No. 87. Zondag 7 Maart 1915 en Vloot. Oorlogsnieuws. Onder redactie vah D. MANASSEN. Ds toestand in den reuzenstrijd. De Vaandrig. Oplaag 45,000 exemplaren. OURANT ADRES DER REDACTIE EN ADMINISTRATIE PALEST RIN A STRAAT 10, AMSTERDAM, TELEFOON Z. 4868. DIT BLAD VERSCHIJNT DRIEMAAL PER WEEK. LOSSE NUMMERS VOOR MILITAIREN 1 CENT, VOOR NIET-MILITAI- REN 3 CENT, ABONNEMENT 1.50 PER DRIE MAANDEN. Waar dit strijdlooueel is? 't Is haast te raden: in de besneeuwde Vogezen natuurlijk. Daar is menig bloedig gevecht geleverd onder de stille hoo.ge dennen, wit en groen, en op den besneeuwden grond, die zich rood kleurde. Eu de sterke naaldboomen dieudeu daarbij dikwijls als punten van verdedigingde vijanden ver borgen zich tusschen de zware takken, tot een niets vermoedende patrouille eensklaps onder een hagelregen kwam en zich van boven zag bedreigd. In de Vogezen woedt vaak de oorlog nog op de oude wijze, met kleine gevechten en aanvallen van ver- kennerspatrouilles. Meer en meer worden de krijgsbewegingen aan het Westerfront onbelangrijker. O, niet dat er niets gebeurt, integendeel, geen dag gaat voorbij, zonder dat er gevochten wordt., dikwijls op tal van punten, maar alles blijft zonder uitwerking. Reeds maanden achter een zouden we dit overzicht kunnen beginnen met den regelDe toestand op bet westelijk oorlogsterrein is ongewijzigd. In de laatste berichten bekennen bijv. de Franscben zelf, dat ten noorden van Atrecht de vijand een vooruitgeschoven loopgraaf nam, dat hij hevig en hardnekkig aanviel in Cbampage, ten noorden van Mesuil, maar wat wil dat zeggen, wanneer de Franschen weer vorderingen maakten in Vauquois, in het Belgische gebied een loopgraaf ver overden, hun voordeelen in Champage ver volgden Wat doet het aan een eindelijke beslissing af, dat Reims opnieuw beschoten werd, voor den hoeveelsten keer dat de Franscben een Duitschen vlieger neer schoten, hoevaak zal dat al niet ge beurd zijn Dan is er ten minste meer beweging aan het Oostorfront. Daar wordt hardnekkiger gevochten, ook in het open veld, en vallen er slagen en tegenslagen. De toestand over 't ge heel verandert er ook weliswaar niet veel, maar er zijn toch telkens feiten, die een ver andering voorspellen. Na de jongste over winning der Duitschers, verwachtte men een krachtig voortdringen in Polen, een nieuwen aanval op Warschau. Inderdaad leek de toestand best voor de Duitschers, Een verhaal uit dc dagen van den „Alten t'ritz (Slot.) Het wordt nacht. In de kleine dorpskerk te Ootscher zit de ko ning op de 6 toe non tredo van liet- altaar. Hij schrijft brieven. Om hem heen klinkt Let steu nen van menigen stervende of gewonde. De koning hoort het niet, zóó verdiept is hij in zijn brieven schrijven. Die arbeid gaat hem niet gemakkelijk afeen ongelukkig klein olie lampje moet al het lioht geven, dat hem nau welijks de letters op zijn papier laat onder scheiden. Het is de beroemde brief aan zijn minister Von Finkenstein, waarin de bekende woorden voorkomen: ..Alles is verloren. Redt de ko ninklijke familie. Mij zult gij mot wederzien..." Daarop tast hij in zijn binnenzak van zijn jas. Hij baalt er langzaam een klein etui uit, waarin verscbnidcnen poeders besloten zijn. Het is het laatste waartoe hij besloten '-ooft. en hij draagt het sedert Kolin geregeld bij zich om in het uiterste geval... En dat uitere te geval staat heden vóór hem. die in de richting Narew en Njemen opruk ten en bij Grodno hevige gevechten leverden. Maar waarschijnlijk hebben de Russen ver- sterkinggekregen,hetDuitscheoftensiefkwam althans tot sraan; de teruggejaagde Russen herstelden zich zelfs zooverre, dat zij opnieuw aanvielen en als we de jongste telegrammen uit St. Petersburg en de berichten uit Londen mogen gelooveu, hebben nu de Duitschers slagen ontvangen en zijn ze teruggedreven. Doch thans hebben zij weer versterkingen ontvangen en zijn van plan door te dringen. Er vallen dus in Polen nieuwe operaties te verwachten. In 't algemeen echter behoudt men den indruk, dat ook in 't oosten de kansen der tegenpartijen vrijwel gelijk staan. Van ander deel van 't Oostelijk front valt maar weinig nieuws te vertellen. Er wordt gevochten in Galicië, in de Kar- pathen, in de Bukowina, maar de toestand schijnt er weinig of niets tc veranderen. Het hangt er van af, of men Russische of Oostenrijksche berichten leest, om te ge- looven aan Russische of Oostenrijksche zege pralen. Wij krijgen echter wel den indruk, dat. in do Bukowina de Russen 't minst fortuinlijk zijn. Van belang kan geacht worden de actie der geallieerden tegen de Dardanellen. Hard vordert dit niet, maar men koestert toch de hoop voor Konstantinopel te komen en dit in te nemen. In de Turksche hoofdstad gelooft men dit niet, zoo zegt men, maar intusschen gaan de Duitsche en Oostenrijk sche banken hun waarden naar elders over brengen en verplaatsen ook regeerings- licbamen zich reeds naar Konië in Klein- Azië. Konstantinopel's inneming zou zeker vèr strekkende gevolgen hebben bet Turk sche rijk in Europa zou vernietigd zijn. Griekenland en misschien meer Balkanstaten zouden zich mengen in den oprlog en Rus zoo roept allés den grooten koning toe. Alles verloren! Geen leger meer! Wat moet hij daar dan nog aleen op de wereld, hij, de eenzamo. levensmoede, hopeloozo man... Langzaam opent hij een van de poeders. Daar hoort hij een zaohten stap aclitcr zich. Als iemand, die op een slechte daad betrapt is, stopt bij verschrikt den poeder weg en keert zich om. ,.0, zijt gij het?" Zijn page staat achter hem. angstig on ver legen. „Wat wilt gij Vergeving. Majesteit, als ik u ongeroepen stoor. Maar het gaat om do bede van een ster- vendo". „Maak het kort: wat is er?" „Kapiteitn Von Pfuel ligt ginds en verzoekt Uwe Majesteit om een enkel woord". Langzaam richt zich de koning op. „Breng mij bij hem: En neem de lamp Do page met de lamp gaat voorop, de ko ning volgt. Het flauwe, bevende licht beschijnt dooden en stervenden. „Hier is het, Majesteit Op een stoenen zerk bij den muur ligt kapi tein Hans van Pfuel. Naast hem ligt zijn vaan drig. Ongewoon week en goedig klinkt nu des konings stem; V't sische schepen hadden vrijen uittocht jammerlijken aanblik leveren al die paarden- de Middellandsche Zee. Iff*11. «an weerszijden van den weg liggen. Duitschland. Een Fransch vlieger boven Donaueschingen. PARIJS. Officieel. Een Fransehe vlie^fcj heeft het kruitmagazijn bij Donaueschingéffil met goed succes gebombardeerd. De vlam-; men stegen tot eon hoogte van 400 meters op. STUTTGART. Het plaatsvervangende commando-generaal deelt inedeEen vij andelijke vlieger vei scheen gisteren boven Rottweil en v ierp daar bommen op de kruitfabriek. De daardoor veroorzaakte schade is gering en verstoorde het bedrijf in de fabriek in geenerlei opzicht. Verdere j aanvallen van den vlieger werden door de beschermingstroepen verhinderd. In de sneeuw. Een commandant van een Duitsche batterij] in Oostpruisen schrijft aan het „Berl Tagebl." De snijdende oostenwind jaagt met verwoede: stoeten over het land. Men kan ternauwernood adem halen tegen den storm in, ternauwernood' tien pas voor zicli uitzien. De batterij is niets anders dan een reusachtige sneeuwberg. Van de kanonnen komen slechts de loop en het bovenste gedeelte van het affuit uit de sneeuw! te voorschijn. Hijgend is de heele bemanning van de batterij aan het werk om ten minste twee kanonnen uit te graven èn tot vuren ge reed te houden. We moeten op onze hoede zijn, is ons bevolen. Een bestorming van de Russen., is niet onwaarschijnlijk. De draadversperring, voor de stelling is gedeeltelijk onder de sneeuw' bedolven en de vijand heeft den wind in den rug. Daar staan de jonge manschappen, voor; het meerendeel vrijwilligers uit den beschaaf-] den stand, hijgend te graven in de 6neeuw. Hijgend, maar de sneeuw geeft het niet op. Wat men in een half uur uitgegraven heeft, waait in het volgende kwartier weer dicht. In tusschen vuurt liet ecne kanon. Het licht van de richtlantaarn is ternauwernood te zien en de verkleumde vingers knnnen het fijne werk van het instellen der kwadranten en lichtcir kels bijna niet doen. Zoo gaat bet drie dagen en drie nachten lang. Eindelijk bedaart de storm. De sneeuw-; jacht houdt op. Er heerscht nijpende koude.. Toch ziet men overal opgewekte gezichten. Men fluistert en mompelt, dat de Russen spoe dig in de val zullen loopen. Drie. maanden lang reods worden do stellingen nu met huni uitstekende artillerie door de Russen bescho- Voor Advertentién wende men zich tot het AJg. Advertentie-Bureau ROUMA&Co. Heerengracht 226 Amsterdam, tot de Drukkerjj ..Jacob van Campen" N. Z. Voorburgwal 234-240 (Keizerrijk 9) Amsterdam of tot ouzo Administratie, Palestrinaatraat 10, Amsterdam. Prjjs der Advertenttën per regel 30 cent. Bjj abonnement reductie. fiftc..JU Dol arme dieren zijn ten gevolge van de in spanning bezweken. Want ongelooflijk is het, wat op deze eindeloos schijnende landwegen ir.en&chen cn dieren moeten werken om de swaro wagens door de dikke sneeuw te krijgen. De arme, geduldige paarden gaven wat zij kunnen en als zij hun laatste krachten ge bruikt hebben, dan sterven zo langs den weg on de raven azen op hun gezwollen lijken. Ja, do raven beleven goede tijden. Van Rautenberg tot Pillkallen staan langs den weg slechts half of heel verbrande dor pen, leeg ge plunderde hoeven en allerlei meu bels, linnengoed en kleeron, die de Russen op den weg gesleept hebben, liggen in nat en vuil te rotten. Er bestaat geen voorwerp tot dagelijksch gebruik, dat wij op dezen rit niet op hét veld kunnen vinden. Daar ligt een piano, de snaren er uit, de toetsen stuk gesla gen. Daar een kinderwagen, daarnaast een zitbad, dan komen twee paardenlijken, een gebroken slede, een Russisch geweer en ór.ar- naast een dameshoed met veeren en bloemen, zoodat deze er uit ziet als een zieke, exoti sche vogel, die met hangende veren op den grond zit en zijn eind afwacht. Frankrijk. Op het Westelijk oorlogsterrein. PARIJS. In de duinen van België ver woestte oiize artillerie vijandelijke loop graven. Ten noorden van Atrecht nam de vijand een vooruitgeschoven loopgraaf, on langs door ons aangelegd. De beschieting van Reims duurddn den gebeden dag; elke drie minuten kwam een projectiel neer. Het wordt bevestigd, dat in Champagne de Duitsche tegenaanvallen tegen de door ona genomen hoogte ten noorden van Me- sail een zeer heftig karakter droegen. Twee garderegimenten streden hier met groote verwoedheid. Deze pogingen leden echter volkomen schipbreuk. In de Argonnen hadden nieuwe canonnades plaats. We maakten vorderingen in de streek van Vauquois. PARIJS. Het avond-communiqué luidt: In de duinen in België is nog een loopgraaf bezet. In Champagne wer den nieuwe Duitsche tegenaanvallen gedaan op de hoogte noordoostelijk van Mesail. Aanvallen op Tour de Paris en Vauquois in de Argonnen werden afge slagen. Bij Verdun werd een D-uitsch Kussen bescno- k vliegtuig neergeschoten. Twee vliegers wer- ten. Een ontzaglijke massa taal uit licnte r. - J i-l«rovsnwn «rrninnkl- eu zware kanonnen is hierheen geslingerd. Zacht vergoelijkend dekt de sneeuw de 6póren de gruwelijke verwoesting. Onze land storm, slechts ondersteund, door oenigo actieve en reserve-formaties, hield stand. Zoo kwam de morgen van den tienden Februari. Het was merkwaardig stil. Plotseling begonnen de Russen een verwoed bombardement. In massa hoorde men het scherp gefluit van de s'nrap- nells. Een Duitsche vlieger zweeft onophoude lijk boven de vijandelijke stelling en geeft lichtsignalen zonder zich te hekommeren om de granaten, die bij dozijnen om hem barsten. In de loopgraven van den vijand wordt ijverig sneeuw geschept en toch is er iets aan de hand. In ae verte ziet men door den kijker wagens h'een en weer rijden. Langzamerhand verflauwt het vuur. Nu en dan nog een schot. Hot wordt steeds stiller. Do nacht breekt aan. Hier en daar wordt het geweervuur levendiger. Dan beginnen plotseling onze kanonnen te vuren. Eri is bevel gekomen de verbindingswegen van den vijand ouder vuur te nemen. Zoo, nu we ten wij, wat er aan de hand is... Uit Oost-Pruisen. Dr. Steiner, de oorlogscorrespondent van den „Berliner Lokal-Anzeiger" schrijft: Mijn slede glijdt over den grooten weg naar Pillkallen, dat ik tegen den avond hoop te bereiken. Maar hoe ziet het land hier er uit! Het is niet mogelijk woorden te vinden voor deze verwoesting. Iedere stap, dien wij nader komen, toont ons de sporen van het verblijf der Russen. Overal verwoesting, onzinnige vernieling, vuil en wanorde. In de meterdikke sneeuw komén wij slechts uiterst moeizaam met onze slede vooruit. En do automobiel, die ons begeleidt, blijft ondanks zijn 4-5 paarde- kracht spoedig in de harde, dikke sneeuw steken. Wij hebben dit zien aankomen, want in deze sneeuw kan de beste wagen niet vooruit komen en ihet eenige wat nog overblijft, is een lichte slede, die men onder alle omstandighe den, zij het ook vaak met flink aanpakken, kan vlot krijgen, Met een zwaar hart brengen wij onze automobiel in een nog eenigermate ouderdak biedende boerderij, requireeren een slede en dan vooruit. De sneeuwjacht is weer heviger geworden, zware, dikke wolken han gen donker aan de luoht, en de groote, trage vlokken leggen zich in een dikke laag' over levenden en dooden. Aan den rand van den weg ligt de eene vernielde automobiel naast de andere. Aan do opschriften zie ik, dat heb alleen Russische wagens zijn, die de Russen, uauat zij in de dikke sneeuw op den terug tocht daarmede nier- verder konden gaan, door ontploffing onbruikbaar hebben gemaakt. Een den gevangen gcmnsktl BERLIJN. Officieel wordt door Let groote hoofdkwartier gemeld Het Fransehe munitieschip voor Nieuw- poort bestemd is door een vergissing der dronken bemanning te Oostende aangeko men daar werd het schip beschoten, zoo dat het zonk. De gewonde equipage werd gered. Op de Loretto-hoogte ten N.W. van Atrecht stelden onze troepen zich "Woensdag ochtend in het bezit eener vijandelijke stel ling over een breedte van 1600 M. Acht officieren en 558 man. werden gevangen ge nomen, 7 mitrailleurs en 6 kleine kanonnen buitgemaakt. Dé vijandelijke tegenaanval len werden, in den namiddag afgeslagen. Een nieuwe Fransehe aanval in Cham pagne werd afgeslagen. Een Fransehe aan val ten W. van St.. Hubert in het Argonnen- woud mislukten. In den tegenaanval ont rukten wij den Franschen loopgraven. Ook in het bosch van Chippy mislukte een Fran sehe aanval. Een der jongste berichten van den Eiffel- toren meldde, dat een Duitsche colonne.' bij een marsch over de hoogte van Tahure met succes beschoten werd. Wij moeten de juistheden dier mededeeling bevestigen, maar daaraan toevoegen, dat de colonne bestond uit Fransehe gevangenen van wie er 38 gedood of gewond werden. Met petroleum bespoten. PARIJS. Een militaire dokter deed een vreeselijk verhaal over de verwondingen veroorzaakt door het besproeien met petro leum door de Duitschers. Hij had gewon den gezien met vreeselijk verminkte en ge zwollen ledematen in verbrande uniformen Sommigen, die minder zwaar gewond waren, vertellen, dat na een rustigen dag de Fran schen plotseling bemerkten, dat stralen petroleum op Iiud loopgraven werden ge richt. Een officier gelastte onmiddellijk de pijpen te dooven, maar het baatte niets. Het volgend oogenblik werden do loopgra ven overstelpt mei een regen granaten terwijl de loopgraven vuur vatten, maak ten de Duitschers gebruik van de verwar ring om te naderen en brandende fakkels in de loopgraven te werpen, waardoor de ,,Gij hebt mij willen sprekon, kapitein?" „Ja, ik vroeg er om, toen ik hoorde, dat cok Uwe Majesteit hier een onderkomen ge vonden had. Do minuten, die ik nog voor mij •heb, zijn kostbmr, en ik heb nog één bede aan Uwe Majesteit!" Des konings blik va.lt nu op den vaandrig, die stijf en strak aan zijn voeten ligt. „Leeft de jonker nog?" „Bij het vervoer naar hier is hij bezweken'", antwoordt dt> ander. ,,En hem betreft juist mijn verzoek". De koning luistert. „De vaandrig moet een goed vriend van u ge weest zijn, dat gij liem zoo aan het strijdge woel ontrukt heb!" Een zware zucht ontstijgt do borst van Hans van Pruel. „Ja. wèl heb ik hem heel liefgehad. Maje steit. Want het was mijn bruid Renata van Brcdow!" „Wat?..." „Deze doode is mijn bruid, Renata van Bre- dow!..." Op des konings gelaat zijn tegelijk ongeloof en verwondering leesbaar. „Hoe is dat mogelijk?" Do stem van Von Pfoul wordt zachter; zijn hand zoekt die des konings. Wu houdt hij die vast in de zijne. „Ik moet Uw» Majesteit vergeving vragen, dat ik van morgen de waarheid niet gezegd heb. Zij heeft de vlucht moeten nemen, daar de Russen haar leren, haar eer «:-n haar land goed bedreigden. Zij vluchtte tot mij vier dagen geleden ik kon, ik durfde haar niet verder vergezellen wij waren elk oogen blik den aanval te wachten maar alléén kon zij ook niet verder en zoo is zij bij het regi ment gebleven alleen de Overste en ik wis ten ervanen. Majesteit, wees nu maar niet boos..." De koning was een en al week geworden. „Ik ben boos op geen menscb meer!" zeide hij. Een lange pauze. Dan begint de koning weer. en zijn stem is nog unek en mat ..Gij hebt het heel moeilijk gehad. Hans von Pfuel. Om mijnentwil zwijg!" laat hij er op volgen, als de ander spreken wil. „Zwijg, om mijnentwilIk weet het. ik heb je onrecht aangedaan. Ik had u beide moeten laten trou wen. gij laagt dan hoogst waarschijnlijk hier niet! Nu is het te laat. Von Pfuei? Gij zijt een dapper man, on uwe bruid is oen dappere jonkvrouw geweest ik dank u beiden!" „Uwe Majesteit moest weten hoe dat woord mij goeddoet!" „Zwijg. Von Pfuel, zwijg! Het spreken hin dert u En weet dit: wij drieën, en allen die heden gévallen gevallen zijn, wij gaan samen don groot-en weg, dien men maar éénmaal hoeft brand nog toenam. Het was onmogelijk den vuurstroom te ontkomen. De Franschen wieT uniformen dropen van de petroleum, moesten hun loopgraaf verlaten. Voor de tweede loopgraven linie kwam de Duitsche aanval tot staan. Tien minuten later wer den de Duitschers in een hevigen tegenaan val teruggeworpen, waarbij zij 300 man aan dooden en gewonden verloren, terwijl 60 man werden krijgsgevangen gemaakt. Rusland. Op het Oostelijk oorlogsterreln. BERLIJN. Officieel wordt door het groote hoofdkwartier gemeld De Russische aanvallen ten N.W. van Grodno geraakten onder ons flankeerend artillerievuur, waardoor zij mislukten. Ook ten N.W. van Lomsja zijn de Rus sische aanvallen met zware verliezen mis lukt. In de streek ten Z. van Myszynysz en Chorcele en ten N.W. van Prasnysz her nieuwden de Russen hunne aanvallen. Op het verdere gedeelte van het oostelijk front is de toestand ongewijzigd. PETERSBURG. Het hoofdkwartier meldt: Ons offensief op het" front tusschen Njemen en Weichsel wordt voortgezet. In de richting van Olsta handhaaft de vijand zich bij Simno en Seretsj. In de streek van Grodno gingen onze troepen opnieuw vooruit. Bij Ossewitsj wordt een hevig artillerie-duel gevoerd. Ten oosten van Jedwabnö bereikten onze troe pen de loopgravenlinie van den vijand en bij de dorpen Mocarze en Sestrsjanka had den gevechten van man tegen man plaats. Bij Kerzitsj behaalden wij e«n succes op een Duitsche brigade die uit het dorp werd verdrevenhet aantal gevangenen steeg hier tot 21 officieren en 600 soldaten. Tusschen de Ortsjiz en den Weichsel had den zeer heftige gevechten plaats tusschen Mlawa en Horzale. In de Karpathen zetten de Oostenrijkers tusschen Ostawa en San nacht en dag hun vruchtelooze aanvallen op onze stellingen voort, ondanks hun groote verliezen. Onze troepen sloegen hen af met handgranaten en met tegenaanvallen met de bajonet, waarbij wij vele gevangenen maakten en vele mitrailleurs vermeesterden. In Oost-Galicië trachten de Oostenrijksche achtejhoeden zich te handhaven aan de Siwka* én verdëf nóg tót- Dezen dag namen we in de Karpathen en Oost-Galicië 47 officieren en C00 sol daten gevangen en veroverden we 16 mitrail leurs. In Lowicz. Een levendige beschrijving van het- bonte gedoe in Lowicz (Russisch Polen) geeft een officier in do li. Z. am. Mittag. Ontzaglijk is het lawaai, zoo vertelt hij, van de eindelooze colonnes van den trein over de bestrating van Lowicz. Lange proviandcolon- nes, de groote bagage, batterijen donderen over de keien. En daartusscben door gaan behendig infanterie-colonnes, gehuld in hoofdwarmers en shawls, een electriscli lampje op de borst. Dokters met Roodo Kruis-banden, handels reizigers met handkoffers, verpleegsters, Pool- sc-ke meisjes met zwart kroeshaar, een troep Russische gevangenen in hun caramel-kleurige jassen, zakken en kisten slecpend, gaan door de straten. Eenige Poolsche jongens moeten met gebaard© oude kerels do goten leeg krab ben. Een gendarme houdt hierbij toezicht. Hij snauwt ze aan, zegt hun de leelijkste dingen, maar de Polen verstaan geen woord en lachen en hij snauwt steeds driftiger met een kop als een kalkoen. Het mooiste van dit alles, to midden van het wilde geraas, is een sioet Poolsche vrouwen in haar oranjegele kleeren, die met vuurrood, violet, groen en zwart ge streept zijn. Zij hebben allen den rok over de ooren getrokken en lijken een carnavals- troep. Deze vele kakelbonte vrouwen, die zich in het gewoel van de straat mengen, komen uit de katholieke kerk. Nauwelijks hebben ze de kerk verlaten, of een troep Russische ge vangenen begint tusschen de gothische zuilen kisten op te stapelen, hoog, steeds hooger: ge kaapte Russische ammunitie. Zoo is de oude barok-kerk van 's morgens tot 's middags een bedebuis en van 's middags tot ;s avonds een magazijn voor Russische ammunitie. Men moet zich weten te helper In de nabijheid van de kerk is een kappers winkel. Men heeft in deze tijden natuurlijk niets snellers te doen dan zich van een bosch aap weer in een mensch te laten veranderen. Ik ga den winkel binnen. Het is een Duitsche onderneming. Eigenaar de commandant van Lowicz. Kappers vier Duitsche soldaten, die ons alle weldaden van den friseurshemel aan bieden, tot bayrum, shampoon cn vinegro toe. Juist :s mijn kameraad mij aan het inzeepen, daar hoort men nog een nieuw geraas in de lucht. Alien rekken den hals. Machinegeweer- te gaan, éénmaal en met gesloten oogen..." Daar richt Von Pfuel zich verschrikt en met mee ito op. „Majesteit!" roept hij uit. „Zweeg, wees stilPruisen heeft geen ko ning meer noodig, want Pruisen is verloren!" „Om Gods wil, Majesteit. Pruisen is niet verloren zoolang zijn koning leeft. Laat ons den grooten weg alléén gaan. Uw Maejsteit moet leven, moet, verstaat gij wel?" „Geen mensch moet meer leven, en aller minst een verslagen koning!" Met vlammend oog ziet Von Pfuel zijn veld heer aan. „Majesteit, een stervende mag véél zeggen. En vóór alles is hij verplicht de waarheid te zeggen. Weet Uwe Majesteit, wat. zij doen wil DeserteerenUwe leger, uw volk verla ten. En naar mijn meoning hebben wij allen, die hier liggen, een beteren dank verdiend. Om zulk een resultaat zijn Renata van Bredow en Hans van Pfuel niet gevallen!" Als waren al zijn krachten vergaan, zoo valt de spreker in zijn liggende houding terug. En véél zachter fluistert hij: „Hij komt, de dood! Maar hij komt tot mij. niet tot u. Denk er om, ook voor koningen geldt het woord: Ge trouw tot in den dood!" De koning haalt diep adem, als bevrijd van een zwaren last. „Ik dank u. Hans van Pfuel! Gij hebt- ge lijk. Ik mag niet gaan zoolang nog één hart. vuur, kanonschoten, in alle straten geweer salvo's. Een Russische vlieger, wordt er ze- roepen. Mijn kapper werpt het meï op tafel, grijpt met rollondo oogen en wilde bewegingen mijn karabijn, dio in een hoek staat, vliegt naar do deur en schiet in do lucht. Als hij weer terugkomt, zucht hij: De beele stad schiet en strooit insoctenpoeder tegen dat Russische gevogelte. Maar het is niet uit te roeien. Do vorige week wierp cr een bomjneri naar beneden vlak bij een brug, in de nabij heid van een sneltrein-locomotiof. in de nabijheid van een sneltrein-locomotief. Het- is een dappere kapper en gelukkig scheert hij beter dan hij schiet. Oostenr ij k. De slag in do Karpathen. WEENEN. De oorlogscorrespondent v. het „Fremdenblatt" meldt over den slag de Karpathen: Dinsdag werd over het geheele fro. noordwestelijk van Tsjernowitsi tot ten wes ten van den Doeklapas voortdurend heftig gevochten. Ten zuiden van de Dnje3ter heeft onze stoutmoedige aanvallende infanterie zich reeds vastecoeten en laat niet meer los Bij den Loepkofpas vechten in meterhoog sneeuw Duitsche en Oostenrijksch-Hongaai sche troepen met een doorzettingsvermogen welke het slechte weer en de terreinxnoeilijk heden weet te overwinnen. Vooral in ver rassende-nachtelijke aanvallen, praesteerer de Duitschers, die steeds meer vertrouwd geraken met de moeilijkheden van den voor hen tot nog toe onbekenden berg strijd, buitengewoon voel. Over den koogen Oeszokpas drongen onze troepen naar Gali cië en bieden den vertwijfelden aanvaller van den vijand het hoofd. Op de Doekla- helling begon gisteren, na een nositieslag van twee weken, waarbij de Russen niet bui tengewoon actief zijn opgetreden, een even eens verbitterde strijd, waarbij de vijand echter geen meter vooruit kwam. In den slag bij Sfranislau, die nog steeds niet geheel geëindigd is, behaalden wij gis teren weer eenige voordeelen. De werking van onze zware houwitsers op de trouwens uitnemende stellingen van de Russische artillerie doet zich krachtig ge voelen. Niettegenstaande zij groote offers aan menschemnateriaal, brachten, wonnen de Russen tot nog toe geen terrein. Bij de actie in de Karpathen beperkt men nog steed?, dat spionnen.aan het werk zr-n. Hij Sta nis! au werd *en pope gevangen genomen, op het oogenblik, aai hij door hooischoven in brand te steken, de stelling van onze zware batterijen wilde verraden. De moeilijkheden met de treinen ver traagt natuurlijk de operatie. De goede stemming wordt er bij de troepen ingehou den door de goede lichamelijke verzorging. Behalve dat er stoombaden en stortbaden genomen kunnen worden, heeft men er thans ook iets op gevonden om de kleeding aan bet front te kunnen reinigen en des-in- fecteeren. WEENEN. De oorlogscorrespondenten der bladen melden, dat het hoofdge wicht van den strijd in de Karpa then thans ligt i i de lijn Oeszok Lupkow. Het centrum van deze lijn, waarin onze troepen in de laatste dagen, ondanks de grootste moeilijkheden met succes voor uitkwamen en den Russen, zij het ook met groote offers, belangrijke punten ontrukten, is het doelwit van onophoudelijke stormaan vallen van den vijand, die echter tot nog toe onder bloedige verliezen werden afgesla gen. De Russen verdedigen zich, nu hun offensief optreden in de Karpathen mislukt is, met groote kracht, door het voordeel hunner posities handig te gebruiken en onze omtrekkende bewegingen door wanhopige tegenaanvallen te pogen te ontgaan. Toch staan de kansen voor een defnitieven gun- stigen uitslag voor onze troepen zeer gunstig. In de Boekcwlna. LONDEN. De „Horn. Post" verneemt uit Boecharest, dat de Russische troepen in Oost-Galicië in de richting van Kolomea voortrukten en de Oostenrijkers noodzaak ten om terug te trekken. Het lot van Tsjer- nowitsj hangt af van den thans gevoerd wor denden strüd. Italië. Italië's onzijdigheid. BERLIJN. Uit Rome wordt aan de „Vos. Ztg." gemeld, dat de „Tribuna" verklaart; dat do opwinding van de pers, gewekt door het wetsontwerp be- zooals het uwe en dat uwer bruid, op mij hoopt en voor mij slaat!" En vast drukt hij de hand van den kapitein om daarop de reeds verstijfcie hand van Renata in die van Von Pfuel te leggen, die deze da delijk naar zijn borst brengt'. Toen 6loeg onder dezen zaehten druk de laat ste slag. Resoluut 6tond de koning op. „Zorg er voor zeide hij tot den page, „dat Hans von Pfuel en Renata van Bredow in één graf gelegd worden! Heb ik hen in hun leven niet vereenigd, zoo wil ik het ten minst© nu doen!" De page boog zich. ,.En nu, voorwaarts", prevelde de koning. ..Getrouw tot in den dood!" Met vasten, vluggm tred stapte hij in de richting van het altaar, waar eenige generaals en adjudanten hem wachtten. „Messieurs!" zoo sprak hij hen aan, „wij hebben de bataiüe nirloren1 Maar niet den moed, naar ik hoop. Op Kolin volgde Rozbarii en Leut hen, en Kunerdorf zal de grafsteen van Pruisen niet zijnDat weet ikeen trouw en dapper held heeft het mij zooeven met den zienersblik van een stervende getoond 1 Verza melt wat er over is van de armee! De terug tocht geschiedt naar Silezië. Doet- allen uw plicht, ik zal den mijne doen. Tot wederziens, messieurs!"

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 1