no. woensdag 14 April 1915 Orgaan voor Leger en Vloot. .zaal 25". Oorlogsnieuws. "PW Onder redactie van D. MANASSEN. De „Oorlogskas". Dobbelman's Ons Oorlogsdagboek. Oplaag 45,000 exemplaren. SOLDATENCOURflNT Voor Advertentien wend- men zich tot het Alg. Advertentie-Bure*n BfOUMA&Co, Heeren^ra' :it LiJ'i Amsterdam, tot de Drukkerij .Jacob Tan Campen" N. Z. Voorburgwal 234-24cT< Keizerrijk Amst?rdan> of tot onze Administratie. Palestrinaatraat 10, Amsterdam. Pry* d-r Advertentie per regel 30 cent. Bij abonnement redactie "We zien hier een Engelsch hoofdofficier op het slagveld iin Galicië. tinge- land heeft ul. een militaire missie naar Ilusland gezonden en aan 't hoofd daarvan staat sir Arthur Paget. Hij werd door den Russischen Tsaar ontvangen en bracht daarop bezoeken aan verschillende strijdterreinen. Zoo zien we hem hier in Galicië, waar hij de krijgsverrichtingen der Russen, in gezelschap van eenige Russische offi cieren, gadesloeg, 'f. Had weinig gescheeld, of sir Arthur Paget was hier getroffen door een Duitsche granaat. Toen deze op eenigen afstand ontplofte, zei do kalme En- gelschmau: „Hun granaten ontploffen goed"! MEDEDEEL! NGEN. Tengevolge van overplaatsingen, detaohee- ringen on andere militaire oorzaken zijn som mige troepenafdeolingen van „De Soldaten- courant" verstoken. Wij doen ec-n vriendelijk beroep op da gewaardeerde medewerking van Heercn Sergeanten-Majoor of van hen, die or voor zorgen willen, om voor die troepenafdeo lingen =en pakket Soldatencouranten bij ons aan ie «ragen. Na opgavo van het vcreischt9 aantal en dui delijk adres volgt regelmatige toezending. ESPERANTO-CURSUS. Na toezending van 15 cent per postwissel of in postzegels zer.den wij aan militairen franco do exemplaren van ,,0e SoUlatencourant" met den v o 1 I e d i g e n Esperanto-oursus van Profesoro Blok toe. Geen audsentie. Blijkens bericht in de „Staatscourant wordt Donderdag a.s. door den Minister van Oorlog geen audiëntie verleend. Zooals indertijds reeds kortelijks in ons blad werd medegedeeld, is te Amsterdam opgericht do Onderlinge Waarborgmaat schappij „De OorlogskasWij ichteu thans den tijd gekomen in het belang van onze lezers nog ecna op deze zaak terug te komen, en er de volle aandacht voor te vragen. Immers, deze instelling is gcene finan- cieele ondernemingzij bedoelt geen winst bejag, doch enkel het behartigen van het belang der Nederlandsche militairen. Juist voor dezen, die ongetwijfeld de grootste kans van overlijden hebben in dezen onrust vollen tijd, was liet onmogelijk zich afdoend tegen dit risico door eeue verzekering te dekken. Met de bedoeling daarin tegemoet te ko men, is bovengenoemde onderlinge Maat schappij opgericht-, ten einde zóó mogelijk te maken, wat de Levensverzekering-Maat schappijen niet kunnen noch mogen bieden, willen zij de andere verzekerden niet bena- deelen. Alleen de werkelijke onkosten °P geraamd worden in mindering gebracht. Was verzekering tot dusver voor velen der militairen een ijdelo klank, nu is zij dat niet meer. Voor ieder militair is zij mogelijk. Men stelle zich daarbij de vraag „met welk bedrag zijn mijne nabestaauden ^cbaat, indien ik door den oorlog zou ko men te overlijden?" Meent men, dat de Maatschappij het 25-voud der stortingen zal kunnen uitkeeren ingeval de oorlog uit breekt, zoo moet men trachten '1 van het zelf bepaalde bedrag te storten. Denkt men, dat zijne nabestaanden bijv. met f 1000 zouden zijn gebaat, dan moet men dus 33 Doop J. EVERTS. Een oogenblik was 't, als zou zij zich door redeneering tot kalmte brengen. Mis schien immers stond zij zich daar nu maar op te winden voor niets, en had de patient in No. 7 niets met nenri gemeen dan zijn naam... en misschien die niet eens. Ze koek 't even na op de lijst-...; maar ja, die was toch dezelfde: óok „Feitman", met ééne n. Maar bovendien... hoevelen van dien haam konden er niet rondloopen in een grooto stad als Rotterdam. En boe zou Henri hij nu juist aan typhus komen... Die patient in No. 7 was mis schien wel een wildvreemde matroos of c-shipperskuecbt van een of andere Rijn aak..., een Duitscher, die zij nog nooit- ge zien had. Eu zij spoorde zichzelf aan, zich opeens uit alle onzekerheid te helpen, en te gaan zien. Doch dan opeens stond voor haar ver vaarlijk en onvermijdelijk bijna de moge lijkheid, dat zij, het bedgordijn open slaande, plots van aangezicht tot aangezicht voor Henri zou staan. Dit denkbeeld ver lamde haar, cn in haar angst verwierp zij alle gedachten aan een zeer waarschijnlijke vergissing. En toch was zulk een ont moeting op den duur niet te ontgaan met hot toünperatuur-opnemen en te-drinken- 1) Ovorgenomon uit „Literatuur, gekozen uit liet work van hodendaagsche schrijvers door dr. ,1. 15. Schepers". Zoowel do uitgever, do heer O. A. J. van Dishoock to Bussum, als do schrijver, do heer J. Evers, hebben ons ten zeerste verplicht mot do toestemming dezo mooie novelle in do „Soldatencourant" over te 1 nemen. trachten f 40 te storten, in eens of bij ge deelten. Acht men het waarschijnli jker, dat de Maatschappij het 20-voud zal kunnen uitkeeren, men betale 50 of 5 cn be reikt zijn doel. De grooto voordeelen voor de militairen zijn dat zij zelf hunne stortingen bepa lendat heizelfde doel met lager premie heler bereikt kan worden dan bij Maat schappijen van Levensverzekeringdat zij minstens 85 der stortingen terug ont vangen, indien de oorlog uitblijft dat zij het risico van huil overlijden inderdaad naar vermogen kunnen dekken dat ook na het openen der vijandelijkheden nog stor tingen kunnen worden gedaan. Met belangstelling naar den gang var. za ken bij „Do Oorlogskas" informeerende, deelde de directie ons met groote openhar tigheid alles mede. Aanvankelijk", zoo senrijft zij ons o. m., „kwamen de stortin gen zeer langzaam binnenden iaatsten tijd is er echter eene flinke verbetering ge komen. Hebben wij in onzen prospectus een gemiddelde storting van 10 gulden aange nomen, tot dusver is liet gemiddelde be duidend -hoogcr geweest, en bedraagt dit momenteel ruim 80 gulden per storting. Voornamelijk is dit te danken aan het feit, dat verscheidene flinke stortingen werden gedaan tot bodragen van 100, 2ü0, 300, 400 en 600 gulden, terwijl eenigo nog hoogere stortingen in bewerking zijn. Hoofdvoor waarde voor het welslagen onzer onderne ming is, dat voldoende talrijk wordt deel genomen, bijv. door ongeveer 10.000 mili tairen; dan mag het risico afdoende ver deeld worden geacht om onze veronderstel lingen werkelijkheid te zien worden. Ten eindo dit nog meer in de hand te werken, stellen wij de gelegenheid open ook zelfs na het openen der vijandelijkheden toe te treden of de stortingen te verhoo- gen. Ten einde inderdaad in een groot maatschappelijk belang te voorzien, is het echter gewenscht dat door de. gewone, mili tairen drukker wordt deelgenomen dan tot dusver heb geval is. Van velen hunner vernamen wij, dat zij ons werken waardeeren, doch met het doen hunner stortingen liever nog wachten, iu de hoop natuunijk, dat de oorlog voor ons land zal uitblijven. Maar daardoor ontgaat juist hun de gelegenheid om door het doen van vroegtijdige stortingen, die dubbel tel len bij bet berekenen der uitkeeringen, zoo •oordeolig mogelijk deel te nemen. Wanneer ieder, die daartoe bij machte is zijne stor ting doet, Iaat het zich aanzien, dat de on kosten met minder dan 15 zullen worden gedekt, welk percentage daalt naarmate drukker wordt deelgenomen, omdat alleen de werkelijke onkosten worden ingehouden. Onze mannen zouden dan ook financieel op het ergste zijn voorbereid, terwijl anders hunne goede voornemens wel eens onuit- oerbaar zouden kunnen blijken op het oogenblik dat het gevaar intreedt. Blijft de oorlog uit wat zeer zeker het meest go- wenschte is dan zijn zij heel dien tijd van spanning voor een betrekkelijk luttel bedrag tegen het meest groote risico dat denkbaar is, gedekt geweest, terwijl zij bijna hunne geheele storting als gespaard bedrag terug ontvangen Wij hebben bier en daar dezo mededee- lingen onderstreept en spreken de hoop uit, dab het voor het welslagen noodip geachte aantal van 10.000 deelnemers spoedig be reikt zal worden. Zonder oorlog een dek king van heb risico, die ten hoogste 15 van heb gestort bedrag kost. En met oorlog een mooie verzekering van de nabestaanden van hen, die vielen, waarvoor de gelukkige overlevenden onder de verzekerden, dan graag liün bijdragen over zullen bobben. Naast welbegrepen eigenbelang, moet een mooie opvatting van solidariteit het aantal deelnemers in „De Oorlogskas" sterk uit breiden ook onder hen, die zich reeds geldelijk gedekt weten. Met overtuiging wekken wij tot algemeene deelneming op. De directie der ..Oorlogskas", Admiraal de Ruyterweg 29, Amsterdam, geeft na tuurlijk gaarne alle gewensebto inlich tingen. geven, dat op gezette tijden gebeuren moest. Haar hart kromp 6amen bij de gedachte, hoe 't den eersten keer gaan zou... Was alle gevoel voor hem dau nog niet dood na die vier lange jaren... Voor hèra, die haar zoo hondsch behandeld hadVoor de zooveelste maal gaf zij zich volkomen reken schap van zijn min gedrag, en onderzocht dan nauwkeurig zichzelf, hoe dit op haar reageerde... Doch zij kon hem niet haten, nee, noehaat was er toch niet in haar. Telkens weer zag zij z'n gezicht voor zich, en stille verteederingon gingen tot hem uit... zij verweet zich. dat zij geen karakter had, dab zij zich nog door hem zou laten trap pen. Zij spaarde zich geen pijnen van zelf verwijt: alles om haar gemoed te verharden, en zich tegen hem op te zetten. Want 't moest dood, dood in haar! Giug zij zich dan willens en wetens nog meer ellende be zorgen?... Dat wist zij immers, dat wist zij immers heel zekerzij kende hem tocb. Maar dat gevoel, daar had het verstand geen macht over. 't Was er, en geen rede neering, die 't uit haar verdrijven zou... Een stem riep haar tot de werkelijkheid terug „Zuster, zal ik m'n gang maar gaan?" 't Was de bejaarde zaal-knecht, die mede de wacht zou doen, en reeds eenigen tijd ge leden binnen gekomen was. een zwaren, ge- emailleerden ketel met zich torsend. „Ja Leemans, dat is goed. Je weet wie er pap hebben mag?" „Jawel zuster: notumer drie, negen en elf." Zij zuchtte, en sloeg het cahier dicht, en cenige thermometers van de tafel nemend, begon zo haar arbeid, torloops hier en daar met de patiënten een praatje makend. De toestand in Den reuzenstrijd. weer moord- Wicht ontvangen, mee to deelen, welke litair geleide, alleen rekenend op den chauf- voorwsarden Duitschland stelde. We geven i zeur en op het geluk over het oorlogsterrein. t!:e elders in dit nummer weer. Maar het Hij moet natuurlijk oppassen voor do kogels eigenaardige ia, dat het Londensehe blad 1 en daardoor duurt het dikwijls dagen en oio voor vaarden zonder commentaar geeft, nachten, voor hij gekomen is ter plaatse, dat er nu geen sprako meer ia van ver nietiging van Duitschland, van een strijd tot liet" uiterste, al duurt die drie jaren. Blijkbaar wordt men ook elders dan in Duitschland dit bloedvergieten moede. Bo vendien deelt de Amerikaansche pers een J'aaschwonsch van den Pans mede, waaruit duidelijk blijkt, dat dezo voor den vrede ijvert en vooral van de Vereenigde Staten bemiddeling verwacht om aan den vreese- Jiiken strijd een eindo te maken. Merk aardig ia orde een uitlating van den Er is iu de laatste dagen dadig gevochten aan het Westerfront, dat berichten zoowel de Fransche als de Duit - sche telegrammen. Maar omtrent den uit- 0 slag der verschillende gevechten komen zij Hongaarschen staatsman graaf Andrassy natuurlijk niet overeen. Hun communi- i - qués en legerberichten spreken bijna steeds van eigen zegepralen en van de groote ver liezen van den vijand. Het is voor ons moeilijk uit te maken op deze wijze, of er werkelijk aan den eeaen of anderen kant belangrijko vorderingen worden gemaakt. Zooveel lijkt althans zeker, dat een beslissing nog geenszins is gevallen. Daar komt nu bij, dat het weer in de laatste dagen weer zeer ongunstig is, 't is koud en guur, het waaide en in de Vo gezen is opnieuw de sneeuw in grooto vlok ken neergedwarreld. Daar en op eenigo andere plaatsen schijnt dau ook de actio van maar weinig beteekenis te zijn geweest, i Maar elders is te hardnekkiger gestreden, j cp vele punten man tegen man. Over 'b geheel, krijgen wij wel don indruk, dat de Pranschen buitengewoon krachtige aan vallen beproeven, dat die ook niet geheel zonder succes blijven, dat de lange linie er hier en daar door gewijzigd wordt-, feaar dab er van doorbreken geen sprake is. En daarom gaat het hier toc'i voor namelijk. Do vijanden moeten, nu er van omtrekken geen sprake kan zijn, of docr des tegenstanders jinie heeribreken, of die over 't geheel of ever een groot deel terugdringenVan dit laatste hooren we op énkele punten, o.a. bij het Bois Le Prêtre, f-y Les Esparges en vroeger bij Neuve Chapelle, maar het "lange front wordt daardoor zoo onbelangrijk gewijzigd, dat de beslissing geen stap nader komt. Men put elkander alleen verder uit op deze manier, brengt elkaar ontzettende verlie zen toe, van weerskanten wordt met gioote onverschrokkenheid en zelfopoffe ring gestreden, maar de toestand blijft Ook in het Oosten, men leze maar de elkaar dikwijls tegensprekende tele- In Pelen en in Galicië worden n de „Zeit" zeide, wel de overtuiging te hebben, dat men in Duitschland en Ooetenrijk-Hongarije den oorlog wil voort zetten tot een blijvenden en eervollen n ede, maar die tevens gelooft, dat deze vrede niet lang meer op zich zal laten wachten. BELGIË. Dankdag ter eere van Nederland. De ..Gazet van Brussel" bepleit een dankdag ter eere van Nederland door do Belgen, als uiting van erkentelijkheid voor do „onvplpre- zenliefdadigheid van onze Xoorderbroeders". Do feestdag van H. M. <le Koningin zou voor t'rn dankdag best geschikt zijn, maar het blad acht den datum te verwijderd en het wil nu den Julianadag op 30 dezer vieren. Een kabinetsraad. Het l'etit Journal verneemt uit Havre dat do leden der Belgische regeering uit Sainte- Adresse naar het front zijn vertrokken om onder voorzitterschap van den Koning ten spoedigste een kabinetsraad te houden. Do Belgische vluchtelingen In Frankrijk. Duizenden Belgische vluchtelingen be vinden zich over de Fransche steden ver spreid. De Belgische regeering heeft nu, in overleg met de Fransche autoriteiten, maatregelen getroffen om al die menschen Daar Zuid-Frankrijk te brengen. De heer Scholaert vooral beijvert zich om dezen ongeïukkigen te hulp te komen. Hij schat het aantal in Frankrijk vertoe vende Belgen op 300.000 van wie ongeveer de helft door de zorgen der verschillende prefecturen en plaatselijke comité's is ge registreerd. heer Schollaert, aldus meldt de „Temps", heeft verklaard, dat do vluchte- Zij, die 't hebben mochten, hadden hun bord karnemelkspap naar binnen geslob berd. En daarmee was het zaal-leven een nieuwe phase begonnen. De knecht had de spreien afgenomen en de bedgordijnen ge sloten, en weldra suisde een zware rust door de stilte, halfverlichto ruimte. De broodmagere Spanjaard al tweeanaal in gestort die steeds om „agua" vroeg, en soms de geheeie zaal aan het lachen bracht door het malle verontwaardigde tionie, dat hij met zijn toch-reods-aapach- tig gezicht trekken kon, wanneer hem dit water geweigerd werdde Duitsche scheepsjongen met zijn groote deemoedige oogen on vrouwelijk-zachte sten, die v kens opnieuw koppig volhield: „Die Milch ist sauer, die kann icli nicht trinken" de Schot, die een week lang op sterven had gelegen, en nu, beterend, in trotsohe af zondering uren achtereen zwijgend voor zich uit kon zitten starende smerige Zweed, waaraan alle zusters een hekel hadden, omdat hij te lui of te lamlendig was om zijn spuugkommetje van het nacht tafeltje te nemen en liever zijn rochels zoo maar in de dekens fluimde, en die hard nekkig iedere hulp weigerde bij het <k>en zijner behoeften, zcodat hij soms driemaal daag? verbed moest wordendo achter dochtige Hollander die alweor loopeu mocht en steeds ruzie had met een der zusters, omdat hij meende door haar te kort gedaan te worden; en al de overigen een achttal meest zwijgzame figuren, versuft door hun ziekte, allen sliepen nu, of hielden zich slapende, de kribben ge heimzinnig verborgen achter de als-langs- mommen-brceduit-neerharrgende, witte bed gordijnen. Zuster Ho-ze stond nog bij een krib, een weerspannigen patient dwingend zijn glas melk leeg te drinken,' grammen beide kanten voordeelen opgeteekend maar die geenorlei resultaat brengen. De gioote slag in de Karpathen is nog steeds niet uit. De Russen, die oorspronkelijk in het voerdeel waren, komen thans blijkbaar niet verder. Zij hebben enkele derpen in Hongarije bezet, maar daar blijft het bij. De strijd gaat nog steeds om de Lupkow- en TJszokpaseu en daar weten blijkbaar de Oostenrijkers en Duitcchers, zij het ook het groote verliezen, zich te handhaven. En verder is er zoo goed als geen oorlogs nieuws. Van een nieuwe greote actie aan de Dardauellen hooren we niet. Op zee ver bergen de groote oorlogsvloten der strij dende mogendheden zich nog steedsal leen de Duitsche onderzeeërs gaan voort hun werk te deen en bij het aantal ge torpedeerde handelsschepen komen eiken dag nieuwe. Op die wijze kan men toch niet door gaan, on zoo is hot waarlijk geen won der, dat het liefelijke woord „vrede" eens weder weerklinkt Volgens berichten iu Amerikaajir-che en Engelscbe bladen zou Duitschland bij de Amerikaansche regee- ring niefc-officiec-1 pogingen tot vredesbe middeling hebben gedaan. De „Times" weet, al kon het blad geen bevestiging van van krib No. 7 „Och Leemans" wendde zij zich plots vriendelijk naar dezen om „neem jij eten de temperatuur op van nommer zeven. Dat heb ik nog vergeten, en anders moet ik den man misschien straks weer wakker maken, dat is zoo vervelend." „Best zuster" toonde de ervaren knecht zich dadelijk bereid. Eenigo minuten later zat zuster Horze aan do lange tafel in het midden der zaal. „Hoeveel?" vroeg zij, nauw' haar spanning verbergen kunnend, fluisterend aan Leemans, die juist terugkeerde. „Hij heeft 't flink te pakken" zei deze, nog op den thermometer turend, gewend amicaal met de zusters om te gaan. „Kijk u maar zelf" reikte hij haar het instrumentje over. „Ik kan 't i.iet na best meer zien. Negen-en-dertig acht, geloof ik". „Negen-en-dertig négen" verbeterde „Hij schijnt een beetje in de war ook" vervolgde Leemans praatzuchtig. „Hij vroeg me, waar die was". „Geen wonder, wj zóó'n temperatuur' Zij had haar boek opengeslagen, en veinsde te lezen. Onophoudelijk echter dwaalden liaar oogen tersluiks naar krip zeven, waar zij recht tegenover zat, Tel kens meende zij wat te zien bewegen, vreesde zij opeens Henri's hoofd naar bui ten gestoken te zien, haar kalm opnemend. Eu voortdurend voelde zij dien langen, als-verwonderden blikhij braadde liaar op liet hoofd als zij voorover gebogen te lezen zat. 't Maakte haar hoe langer hoe nerveuzer, en belette haar zich met iets anders bezig te houden. (Wordt vervolad.) lingen tevreden zijn ov zij overal ontvangen worden. Velen hun ner hebben in het zuiden werk gevonden onder uitstekende voorwaarden, de Fran- sohe regeermg verleent hun op royale wijze ondersteuning, indien hun verdiensten niet toereikend mocht blijken voor het onder houd van hun meestal talrijke gezinnen. DUITSCHLAND. Het filmarchief van den Ceneralen Staf. In dezen oorlog is de kinematographie, voor de eerste maal sedert haar bestaan, of ficieel in dienst gesteld van de historfogra- phie en verheven tot een historisch hulp middel. De Duitsche Groote Generale Staf heeft bij het uitbreken van den oorlog een staf van film-operateurs georganiseerd. Zij zijn geplaatst bij de verschillende leger-op- percommando's na eerst proeven van bekwaamheid te hebben afgelegd. Zij krij gen opdrachten van deze commando's en hun opnamen worden naar Berlijn gezon den en daar ontwikkeld door een speciaal biervoor aangesteld personeel. Enkele op namen mogen vertoond worden in bio scopen, doch de meeste blijven in het ar chief, dat nü reeds meer dan twee duizend films telt. Een Berlijnsche film-operateur vertelde een medewerker van het „Berl. Tagebi." o.a. het volgende: In zijn auto rijdt de opnemer, zonder mi- waar hij de opnamen maken wil. Dicht bij het front moet hij zijn auto verlaten. Mot een toestel op de borst en een reserve toestel op den rug gaat hij nu vier of vijf K.M. den weg op, onder het granaatvuur van den vijand. Slaan de projeetielen te dicht bij hem in, dan moet hij schuilen in den greppel langs den weg, tot het vuren wat bodaart. Dan dient hij te voet dwars over het slagveld te steken, waar een paar dagen geleden nog verwoed gevochten werd, tot de ruïnes van de stad voor hem. Hij komt aan het volkomen stuk geschoten sta tion eD betreedt de straten, die vol puin liggen en waar geen mensch te zien is. Hij vindt het reusachtige gat, door een granaat geslagen, voor een huis, dat hem te voren is aangeduid. Hij komt over het markt plein. waar doorheen een loopgraaf gemaakt is. Nergens een mensch, nergens een geluid. Alleen het fluiten van de kogels links en rechts van hem breekt de spookachtige stilte. Nu gaat hij door een kelder, hem beschreven, door riool pijpen en onderaard- sche gangen, kruipend op handen en voeten, tot hij tegen een zeildoek stoot. Hij slaat het doek terug en staat in een... loopgraaf. Angstige stilte heerscht ook hier. Enkele meters verder staat de vijand De Duitecho soldaten spreken niet. Zij fluisteren. Zij turen voortdurend door de schietspleet en kijken even om naar den nieuweling, die vriendelijk begroet wordt als een kameraad, die ook in doodsgevaar verkeert. De operateur moet dikwijls uren en dagen lang in de loopgraven wachten, voor het oogenblik aangebroken is, dat er voldoende beweging is in de loopgraaf voor een vijftien meter film. Gemakkelijker heeft de operateur het in de artillerie-stellingen waar steeds beweging is bij het laden en afschieten van de kanon nen. Geluk heeft hij, wanneer hij op kan nemen hoe een vijandelijke vlieger met gra naten Ijpschoten wordt. En het is een skalp aan zijn gordel, indien hij dan nog het tref fen en het dalen van den vlieger in beeld kan brengen Maar ongevaarlijk is dit werk ook niet. Het is gebeurd, dat een opera teur v«h verried door het glinsteren van zijn lens in de zon. Onmiddellijk regende het vliegerpijlen naast het toestel. In de schullhoien. j De lange, afschuwelijke regentijd schijnt er de- wijze waarop "U voorbij te zijn, schrijft men van het oor logstooncel aan de „Vorwarte". De zon straalt helder en warm, dagenlang reeds. Dit geeft een heel andere stemming in de loopgraven. En de vijand houdt zich rustig. Af en toe een beetje artillerie-vuur. Ove rigens het eentonige, stille afwachten, el kaar bespieden en bewaken. Dan heeft een mensch tijd om tot allerlei gedachten te komen. Onder de bewoners van de eindelooze, kronkelende aarden greppels ontstaat een wedijver om de gehavende schuilplaatsen te verbeteren. De meeste waren wel eenigs- zins bewoonbaar. Men behoefde ar met meer op handen en voeten in te kruipen, kon er rechtop in staan, had banken en een tafeltje en rustplaatsen op den achtergrond. Maar dit is voor vindingrijke geesten niet Karnemelkzeep met het Anker, In 't gebruik de voordeeligste Toiletzeep. Alom verkrijgbaar. 36ste week. 5 AprilHet Vlaamsche dorp Driegrach ten aan het Yser-kauaal na har den 6trijd door de Duitschers voor de Belgen ontruimd. Russische aanval bij Augustof afgeslagen Krachtige Fransche oogingen bij Verdun om ten noorden van St. Mihiel door de Duitsche linie door te dringen. Het Engelscbe stoomschip „Northlands" (2776 ton) bij Beachy Head getorpedeerd; be manning gered. 6 Een grens-incident aan de Ser vische grens door het optreden van Bulgaarsche Komitadjis, wordt langs diplomatieken weg geregeld. Het Engelscbe scbip „Acantha" ter boogte van Long- stone getorpedeerdbemanning gered. 7 De Fransch® aanval tusschen Maas en Moezel wint eenig ter rein bij Les Eparges en in het Prêtre-boscb. De Duitschers vernietigen een Russisch bataljon zuidoostelijk van Memel. De Duitsche onderzeeër „TT. 29" onder kapitein "Weddigen met de geheel© bemanning vergaan. [Beschieting van Belgrado door de Oostenrijkers als antwoord op de Servische beschieting van de open stad Orsowa, Men lette echter vooral op het gedeponeerd Fabrieksmerk „HEI ANKER". In den Kaukasus wordt een Turksche aanval afgeslagen en het Turksche leger in de richting van Olty teruggedrongen. De Duitsche hulpkruiser „Eitel Friedricb" te Newport News door de Amerikaanscbe autoriteiten ge ïnterneerd. De Zuid Afrikaansche Unie- troepen trekken zich terug op Kubub. Mislukte aanslag op den sultan van Egypte. Volgens Duitsche berichten ontwikkelen zich ton oosten van Kalwarja nieuwe gevechten aan het oostelijke front. Een Duitsche onderzeeër boort de Franscho en Portugee- sche zeilschepen „Chateau briand" en „Douro" in den grondbemanningen gered. Beschieting van de stad O -za aan de Syrische kust; de haven en pier gedeeltelijk vernield. Het Engelscbe stoomschip „Harpalyce" (7000 ton) bij onze kust getorpedeerdbemanning slechts gedeeltelijk gered. De Duitschers hernemen in Vlaanderen een deel van Drie grachten op de Belgen en bezet een loopgraaf aan den linker oever van de User, terwijl de Belgen een stelling aan den rechteroever veroveren. In den slag tusschen Mias en Moezel blijven de Fransche aan vallers voordeelen behalen, j et name 1 :j Les Eparges.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 1