m. Vnfjag 25 km 1915 Orgaan voor Leger en VEoot. Oorlogsnieuws. Het Hiswelijl van Hemance Opssg?2$5<(X>0 ©xempiaft-ien. Onder redactie van D. MANASSEN. Lemberg. Ds toeslauii in den reuzenstrijd; De val van Lemberg. GEBRS. DOBBELMARH. Zeepfabriksnten. DE SOLDATENCOURANT ADRES DER REDACTIE EX ADMINISTRATIE PALESTRINASTRAAT 10. AMSTERDAM, TELEFOON Z.496S. DIT BLAD VERSCHIJNT DRIEMAAL PER~ WEEK. LOSSE NUMMERS VOOR MILITAIREN 1 CENT, VOOR NIET-MILITAI- REN 3 CENT, ABONNEMENT 1.50 PER DRIE MAANDEN. Ad verten» >»?n 1 nen zich tot het Alg. Advertentt^-Bnman ROJjMA&Co, He<Tengra<-bt 226 Amsterdam, tot de Drukkerij „Jacob van Cam pen" N. Z. Voorburgwal 234-240 (Koizerriik Ani-'vn!;i:ii of Adininistm*.:'-. P:.!. :trêna*inja' 10 Amsterdam. Prijs der Advertentüïn p.-r regel 30 Cent. Bjj abonnement redhefto Lémberg, de hoofdstad van Galicië, is weer in handen van de Oostenrijkers ge vallen; na een liardnekkigen, zwaren strijd, schrijven de telegrammen. Ds oude stad, die voor enkele maanden van landsbestuur verwisselde, Russisch werd, hoort nu weer aan de Habshurgers. Zij kan haar naam weer dragen, die hierboven staat en moet afstand doen van haar ouden Slavischen, Lvow, dien de Russen haar hadden terug gegeven. Nadere bijzonderheden omtrent de inneming zullen wel volgen en ook beschrijvingen, hoe de stad er nu uitziet. Ons plaatje hierboven geeft er een kijkje op. ABONNEMENT SOLDATENCOURANT. Onder aparten kruisband steeds rechtstreeks door onze Administratie aan den geadresseerde toegezonden, kost „De Soldatencourant" voor militairen 75 cent per kwartaal. Wie ens thans 75 cent toezendt in postzegels of per postwissel ontyangt ons blad als apart9 abonné tot 1 October. Op het einde van elk kwartaal moet dan telkens 75 cent worden toe gestuurd. Men geve op do postwisselstrock of in den brief zijn verlangen te kennen onder bijvoeging van duidelijk militair adres. De Administratie. Er is weer nieuws, weer een Duitieh- Oostenrijksche overwinning. Lemberg is ge vallen; beter is het te zeggen: hernomen. De Russen hebben de hoofdstad van Galicië weer in de handen van hun vijanden moe ten laten. Dit is een voorval van beteekenis, grooter nog dan de val van Przemysl, het is voor de Russen een neerlaag in Galicië, waaruit zij nu misschien spoedig geheel ver jaagd zullen zijn. Zal dit nieuwe wapenfeit eenige uitwer king .hebben op den algemeenen toestand? Zal het aanleiding geven tot een spoedigen vrede of tot een verlenging van den strijd? Spoedig vrede of niet spoedig vrede? 't Is wel eigenaardig, dat terwijl er een ge weldige worsteling van millioenen en mil- lioenen aan den gang is op vijf of zes oor logsvelden in ons werelddeel, de telegram men toch telkens nog gelegenheid hebben, die quaestie aan te roeren. Yan verschillen de kanten wordt weer het blijde woord „vrede" gehoord. Zelfs keizer Wilhelm zou liet hebben uitgesproken in een brief, zooals een telegram uit Parijs meldt, en wij lezen thans in de Parijsche Matin" dit keizer lijk epistel. Daarin laat Wilhelm II de hoop doorschemeren, dat de vrede er misschien spoediger zai zijn dan mem wel denkt. Een vrede wellicht, die niet het resultaat ople vert, dat Duitschland zich heeft gedacht, maar uitstel is geen afstel, zoo kan men ongeveer dat woord -van den keizer weer geven. Het is zeer de vraag, of deze brief wel echt is, wij gelooven het niet dadelijk. Maar wat er uit de aanhaling blijkt, is, dat men hier ui'spreekt, wat men hoopt, wat men wenscht. Men moge zeggen, wat men wil, maar allengs, en hoe kan het anders is de wensch naar vrede algemeen gewor den. Men leze maar eens van de massa doo- den op de verschillende slagvelden, en men kan het verlangen naar het einde van al dit bloed, deze dooden en gewonden, van al deze tranen, niet anders dan natuurlijk vin den. Zelfs uit Frankrijk, waar de regee- ringsgezinde bladen nog geen vredesneigin- gen toonen, evenmin als in Engeland, komt nu toch een vredesgerucht, dat de vermel ding waard is. 't Is Jules Guèsde, de be kende leider der socialisten en tevens mi nister zonder portefeuille, dus lid der re- gcering, die een hoopvol woord over den vrede zou hebben gesproken. Maar eigen aardig, terwijl keizer Wilhelm's brief in de Matin" staat, werden Guèsde's woorden uit Havre aan den Berlijnschen „Lokal- Anzeiger" geseind. Hij zou verklaard heb ben, dat hij en zijn vrienden Sembat, Ma'l- vy, Thomas, het sluiten van een spoedigen vrede overwegen. Een vrede, natuurlijk, die eervol is voor Frankrijk en een nieuwen oorlog onmogelijk maakt. In dit opzicht komt hij dus in strijd met des keizers brief. Volgens Guèsde dan, zou binnen drie maan den het lot van Europa worden beslist. Op zijn laatst einde September zouden we 't zien gebeuren... Dit zijn vreugdevolle woorden voor de geheele wereld, maar kunnen wij er aan gelooven? Volgens de Engelsck.n niet. Hie maken alle toeberc' leelen zelfs voor een oorlog, die 't jaar 1916 nog niet zal geëin digd zijn. Aanmaak v^n munitie, regelin gen voor den oogst van 't volgende jaar, DOOR ALBERT cara. Vooral nadat haar moeder gestorven was. voelde Hermance Desrigny sterker dan ooit den wensch in zich opkomen om te trouwen en zij zwoer, dat ze niet als oude jongejuf frouw sterven zou. Zij was al negen en twintig jaar, en als haar vader, oud-dis- trictswegopzichter en al sinds zeven of acht jaar overleden, als mevrouw Desrigny met al haar zorgzaamheid en teederheid, er, niettegenstaande hun bescheiden fortuintje en den bruidsschat, dien zij Hermance wü- den geven, niet in hadden kuuuen slagen om haar geluk te verzekeren, dan kwam dat doordat het arme kind niet gebouwd was als anderen; om kort te gaan: zij had een bochel. Maar dat lichaamsgebrek be lette haar niet om een hartje vol edelmoe dige verlangens te hebben. Zij was geestig. Zij voelde, dat ze in staat zou zijn om een diepe, warme liefde te koesteren. En waar moest ze met al deze schatten blijven, wie wilde ze ontvangen? Alleen in het aardige, rustige huisje in de Rue des Remparts in de schaduw van de St. Alban, de mooie Romaansche kerk, die de voornaamste of liever de eenige be zienswaardigheid is van Chatillon sur Meurtke, dacht ze droevig aan de toekomst, die haar wachtte, bang voor de eeuwigdu rende eenzaamheid. Sind3 den dood van mevrouw Desrigny, had ze een huishoudster bij zich genomen, die vroeger iederen ochtend het ruwe werk in het huis kwam doen. maar hoe voorko mend, hoe eerlijk en trouw zij ook was, toch kon moeder Toinette met haar zes en zestig jaar, niettegenstaande haar fijn snorretje, niet de plaats van echtgenoot vervullen en evenmin als chaperonne dienen. Waar moest dan die heimelijk, maar vu rig begeerde levensgezel gevonden worden? Waar was hulp te krijgen, tot wien kon zij zich wenden? Hermance wist wel, dat ze geen Diana-, noch statige Juno-gestalte had, maar daarmede gaf ze nog niet toe, dat ze mis vormd was. dat ze een bochel had. Ze er kende, dat ze wat te klein was, innerlijk vond ze dat overfijne wel teer en lief met een schouder, de rechter, die een beetje... een beetje anders was dan de an dere: daar kon ze niet aan twijfelenen anders hadden achter haar rug gefluisterde woorden het haar wel geleerd een beetje te hoog en te... hoekig. Dat kwam er nu van, als men niet op de houding van zijn kinderen lette, in de wieg en aan den lei band, als men ze maar krom en scheef liet zittenEn bovendien Venus-figuren, vrou wen als reuzinnen waren nu uit den tijd. Op een avond, dat zij haar courantje doorvloog, „Le petit Lorrain", blad voor de Meiirthe-en-Meuse, vond Hermance on deraan een kolom op het derde blad de vol gende aankondiging „Huwelijksbureau voor Frankrijk, opge richt door Madame de St. Elme, om tus- schen familie's uit den eersten stand ver bintenissen tot stand te brengen, die uit een zielkundig, zoowel als maatschappelijk oogpunt, wenschelijk zijn. Bruidschatten vanaf 10,000 francs tot verscheiden mil lioenen. Rue de la Chaussée d'Antin, 65, Parijs. Van 15 uur. Ook schriftelijk." Den volgenden ochtend zag Hermance die advertentie weer en den daarop volgen den nog eens... „Als ik die dame eens schreef?" zeide juffrouw Desrigny bij zich zelf. En zij schreef. Per omgaande ontving zij een schitteren den prospectus, op roze papier gedrukt en dienende om het „.zedelijke standpunt", van het ..Huwelijksbureau van Frankrijk" toe te lichten en te verheerlijken. „Het Huwelijksbureau van Frankrijk is geen bemiddelingsbureau", verklaarde Ma dame de Saint-Elme, fier, in het begin van haar inleiding. „Toen ik het oprichtte, stelde ik mij voor om aan verschillende families mijn moederlijke zorgen te wijden; voor hen meer te zijn dan eenvoudig een bemiddelaarster, een moeder... een waakzame, zorgende moe der, die een goed inzicht, een groote erva ring, een oneindige tact en voor alles een rLeuwe recruteeriugen. alles wjjst er op, dai> men in Engeland een spoedig einde der worsteling nog niet verwacht. M^ar ook deze Engelsche uitlatingen behoeft men niet geheel te gelooven, Engeland staat niet alleen, en zij ju bondgenooten, Rudland vooral, lijken langzamerhand genoeg te krijgen van den strijdt die voor de Russen een steeds slechter aanzien krijgt. De Duit- scliers en Oostenrijkers in Galicië dringen verder door naar 't Oosten, ze zitte nu reeds, we meldden liet, in Lemberg. Thans schijnt er geen helpen meer aan, of de Russen wor den teruggeslagen over hun grens en dan vechten de bondgenooten, in 't Westen als in 't Oosten, alleen in het land "der vijanden. We gelooven niet., dat. zelfs na nog grooter nederlagen, Rusland zich zou laten over halen tot een afzonderlijken vrede, zooals gemompeld wordt, maar iets anders is, of zijn bondgenooten door z ij n nederlagen niet iets van hun halsstarig volhouden laten varen. En als men in Engeland en Frank rijk weet, dat Rusland's tegenstand voor goed is verslapt en de Oostenrijkers meer troepen tegen Italië, de Duitschers nieuwe legerkorpsen naar 't Westen kunnen en zul len zenden, zal de vredessteuming ook hij de bondgenoobeH''in 't Westen grooter wor den, vooral als men weet, dat ook Duitsch land wel tot toegeven zal geneigd zijn. En Duitschland, het moge zich gereed maken voor nog een winterveld- tocht, het moge dien ook best vol kunnen houden, liet schijnt zich wel bewust, dat het er niet veel bij zal winnen. Verder doordringen in Rusland, vooral in den winter, "kan eerder tot een echec dan een overwinning leidenRusland is nog altijd het land met de slechte verbindingen, de eindelooze sneeuwvelden, zooals Napoleon ze leerde kennen. En wat het westelijk front betreft, daar kan de toestand nog best maanden en maanden, een jaar, zoo blijven, de vijanden aan beide kanten heb ben er zich zoo versterkt en ingegraven, dat van een doorbreken geen sprake schijnt. En noch aan de Italiaansche grens, noch in de Dardanellen, lijkt voorloopig een be slissing te zullen worden verkregen, terwijl de gevechten in de Bukowina en in den Kau- kasus toch reeds maar van plaatselijk belang zijn. De Duitsch-Oostenrijksch-Hongaarscke overwinningen in het oosten daargelaten, is er geen verandering van belang in den toestand, der laatste zeven a acht maan den. Dat de Fransehen er eenige successen hebben behaald in Noord-Frankrijk en ook in den Elzas,, staat vast, maar die bren gen geen wijziging van belang in den reu zenstrijd. Eigenlijk nieuws valt vandaar niet te melden, evenmin aan de Dardanellen of op zee. 't Belangrijkste gebeurt of is te verwach ten op het Oosterfront. Duinkerken i6 weer beschoten, maar welke beteekenis hebben de veertien projectielen, die daar zijn neer gevallen"? DUITSCHLAND, Erwtensoep met granaten. Een officier van gezondheid vertelt in den „Berl. Lokalanzeiger" hoe zijn middagmaal ge stoord werd, ergens aan het front in Russisch Polen, op het oogenblik, dat hij met een majoor en een luitenant in een blokhuis zijn geeuwhonger met erwtensoep zou stillen. „Het was halfeen geworden, toen de Rus sen begonnen te schieten. Steeds sneller. Ver achter ons, links en rechts sloegen de granaten in. Allengs kwamen zij naderbij. Het kleine venster van ons blokhuis rinkelde voortdurend. En het vuren werd voortdurend sterker, zoo absolute discretie moet hebben en die geen ander verlangen en geen andere zorg kent, dan het. geluk van haar kinderen verzeke ren. Ik geloof hiermede een zending te vervullen, een plicht, die in dezen droeven tijd van verval enz. enz." Ten slotte verzocht madame de Saint- Elme haar cliënten om haar de bescheiden som van twintig francs over te maken, als abonnementsprijs op ,,De bruidsluier," correspondentieblad van het Huwelijks bureau van Frankrijk, waarin iedere maand een lange lijst van schitterende partijen voorkwam, ter keuze van de lezers on leze ressen. Om bij deze keurbende gevoegd te worden, was het voldoende om nog eens vijftig francs bij den abonnementsprijs te voegen. Iiermance voldeed aan deze dubbele aan vraag en zond buitendien aan Madame de Saint-Elme een portret, zooals in den prospectus was aanbevolen, een klein photograpkietje, waarop alleen haar uit drukkingsvol gezichtje stond en haar hals tot. waar de schouders begonnen. Maar hoe moeat ze nu uit die lange lijst van korte aankondigingen, die den „Bruidsluier" geheel vulden, een keus doen? Hermance raakte heelemaal in de war. Zij koos eerst twintig van die aanbiedin gen uit, daaruit weer vijftien, toen tien, toen acht en kwam per slot tot het be sluit, dat het maar beter was om het lot te laten beslissen en strijdensmoe besliste zij eindelijk ten voordeele van No 12818, waarvan de bijzonderheden aldus luidden „Heer, administratieve betrekking, bui ten wonende, inkomen 3.500, leeftijd 38 jaar, goede gezondheid, eenvoudige leef wijze, zou gaarne in het huwelijk treden met jonge dochter of weduwe, eenigszins ;efortuneerd, met ernstig karakter." „Eenvoudige leefwijze." Het is niet onmogelijk, 'dat die twee woordjes Her mance in haar onzekerheid deden beslissen. Ze berichtte aan de moederlijke direc trice van het Huwelijksbureau, op wien haar keuze was gevallen en door middel van een nieuwe storting van vijftig francs, kreeg zij het portret van No. 12818, be nevens een register, vermeldende naam„ dat wij er langzamerhand meer aandacht aan begonnen t© schenken. Er moesten verschil lende batterijen aan het werk zijn. Dit was te hooren aan liet gedreun. Boemdaar sloeg zoo'n ding op honderd vijftig meter van ons in het veld. Een zandwolk sloeg omhoog. Boem.! weer één. iets meer naar links, op Tijftig meter afstand Het huis trilde. „Dat is zware artillerie", zeide de majoor. „Ik geloof, dat zij zich inschieten op ons j kwartier". Schot op schot. De meeste ontploften. Slechts enkele niet. Intusschen had de oppasser van den majoor een pan met heerlijke erwtensoep gebracht. De borden werdc-n gevuld en wij begonnen te eten. Ik weet niet waarom, maar erg hongerig was ik niet meer. En toch had ik mij zoo op de erwtensoep verhougd. Mij lepelden langzaam de heerlijke, maar gloeiend heete soep. Spre ken met elkaar kon men niet. Het donderde onophoudelijk door. Toen opeens een knalWij sprongen allen tegelijkertijd op. Er vloog ons iets in het ge zicht. Het werd een oogenblik donker in de fkamer. Een granaat was voor het raam van pms blokhuis ingeslagen. Toen eindelijk de stof- en vuilwolken opgetrokken waren, zagen wij wat er gebeurd was. In den grond was een groote trechter gewoeld. Ons venster was in scherven. De geheele kamer lag vol vuil en steencn. De borden met erwtensoep eveneens. 'Wij zelf zagen er ook niet heel smakelijk uit. 'J'oen weer een knal. Vlammen, rook. Een granaat was in do schnur terecht gekomen. Twintig pas van ons huis. "„Ik geloof, dat wij verstandig doen met te verhuizen", zeide de majoor. Wij pakten ons boeltje op en gingen weg. Het kraakt© en knetterde zonder ophouden. Rondom ons sloe gen de granaten overal in. Mijn vertrouwen in het nieuwe kwartier was niet bijzonder groot. Want wanneer de Russen eenmaal bezig zijn een gebied te bestrooien dan vergeten ze niets. In den beginnen ging liet. De treffers kwa men bijna alle op ons oude kwartier. Wat wil den de Russen toch In de verte zagen wij 'hun ballon captif. Maar van daar uit Blen zij ons, een paar monschen, toch niet en hebben. En indien dit wel het geval ht zijn, dan was het toch onzin, zooveel ammunitie aan ons te verspelen. Onze artillerie antwoordde in matig tempo. Het nieuwe kwartier scheen werkelijk beter te zijn. De oppasser kwam met nieuwe erwten soep. Hij vertelde ons, dat er in de kwartieren achter ons geen granaat gevallen was. De Rus sen schenen het dus werkelijk op ons gemunt te hebben. j Wij namen wederom plaats om te eten. Plotseling weer een slag, zoo hevig als ik nooit te voren hoorde, vergezeld door een sissend en suizend geluid. Niemand van ons wist wat er aan de hand was. Het. regende van hoven hout splinters, stroo, kalk. Een dichte stofwolk vulde de kamer. Wij renden naar de deur. „Dat nas een granaat, die niet ontploft is", zei do majoor. „Wanneer dit wel het geval was geweest, dan hadden wij allen er aan moeten geloovenDe granaat was door het dak in de kamer geslagen, en in den vloer blijven steken. .Verder, mannen, een nieuw kwartier!" Nu gingen wij toch een heel eind terug. Daar was het werkelijk veel rustiger. Maar •e hadden geen trek meer in soep. We staken een sigaar op, praatten wat na, toen de artillerie-kapitein binnenkwam. „Nu, hoe hebben wij dat geleverd?" „Wat?" „De Russen zijn er toch ingeloopen!" „Waar ingeloopen?" „Hebben jullie dan niet gemerkt, dat wij daarvoor twee prachtige schijnstellingen ge bouwd hebben, waarop zij als bezetenen schie ten?" Nu ging ons een licht op. Wij hadden het schieten wel gemerkt, maar waarom er zoo ge schoten werd, begrepen wij nu eerst. Kon de goede man ons dat niet een uur vroeger ver teld hebben? Erwtensoep zonder granaten is mij wel zoo lief." familienaam, woonplaats, beroep enz. van den candidaat. Hij heette Adrien Bastide en was registra tieontvanger, ergens achter in Bretagne, in het dorpje Kernowen. Op zijn portret stond hij tsu voeten uit, en niettegen staande zijn dikken haard, die zich waaier vormig op zijn breed© borst uitspreidde, had hij toch niets dat vrees inboezemde; integendeel hij glimlachte goedig. Maar wat een figuur, hemel, wat een reuzen figuur Men zou haast zeggen, dat hij een tamboer-majoor in politiek was of een huzaar zonder berenmuts. Wat een tegen- stellirg met die nietige Hermance! „Och, die man is veel te mooi voor mij," zuchtte ze. Maar ze kon nu niet meer terug. Ter zelfder tijd, dat Madame de Saint-Elme, die altijd er op uit was de belangen van haar cliënten te behartigen en altijd beide partijen tegelijk bewerkte, dat portret aan Hermance had gestuurd, had zij aan No, 12818 medegedeeld, welke eer hem te beurt was gevallen en hem de bijzonder heden en het portret van Mademoiselle Desrigny gezonden. En deze laatste ont ving nu reeds den volgenden ochtend een brief van dezen inhoud „Mejuffrouw, Hoewel ik niet de eer heb door u gekend te worden, durf ik toch de vrijheid nemen deze regelen tot u te richtenik kau geen weerstand bieden aan de behoefte om u te zeggen; welk een diepe ontroering zich van mij heeft meester gemaakt bij het zien van uw beeltenis en welk een alles over- hoerschende genegenheid ik voor u heb opgevat. Ja, het schijnt mij toe, dat ik slechts aan een stem des hemels, aan een bovenaardsche ingeving ge hoorzaam.... Het is onmogelijk, dat gij met uw open, reinen blik, met uw van geest-tintelende en toch zoo zacht moedige oogen vol goedheid, niet een ede] en liefderijk karakter bezit. Mejuffrouw, stemt gij toe, eer ik de noodige stappen doe om persoonlijk ken nis met u to maken, in een woderaijd- 6che correspondentie Dat schijnt mij Wat reeds eenige dagen kon worden ver wacht, is geschied. Lemberg is door de Oos tenrijkers en Duitechers weer aan de Rus sen ontnomen. De verwachting, dat de Russen zouden stand houden achter de 69 mijlen lange linie, die zich van de Tanef tot aan de me ren van Grodek en <de moerassen van den Dniester uitstrekt, is niet verwezenlijkt. In deze linie werd Zaterdag de slag bij MagierofGrodek geleverd, die, volgens de berichten uit Weenen, leidde tot een vol slagen zegepraal van de verbonden lege_:. De Russische troepen, die de stellingen aan de Wereszytsja en achter de meren van Ododelc hadden ingenomen, werden door Von Mackensen aangevallenen na een he- vigen strijd, die den geheelen ochtend duur de, begonnen do Russen den terugtocht op Rawaroeska en ZolkiefSlechts aan de We reszytsja bleef de Russische legermacht krachtigen tegenstand bieden. Doch hier drong het Oostenrijksch© leger van Von Bohm-Ermolli door de Russische stollingen langs do bedde zijden van den weg naar Lemberg, en tegelijk werd de vijandelijke hoofdstelling door de overige deelen van dit leger op verschillende plaateen teruggesla gen. Het gevolg daarvan was, dat do Rus sen over de geheele linie, zoowel in de rich ting van Lemberg, als ten noorden en. ten zuiden daarvan moesten terugtrekken. Daardoor werd de positie der Ruszen in Lemberg onhoudbaar. Nog steeds weten v o niet precies hoe de herovering der stad in zijn werk is gegaan, maar waarschijnlijk zijn do Russen, overtuigd, dat zij de vesting niet konden houden, teruggetrokken en heeft het garnizoen zich gered, evenals uit Przemyri. Toch moet er zeer zwaar bij en om Lemberg gestreden zijn. ENGELAND. De zeppeün-aanva!. Aan den „Berl. Lok. Anz." wordt uit Chri6tiania geseind: Het stoomschip „Jotun", dat Dinsdag te Stavanger arriveerde, bracht nadere bijzon derheden mede omtrent het bombardement van South Shields door Zeppelins Woens dagnacht j.l. De equipage werd plotseling door groot rumoer in de stad gewekt en toen ze aan dek was gekomen zag zij, dat een bom op de kade viel. De granaatsplinters vloden op het dek. Een tweede bom volgde al spoedig. De inwoners liepen opgewon den op straatsoldaten vuurden op de Zep pelins die echter door den mist niet te zien waren zelfs zoeklichten konden den mist niet doordringen. Te Shields werd niemand gedood of ge wond, doch de Zeppelins hadden kort te voren d© fabrieken van Armstrong een be zoek gebracht, waar 14 bommen op werk plaatsen en arsenaal waren geworpen. Ilior werden 17 personen gedood en 40 gewond. Van boord kon men zien dat te wShields verscheidene gebouwen in brand stonden. De aangericht© schade bij Armstrong is buitengewoon groot, zoodat de arbeid sterk beperkt moest worden. Ontploffing in canada. WINDSOR. De fabriek van de Peabody Company in de voorstad Walkervüle is he- ©en eenvoudig middel om elkander voor loopig te loeren kennen. Ik smeek u, uit het diepst van mijn ziel, mij deze gunst te willen toestaan. U zult mij mij 1 bede niet weigeren, niet waar? Neen, gij zijt goed, ik zie het in uw oogen, ik ben er zeker van, en het is in afwachting van het geluk eenige regelen van uw hand te mogen ontvangen, dat ik mij durf teekenen, I7w onderdanige en zeer eerbiedige dienaar Adrien Bastide. Registratie-ontvanger t© Kernowen (Finisterre). Juffrouw Desrigny, die zeer goed was op gevoed, achtte het nu raadzaam en fatsoen lijk om, eer zij op dit voorstel inging, eerst nader© inlichtingen, buiten die van Madam© de St. Elme om, an te winnen en ze vond, dat ze niet beter kon doon, dan zich te wenden tot den pastoor te Kernowen. BehaKe één zinsnede, was het antwoord dat haar bereikte volkomen geruststellend. De heer Adrien Bastide genoot in het ge heele district een uitstekende reputatie hij was matig, solide, voorkomend en nauw gezet in het uitoefenen van zijn ambt; zijn zedelijkheid was boven elke verdenking ver heven. Hij ging weinig uit, vooral sinds den dood van zijn moeder, die het vorige jaar was overleden en zag eigenlijk niemand buiten zijn kantooruren; zijn genoegens be stonden in tuinieren en visschen. „De eenige bedenking, die ik tegen hem heb, voegde de pastoor cr nauw gezet aan toe, is, dat hij zijn godsdienst plichten niet met voldoenden ijver waarneemt. De heer Bastide woont zelden moer dan drie, vier keer per jaar de heilige mis bij en dat alleen op bui tengewone feestdagen, en nooit nog heb ik hem zien communieeren.'" Die laatste restrictie verontrustte Her mance niet buitengewoon. „Nu ja, als wij maar eerst getrouwd zijn, zal ik hem wel bekeeren," peinsde zijen zij deelde den heer Adrien Bastide mede, dat zij gaarne inging op zijn voorstel om samen te corres- pondeeren, om in afwachting van een per soonlijke kennismaking, elkaar op een af- stand t© bestudeeren- en. zich aan elkaar to den verwoest door ontploffing van een bom. Kort na de ontploffing werden 27 stuk ken dynamiet gevonden dicht bij het ar senaal, waar den vorigen nacht 200 solda ten hadden geslapen. De tijdlont was gesteld op 3 uur 15, maar was niet doorgebrand. De directeur van de fabriek van Peabody gaf als zijn meening te kennen, dat de ontplofbar© stoffen daar neergelegd waren door vrien den van Duitschland te Detroit aan de overzijde der rivier. WINDSOR. Er wordt door de militaire autoriteiten van Ontario en den attorney- general een ernstig onderzoek ingesteld in zak© de dynamiet-orrtploffingen t© Windsor en WalkervilL D© firma's, die muniti©3 vervaardigen, MEN LETTE bij het koopen van onze KARNEMELKZEEP vooral op ons gedeponeerd Fabrieksmerk „HET ANKER" en weigere onvoorwaar delijk alle andere soorten. Een geregeld gebruik dezer Zeep maakt de handen blank als sneeuw, het gelaat zacht sis fluweel. ALOM VERKRIJGBAAR. openbaren; en bet leek haar daarom t© moer verkieselijk, omdat zij geen kind©ren meer waren en beiden tot de jaren des on derscheids waren gekomen. Een steeds levendiger wordende brief wis - seiing ontstond nu tusschen hen. Zij vertel den elkaar, iederen dag uitvoeriger en met meer intieme bijzonderheden, wat ze tót nu toe hadden gedaan, hoe hun jeugd was geweest, welk© toekomstdroomen ze hadden en waarom zij beiden de bemiddeling van Maclame de St. Elme hadden ingeroepen. Beider beweegredenen was dezelfde ge weest: gebrek aan bloedverwanten en de groote afzondering, waarin beiden leefden. Zoo langzamerhand gaven ze elkaar hun geheele vertrouwen. Spoedig kocht Adrien ©en ring, dien hij aan Hermance stuurde, als verlovingsgeschenk; Hermance haastte zioh daarop om een sierlijken cigarettenke- ker t© borduren voor zijn verjaardag, den vijfden Maart. Een ontmoeting van de twee gelieven zou nu ook weldra plaats hebben. Adrien Bastide had zijn voornemen kenbaar ge maakt om te profiteeren van de Paasch- weok en aan zijn chef verlof te vragen, om zich naar Chatillon t© kunnen begeven. Kortom, hun karretje scheen zóó langs een zandweg te rijden en alles schoen zóó goed van stapel te loopen, dat juffrouw Desrigny den tijd gekomen achtte om twea oud© vrienden van haar vader, den heer de Ma uoourt, den apotheker, en den gepen- sionneerden kapitein Larsonnier te waar schuwen en te vragen, of zij getuigen bij het huwelijk wilden zijnen toen zij na eenig nadenken dit plan opgaf, was het aleen uit overmatige gereserveerdheid. Zij waagde er immers niets mee, als zij wachtte tot d© komst van haar verloofde! O, wat een heerlijk woord om uit t© 3preken, hoe hoopvol klopte haar hart. Dan zou zij ook niet alleen naar die heeren gaanhaar Adrien zou haar vergezellen; en hoe zaHg met hem gearmd te gaanwat esn triomf zich met hem te vertoonen. (8&>f volgt:)

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 1