Woensdag 11 Augustus 1915 Orgaan voor Leger en Vloot. 'Oorlogsnieuws. Onder redactie van D. MANASSEN. Oplaag 45,000 exemplaren. E SQLDATENCOURANT ADRES DER REDACTIE EX ADMINISTRATIE PAI.ESTl.'IXASTRAAT 10, AMSTERDAM TELEFOON Z.-596S. DIT BLAD VERSCHIJNT DPI;.MAAL PER I \VEEK LOSSE NUMMERS VOOR MILITAIREN 1 CENT, VOOR NIET-M1LITAI- RBN 8 CENT, ABONNEMENT 1.50 PER DRIE MAANDEN. 1 Voor AJv. im.. n wen*;e men zkh J.* t A Adv -Uur.-tu HOLMA Co, Heerenfti•'.'■ii'. --•> AinMerdaui. t"'- de Iruk 1-ij..i# v..n ii N'. Z. Voorburgwal 284-240 iKo./'-rrijk 9; Amsterdam of tot onze Administratie, I'alestrinastraat 10' Amsterdam.Prijs der Adverti:ntii?n per regel 80 cent. Bü abonnement reductie.' Een tafereel, zooals men het dikwijls kan aanschouwen in den strijd tusschen Italië en OostenrijkHongarije: de Italiaansche koning verschijnt eensklaps voor zijn soldaten. Die verrassing bezorgt Victor Emmanuel zijn strijders dikwijls. Hij is een soldaat in zijn hart en zgn auto bezoekt alle punten waar Italiaansche leger afdelingen staan, waar die strijden, en hij mijdt daarbij geenszins het gevaar, zoekt het integendeel dikwijls op. Geen audiëntie. Blijkens bericht in de „Staatscourant" wordfc Donderdag a.s. door den Minister van Oorlog geen audiëntie verleend. öe tossland in den reuzenstrijd, Evenmin in d# Engclsche en Fransche pers, als in de Russische onderschat men d® in neming van Warschau door de verbonden mo gendheden. De „Times" meent zelfs, datr deze bezetting van de derdo hoofdstad van 't. groot® Russische rijk, na Petrograd en Moskou een mijlpaal is "in do geschiedenis van dezen oorlog. Het tweede jaar van den krijg zet op deze wijze schitterend in voor Duitschland en Oostenrijk, dat valt niet te ontkennen. Een verlies is het voor de geallieerden, maar... geen verslagen zijn. In den Rijksraad^ heeft Bcbrinski gezegd: „Wij zeggen tot Varsckau geen „vaarwel", maar een „tot weerziens". Blijkbaar is dit de meaning der Russische re geering en van het Russische parlement; War schau js wel in handen van den vijand overge gaan i maar-het leger is niet verslagen. De stad is .overgegeven, omdat men haar wilde bespa- rep voor c-en bombardement. In verband met dezo opvatting is het wel eigenaardig, dat de telegrammen der bondgc- nooton zoo sober zi.in over zulk een bijzon der groot succes. Het feit zelf is vermeld, eecige keeren, van Duitschen zoowel als van Oostenrjjkschen kant. maar bijzonderheden blij ven nog steeds ontbreken, en dit is merkwaar dig genoeg. Van een tr ïointantelijken intocht van aartshertog Jozef Ferdinand in Loeblin lezen we we!, maar niet van zooiets in W ar- scKau. Geen relaas van gevangen gemaakte Kussen, van buitmaken van veroverde kanon- Tien. van munitievoorraden, van een blijden intocht? in do Poolscho hoofdstad. Het stilzwij- Niete is den oorlog moor heilig. Niets van wat de menschh-eid voor zich zelf on schendbaar verklaarde. Wij zijn erger bar baren dan de avonturiers uit het donkerst der middeleouwen, die de kerken immers altijd als vrijplaatsen erkenden. ïe'llcens weer hóren de bommen dcor de zware ver- wülfels van Noord-Fransche kathedralen do kanonnen van alle volken bliezen daar het kerkje van de Heilige Vrouwe van Lórette van zijn lioogvlaktetje weg; het felst wordt er-gestreden op de godsakkers, die de Germanen „tuinen des vredea" noemden en de Romeinen eeuwig onaantastbaar ver klaarden en o-p den „dag des Heeren" fust het kanon niet. Maar niet alleen de door menschen gestel de perkon zijn overschreden schrijft van 26 Juli ecu correspondent van Italië ook waar de natuur zelf zich rust scheen te hebben ge waarborgd woedt de geest der verdelging. Tot op de steilste toppen der Dolomieten sist in de ijle lucht de puntige geweerkogel, loeit de zware granaat Die naaldscherpe spitsen boden het langst weerstand aan de waaghalzerij van de bergklimmers; als allerlaatste van onbeste- gen Alpentoppen streek pas in 1890 de „Vijfvingerspite" de vlag Nu krioelt het in die wereld van rots en sneeuw en lucht eindeloos zuivere lucht van moordlustige Alpenjagers. De Ita lianen vau onzen tijd hebben niet- geaarzeld de wegen naar boven, die hun landgenoot-en Pttr&rc* m Leonardo da- Vinei yrijwel als gen over dit alles is mysterieus en men vraagt zich af, of de Duitschers misschien in een doode stad zijn binnengetrokken, zonder solda ten of wapenen, met maar een heel klein deel der bevolking. Is Warschau inderdaad grooten- deels ontruimd, zooals voor de inneming werd bericht? Zyn de anibtenaren er uit vertrok ken, al de voornaamste mjyppers, zija zelfs de gevangenen overgeóravnt naar 't binnenland van Rusland? Dit stilzwijgen van den kant der overwin naars maakt, naar 't schijnt, de inneming der Poolsehe -hoofdstad van niet zóó groote betee ken is. Het Russische leger blijkt- nog onge deerd, nog even krachtig als voor de belege ring van Warschau, en het werk, waarvan die bezetting dan maar een onderdeel zou zijn, moet worden voortgezet; de Russen moeten nog verder worden vervolgd, omsingeld als het kan. Blijkbaar zijn de Duitschers eu Oostenrijkers daarmee hard doende. Wij 'krijgen den indruk, dat de Russen, die zich nog hardnekkig verde digen aan liet Naref-front, daar toch in een steeds gevaarlijker positie komen. Maar de strijd duurt er onverflauwd voort-, In 't noor den zoowel als in het zuiden trekken von Below en von Mackensen voorwaarts, steeds verder naar het Oosten en langzamerhand komen de Russische legers in Polen als een wig tusschen de vijanden in. Zij moeten daar dus voorzich tig zijn, of zij worden ook van achter ingesloten en dat zou een werkelijk groot verlies zijn, een omsingeling van rle Russische hoofdmacht^ die den vijand in 't Oosten geheel machteloos zou maken. Wij weten niet, of dit liet- doel is der bondgenooten en of het dan wel ooit zoover zal komen, maar wel schijnt de strijd daar nog lang niet uit, en wij kunnen nog hevige slagen verwachten aan het Oosterfront. Intusschen schijnen de Duitsche cn Oosienrijksche regee ringen nu reeds te beraadslagen over de moge lijke vorming van een nieuw Poolscli rijk, dat tot op zekere hoogte onafhankelijk zou zijn, maar onder protectoraat zoowel van Oostenrijk als van Duitschland zou staan, en als 't- ware een bufferstaat zou vormen tusschen deze lan den en Rusland. De Polen zullen daar mis schien nier tegen hebben, ze hebben geen reden om Rusland bijzonder dankbaar te zijn en die oerste zonderlingen betraden, tot paden des oorlogs te maken. Op het kerkhof der aarde, waar de doods beenderen va li vroegere levenstijden van ons aller moeder bleokcn in het ongetemperde licht of- huiveren in het vochtig donè' der wolkon, terwijl noch de warmte der zon noch liet nat der regens hun verholen levens kracht weet to wekken, tracht nu het. hoog ste aardeproduct zich zelf uit te roeien. Wie 5oit van zoo'n hoogte uitzag over de lagere ruggen, die, als ze dicht bij zijn, vlak lijken -maar met- onnatuurlijk groote boomen in de dalen, waar niets beweegt', omdat men geen menschjes moer ziet, geen beek golfjes meer onderscheidt; naar de dorpjes, waarvan men het nut en de ligging opeens niet méér waardeert, zal begrijpen hoo wonderlijk de sensaties zijn van de man nen, die daarboven beide hellingen beheer- schen met hun blik en van den vijand even veel weten als van den vriend, maar hem niets, hun alles meedeelen kan. Hij zal'ook de taaiheid vau den modernen soldaat be wonderen. die zonder voorbereiding dagen, weken"lang leeft op hoogten, waar geoefen de Alpenklimmers het tot nog toe nauwe lijks uren volhielden. Met hoeveel trots zal de menschheid na dezen oorlog liet Horatiaansche woord: „den stervelingen is niets te moeilijk" herhalen! Van zulk oen hoogen uitkijk vertelt de olgende brief: moet weten, dat een uitkijk oen hoog punt is, een top tusschen de geschutstellin- gen van de tegenstanders, waar men de actio van beiden volgen kan en door een veldtelefoon, die den uitkijk met. het kom- mando van de batterü verbindt, seinen geven voor heb richten. in 't Oostenrrjksohe gebied voelen er zich in de laatste jaren zeer wel. Doch voorloopig zijn dat toekomstdroomen. De oorlog, die blijkbaar ook een strijd om Po len is, duurt onverminderd voort. Het laat zich nog niet aanzien, dat er binneft afzienbnmü tijd een einde komt aan <le vreeselijke worste ling, al worden er hier en daar weer vredes- stemmen vernomen, en daaronder klinkt <>"k weer een stem uit het Vaticaan. Maar zal die. zij het ook allengs.- gehoor vinden? Nog is ner gens een werkelijke beslissing gevallen, ook niet in liet- Oosten. In 't "Westen nog minder, daar duurt de strijd voort als in de laatste maanden, zelfs veel minder krachtig dan hij wel gewoed heeft. Ook Italië heeft nog altijd geen overwinningen van belang to boeken. Wel weer verliezenhet Jieeft in den strijd weer een onderzeeër verloren en zijn tweede groote luchtschip „Citta di Josi". In do wor steling aan de Dardanellen komt insgelijks nog geen schot. Alles blijft ongeveer hij het oude. BELGIE. De Heerlijkheid Hooge. De Heerlijkheid „Hooge", die in den laats ten tijd telkens genoemd wordt, ligt niet ver van Yperen. Het is een zeer mooi landgoed, dat veel overeenkomst vertoont met Sonsbeek. Het heeft o. a. zeer mooie vijvers en prachtige boompartijen. Doch nu is dit alles aan vernieling blootgesteld. Van de arbeidershuisjes, die om het goed ge groepeerd staan, zijn vele reeds .in puin ge schoten. De plantenkassen hebben volgons vluchtelingen, die er vandaan kwamen, veel geleden, en vele oude woudreuzen vielen ten offer aan de granaten. Al het vee eu pluimgedierte is natuurlijk reeds lang ver dwenen. Het landgoed behoort r n baron de "Win* nezeele, die o.a. door aanhuwelijving fa milie is van de Osterrieth's, die een paleis bezitten aan den Meir te Antwerpen. _Het schijnt dat de Engelschen wel trach ten het mooie goed zoo veel mogelijk te" sparen, maar dit zal wel niet gelukken. Door den tegenslag dien zij in de laatste da gen hadden, zal 't wel niet mogelijk zijn er ten noorden en ten zuiden langs te gaam. En zoo zal de Hooge wel ten ondergang gedoemd zijn. Om dit landgoed liggen nog andere minder bekende liefelijke plekjes, op den weg naar Zillebeke o.a. Maar dit h-eeie ge bied is nu bet tooneel van kardnekkigen strijd en men weet helaas wat dit zeggen wil. Belgische stakers gedood. Volgens een R e u t e r-bericht bevat; de „Humanité" een telegram uit Havre, mel dende, dat in het Belgische steenkolen- district een staking is uitgebroken. De Duitschers vuurden op de stakers. Twee soldaten en zeven stakers werden gedood, terwijl vele andere gewond werden. De Duitschers bewaken thans de mijnen. Te Charleroi zijn onlusten uitgebroken wegens de hooge prijzen der levensmidde len. Winkels werden geplunderd en do troe pen maakten een charge op de oproermakers Tien personen moeten gedood en 40 gewond zijn. OUtTSCHLAND. Het herstel van polen? Aan He „Nieuwe Ct." wordt 'uit Berlijn gemeld Er zijn in de volgende week belangrijke conferenties in Beriijn te wachten. De hoogste ambtenaren van het Rijk keeren daarvoor naar Berlijn terug; De Keizer zal a.s. Zondag reeds aankomen. Bij de opening van den Rijksdag op 17 Augustus zal een gewichtig voorstel worden voor- ge'egd, dat- verband houdt met de opera- tiën in Polen. Naar wij uit andere bron vernemen, is niet slechts een kabinetsraad in Berlijn te wachten, maar zal ook de bijeenroeping wor den overwogen van een vergadering der Bondsvorsten, welke bovendien zal worden bijgewoond door twee Oostenrijksche aarts hertogen. „Als je eens zien kon, wat men van hier boven onderscheidtdeze zee van bergen van allerlei hoogte en vorm, die geweldige vuurmonden, di© dagelijks „met elkaar pra ten" van de eene helling naar de andere; en als je de verschrikkelijke uitwerking vol gen kon van hun „woorden", zou je be grijpen dat ik wel het recht heb de indruk ken, die ik op mijn observatiepost kreeg, buitengewoon te noemen. Je zit hier voort durend onder het kielzog van die geweldige suikerballen, die, als ze voorbijvliegen, alle kracht van hun verdelgingsmacht uitbrul len. Dat kan je nu misschien niet heel aan genaam vinden, maar je krijgt, het op den koop toe bij het prachtig schouwspel. ,,'fc Is ongetwijfeld geen makkelijk leven. Als het onguur regent en sneeuwt en stormt kan je je pleizier wel op. Het kan je ge beuren, -dat je uren en uren lang in de wolken ziet, zoodat je geen handbreed ver van je neus iets onderscheiden kunt in de verschrikkelijke eenzaamheid van den nacht, gehurkt onder een tent. die gemaskeerd is met aarde, takken en boomstammen: 's Morgens, ah bij de eerste zonnewarmte de wolken beginnen op te trekken en, nadat ze een tijd lang wonderlijk phantastisch op en neer gedanst hebben, verdwijnen j als men door de spleten van den nevel in de verte de vijandelijke stellingen begint te on derscheiden en dan ook onze batterij, be gint de echte onrust, ontwaakt het verlan gen zijn taak goed te volbrengen, een mooien dag te maken. „De telefoon begint te rinkelen. De leider waarschuwt je. dat er van punt zus een schot 'mlost zal worden op stelling zóó. Je zoekt die stelling op de kaart-, neemt pools hoogte, bepaalt het punt precies, scherpt je oog acbtsr den kijker, pan .verscheurt een Naar verluidt zal.de Qji©gelijkheid worden besproken van het herstel van liet in Polen veroverde gebied men hoopt tegen dien I tijd Warschau iu bezit te hebben welk gebied zal worden veroenigd met Galicië eu een deel van Posen, dus ongeveer het oude- i koninkrijk Polen, dat voorloopig onder een Poolsehen stadhouder zal komen, met een Raad van State, samengesteld uit Polen, Duitschers en Oostenrijkers. ENGELAND. Een kapitein als soldaat. Kapitein H. S. Smart, van het 53e Regi ment Sikhs, gedetacheerd bij de Khyber- Riflee, had in December jl- een kort verlof gekregen, waarvan hij echter niet terug keerde. Alle pogingen om zijn spoor te vin den, mislukten, en hij werd daarom afge voerd, uit de lijsten van het leger. In Juni deelde de „London Gazette" mede, dat ka pitein Smart opgehouden had deel van de strijdmacht uit te maken. Sedert is echter gebleken, dat dit onjuist was. Gedreven door een krachtig verlangen deel uit te maken van de troepenmacht in Frankrijk, ging kapitein Smart naar Enge land, en nam daar dienst als soldaat onder den naam Thomas Hardy, in het 2e ba-t. Queen's Royal West Surrey Regt. Als sol daat in dit regiment dienende werd hij ge dood, bij een act-ie te Festubert op 17 Mei, waarbij hij zooveel dapperheid aan den dag legde, dat hij een onderscheidijig zou heb ben gekregen, wanneer hij was blijven leven. Met het oog op deze buitengewone om standigheden, heeft de minister voor Indië. in overleg met den Legerraad besloten den koning een besluit voor te leggen, ter her roeping van liet besluit van 4 Juni (ingaan de 29 December daaraan voorafgaande) waarbij kapitein H. S. Smart was afgevoerd wegens desertie. FRANKRIJK. Van het Westelijk Oorlogsterrein. PARIJS. In den loop van 7 Augustus had er eenige artillerie-actie plaats in Artois, om Souchez en Roclincourt en tus schen Oise en Aisne op het Nouvronplateau. Om Souchez hadden de gebruikelijke ge vechten met handgranaten plaats. In de Jvrgonneu hernieuwden de Duitschers Zater dag twee paaien hun aanvallen op heuvel 213, zij werden echter afgeslagen. Door twee mijnen te laten ontploffen, kregen zij voet in een Fransche loopgraaf, waaruit ze echter door een tegenaanval onmiddellijk verdreven werden. Tegen het einde van den' dag slaagden de Duitschers er iu door te dringen in een vooruitspringend Fransch aardwerk, in het westelijk deel van het bosch ten noorden van Fontaine-Loyette. Zij werden door een tegenaanval verdreven en konden zich slechts handhaven in een post voor de eerste Fransche linie. Zondagnacht deden de Duitschers een aan val op de Fransche stellingen in den sector Fille-Morte. Zij kregen voet in een Icop- graaf, maar werden dadelijk weer verdre ven, behalve over een gedeelte ter lengte van 30 Meter. In de Vogezen bombardeerden de Duit schers herhaaldelijk de Fransche posities van den Lingekopf en den Schratzmannele. Tegen twee uur deden zij teïi oosten van den Schratzmannele, aan den weg van Hon- nack, een aanval, ~die door ons vuur tot staan werd gebracht. Laat in den namiddag werd een nieuwe Duitsche aanval met de bajonet eu handgranaten afgeslagen. Deze aanval droeg een uiterst heftig karakter en was gericht tegen de stellingen op den Lin gekopf en den Schratzmannele en op den heuvel tusschen deze beide hoogten. De aan vallers werden volkomen afgeslagen en leden zware verliezen. Voor het front van een enkele Fransche compagnie bleven meer dan 100 Duitsche lijken tusschen de draad versperringen liggen. lange klaagtoon de lucht, vlak boven je langs gaande, als een torpedo, die een nau welijks zichtbaar kielzog trekt door de lichte morgennevels. En daar ginds beneden is het dan de schok, de uitbarsting: verwoes ting, dood, ontsteltenis. Je deelt dadelijk door de telefoon je waarnemingen mee,- doet de richting verbeteren, terwijl intus schen het woedend antwoord van den tegen stander je voorbijvliegt, als 't ware trillend van haat. Je houdt je hart vast uit vrees, dat misschien dat monsterding een van onze levens vernietigen zal en richt snel den kij ker op de eigen stelling. Een rilling van blijdschap en dankbaarheid gaat je door de leden: de ontploffing had een eindje van de batterij af plaats. „Soms wordt de lucht in beroering ge bracht door talrijke gelijktijdige schoten. Dan lijkt alles rondom in elkaar te storten. De tegenstander antwoordt, zwijgt, begint voorzichtig weer. Als hij precies getroffen is, is de dag voor de vuurmonden afgeloo- pen. Maar boven blijft de uitkijk, het oog van de batterij, de vooruitgeschoven schild wacht van de flinke kanonniers, die daar beneden, stram als de boomstammen, die hen verbergen, onverschrokken voor het ont zettend gevaar, gehoorzamen aan een kort fluitje, .zooals de tooncelschikkers achter a© coulissen." Het Ksrst-gebsrgte. In de 'Augustusaflevering van Vragen van den Dag geeft dr. H. Blijpk in een artikel over de kusten der Adriatische Zee in 't verleden en heden, de volgende beschrijving van het Karst-gebergtc. dat in de communiënés van Paulhan bevorderd. Paulhan, de indertijd zoo beroemde vlieger, die o.a. ook den prijs van 10,000 voor de vlucht van Londen naarManchester wort, is tot kapitein bij het- Fransche vlie gercorps benoemd. Hij heelt o.a. in Servië dienst gedaan en onlangs heeft hij een Oostenrijkschen vlieger tot dalen genood zaakt. Na zijn eerste successen als vlieger had hij* dit gevaarlijk bedrijf .verwisseld voor dat van bloementeler in do Riviera. Toen zijn vaderland echter zijne diensten noodig bleek te hebben, heeft hij zich weer vrijwil lig aangeboden. RUSLAND. Van het Oostelijk Oorloqslerrein. PETERSBURG. In de streek van Riga verdreven we den vijand uit het gebied tus schen de Dwina, de rivier de Eckau en den benedenloop van de Aa. Aan de wegen ten oqsten van Ponewiesh duren de gevechten voort zonder belangrijke wijzigingen te brengen. De vijandelijke aanvallen op Kofno en Ossovietz, die op 6 Augustus werden af geslagen, werden den volgenden dag niet hernieuwd. Aan de Nareflinie zet de vijand zijn heftige aanvallen langs het geheele front voort. De vijandelijke hoofdmacht is daarbij gericht tegen den sector Lomja-Ostrof. Aan den rechteroever van den midden M'eichsel ging de dag van Zaterdag zonder belangrijke' botsingen voorbij. Aan den linkeroever van de Wjepr had den hardnekkige achterhoedegevechten plaats. Bij de tegenaanvallen maakten we eenige honderden gevangenen. Tusschen Wjepr en Boeg kwamen geen belangrijke veranderingen tot 6tand. Aan den linkeroever van de Boeg tus schen de rivieren Toerca en Loega oefenden wij met goed gevolg over een breed front druk uit op de vijandelijke voorhoeden. Aan den Boven-Boeg, de Zota Lipa en Dniester plaatselijk artillerievuur. BERLIJN. Uit het groote hoofdkwartier wordt, gemeld r De Duitsche Narefgroop nadert den straat weg van LoruzaOstrofWyczkof. Op en kele plaatsen - biedt de vijand hardnekkig tegenstand. Ten zuiden van Wyszkof is de Boeg bereikt. Sercck, aan de monding van de Boeg, werd bezet. Onze troepen, die Nowo-Georgiewsk insluiten, namen de vér- sterkingen Van Zegrze. Bij Warschau kwamen we op den oostelij ken Weïchseloever. Op het zuidoostelijk oorlogstooneel wijken de Russen voor den druk door de troepen van generaal Woyrsch geoefend naar het Oosten terug. Tusschen Weichsel en Boeg heeft de linkervleugel van de legers van Von Mackensen den vijand naar het noor den tégen den Wjepr geworpen. De rechter vleugel bevindt zich nog in gevecht. WEENEN. Het leger van aartshertog Joseph Ferdinand zette Zaterdag in het' gebied tusschen Weichsel enWjepr den aanval voort. De onmiddellijk ten Westen van den Wjepr ageerende groep wierp den vijand uit verschillende li- niën, bezette des middags Lubartof en drong naar het Noorden tot de rivierlinie door. De verdreven vijand vluchtte in wan orde over den Wjepr. Ook ten Zuiden en ten Zuidwesten van Miechof behaalden onze troepen volledig succes. De vijand ging bier om onzen aanval te pareeren tot een tegen aanval over, die tot een handgemeen leidde. Hij werd echter in front en flank aangegre pen en over den Wjepr teruggedreven. Het aantal der bij Lubartof en Miechof tot gisteravond aangebrachte gevangenen be draagt 26 officieren en 6000 man. De buit bedroeg twee kanonnen, elf mitrailleurs, twee munitiewagens. Bedreigd door onze van uit het Zuiden zegevierend tegen den Beneden-Wjepr op rukkende troepen, begonnen Zondag in de vroegte ook de nog in het Weichselgebied ten Noordwesten van Ivangorod gebleven Russische korpsen den terugtocht naar het Noordoosten. De Oosten rijksch-Hongaarsehe en Duitsche strijdkrachten vervolgen hen. het Zuidelijk oorlogsterrein zoo vaak genoemd wordt In het Noorden eindigt het type der Dal- matische kuststreek haar eilandenformatie bij een massief, spitsvormig in zee vcortuitste- kend schiereiland, Istrië, een vooruitgescho ven brok van het Karstplateau, dat is blij ven staan, terwijl de lagen der gesteenten in het Noorden en Zuiden door inzinkingen zijn afgebroken, waardoor de golf van Quarnero in het Zuiden en die van Triest in het Noorden ontstonden, inhammen die later tot aanleg der havens van Fioeme en Triest dienden. Het achterland van de bovenbeschreven kust streek vormt een woest bergland, tot berg ketens geplooid en daardoor met moeilijk toe gankelijke dalen. De afwisselende terrein- vormen .de evenw ijdig met do kust Joopende ke tens, maken het verkeer van de kust uit moei lijk, en alleen mogelijk langs enkele passen, welke de rivieren die met kronkelenden loop en veel Watervallen uit het bergland naar zee 6troomen, hebben, weten te vinden. In het Noorden liggen de terreinen van het z.g. Karst-gebergte, een uit kalkgesteenten gebouwd vouwingsgebergte met zandsteenfor matie Yan jongen ouderdom tusschen" de ke tens. De ketens van het Karst-gebergte be staan Yomamelijk uit breede, plateau-achtige vlakke ruggen, en vormen terreinen met eigenaardige vormen van erosidalen, kommen, ondergrondscfae -rivieren, verzakkingen, ho len, druipsteengrotten, periodieke bronnen, verdwijnende en weei- ontstaande meren, die te zamen in de aardrijkskunde als Karet ver schijnselen" worden aangeduid. Het ontstaan daarvan wordt verklaard door den uitspoelen den en uitloogenden invloed van het water op de oplosbare kalkgesteenten. De waterafvoer van dit land vindt grootendeels langs onder- aardsche wegen plaais, waardoor bovengrond- sche rivieren zeldzaam zijn. In den ouden tijd is het Karsigebergte met wouden overdekt geweest, die evenwel in de middeleeuwen door de Venetianen voor hun Tusschen Wjepr en Boeg wordt verder ge streden. In Oost-Galicië is de toestand on veranderd,. De groote keurvorst voor Warschau. Ongeveer 250 jaar geleden had ook een groote strijd voor Warschau plaats, dio de eerste feite lijke overwinning werd van de „Pruisische armee", zoo brengt de „Frankf. Ztg." in herinnering. Jn Juni 165G koos do groote keur vorst de zijde van Karei X (instaat om War schau te ontzetten. Er werd toen gestreden om de machtsverdeling in Europa, evenals thans. an 28 tot 30 Juli werd do beroemde drio- daagscho slag geleverd, waarin vooral de. kracht van liet Braudonburgscho voetvolk en de deugdelijkheid der Brandenbnrgsche artillerie een vijfvoudige overmacht deed wijken. Het geheele Zweodsch-Branderiburgscho leger telde 17,000 man, met 50 kanonnen. J>at was toentertijd een enorm leger. Geweldig waren de aanvallen der dappere Tartaren, dio aan Russische zijde mcdevochtcn, maar.'dë discipline onder do soldaten van den keurvorst deed dezen stand houden. Gelijk veldmaarschalk Wrangel later verklaarde was do .„hooge conduite" der soldaten 'de voor naamste oorzaak dor overwinning. Niettemin verkeerde het leger der verbondenen aan den avond van den tweeden dag in een tamelijk be denkelijke positie. De overmacht van den tegen stander deed zich gevoelener moest een be- slissing worden verkregen. Zoo werd besloten, dat het Brandenburgsche voetvolk den volgen den morgen de bestorming van het woud van I raga, in het centrum van het front zou wa gen. terwijl do koning van Zweden den linker vleugel aanvoerde en de keurvorst den rechter vleugel. Duizend musketiers waren het, dio met ge schut, onder aanvoering van-Sparr, aan "de spits van het Brandenburgsche voetvolk den storm openden. Do botsing was zóó hevig, dat de Russen weldra het woud opgaven, en de Brandenburgers zetten zonder dralen do be- storming voort tot tegen do tweede verster kingslinie, waar de Russen eveneens mossten wijken In wilde verwarring vluchtten zij naar den Weichsel. Tterwijl nu ook de koning van Zweden en do keurvorst aan de beide vleugels opruchten, be reikte het voetvolk in het centrum do Weichsel. brug, die de Russen in brand gestoken hadden. Praga stond in vlammen. Alle stellingen rap den vijand werden genomen, die in overhaaste vlucht alles liet staan en liggen waar het stond. Het zegevierende leger trok Warschau bin nen terwijl de Russen, door Wrangel vervolgd verder vluchtten tot aan do moc-rasscn van Bialalerka. waar het grootste deel van het Russische leger den dood vond. In dezen slag voor Warschau werd een nieuwe militaire mogendheid in Europa geboren, dezelfde, welker troepen gisteren opnieuw de stad zrjn bïrmehgerukt. De overtocht over de WlmJau. Een oorlogscorrespondent van de „Vossische Zoitung vertelt: De overtocht over de Windau had hij liet aanbreken van den morgen op verschillende plaatsen zoo snel plaats gevonden, dat do vijandelijke linie hier en daar overrompeld werd en terug moest. Ongeveer twee kilometer achter de rivier hadden de pontonniers de da» gen te voren zoogenaamde snelbruggen ge bouwd, lichte vlotten die in den nacht stil naar de oevers werden gedragen. Bij de eerste morgenschemering werden zij te water gelaten, de een de ander achternageschoTen. zoódat in minder daa een minuut de brug klaar was en de overtocht beginnen kon. Op verschillend^ plaatsen ging het zoo naar gelijkgezette hor loges, terwijl nog op drie andere punten van den oever in dezelfde minuut pontons te water gelaten werden en door zwemmers aan touwen naar den overkant werden getrokken, om niet- door riemslag de aandacht te trekken van de Russen die aan de overzijde in hnn loopgraven lagen. Een sectie infanterie ging het intusschen niet snel genoeg. De mannen wilden het eerst bij den vijand zijn en sprongen in volle wapenrusting te water om naar den overkant ie zwemmen of te waden: daarbij vonden 2 van deze dapperen met een officier den dool in den verradelyken strqpm. Het is niet uitge maakt of de zware wapenrusting ze naar be neden getrokken heeft of dat ziij in slincrer- planten zijn geraakt. Er liep ook een gerucht dat de Russen strikken op den bode.n uaddc. i gelegd, maar wie had tijd zich daarom te be kommeren. Die de overzijde bor/fcten vielen onmiddellijk aan en namen tw?ï !r.öp^r--.7en achter elkaar in storm. Een compagniekomt een kerkhof voorbij in het bosch en kr.jgt plet- seling in den rug oen moord and - uur wlarbij de aanvoerder valt. Toen do compagnie dü scheepsbouw grootendeels zijn uitgeroeid ge worden, terwijl de geitenhouderjj de opkomst van nieuwe wouden tegenging. Daardoor is de Karst een vrij woest en kaal gebied, alleen op enkele hoogere bergruggen met woud be groeid, en in Isterië een naakt plateau. Op de hooge gedeelten heeft de Karst, trots de Zuidelijke ligging, door den vrijen toegang der Noordelijke winden een ruw klimaat, droog in den winter en den zomer, en met lente- en herfstregens. In den zomer heerscht er gloeien de hitte, op de boom'.ooze terreinen, terwijl in den winter de ijzige Bora, een krachtige Noor denwind, met sneeuwjachten evrgezeld, het verblijf in dit landschap nog onaangename"- maakt. Verder naar het binnenland verliest het ge bergte het woeste Karst-karakter, is meer met vruchtbare bodemlagen overdekt, deels met uitgestrekte wouden begroeid, en kan bij goede cultuur uitstekende vruchten opleve ren, terwijl het hout er een belangrijk han delsartikel Tormt. De hoogvlakten zijn daar met gras begroeid en kunnen dienen tot wei den voor het vee. Het vruchtbaarst zijn do dalen langs de bijrivieren van d» San en do Donau, welke dienen tot den akkerbouw; teelt van maïs, tarwe, hennep, tabak. De bodem is hier meestal voldoende vruchtbaar om zelfs zonder bemesting een goeden oogst t« leveren, terwijl het klimaat in de dalen zeer aange naam is, geschikt voor alïé culturen. In de streken van het dal der Morawa, in 8o buurt van Nisj en in eenige andere dalen, wordt wijn verbouwd. De uitgestrekte eikenwouden hebben hier groote beteekenis voor de Varkens houderij en mesterij.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 1