No. 127. Opflag 45,000 exemplaren. Woensdaa 9 Juni 1915 Orgaan voor Leger en Vloot. Oorlogsnieuws. Onder redactie van D. MANASSEN. Nadere uitbreiding van den landstorm, enz. rd er k- li? ap den lee- nog •eld mst .vir leer toe- nil:- di< ziel i EJ eem der di tiffelium Palais Royal Jusfizpalasr (reh ^.Qoenh C WefSite? lerfetn Ameim ivran r^r^j -^/ ^^^^^^Vi7lep3p5i-5 tafarei S^- JtosSfyss i=% 8§lfeMESI SOLDATENCOiiRANT ADRES DËR REDACTIE EN ADMINISTRATIE PALESTRIN ASTRA AT 10, AMSTERDAM, TELEFOON Z.4$£8. DIT I3LAD VERSCHIJNT DRIEMAAL PER WEEK. LOSSE NUMMERS VOOR MILITAIREN 1 CENT, VOOR NIETrMILITAI- REN 3 CENT, ABONNEMENT 1.50 PER DRIE MAANDEN. Voor Advertentien wende men zich tot het Alg. Advertentle-Bnreuu BOUMA&Co, Heerengracht 226 Amsterdam, tot de Dnikkeiü „Jacob vun Campen' N. Z. Voorbuig wal 234-240 (Keizerrijk 9) Amsterdam of tot onze Administratie. Paiestrinaatraat 10, Amsterdam. Prijs der AdvertentiCn per regel 30 cent. By abonnement reductie Arcde Triomphe JE^Êtarijsi on Ona.srfc:re!s.e>m, mefc aanwijzing dor voornaamste gebouwen daar, die bloot staan aan aanvallen van bommen uit luchtschepen» „Eiffelturm" is de Eiffeltoren, de ,,Arc de Triomphe een zeer bekend gedènkteekenhet „Elysée" is de residentie van den President der Republiek, het Louvre" -béfc schilderijen-museum, in het „Palais Royal' zijn de meeste ministerien ondergebracht; „Justizpalast". eindelijk beteekent „Paleis van Justitie", of rechfcsgebouw. Ia de laatste dagen is de Pransche hoofdstad, weer bezocht door een Duitsvh vliegtuig en heeft er bommen geworpen, echter zonder veel schade aan te richten. Geen aisdseniêe. Blijkens bericht in de „Staatccourant" wordt Donderdag a.s. door den Minister van Oorlog geen audiëntie verleend.. MEDEDEELING. Losse exemplaren van ,,De Soldatcncourant", ter aanvulling van verzamelingen, worden door ons dadelijk na aanvrage toegezonden. Bij de aanvraag moet voor elk verlangd exemplaar 1 cent aan postzegels worden ingesloten. De exemplaren met den geheelen Esperanto- oursus verzenden wij na ontvangst van 15 cent postwissel of postzegels. De GEHEELE tot nu toe verschenen oplaag der ,,So!datencourant" verzenden wij na ont vangst van f 1. postwissel of postzegels. „VADER EN ZOON." Wegens gebrek aan plaatsruimte moeten we ÖJtmaal het vervolg van ons feuilleton „Vader en Zoon" tot een volgend nummer laten liggen. Het volgende wetsontwerp is ingediend Wij Wilhelmina, bij de gratie Gods, Ko ningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz., enz., enz. Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, Bttlutl doen te weten: Alzco Wij in overweging genomen hebben, dat nadere uitbreiding van den landstorm noodig is en dat van allo landstormplichfcigen gewapendo dienst moet kunnen worden ge vorderd Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten- •eneraal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: Artikel 1. 1. Door Ons kan worden bepaald, dat tot den landstorm behoort: ieder voor zoover hij niet reeds tot den landstorm behoort die vóór list in werking treden van de Landstormwet is komen te ver- keeren in een der gevallen, bedoeld in art. 2. eerste lid, onder lo. en 2o., dier wet, dan wel van den dienst bij de militie is vrijgesteld als eenige wettige zoon en niet vóór 1916 het 40ste levensjaar heeft volbracht. 2. Het vorige lid is niet van toepassing ten aanzien van personen, als bedoeld in art. 2, tweede lid, der Landstormwet. Artikel 2. De dienstplicht bij den landstorm vangt voor do in art. 1, eerste lid, bedoelden aan met den dag, waarop zij volgens Ons daartoe strekkend besluit tot den landstorm komen te behooreh. Artikel 3. Het tweede lid van art. 4 der Landstormw et Ss tot een nader door Ons te bepalen tijdstip niet van kracht. Artikel 4 Deze wet treedt in werking op den dag, vol gend© op dien, waarop zij is afgekondigd. Lasten en bevelen, dat deze in het Staats blad, zal worden geplaatst en dat alle Ministe rieel© Departementen, Autoriteiten. Collegos on Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan do nauwkeurige uitvoering de hand zullen hou den. Gegeven te Dc Minister van Oorlog, De Minister van Marine, De Minister van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken Da Memorie van Toelichting luidt als tolgbü Sinds de tegenwoordige oorlog woedt, is stepds,. duidelijker gebleken, dat een volk zicli niet mag veroorloven voor de lands verdediging geschikte krachten onbenut te laten. Er zijn onmiskenbare teokenen, dat dit besef ook tot het Nederlandsché volk is doorgedrongen. De Regoering, overtuigd van de noodzake lijkheid om geleidelijk onze weermacht te versterken, is van oordeel, dat thans de mo gelijkheid moet worden geopend om tot den krijgsdienst te verplichten dat deel van ons volk, hetwelk, ofschoon wel daartoe in staat, rog niet tot gewapenden dienst kan worden geroepen. Zij meent dit op de meest doel treffende» wijze te kunnen bereiken door de Landstormwet te nemen als punt van uit gang voor de nader vast to stellen maat regelen. Immers door uitbreiding van den landstorm kan onder de tegenwoordige om standigheden op uit eon oogpunt van wet geving weinig omslachtige wijze worden bereikt, dat ook aan hen die als ingeschre venen voor vroegere lichtingen der militie van den dienst waren vrijgesteld of vrijge loot, de verplichting kunne worden opge legd, aan do landsverdediging met de wa penen mede te werken. Het ligt nu in het voornemen der Regee ring om, indien het aangeboden ontwerp tot wet wordt verheven, achtereenvolgend, na annate de verschillendé daarop van in vloed zijnde omstandigheden dat zullen mo gelijk maken, ingeschrevenen, die van den dienst bij de militie werden vrijgesteld of zijn vrijgeloot, vcor zoover zij niet reeds in militairen dienst zijn of tot den landstorm belmoren, tot den landstorm te doen toe treden, te beginnen met degenen die zijn ingeschreven voor de jongste der lichtingen, waarvan de dienstplichtigen thans onder de wapenen zijn. In golijko volgorde zullen zij, voor zoo ver zij niet lichamelijk ongeschikt worden bevonden, bij ploegen tot den werkelijken dienst worden opgeroepen, ten einde te wor den geoefend. Daarna zullen zij plaats nemen in de militie- of landweerbataljons en com pagnieën, waardoor het mogelijk zal zijn om, naarmate de omstandigheden dit zul len toelatei, achtereenvolgend, landweer- plichtigen, beginnende met de oudste der onder de wapenen zijnde, met verlof te zenden. Om dit denkbeeld te kunnen verwezen lijken, zou de beschikking voor den land storm over vrijgestelde en vrijgelote mili- tieplichfcigen niet behoeven te reiken tot alle lichtingen, waarvan de dienstplichtigen zich thans in werkelijken dienst bevinden. Zooals uit het wetsontwerp blijkt, meent de Regoering niettemin verder te moeten gaan. Zij is rul. van c deel, dat waar liet ontwerp, in zoover het uitbreiding van de j sterkte van den landstorm beoogt, neer komt op geleidelijke opheffing van de Over gangsbepaling der Landstormwet, het wen- schelijk moet hcoten de bevoegdheid daartoe thans ten volle te scheppen, opdat, mocht d9 noodzakelijkheid er toe dringen, de Re- veering zonder verwijl zal kunnen doorgaan met het voegen bij den landstorm en het in werkelijken dienst oproepen van oudere groepen vrijgestelden en vrijgeloten en zij mede zal kunnen beschikken over al dege nen die gediend hebben en die ten gevolge van bedoelde Overgangsbepaling thans nog buiten den landstormplicht vallen. Art. 1 Het artikel sluit zich, wat be treft de categorie .van personen die in den landstormplicht kunnen werden betrokken, geheel aan bij art. 2 der Landstormwet. In dat artikel wordt echter niet gesproken van hem die van den militiedienst is vrijgesteld op grond van te zijn eenige zoon, wat wel geen andere reden zal hebben dan deze, dat bij liet in het leven roepen van <3e Landstormwet de bedoeling voorzat den landstormplicht niet te leggen op vóór de invoering dier wet vrijgestelde militie- plichtigen Indien de toepassing van de thans ont worpen wet zich evenwel zou uitstrekken tot personen ingeschreven voor een vroegere lichting dan dis van 1903, dan zou er geen reden zijn om de eenige zoons van die toe passing uit to zonderen. Uit dien hoofde zijn zij uitdrukkelijk in het eerste lid ver meld. Het ligt is het voornemen om bijzondere bepalingen ter uitvoering van art. 16, eerste lid, 2o. der Landstormwet in het leven te roepen, ten einde de nog niet geoefende landstormmannen in de gelegenheid te stel len vóór hunne opkomst in werkelijken dienst een onderzoek omtrent hunne ge schiktheid te ondergaan. Art 3. Al worden de voor on gewapenden dienst bestemde landstormplicntigen in den dienst met de wapenen geoefend, dit zou hen niet van bestemming doen veranderen, indien niet tevens art. 4, tweede lid, der Landstormwet buiten werking wordt gesteld. Daarom wordt voorgesteld te bepalen, dat- liet daarin gelegen voorschrift tijdelijk zijne kracht verliest. De Minister van Oorlog, BOSBOOM. De Minister van Marine. J. J. RAMBONNET. De Minister van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, CORT VAN DER LINDEN Ons vHje Nederland. door Eiconora Mann. Wij allen, jonge mannen Van 't vrije Nederland, Wij hebben jonge harten En ook een kloek verstand. Jan Saliegeest verachten wij, Wij zijn van 't echte ras, Dat oudtijds in der volk'ren rij Gevreesd, g'eerbïedigd was. De oud© leus „Eendracht maakt macht" Siert steeds nog onze vaan, Z":s onze steun, z'is onze kracht, Als w'cens ten strijde gaan. Dan zingen wij, luider dan ooit, Den sabel in de hand. Zij zullen het niet hebben, nooit, Ons vrije Nederland. Heil U, o Koninginne, U Koninklijke Vrouw, U blijft ons hart beminnen, U blijft ons hart getrouw. De toestand in den reuzenstrijd. Lloyd George, de functionaris voor het nieuwe Engelsche ministerie van oorlogs munitie, heeftj eon veldtocht geopend door het land, een campagne van redevoeringen. Te Manchester begonnen voor een groote vergadering van fabriekseigenaren en leden Ue'r vakver sen igiugen, Trade-Unions, heeft, hij verder te Liverpool en in andere steden gesproken. En overal hamert hij op hetzelf de aambeeldde etrijd moet worden voort gezet met nog grooter kracht dan totnog toe. Optimistiscü is hij niet, hij spiegelt den volks niet voor, dat de oorlog ook zeifs reeds half gewonnen is. Nog grooter krachtein spanning moet het Engc-lsche volk zich ge troosten, wil het den machtigen vijand onder krijgen, wil het in 't einde zege pralen. Doch het kan dat niet alleen door zijn mannen, telkens weer nieuwe mannen, naar het front te sturen. Deze krijg is vooral een oorlog varn de techniek. Wij hebben er reeds meer dan eens op gewezen, dat het vooral de artillerie is, die m dezen reuzenstrijd de beslissing brengt. Welnu, Duitschland is totnogtoe in de techniek de sterkere geble ken, in zijn kanonnen, in zijn munitie was en is het de meerdere van de geallieerden. Als deze laatsten even zoo krachtige stroo men van bommen, granaten en kogels kon den doen neerregenen op de Duitschers en Oostenrijkers, zouden de Russen geen neder laag hebben geleden in Galicië, Lloyd George verbloemt die niet, zouden "de Duitschers in België en Noord-Frankrijk niet zoolang kunnen stand houden. Zie daar, waar deze minister heen wilEnge land moet meer oorlogsmiddelen leveren, alle fabrieken en werkplaatsen moeten ar beiden voor wapenen en munitiehet heele land moet een groot arsenaal worden. Dat wijst nog niet op den vrede, maar op den strijd tot het bitter einde. Het blijde woord „vrede" wordt niet meer geboord. Eenmaal, in een artikel van de „Nord- deutsche Aïlg. Zeitung", daarin wordt er op gewezen, dat in Duitsche arbeiders kringen geruchten gingen, als zou de Duit- scne regoering vredesvoorstellen van Enge land botweg hebben afgewezen. Het blad kan dit tegenspreken, er :s door de geallieer den nog geeuerlei neiging tot den vrede ge toond. Nu is het woord weer geheel ver klonken, en wie voor ettelijke dagen de hoop koesterde, dat Italië's optreden in de- rij der oorlogvoerenden een bespoediging der beslissing ten gevolge zou hebben, zal zich nu wel teleurgesteld gevoelen: de wa penfeiten aan de Oosbenrijksch-Italiaansche grens zijn van zoo weinig beteekenis, dat zij geenerlei wijziging brengen. Oostenrijk bepaalt zich blijkbaar tot het aannemen van een defensieve houding tegenover Italië, Duitschland beschouwt zich zelfs daarmee nog niet in den oorlog, beiden strijden zij met al hun kracht tegen Rusland, dat zij steeds gevoeliger slagen toebrengen. Prze- mysl is niet alleen ingenomen; de troepen der bondgenooten staan reeds tot op 50 K.M. van Lemberg. De Russen moeten te ruggeworpen worden uit Galicië. Zelfs de krijgsverrichtingen in Polen worden daar voor op d'en achtergrond gehouden en zijn van weinig belang. De Duitschers en Oostenrijkers zijn aan de winnende hand in het Oosten, in het Westen blijft de toestand ongeveer dezelf de. De geallieerden mogen er enkele kleine voordeelen behaald hebben, vooral bij Sou- chez, zij leggen geen beteekenis in de schaal. Eu zoo hebben de laatste weken ons wel geleerd, dat de Duitschers, wat men er ook van zegge, nog steeds onoverwinnelijk ecliijnen. Tegen Rusland zijn zij aan ae winnende hand, in he>t Westen hand haven zij addh, van Italië hebben de bondgenooten blijkbaar voorloopig wei nig te vreeoen. Hoe zal het wezen, als de Russen werkelijk zijn verslagen en de Duiteche legers van 't Oosten naar 'fc Westen kunnen worden gezonden en daar tegenover de Franschen en Engel- scheu komen Zoover is 't nog niet, we geven het toe, al ziet ook Lloyd George in, dat de Triple Entente al haar krachten moet inspannen. Engeland kan nog nieuw© legers sturen en Italië kan zich krachtiger laten gelden en Oostenrijk en Duitschland dwingen het grooter tegenstand te bieden, waarvoor troepen noodig zijn. De strijd aan de Dar- danellen kan een keer nemen, zal een keer nemen, beweerde de Engelsche minis ter Churchill, een keer, waarover dc we reld zich zal verbazen en waardoor alle ver liezen goed gemaakt zullen worden. Er zijn nog meer dingen mogelijk en Duitschland heelt nog volstrekt, ook in een verre toe komst, geen gewonnen spel. Maar wel wijst alles er op, dat de strijd heviger aan het woeden is dan ooit, en dat de vraag„hoe lang nog?" nu minder dan ooit kan wor den beantwoord. Amerika is er ook, zeggen sommigen, die vandaar de beslissing verwachten. Doch. men mag in Amerika zoo boos zijn als men wil over de torpedeering der „Lusitania" en nog zoo weinig gesticht over "fc antwoord van Duitsch land op de nota der Vereenigde Staten, wat zuiien deze doen? Den oor log verklaren? Maar daar hoeft Duitsch land zich niet veel van aan te trekken, want een' leger zendt Amerika toch niet naar Europa, en zijn oorlogschepen kunnen tegen Duitschland al even weinig uitrich ten als de veel groofcere vloot van Enge land. Amerika kan Duitschland dim betrek kelijk weinig schade berokkenen en het zal het daarom wel bij protest-note's laten blij ven en de zaak misschien sleepemde houden. nu Italië mede is gaan doen en ook nog an dere onaangename verwikkelingen kunnen worden verwacht, de Duitschere vinden, dat het tijd wordt om hun succes te kap:- taliseeren. De afgezant van graaf Bernstorff ia oen zekere Dr. Meyer-Gerhard, een ambtenaar aan het Duitecne ministerie van Koloniën, die eenige maanden in New-York heeft doorgebracht als „vertegenwoordiger van het Koode Kruis." ENGELAND. 8pionnen veroordeeld. LONDEN. Het rechtsgeding te Lon den tegen de van apionnage ver dachte Duitschers Muller en Hahn, ge voerd voor den opperrechter en twee andere rechters, werd Vrijdagmiddag gesloten. De jury heeft beiden schuldig verklaard. Muller werd tot den dood door den kogel veroordeeld, doch met recht op beroep on I het crimineel© gerechtshof. Hahn werd tot zeven jaar dwangarbeid veroordeeld. Luchtschepen boven de Engelsche kust. LONDEN. Het persbureau meldt dat vijandelijke luchtschepen een bezoek brachten boven de zuid-oost- en de oostkust van Engeland. Zij wierpen op verschillende plaatsen bommen, maar richtten weinig materieele schade aan. Er kwamen ook w nig persoonlijke ongelukken voor. BELGIË. Asquith bij Yperen. De heer Asquith heeft, zooals een cor respondent in het Britsche hoofdkwartier aan de Times" seint, na vier dagen ver blijf aate het front en na conferenties met generaal Joffre en generaal Foch, ook nog een blik willen slaan op Yperen. Hij liet zich via Steenvoorde en Poperiughe rijden naar een hoog punt, vrij gevaarlijk in deze dagen, waar hij de meest kritieke posities bij Yperen kon overzien. Rechts van hem lag ver in 't zuiden de hoogte van Notre- Dame de Lorette en links Dixmuiden en Duinkerken. Daartueschen lag het Engel sche fronfcgedeelte, waar het steeds zoo spande. De overblijfselen van Yperen, waarboven nog een dikke rook dwarrelde toen. par. Asquith op een heuvel stond, werd op dat oogenblik nog door de Duit schers beschoten. Men had 't gemunt op de Lakenhal en de ruïne der kerk. Heel veel schade is aan Yperen niet meer te be rokkenen, daar er niet veel meer overeind staat. Toch zag men er nog vele huizen branden. De toren van de Lakenhal staat nog, maar daarnaast is de voriv~ week een geweldig groot gat geslagen door een reus achtig projectiel. De correspondent die met Asquith de bouwvallige stad observeerde, schatte dat gat op 15 bij 20 voet. Menschen waren er niet meer te zien. Jankende honden die half dol geworden zijn volgens de soldaten, die gebeten wer den door die dieren, omzwerven Yperen. Mr. Asquith zag ook de projectielen j bareten boven Steenstraete en bij Wijt- schaete en Messines. Hij kon, doordat 't I een mooie, zeer heldere en zonnige dag was, j zeer goed de loopgraven onderscheiden en 1 stelde daarin bijzonder veel belang. Staf- i officieren wezen hem ook de plek aan, een vuilbruine streep iusschen het overige groene landschap, waar 'fc volgens de En- I gelsche soldaten voortdurend de verschrik- 1 kelijkste hel voor hen geweest is. Heb is de plek waar zij voor 'fc eerst, en dus onvoor- bereid, te vechten hadden tegen de ver- stikkingsgassen der Duitschers. DUSTSCKLAND, Duitschtend's vredesvoorwaarden? Graaf Bernstorff, de Duitsche gezant in de Ver. Staten, heeft zich uitgelaten over de vredesquaestie, en, afgezien er van, of de gezant officieel spreekt, is het wel merk waardig te zien, welke condities vcor den vrede men in Duitschland op het oog heeft. VolgeDS graaf Bernstorff en zdin vrien den, kan geen vrede tot stand komen, zon der „vrijheid van de zee", d.w.z. het recht van oorlogvoerenden om hunnen handel voort te zetten, akof de vijand geen vloot had. Als de geallieerden dat recht zouden erkennen, als zij Duitschland wat uitbrei ding van koloniaal bezit zouden geven en ais ze ook het herstel'van Polen vermoe delijk onder Pruisische suzereiniteifc goedkeurden dan zou Duitschland bereid zijn van België en 'fc gedeelte van Frankrijk, dat door zijne troepen is bezet, afstand te doen en de wereld veel noodelooze ellende te besparen, want het is volkomen duidelijk zeggen zij, dat Duitschland ncoit tot den Rijn kan worden teruggedreven. Dit zijn in ruwe omtrekken de Duitsche argumenten en afgezien van hunne betee kenis, in verband met het onderwerp in quest-ie, is het belangwekkend op te merken, dat zij samenvallen met den welgeslaagden aanval in het oosten en met wat den Ameri kanen een nederlaag van de geallieerden in sommige andere richtingen schijnt te zijn, evenals de vorige aanval van „vredes- praat" in September samenviel met de dichtste nadering van de Duitsche troepen tot Parijs. Het lijkte alsof op het oogenblik, FRANKRIJK. Van het Westelijk Oorlogstorrein. PARIJS. In de streek ten noorden van Atrecht hebben de Franschen op 5 Juni een belangrijke vordering gemaakt, in Ne,:- ville. Zij hebben thans twee derden van ce stad in hun bezit en hebben bovendien nog 450 M. gewonnen in het noordelijk gedeelte van het Labyrinth. In het centrum van deze versterking, waar de strijd nog voort duurt, hebben zij eenige geringere vorderin gen gemaakt. Op het ge heele front van den sector heb ben artillerie-gevechten plaa-ta, van welke die te Lorette, Neuville en in het Laby rinth. vooral buitengewoan hevig zijn. Op den 5den Juni en in den nacht van 5 op 6 Juni hebben de Duitschers een zeer krachtige poging gedaan, om de posities te heroveren, die zij in de laatste dagen ver loren hadden. De geheele sector van Ablain tot Neuville en speciaal de suikerraffina derij te Souchez werden bijna voortdurend beschoten. De Franeche artillerie beant woordde deze beschieting met kracht. De Duitschers deden vijf tegen aanval le:: op de.hellingen ten oosten van de kapel van Notre Dame de Lorette. Ook hadden voortdurend tegenaanvallen plaats op een punt tem oosten van den weg Aix-Xou lette- Souchez Het Duitsche offensief mislukte steeds, de Franschen handhaafden zich overal in hunne stellingen en brachten den vijand zware verliezen toe. De Franschen maakten zich meester van verschillende Duiteche loopgraven en namen daar ongeveer 30 r a gevangen. Een Taube boven Calais, CALAIS. Een Taube" vloog omstreeks 12 uur Zaterdagmiddag over Calais en wierp bommen op de stad. Eén persoon werd gedood; de materieele schade heeft weinig te be teekenen RUSLAND Van het Oostelijk Oorlogsterrein. BERLIJN.Het Duiteche zuiderleger staat op het oogenblik nog 50 K.M. van Lembere af. Met dit feit hebben de Russen reeds rekening gehouden en alle ambtenaren uit die plaats laten vertrekken, deels naar Brody, deels naar G.oczow. Voorts zouden er tal van Polen, Ukrainere en Joden zon- I der opgaaf van redenen gevangen genomen I en naar het binnenland van Rusland ge zonden zijn. Russische kooplieden, die zich te Lem- 1 berg zijn komen vestigen, verlaten deze stad reeds weder. Het gebied in Galicië, dat nog in Russische handen i3, bedraagt nog maar een vierde deel van het land. WEENEN. De troepen der bondgenoo ten kwamen Zaterdag ten oosten van Przem- ysl tfc dicht bij Mociska en maakten zich stormenderhand meester van Starzawa. In Russisch-Polen is do toestand onver anderd. De troepen, die uit het gebied van Stryj de Russen in oostelijke richting vervolgden, veroverden het bruggenhoofd Zoerawna aan den Dn jester en versloegen den. vijand weder ten noorden van K- 'usz. Aan de Proeth vro' "b verdes: gestreden. PETERSBURG. Rapport van den generalen staf: Bij Riga*) en Schawli is de toestand zon der belangrijke verandering. Op het Naref-front vuurde de vijande lijke artillerie in den morgen van 5 Juni hevig op den linker Pissa-oever. Eén onzer vliegers wierp met succes bom men op een sleep booten in den Weichsel; een bark zonk. MEN LETTE bij het koopen van onze KARNEMELKZEEP vooral op ons gedeponeerd Fabrieksmerk „HET ANKER" en weigere onvoorwaar- (lelijk alle andere soorten. Een geregel" gebruik dezer Zeep maakt de handei blank als sneeuw, het gelaat zacht r! fluweel. ALOM VERKRIJGBAAR. GEERS. DÖBBELMAHH. Zeepfabrikanten NIJMEGEN. bve

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 1