No. 191. "Vrijdag 9 April 1915 Orgaan voor Leger en Vlooi. Borhrasmetiws; Onder redactie van D. MANASSEN. De NederSarsdschs Veldpost. Het Verhaal van een Vliegenier. Gezondheidsleer, Ons Oorlogsdagboek. Dobbelman's Oplaag 45,000 exemplaren. SOLDATENCOURANT ADRES DER REDACTIE EX ADMIMSTI^TK P^ESTRTNASTRAAT AMRTFROAM TELEFOON Z. 49G3. DIT BLAD VERSCHIJNT DRIEMAAL PER ^KLotsÈNDMMERS VOO® MILIT AT REN 1 CENT. VOOR N IET-MILITAI REN 3 CENT, ABONNEMENT 1.50 PER DRIE MAANDEN. Voor Adrertentién -.rende men rich tot het AJg. Advertentie-Bureau ROCMA&Co, Heerengracht 229 Amsterdam, tot do DrukkerijJacob von Campea" ,N. Z. Voorburg-wal 234-240 (Keizerrijk 9) Amsterdam of tot onze Administratie, Palcstrinaatraat 10, Amsterdam. Pry's der AdvertentiCn per regel 60 cent. By' abonnement reductie Bloedig wordt hier gevochten om een huis, dat zoo op 'toog niet veel meer ie dan een rotte. Wat we hier zien is een episode nit den strijd om ïienre Chapelle; Eneelscbo troepen vallen deze geteisterde boerenhoeve aaD, die de Duitschers tot een versterkt blokhuis hebben gemaakt. Het dak is ook stnk geschoten, maar de Duitschers hebben het gedeeltelijk hersteld en er een bomvrij dak van klei en zand zakken op geplaatst. Van dit dak beschoten zij de vijanden met mitrailleurs. Rondom het huis waren barrikaden gemaakt. Dit alles schrikte echter de Engelschen niet af. Zij legden een mijn aan om do Duitschers in de lucht te laten vliegen, maar de pioniers, die daarmee belast waren, stieten-op een Duitsche mijn e,n,vlogen zelf in de lucht. Toch slaagden de Engelschen er ten slotte in de Duitschers te verjagen. Nog steeds moeten door do Veldpost vele stukken door onwetendheid van afzenders en geadresseerden worden teruggezonden. Het verheugt ons daarom ten zeerste in de gelegen heid to zijn gesteld de aandacht van onzen breeden lezerskring te vestigen op een uitne mend en door duidelijkheid zich onderscheidend betoog over ,,De Nederlandsche Veldpost", door A. P- B. in het tijdschrift „De Pest- en Tele graafwereld" geschreven. Wij bevelen een goede beschouwing en aandachtige lezing van dit stuk aan, opdat in het belang van alle militairen Terbetering in den toestand komo. De deskundige schrijver laat eerst eenige voorbeelden volgen hoe adressén voor hot veld leger moeten zijn ingericht. Daar overplaatsin gen, detachceringcn enz. echter veelvuldig zijn, 13 het noodzakelijk, dat de naam van den afzon- der op de stukken wordt vermeld, ook al zijn de adressen ingericht volgen^ onderstaande opgaven. Aan den milicien Postduivönvcrzorger F. 't Hoen Staf Ie Divisie. Aan den huzaar G. J. van der Ben Ordonnans Staf IVe Infanterie Brigade Ie Divisie. Eigenlijk vernemen we veel te zelden de verhalen dor vliegers. Hot schijnt wel, of de plechtige eenzaamheid, waarin ze daar boven vertoeven, hnu de ijdelheid van vele woorden heeft leeren begrijpen. In de „Times" is het ook niet een vlie ger zelf die spreekt, dooh een geneesheer die een militairen vliegmensch aan het praten heeft weten te krijgen, en dus het verbaal voor den under oververtelt, dat we hier vermelden. Hot verscheen onder den titel „Psychologie van den Militairen Vlieger" Het is het onopgesmukte verhaal van een dier Engelsohe vliegers, die, opstijgende in Engeland, do Noord-Zee hebben over te vliegen/om aan de Belgische kust hun ver-, kenningen to gaan doen, onder de salvo's der Duitsohe batterijen, om daarna de zee weder over te steken, en thuis rapport uit te brengen. Hoe sober zulk een verhaal op zich zelf ook zij men heeft het te omkleeden met veel gevleugelde fantasie, om zioh den toestand voor te stellen, waarin do eenzame mensche- lijke aviator zich daar omboog bevindt, ter wijl de storm hem overvalt en onder hein de vijandelijke artilleristen loeren. Deze vliegor dan had de een of andere militaire opdracht uit te voeren en boven zeker punt bommen to werpen. Zijn weg leidde over zee, langs de kust -en boven een streek, die door den vijand bezet en sterk verdedigd was, juist mot het oog op aan vallen uit do lucht. Toen hij dus meende binnen het bereik van het vijandelijk geschat te zijn gokomeu, steeg hij hoogor, tot een wolkenlaag hem aan het oog van do sohutters beneden onttrok. Hij zag een donkore wolk voor zich, han gende hoven de z9e. Een grauwe wolk. Wanneer het een zwarte ware geweeBt, zou kg er zich niet in gewaagd hebbenvliegers Aan den Muzikant C. M. J. Grootvorst Staf loe Regiment Infanterie Ie Djvisio. Aan den adjudant onderofficier K. J. Mierévelt Siaf lie Bataljon 4e Regiment Infanterie Ie Divisie. Aan den milicien J. Knoot. Mitrailleurpcloton Regiment Jagers Ie Divisie. Aan don milicien K. Geluk Mitrailleur afdeeling 4e Divisie. Aan den stukrijdcr A. Bange le batterij 2e Regiment Veldartillerie Ie Divisie. Aan den opperwachtmeester 0. Verwaand Staf He Afdeeling 2o Regiment Veldartillerie Ie Divisie. Aan den huzaar P. vnn Rijen 2e escadron 3o Regiment Huzaren Cavalerie Brigade. van professie weten, dat zwarte wolken niets goeds voorspellen en uiterst gevaarlijk zijn. Hij zweefde op een hoogte van ongeveer 7500 voet, toen de wolk hem opnam. Hij waande zich hier veilig; geen vijandelijke scherpsohutter kon meer op hem mikken. Maar nauwelijks was hij oenige sekonden voort gevlogen, of de wolklggen om hem werden dichter: het werd zoo donker, dat hij zelfs zijn kompas en barometer niet meer kon onderscheiden. De snelheid van zijn militaire vliegtuig was zeer grooten hij wist. zich zonder deze beide hulpmiddelen niet te oriGnteeren. Hij begreep echter ook zondor zijn instru menten, dat er een plotselinge verandering met het weer plaats greep. Zijn toestel werd heftig heen-en-weer geschud, zoodat hij moeito had zijn stuur meester te blijven. Nog altijd behield hij zijn kalmte, al begreep hij den ornst van den toestand wel had hij op dit oogeublik de gedachte bij zich voelen opkomen, dat liet dienen als mikschijf voor den vijand minder gevaarlijk was dan de algeheelo onwetendheid, waarin hij zich bevond, zelfs over den stand van zijn toestel in de wolk. Hij had echter niet veel tijd, zich over zijn hachelïjken toestand te bedenken. Hij begreep wel, dat zijn toe stel viel, doch in welke richting het omlaag schoot kon hij niet controleeren. Geen van zijn sturen werkte op dit oogenblik meer. Zelf3 dit hopelooze gevoel deed hem nog zijn tegenwoordigheid van geest niet ver liezen. Hij voelde hoe de gordel, welke hem om het middel was gesnoerd, nanw werd aangehaald, waaruit hij afleidde, dat hij door den val van zijn zitplaats werd gesleurd. Dit bracht hom een ondeelbaar oogenblik tot vertwijfeling; hij had het gevoel, dat alles uit was, on dat hij dus zijn machine maar aan zich zelf moest overlaten. Daarop dacht hij aan niets anders dan aan één groote leegte om zich heen. Doch plotseling maakte dit" wanfcoops-gevoel weer plaats voor een Aan den milicien A. J. Hartshalt Ie Comp. IHe Bataljon 10e Regiment Infanterie Ie Divisie, „Afet nadruk wordt de aandacht er op geves tigd, zoo vervolgt dan do schrijver, dat wanneer de geadresseerde zich niet bij den staf van eeuig onderdeel bevindt, steeds Régiment, Bataljon en Compagnie vermeld moet worden wanneer hij behoort tot de infanterie. Regiment en Bat terij indien hij behoort tot de Veldartillerie en Regiment en Escadron indien hij behoort tot de Cavalerie. Men honde het verschil tnsschen een mitrail* lourpcloton, dat ingedeeld is hij ieder regiment Infanterie en een mitrailleurafdeeling. die een zelfstandig onderdeel vormt, goed in 't oog. De voornaamste fouten in de adrosseering ge maakt zijn de volgende: Bij de infanterie wordt hét Bataljon zeer veel vergeten, terwijl het ook voorkomt, dat Bataljon en Compagnie vermeld worden, maar het Regiment ontbreekt. Bij d° mitrailleurpelotons wordt herhaaldelijk verzuimd het Regiment te vermelden waartoe zij behooren. Bij de huzaren ontbreken als regel de eska drons. Bij do Veldartillerie de batterijen of af- deelingen. Wat wielrijders en veldpioniers betreft, dezo vermelden wel de compagnie, maar er wordt verzuimd te vermelden of de geadresseerde wielrijder, veldpionier of iets anders is. B.v. J. Groen 4e Compagnie 4o Divisie. Deze zou dus kunnen behooren tot de 4e compagnie wielrijders, of tot de 4e comp. véld- pioniers of tot een der achttien 4e compagnieën infanterie bij de 4e Divisie aanwezig. Waar dqs aan 20 verschillende onderdeden naar den adresseerde gevraagd zou moeten worden, waar mee eenige weken zouden verloopen, worden zulke stukken als zijnde onvoldoende geadres seerd, retonr gezonden. Bij den infanterie- en artilleriemunitietrera wordt dikwijls alleen het nummer der colonne vermeld, b.v. den stokrijder A. van Dale 3e colonne 4e Divisie, zonder vermelding van Imt. of Amt. Het personeel tot dé verbandplaatsafdeeling behoorende heeft d9 gewoonte om alleen te vermelden de compagnie hospitaalsoldaten waar bij zij zijn ingedeeld. Nu behoort de le comp. hosp.-sold. tot Verb.-pl.-afd. 4e Div. 2e 2e 3o 3e 4o le Door adresseerïng echter als volgt: C. Koenders H. S. le Comp. 4e Dir. loopt men groot gevaar, dat het stuk niet terëi door P. BIJL, officier van qezor.dheid. lcomt, .daar de hospitaalsoldaten van do Vj».Duitschland te verkrijgen zal zijn. co rap. behalve bij de verbandplaatsafdeeling, Behalve' bergamot-olie wórden nt ook hij alle onderdeden van de Divisie zijn in gedeeld. Daar het publiek zich geen voorstelling kan vormen van de moeite veroorzaakt door onvol doende adresseering, diene de volgende toe lichting. Een brief met het adres: „Sergeant van Rijs- sCn 4o Divisie Veldleger", moet aan ruim hon derd ondordeelen gevraagd worden, voor hij terecht zou zijn. Luidt het adres: „Sergeant van Rijssen 7e Regiment Infanterie 4e Divisie", dan moet navraag geschieden bij 15 onderdeden; wordt het uitgebreid tot: „Sergeant van Rijssen He Bataljon 7e Regiment Infanterie" dan moet navraag geschieden hij 4 onderdeelen, terwijl het direct bestelbaar is, wanneer het adres Juidt „Sergeant, van Rijssen, le Comp. He Batal jon 7o Regiment Infanterie (of bij afkorting le TI 7 R.I.) 4e Divisie." Alleen wanneer de adresseering overeenkom stig de twee laatste voorbeelden is, heeft door zending plaats bij de Veldpost. In allo overige gevallen gaan de stukken naar de afzenders terug. Wanneer een adres voöfc een veldartille rist luidt„K. Goenso, le Reg. Veldartillerie 4o Divisie", moet bij den staf van het Regi ment, de staven dor 4 afdeelingcn en /3e 8 batterijen gevraagd worden, om zoo'n stuk terecht te brengen. Daar ook dit te omslachtig is, geschiedt onmiddellijk terugzending aan de afzénders." gewaarwording van groot© rust. Alles wat da vlieger beproefd had, alles was hem mislukt! Dit drong helder tot hem door, en toch was het niets anders dan een wonderlijk gevoel van de grootste veiligheid. Het was de aangenaamste gewaarwording, welke deze vlie ger ooit in zijn leven had gekend. Intusschen bleef zijn toestel vallen; de motor werkte niet meer, en het gevaarte schoot als een vallende steen omlaag. De volgende gewaarwording van den vlieger was, dat zijn gordel weer ruimer begon te zitten, hem niet meer zoo benauwend knel de. Hij kou zich hierdoor weer bewegen, en het eerste wat hij deed, was zijn beide armen uitslaan naar een hou-vast, en ook een steunpunt voor zijn knieën zoeken. Het gevoel van angst bleef hem nog steeds vreemd. Op dat oogenblik kou hij zich trou wens geen rekenschap gevoa van zijn ge voelens Het volgende wat hij waarnam was, dat zijn toestel plotseling uit de wolk te voorschijn kwam vallen. En onder zich zag hij nu de zee, wit van schuim-golven. Meteen grepen de handen van den avia- teur instinctmatig naar de stuur-inrichtingen. Toen hij zijn toestel weer in zijn macht had, keek hij op zijn hoogtewijzer en las daarvan af, dat hij zich op nog ongeveer 1500 voet boven den zee-spiegel bevond. Hij was dus in de korte vooraf-gaande oogenblikken 6000 voet omlaag gestort. Do volgende gewaarwording van den geredden vlieger was du een eigenaardig knappend geluid in zijn oorenhij begreep, dat hij doof was, hij vernam van nn af het hard-knetterende geronk van zijn motor niet meer. Hjj had op dit oogenblik geen tijd, zich daarvan veel aan te trekken, al drong het wel tot zijn begrip door, dat hij deze plotselinge doofheid te danken moest hebben aan de snelheid van zijn val en den plotselingen overgang van den atmosferisohen druk. In weerwil van den schok, dien zijn zenuwen i die korte sekonden hadden te doorstaan XXXVII. Ongedierte TV* Van groote bcteekenis is verder de vraag, hoe men zich tegen kleerenhiizen kan bescher men. Onder gewone omstandigheden is althans in ods land oen voldoende mate van zindelijk heid doeltreffend. Geraar voor een uitgebreide besmetting bestaan dan niet. Anders is" dit wanneer een strijdend leger moet leven onder omstandigheden, waarbij slechts weinig aan zindelijkheid gedacht wordt en vooral wanneer hot dan verblijf moet hon den in streken als liet Duitsche Oostelijke leger, waar ongedierte macr al te veel voor komt. In dergelijke gevallen is het natuurlijk van grooto waarde, indien men een middel heeft om zich met een meerdere of mindere mate van zekerheid to vrijwaren tegen luizen. Ver schillende middelen worden daarvoor aange geven, deels oude volksmiddelen, vooral af komstig uit Oostelijke landen, deels middelen, die door doktoren werkzaam bevonden zijn. Een beroemd Duitsch huidarts raadt b.v. aan om naphtalino tnsschen de kleeren te strooien. Hij wil dat alle soldaten in Oost- Praisen een zakje daarvan bij zich dragen en een weinig van dat poeder in hun kraag on tusschen hun kleeren strooien. Bovendien moet ook in het bed een weinig naphtaline gedaan worden. Het middel schijnt wel goed te helpen, maar do soldaten klagen erg over den hoogst onaangenamen reuk, die in een kwartier heerscht, wanneer allo soldaten hun kleeren met naphtaline hebben bestrooid. Ook een zakje met naphtaline op de borst gedra gen schijnt de kleeren dermate van de lucht te doordringen, dat luizen er door worden af geschrikt. De naphtaline geeft hij sommige personen, vooral indien zo erg zweeten, prikkeling van den huid, zoodat het heter is te zorgen dat de stof niet direct met de huid in aanraking komt. Een zelfde werking ten opzichte van luizen hebben verschillende soorten olie. Vooral geroemd wordt bergamotolie. Dit middel werd b.v. veel gebruikt in den Rnssiscb-Turkschcn oorlcg. Men neemt on geveer 20 deelen bergamotolie op 80 deelen spiritus en wrijft hiermede de huid in of drup pelt het op het linnengoed. Gedurende eenige dagen i3 men dan gevrijwaard tegen luizen. Een bezwaar is, dat het middel vrij duur is, terwijl het de vraag zal zijn of tijdens dezen handelsoorlog een voldoende hoeveelheid in nog aanbevo- jnijsolie en fonkelolie. In sommige Oostcrsche landen heeft men een eenvoudig volksmiddel, dat volgens enkele reizigers niet zonder working is en bestaat uit sinaasappelschillenMen wrijft de onder- Ideeren in met sinaasappelschillen en da sap pen die daaruit komen, schijnen het onge dierte af te schrikken. Ten slotte moeten zijuen onderkleeren ook vrijwaren tegen kleerluizen. Duitsche offi cieren dragen daarom te velde veelal onder goed van zijde. Do meeste manschappen zullen dit natuurlijk niet kunnen betalen. Dikwijk boort men evenwel dat bij de soldaten zijden damesblouses gevonden worden, waaruit dan allerlei gevolgtrekkingen gemaakt worden. Waarschijnlijk staat dit- evenwel in verband met den raad. die gegeven werd om door het dragen van zijden blouses als hemd, gewapend te zijn tegen kleerluizen. Voor een leger te velde van minder beteeke- nis is de hoofdluis, dié vooral kinderen aantast en daardoor van meer belang is voor gezond heidsleer in de scholen. Toch kan zij ook voor volwassenen zeer hinderlijk zijn. Het mannetje is 1 a 14 mM. lang. het wijfje iets langer. In tegenstelling van do klcerenluis is de borst even breed als het ovérige lijf. De kleur verschilt eonigszins, al uaar_ gelang van de kleur van hot haar waarop zij leeft. Zij leeft bijna uitsluitend op het behaarde hoofd en komt slechts zelden op andere behaarde plaatsen voor. Het wijfje legt pl.m. 50 eieren tegen de harén aan. Do lengte der eieren is ongeveer gehad, oriënteerde de vlieger zich weer op zijn kompas en kaart, en vloog naar de hem aangewezen plaats, om er volgens bevel de bommen te werpen. Nauwelijks had hij de plek bereikt en de bommen omlaag laten vallen, of een volledige verandering trad andermaal in zijn gevoel in. „Ik gevoelde me zoo gelukkig, dat ik wel had kunnen juichen", bekende hij in het medisch vraag-gesprek„ik kon mij dan ook niet meer bedwingen, doch zocht al mijn zakken na, of ik nog niet iets bij mij had om naar beneden te werpen. Ik vond slechts een doosje lucifers, en dns smeet ik dit omlaag!" Als bewijs dat zijn toestel zich gedurende den val inderdaad omgewenteld had, kan gelden, dat de revolver, die de vlieger in den zak droeg, daaruit was gegleden en later in het toestel terug werd gevonden op den bodem tusschen de plankjes van de zitplaats. 35ste week. 19 MaartDe Russische Zwarte Zee-vloofc bombardeert de buitenste forten en batterijen aan weerszijden van den Bosporus, zonder veel schade aan te richten. Het Nederlandsche stoomschip „Amstel", van Rotterdam op Goolo loopt bij Flemborough op een niijn; bemanning aan de Humber geland. Do Engelsche stoomschepen „Falaba" (4806 ton) en „Aguila" (2114 ton) resp. ter hoogte van Milford en Pembroke door Duit sche onderzeeërs getorpedeerd en gezonken. Van het eerste 9chip zijn van de 260 opvarenden 137 gered, bij het tweede van een equipage yan 45 man 19. i mM. Na 18 degen rijn de Jonge luizen rol- Do hoofdluis is de oorzaal: van een zeer hinderlijk jeuken, dat op zijn beurt weer aan leiding geeft tot hevig krabben. Hierdoor wordt de huid gewond, ziektekiemen komen naar binnen en het gevolg is een groote hoeveelheid zweren, soms zelfs ernstige veretteringen. Vooral bij kinderen uit, armoedige buurten komt een dergelijke ernstige ontsteking niet zoo zelden voor. Het beste voorbehoedmiddel, dat de soldaten kunnen toepassen is hun haar kort te laten knippen, iets wat op het oogenblik Toor iemand die daaraan niet gewend is, misschien onaan genaam zal zijn, ma3r over eenige weken, wan neer het weer wat wanner wordt, niets dan voordeel oplevert. Geregeldo reiniging van het behaarde hoofd met water en zeep zal daarbij natuurlijk niet vergeten mogen worden. Verschillende middelen zijn er, waardoor de luizen en eieren gedood worden. Voer het dooden der luizen is petroleum een goed mid del 'brandgevaar'), voor de neten wordt veelal azijn gebruikt. Onnoodig te zeggen, dat ook bij hoofdluizen het noodig is, dat men zich dadelijk ziek meldt om zoodoende een besmetting van het gcheelo kwartier to voorkomen. Men late zich daarbij niet door valsche schaamt© weerhouden. Do zuidelijkste menschen kunnen soms besmet worden. Zoo is bijv. het geval hekend waar een geheele familie door hoofdluizen besmet geworden is, waarbij de oorzaak gezocht moest worden in de niéuwe pop van een der kinderen. Do haren van de pop zaten vol luizeneierea. De derde luizensoort, de z.g.n. platjes, be woont de schaamharen, de okselharen en de wenkbrauwen, voornamelijk evenwel dé schaam haren. Het mannetje is iets korter dan 1 mM., het wijfje iets langer. Ze is dns korter dan do hoofdluis en meer vierkant van vorm. De kleur is grijs. De eieren worden in rijtjes van ongeveer 10 aan de hsren gelegd. Vooral ia het warme bed gaat de luis rijn „gastheer" bijten, geeft aanleiding tot hevig ieuken en verhindert het slapen. Door het krabben ontstaan natuurlijk weer ontstekin gen. De besmetting met dezo luis geschiedt ge woonlijk door geslachtelijke gemeenschap. Hieruit wijst zich van zelf hoé men de ziekte meestal ban voorkomen. In sommige gevallen kan de besmetting evenwel op een andere manier tot stand zijn gekomen, b.v. door een privaat. Hieruit volgt dus dat bot ook bij dit soort luis noodig is om zoo spoedig mogelijk zich ziek te melden, in de eerste plaats om genezen te worden, in de tweede plaats om een uitbreiding te voorkomen. (Wordt Vervolgd.) Se toestand in den reuzenstrijd. Er is wel weer nieuws van het oorlogster- rein, maar het heeft slechts geringe betee ken is over 't geheel, het vertelt ons niets van eenige beslissing, die uitzicht geeft, dat het einde nadert. Een Fransch communiqué is heel optimistisch. De Franschen zouden Dinsdag. een regenachfcigen dag, vr.j belangrijke vorderingen gemaakt hebb :a ten Oosten van Verdun, waar zij een dorp en verschillende hoogten bezetten. Verder is een hoogte genomen bij Hartmannweiler, insgelijks in die buurt, en zijn zij zelfs ver der doorgedrongen dan die koógte. Insge lijks zouden zij in het Elzas-Lotharingsche vooruitgegaan zijn in de richting van Mar- zeray in het Zuiclen. De Engelschen van hun kant zouden bij La Bassce een honderd me ter loopgraven hebben veroverd op de Duit schers, maar ze geven toe, dat ze zelf in dit deel van het front herig werden be schoten. Op het Oostelijk oorlogsterrein wordt het felst gestreden in de Karpathen. De Rus sen willen daar met alle geweld doordrin gen, nu Przemysl hun niet meer hindert. Hun doel is zich door de passen in de Kar- 30 Het Russische Zwarte-Zee-eskader beschiet weder enkele kustplaatsen bij Ercyli in Klein-Azië; negen zeilschepen in den erend gescho ten. De Turksche land-batterijen slaan een vlieger-aanval af. De Zuid-Afrikaansche Unie troepen bezetten het Duitsche Lamp te P'atbeen. Tegen generaal De Wet wordt rechts-ingang verleend ter zake van hoog-verraad. De Chineescho generaal Joean- sji-Kai trekt een leger om Peking samen. 11 Hervatting van het bombarde ment der buitenforten aan do Dardanellen door een Engelsch- Fransch eskader. - Volgens Fransclie berichten boort een Fransch oorlogschip ter hoogte van Dieppe een Duit- schen onderzeeër in den grond. Twee Engelsche stoomschepen, de „Crown of Cartille" (4505 t-on) en ..Flaminian" (3500 ton) ter hoogte van de Scilly-eilanden door een Duitschen onderzeeër getor pedeerd opvarenden gered. Een Engelseh eskader be schiet de Noord-Belgische kust, voornamelijk Zeebrugge, waar Duitsche onderzeeërs en vliegtui gen zich bevinden. 1 April: Twee Engelsche vliegers onder nemen een geslaagden aanval op Duitsche onderzeeërs te Antwer pen en Zeebrugge; drie Duitsche onderzeeërs en een luchtschip ver nield. Het Fransche stoomschip ..Emma" (1000 ton) bij Beve- zier getorpedeerdvan de 19 op varenden 2 gered; het Engelsche stoomschip „Seven Seas" (1194 ton) bij Beaehy Head in den grond geboord, van de 18 opva pathen een weg te banen naar de Hongaar- sche vlaktedaar kunnen zij hun troepen ontplooien en tevens doordringen in de Boo- kowino. Daarom blijft voorloopig de strijd in Galiciö stilliggen; verder oprukken daar heeft voorhands geen doel. Do Oostenrijkers weten heel goed, hoo belangrijk de gevech ten zijn, die in de Karpathen worden ge streden; zij hebben er talrijke legermach ten van hun beste troepen heengezonden en de Duitschers komen hun nog to hulp. Ge lukt het den Ruseen door te dringen in Hon garije, dan verandert waarschijnlijk de toe stand op het Oosterfront geheel; de Oos tenrijkers zullen zelfs westelijk Galicië met Krakau van troepen moeten ontblooten cm den vijand in Hongarije tegen te houden. Het is zeer goed mogelijk, zooals we trou wens reeds vaker deden opmerken, dat de beslissing ten slotte niet valt in het Westen maar in 't Oosten. Voorloopig wegen blijkbaar de krachten der vijanden aan het O os terfront nog tegen eikaar op. In Polen hebben niet meer dan kleine gevechten plaats; in de Karpathen wordt de eigenlijke strijd uitgevochten. Een beeLissing is er nog altijd niet gevallen; de hevige aanvallen van weerskanten duren er voort, en beide partijen schrijven zich suc cessen toe. Het is zeker, dat er aan beide kanten met grooten heldenmoed wordt ge streden enaan beide kanten zware verliezen worden geleden. Overigens zoo goed als geen nieuws dat der vermelding waard is. Het bericht van een oorlog tusschen Japan en China is nog niet bevestigd; andere berichten sproken daarentegen van eenige benadering tus schen de Oo6t-Aziatische rijken. Op zee i?. het torpileercn van handelsschepen al bijr.o oud nieuws, dat eiken dag voorvalt. Omtrent de houding van Italië doen allerlei mede- deelingen de ronde, maar voorloopig is dit koninkrijk nog steeds neutraal. Twee krui sers der gealliëerden zouden Maandag weer het vuur geopend hebben op forten aan do Dardanellen,thans echter op die aan den ingang dor zeeëngten. Volgens Turksche be richten deden hun granaten geenerlei kwaad aan de forten. DUITSCHLAND, Bommen geworpen. MüHLHEIM. Maandagavond omstreeks zeveij uur wierp een vijandelijke vliegenier twee bommen in de stad; geen militaire schade word veroorzaakt, doch twee bur gers werden gedood. ENGELAND. Poging tot ontsnapping van krijgsgevangenen. LONDEN. Eenige Duitsche officieren, die te Maiderhaid gevangen zitten, hebben een vermetele poging gedaan om te ontkomen. Zij vroegen verlof om tuinarbeid te mogen verrichten en zij legden daarbij zeer uitge strekte en hooge bloemperken aan. Thans is ontdekt dat deze hooge perken dienden om een tunnel te verbergen, die met hou- Karnemelkzeep met het Anker. In 't gebruik de voerdeeligste Toiletzeep, Alom verkrijgbaar. Men lette echter vooral op het gedeponeerd Fabrieksmerk „HEI ANKER?, renden 11 verdronken. De Duitsche onderzeeër ,,U 28" boort bij Kaap Finistèr© een Engelsche stoomboot in den grond; bemanning gered. De Duitsche onderzeeër „TJ 10" boort bij Shields drie Engelsche trawlers in den grond; bemanningen gered. Het Rotterdamsche stoom schip „Schieland" (1100 ton) aan den Humbermond op een mijn geloopen en gezonkeneen man verdronken, drie opvaren den gewond. Het Engelsche stoomschip „Lock- wood" (1100 ton) getorpedeerd bij Sfcartpoint (Dovon)beman ning gered. De Turksche kruiser ,,Med- jidie" (3200 ton) loopt bij de Russische vesting Otsjakof aan de Zwarté-Zee-kust op een mijn en zinkt; bemanning gered dooi1 Turksche oorlogsschepen. De Turksche vloot boort hij Odessa twee Russische schepen „Provident" (2000 ton) en „Vas- toehnaja" '(1500 ton) in den. grond; bemanningen krijgsgevan gen gemaakt. Het Engelsche stoomschip „01- vine" tusschen Quernsey en Ca lais en het Russische zeilschip Hermes" ter hoogte van Wight torpedeerd; bemanningen gored. Aan het westelijk front heeft in de afgeloopen week, in weerwil van voortdurende hevige gevech- ten, geen verandering van betee ken is plaats gehadaan het oos telijk gevechtsfront vordert lang zaam Let opdringen der Russen in de Karpathenin Galicië geen veranderingen van beteekenis.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 1