ito. m Zondag 27 Juni 1915 Orgaan voor Leger en Vloot. kt Huwelijk van Hermance Oorlogsnieuws. Öïïïïöfg 45,000 exemplaren. Onder redactie van D, MANASSEN. Belangrijke Mededealing. De Nederiandsche Veldpost SOLDATENCOURANT ADRES DER REDACTIE EN ADMINISTRATIE PALESTRINASTEAAT 10, AMSTERDAM, TELEFOON Z.4968. DIT BLAD VERSCHIJNT DRIEMAAL PER WEEK. LOSSE NUMMERS VOOR MILITAIREN 1 CENT, VOOR NIET-MILITAI REN CENT, ABONNEMENT 1.50 PER DRIE MAANDEN. Voor Ad verten! ién wende men rich tot liet Al#. Advertentie-Bureau BOUMA&C Heerengraobt 226 Amsterdam, tot de Drukkerij Jacob van Campen" N. Z. Voorburgv. 234-240 (Keizerrijk 9) Amsterdam of tot onze Administratie, Palestrin-.-uit 1 Amsterdam. Prijs der Adyertentiön per regel HO cent. B\j abonnement reducti De hond in den oorlog, ziedaar een opschrift voor deze plaat. We hebben reeds eerder laten zien, welke diensten onze viervoetige vrienden in dezen oorlog bewijzen, diensten vooral aan het „Roode Kruis". Maar in het Fransche leger wor den ze ook nog voor wat anders gebruikt. Fransche schildwachten, vooral die op vooruit geschoven posten staan, nemen ze mee en evenals zijn meester kijkt de hond uit naar den vijand. En in den regel bemerkt het dier, eerder reeds dan de mensch, do nadering van een vreemdeling. De Fransche schildwachten moeten de diensten van' den hond als helper zeer op prijs stellen. In den iaatsten tijd worden bij herhaling door verschillende onderdeelen oproepingen in ,,Dc Soldatencourant geplaatst, ten einde-tot uit betaling van neg verschuldigde menageerden to komen. Het is dus van het grootste L.clang d2t ieder militair getrouw en zorgvuldig ,,Dc ^Soldatencourant" leest. Wanneer hier of tiaar geen pak Soldaten- couranten ontvangen wordt, is h:t slechts noo- dig, dat do chef van het onderdes! of een der onds'rcrficieren con pakket Soldater.courantcn bestelt, waarna cnmidÖcHjk toezending plaats vindt. Nergens behoeft dus ,,Dc Soldaten- courant" te ontbreken. DE DIRECTIE. Koopt bij onze Adverteerders! De advertentiën in ,,De Soldatencourant" geven een noodzakelijke bron van inkomsten om de uitgave van ons blad te kunnen volhou den. Onze lezers kunnen derhalve de belangen van hun eigen orgaan bevorderen door hun be stellingen zooveel mogelijk bij adverteerders in ,,De Soldatencourant" te doen, DE ADMINISTRATIE. door A. P. BENJAiVSINSE, Directeur Hoofdexpeditie Veldpost. I. Iu het Nr. van 10 Juni van de lUustnrte Zeitung komt een rijk geïllustreerd opstel voor van Geh. Post rat D. Grosse, waarvan hier ccn uittreksel volgt Mat de Duitsche veldpost in 1870/71 volbracht heeft, heeft men na dien oorlog als tot dusver nooit bereikt, ja zelfs als onbereikbaar beschouwd, zoozeer J was men ten -slotte vol lof over haar. Evenals I de veldpost in 1870 met bezwaren te kampen heeft gehad, is dit in 1914 ook het geval ge weest. maar nu in veel grooter mate. Bij de mcbiliseerïng stond overal in Duitschland het personenvervoer stil, de spoorwegen stelden al Juin materieel ter beschikking van het leger. De post mo--t nu maar zien waar ze bleef. Haar geheele net van posttreinen, dat 21,000 treinen omvatte, was uiteengerukt. Er bleven alleen de militaire lokaaltreinen over. Zöóals te begrijpen is, werden deze treinen van den eersten dag af aan voor ao postverzending ge bruikt, daar hierin reeds in vredestijd voor zien was door do administratie bij de vast stelling van de dienstregeling door spoorweg en legerautoriteiten. Daar echter van deze lokaaltreinen sleelits 3 tot 4 stuks dagelijks reden en bovendien het verkeer 3 of 4 maal zoo langzaam ging als een sneltrein, was dit ten eenenmale voor een goed postverkeer onvol doende. Gedurende 3 weken moest echter liier- meo volstaan worden, en nog 2 maanden daarna was het postverkeer uitermate moei lijk. daar het vredesverkeer tot 70 be perkt eerst begin November werd hersteld en tpt dat tijdstip alleen op de hoofdlijnen eenige sneltreinen daags reden. Zoo was het onvermijdelijk, dat de post in de eerste maan den in eigen land vertraagde. Over de grens echter, voornamelijk in liet Belgische bezette gebied, was het verkeer van militaire treinen zoo druk, dat liet herhaaldelijk gebeurde dat de postwagens onderweg gedurende eenige dagen op een zijlijn werden gezet. Nog in 't midden van September kwam het voor, dat een speciale posttrein voor een legercorps van Keulen tot aan 't Westelijk front 14 dagen onderweg was. Het verkeer mot de auto's in het bezette gebied is niet alleen afhankelijk van den toestand van wegen en bruggen, maar ook van de veiligheid der streek. Reeds meni ge i vijandelijken aanval hebben de auto's en andere voertuigen der veldpost ondervonden. door ALBERT CIM. (siot:) Da groot© dpg brak aan. Het was Paasch- morgen toen Adrien Bastide te Chatillon aankwam en Hermance had bericht gekre gen, dat hij spoedig bij haar zou komen, om een uur of twee. Het sierlijke huisje in de Rue des Rem- parts was van den kelder tot den zolder schoongemaakt om deze heuglijke gebeur tenis te vieren, de gang was geschrobt, de parketvloer in de ontvangkamer gewreven, zoodat hij glom als een spiegelde paden in den tuin waren geschoffeld en geharkt en eagen er uit als de arena in een circus. t ,Ik verwacht vandaag bezoek, Toinette!" ,,Dat heeft de juffrouw mij al vaak ge noog verteld. Ik wjl er niks yan zeggen, maar! ,,Je moet zorgen, dat er niet op de stoep meet worden gewacht, zooals dat zoo dik wijls gebeurt." ,,Nou nog mooier ,,En den persoon dadelijk in den salon laten," eindigde Hermance. Zeker, juffrouw! Wat wilt u nog meer? Ik za.l in de gang gaan staan en bij het eerste overgaan van de bel"... Ds be] ging over. Hermance, die voor den haard in den salon zat, hield een boek iu de hand om zich een houding te geven maar ze beefde, ze beefde De deur ging open; de mooie man, de tamboermajoor met den langen baard ver scheen op den drempel, maar zijn eene been sleepte min of meer, hij had een dikken stek in de hand, die op een kruk geleek: de reus was mank. Juffrouw Desrigny V1 begon h^ „Dat ben ik, mijnheer... mijnheer Bas tide?" stamelde het kleine bocheltje, ter wijl zij haar boek liet vallen. „U? Is u... juffrouw Hermance Desrig- ny... die mij heeft geschreven?..." ,,Ja..." Én zij bleven tegenover elkaar staan, verbaasd, met open mond en keken elkaar verdwaasd aan. „Maar, juffrouw, u hebt mij niet ge zegd, u hadt mij moeten bekennen..." „Wat, mijnheer!" „U hadt... Neen, juffrouw, neen. Hat gaat zoo niet! Als ik had geweten..." „Als u... als u mij gezegd hadt, mijn heer. En Hermance, wier wangen purper wer den, begon hoe langer hoe meer te beven, en vreesde flauw te zullen vallen. „Ja, ik had ook... dat is waar, juffrouw! Maar u, u ook..." „Mijnheer, ik verzoek u!... Neen!... Goeden dag, mijnheer!" En het arme kleine bocheltje, heelemaal in de war gebracht, met oogen vol tjanen en op het punt om in snikken uit te bar sten, verliet overhaast heb vertrek, het veld ruimend voor haar bezoeker haar es- verloofde. De goedige, manke reus wachtte eenige oogenblikken geduldig, een minuut of -drie wel; toen deed hij de deur van den salon open, toen die van de gang en hinkeldepink keerde hij terug naar het hotel du Cvgne waar hii was afgestapt. Onderweg moest hij door het schilderach tige plantsoentje, dat daar ligt aan den voet van een uitlooper der Vogezen, hoog hoven de rivier; het biedt een mooi gezicht op een groote, grazige vlakte. Een bleek zonnetje scheen aan den wol- keloozen hemel en niettegenstaande het heel vroege voorjaar, was heb toch zacht in de lucht, de knoppen begonnen al te zwellen en de natuur ontwaakte alom. i In het plantsoen drentelden verscheidene Vefdpostkantoren zijn, daar zij kort achter het front gevestigd zijn, zeer dikwijls beschoten of door vliegeniers met bommen bestookt. Ook in 't handgemeen hebben zij zich dikwijls moeten verdedigen. Wanneer groote troepenverplaat singen plaats vinden, zooals in het begin regel was, dan wordt de aanvoer zeer bemoeilijkt, of zelfs onmogelijk, indien de kwartieren der troepen geheim gehouden worden en de post verbinding naar achteren daardoor in de lucht zweeft. Bij iedere meerdere activiteit van het leger wordt liet veldpostverkeer gestoord, vooral als troepenverplaatsingen hiermee in verhand staan. Het publiek staat echter voor een raadsel in dit geval, daar het postbestuur de oorzaak verzwijgt, daar deze geheim is. Bij den oorlog op meerdere, fronten ondervindt de correspondentie bij troepenverplaatsingen nog meer vertraging, daar de verplaatsing geheim- wordt gehouden, zoodat de correspondentie eerst naar de oorspronkelijke bestemming gaat en vandaar eerst nagezonden wordt, als de troepen uitgeladen zijn en zij hunne aankomst bij het dichtstbijgelegen veldpostkantoor ge meld hebben. Het geheele Duitsche Rijk is verdeeld in 23! groote gebieden, waarvan elk de in zijn gebied geposte veldpostzendingen verwerkt. Dit geschiedt op do 2-3 verzamelkantoren voor de veldpost, die na uitbreking van den oorlog worden opgericht. Hier worden dage-» lijks een 8 millioen zendingen verwerkt door eer personeel van 14,000 man. Na oontro- leering van adres en verpakking geschiedt doorzending naar do veldpostkantoren. Een goed veldadres en een verpakking, die op de lange reis berekend is, zijn twee voor waarden, waaraan eigenlijk iedere veldpost- brief moet voldoen. Immers, afzender en ge-' adresseerde hebben evenveel belang er bij dat de zending die, hoe bescheiden zij ook zij, in het veld met groote vreugde ontvangen wordt haar doel bereikt. Er worden evenwel in weer^ wil van de door de post verstrekte inlichtin gen, ook door middel van de pers, nog dage lijks meer dan 150,000 zendingen met onvol doend adres en 9000 onvoldoend verpakte veld- postbrieven op de verzamelkantoren ont vangen. Hc-t sorteeren der veldpostbrieven is veel moeilijker dan dat van de gewone correspon dentie. daar de brieven aan de mobiele troepen geen plaats van bestemming dragen. Daar deze troepen nu hier, dan daar zijn, vandaag in 't vrije veld bivakkeeren, morgen misschien ingekwartierd zijn in een plaats, die voor eenige uren nog in 's vijands handen was, moet 't veldadres beweeglijk zijn, dus uit ver schillende deelen bestaan. Deze worden samen gesteld uit het legerkorps, de divisie, hei regiment, het bataljon en de compagnie) waarbij de geadresseerde dient. Ook bij befc sorteeren moeten de zendingen achtereen* volgens deze onderdeelen doorloopen, daar het zonder een dergelijk ziften van grof te' fijn onmogelijk zou ziin bij de massa te ver welken brieven, alle zendingen voor hetaelfutf bataljon, dezelfde batterij en hetzelfde eska dron van do honderden regimenten zoo snel mogelijk te vinden en tot één post te ver- eenigen. In cijfers uitgedrukt zijn er tegenwoordig 16,000 onderdeelen, waarin de post op ieder verzamel kantoor gesorteerd moet worden. En waarom? Omdat de troepen te velde hunne post, gesplitst in bataljons, batterijen en eska drons, ontvangen van he*- veldpostkantoor. De toestand in den reuzenstrijd. Na do liergvering van Hemberg door de Duitsche en Oostenrijksch-Hongaarsche troe pen kunnen we nog altijd belangstellend uit zien, wat er op het Oosterfront verder zal gebeuren. Dat do bondgenooten niet op hun lauweren zullen gaan rusten, maar hun best zullen doen om ook verder de Russen naar 't Oosten en 't Noorden te drijven en geheel Ga- licie van vijanden te zuiveren, is zeker. En dat hun dit zal gelukken, er valt bijna niet aan te twijfelen. Van de zijde der geallieerden wordt beweerd, dat Rusland's reserves nog lang niet zijn uitgeput, dat het nog zooveel mannen naar de slagvelden kan zenden, als het wil. 't Is mogelijk, al achten we deze laat ste bewering niet geheel en al zeker. Het groote Russische Rijk is wellicht onuitputtelijk, wat menschenmateriaal betreft, maar iets an wandelaars, paartjes en groepjes, die doel loos rondslenterden, genietend van dezen eersten lentedag. Adrien Bastide ging aan den kant van den weg op een stsenen bank zitten en staarde voor zich uit naar de golvende vlak te en het wazige verschiet en dacht na over zijn avontuur, over zijn droevig avontuur. Een bochel. Zij had een bochel, die juffrouw Hermanqe Desrigny en zij had hem er niets van gezegdDat was geen eerlijk spel, dat was een schandelijk bedrog. En Madhme de St. Elme, de moederlijke directrice van het Huwelijksbureau van Frankrijk, moest haar kinderen toch beter kennen en waarschuwen! Dat kwam er nu van. dat hij zich tot kwakzalvers gewend had! Maar hij had zelf toch ook... zijn gebrek, en hij had wel opgepast da3r een woord over te reppenHad hij zelf dan ook willen bedriegenNeen, dat was de reden niet geweest. Hij had niet gedurfd. Schaamte had hem teruggehouden. Maar... Juffrouw Desrigny kon wel eens dezelfde scrupules hebben gehadNatuurlijk, dat was het bij baar ook, verlegenheid, schaamte... Tenminste, als zij wist, dat ze een bochel had. Er zijn boc-heb, die denken dat zij rochti van lijf en leden zijn en die er dus riboit voor uit konden komen. Maar dat deed er niet toe! Een bochel! Zij, die volgens haar portret volmaakt scheen, een ideaal! Neen, het ging toch niet. Hij was wel mank. Als zij dat nog maar was geweest... dab kon er nog mee door Maar een bochel, een bochel!... Adrien Bastide had het ongeluk gehad door een moeder te zijn opgevoed, die hem zoo verafgoodde, dat ze hem nooit uit het oog verloor, jaloersch was op alle vrouwen, die haar troetelkind naderden en aan haar teedere zorgen zouden kunnen ontrukken. Toen hij op twee-en-twintig-jarigen leeftijd, ten-gevolge van een val -van zijn ders is, of het genoeg heeft aan voorraden voedsel, kleeding en vooral wapenen en muni tie. Die zijn. in dezen oorlog evenveel, zoo niet meer waard dan het aantal der mannen. En daaraan ontbreekt het blijkbaar in Rusland, zooals liet, zij 't in mindere mate, den geal lieerden in 't Westen ontbrak. Maar hier gaat men in dezen voorzien; Do Engelsdien vooral hebben maar één zorg: munitie, temmen, shrapnels en granaten maken, 't heele rijk door. in 't moederland als in de koloni'-n. Daarbij moeten dan komen meer mannen, die zich beschikbaar stellen om te vechten en die er ook wel komen. Lloyd George, do Engelsdie minister van oorlogsmunitie, hecfit in liet Lagerhuis een rede gehouden ter introductie van de nieuwe munitic-wet, hij staat bekend als een der uit muntende sprekers cn hij heeft zijn best gedaan. Duitschland wilde den oorlog, terwijl allen den vrede wilden, heeft hij nog eens weer verklarn welnu, liet moet dan ook gaan er op of er on der, den strijd iot het bittere einde. Blijkbaar wil men in Engeland nog geen vrede, wel in Duitschland, zooals de soeiaal-demoerratiscfce Rijksdagafgevaardige Quarck deel uitkomen de socialisten in Duitschland hebben de hand uitgestoken, die in de landen der geallieerden hebban die niet gegrepen. Eigenaardig komt ia 'deze uitlatingen uit. dat de Duitsche regee ringen dezen vredespogingen niets in den weg heeft gelegd. Zou Duitschland dus werkelijk te vinden zijn voor onderhandelingen? Wij krijgen dien indruk, maar 't is natuurlijk moeilijk te zeggen, of en in hoeverre het verlangen op recht gemeend is. Wat Rusland betreft, staat men eenigszins in 't onzekere. Rusland maakt blijkbaar een crisis door. Het volk verlangt naar den vrede naar 't schijnt, en de Russische socialisten ijveren er voor. Maar zij vinden geen gehoor bij alle lagen des volks, niet bij de burgerlijke partijen, die zich scharen om do regeering, die ook den strijd blijkbaar nog niet moede is. Maar onder het eigenlijke volk in Rusland is een gisting, die men niet- te laag moet schat ten en die ten slotte wel eens niet zonder uit werking kon blijven op de regeering, vooral wanneer de vijanden voortgaan de Russische legers terug te drijven, steeds verder bet- eigen land in. Nog eenige der tegenslagen van de laatste weken en de oorlog kan voor Rusland werkelijk een nederlaag worden wat hij nog niet is. Mogelijk, dat nu de Westerech© geallieerden den bondgenoot in 't Oosten te hulp komen en wapens en munitie verschaffen, het door ondersteuning aan den eenen en bedreigingen aan den anderen kant dwingen den strijd voort te zetten. Als men nu aan de Dardanel- len maar opschoot en die zeeëngte vrij maakte, zoodat de oorlogsschepen en trans portschepen van de geallieerden de Zwarte Zee konden bereiken. Maar voorloopig lijkt het daar nog niet op. De strijd blijft, er op een zelfde hoogte en 't is de vraag, of de Italianen, die er te hulp komen, naar men zegt, daaraan iets kunnen veranderen. De tijden schijnen rijp voor een vrede in afzienbaren tijd, of voor een nog heftiger voortzetten van den strijd, dat is de in druk, dien men van de jongste gebeurtenissen ontvangt. Wij leven in dagen vol groote span ning, hier, en in alle landen. Geen der groe pen van de tegenstanders kan zich beroemen een zekere kans op de overwinning te hebben, en voor die er komt, zullen nog tienduizenden en tienduizenden vallen, die nooit weer op staan, zal de oorlog nog millioenen en mil- lioenen verslinden, zullen al meer landen in den grooten strijd worden gewikkeld, die ten slotte niet anders dan smart en verlies kan teweeg brengen voor allen. De verschillende telegrammen van heden geven weer, wat er op de oorlogsvelden ge beurt, wij zullen er bier niet over uitwei den. Er is. tenzij aan het Oosterfront, betrek kelijk weinig belangrijks bijgevechten in Noord-Frankrijk en den Elzas, aan do Oosten- rijksch-Italiaansche grens, jn de Dardanellen, in den Kaukasus, schepen getorpedeerd en ge zonken, is dit geen oud nieuws reeds sedert weken, sedert maanden zelfs? ENGELAND. Een wijdvertakte samenzwering in Engelsch- Indië. Aan bet Soerabaiasch Handelsblad van lingen omtrent de jongste samenzwering in Engelsch-Indië: paard bet vrije gebruik van zijn linker been verloor, verheugde deze uitmuntende moeder zicb bijna over dat feit, niettegen staande zij vele tranen vergoot. Ja! Haar Adriaantje zou nu wel altijd bij baar blij ven. O, zij bad wel bet plan om bem uit te huwelijken, zeker! Zij zou vroeger of later wel een aardig vrouwtje vcor bem weten te vinden, een zacht, volgzaam vrouwtje met heel veel geldDat was baar plicht als moeder en daarin zou zij niet te kort schieten. Intusschen verliepen er maanden en jaren, en zij bad nog niemand gevonden. En zij stierf zonder de parel ontdekt te hebben. Intusschen vond Adrien, dat hij een dagje ouder werd en dat bet boog tijd werd om een keuze te deen en een levensgezellin te zoeken, die zijn onwaardeerbare moeder zou vervangen. Maar, boe te kiezenTot wien zich te wendenZijn verlegenheid, die nog grooter was geworden door de opvoeding, die bij gekregen bad, zijji pijn lijke onbeholpenheid, die zijn mankheid hem veroorzaakte, maakte, dat hij zelf niet zoeken konen een advertentie in de cou rant verwittigde bem van bet bestaan van Madame de Sainte-Elme en baar vader landslievend bureau; bij raapte zijn moed te zamen bet is gemakkelijk om moedig te zijn op een afstand en met de pen en verzocht om te worden gevoegd bij de keurbende in de Bruidsluier", vijftig francs advertentiekosten en twintig francs abonnement. Toen bij den wensch vernam van Hermance, die onder No. 19724 op deze wijze was uitgedrukt. „Wees, 29 jaar, knap voorkomen, beschaafd, muzikaal, 40.000 fr„ buiten wonende, in mooi buis met tuin en beek, wensebt beer te huwen, liefst met administratieve betrekking," voelde bij zicb dadelijk aangetrokken door haar zacht, lief gezichtje en haastte zicb haar te vragenbovendien droegen de 40.000 fr en .het mooie buisje met de beek er. ook bet hunne toe bij, want nu zou bij Door de censuur opgehouden, verscheen eerst in de Britsch-Indische bladen van 3 Mei het uitvoerig verslag van de in I^ahore behandelde zaak betrefrendo dc in Engelsch-Indië ontdekte samenzwering, waarvan wij onlangs reeds met een onkel woord melding maakten. Deze l«c- handeling werpt tevens een interessant „side light" op den opstand t© Singapore. Do zitting van het hof te l^ahoro werd den 27sten April geopend. Mr. Beven Petman, di» het openbaar ministerie waarnam, zeido dat do samenzwering ten doel had oorlog te verwek ken tegen den keizer-koning, het Britsch- Indisch© bestuur omver te weipen, de Euro peanen uit het land te verjagen en ccn zelf bestuur in te stelIeD. Dit doel wilde men met de volgende middelen bereiken: 1. Indische soldaten ontrouw aan do regee ring maken, hen overhalen aan het muiten te slaan en wapens en munitie te verstrekken. 2. Hot verzamelen van manschappen, wapens en munitie en geld om nieuwe wapens en voor raden te koopen. 3. Geld bijeen te brengen door roof, en mot geweld van wapens de gouvernememskassen te plunderen, hetgeen noodzakelijk met moord gepaard zou moeten gaan. 4. Moord op politie en officieren en ook op Europeesehe burgers, die zich tegen de revolu- tic zonden verzetten. 5. Het vernielen van treinen en spoorbruggen. 6. Plotselinge aanval op en vernietiging van de Europeesehe troepen in Indië. I 7. Het schrijven en verspreiden van sedi- i tïeuse lectuur, het houden van oproerige rede voeringen, etc. I De leiders van den opstand, die hem tevens i hadden ontworpen, hadden Britsch-Indië ver- I laten en waren naar Amerika gereisd om daar I steun voor hun plannen te vinden en ze rustig I te kunnen uitwerken. Tevens werd in het Verre Oosten „gewerkt". Ook daar werd ge- tracht invloed te oefenen op de troepen in Hongkong voornamelijk rooftochten werden in verschillende districten voorbereid, bommen werden gemaakt, in en buiten Indië. De propa ganda voor de revolutie in Amerika cn Canada werd gevoerd met behulp van de verspreiding van een revolutionnair blad. „Ghadr", cn van revolutionnaire liedjes. Dc hoofdleider der be weging, Hardayal, sprak ook op meetings van Indiërs in Amerika, die ook vaak door Ameri kanen werden bijgewoond. Onder den indruk van zijn gloeiende redevoeringen werden fond sen gesticht voor de verspreiding van sedi- tieuse geschriften. Deze propaganda dateerde reeds van het jaar 1909. Toen werden reeds bommen gevon den en plannen ontdekt om de Engelse-hen te verdrijven en een zelfbestuur in te stellen. In 1910 vertrok Hardayal naar Amerika. Hij is een bekwaam, goed onderlegd man met vele invloedrijke relaties. In Augustus 1914, na het uitbreken van den oorlog, werd te San Francisco een meeting be>- legd. Op deze vergadering riep een der tpre- kers de Indiërs op naar hun land terug to keeren, dat wachtte om zich van Engeland te bevrijden. Na deze inleiding van mr. Petman werd met het verboor begonnen. Het binnenkomen inde zaal van Amar Singh, een der hoofdleiders, verwekte groote opschudding. Het hem door den magistraat afgenomen verhoor besloeg 42 bladzijden druks. De 62 mede-beschuldigden herkende hij voor het grootste gedeelte. Mr. Petman zette uiteen op welke wijze be klaagde reeds in verschillende plaatsen werk zaam was geweest. In Korpal Singh werden de samenzweerders spoedig ontdekt. Heb was be kend dat den 19den Februari daar een mee ting zou worden gehouden. Dienzelfden dag deed de politie een inval in een verdacht huls, waar zeven rebellen werden gearresteerd en een groote hoeveelheid seditieuse geschriften ia beslag werd genomen. Voorts werden brie ven aan samenzweerders in Lahore gevonden. In deze plaats hadden bij de bekende adressc-n twee dagen later huiszoekingen plaats, waar bij wapens en wederom een massa revolution naire geschriften werden gevonden en in be slag genomen. Onder de aangehouden wapens bevonden zich vier bommen. Plannen werden ontdekt waarin de plunde ring van het gouverncmentsbetaalkanioor te Moga op 27 November werd voorbereid. Door het wakkere optreden der politie werd deze aanslag voorkomen. Tal van diefstallen en moorden, door de sa menzweerders bedreven, worden dan opgesomd. Den 23s:en Januari werden in Ludhiana 3 personen vermoordeen bedrag va» 700 roe pleen werd gestolen. Den 27sien dier maand werden te Mannuran, in hetzelfde district, C personen gedood door een bomontploffing. Go stolen werd voor 19.£71 roepi<-i n. Don 29stcn Januari werden te Jhaner 1000 roepieën ge stolen. Bij een roofpartij op 2 Februari fceCha- ba werden 10 porrenen door bommen gedood en 7 zwaar gewond. Tevens werd oen groote som gelds buitgemaakt. Het lijstje van aanslagen gaat in dezen geest nog voort tot 20 Feiirua: Het doel van deze roofpartijen was gdd te verzamelen tooi de aamenzwering. De bedrijven* van de aan slagen waren zich allen dit doel ten volle bewust. Hardayal gaf voor het Hof nog eenige bizonderheden over zijn propaganda in Ame rika. Hij hield er dn Maart 1914 eon lezing, die do Amorikaansche autoriteiten noopten hem met uitzetting te bedreigen. Diezelfde maand vertrok hij naar Zwitserland. De lei ding van do „Ghadr" werd aan bekwame han den overgelaten. De Britsch-Indiërs in Amerika hadden over tal van zaken te klagen en de „Ghadr" 6teunde hen daarbij. Een groot aan tal 'besloot naar Indië terug te koeren, daar hun rechten te eischen of ze met geweld van wapenen te veroveren. „Kamagata Mara" en de „Korea" verlieten San Fran i -o met tr. van Indiërs nan boord. Te Hongkong werden de Britsch-Inditche passagiers van de ..Korea" streng door do politie onderzocht. Daarop was echter gere kend en er word dan ook niets verdachts ge vonden. „De meesten onzer", verteblo Hardayal, „gaven valscho namen op. Do „Korea" zette to Hongkong 70 man af, maar wij ontmoetten er vele vrienden uit Canada, California en Sjanghai. Van hen vernamen .wij. dat liet moei lijk zou zijn geschikte scheepsgelegenheid naar Indië-te vinden. Er lagen enkele schepen voor Bombay en Calcutta bestemd, die niet meer dan 20 Britech-indiërs tegelijk wilden vervoe ren. Dit freigerden wij. Wij hielden geheime vergader rage n met de Sepoys an Hongkong, waarop revolnfcionnaire liederen werden gezon gen. Ten slotte poogden wij overland Brilseh-Indic" te bereiken. Met den trein kwamen wij in Can ton aan. Daar bezochten wij den Duitsehen consul. Hii verzocht ons 's avonds re komen, aangezien "liet Jïritsche consulaat, dat overal spionnen had, in de buurt was. De Duitsche consul kon ons echter ook niet helpen ©n wij waren gedwongen naar Hongkong terug ie keeren. Met 300 kameralen slaagden wij er in Singapore te bereiken. Binnen drie dagen wisten wij de Sepovs van onze denkbeelden te doordringen. Wij lieten een groot aantal revo lutionnaire liederen en geschriften achter ©n staken naar Penang over. Daar bicven wij vier dagen en wisten in dien tijd enkele invloed rijke Britsch-Iudiërs voor onze partij to win nen. Na een kort bezoek aan Rangoon, ein digde Hardayal zijn verhaal kwam ik ein delijk te Calcutta a3n, waar oen groot aantel militairen en autoriteiten mij bij aankomst van de Machina Mara" opwachtten. Mijn rcisgenooten werden in groepen van 15 tot 20 man weggevoerd". FRANKRIJK* Van het Westelijk Oorlogsterrein. BERLIJN. Aan den Oostelijkon rand van de Loretto hoogten verdreven we den vij and uit voor eenige dagen door hem ver overde stuk loopgraaf. Ten Zuiden van Souches werden de gerechten door ons met succes voortgezet- De Labyrinfclistelling ten zuiden .van Neuville werd tegen een 's nachts begonnen krachtigen aanval in een hardnekkig ge- zijn lusten als tuinman en vïsscher kun nen botvieren. En evenals Hermance zich tot den pastoor te Kernowen had gewend, zoo had hij om inlichtingen gevraagd aan zijn col lega, den registratie-ontvanger te Cbatillon- sur-Meurthe. Deze had ongetwijfeld ver ondersteld, dat het om een hypotheek op het mooie huisje giug cn had de meest uit voerige en bevredigende inlichtingen ge geven omtrent de betrouwbaarheid en de soliditeit van Hermance. Toen scheen alles in orde en meende hij verdere stappen te kunnen doen. Maar één ding had hij nergens vernomen, n.l. dat zij misvormd was, een bcchel had, een bochel, die wees Maar hij zelf was toch ook niet heelemaal als andere stervelingen, hij was toch ook geteekend. En zij leek zoo lief, zoo handig, zoo zorgzaam, die kleine Hermance; zij schreef zulke aardige, geestige brieven en ze had zoo'n pittigen stijl... Ja, men moest heel gelukkig zijn iu dat kleine, keurige huisje in de Rue des Remparts, de tuin lag zoo gunstig en de beek zag er uit, of er veel visch in was. In ieder geval had hij niet zoo bruusk moeten zijn en kon hij niet weggaan zon der zich nader te hebben verklaard. Wat duivelJe kwam toch geen tweehonderd kilometer ver om onverrichter zake terug te keeren. „Dat zou niet verstandig zijn! Nu de eerste verbazing voorbij is. nu het ijs een maal is gebroken, moeten we eens gced na denken." Hermance redeneerde intusschen onge veer op dezelfde wijze. Het was nog niet zoo gemakkelijk cm een man te veroveren daar wist zij met haar negen en twintig jaar van mee te praten Een reden te meer, om een dien zij bijna had. niet te laten ontsnappen. Hij was mank;, maar zij, zip had toch... MEN LETTE bij het koopen van onze KARNEMELKZEEP vooral op ons gedeponeerd Fabrieksmerk „HET ANKER" en weigere onvoorwaar delijk alle andere soorten. Een geregeld gebruik dezer Zeep maakt de handen blank als sneeuw, het gelaat zacht als fluweel. ALOM VERKRIJGBAAR. GEBRS. DGBBELMANH. Zeepfabrikanten. NIJMEGEN. een beetje een hoogen-schouder „Niets," bedacht ze droevig en ocgen- scliijnlijk juist, „niets hield hem meer hierHij zou zich haasten om te vertrekken en daar er maar drie treinen naar Parijs waren, twee 's morgens en een 's avonds, zou hij wel niet tot den volgenden dag wachtendien middag nog met den snel trein van vieren zou hij weggaan. Zij moet hem toch nog eens zien, als bij toeval op den weg naar liet station wandelen. Vlug zette ze haar hoed op, sloeg een mantel om en ging uit. Maar op twee pas sen van haar huis de rue d«a Remparte was wel de kortste weg naar het station liep ze tegen den goeden reus aan, den I manken kolossus. „Mijnheer Adrien! Gaat u a! weg?" Ze zag er zoo bedroefd uit, haar oogen waren nog zoo rood, en schenen weer dade- I lijk vol tranen te zullen schieten, dat do reus zich tot haar overboog en schuchter en eerbiedig haar hand greep. ,,Ik vraag u vergiffenis, juffrouw Her mance, vergiffenis voor zooeven! U was zoo bedroefd... Maar ik ook... Zoo kan ik toch niet weggaan... Mag ik weer met u binnengaan? Nu wij elkaar eenmaal ken nen, kunnen wij nog eens rustig praten." Er zijn nu twee gelukkigen ia het kleine huisje in de Rue des Remparts. i Op een deurpaneel is een glimmende, ovale plaat aangebracht met dit opschrift Kantoor der Registratie. Eenige maanden na zijn huwelijk heeft Adrien Bastide met zijn collega te Chatillon kunnen ruilen. En zij zijn heel gelukkig, die twee mis- deelden, heel gelukkig met hun vreedzaam bestaan. Maar een vreemde.bruiloft als het.was! Dat dwergje en de reus, de manke en de ge bochelde. Daar zal men in Chatillon sur Meurthe aoglang;©yer-blijven praten..

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 1