Woensdag 15 September 1915 Oorlogsnieuws. I®. 169. Orgaan v©or Leger en Vloot. Onder redactie van D. MANASSEN. Ons Oorlogsdagboek. TWEEDE JAARGANG. DE SOLDATENCOURANT ADKF.9 DEE EEDACTIE EN ADMINISTRATIE EALESTEINASTEAAT 10, AVSTFHDAM TELEFOON Z. 4968. DIT BLAD VERSCHIJNT DRIEMAAL PEE week LO^É NDMMEESTOOa MILITAIREN 1 CENT, VOOR JTET-MILITAI- REN 3 CENT, ABONNEMENT 1.50 PER DRIE MAANDEN, Voor A<lvertenti8n wende rnon rich tot het Alg. Advertentie-Burcan fiOUMA tc. Co, Heerengracht 226 Amsterdam, tot de Drukkerij ...Jacob van Campos'' N. Z. Voorburgwal 234-240 (ICeizerrjjk b) Amsterdam of tot onze Administratie, i'alestrinastraat 10 Amsterdam. Prijs der Advertentién per regel 80 cent. By abonnement reductie. Strijden op het oorlogsveld is niet alleen vechten met vuurwapen ot Dajonet, er kunnen heel bijzondere gevallen komen, dat een strijder al.zijn sluwheid en moed en geestkracht op andere wijze kan toonen. In een Engelsche loopgraaf, op slechts enkele meters van de Duitsche, was de munitie zoo goed als op. Het oogenblik zou komen, dat men zich niet meer kon verdedigen. Toen nam een der Engelsche vrij willigers, een jónge man van 19 jaar, een gewaagd besluit Hij verliet de loopgraaf, r ën kroop op handen en voeten over het terrein tusschen de Engelschen en Duitschers. Haar haalde hij al de tasschen van. gevallen vijanden of landgenooten leeg, hij nam mee, wat hij maar vinden kon aan handbommen en patronen. Vijfmaal deed hij zoo'n tocht; zijn kleeren waren doorboord met kogels, maar hij zelf bleef ongedeerd. Het gevolg waa, dat de Duitschers met vuren ophielden. Geen audieniie. Blijkens bericht in de „Staatscourant" •wordt Donderdag i.s. doör den Minister yan Oorlog geen audiëntie verleend. Losse nummers. Losse nummers van ,,De Soldatencourant" worden op aanvraag dadelijk toegezonden. Bij de aanvraag moet voor elk verlangd exemplaar. 1 cont aan^postzegels worden ingesloten. Waarschuwing. zeep vele brieven aan ,,Do Soldatencourant" geadresseerd komen Jielaas niet in ons bezit, omdat zij door de past met port belast en dan door ons geweigerd worden. Men zorge daarom bij verzonding van brieven, die zwaardër dan 20 gram zijn, deze te frankeeren. Be toestand in den reuzenstrijd. Er komt beweging op het Westelijk oor logsterrein; de activiteit is nog niet van veel belang, maar zij kan een begin zijn. De De geheimzinnige moord. 2 De beide politiebeambten, ginged de trap op en betraden de kamer waar Blook te bed lag. Do kamer was ruim en tame lijk goed gemeubileerd, Het bed was aan de zijdia tegenover de deur. Het raam bij het bad zag uit op een slecht onder' houden tuintje en Over het tuintje heen op de moerassen, die zich uitstrekten tot aan tsee. Het raam stond ópen en de moeseline gordijnen gingen hóen en weer yan don wind. De doode lag op zijn. linker zijde zijn knieën waren opgetrokken. ^Zijn hoofd was naar het raam gekeerd en zijn wijdgeopende oogen hadden nog de uitdrukking van grooton schrik. Op zijn voorhoofd had hij twee parellel loopende verwondingen, die zich uitstrekten tot aan zijn wenkbrauwen. De hoofdagent had zijn notitiehoekje te voorschijn gehaald en wilde juist uitvoerige aantsekeningon maken, toen do dokter binnentrad. Het was een jong man met sprekende gelaatstrekken. Toen de agent hem zijn bevindingen wilde vertellen, duwde de dokter hem met een zachte maar besliste beweging op zijde. Benige oogen- blikken stond hij met de grootste aandacht in de beschouwing van den doode verdiept. Hij streek het lange haar, dat gelaat en hals voor een groot deel bedekte, naar echter. Met een uitroep van verwondering bracht hij evenwel het haar weer op de vorige plaats. Toen hij weer terugtrad en den agent aankeek, had zijn blik een I-roemde, sombere uitdrukking. p^vonev 1:) komen'. Duitschers^ hebben, op meer dan een punt, een offensief begonnen. We hebben er in de laatste dagen reeds melding van gemaakt: vooral in de Argonnen hebben zij een krach- tigen aanval gedaan op de Fransche troepen. De officieels berichten uit Parijs geven dit zelfs toe, en de aanval schijnt de Franschen eenigszins verrast te hebben. De Duitschers wisten door te- dringen in de vijandelijke loopgraven en daar een gedeelte van te be zetten. Het is het leger van denDuitschen kroonprins, dat hier aan het werk is. De krachtige en moedige houding der Fransche troepen, hun hardnekkige verdediging heeft verhinderd, dat de Duitschers verder door drongen, door de linie heenbraken. Maar zij konden niet verhinderen,dat zij iets vooruit drongen. Het is het eigenaardige, dat deze aan vallen in de Argonnen, die wel het krach tigst waren, niet op zich zelf staan, want we hooren insgelijks van een offensieve beweging bij Atrecht, in Champagne, in de Vogezen. Het resultaat van dit alles is blijkbaar nog niet groot, al schijnen de Duitschers ook bij Souchez (ten noordeu van Atrecht) een eind loopgraven te hebben genomen en iets vooruitgekomen te zijn bij Barrenkopf en Hartmannsweilerkopf 'en de Vogezen. Van belang is dit nog geenszins, maar het wijst op een veranderde taktiek der Duitschers. Stilstaan doen ze nog niet in En,zorg ervoor, dat alles zoo gelaten wordt als het zich heden bevindt, en dat niets wordt aangeraakt." „Is het een gsval van moord?" >,Dat moet de coroner uitmaken.** De hoofdagent keerde zich om en wierp een blik uit het raam. Plotseling uitte hij een kreet en verliet hij het vertrek. Het volgende oogenblik keerde hij met trium- f©erend, gezicht terugi „Ziet u eens," zéi hij, en hij hield' een zeemansmes in de hand. De dokter greep het en bezag het met aandacht. Op een plaatje van het heft las men met onvaste hand de letters J. G. gegraveerd. Op do punt van het wapen 'bevond zich een donkerroode" vlekij III. Bij hef verhoor verschenen vier van de vijf man, die in „De Drie Koningen" bijeen geweest waren. De vijfde, James Gentle, de stuurman van de '„Trilby", was niet te vinden. Allen getuigden, dat Blpok, toen hij de gelagkamer' binnenkwam, in zichtbaren angst had vérkeerdKapitein Rate voegde er aan toe, dat hij er uitzag als iemand die lijdt aan „deiirium tre mens". .Verliet' hij „De Drie Koningen" in uw gezelschap?" vroeg de coroner aan kapi tein Rate. ,Neen, wij Heten hem achter. Maar het was sluitingstijd; hij moet dus onmiddel lijk achter ons aan gekomen zijn," „U hebt hem niet meer gezien, nadat u heengegaan waart?" het Oosten, maar zij komen er langzamer vooruit. Is hiervoor ook gedeeltelijk do reden, dat zij grootero activiteit toonen op het Westerfront. Het feit, dat de Duitschers op zoovele plaatsen tegelijk aanvallen, is wei van gewicht, en verwonderlijk is ook eenigs zins, dat de geallieerden niet antwoorden met een offensief op een ander punt. Het lijkt er op, dat de Duitsche generale staf den vijanden in 't Oosten wat rust wil gunnen om jiu een grooten veldtocht in 't esten te aanvaarden. Maar, zooals we zeic^n, stil staat de strijd nog geenszins in het Oosten. Opmerkelijk is het echter, dat in die streken, waar de Oosten rijkers en Hongaren strijden, erin de laatste dagen meer voortgang is te bespeuren dan waar de Duitschers alleen in 't gevecht zijn. In 't noordon bijv. Koerland, tusschen Riga en Wilna, is er al sedert dagen zoo goed als geen verandering; de Duitschers be haalden eenige voordeelen, maar daar wegen die van Russischen kant haast tegen op. Ten Oosten van Grodno, waar Duitschers en Oostenrijkers samen strijden, gaan de bondgenooten wel vooruit, en nog meer winnen ze veld in 't Zuiden, in den vesting driehoek aan de Galicisehe grens, waarvan reeds twee vestingen genomen zijn. Ver meldenswaard is nog ten zeerste, dat do bondgenooten ook vooruit komen langs den spoorweg KobrinPinsk, dus in het moe- Dat over 't geheel de bondgenooten groo- ter tegenstand ondervinden van de Russen dan in de laatste maanden, schijnt zeker. Dat de Tsaar het opperbevel over het leger heeft aanvaard, moest natuurlijk wel leidon tot een verlevendiging van den strijd aan Russischen kant. Er zal wel overdrijving zijn in de telegrammen uit Petrograd, be treffende de zegepralen hier en daar behaald, en de groote woorden van' een algemeen hervat krachtig offensief moeten nog bewaar heid worden, maar dat er grooter hardnek kigheid is bij de Russen in het standhouden en zwaarder .tegenstand op vele punten, heb ben de laatste dagen ons geleerd. Van de andere oorlogsterreinen is nog altijd geen nieuws dat van belang is. Dcj verhouding tusschen 'Amerika en Duitsch- land is weer verergerd, en die tusscheh Amerika en Oostenrijk is zeer gespannen, wegens het heel bijzondere optreden van den Oostenrijbschen gezant Dumb? Men weet, dat de regeering der Unie een verzoek naar Weenen heeft gericht om Dumba terug te roepen. BELGIS. Bombardement van het Houthulstbosch door vliegers. LONDEN. De „Times" verneemt nit Pa rijs dat het heldere, kalme weer de Fransche vliegers in staat stelt op welgeslaagde wijze de Duitsche spoorweghoofden op verschil lende plaatsen van heb front te bcmbardee- ren. Het nut van deze luchtraids blijkt uit een verhaald in de „Liberté" omtrent een tocht der geallieerden met 60 vliegtui gen ondernomen boven het bosch van Hout hulst, dat ongeveer halverwege tusschen Dixmuyden en Yperen is gelegen. Dit bosch was door de uitwerking van de vijan delijke artillerie grootendeels vernietigd en heb was dan ook vervormd tot ©en volko men militair district, met barakken vol met troepen, munitiedepóts en een kamp, dat elect riscli was verlicht. Dank zij uitnemen- den in de lucht genomen photo's kon de lig ging der voornaamste militaire gebouwen nauwkeurig worden vastgesteld en te tien uur 's avonds vertrokken de zestig Fran sche, Belgische en Britsche vliegtuigen in helder maanlicht. Onmiddellijk toen de aeroplanes verschenen ontstond er in het kamp groote opgewondenheid. Alle lich ten werden gedoofd, de anti-vliegtuigkanon- nen kwamen in actie. De vliegers echter, die daarbij veel steun hadden van het maanlicht, wierpen meer dan vier ton- ont plofbare en brandbommen op do depots van het kamp. Enkele der vliegtuigen 1) De ambteuaar> belast-met de gerechtelijke lijkschouwing.;' „Nc«n, ik heb dadelijk mijn schip opge zocht." „En uw stuurman, die hier óók behoorde aanwezig te zijn, hoe staat het daarmee; is die gelijk met u aan boord gegaan?" „Neen hij verliet ons op den hoek van het Paradijspad. Hij behoefde niet eerder dan den volgenden morgen present te zijn." „Hebt u hem sedert dien tijd nog go- zien „Neen, ik begrijp er niets van. Hij had om zes uur 's morgens aanwezig moeten zijn, maar ik heb sinds dien avond niets meer van hem vernomen." „Toen u met elkaar in „De Drie Konin gen" v/aart, kreegb u toen den indruk dat Blook en Gentle niet op vriendschappelijken voet met elkander stonden?" De getuigde aarzelde.. „Nu," ze ohij langzaam, „dat 2ou ik nog niet willen beweren," „Hoe lang is Gent-le al stuurman bij u?" „Niet langer dan ongeveer een maand. Hij komt niet uit deze'streken." „Vertelt u mij nu eens: hebt u reden om aan te nemen, dat de beide mannen elkander vroeger al kenden?" „Nu, naar de manier waarop zij elkander aanzagen, zou ik zeggen van wel Dokter Gray kwam voor. Hij consta teerde dat hij 25 September twintig minu ten over zevenen bij juffrouw Spain was ontboden. Hij ging met haar mee tob aan de Boschjes, waar Blook woonde. Hij be schreef zijn bezoek aan het huis van den verslagen© en hos hij dezen had gevonden. „Kunt u de doodsoorzaak vaststellen?" „Ja, de dood is veroorzaakt door ver stikking ten gevolge van wongen." Men jkon een speld hooren yallen toen keerden in den loop van den nacht wel drie malen terug na ndev voorraden bommen te hebben gehaald. Bij heb licht van de ontstane branden zagen vliegers hoe groe pen soldaten in wanorde vluchtten, de paniek ontstond .door de voortdurende ont ploffingen in de munitiedepote. Te half twaalf stonden het geh< bosch en de ge bouwen in vlammen 4 ENGELAN». Zeppelins boven London. Londen, 9 September. Ik zal u niet precies vertellen, waar het geschied is; noch zal ik in Bijzonderheden neerschrijven wat er gebeurd is, De censor, die zich bepaald heeft -tot een vermelding in de ochtendbladen hier, dat vijandelijke luchtschepen gisteravond zich vertoonden boven de oostelijk gelegen provincies en boven een district van Londen en brand veroorzakende en ontplofbare bommen wier pen", er bij voegende „dat eenige ongeval len werden gerapporteerd en ©enige branden veroorzaakt, en dat het aantal der dooden en gewonden later zal worden vermeld' zal dezen brief toch wel met meer dan eri- tisch censor-oog bekijken, maar ik hoop, dat hetgeen ik laat .volgen genade bij hem zal vinden en u bereiken. 't Was tusschen half elf en elf uur. De dag was kalm en stil geweest en gevolgd door een even kalmen en mooien najaars avond geen blad dat zich bewoog en aan een wolkeloozen hemel schitterde het sterrenheir. Opeens daar daverde het „Bom-m-m! Bom-m-m!" twee kort op op elkander volgende kanonschoten, ver moedelijk van het kanon dat niet ver van onze voorstad ergens staat opgesteld dat moest een Zeppelin-bezoek beduiden, het kon niet anders zijn. Huisgenooten, die reeds ter ruste waren gegaan, werden ge wekt; op straat hoorde men opeens be weging; deuren werden overal geopend, ramen opgeschoven, de menschen kwamen hun huis uit. „Zeppelins, Zeppelins!" rie pen zij elkander toe en allen keken naar het luchtruim. Niet lang daarna kwamen politiemannen door de straat, riepen: .„Alle lichten uit!" van huis tot huis, waaraan natuurlijk da delijk gevolg werd gegeven, ook al baarde het verwondering, dat men lang niet overal alle lantaarns dadelijk uitgedraaid zag. Ik ging de straat op, keek naar den he mel. Daar, hoog aan den oostelijken he mel zag ik een der Zeppelinsesn der monsters, die schrik en ontsteltenis kwamen brengen, verwoesten, dooden misschien, in het vijandelijk land. Het gevaarte teekende zich af in zijn volle lengtehet scheen een spooksel, onbewegelijk aan het firmament, beschenen als het werd door de zoeklichten, die er van verschillende kanten hun volle stralen op deden vallen. Het kanon daver de maar steeds, telkens weer en herhaalde lijk zag men onder den Zeppelin de projec tielen uiteen spatten en 't was of een aan tal vurige ballen zich daar vertoonden om dat stille, dat ontzagwekkende itte spook sel. Maar het blc-ef onbewegelijk, 6teeds schijnbaar op dezelfde plaatsde projectie len, die er op afgeschoten werden van de aarde vermochten blijkbaar niet het te be reiken. Van mijn standpunt in de buiten wijk, waar ik mij bevond, kon ik slechts één Zeppelin zien. maar er waren er zeker meer, vermoedelijk drie, en het zijn de twee, die ik niet zag, geweest, die boven Londen hun vernielend werk hebben ge daan. Die derde, die daar over de «buiten wijken was, heeft waarschijnlijk het juiste spoor verloren, want daaruit heeft men hommen laten vallen op een terrein, waar niets staan dan rijen landelijke „cottages" en waar nog veel bouwterrein braak ligt. Daar zijn de bommen dan ook gevallen zon der veil schade te doen; hebben zü gaten in het land geslagen; zijn door den slag tal van ruiten gesprongen en deuren uit de hengsels gerukt, en verder natuurlijk de rustige burgers danig verschrikt. de dokter deze,mededeeling deed. „Waaruit maakte u deze gevolgtrek king?" „Ik vond op de luchtpijp indrukken die enkel kunnen gemaakt zijn door een paar duimen»'-'. „Het is onmogelijk te veronderstellen, dat de man zich zelf van het leven heeft beroofd VL „Volstrekt onmogelijk." De dokter aarzelde een oogenblik.. „Er is nog iets anders, waarop ik' de aandacht wilde vestigen, hoewel Ijet niet in verband staat met den dood yan het slachtoffer." ."Wat is dit? Elke bijzonderheid is van belang." „Ja, het is heel vreemd," hervatte de dokter. „Maar de ooren van den man waren verminkt." „Zijn ooren verminkt? U wilt niet zeg gen, dat de moordenaars dit hadden ge daan ?"- Neen. Onder welke omstandigheden dit geschied is, kan ik natuurlijk niet zeggen, maar het is- jaren geleden gebeurd'. De litteekens waren oud." „Dat is de reden, dat de man lange haren droeg," merkte de coroner op. Ook juffrouw Spain werd gehoord, maar zij was niet in staat- eenig licht dn de duister nis te ontsteken. Zij gaf een min of meer uitvoerige beschrijving van de maniereu van den verslagene. Hij scheen in goeden doen te verkeeren, was niet gewoon bezoekers te ontvangen en leefde, voor zoover zij wist, heel geregeld. „Hij maakte nooit misbruik van sterken drank?" werd haar nog gevraagd. Nooit 1" antwoordde juffrouw: .Spain Maar boven dat gedeelte van Londen, waar de Zeppelins meer prooi vonden, is wel materieel© schade aangericht, een vanzelf sprekend, feit, wanneer men van een gewel dige hoogte zware bommen laat vallen op een dicht bobouwd stadsgedeelte. Op den tijd dat de aanval gebeurde, was het nart van Londen nog niet ter rustede schouwburgen en andere gebouwen van pu blieke vermakelijkheden waren nog stamp vol. Plotseling gingen er allo lichten uit „op hoog bevel" de voorstellingen moesten ge staakt worden, de menschen gingen heen, de donker gemaakte straten in, waar omni bussen, taxis in donker moesten rijdtn.Ieder trachtte zoo spoedig mogelijk thuis te ko men. ,Waar de aanval was, wisten velen niet precies, maar eteerl?. klonk uit de verte het geknal der ontploffende bommen, het gebulder van het op de luchtschepen ge richte geschut. Tegen half twaalf was het gedaan. De Zeppelins hadden blijkbaar hun voorraad bommen uitgeput; het geschutvuur ein digde. De menschen keerden terug in hun huizen, spoedig begaven zij zich weêr ter ruste. Wie niet wist waar bet was geweest, zou het over enkele uren wel vernemen alleen het aangevallen deel der stad sliep natuurlijk niet. Dat stadsgedeelte heb ik vanochtend be zocht. Duizenden en duizenden verdrongen zich in de straten, waar de bommen gaten hadden geslagen in het plaveisel: waar, soms huis aan huis, de ruiten waren ver brijzeld; waar gevels van de huizen op sommige plaatsen waren vernield; waar winkelvoorraden door elkander waren ge gooid; waar Eier en daar brand was ont staan en waar ook menschen waren ge dood en menschen waren verwond. Een der huizen, waarvan geen ruit heel bleef, was gedeeltelijk verhuurd aan het Nederland- sche Consulaat. Van de kantoorlokalen zijn alle ruiten kapot, doch overigens geen schade. Een kalme, bezadigde menigte, die nieuws gierig naar alles keek, natuurlijk, doch die zich niet uitte in hartstochtelijke woon den van haat, maar die blijkbaar zich ten volle bewust was van den ernst van hetgeen gebeurd was, gevoelde het vreeselijke van den oorlog: begreep dat door die uitvindingen van onzen tijd de veiligheid van het Britsche eilanden-rijk in tijden als deze niet meer is wat zij was in vroegere eeuwen als Engeland in een oorlog gewikkeld wasging heden gahsch den dag door de geteisterde straten. Wie het alles heeft aanschouwd zóó dichtbij gezien heeft de verwoesting door die Zeppelins aangericht; het bittere leed berokkend aan hen, die een dierbare heb ben zien dooden of ijeelijk verminken, be seft hij vraagt zioh afwaarvoor toch dit dienen moet, die wraakoefening op al die onschuldigen, die niets, niemendal met den oorlog te maken hebben. Is dit nu oorlog voeren? Het Londensche publiek bewaart van daag zijn aangeboren flegma, maar bet is te sterker doordrongen geworden van de noodzakelijkheid den oorlog, waarin het land gewikkeld is, door te zetten tot het bittere einde, totdat deze aanval nit het luchtruim na zoovele andere, die reeds plaats hadden, gewroken zal zijn. Vandaag in Trafalgar Square was de volksmenigte, die de recruteerings-meeting bijwoonde, grooter dan ooithet was een geweldige maesa, die zich verdrong om de zuil, waarop de redevoeringen gehouden worden en het aantal recmten was bepaald merkwaardig groot. Dat was het eerste ge volg van den Zeppelin-aanval over het Lon densche district dat ik niet noemen mag althans nu nog niet. Weder een Zeppelin-aanval. LONDEN. Het Persburerau bericht, dat Zeppelins in den afgeloopen nacht weder om een aanval hebben gedaan op de oost kust. Er werden bommen geworpen, maar geen persoonlijke ongelukken veroorzaakt en evenmin schade aangericht. met overtuiging. De hoofdagent deponeerde nu het zee mansmes en vertelde hoe hij het .gevonden had. Dit deed een aannemelijke veronder stelling aan de hand. De jury stelde haar voorloopig rapport op en vaardigde een bevel uit tot in hechtenis neming van James Gentle. (Wordt vervolgd.") 58ste week. Van 6 tot 13 September. 6 Sept. Artillerie-duel in de Vogezen. Aanval van een Fransch lucht eskader van 40 aeroplanes boven Saarbrücken. In de Zwarte Zee heeft een ontmoeting plaats tusschen twéé Russische torpedobooten en den Turkschen kruiser „Hamidieh", door torpedobooten begeleid; uit slag onbekena. 7 Beschieting van de Belgische kust door een Engelsch eskader. Luchtaanval van een Fransch vlieg-eskader op de militaire in richtingen te Freiburg, en op. verschillende stations. Hernieuwde actie aan het Dnjesterfront, met hevige ge vechten bij Okna. 8 Bommenaanvallen. uit de lucht door de Duitschers op Nancy en door Fransche en Engelsche vlie gers op Ostende. Duitsche Zeppelin-aanval bo- yen Donden; vier soldaten en Eon krljgsepiaode. LONDEN, Aan luitenant "William Thomna Forshaw van eon Manchester regiment, is het Vietoria-knm verleend wegens zijn buitenge woon dapper gedrag op Gallipoü. Hij cornmnn- deerdo een post., de Wijngaard genaamd, weiko hevig aangevallen en gebombardeerd werd door de Turken, die herhaaldelijk oprukten van drie loopgrai-on uit, die in één punt tezamen kwamen, l'orshaw bleef op zijn post en leidde de verdediging, zijn mannen aanmoedigend door zichzelf aan het grootste gevaar bloot te stellen. Hij wierp persoonlijk godurendo 41 uren handgranaten zonder op te houden. Toen na 2-1 uur zijn mannen afgelost werden, bleef Fortho.w en nam bet commando over do af- lossingstroepen. Eenmaal slaagden de Tur*»n erin, over de versterkingen heen to klimmer^; Forshaw schoot er drie met zijn revojjvr new en heroverde aan het hoofd, van zijn mannen do positie. 7Y>en hij hij zijn eigen batóljfn terugkwam, kon hij tengevolge van bet voort durend werpen met bommen zijn arm nio: nu or opheffen. (H. Ct.) FRANKRIJK. Van hot Westelijk Oorlogsterrein. De aanval in Argonne. PARIJS. In Argonne hebben den 8sten September en den daarop vol- genden nacht zeer hevig© gevechten plaats gehad. Na in de vorig© maanden herhaaldelijke tegenslagen te hebben on dervonden, trachtte het leger van den kroonprins pl. een belangrijk voordeel te be halen, dit is echter niet gelukt. In strijd met de misleidende ficieusc Duitscbo telegrammen, heeft do aanval, door den kroonprins met een talrijke strijd macht en buitengewoon veel materiaal on dernomen, geen noemenswaardig resultaa'. opgeleverd. De vijand slaagde er slechts in op enkele punten de Fransch© loopgraven binnen te dringen op een front van onge veer 1200 M. Onmiddellijk tot staan ge bracht, hervatte hij later vergeefs den aan val en moest toen het gevecht- staken. Door het Duitsche offensief is men er niet in go- slaagd wijziging te brengen in den stand der troepen in de genoemde streek, maar de aanval is den Duitschers op minstens even groote verliezen te staan gekomen ah aan do Franschen. Sedert den tijd, dat het leger van den kroonprins in Argonne strijdt, heeft het nog geen frontverplaatsing van strategische be- -teekenis kunnen bewerkstelligen. In een jaar heeft één enkel legercorps meer dan 40.000 man verloren. Het leger van den kroonprins in ziin geheel verloor meer dan 100,000 man. Eon Dultsch vliegtuig vermeesterd. PARIJS, jp© „Temps" deelt bijzonderhe den mede over de vermeestering van, de „Al ba bross B 220", die gedwongen waa na bij Calais te landen omdat er een kogel door het benzinereservoir was gegaan. Het toe stel was bemand met een onderofficier-be stuurder en een officier-waarnemer. Bij het landen riep deze laatste, die correct. Fransch sprak, den soldaten toe niet te vuren, daar men zich wilde overgeven. Het vliegtuig was niet bewapend; alleen hadden d© vliegers revolvers. De draagvlak ken toonden verschillende kogelgaten. Bij drie van deze was geschreven: Bethune 18 Augustus. Doode en levende strijdkrachten. De nieuwe hoofdredacteur van het „Journal", senator Charles Humbert (oud- officier), schrijft in zijn blad over „la fail- lit© dea places fortes". Inclion iets in dezen oorlog afdoende ge bleken is, schrijft hij, dan is het d© werke loosheid, ja zelfs hei. gevaar, van perma nente werken Forten en vestingen, niet meer gedekt door eer. veldleger in zijn veldversterkin- gen, zijn n?eb in staat den opmarsch van het vijandelijk veldleger tegen te houden, óók niet, als dit niet voorzien is van zulk een geweldige artilleristische uitrusting, als waarover het Duitsche leger beschikt. Het moderne (snelvuur) geschut ver slindt zulk een ontzaglijke hoeveelheid mu- ongeveer honderd, burgers gedood en gewond, aanzienlijke mate rieel© schade. 9 r, Hevig© aanvallen van het Duit sche leger van den Kroonprins in de Argonnen, met name om het werk Marie Thérèse; volgens Duitsche opgaan werden 30 of ficieren en 2000 man Fransche troepen met 48 mitrailleuses ge nomen. Do Oostenrijkers breken door het Russische front bij Olyka; Dubno in den Wolhynischen ves tingdriehoek genomen. 10 „De Engelsche Admiraliteit deelt mede, dat in de afgclqopen week tien schepen door Duit sche duikbooten in den grond zijn geboord,1 terwijl het aan tal in- en uitgaande stoom- booten in Britsche havens in hetzelfde tijdvak 1438 bedroeg. 11 Hernieuwde Zeppelin-aanval op Londen. 12 „In Champagne en Argonne duurt de - artiUerie-bedrij vigheid yoort. Aan het Oostelijke front gin gen in de afgeloopen week de gevechten onafgebroken voort, het heftigst hij Taraopol; vol gens Russische beweringen na men hun legem in de laatste dagen weder het offensief op, na dat de Tsaar het opinerbevel op zich nam. Aan weerszijden groot© verliezen, voornamelijk van gevan genen aan Russische zijde.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 1