17. Vrijdag 10 September 1915 Orgaan voor Leger en Vloot. Gntwikksliny en Ontspanning geiolilisseÉ troepen. Oorlogsnieuws. Onder redactie van D. MANASSEN. Uit Zuad-Afrika. TWÉÉDE JAARGANG. SOLDATENCOURANT ADRES DER REDACTIE EN ADMINISTRATIE PALESTRINASTRAAT 10, AMSTERDAM TELEFOON Z. 4968. DIT BLAD VERSCHIJNT DRIEMAAL PER WEEK. LOSSE NUMMERS VOOR MILITAIREN 1 CENT, VOOR NIET-MILITAI REN 3 CENT, ABONNEMENT 1.50 PER DRIE MAANDEN. Voor Advertontiéu wende men zich tot het Alg. Advertentie-Bureau BOUilA Co, Heerengracht 220 Amsterdam, tot de Drukkerij ..Jacob van Campon" N. Z- Voorburgwal 234-240 (Keizerrijk 9) Amsterdam of tot onze Administratie, Palestrimuitraat 10 Amsterdam. Pry* der Advertentil'n per regel 30 cent. Bij abonryjment redactie We hebben dezen dagen een afbeelding gegeven van de groote brug, die Warschau verbindt met de voorstad Praga. Zooals onze plaat haar weergaf, ziet de brug er nu niet meer uit, zij is door de Russen, toen zij de hoofdstad van Polen ontruimden, opgeblazen. We zien hen hier bezig, dat werkje voor te bereiden. Slin gers en clynamietpatronen worden om de ijzeren staven geslagen, men ziet, dat het geen gemakkelijk werkje is. Tot boyen in de brug klimmen de Russische soldaten. Al,die slingers zijn aan elkaar verbonden door draden, op een afstand laat men daardoor een electrischen stroom gaan, en al de patronen ontploffen tegelijk en in don regel is de brug dan grpotendeels vernield. Wij hebben onlangs in de „Soldaten- courant" (no.. 157) een rondschrijven op genomen van den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht aan de militaire auto riteiten omtrent de noodzakelijkheid om, vooral nu het koude en donkere jaargetijde weer nadert, maatregelen te nemen voor de ontspanning, maar vooral voor de ontwik keling der gemobiliseerde troepen. Veel is er op dit gebied in den afgeloopen winter reeds gedaan en sommige cursussen zijn zelfs tot in den zomer voortgezet, maar deze ijver mag allerminst verslappen, moet in tegendeel nog grooter worden, nu de demo bilisatie nog geenszins in zicht is. Ongetwijfeld zal er ook nog meer gedaan worden dan in het afgeloopen jaar en na het rondschrijven van den Opperbevelhebber is er reeds een begin van uitvoering ge maakt. We verwijzen vooral naar dit rond schrijven in bovengenoemd nummer, dat aan de verschillende militaire autoriteiten is gericht. Deze zullen reeds de hand aan den ploeg hebben geslagenj de autoriteiten in andere departementen, aan het ministe rie van Binnenlandse he Zaken bijv., werken krachtig mee, en tot curatoren van hooge- scholen, tot burgemeesters en wethouders van verschillende gemeenten, tot besturen van bijzondere scholen, directeuren van Rijks Hoogere Burgerscholen, van inrich tingen voor Technisch-, Ambachts- en Han delsonderwijs en van Kunstnijverheid, van Kweekscholen, enz, is een uitnoodiging ge Do botooglng der Zuid-A frlkaansche vrouwen. Da Zuid-Afrikaanseho bladen bevatten zeer uitvoerige verslagen over de betcoging der Zuid-Afrikaansebe vrouwen, welke ten gunste der veroordeelde „rebellen" den 4-en Augustus te Pretoria gehouden is en waarvan wij reeds vroeger melding beb'ben gemaakt. Aan hot verslag van do „Volksstem" ontlee- tion wij het volgende: Wie dio do 6tiUe vrouwen-schaar daar aan do Beatrixstraat zag, heeft niet opnieuw be wondering en eerbied gekregen voor do afri- kaan.se vrouw, die in lijden, in leed, en vreugde steeds waardig blijft. Niet rumoerig, niet be- wegelik, was 't aantreden van al deze duizen den van wie velen reeds lang voor* half twee daar waren tezamen gekomen. Ieder wist, dank zij de verschillend gekleurde rozetten dadelik waar zich aan to sluiten. Iu korte tijd waren alle provincies hij elkaar en iltoos meer -vrou wen kwamen op 't verzamelpunt, elke nieuwe brem bracht nieuwe hetoogsters. Grote rozet- ten op stokken gedragen, Wezen de vrouwen waar zij zioh heen moesten begevenwit-oranjo voor do Vrijstaat: wit-blauW voor de Knap; wit-rood voor. Na-tal en wit-groen voor Trans vaal. Tussen dezo dichte menigte bewogen zich de dames-léden van dp regelingskommiSsio, dio nog do nodige Aanwijzingen gaven en behulp zaam -waren, waar dit nodig bleek. .TCegOij tWea uur reden 't motorrijtuig yan lÉLfiÉI Jj® waarin Mevrouw Géne-j richt om hun tusschenkomst te verleenen, dat do ontwikkelingscursussen zoo'n groot mogelijke uitgebreidheid krijgen, zoodat nie mand onder de gemobiliseerden, die wat leeren en wat worden wil in dienst, verlegen zal staan om leiding en onderricht. Het hangt nu maar af van onze gemobili seerden, of zij van deze zoo gunstige gelegen heid om zich te ontwikkelen voor de maat schappij, waarin zij later t-erugkeeren, wil len gebruik maken. Een gelegenheid, zooals aan velen hunner in hun geheele leven niet meer wordt geboden. Nog zien niet alle miliciens de waarde in van goed onderwijs. Voor velen was het ook tot rrog toe ondoen lijk zich te ontwikkelen, de gelegenheid, en ook niet zelden het geld ontbrak. In gewone omstandigheden zijn goede lessen duur. Nu kunnen allen, die willen, zich zonder kosten, alleen met wat moeite, ontwikkelen, opge leid worden voor een betrekking, die zij verlangen. Wij wekken onze jongens, die het noodi^ hebben, die zich een nieuwo po sitie willen scheppen of de oude verbeteren, op, om aan de cursussen deel to nemen. Niemand behoeft, bang te wezen, dat zijn voorafgaande opleiding niet groot genoeg is, elk kan geholpen worden naar de mate zijner kennis. Ontzaglijk groot kan het nut zijn, dat de miliciens zullen hebben van. do lessen in dezen -mobilisatietijd ontvangen. Wat men geleerd heeft, het gaat nooit weer geheel verloren, het blijft een schat voor het leven, die-mot noch roest verteren. Maar bovenal men kan veel practische kennis opdoen, men kan zioh voorbereiden voor examens. Dat hebbon in den afgeloopen winter reeds verschillende gemobiliseerden gedaan. Zij kunnen het diploma behalen van politie agent, kommies bij 's rijks belastingen, raai Joubert en 'b mofcorijtuig van Mevrouw Eloff de Kerkstraat op. Voor de oude Mevrouw Joubert en voor Mevrouw Eloff waren stoelen neergezet. Mevrouw Ds. Roos van Kaapstad, de voorzitster, die reeds op de verzamelplaats aanwezig was, voegde zich daar bij hen. Terwijl de stoet werd geregeld zaten de ere voorzitsters omringd door n kring bekenden. Vele ouden van dagen, mannen en vrouwen dje^ met Mevr. Joubert de geschiedenis van Yrijstaat en Transvaal hadden medegemaakt, kwamen haar dnar begroeten, 'n Heel oude man, rug gebogen, witte baard tot op de borst, kwam haar oven do hand drukken: „Ik het buje saamgegaan met jou man", introduceerde hij zich met z'n oude stem. Dan trok hij zich bescheiden terug gm zijn plek aan anderen to lat-en. Maar Movr. Joubert's handdruk was warm geweest. Mevrouw Joubert en mevrouw Eloff, beiden in 't statig zwart zijden kleed, vormen met de hnar omringenden 'n aantrekkelike groep te midden van 't gewoel der zich opstellende be toging. Zodra de stoet geregeld was, stapten mevr. Joubert en mevr. Eloff in de motor van de heer Jan Joubert, namen or plants on me vrouw Melt Marais, de onvermoeide sekreta- resse. trots haar reuzentaak van dagen en weken nog even krachtig, las van uit deze motorwagen 'fc welkom voor door mevrouw Joubert en mevrouw Eloff allen toegeroepen. In dit welkom werd in de allereerste plaats het doel der betooging uiteengezet n.l. ver nietiging van het vonnis togen generaal De Wet geveld en het inroepen van de clementie dor regeering voor do veroordeelden. Wij, aldtis ging mevrouw Marais voort, gaan DU op naar; de Go.everneur-Generaal, als Ver li ouwkundig opzichter, hulp-keurmeester, enz. Maar ook zij, die geen exam«n -willen doen, kunnen veel nut trekken van de les sen: de kleine -winkelier van den cursu6 in boekhouden, landbouwers en tuinbouwers van. de cursussen in landbouw, veeteelt, tuinbouw, en zooveel meer. In ons no. 157 geeft de Opperbevelheb ber een lijst van de voorzitters en secreta rissen der commissies in iedere provincie, die deze ontwikkeling der gemobiliseerden willen bevorderen. Tot dezen kunnen de manschappen en kader zich natuurlijk wen den, maar daar de regeling van het onder wijs is opgedragen aan de korpscommandan ten, -is het misschien nog beter om inlich tingen te vragen onder het adres: „De com missie belast met de regeling der wintcr- cwrsussen voor de. gemobiliseerde troepen bijop do plaats der gestippelde lijn vult men dan den naam van het korps in. Aldus geadresseerd, bereikt het schrij ven zeker de personen, die het aangaat. En nu, goede studie kameraden, en veel succes I De Duitsche Veldpost, doob A. P. BENJAMINSE, Directeur Hoofdexpeditie Veldpost. VUL (Slot). De volgende wenken worden aan het publiek gegeven 1. Schrijf niet iederen dag een veldposbbriof aan denzelfden geadresseerde en stuur hem niet meer pakjes, dan hij nuttig gebruiken kan. Prent- en spotkaar ten zijn tegenover onze soldaten niet op hun plaats. 2. Gebruik voor brieven en briefkaarten aan troepen to velde alleen enveloppen en brief kaarten waarop de onderdeelen van het leger zijn gedrukt, daar de onvertraagde overkomst van de stukken in ieder opzicht afhangt van een duidelijk en overzichtelijk adres. 3. Een plaats van bestemming moet slechts op die stukken voorkomen, waarvan de ge adresseerden zich in va-ste standplaatsen (gar nizoenen) van het Duitsche rijk bevinden. Zendingen voor troepen te velde mogen nooit de plaats van bestemming dra-gen. 4. Men moet zich door de op do enveloppen en briefkaarten gedrukte onderdeolen niet laten verleiden, om maar wat neer te schrij ven, alleen om dezo aanwijzingen in te vullen. De «aanwijziging „Armeekorps" zal dikwijls on ingevuld moeten blijven, bij /ommige formaties zelfs het geheelo gedrukte gedeelte. De aan duidingen kunnen niet voor alle onderdeden pasklaar gemaakt worden; in de eerste plaats dienen zij voor de op gewone wijze samenge stelde onderdeelen. 5. Bij het schrijven van het adres bedenke mes, of de geadresseerde tot een linie-, reserve-, aanvullings-, landweer- of landstorm- troependeel behoort en dat er ook nog een aanrullxngsbataljon en een recrutendepcrt zijn, die allen hetzelfde nummer dragen, maar meest tot verschillende troopendeelen hooren. 6. Iedere afkorting vermijd© men, daar an ders de stukken licht bij een verkeerd onder deel terecht komen, of door onoordeelkundige afkorting onbestelbaar worden. 7. Schijnbaar slechts Ideine fouten of afwij kingen in do adresseering zijn dikwijls vol doende om een stuk onbestelbaar te maken. 8. Wanneer een tot een aanvullingsonder deel bekoorend militair naar het front is ver trokken, is liet tot dusvoiT gebruikte adres niet meer goad. Men wachte in dit geval met schrij ven, totdat hij zijn veld adres heef* meegedeeld. 9. Het adres van den afzender op de veld poststukken moet ook den naam van de woon plaat-s bevatten, daar de poststempel op pakjes moeilijk is af te drukken. 10. Behalve een goed veldadres is voor een zekere overkomst ook een goede verpakking noodig. Men moot bedonken, dat de zakken met veldpost te velden niet zoo zorgvuldig be handeld worden als thuis en dat de inhoud dik wijls op het vrije veld in storm en regen moet gesorteerd worden. Zendingen, die hiertegen bestond zijn, gaan stuk en degeen voor wien zij niet bestemd zijn, gaat bij de uitdeeling met ledige banden.weg. 11. Men nummere do brieven en slnite brie ven van familieleden aan eenzelfden, geadres seerde bij elkaar in, zoodat de veldpost maar één brief te verwerken heeft. 12. Mon verzoeke de te velde siaanden, steeds op de hoogte te blijven van het goede veld postadres en wijzigingen steeds onmiddellijk naar huis te melden. 13. Schrijft de te relde staande, dat hij geen brieven van thuis ontvangt, dan wende men zich tot liet naaste verzamelkarrtoor of ober- postdirectie cn vrage onderzoek van het ge bruikte veldadres. De ervaring heeft geleerd, dat het meefendeel der klachten over niet tegenwoordiger van Zijn Majesteit, de Koning, om daar vernietiging van de vonnissen te sme ken. In de gevangenissen zitten zij, die wij wensen te helpen, de Heer biddende om een gunstig gevolg van onze onderneming. Wij gaan op m de „volste overtuiging van de recht- vaardigheid van ons verzoek, en tegelijk met het vaste vertrouwen, dat wat 't antwoord ook moge zijn, dese- bewoging zal medewerken tot het beste heil van ons volk. Is de uitslag ontmoedigend, laat, Zusters, gij niet ontmoedigd worden. In de afgeloopen maanden moesten wij meermalen onze hoop verijdeld zien door teleurstelling. Hier leggen wij, wat ook gebeurt, 't fondament van 'n volksverbintenis, die geen scheidingslijnen kent. Zuidafrika beeft nog zulke onderneming nooit te voren gezien, 't Oprichten en de vol tooiing van dit gebouw, hier heden door ons begonnen, laten wij in de hand van onzer vade ren God, Wien het aan wijsheid en aan mid delen nooit ontbreekt. En wanneer wij onze taak, vrijwilligdoor ons opgenomen, hebben volbracht, keert dan van hier terug naar uw haardsteden en wo ningen om aan allen daar de verzekering tc geven, dat de boom van onze Volkseenheid eindelik door IT hier is geplant. Op do rechte tijd zal daar do vrucht op volgen. De tijdon van gevoelloosheid zijn voor altijd voorbij. Do Dochters van Zuidafrika zijn ontwaakt en hier hebben wij oueo grot-o Volkszaak gelegd in de hand van Hem, die de oprecht-wachtenden nooit teleurstellen zal. Do toekomst zal ons wellicht tot veel hart zeer en strijden en lijden roepen, Zusters, maar wij zijn een, en onze eenheid is heden voor de eerste maal werkelikheid geworden. aangekomen stukken het gevolg ia van fouten in de adresseering. 14. Voorts bedenke men, dat do veldpost do zendingen niet aan do geadresseerden per soonlijk aflevert. Do onderdeelen halen de correspondentie bataljonsgev. ij zo door ordon nansen af en zorgen voor do eigenlijke uit reiking, Zij geven ook do onbestelbare stukkon voor gevallenen, vermisten enz. aan het veld post-kantoor terug, nadat zij van te voren de reden der onbestelbaurhoid op do zonding heb bon aangeteokend. Dit kan dikwijls eerst na weken geschieden, nadat het lot van den ge adresseerde ontwijfelbaar is vastgesteld. 15. Ook de uitbetaling van postwissels ge schiedt niet door het veldpostkantoor, maar door het troependeel. Vertragingen zijn meestal het gevolg van onbereikbaarheid van den ge- adrc-rseerdo tengevolge van zijn militair em plooi. 10. Wanneer de zendingen aan een geadres seerde te velde onbestelbaar zijn, moet men zich niet er over verwonderen dat alleen de brieven en niet de pakjes terugkomen. J)e soldaten spreken dikwijls onder eLkaar af, dat wanneer de een valt, do ander do nog aan komende pakjes voor den gevallene in ontvangst kan nemen en ten eigen nutte kan gebruiken. Ook bestaat het veelvuldig gebruik, dat onbe stelbare pakjes in het onderdeel onder anneren wordt verdeeld of naar de veldhospitalen voor do gewonden worden gezonden. 17. Wie van to voren wenscht, dat zijn pakjes, in geval zij niet in handen van den ge adresseerde kunnen afgeleverd worden, ter be schikking van het troependeel staan, moet zijn zendingen van de aanwijzing: „Indien onbestel baar, ter beschikkig van bet troependeel" voor zien. 18. Ieder groote troepenverplaatsing heeft voor de onderwerpelijke veldpostzondingen een vertraging van twee of drie weken tengevolge. 17. Met de verzending van pakketten naar liet front bemoeit de post zich niet. Zij neemt do pakketten alleen aan. Dan gaan zij nog op vaderlandschen bodem over in handen van het leger, dio ze naar het front vezendt en ze aan de geadresseerden uit reikt. Klachten over niet aankomst hooren daarom niet bij de postautoriteiten, maar bij de leger- autoriteifcen thuis. Men vorgete hierbij echter niet. dat de verzending dc-r veld pakketten iu vijandig gebied moeilijk on tijdroervend is, en dat de aflevering aan de geadresseerden dik wijls groote hinderpalen ontmoet. Men koestcre dus geduld. 20. Ieder, die v<?ldpnstzendingen verstuurt erzuime niet do Inlichtingen voor velclpost- endingen", die op ieder kantoor hangen en rosteloos verkrijgbaar zijn, te lozen. 21. De verzending van benzine, aether, luci fers en andere licht ontvlambare stoffen is ten strengste verboden, daa-r hierdoor bijna weke lijks wagonladingen met veldpost verbranden. Os loostand in den rsazenstrijd. Er valt ditmaal betrekkelijk weinig te vertellen, van den eigenlijken oorlog, de ge vechten. In de eerste plaats is de toestand blijkbaar eenigsrins veranderd aan bet Oos terfront. We willen niet zeggen, dat dj op- marsch der Duitschers aan bet Oosten tot staan is gekomen, integendeel, rij rukken neg verder op. Maar de tegenstand der Russen is hardnekkiger geworden. Dat ver tellen OD3 niet alleen do telegrammen dit Petrograd, maar we kunnen bet ook, tus- schen de regels door, lezen in sommige Duit sche berichten. Ten Oosten van Groano bijv. houden de Russen hardnekkig f'-nd; ten I zuidoosten van Wolkowysk hebben zij zelfs den strijd opnieuw aanvaard, hebben de bondgenooten een aanval gecTaan, die vol- gens de laatste berichten nog onbeslist is gebleven. Ook uit verschillende andere berichten blij let, dat de Duitsche opmarsch in elk ge val zijn tempo Beeft verlangzaamd en dat de Russen hier en daar aanvallend optreden. Zoo beletten zij aan de Duna, aan de Sven- ta en bij Wilna de Duitschers om verder door te dring? r r.oo zijn zij sterk in tegen aanvallen iu li -Wolhynie, tussehen de door de Dui: bezette vesting Luzk en de beide anderiu van den driehoek Rowno en Lubno, die zij dus haf-dnekkig betwisten aan den vijand. Opmerkelijk is daa-ren- tegen, dat de Russen in het centrum, ooste- j lijk van Brest-Lit-owsk dus, minder tegen- stand biedenBier ligt echter de groots j moerassenstrook, daar kan een doordringen j der Duitschers weinig kwaad en laat men hen desnoods doodloopen in do moerassen en oor wou den. Ia de strijd in het Oosten niet zoo fel en spannend meer als zij weken achtereen was, in het Westen gaat alles zijn gewonen gang. Levendige artil leriegovechten hier en daar, afgewisseld met bajonetgevechten, vliegeraanvallen en bommenwerpen, dat is aan do orde van den dag, en dikwijls vau den nacht, maar ze brengen geener lei verandering in den toestand. En zoo gaat het elders, aan de Dardanellen zoowel als aan do Italiaansche grens. Aan de Dar danellen vernemen we beurtelings van over winningen der Turken en der geallieerden, van duizenden dooden en gewonden aan den oenen en den anderen kant, maar het poover resultaat van al dit bloedvergieten is de verovering van enkele gedeelten van loopgraven, van een vooruitgang van eenige honderden meters. Voor de geallieerden blijkt het steeds meer, dat het naar Kon- stantinopel een lange, lange weg is! Maar de strijd duurt voort, dab is zeker. Het schijnt, dat we er ons op zullen moe ten voorbereiden, dat een nieuwe win ter- campagne voor de deur staat en dat de oor log heftiger en krachtiger, zal worden ge voerd dan ooit. De vredesstemmen verstom men weer. Er schijnt een oogenblik geweest te zijn, dat een der strijdende partijen den vrede wilde, dat er sprake kon zijn van hoop op onderhandelingende andere heeft de toegestoken hand niet aangenomen, en nu wordt aan beide kanten even luide l>e- weerd, dat men geen vrede wil, dat de strijd tot het uiterste, tot een volledige overwin ning zal worden uitgestreden. Zelfs Ï3 er kans op, dat de betrekkingen tussehen de Vereenigde Staten (die de vredesbemiddelaars zouden zijn) en Duitsch- land weer gespannen worden. Het leek er anders op, zooals men weet, dat deze beide goede vrienden zouden worden. Duit3chland beloofde, dat zijn onderzeeërs geen passa giersschepen meer in den grond zouden boren zonder waarschuwing, en zie, enkele dagen na die beiofte wordt de „Hesperian", een passagiersschip op weg naar Amerika, gotorpedeerd. Er waren weer Amerikaan- sclie passagiers aan boord, er zijn weer, al meende men eerst van niet, een aan tal menschen bij omgekomen, er is weer de- zelfde daad gegaan als bij do „Luritania" en de „Arabic". Zal Duitschland zich'kun nen schoonwasscbe-n van het verwijt der Engelsche bladen dat er opzet in het 'spel wa*? Wist de commandant van den onder zeeër nog niet van de beiofte, dor Duitsche regeering? Of heeft de „Hesperian" ge tracht te ontkomen, is ze zelfs aanvallend 3(getreden Dat alles, of iets van dit alles thans, zal de Duibscho regeering moeten bewijzen, maar zelfs als zij dat doet, zal er opnieuw wantrouwen zijn gezaaid tus sehen Berlijn en Washington. GNGELAtoys. Vijandelijke vliegtuigen boven Engeland. LONDEN. Het Persbureau bericht, dat vijandelijke vliegtuigen in den nacht voor Woensdag een bezoek brachten aan de ooste lijke graafschappen en daar branden en persoonlijke ongelukken veroorzaakten. FRANKRIJK, Van het Westeiiik Oorlog«:errein. PARIJS. Onze artillerie in de streek van Nieuv/poort werkte samen met de Engelsche vloot bij de beschieting van de Duitsche kustb'atterijen bij Westeinde. Er had een hevige kauonnade plaats ten noorden en ten zuiden van Atrecht. Onze batterijen beschadigden op verschillende punten de versterkingen van den vijand. Het artillerie-duel duurde in Champagne met onverminderde kracht voort. Eenige artillerie-acties in Argonne, Woëvre en Lotharingen, waarin et voor- I deel aan onze zijde bleef. Als vergelding voor de beschieting van de open steden St. Dié en Gerardmcr wierp j een Fransch lucht-escadrille bommen op het station en do militaire inrichtingen te Frei- i burg, waardoor brand ontstond, en eveneens op. de stations vap Saarburg, Lens, Faver- ges en Begnier. Een luchtschip wierp bommen op de spoorlijnen bij Peronne. BERLIJN. Officieel wordt uit hot groote hoofdkwartier gemeldBij de mot succes bekroonde aanvallen op dc vijandelijke sap pen, ten X. van Dixmuyden, werden ©enige Belgen gevangen genomen, oen mitrailleur buitgemaakt. Ten N. van Souchez werd een zwakke vijandelijke aanval met handgranaten af geslagen. Een Fransch© aanval bij Sondernaeh in de Vogezen mislukte. Een levendig vuurgevecht ontwikkelde zich in Champagne en tussehen Maas en Moezel. Bij een vijandelijken vliegeraanval op Lichterveldo, ten K. van Rousselaere in West-Vlaanderen werden .zeven Belgische inwoners gedood, twee ernstig gewond. Duitsche vliegeniers brachten een vijande lijk vliegtuig boven Cappel, ten Z.O. vau St. Avoid ten val. De inzittenden waren dood. Een. hulde aan Pégoud. BELFORT. Een vijandelijk vliegtuig, dat Dinsdag op groote hoogt© vloog bo-cn"Cba- vanne-s sur l'Etang, een plaats in den Elzas diebt bij de vroegete grens, wierp een krans naar beneden, tvaaraan een lint met het op schrift: „Aan Pégoud, gestorven als een held. Zijn tegenstander". RUSLAND. Van het Oostelijk Oorlogsterrein. PETERSBURG. Rapport van den gen©- ralen staf Bij Riga geen wijziging. Ten zuiden van Friedrichstadt begon do vijand sinds den nacht van 6 Sept. krach tige aanvallen op de rivier de Lautzo. De nachtaanvallen werden afgeslagen. In do richting van Dunaburg en Swien- ciany niets bijzonders. Tussehen Swenta en Wilija en tussehen Wilija en Njemen is de toestand dezelfde. De Duitsche aanvallen van 6 Sept. tegen het dorp Orany en op den benedenloop vau de Mereczonka werden afgeslagen. Aan d© Midden-Njemen bleef, d© vijand den 5en en 6en Sept. zijn operaties voort zetten van Grodno in oostelijke en zuid oostelijke richting. Meer naar het zuiden moesten onze achterhoeden sinds den morgen van 6 Sept. een uiterst hevig gevecht leveren bij Wolkovysk en zuidwaarts op het geheele front tot den straatweg Puz3ny Slonim. Tussehen de Jasjolda en Pina zetten wij den strijd voort op d© lijn ChomakDro- getschin en houden wij het offensief van den vijand tegen in stellingen een weinig ten oosten van de aangegeven linie. Bij den spodrweg KowelSarny voerde onze cavalerie welgeslaagde charges nit, waarvan die bij het dorp Volochki in de omgeving van Kowel en bij bet plaatsje Koike aan de Styr, waar wij drie officieren en 150 man gevangen namen, het best Op den rechteroever van de Boven-Styr worden sinds den morgen van 6 Sept. ver bitterde gevechten geleverd in de omgeving van Radsdwi'of; tussehen do rivieren. Slonefka en Ikwa. Onder den druk van overmachtige vijandelijke strijdkrachten, kregen onze troepen order sterker stellin gen t© bezorien aan de rivieren Gorynia, Stubel en.Ikwa. Aan den Sereth, waar de vijand gewoon lijk passief blijft, deed hij op 6 Sept. her haalde. maar vergeefsche pogingen om het offensief t© nemen in de richting van Tamapol. BERLIJN. Officieel woHt uit het groot© hoofdkwartier gemeld Legergroep-von HindenburgDe Maan dag op Daudsewas, ten Z.O. van Friedrich stadt, oprukkende cavalerie maakte 790. Russen gevangen en 5 mitrailleurs buit. Ten O. en Z.O. van Grodno hield de rij and stand, van een punt ten sten vau Skidel, tot Wolkowysk. Onze troepen drin gen voort over de Pyra en de Kotra. Tussehen den Njemen en Wolkowysk ver overde het leger van v. Gallwitz enkele plaatsen, door nachtelijke overvalling op den oosteÜjkeji oever van de Ros. Meer dan 1000 Russen werden gevangen genomen. Legergroep-prins Leopold van Beieren. Ten Z.O-, van Wolkowysk tot aan het bosch- gebied ton Z. van Roshany, 40 K.M. ten Vervolgens las mevrouw Roos uit Kaapstad do petitie voor. die aan den gouverneur-gene raal zou worden aangeboden en als volgt luidde Uwe Eksellentie! Ondergetekende Moeders naderen TT^e Ek sellentie met de bede, om verhoor in Jt nieuw- geschapen verdriet, dat op heden de vrouwen en dochters van. Zuidafrika's reeds so tragies verleden met nog groter smart dreigt te over weldigen. Wij wenden ons tot Uwe Eksellentie, als do vertegenwoordiger van Zijne Majesteit, Zuid- Afrika's Opperheer, met het eerbiedig en ern stig overwogen verzoek, dat genade moge worden verleend aan hem die de lieveling is van zijn Y'olk, en de held van menige eeplike en ridderlike strijd, aan de grrjze generaal Cliristiaen de Wet, en eveneens ski-n zijne mede-geva ngenen 't Ligt niet in onze bedoeling hier redene rend aan te voeren wat nopen mag- tot ver zachting of rechtvaardiging, tot verschoning of genade; dat zou vreemd zijn aan ons ge voel als vrouwen en aan do plaats die wij in nemen in de maatschappij niet alleen, maar is ondergeschikt buitendien, aan het alles overheersend gevoel, dat ons vandaag hiér bij Uwo Eksellentie brengt. Daar waar verdriet geleden en smart ver duurd wordt. Uwe Eksellentie, is 't steeds de vrouw die 't zwaarste lijdt. Zwaar hebben ongetwijfeld deze mannen reeds geleden, maar wat is hun leed vergeleken bij 't verdriet dat 6edert zoveel maanden zijn intrek heeft geno men in de harten hunner vrouwen en kin deren "Wat is nun straf vergeleken bij 't ge brek en de ontbering door zovelen hunner nabestaanden verduurd Als moeders die zeiven geleden hebben Uwe Eksellentie, die Jt verdriet van nabij gekend hebben en neergedrukt worden door de ramp die ons Volk trof, gaan onze harten uit tot dezen die tans lijden, en hun smart is ook onze smart. Terwille van de vrede die ieder onzer so lang en so vuriglik verlangt voor ons Volk, terwille van de Toekomst en de onderlinge verdraag zaamheid in dit land waarin wij toch allen samen hebben to wonen, en onze kinderen na ons, naderen wij Uwe Eksellentie in alle be scheidenheid om te vragen de opheffing van allo opgelegde straffen. Voorts vragen wij Uwe Eksellentie om straks, wanneer 't Hof uitspraak gedaan heeft, genade te verlenen ook aan hen wier vonnis totnutoe nog niet is uitgesproken. Niet slechts de nabestaanden dezer mannen, en niet slechts de ondertekenaren van dit Ver zoekschrift en de daizenden die zij volgens de hieraangeheehte geloofsbrieven, direkt verte genwoordiger., maar geheel ons Volk zal Uwe Eksellentie dank verschuldigd zijn. Met- de betuiging onzer biezondere hoogach ting. enz. Dit verzoekschrift, was ondertekend door 'n drietal afgevaardigden uit elke Provincie, uit naam van alle ondertekenaren der geloofs brieven. Nadat de aanwezigen door het opsteken der handen haar goedkeuring aan de petitie had den gehecht, werd nog een schrijven van me vrouw Steyn voorgelezen, waarin deze de wensch uitsprak, dat de deputatie haar doel zop bereiken, wvarnft de stoet, ruim 4000 vrou wen, zich naar hot Unie-gebouw begaf, terwijl de deputatie door Lord Buxton, den gouver neur-generaal, werd ontvangen. Lang moesten de vrouwen in het Unie-ge bouw op den uitslag der zending wachten. 't Werd laat over vieren. Maar geen ongedul dig woord werd gehoord. Eindelik tegen haif vijf werd bij 'i spreekgestoelte ruimt© ge maakt, en statig trad de deputatie r.aar voren. Mevrouw Joubert en mevrouw Eloff voorop, dan volgden de drie afgevaardigden van de Vrijstaat, de drie van de Kaap, do drie van Natal en ten slotte ds. Greyvenstein, *die de deputatie aan de Gouverneur-geneTaal had voorgesteld. Door één drang bewogen, stonden allen op, geruischloos bijna, dadelik in strakke luiste ring. Mevrouw Prof. Muller trad naar voren en sprak: „Moeders van Zuidafrika, die Goevernour het ons hee-temaal vriendelijk ontvang. Hij het ester gesê, dat dit nie in sijn mag is nio om dalik antwoord te eêe. Die versoekschrift moet eers door hem aan die ministers voorgele word, want hulle alleen xan beslis. Die Goeverneur eal ons 60 spoedig molik antwoord gé, bri lden morro. Ons bet gesê: die deputasie aal nie huistoe gaan nie, dio deputasie sal op dio ant woord wag." Dr. Gey van Pittias herhaalde met zware stem !l gesprokene. Om evenwel allen te be reiken ging 'n deel der deputatie eenst naar de Iinkgr vleugel van 't gebouw en daarna naar den rechter, om ook daar verslag uit te brengen. Mevrouw Geul. Joubert-dio was achterge bleven. stapt© naar de balustrade en keek naar 't plechtigst© wat ooit Pretoria te aan schouwen had deze groots© menigte rrou-

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 1