mT zondag 18 April 1915 Orgaan voor Leger en Vloot. Op „zaal 25". Oorlogsnieuws. Dobbelman's öPTSag 45.ÖÖÖ étféftlplaf-én. DE SOLDATENCOURANT ADRES DER REDACTIE EX ADMINISTRATIE PALEST RIX AST RA A T 10, AMSTERDAM. TLI.KFOO.X -1968. DIT BLAD VERSCHIJNT DRIEMAAL PER AVEEK. LOSSE NU.MM ERS VOOR MILITAIREN 1 CENT, VOOR XLET-MiLITAl- REN 3 CENT, ABONNEMENT 1.50 TER DRIE MAANDEN. Voor A'lverten?i"-n wend» men rich tot iiet Alg. Aivertentle-Bureau ROUMAAtCo, Heerengracht 22ö Amsterdam, tot d« Drukkerij .Jacob van Campen" N. Z. Voorburgwal 234-240 (Keixerr k 9) Amsterdam of tot onze Administratie, PalcBtrinastraat 10, Afnsterdam. Prijs der Advertentiën per regel SO cent. Bjj abonnement reductie awaar vergift, zoodat uien deze methode no";' zal toepassen aoüder de noodige maatregelen te nemen waardoor voorkomen wordt dat b. v. kinderen of huisdieren het vergif kunnen be reiken. Steeds zal de officier van gezondheid de leiding moeten hebben. Een andere manier om ratten te dooden It dcor een besmettelijke ziekte onder do dieren te laten uitbreken. Ratten hebben namelijk v.' gewoonte om htm zieke of doodc soortgenooton ten 6nelste op te eten. Lijden das enkele die ren aan een besmettelijke ziekte dan ontstaat daardoor spoedig een epidemie. Gewoonlijk tracht men onder d© ratten een soort typhusepidemie te doen ontstaan. Daar toe legt men op verschillende plaatsen brood neer, dat bevochtigd is met bouillon waarin millioenen en millioenen bacteriën van ratten- tybus gekweekt zijn. De ratten eten ervan, worden ziek. worden opgegeten door ander© ratten en brengen zoodoende de besmetting verder. Ook van deze methode is het bc-zwaar dat ze niet geheel ongevaarlijk is voor menschcn en voor andere dieren. Vooral kleine kinderen en kalvereu kunnen ziek worden indien zo de bacteriën naar Linnen krijgen. Ook hier is dus do grootste voorzorg noodig en de officier van gezondheid zal moeten beslisnm of deze me thode in bepaalde omstandigheden kan worden toegepast en hoe. In vredestijd wordt ze in kazernes dikwijls gevolgd, maar de verhoudin gen ten platten lande maken toezicht b.r. op kinderen natuurlijk veel moeilijker. t Ten slotte zal men steeds moeten trachten de nesten +e vinden en te vernietigen. MÈDÊDEEUNGÊN. Tangevclge van overplaatsingen, detaohcc- ringen en andere militairs oorzaken zijn som mige trocpenafdselingen van Soldaten- courant" verstoken. Wij doen een vriendelijk beroep cp ds gewaardeerde medewerking van Hecren Sergeanten-Majoor of van hen, die cr veor zorgen willen, cm voor die treeper.afdos- lingen »en pakket Soldatencourar.tsn bij ons aan te vragen. Na opgave van het vereisohte aanbal en dui delijk adres volgt regelmatige toezending. Bij een ucr gevecntjii :n i'oleu, bij do Njemen, -weid eeu Russische loopgraaf' genomen door 'de Duitschers, De laatsten bezetten die en richtten er zich in, on danks een hevige beschieting door ds Russische artillerie. Zij brachten er twee machinegeweren heen en stelden die op: de nacht ging vrij rustig voorbij. Maar tegen den morgen ging de Russische infanterie tot een tegenaanval over; met de bajonet op het geweer stormden de Russen op de loopgraven af, geen acht slaande op het moordend vuur der mitrailleurs en het gelukte hun de loopgraaf t9 hernemen, We zien hierboven Russen en Duitschers in handgemeen. borax cn insectenpoëtier. s JNaCnra pi am se men schoteltjes met borax, jnsectenpceder en sui ker bij de kachel, enz. 'ion slotte zullen wij nog een enkel woord zeg gen over weer een ander soort van ongedier te n.l. ratten en muizen. Vooral do ratten kun nen zeer hinderlijk zijn zij verstoven de nacht- i ust, bun beet kan soms gevaarlijk zijn, ter- wijl zij in tijden van een pestepidemie de ziek te verbreiden. De pest toch is een ziekte van knaagdierende vlooien die op zoo'n dier le ven brengen de pestbacillen dan weer op den menscb. De strijd tegen de pest zal dan ook voor een groot deel een strijd iegen co rat ten zijn. Maar al komt deze ziekto tegenwoordig in ons land niet voor, de last en het ge vaar. dat ratten opleveren is toch groot ge noeg om er maatregelen tegen to nemen. Muizen zijn door de aanwezigheid van een kat gewoonlijk spoedig rerdwei.cn, terwijl een iox-terrier dikwijls in staat is ratten to verja gen. Te velde zal men niet veel aan deze midde len hebben en zal men dus op een andere wij- zo trachten meuten de dieren te dooden. Op schepen, waar wegens het gevaar voor over brengen van pest het „ontratten" dikwijls noodig is, doet men dit gewoonlijk door vergif tige gassen als zwaveldampen. In boerderijen, schuren, lokalen enz., zal dit natuurlijk ook niet helpen, omdat de ratten bijtijds zouden ontvluchten. Onder zulke omstandigheden zal men zijn toevlucht moeten nemen tot vergiften. Ge woonlijk neemt rr.cn daarvoor phosphor. Iet meest gebruikelijke recept is GO dee'on rogge meel. GO c'uelon" keet water, GO deelen suiker en 1-5 doel phosphor. Hiervan wordt een pap je gemaakt en in kleine hoeveelheden op stuk jes brood of vleescli neergelegd Phosphor is ook voor menschen en voor andere dieren een ESPERANTO=Cü!?SUS. Na toezonding van 15 cent per postwissel of In postzegels zentlan wij acn militairen franco da exemplaren van „De Soldatoncourant" met tiert" v o I I e d I e n Esperantc-curtus van Profcsoro Blok toe. OezoïidSieidslser, door J. P. BIJL, officier van qezotidheid. XL. Ongedierte. VII. (Slot.) Zeer onaangename gasten zijn verder do kakkerlakken. Het best kan men ze dooden door een oplossing van groene zeep in watey met wat loog te gieten tusschen allo reten en openingen eh in hoeken en gaten en met die vloeistof de vloer, muur enz. te reinigen. Men bet'onke daarbij weer dat loog verf kan aan tasten. Gedurende do lenlo en den zomer moet dit iedere maand herhaald worden. Ook kan men de openingen en Teten be spuiten met een mengel van gelijke deelen DOOP J. EVERTS. 4 Een, half uur zat ze zoo. Toen riep liij haar opnieuw "bij zich. Hij lag bijna dwars in zijn verwoeld bed. ,,Waib ia er 1 Kun je niet in slaap komen"'' „Neen, Geef me nog een glaa water, Leent je. Ik heb zoo'n dorst." „Ne© jongen, heusch, ilc durf niet, 't Is zoo slecht voor je. Toe, wees nou verstan dig. Je wilt immers gauw beter zijn?" zei zo weer op dien moederlijken toon. „Je weet wel, dat ik t je van harte gun"' hernam ze: zijn teleurgesteld gezicht bemerkend, „maar werkelijk, 't is tot je eigen best-wil". Hij zuchtte, wreef zich met de hand over het voorheofd. ,,Heb je hoofdpijn? Wil ik een ijs-com- pres voor je klaarmaken?" stelde zij deelnemend voor. „Ja goed, doo dat dan maar" stemde 1) Overgenomen uit ..Literatuur, gekozen uit het werk an hodendaagsche schrijvers door dr. J. B. Schepers". Zoowel de uitgever, de heer C. A. J. van Dishoeck to Bussum, als do schrijver, do heer J. Everts, hebben ons ten zeerste verplicht met de toestemming deze mooie novello in de „Soldatencourant" over te nemen. Het verhaal komt voor in don zoor belangwekkenden bundel „Catastrofen" van J. Everts, verschenen bij boyengenoemdon •itgever» hij lusteloos toe. Toen za bij hem terugkwam met de compres, vond zij hem in een andere rich ting schuin in zijn bed liggen. „Je moet vooral rustig blijven liggen" zei ze. „Ik kan niet-. Dat kan ik niet" steunde hij. „O m'n hoofd!" „Ja maar, dat móet" drong zij met klem aan. ,,'t Is heel gevaarlijk voor je zoo te woelen". En plots in een an deren toon vervallend: „Toe, doe 't nu, Henri, voor mij? Zal je?..." „Ik zal 't pro bee ren" zuchtte hij. Zij had iutusschen de oompres op zijn voorhoofd gelegd, en bleef nog eeuiigen tijd bij hem om te zien, wat 't uitwerkte. Eindelijk, meunend dat hij sliep, keerde zij naar haar plaats bij de tafel terug. Langzamerhand was 't in haar tot kalm te gekomenen meer en meer drong nu het gevaarlijke van zijn toestand tot haar dcor, de zorg voor hem stilde het juichen van haar nieuw geluk, drukte haar tot ernstig nadeoken. Meer dan een uur lang bleef de stilte in de zaal onverstoord, alleen klonk het gekraak van Leoman's krant, en nu en dan een zware zucht uit een der kribben. Vredig suisde het gas alles fderudc rust. Doch opeens waa 't een schrik. De gor dijnen van No. 7 werden ruw wijd vaneen geschoven, en met verbijsterde trekken stond Henri rechtop in zijn bed, de beide armen wild gcsticuleerend om zich heen. Hij wankelde. Even nog, en hij zou peertiümelen. voorover.., in den reuzenstrijd. Er is in de laatste dagen opvallend weinig belangrijk nieuws van de oorlogsterreinen. Er is weer gevochten, aan het Westelijk en het Oostelijk front, maar 't schijnt, dat het niet van harte gaat. Wel gewaagt een Fransch bericht van een groot succes bij Atrecht, waar de geheele hoogte ten zni loosten van Notre Dame de Lorette genomen is, maar wat moet men denben als men daarbij ver meld ziet, dat er 160 Duitschers krijgs gevangen zijn gemaakt? Dat dit feit der vermelding waard geacht werd, bewijst, hoe men in dezen oorlog met zeer kleine voordeelen rekening houdt. Want wat beteekenen een paar honderd man tegenover de millioenen, die in het veld staan? Laten we hier dadelijk bijvoe gen, dat de tegen-aanvallen der Duitschers yaj} ««/}«»--- waren. We krijgen wel den indruk, aat m ..-„o-, sedert een paar dagen de strijd een weinig is verslaptde groote aanvallende beweging der verbondenen (Franschen en Engelschen) schijnt mislukt en nu wacht men van weers kanten af. Hier en daar zijn de Duitschers iets teruggeweken aan het Westerfront, maar hun linies zijn niet doorbroken en over 't geheel hebben zij de, ongetwijfeld ernstig bedoelde, aanvallen van den vijand weerstaan. Dit zal gegaan zijn ten koste van groote verliezen aan beide kanten, maar het feit bestaat desniettemin, dat de toestand ongewijzigd is gebleven, ondanks de gedeel telijke successen der geallieerden. In het Oosten is de zaak niet anders. In de Karpathen is eveneens niet de minste voortgang. Dat schijnt ten deele aan het weer te liggenwij lezen weer van sneeuwjachten in Galicië, die een geregelde en krachtige oorlogvoering vrijwel onmogelijk maken. Of het daaraan alleen ligt, is natuurlijk niet uit te maken, maar de Russen gaan weinig of niet vooruit de laatste dagen. Zooals de aanvallende be weging der Franschen in den Elzas mislukt schijnt, lijkt het er ook op, alsof de Russen er niet in zullen slagen door te dringen in Hongarije. Totnogtoe houden do Oostenrij kers en Duitschers hen althans met kracht tegen in de verschillende passen in de Karpathen. Zoo kan het belangrijkst nieuws der laat ste dagen genoemd worden een paar lucht- raids in vijandelijk land. Een Duitsche Zeppelin heeft zich weer naar de Engelsche kust begeven en in den omtrek van New Castle aan de Tyne bommen laten vallen. Voor Meb een gil was zuster Horze overeind crevlcgen, op hem toe; en het volgend ©ogenblik ving zij hem op in haar wijd- gespreids armen. Zij kreunde onder den smak, en een moment was 't of zij te zamen neerzijgen zcuden. Echter zij her stelde zich, en met al haar krachten beur de zij hem weer in bed. Leemans snelde toe „Kan ik soms helpen, zuster?" „Nee nee, dankje. Laat maar. 't Is al klaar" hijgde ze. De knecht ging weer zitten. Henri! Henri!" stamelde zij. bui ten adem. „Wat- is er? Wat heb je?" Hij antwoordde niet. Hijgend uog van inspanning lag hij plat reeht-uit gestrekt, wezenloos staarden zijn cnnatuurlijk-groote oogen naar alle kanton en voortdurend be wegen zich beverig-tastend zijn spookaeh- tig-Jange armen en magere handen. „Heiri, jongen, wat heb je toch?" drong zij angstig. „Heb je gedroomd?" „Ik... ik wil weg'... Ik wil naar huis!" zei hij met trillende lippen, en maakte weer een beweging om op te staan. Ze begreep, dat hij ijlde. Met bei haar handen duwde zo hem cp het kussen terug. Ze had al haar kracht noodig hem te be dwingen, zoo worstelde hij tegen. „Laat me los! Lk wil weg!" kreunde Lij, de tanden op elkaar geklemd Doch toen hij zich machteloos voelde ouder haar stevigen druk, gaf l'ij alle pogen op- Zijn beangst gezicht kreeg een jammerlijke uitdrukking. „Ik wil weg!" gilde hij opeens. zoover de berichten tot nog toe luiden, met wei nig succes: er is wel materieele schade aange richt, het eerste telegram sprak van do vernieling van een rijwiel! maar persoon lijke ongelukken schijnen niet voorgekomen. Welke beteekenis men hecht aan dergelijke sporadische aanvallen uit de lucht, die aan enkele menschen misschien 't leven kosten, maar den vijand als zoodanig niet heel veel kwaad doen, is niet in te zien. Verder hoo- ren wij van een aanval van Duitsche vliegers op Nancy, van Fransche boven het Schwarz- wald, natuurlijk steeds begeleid door het werpen van bommen. Ook zonden Fransche vliegers bommen geworpen hebben op het hoofdkwartier van den Duitschen keizer te Mézières en Charleville in het bezette ge bied in Noord-Frankrijk. Volgens een bericht nit St. Petersburg, maar dat uit Duitsche bron komt, zou het gebrek aan kolen in Rusland nijpend worden. 0. a. kan de gasfabriek te Reval geen gas meer leveren. :t Is de „Nowoje Wremja"', die dat vertelt, terwijl een ander blad klaagliederen aanheft over den oogst van dit jaar, die ver beneden her gemid delde zou zijn. Ook zou de Russische minis ter van financiën weer vijf millioen roebel aan schatkistbiljetten hebben uitgegeven, die niet gedekt zijn door goud. Deze be richten dienen natuurlijk om te doen uit komen, hoe het in Rusland begint te nijpen. Het is echter de vraag, of ze volkomen juist zijn. BELGIË. Berichten uit Belgis. De ongeveer honderd Belgische gevangenen, door do Duiischers bij Drie Grachten gemaakt, kwamen Zaterdagavond to 6 uur to Brugge aan, meldt een correspondent der „Telegr.". Zo werden door do stad geleid. Bijna allen, earabiniers en voetvolk, behoorden tot do laat st© lichting, dio van 191-J. Sommigen zagen er bedrukt uit. anderen keken daan:*ntegen opgewekt naar de burgers, dio juist talrijk op straat- waren en wier aan tal snel vermeerderde. Het volk gaf aan do gevangenen 6igaren, tabak en zelfs geld en begroet:© de soldaten hartelijk. Er werd ge juicht„Leve België!" waarvoor drie burgers weiden gevangen genomen. De stad zou hier voor zelfs beboet zijn. Zondag vielen te Brugge bommen bij Schoeps- daele, nabij het kanaal. Maandag verscheen weer een aviateur, dio 2 bommen wierp nabij Assebroek, waar een ammunitiedepót ver moed werd. De aëroplanen werden heftig be schoten. Die van Zondag vloog buitengewoon laag en granaatscherven vielen op veel plaat geen schade aanrichtten. Wr'r"'vn Volgens een bericht uit Kortrijk werd er weer hardnekkig bij Yperen gestreden. dit maal nabij don Kcmmelberg en in 't Got- ïchalkbosch van Wytschato. Veel gewonden i twamen via Meorrn en Gheluwe naar Kort- I tijk. Maar van verandering in de frontlinie is I geen sprake. De weerstand der verbondenen s even geweldig als de aanvallen der Duit- ichers. Tal van eenvoudige soldaten spreken tier wel eens over de sterke forten van Zon- lebeko en Poelcapelle i>n meenen werkelijk d3t #r daar vestingen liggen. Die ganscho strook om Yperen is voor ge- nïmen tijd onl>e woon baar. zoo men besraette- Ijke ziekten weren wil. Men schat de begra- vn lijken, alleen op het grondgebied Gheluw- (elt en Zillebeke op 2-5.000! Daar immers werk- a niet alleen moorddadig du artillerie, maar ndden ook in 't boseh van AVytschato-Beee- ar© en bij vSt. Eloi do gruwelijkste bajonetaan- ■allen plaats. Geruchten van vluchtelingen, die de omge- ring van Kortrijk zouden verlaten, liepen sterk loor Vlaanderen, maar zij'n overdreven. Kort- ijk is nog voldoende van levensmiddelen voor- ien. De toestand is hier bepaald gunstig te oemen bij dio van Tourcoing, Roubaix, Rijs- el. steden ii Noord-Frankrijk, welke betrek- olijk dichtbij liggen, maar door strenge pas- oortbepalingen, als van Vlaanderen afge- ctuiden zijn. Er is daar veel ontbering en go- rek zelfs. De ondersteuning wordt er steeds joeilijker en de Duitschers hebben al tal van urgergezinnen (maar geen weerbare mannen) ia Dnifscliland un Zwitserland naar 't onbe- ?tte Frankrijk gestuurd. T© Kortrijk ligt het werk nog altijd stil. De tad is kalm. Veel militairen 6teeds. evenals te leenen. Dank aan burgemeester Ruinaert, de -hepenen en andere flink© burgers, geschiedt ondersteuningswerk op uitmuntende wijze. .Waarom hou je me vast? Ik wil naar uïs!" „Naar huis? Wou je nu naar huis?" - zei ze nadrukkelijk en zachtzinnig; en .eb den tact-, dien zij zich door de jaren ad weten eigen te maken, vervolgde zij Weefc je wel, hoe laat 't is?... 't Is mid- en in den nacht Je kan nu toch niet iet naar huis?" „Ik zit opgesloten! Ik wil emit! Laat L6..." Hij deed opnieuw een poging zich >s te rukken. 4 „Je zit niet opgesloten" begon ze .ertuigend en wilde nog meer zeggen, 'aai-; „Jawel! Jawel!" gilde hij. „Ze il me kwaad doen. Ik weet wel waarom heb zc..." „Hoor eens, Henri" ouderbrak zij rin ernstig, en er was iets van verwijt haar stem. „Ik zal je geen kwaad >en. Dat weet je toch ook wel. hè?... aar wil je nu even naar me luisteren?" „Ja" zei lnj kinderlijk. „Nou dan" haar stem was weer ©liter geworden, maar zij sprak togk met wlruk „dan zal ik je eens wat ver- llen. Maar je moet goed luisteren, dat r- gced weet:... je bent hier in het 'konhuis, en je bent heel, hedl erg ziek. u wij zullen je beter maken. Je -wil ïmers graag weer gauw beter zijn?" ..Ja ja" begon hij op huilderigen du. „Maar..." „Nou, dan moet j© beginnen met te «en, wat ik je zeg, en stil blijven liggen, ders wor' je nog veel erger". j,,Ja maar daar, daar!" wees hij aBg- Zal België ontruimd worden? De Romeinsche correspondent van „De Tijd" seint: Er heeft tu.*chen de Duitsche en Belgi sche attache's alhier eon officieus onder houd plaats gohad, waarin van Duitsche zijde do vraag werd gesteld, of België, bij een eventueele ontruiming door do Duit schers, zich voor den verderen duur van den oorlog neutraal zou houden? Heb ant woord van Belgische zijde is niet bekend. En uit Havro wordt aan hetzelfde blad bericht: Minister de Broquevill© en andere leden van de Regeering hebben zich met spoed naar het front begeven, om een kabinets raad te houden onder voorzitterschap van koning Albert. Men meent, dat deze kabi netsraad in verband staat met een belang rijke quaestie in zake do internat-onale verwikkelingen. DUITSCKLAND. Een Interview met Ballln. T.OXDEX. De te Now-York ver- cckijnendc „World" publiceert een in terview, dat de correspondent van het blad had met Ballin, directeur van de Ham burg-Amerika-lijn, onmiddellijk na diens terugkeer van het front, waar Hij een lang durige audiëntie had gehad bij den Keizer, die hem had gemachtigd des Keizers inzich ten mede te deelen ter informatie van het Amerikaansche volk. Ballin verklaarde, dat de Keizer nooit den oorlog had gewild. Op de vraag van den correspondent wien de Keiz»r dan daarvoor aansprakelijk stelde, gaf Ballin een antwoord, dat feitelijk een bekentenis was, dat Duitechland niet tot den oorlog zou zijn overgegaan, als het ge weten had. dat Engeland er deel aan zou nemen. „Wij allen gevoelen, dat deze oorlog door Engeland veroorzaakt is, wij gelooven eerlijk, dat Grey den oorlog had kunnen voorkomen, indien hij bij het begin had verklaard„.Engeland begint geen oorlog wegens interne quaesties tusschen Servië en Oostenrijk." Dan zouden Rusland en Frank rijk. wel een middel -»bben gevonden voor een compromis met Oostenrijk. „Wanneer Engeland anderzijds gezegd had, dat hit den oorlog wilde, dan zou Oosten rijk vermoedelijk ter wille van Dul'-schland zich wel bereidwilliger tot een vergelijk heb ben betoond. Daar Grey ons echter in het onzekere liet. omtrent z.jn houding en door het te doen voorkomen, dat hij niet ver plicht was mede te doen aan den oorlog, De „Times" te Londen zegt in een artikel over dit interview: „Uit liet gesprek blijkt een merkwaardige wijziging van de meening van den Keiler en van Ballin. Wij ontvingen op 2 Augustus een brief van Ballin, waarin hij, evenals thans sprekende I in naam des Keizers, schreef, dat alles was afgestuit op de houding van Rusland, dat, terwijl de onderhandelingen goede kans op slagen hadden, zijn strijdmacht mobiliseer de. „Rusland alleen", zoo werd toen ge zegd, „beeft Europa den oorlog opgedron gen: op Rusland drukt de geheele verant woordelijkheid." De „Times" zegt- erder „Wij laten het aan Ballin en zijn keizerlijken vriend over om hun verklaring van 2 Augustus in over eenstemming te brengen met de huidiee." Om aan te toonen, dat de interviews van Ballin als gezaghebbend worden beschouwd, vermeldt de „Times", dat- het op 3 April toovallig een telegram uit Berlijn, geadres seerd aan den vertegenwoordiger Van het bureau-W o Iff te Londen, in handen kreeg, waarin stond: De „Times" publi ceert een verklaring van Ballin over den toestand. Sein ons dit woordelijk, (get. Bureau-Wolff.) De „Times" publiceerde den brief van Ballin echter eerst op 12 Augustus en achtte Let toen niet noodig den naam van den schrijver te vermeiden. Een interview met Hindenburg. BERLIJN. De oorlogscorrespondent van het „Giomale d'ltalia", Caba- sino Banda, had een onderhoud met veldmaarschalk Hindenburg. Dezo ver telde van zijn vertrek van Hannover naa: het legcr^ en van de volgende gebeurteni: sen. 's Nachte kwam generaal Ludendor: (de chef van den staf van het oorstor leger, die Hindenburg afhaalde) aan en wij rei: den naar Marienburg waar we den voider den dag 's middags aankwamen en dadeüj' aan den arbeid gingen. 23 Aug. was de da_ van Tannenborg en de vernietiging van het Narcf-leger. Twee en negentig duizend gc vangonen werden gemaakt. 80.000 Russen werden gedood of verdronken in de Masoe- rische meren; 536 kanonnen buit gemaakt Daar werden op een gebied dat vier maal zoo groot is als het gevechtsterrein van Sedan, do Russen op de eenvoudigste wiize die de oorlogskunst aangeeft, als bij een theoretischo oefening omsingeld. Zij had den in het centrum een uitstekende stolling, waarin zc zich ook goed verschanst hadden, maar zij zaten daar dan ook midden in Precies te twaalf uur 's middags kreeg ik van een onzer vliegers, ik bevond mij met den staf bij een der opereerende legercorp sen, bericht dat de omsingeling voltooid was en toen gaf ik bevel tot algemeeno actie. Naar aanleiding van de verwoesting van Oo3t-Pruisen merkte Hindenburg op: ik ben niet gauw getroffen en ik meen dat een oorlog zonder genade nog altijd de meest barmhartige is, daar hij het snelst tot den vrede leidt. De humaanste oorlog is dio welke het kortste duurt. Niettemin vind ik dat wat de Russen deden erger is dan do treurigste voorstolling, dio men er zich van maakt. Wat te Memei geschiedde is slechts zuivere rooverij. Zonder eenig militair doel werd onheil gebracht over deze streek. ïn- tusschen zulke strooptochten zijn onvermij delijk. Ik kan toch niet al mijn troepen langs de grens plaatsen gelijk een sanitair cordon. Het beste middel om de veiligheid van het land aan de grens te verzekeren is Dog altijd dit: de Russen definitief te ver slaan. Een vijandelijk vlieger boven Fr&iburg. FREIBURG-. Donderdagmiddag vloog wederom een vijandelijke vlieger boven de stad en wierp vijf bommen. Twee daarvan richtten geen schade aan, door de drie an dere echter werden twee mannen, vier kin deren benevens ten paard gedood. Verder werden twee mannen en acht kinderen zwaar en een aantal schoolkinderen licht gokwets\ Eén bom sloeg door het dak van een huis. FRANKRIJK. Van het Westelijk Oorlogsterrein. FARIJS. Wij hebben een schitterend sucoes behaald ten noorden van Atrecht, ■waardoor dat van de vorige maand vol komen wordt. De geheele hoogte ben zuid oosten van Notre Dame de Lorette ia n.l. n et de bajonet genomen. Honderdzestjg krijgsgevangenen, waaronder een aantal officieren, drie loopgraven-mortieren en twee mitrailleuses riolen in onze handen. Drie tegenaanvallen der Duitschers te Les Epnrges, in Argonne. Woensdagavond ondernomen met het doel het naar het oos ten uitspringend gedeelte van de verster king te heroveren, werden met zware ver liezen afgeslagen. Bij wijze van repreesaile wegens den aan val van een Zeppelin op Nancy, wierpen onze aeroplanes vijf bommen op de keizer lijke hoofdkwartieren te Mézières en Char leville Vijftien aeroplanes hebben Oostende ge bombardeerd. stig in de ruimte naar zijn hersenschim men. „Daar is niks. Heusch niet. Kijk maar fed. Dit is je bed, en dat zijn je gordij- n... Hier, voel maar". Ze liet hem 't aanraken, doch 't drong niet tot hem door. Rusteloos bleven zijn oogen rondwaren, akelig wijd-opengespalkt in doods-angst „Wacht, ik zal hier bij je komen zitten. Is dat dan goed? Dan kan d'r niemand bij je komen". Zij schoof een stoel bij. „Zie zoo" zei ze gezellig. „Je bent toch van mij niet bang? Is 't wel?" „Nee" -zei hij, wat kalmer, droome- rig. „Ben jij Anna?" Ze wist dat hij va een oude meid sprak, van wie hij vroeger veel gehouden had, en ze liet hem in dien waan ,Ja, ik ben Anna. Maar doe dan ook r.ou die groote oogen dicht, dan ga je gauw slapen'. 't Had er veel van of 't nu gelukken zou hïj blief doodst-i! liggen met. ge sloten oogen, en zijn adem ging regelma tiger en wat langzamer. Doch opeens brak hij in een luid, wanhopig weenc-n uit. „Wat is er nu weer? Stil nou. Stil rou". trachtte zij hem te sussen. „'t Is negen uur Ik moet naar kautcor" jammerde hij. „Nee, nee. Wees nou verriaadig Je hoeft niet naar kantoor. Je moet eerst beter worden". Doch hij was niet tot bedaren te bren gen. Akelig hol klonk zijn triest geween door de stille ruimte. Zij waa teneinde j Karnemelkzeep met het Anke. In Jt gebruik de voordeeligst© Toilctzeo Alom verkrijgbaar. Men lette echter vooral op het gedepone- Fabrieksmerk „HEI ANKER". raad. Andere patiënten werden er wakke: van; er klonk gemompel, en hier en daa. keek een hoofd nieuwsgierig tu=echen dc- gordijnen uit. „Hier, wil je eens drinken?" Ze hield hem de melk voor. Hij dronk gulzig, zijn snikken smorend in het glas,... tot hij proefde, toen weerde hij 't van zieb af, en bijna tegelijkertijd kwam al de melk in een groot egolf terug, drenkend zijn dekens. Hij moest geheel verschoond en verbed worden. Zij riep Leemans, om haar te helpen. „Tjonge, tjonge" zei de knecht ondei het bedrijf meewarig, toen hij den patient uitgeput, naar adem hijgend liggen zag. „Ik weet 't niet, maar ik heb zoo'n idee, dat deze 't niet lang meer maken zal". „Heip me nou maar" snauwde ze. „En klets niet". Hierna scheen Henri een weinig gekal meerd. Hij sliep in. Zuster Horze ver ademde. Zij was naast zijn bed blijven zitten, het hoofd tusschen de handen, de ellebogen op de knieën gesteund. Langen tijd bleef zc zoo onbewegelijk, strak tu rend voor zich neer. De éene gedachte verdrong wild de andere, zij kon ze niet ordenen. Zij trachtte zich voor te stellen, hce 'fc zij-i zou als hij sterven ging. DocL zij kon niet. O nee, dat zou te verschrik kelijk zijn! Een verlamming kwam ovei haar bij de gedachte alleen... en de toe komst scheen dan een oneindige moedeloos heid, waayin alle leven verstikken zou. C8lot volgt.)

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 1