Zondag ZD Jtinï 1015 Orgaan voor Leger en Vloot. Oorlogsnieuws. Onder redactie van D. MANASSEN. Vader en Zoon. BEBRS. efiBBElKAIH. Zegpirtrikanlsn, Oplaag 45,000 exemplaren. DE SOLDATENCOURANT ADRES DER REDACTIE EN ADMINISTRATIE PA LESTRIN A ST RAAT 10, AMSTERDAM, TELEFOON Z.1968. DIT BLAD VERSCHIJNT DRIEMAAL PER WEEK. LOSSE NUMMERS VOOR MILITAIREN 1 CENT, VOOR NIET-MILITAI REN 3 CENT, ABONNEMENT 1.50 PER DRIE MAANDEN. Voor Advertentwereld men zich tot het AJg. Advertentie-Bnrom RODMA Co, Heerengracht 226 Am-ftertUm. t >t de Droktery -Jacob ran Cajnpon" N. Z. Voorber^.j '234-240 (SabBtr^k 9) Amsterdam of tot ont» Adminiatxatio, l*>ü©s.trtiiaj»tTa»t 10 Amsterdam. Prgs der AdvertentiPn per regel HO cent. B(j abonnement nsloctle Een transport gewonden op het Westelijk oorlogsterrein wordt Uier vervoerd Baar de lazareths en hospitalen ver achter het front. Dut is duidelijk, omdat het ver voer hier per trein geschiedt. In den regel zijn het natuurlijs de ernstig gewonden; die zoover van het gevechtsterrein worden gebracht, of die gekwetsten, welke toch niet niet meer van nut kunnen zijn in den oorlog. Óp onze plaat hierboven zien wij op den trein in volle vaart een officier van gezondheid zijn patiënten bezoeken. Vela daarvan zijn niet zoo ernstig en zij kunnen kalm hun sigaret rooken, maar er zitten in de coupé's ook zwaar gewonden, die oogenblikkelijk hulp noodig hebben. NiEDEDEELJMG. Losse exemplaren van „De Soidatencourant", ter aanvulling van verzamelingen, worden door ons dadelijk na aanvrage toegezonden. Bij de aanvraag moet voor elk verlangd exemplaar 1 cent aan postzegels worden ingesloten. De exemplaren met den geheslen Esperanto- eursus verzenden wij na ontvangst van 15 cent postwissel of postzegels. De CEHEELE tot nu too verschenen oplaag der „Soldatencourant" verzenden wij na ont vangst van f 1— postwissel of postzegels. Dezo prijzen gelden UITSLUITEND voor militairen bij verzending aan hun militaire adressen. De toestand in den reuzenstrfid. Het. Britsche Lagerhuis heeft een tweede groot© crediet, nu van 260 millicen pond sterling, dus zoo iets van ruim drie mil liard, zegge 3000 millicen gulden., aange nomen. Deze ontzaglijke som, al loopeu dan ook de oorlogskosten eiken dag ver over de 2i miliioen pond sterling en al heeft En geland nog andere zware financieele ver pachtingen, bewijst, dat Groot-Brittanje nog niet denkt aan 't einde van den krijg. In Amerikaansche bladen hebben weer vredes- geruchten geloopen, rhaar zij kwamen van Duitsche zijde, meldden de Eugebche bla den, geen der geallieerden denkt er aan em de vredesvoorwaarden te bespreken. Engeland's eerste zorg, en nu ook die van Frankrijk, is om zooveel mogelijk munitie xan te maken, bommen, en shrapnels vooral, Naar het Engelack want de artillerie moet in dezen oorlog het meeste werk doen. Poincaré heeft het ge zegd in een redemén kan de heldhaftige soldaten aan het front niet beter helpen j dan door hen ruim te voorzien van ooriogs- j middelen. j Neen, het einde van den oorlog voorzien we nog niet. Dat blijkt niet alleen uit En- I geland's nieuwe grocte leening, maar ook j uit. de rode, die de Britsche eerste minister bij die gelegenheid heelt gehouden. Asquath verklaarde, dat Engeland het zwaard niet in de scheed© zal steken, voordat België is ont ruimd, voordat het nog schadeloosstelling heeft gekregen, voordat Frankrijk en andere landen voldoende verzekerd zijn voor latere aanvallen, voordat de rechten der kleine volken voldoende zijn gewaarborgd en de militaire overheersching van Pruisen is vernietigd. Zoover zijn de geallieerden nu nog niet, nog lang niet. Als wij de balans van den meer dan tien maanden durenden oorlog opmaken, is de winst totnogtoe aan Duitsch- lands kant. Het heeft dit te danken aan zijn goede organisatie, zijn bewonderens waardige voorbereiding, waardoor het in 't Westen ver in 't land van den vijand door drong, die nog niet gereed was, en waarin het wel is teruggedreven, maar waaruit het neg niet is geworpen. Oostenrijk was er al dadelijk slechter aan toe, Galicië werd voor een groot deel bezet en Russisch© troepen zijn zelfs gezien in een uithoekje van Hon garije. Maar dat is in de laatste weken anders gewordenaanvoerders als Hinden burg, Mackensen, Linringen hebben den Bussen neerlagen toegebracht, hun front doorbroken, hun legers teruggedreven, Przemysl heroverd en zij rukken nu aan op Zijn© gedachten voerden hem naar de da gen zijner jeugd terug. Zijn© moeder, hij kon zich nog best herinnoren, ho© teeder xij hem had liefgehad, was gestorven aan dezelfde kwaal, die zicsh nu in hem ontwik keld©, ©n dit wel omstreeks op denzelfden leeftijd. Behalve dat een© verlies, dit had hem getroffen, toen hij al oud genoeg was om er besef van te hebben, was zijn leven zeer gelukkig geweest. Hij was de erf genaam van een niet onaanzienlijk vermo gen hij was daarbij knap van uiterlijkhij had 'een© goede opvoeding genoten, ©n hot was hem vergund zijne neiging te volgen om bij het leger dienst te nemen; als jon gen was hij een weinig bedorvenzijne zus tere waren trots op hem, ja, het ver leden© was in de. meeste opzichten gelukkig voor hem geweest. Hij zag nu echter terug op de sombere tooneelen van het verleden© veeleer dan op de heldere. De vrien den, die hij verloren had, die heen waren voorgegaan naar dat land, van waar geen terugkeeren is, kwamen hem achtereenvolgens in de gedachten, zijne *oeder in de eerst© plaats. Z... „Wanneer de stille nacht zijn vleuglen om mij spreidt, Herinnert s :ch mijn geest den lang vervlogen tijd, l den traan, do ..oorden, toen En de oogen, toen vol glans, maar nu ver doofd, gebroken". Een mannenstem had vlak voor zijn raam dit lied aangeheven. Kapitein Sea ton (de lezer zal hem wel herkend hebben) richtte zich op zijn elleboog op, hij hield zijn adem in, zijne lippen ontsloten zich. Er ontsnapte oven wel geen enkel woord, geen enkel geluid aan zijne lippen. Het kwam niet alleen, omdat dit lid in zulk eene zonderlinge overeenstemming met zijne gedachten was, het kwam niet alleen, omdat de stem zoo iets lieflijks had; maar het kwam ook. omdat het lied en de zanger aan kapitein Seaton, die vervlogen© dagen met verwonderlijke levendigheid in het geheugen terugriepen. Dit lied was tehuis een geliefkoosd lied geweest: Robert placht het dikwijls te zingen. Ja, Robert had dit onder anderen nog gezongen op den avond, voordat hij, Charles Seaton, naar Indië vertrok. Als het niet zoo geheel onwaarschijnlijk ge weest was, dan zou hij zich hebben kun nen verbeelden, dat zijn broeder dit nu zong, zoozeer was de stem en de wijze van voordracht gelijk aan die van Robert, dien armen Robert, die sedert geheel ge ruïneerd was. Nooit van zijn leven had hij het iemand zóó hooren zingen, als Robert het zong, als nu. Stildaar begon het tweede couplet: „Herinner 'k mij dat al, die vrienden van vóór jaren. Maar afgevallen nu, als in den herfst de blaren, Dan voel ik mij ak een, nog in een zaal cebleven. Lemberg. Hoe hardnekkig en heldhaftig de Russische troepen zich strijdend verzet ten, ze worden teruggejaagd en het lijkt nog maar een quaestie van tijd, van weken of dagen, dab ook in het Oosten het grondge bied der bondgenooten bevrijd is van vijan den. De aanval op Lemberg van weet en zuid wordt door de Duitschera met kracht voort gezet; langzaam gaat het soms, als de Rus sen weer versterkingen hebben ontvangen, of de Oostenrijkers en Duitschers een rust poos noodig hadden, maar vooruit gaat het 6teeds daar in Galicië en niet terug. Ge vochten wordt er op het Oosterfront eigen lijk van de Oostzee tot aan Beesarabië, niet altijd met succes voor de bondgenooten, die bijv. in Polen wel eens ferme slagen schijnen te ontvangen, doch over 't ge heel zijn Duitschland en Oostenrijk er steeds aan de winnende hand. In 't Westen blijven de Duitschers meer een defensieve houding aannemen, naar 't schijnt, maar zij zorgen wel, dat door steeds heftiger aanvallen de Franschen en Engel- 6chen er niet in slagen om door hun front te breken. Evenwel kunnen de Duitschers niet verhinderen, dat de geallieerden voor- deelen behalen op verschillende plaatsen, voordeelen, die soms vrij belangrijk zijn als bij Atrecht en La Bassée, maar geen beslissing brengen. Voorloopig laten de Duitschers den vijand daar eenigszins be gaan, naar 't lijkt: als de Russen over hun grens zijn geworpen, komt misschien het Westen en Italië aan de beurt. Doch daar zullen dan de geallieerden wel op rekenen en zij maken zich blijkbaar gereed om een nieuw offensief der Duitschers te keeren, terwijl de Italianen iu het Isonzo-gebied, aan de zeekust, den kant op van Triest, zich geducht weren en er wel eenige voordooien hebben behaald, zich in enkele plaatsen hebben vastgezet. Geen nieuws van groot belang intusschen aan 't westerfront, noch aan de Italiaansch- Oostenrijksche grens, noch in de Dardanel les Wat daar is voorgevallen, melden onze telegrammen wel elders in dit blad. Daar zal men dan ook lezen van steeds meer schepen, die tot zinken zijn gebracht, van een nieuwen Zeppelin-raid naar de Oost kust van Engeland, van Fransche vliegers, die bommen wierpen op een luchtscliiphal bij Brussel. Alle bij-verschijnselen van dozen woesten oorlog, maar die het einde niet nader brengen. BELGIË. Luchtaanval op Brussel. Van bevriende zijde wordt ons geseind: In den afgeloopen nacht, ongeveer te vier uur, deden twee Fransche vliegers een aan val boven Brussel, gemunt op de luchtschip hal. De bommen misten echter hun doel. Bij Vilvoorde vielen ook verscheidene gra naten in een weiland. Ik kwam juist van het front uit Thielt en logeerde in een ho tel op de Place Rogier in Brussel, toen het leger te vier uur gewekt werd door een he vige kannonnade. De Duitschers beschoten de vliegers van alle zijden. Bij hun terug tocht namen de Franschen hun weg over de stad, zoodat nu voor 't eerst het Duitsch luchtgeschut ook boven Brussel's binnen stad schieten moest. Het was een aangrij pend schouwspel die witte shrapnellwolkjes te zien, tamelijk dicht bij, vliegend in de klare ochtendlucht. Te kwart over vier ont plofte een Duitsche shrapnel] vlak boven net Plein Rogier. Vele logeergasten waren zeer ontsteld. Ik volgde den interessanten luohtkamp van het dak van het hotel. De Place Rogier lag vol granaatscherven. Een werkman werd licht gewond. De Fransche vliegers waren tegen half vijf uit het ge zicht. Ik verneem nader dat aan de lucht schiphal geen schade is toegebracht. OUITSCKLAND, De vliegeraanval op Karlsruhe. PARIJS. Volgens de Baseier Nach- riehte'' is de materieel© schade ver oorzaakt door den vliegeraanval op Karlsruhe aanzienlijk. De burgerlijke Duitsche bevolking kent nu de ernstige on. Waar 't licht is uitgedoofd, de gasten zijn aangenaamheden die gevolgen zijn van de Duitsche methode. De Duitsche autoriteiten behoeven er nu miet meer aan te twijfelen dat de ver bondenen besloten zijn tot vergeldingsmaat regelen en daartoe de middelen ook be zitten. ENGELAND. Zeppelin boven de Engelse he kust. LONDEN. Vertraagd. Verzonden uit Londen 16 Juni 1.16 nam. De Admiraliteit deelt mede dat een Zeppelin de noord-oos telijke kust van Engeland bezooht gister avond (dus 15 dezer, en bommen liet vallen die branden veroorzaakten welke echter snel werden gobluscht. Zij veroorzaakten 15 doo- den en 15 gewonden. BERLIJN. Officieel. In den nacht van 15 op 16 dezer deden onze ma rineluchtschepen een aanval op de noord oostkust van Engeland. Een versterkte kust plaats is met bommen beworpen, waardoor een reeks industrieels inrichtingen, o.a. een hoogoven in richting, in brand werden gesto ken en gedeeltelijk verwoest. De luchtschepen werden heftig beschoten, vooral door een strand batterij. Deze werd aangevallen en tot zwijgen gebracht. De luchtschepen kregen geen schade. Hot Engeische Parlement. LONDEN. De Morning Post gelooft dat er een regeling zal getroffen worden om het bestaan van het tegenwoordige Engeische parlement door de wetgeving te bestendi gen voor een jaar, wanneer na 12 maanden de oorlog nog niet geëindigd en de vrede gesloten is, omdat dan uitstel van de alge- meene verkiezingen noodig zou zijn. Een merkwaardig staaltje van doodsverachting. In een redevoering door prof. J. H. Morgan in het University College te Londen gehouden, vertelde spreker, dat hij de volgende geschie denis had gehoord omtrent een onderofficier, die nu het Victoria Cross, de hoogste onder scheiding, draagt. De onderofficier aldus deelt de „Man chester Guardian" mede had een verrekij ker, waarop hij buitengewoon trotsch was. Op zekeren dag moest zijne compagnie ten gevolge van een plotselingen aanval der Duit schers terugtrekken naar hunne tweede rij ver sterkingen. Plotseling riep de onderorricier „Lieve hemel!'' en ijlde de verbindingsloop graaf in. Een sergeant ging hem na en kwam oven later tarug om den officier dit rapport dit te brengen„Sir, hij heeft de loopgraaf teruggenomen". De commandeerende officier verzamelde zijne manschappen en keerde naar de vuurlinie te rug, waar de onderofficier met twee revolvers de Duitschers in bedwang hield. De commandeerende officier wenschte hem geluk met zijn succes, maar wees hem tegelijk op de roekeloosheidwaarmee hij zijn leven in gevaar had gebracht. ,,Sir", antwoordde de onderofficier, „ik wou mijn verrekijker terughebben." FRANKRIJK. Van het Westelijk Ooriog^ierrein. PARIJS. In de beide laatste dagen heerscüt groot© activiteit. Het gevecht ten noorden van Atrecht is zeer hevig. Sinds Woensdag kwamen herhaalde verwoede acties der infanterie voor. Het hevige artil- lerieduei duurt voort. Wij maakten be langrijke vorderingen, die grootendeels ge handhaafd bonden worden, ondanks ver woede tegenaanvallen. Onze vorderingen waren vooral van be lang in het noordelijk deel van den sector, waar we verschillende joopgraveniiniën na men ter weerszijden van den weg Ais Nou- letteSouchez. Wij bestormden de loop graven ten oosten, noorden en zuiden van Neuville met de bajonet en handgranaten, onder hevig artillerievuur. Ongeveer 300,000 projectielen regenden neer op onze infantcric-massa "s. Woensdagnacht deed de vijand herhaaldelijk verwoede tegen aanvallen, m3ar hij werd afgeslagen. Elf Duitsche divisiën namen hieraan deel. Zij leden zware verliezen. Ook onze verliezen waren hoog, maar het moreel der troepen Zoo brengt de stille nacht, als 't licht mij heeft begeven, Mij van vervlogen tijd slechts droeve emin'ring aan". De melodie stierf weg, en er heerschte ge durende eenige oogenblikken eene diepe stilte. George Calawal, een jongeling van negentien jaren, was naar het raam gegaan om te luisteren. ..Welk een prachtige stem is dat! Die kerel zingt alsof het iemand uit den fatsoen lijken stand en geen gewoon straatzanger was," merkte de jonge vaandrig aan. „Mis schien is het wel een arme drommel, die het hard te verantwoorden heeft." ,Daa.r," zeide kapitein Seaton, terwijl hij zijn eene hand boven z'jne oogen hield. „Geef hem dit maar, George." De vaandrig ging mot den shilling naar beneden en gaf dien aan den zanger, c-en man, die in een mantel gewikkeld was en een hoed met een breeden rand ophad. „Ik dank u," luidde het antwoord. En de uitspraak van dien man mocht werkelijk beschaafd heeten. ,Je stem is die van een fatsoenlijk man," liet de vaandrig zich onwillekeurig ontval len. „Het is geen straatzangersstem." „De nood dwingt mij er toe," hernam Robert Seaton, even onwillekeurig en veel onvoorzichtiger dan de ander. „Ik dank u nogmaals." Do vaandrig Callaway deed de deur ach ter hem dicht en begaf zich weder naar bin nen. De zanger deed eenige stappen tot aan het aangrenzende huis en begon een ander lied to zingen. Maar dit vooral had kapitein Seaton al te zeer met de gedachte aan zijn broeder Robert vervuld. Toch kwam het vermoeden in de verte niet bij hem op, dat liet Robert werkelijk wasdo mensohen zien zelden een roman, wanneer deze voor hunne oogen ligt. Ai de sombere en teedere herinneringen, die aan zijn jeugd verbondon waren, woelden kapitein Seaton door het hoofd. Deze beel den volgden elkander mot verbazende snel- keil op. De tijd, die voorbij wasde tegen woordige dagen, die nu omvlogen, o zoo snel; de toekomst, die hem in de eeuwig heid wachtte. Nog nooit had hij rich zoo somber gevoeldnog nooit had hij al de vreeselijke verantwoording gevoeld, die op hem rustte, di9 op ieder, wiens levens einde nabij is, moet rusten. Hij dacht in dat eene uur meer dan hij gedurende zijne geheel© vroegere leven of gedurende zijne riekte gedaan had, althans meer over zulke dingen. D© liefelijke stem van. den zanger was in zijn oor blijven voortkhnken, al flau wer en flauwer, totdat zij in de verte weg stierf: toch bleef zij hem in de gedachten. Hij had zich tevreden gesteld met het be richt, dat Robert- zich niet goed gedragen had en geruïneerd wasmaar hij vroeg zich nu af, of er geen andere plicht op hem rustte. Zeker was het een uur, dat door ka pitein Seaton met de ernstigste overpein zingen doorgebracht werd. Een zacht tikken op zijn schouder maak te, dat hij plotseling opkeek. Zijn vader stond bij hem. De dsmee en de vaandrig (zij hadden dezen al gekend, toen hij nog in de lange kleeren was) hadden rich naar de eetzaal begeven om zich te vergasten aan heerlijke taarten en warmen wijn. Tot zijne was uitstekend. .Wij maakten meer dan 600 gevangenen. Onze vliegers bombardeerden krachtdadig de vijandelijke reserves en joegen concen traties van troepen uiteen. Onze successen :n den Elzas doren voort. Wij maakten hier 500 gevangenen oo ver meesterden veel materieel. Een Duitsch vliegtuig is in den Eizas ge vallen. Beide vliegers werden gedood. BERLUN. Ten noorden van den plas bij Rellewaarö© rijn de eergiste ren verloren gegane loopgraven groo tendeels heroverd. De Engeiechen en Franschen zetten Woensdag hun pogingen voort om door onze linies te breken. Ten noorden van het Kanaal van La Bassée werden de Engelsehen door de We3tfaalsche en Saksische troepen in het handgemeen genoodzaakt tot een sneden terugtocht naar hunne Uniec. Tegenhet front ten westen van Lievin tot Atrecht richtten de Franschen onop houdelijke aanvallen. Bij de Lorette-hoogte werd een volkomen in elkaar geschoten loop graaf door ons ontruimd. Ten zuiden van Souchez slaagden de Franschen er in, in onze stekingen over een breedte van ongeveer 600 Meter vasten voet te verkrijgen. Daar duurt de strijd nog voort. De Woensdag onder groot munitie verbruik en zonder acht te slaan op zware verliezen ondernomen aanvallen, zijn dus wederom met de nederlaag der Franschen en Engel- Bchen geëindigd. Eveneens mislukten de Fransche aanval len bij don Molen Sous Tout Vent. Wij namen daar 5 officieren en 300 man ge vangen. In de Vogezen duurden de levendige ge vochten tusschen de Fecht- en Lauchdalen gisteren nog voort, doch kwamen des avonds ten ©inde. Afgezien van klein verlies van gebied ten N.W. van Metzeral, hebben wij onze posities behouden. Honderd Franschen werden gevangen genomeD. De bewering van het Fransche officieel© bericht van 16 dezer 's avonds, dat de kathedraal van Reims met brandgranaten zou beschoten zijn, is niet waar. Ons vuur richtte rich juist tegen de oost-kazerne en tegen de batterij aan den spoorwegdriehoek noordelijk van Reims, van waaruit wij hevig beschoten werden. Beschieting van R&ms, BERLIJN. De „Lokal-anzeiger" ver neemt uit Genève: Reeds in den vroe- goo morgen had de bevolking van Reims van de politie mededeeling ont vangen, dat ongetwijfeld een bombardement te wachten was, daar de burgemeester, wetend van den aanval der Franache vlie gers op Karlsruhe herinnerde aan de Duit sche bedreiging, dat Reims eiken aanslag op oen open Duitsche stad zou moeten boeten. Door de beschieting van Reims Woensdag werd een schade van anderhalf millioen aangericht. Het aantal te Nancy door bom men uit vliegtuigen getroffenen is twaalf. Ter verdrijving der Duitsche vliegtuigen stegen dertig Fransche vliegers op. De ver volging had echter geen resultaat. RUSLAND. Van het Oostelijk Oorlogsterrein. PETERSBURG. Het officieele bericht van den generaien staf meldt: In de sbreek van Schawii, evenals ten westen van den Middenloop van den Nje- tnen, zijn geen belangrijke wijzigingen. Alle Duiteck© aanvallen in den loop van den 15en Juni gedaan werden afgeslagen. De gevechten worden voortgezet. In hot front aan de Naref had gedurende den dag geen gevecht plaats. Aan de Bzoera, bovenloops van Sochafc- sjef, sloegen wij op 16 Juni de herhaalde en krachtige Duitsche aanvallen af. In Galicië duren de gevechten voort. Aan dit front hadden de meest intensieve gevechten plaats op 15 Juni, tusechen de San en de stad Lubaczof, en in den omtrek van het plaateje Krakcrwitsj. gevangen en nitr ileuecB. niet geringe verbazing zag Mr. Seaton, dat de oogen. van zijn zoon, toen hij naar hem opkeek, met tranen gevuld waren, „Wel, Charles! Wat scheelt er aan?" „Ik, ik heb eene over 't een en ander liggen denken, vader! uit den ouden tijd. „Kom je niet bij ons? Wij willen eens op een gelukkige Kerstmis drinken." Gnarlee Seaton schudde het hoofd. Hij wis* dat hij het niet zoo lang zou maken, dat hij er nog een zou beleven en wilde het Kerstfeest daarom liians niet met drinken inwijden. Mr. Seaton, die iets van zijne weigering begreep, bleef bij hem. „Wij plachten het op Seat-on-Hoeve altijd met een glas warmen wijn in te wijden. Her inner je je dat nog wel?" „Zeer goed, vaderDit heeft mij van avond onder meer andere herinneringen voor den geest gezweefd. Dan waren wij allen bij elkaar gijen de zusjes, en ik, en Robert. de kleine Robert, dien wij allen zoo liefhadden." Mr. Seaton mompelde iets bij het hooren van dien naam. „Waar is hij, vader?" „Waar hij is? Denk je, dat ik dit weet, -of dat het mij iets kan schelen? Als een zoon zoo gehandeld heeft als hij, dan is hij niet langer waard, dat men zich over hem bekommert." „Wat hij gedaan heeft, ik kan de ge dachte daaraan niet. van mij zetten, vader! kan hij wel ter goeder trouw gedaan heb ben" zeide kapitein Soa ton. „Had het aangaan van een huwelijk door hem dan ter goeder trouw plaats, van een huwelijk met een meisje beneden rijn stand Geschiedde het verlate® van rijn vak Aan brt front van den Dnjeeter word in den nacht van 16 Juni, in don sector to/u schen de rivieren Tyamonitza en Stryj, de vijand in wanorde afgeslagen. Tuffschen 14 en 15 Juni namen wij aan den Dniester boveostroomj van Zoerawna 202 officieren en 8544 soldaten maakten zes kanonnen, 21 mkr caissons en trein buit. Op 15 Juni trok de vijand den Dn.jester over boven en beneden Nozniofde troepen die boven deze plaats overgingen, werden vernietigd. De troepen die benedenstroom» aan de overzijde kwamen, werden ge arresteerd. Het gevecht wordt voortgezet. In do richting van Ohotin, tuseoben de Proeth en den Dn jester, verdreven wij de vijandelijke afdeelingen WEENEN. Officieel wordt medegedeeld dd. 16 Juni 'gnara.: In Galicië konden de Russen ondanks hun buitengewoon hardnekkigen tegenstand den aanval van de legers der verbonden mogend heden niet keeren. Achtervolgd door onze troepen, trekt bet overschot van de ventja gen Russisch© korpeen terug over Cewkof ('ten Oosten van de Pan, dicht hij de Russi sche Trens) T.uber—'irt« t-::j-"" eerstgenoemde plaats) ec Jaworof (nog meer near ne: r Ten nr' - v-„ aam b©t leger van 3öhmErmolii in den afgeloopen nacht de Russwc. e s-, ,tnjcn o. het geheel© front ierp den vijand teryr over SadowaWisnia (ten westen vau Gro- dek) en Roedki ("wat zuidelijker). Ten zuiden van de Dniester wordt in het terrein voor de bruggehoofden gestreden. Het leger van Pflaruzer veroverde i»i»ter- ochtend Nizniof aan den Dn jester ten r.oor df>" vn I^TncriicaV De veldslagen en gevechten in de maand Juni hebben tot dusverre -ijken buit leverd. Van 1 tot 15 Juni rijn in hot'ge heel 108 officieren en 122,000 manschappen gevangen genomen, terwijl 53 rtuks geschut 187 mach;ne-geweren en 58 munitie wagens wei den veroverd BERLIJN. De oorlogscorrespondent van het „Berliner Tagoblatt" meldt uit het ooriogsperskwartier: Tengevol ge van de moorddadige uitwerking van het vuur van onze houwitser batten jen ont aarde de Russische terugtocht uit Mosjiska op den weg naar Lemberg in een wilde vlucht. Gevangen Russische officieren ver klaren, dat met alleen da loopgraven maar ook da achterste verbindingsgangen van do Russische stelling in de nabijheid van den spoorweg van Przomysl naar LernWg door houwiteervuur werden verwoest. De verwar de terugtocht der Russen breidde rich over den geheelen westelijken vleugel uit. Aan den oostelijken vleugel werden gelijksoor tige successen behaald. Het vermeesterde bruggenhoofd bij Rizniof is de belangrijk ste en dichtstbijzijnde overgang van den Dn jester ten westen van Zaleszvcki. De oos telijke vleugel van het leger van Pflanzer- Baltin flankeert den geheelen Russischen linkervleugel aan den Dnjester. Dezelfde correspondent merkt op, dat het westelijke offensief tegen Lemberg aldus kan worden gekarakteriseerd, dat twee armen rich uitstrekke i van het middenpunt Jarcslaf-Praemysl uit, een in de rich tin? van Grodek, de ander in de richting van Rawaroeska BERLIJN. Het groot© hoofdkwar tier bericht: Verschillende Russische MEN LETTE bij' het koopen van onze KARHEMELKZEEP vooral op ons gedeponeerd Fabrieksmerk „HET ANKER" en weigere onvoorwaar delijk alle andere soorten. Een geregeld gebruik dezer Zeep maakt de handen blank als snseuw, het gelaat aacht als fluweel. ALOM VERKRIJGBAAR. NIJMEGEN. dan ter goeder trouw? Hij kwam bij mij met eene vraag, evenals de verloren zoon in de Schrift „Vader! geef mij het deel des goeds, dat mij toekomt;" en ik gaf het hem en liet hem van mij gaan. Was het ter goeder trouw, dat hij mij later misleidde, coen hij mij duizenden, het geld, dat ik voor zijne zusters opgespaard had, deed verliezen? Verkoop geen dwaasheden, Char les!" zei de toornige man ten slotte. „Maar ik zou zoo graag eens met n spre ken, vader!" „Niet over hem." „Toen de verloren zoon vol berouw naar rijn vader terugkeerde, werd hij met tranen en kussen, met gezang en dans verwelkomd; men gaf hem een ring aan zijne hand en schoenen aan de voeten, want hij was verloren geweest, en hij was weergevonden. O, vader! zulke gelijkenissen rijn gesproken, opdat wij er eene les uit zouden trekken, ïk zou zoo graag hebben, dat ge mij ver- gundet, het verblijf van Robert op te spo ren." „Wat ter wereld heeft je op die gedachte gebracht?" vroeg Mr. Seaton. „Een paar uur geleden hoorde ik iemand op straat zingen; 't was een van Robert'» lijf stukjes: „Wanneer de stille nacht." Als zulk eer onderstelling niet. al te onbe rijmd geweest vas, dan zou ik hebben kun nen denken, dot h«t Robert self was, zoo veel had de stem van dien man van die van Robert. Dib heeft mij tot nadenken «*e- brac.hfc; het komt mij bijna voor, altaf dit eene herinnering van Godswege geweest is. Ik mort Robert sen, voordat ik sterf." fSiot volgt.)

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 1