welke in do kas der vakvereenigingen Wijven, bestemd zijn om „een nieuw begin to maken, zoodra .de oor log over is." Na een bespreking van de andere noodmaat regelen, waarbij de minister er op wees. dat op de maximumprijzen voor bruin-brood door do regeering maandelijks 1.500.000 wordt toege legd, besloot de heer Treub zijn gesprek als volgt Ons neutraal land ziet zich geplaatst voor een aantal moeilijke vraagstukken, en nieuwe problemen doen zich telkens voor, welke het- noodzakelijk maken, dat da regeering op haar hoede is om eiken nieu wen toestand aan te vatten. De door den oorlog ons opgelegde financieel© last drukt zwaar. Wij hebben dit jaar f 275.000,000 geleend om de uitgaven voor de mobilisatie van het Leger te bestrijden, om werkloos heid en armoede te 'verlichten eu om in <le kosten van het samenstel van crisis-maat regelen te voorzien. Doch ik hoop 'in staat te wezen, deze- leening in12 tob 15 jaar af'te lossen. Daar de interesten aflossings- kosten evenwel 25,000,000 jaarlijks ver- eisoben, moesten wij onze belastingen met 10 'en in sommige gevallen met 20 yerhoogen.. Ik hoop n.u maar, dat de -oorlog niet veel langer zal duren, zoodat Nederland zoo spoedig mogelijk weer tot zijn gewone banen van economisch en politiek leven kan terugkeeren. De groote vraag, die thans de verschil lende bladen bespreken, is, of het Russische leger dat in het noorden van het Oostelijk oorlogsterrein vecht, omsingeld zal worden, of' misschien reedsomsingeld 13. Dat de Duitsehers het daarop aangelegd, hebben, is zeker, maar blijkbaar zijn zij er nog niet in geslaagd. Ten minste volgons do Engelsche bladen, die weliswaar met geheel onpar tijdig den toestand beschouwen, maar die toch niet met de opzet de zaken verbloémen. Volgens de Engelsche pers nu zouden de Russen bij Wilna aan het omsingelings- en afsnijdingsgevaar zijn ontkomen. Een Russisch legerbericht van Woensdag be vestigt dit. Ook daarop kunnen we zeker niet volkomen vertrouwen, doch de Duit- sche berichten brengen nog niet het nieuws, dat eindelijk een groote Russische strijdmacht zich heeft laten omsingelen. Integendeel, het schijnt, dat de Duit sehers wel in het Noorden van dit strijd terrein vooruit komen, maar niet in 't Zuiden. Ten minste in de paar laatste dagen niet. Do Duitscho berichten ont breken of zijn wel heel vaag, maar uit Russische bron wordt gemeld, dat de vijand op den weg naar Minsk niet alleen is tegen gehouden, maar zelfs teruggedreven. Punten, die de Duitsehers bij Molodetsnjo hadden bezet, hebben ze weer moeten opgeven en volgens particuliere Engelsche berichten hebben zij ook het spoorwegstation van Wi- leika, dat zij voor eenige dagen reeds hadden bezet, weer ontruimd. Zelfs wordt gemeld, dat zij weer uit Smorgon zijn teruggedreven. Het is heel moeilijk om te weten, hoe de toestand der Russen werkelijk is in dit ge bied en 't kan zijn, dat nog heden telegram men ons berichten brengen van weer een overwmning der Duitsehers, maar het heeft er op het oogenblik den schijn van, dat de Russen op verschillende punten bij Wilna, ten noorden en ten zuiden daar van, heftigen weerstand bieden en hier en daar felle aanvallen doen, en zeker is er van een omsingeling van hun legermacht nog geen sprake. Toch gelooven we wel, dat de Duitsehers nog verder, zij het dan steeds langzamer, zullen oprukken, dat zij ten slotte ook wel bij Minsk zullen komen, zoodat zoowel de weg naar Petersburg als naar Moskou voor hen open ligt. Maar dan? Dau staat de winter weer voor de deur, zullen de bondgenooten er aan denken om in het koude jaargetijde door de .sneeuw velden van West-Rusland zich al verder te wagen in het reusachtige rijk? Dat ge looft niemand in het vijandelijk kamp, de Russen zelf niet en de Engelschen evenmin. De Duitsche legers, zegt men, zouden willen doordringen tot den Boven Dnjepr, de Beresina, de'Duna, en zich dan naar 't zuiden en ;t oosten wenden en trachten de Russische legers in de Rikitno- moerassen te werpen. Dat zal blijkbaar echter niet zoo gemakkelijk gelukken. De Russen laten zich wel terugdrijven, maar zich niet vangen, ook niet op deze manier. En tot een greoten slag, dien de Duitsehers zoo gaarne zouden willen aannemen, laten ze zich blijkbaar evenmin verleiden. Onbeslist, ondanks het ontzaglijk succes blijft dus steeds de strijd in hef Oos ten, onveranderd blijft die in het Wes ten. 't Is daar altijd hetzelfde, vooral de kanonnen zijn er aan het woord, dikwijls dag en nacht, maar geen wijziging komt er in de positie der legers. Nu en dan boort men van een luchtraid, doch een uitwerking hebben die nooit. Vijandelijke vliegers heb ben thans weerjStuttgartgebombardeerd, vier menschen gedood, eenige anderen gewond en onbeduidende schade aangericht. De Fran- schan ontkennen niet, dat zij met Stuttgart een open stad hebben gebombardeerd, maar zij deden dat uit weerwraak, omdat de Duitsche Zeppelins bommen wierpen op Fransehe eu Engelsche open steden, op Londen o. a. Intnsschen dreigt een uitbreiding van den oorlog, in den Balkan, zooals we reeds meldden, Bulgarije is gereed om mee te doen, het heeft gemobiliseerd. Aan welke zijde het zal staan is duidelijk, aan de zijde van Turkije, met wie het zulke goede vrienden is en van wie het grondgebied heeft gekregen, en dus aan de zijde van Duitscbland en Oostenrijk. Het zal dan waarschijnlijk allereert gebruik maken van den gelegenheid maken om Ser vië aan te vallen dat wel leelijk in den knel zal komen, bedreigd als het ook wordt door Oosten rij ksehe en Duitsche troepen. De ge allieerden moeten het nu wel te liulp en er troepen heen zenden. En zal het dan rustig blijven in de andere Baikanstaten, in Roe menië en Griekenland? De vredesklanken zwijgen, de strijd breidt zich nog uit. Alleen is Bryan, de vroegere Amerikaansche minis ter van buitenlandsche zaken gereed om een bezoek aan Europa te brengen om er voor den vrede te werken. DUITSCHLAND. Vliegeraanval op Stuttgart. BERLIJN. Woensdagochtend te 8 uur 15 deden vijandelijke vliegers, die het Duit sche onderecheidingsfceeken voerden, een aanval op Stuttgart. Verscheiden bommen worden op de stad geworpen. Vier personen „Flink gebouwd en donker van uiterlijk. Als ik het zéggen mag, dan denk ik dat liet mijnheer Cosway kon zijn"» „Wat zeg je, man?' 'riep de majoor, ter wijl hij plotseling opsprong. „Waarom heb je me dat niet dadelijk gezegd? Herkende je hem En heb je hem het adres ge geven „Ja mijnheer", zei John onthutst. „Ik herkende liem 111 't eerst niet. Hij had zijn baard laten groeien en zag er vreemd uit. Ik dacht, dat hij misschien van .een uitgever kwam, en toen ik het adres had opgegeven herinnerde ik mij pas zijn ge zicht". „Zei hij je, waarom hij je mijnheer venschte te spreken?" „Neen. Maar hij zei wel, dat hij hem met spoed weusclite te spreken". „Hoe laat was dat?" „Ongeveer half twaalf, mijnheer". De majoor kee kop zijn horloge. Het was nu vijf minuten over eenen. „Vlug!" zei hij. „Heb je hier .een spoor boekje waarop ik zien kan wanneer de trein naar Wodehurst vertrekt van St.. Rancras?" „Jawel, mijnheer", zei John, die> spoe dig met een spoorboekje aankwam, waarin een omgeslagen bladzij zat. De majoor doorliep de tabel. „Elf uur 20, twaalf uur 50, twee uur 5... Dan zal hij den trein van twaalf uur 50 hebben genomen en dan kan hij daar aangekomen zijn één uur 30, als we een kwartier rekenen voor den weg van 't station naar het huis. Groote God! Dan kom ik te laat!" Ijlings schreef hij een telegram, „Selwyn, The Prioiy, Wodehurst. Cos way in vrijheid. .Vernam hedenmorgen je werden gedood, een aantal anderen, mili tairen eu burgers, gekwetst. De materieele schade heeft weinig te be- tcekenen. De vliegers werden beschoten. Tc 8 uur 30 verwijderden zij zich in zuide lijke richting. Doordat de vijand gebruik maakte van Duitsche onderscheidingsteekenen en dan de toevallige omstandigheid, dat te 7 uur 45 aan de autoriteiten de aankomst van een Duit&chen vlieger was gemold, kon de be volking eerst betrekkelijk laat gewaarschuwd worden Te 9 uur 30 kwam do Duitscho vlieger boven Stuttgart. Hij werd beschoten tot hii ais Duitsch vlieger herkend was en landde daarna ongedeerd bij het waehthuis» ENGELANö. Duitsche vluchtelingen» LONDEN. De ..Times" meldt, dat Ofct.o Thelen en Hans Keilbacli, do beide Duit sche officieren die verleden week uit Don ington-hall ontsnapt zijn, gisteravond in Chatham werden gearresteerd. De berichtgever van de „-Daily News" te Nothingham had aan zijn blad gemeld, dat nog geen berichten over de ontvluchte Duitsche officieren waren ontvangen, en de vrees uitgesproken, dat zij het land zou den hebben verlaten. Hij meldt, dat de ont snapping der beide officieren het resultaat was van een langen en gcduldigen arbeid. Met gereedschappen, die zij waarschijnlijk verkregen hadden bij de vernieuwing van een kleine particuliere kapel wisten zij in een der kelders een tunnel te graven; zij -werkten daaraan een voor een, telkens eon half uur, en verborgen de uitgegraven aarde in naburige -kelders. Zij slaagden er ten slotte in door dien tunnel te ontsnappen even voor het aanbreken van den dag, zoo dat eerst een paar uur later ontdekt werd, dat zij gevlucht waren. FRANKRIJK. Van het Westelijk Oorlogsterreln. PARIJS. Krachtig arlillerieduel over 't geheel© front, afgewisseld met mijnontplcf- fingen en gevechten met bommen. Er werd veel schade gedaan aan de Duitsche ver dedigingswerken. Een Franseh luchtschip en Fransehe vliegtuigen bom bardeeren mei goed gevolg een aantal stations en kampen. De Duitsehers wierpen brandgranaten op Atreckt en omgeving, waardoor vele bran den ontstonden, die echter spoedig gebluscht werden. Een bericht uit Keulen beweert, dat de vliegmachines, welk© Stuttgart bombardeer den, het Duitsche onderscheidingsteeken droegen. Deze bewering is absoluut, onwaar. De machines vertoonden duidelijk bet Fransehe kenteeken en de Fransehe kleu ren; zij werden trouwens herhaaldelijk op de heen- en terugreis vanuit d© Duitsch© stellingen beschoten. BERLIJN. Begunstigd door helder weer, heerschte over het geheel e front zeer groote bedrijvigheid bij de wederzijdsche artillerie en de vliegers. Een tegen d© kerkhofstelling van Souehez aangezette aanval kwam in ons vuur niet tot doorvoering. Een vijandelijke vlieg machine viel brandend in onze linie ten noorden van St. Ménéhoult. Een ander vliegtuig moest na een strijd in de lucht ten zuidoosten van Vouziers landen; de inzittenden werden gevangen genomen. Boven Pont-a-Mousson schoot een Duit sche vlieger in een strijd niet twee Fran sehe vliegers den een naar beneden. Het" vliegtuig viel brandend tusschen de Duit sche en Fransehe linie. Ontsnapt. Te Parijs zijn negen Russische militairen aangekomen, een officier, twee kozakken, vier infanteristen en twee artilleristen. Zij waren uit Metz ontsnapt en hadden zich aan het Fransehe front na eenige adres. Pas op. Arthur Selwyn". Hij frommelde het, nog halfnatte papier in zijn zak en liet zich naar liet naastbijge- legen postkantoor tuffen. „Wanneer kan dit telegram te Wodehurst zijn?" vroeg hij gejaagd. De telegrafist zag onverschillig op. „Dat kan ik u niet precies zeggen", zeide hij. „De lijn was gisteravond verstoord en wordt nu gerepareerd, 't Kan vijf minuten zijn, 't kan ook een uur duren!" De majoor bromde een verwenscking eu ging heen. Een uur oponthoud, dat werd niets. Wat te doen?" De trein van twee uur vijf gaf al even weinig. En inmiddels waren Hugh en Betty onbewust van het gevaar dat hen bedreigde. Hij moest hen op de eene of andere manier vóór dien tijd berei ken. Maar lioe? De auto. Waarom had hij daar niet eer der om gedacht Het was heelemaal twintig kilometer of zoo iets, tot Wodehurst., Naar den duivel met al dat oponthoud! Hij spoedde zich naar de wachtende taxi en wilde juist een adres geven, toen bij plotseling een lange, luxe race-kar kalm dea hoek van de straat zag omkomen, en waar van hij tot zijn groot© vreugd als'eigenaar en bestuurder Jim Armstrong herkende, vroeger hehoorende tot zijn eigen regiment en die nu hij de luchtscheepvaart was. „Hallo, één minuut!" riep bij den.chauf feur van de taxi t-oe en maakte hst volgende oogenblik een wuivend gebaar in de rich ting van de luxe-auto. Armstrong herkende hem onmiddellijk en stopte-, ..Wel, majoor!"- zei hij. „Wat- scheelt De PT-.cer maakte weinig omslag, „Armstrong", zeid© hij, „het is voor mij een zaak van leven en dood om in den kortst mogelijken tijd te Wodehurst te zijn. De trein kan me niet helpen", „Spring er in!" zei Armstrong lakoniek. De majoor stak zijn hand in zijn vestzak en gaf den chauffeur met een afwijzend ge baar een geldstuk. Het volgend oogenblik zat hij naast zijn vriend. „Ik zal je alles onderweg wel vertellen", zeide hij. Armstrong knikte goedkeurend en richtte zich dadelijk naar het noordwesten. Gedurende het eerste paar kilometers maakte de drukte langs den weg een groote snelheid onmogelijk, zoodat majoor Selwyn van de gelegenheid gebruik maakte om zijn vriend met de bijzonderheden van het ge val op de hoogte te stellen. Hugh Selwyn, zijn neef, had nu ruim een jaar geleden het oog laten vallen op Betty Frent, eon Amerikaansche schóone, die hij aan de Riviera had ontmeet. Zij hadden elkander liefgekregenzoodat zij zich kort daarna met elkaar verloofden en al spoedig daarop in de Engelsche kerk getrouwd wa ren. Da wederzijdsche betrekkingen waren ten zeerste met het. huwelijk ingenomen en de bruiloft was op schitterend© wijze ge vierd. Maar er waren moeilijkheden gerezen van den kant van can zekeren James Gordon Cosway, een verre neef va n de bruid en oud- lid van de golfclub. Hij had een wanhopige liefde voor haar gevoed en dit, gevoed bij een soort verstandverbijstering waaraan hij sedert eenige jaren leed en die hem bij wijlen parten speelde, was oorzaak geweest moeite doen herkennen. Dinsdagmorgen kwamen zo aau het Gar© du Nord to Parijs aan, tot groote verbazing van het stations- personeel en het publiek. Ze konden zich eerst niet verstaanbaar maken, maar een inmiddels ontboden tolk vernam van hen, dat zo rammelden van den honger en vóór i alles wat te eten moesten hebben hetgeen hun verstrekt werd in do Roode Kruis- afdecling, in het station gevestigd. Maatregelen worden genomen om hen zoo mogelijk naar hun land terug te brengen. Dc aanval op Marie Thérèoe. In het „Berliner Tagcblalt" zet Bern- hard Kellermarm zijn verhaal over den storm op Mari© Thérèso voort. Nu komen zij uit tl© loopgraven over dc heel© linie van two© kilometer. Over de uit .-alt rappen klauteren zij om- hoog. Door do sappen werpen zij zich op den vijand. Handgranaten aan den gordel, rook- maskers, schilden, een handgranaat in dc rechterhand, gereed om af t« trekken, ge weer over den schouder', gereed 0111 to schie ten en t© slaan. Do kogoh dwarrelen. Een man valt, terwijl hij uit de loopgraaf klimt. Een 111011 valt op den wal voor dc loopgraaf. Een man valt na drifc passen. Maar de kameraden stormen verder met hoera, in damp en rook. Do vijandelijke stelling is in elkaar geschoten, maar mot den vijand is het nog geenszins nit. Uit loopgfaafkuilen schiet hij. uit granaattrechters midden in puin en sarde richt hij het machinegeweer, dat nog in orde is. In een sappe staan mannen dicht opééngedrongen. Do handgranaten barsten. Verder. Een man valt in damp en rook. Een paar grenadiers brengen een vijandelijk ma chinegeweer in stelling. Zij vallen. Do kame ra-den zijn reeds ver weg. Voorwaarts. Do officier valt- Over een linie van twee kilometer gaan zij als een branding voorwaarts. Heet i» liet handgemeen. Onze gedachten zijn bij hen. Onze wenschen, onze hoop en onze angst. Het is heel stil in onze hut. Laten wij eens hooren, er veel geweer vuur is, want dat boteckent niets goeds, zegt do generaal. Wij gaan naar buiten. Er :s bijna in het geheel geen infanterie- Tuur'to hooren. Het staat goed. Do kanonnen slaan en donderen zonder ophouden. Zij schie ten nu natuurlijk niet meer op Mario Thérèse. maar zo vuren op de vijandelijk© batterijen eii verbindingswegen. Hot ontploffen van* cl© vijandelijke granaten knettert in liet bocch. In de korte pauze van hot geknal luisteren wo gespannen naar boven. Slechts ecnigo schoten. Dan begint een machinegeweer hol te kloppen. Een Franjjcb machinegeweer, dat is vrcesu- Jijk. zegt oen officier «uil voor zich Leen. Alle harten r'j bij hen, di© daar nu voor ons vechten. Er komt bericht dat het goed staat» We herademen. Om elf uur dertig komt het eerste bepaalde rapport. Het regiment X. lieoft twee loopgra ven genomen, tegen de honderd gevangenen. Het gaat goed vooruit. Do adjudant zit aan do telefoon en zoo spoedig hij een rapport ontvangen heeft, deelt hij het ons mee. Elf veertig. Het regiment Y. heeft een paar loopgraven overrompeld, een aantal gevange nen, machinegeweren, mijnwerpers. Een ander regiment meldt, dat het ten ge volge van hevig artillerievuur slechts met moeite uit de loopgraaf kwam, nu echter snel vooruit komt. Eenige officieren zijn helaas gevallen. Kapitein X, luitenant Z. Een paar uur geleden heb ik nog rnet hc-n gesproken. Rapport na rapport komen binnen. Het regiment 7, meldt, dat het 150 gevangenen ge mankt en zijn puDt bereikt heeft. Aansluiting bij het naburige regiment. Do rapporten zijn alle even gunstig. Honderd, tweehonderd, driehonderd vijftig gevangenen. Zonder twij fel, do aanval is gelukt. Mudra heeft gc- uraen. Het speelsche leger. Tussclier al de ellende van den. oorlcg door, weet de Engelsche soldaat tijd te vin den om zich achter de gevechtslinie met iport en andere vermakelijkheden bezig te houden. „Die pret moet men ze niet alleen gunnen", zegt de correspondent van de ...Daily Cronicle" in het Engelsche hoofd kwartier, „zo is absoluut r.öodig om de sol daten geestelijk gezond to houden. Zij schijnen dit instinctmatig te gevoelen en de officieren doen dan ook alles om hen aan dat hij een bevigen haat tegen Hugh Selwyn en zijn bruid had opgevat. Die haat was tot uitbarsting gekomen toen plotseling, bij de huwelijksinzegening, Cosway ongenood verscheen, een revolver te voorschijn haalde en het jeugdige paar trachtte te treffen terwijl zij op 't punt Waren in het huwelijk te worden verbonden. Het eerste schot trof Hugh in den arm, het tweede nam een stuk van Betty's blouss en corset mede. Cosway haonverdroten op nieuw wiiien losbranden, toen een aantal aanwezigen zich. op hem hadden geworpen, hem ontwapend en aan de politie overge leverd. Een maand later, was hij veroordeeld tot r.egen maanden gevangenissfe-af, een buit-enge-woon licht vonnis, dat hij te dan ken had aan do "handigheid van zijn advo- kaat. en aan hef. feit dat Fransehe rechters de gebeurtenis had plaats in den vreemde bijzonder matig plegen te oordeelen wan neer het misdrijf er een „van het hart" is. Maar vóór hij weggevoerd was om ziju straf te ondergaan had hij de hand omhoog geheven en met luider stem gezworen dat zijn eerste daad, wanneer liij weer uit de gevangenis ontslagen werd, zou zijn Hugh en-Betty, aan wie hij al zijn ellende toe schreef, van het leven te berooven. Het jonge paar was niettemin na een kort uitstel van de plechtigheid, getrouwd en in hun nieuwen staat van geluk hadden zij weldra Cosway en zijn booze voornemens vergeten. (Wotdt y_ervoTgd.)

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 1