No. 70. Woensdag 27 Januari 1915 Orgaan voor Leger en Vloot. Oorlogsnieuws. Onder redactie van D. MANASSEN. Koppen op! Oplaag 50,000 exemplaren, DE SOLDATENCOURANT TOON LOSSE- 3 CENT, ABONNEMENT 1.50 PER DRIE MAANDEN. Een observatie-post der Duitsche artillerie, bij Yperen, in 't Belgische land. De kanonnon schieten maar niet op goed geluk, dan zouden er al heel weinig treffers bij zijn. Ook ligt het doel van 't geschut in den regel zoo ver weg, dat het met het bloole oog niet is te zien. Daarom zoeken de officieren in de nabijheid der artil lerie verheven plaatsen uit, waar zij de stellingen der vijanden door kijkers kunnen waarnemen En hier zien wij zoo'n observatiepost in een hoogen boom, waar vernuf tig een stellage is gemaakt. De kanonnen staan verder naar achter en per telefoon worden aan de batterijen de noodige bevelen voor de richting der stukken gegeven. Geen audiëntie. Blijkens bericht in de Staatscourant" <?ordt Donderdag a.s. door den Minister van Oorlog geen audiëntie verleend. langer in dienst houden van dienst plichtigen hij de Landweer. De Minister van Oorlog heeft naar aanleiding van het al deehngs verslag der Tweede Kamer, aan die Kamer een Notn doen toekomen. Hiérbij;geeft do Minister o. a. het volgende te kennen. Ook uit de politieke en strategische verhoudingen, die voor het publiek open lig gen, kan zegt do Minister voor hem, die mot kennis van zaken toegerust is, afdoende blijken, dat de positio van ons land nog even zeer als iu Augustus de onmiddellijke beschik king over onze geheele krijgsmacht eischt. De Regeering, den toestand nauwkeurig overzien de, zoude althans hare verantwoordelijkheid niet gedekt achten, indien haar die beschik king mocht ontbreken. Dat zij mede over ge gevens beschikt, waarvan het publiek geen kennis draagt, ligt voor de hand. Zij acht het echter in strijd met 's lauds belang daarom trent eenige medcdeeling te doen, zelfs niet in comité-generaal. De Minister stemt geheel in met- de leden die het denkbeeld van zoodanige vergadering hebben beetrodon. (Van een officier te velde.) Achter den dijk verscholen ligt, op eenige uren afstand van een onzer groote steden, een klein oud stadje uit te rusten van de inspan ning, die het in vervlogen eeuwen had moeien aanwenden om het middelpunt der landelijke omgeving t© zijn en te bljjyeu. Thans groeit liet mos in zijn straten en is de rammelende stoomtram de eenige band tusscheo de rustige bevolking en dio der bloeiende grootere steden en dorpen in de huurt, die nu de welvaart ge nieten die bet oude plaatsje zich zag ontgaan. Toch is ook daar nieuw leven ontstaan, waar sinds de mobilisatie eenigo compagnieën hun tijdelijk garnizoen vonden en het leven en stre ven, der militairen wekt nieuwe belangstelling en doet de dommelige rust wijken, die over de oude roode daken en trapjesgevels zoolang heeft gelegen. Nu, met het nieuwe jaar, loste weer een ander detachement zijn voorganger af en ieo 1 in storm- en sneeuwvlagen wederom zijn n tocht. De kwartieren werden betrokken, cn op do enkele geïmproviseerde bureaus gingen de zaken hun gang, als vanouds. Op een der bureeelen stond de tsergeaut Klump voor zijn compagniescommandant u luisterde naar de vermaningen dio hem gul wer den toegedeeld en waar hij niet anders op n antwoorden dan*-ia» kapitein, ik yoel 't vrèl, Verioop. Sedert de mobilisatie zijn, in ronde getallen, afgekeurd 6300, gemiddeld met ziekte afwezig 4700 en met onbepaald verlof voor zoover door den Minister verleend 1200 man. Over plaatsmij ci'AI werd ingegaan op het denkbeeld om door onderlinge overplaatsingen aan de belangen van dienstplichtigen tegemoet to komen, dan zou daarmede lang niet zooveel worden bereikt als blijkbaar wordt vermoed. Velen toch zouden zich overgeplaatst wenschen te zien in een richting, waarheen slechts een klein gedeelte hunner zou kunnen worden plaatste en klachten van telen rgesteiden over ongeljjk© bedeeling zouden ook dan weder niet uitblijven. Er bestaat evenwel tegen de gewensclrte overplaatsingen een overwegend bezwaar, hier in gelegeD, dat hetnoodzakelijk verband in den troep, hetwelk wordt verkregen nadat meerderen en minderen elkander hebben loeren kennen, verloren zou gaan, althans in belan- rijke mate zou lijden, wanneer op eenigszins ruime schaal manschappen van het eene korps onderdeel naar het andere overgingen. T crgcUjking met Denemarken cn Zwitser land. De minister handhaaft zijn opvatting, dat de gemaakte vergelijking niet opgaat- en dat zij geen goeden grond oplevert om maat regelen, welke elders bunnen worden geno men, en die misschien ook in een bijzonder licht zouden treden, indieu men met den ge- heelen toestand aldaar nauwkeurig bekend 't gaat op 't oogenblik niet to best. 't Is net of allee me tegenloopt." En dat was dan ook wel 'b geval, wacht- en wcekdienst, een meerdaagscho oefening en an dere omstandigheden, niet alle buiten zijn schuld evenwel, waren oorzaak dut sergeant Klump niet zooveel naar zijn meisje had kun- uen gaan in den eersten tijd van z'n inkwar tiering als hij wel had gewild. En toen hy. 't. bureau verliet. Het hij zijn gedachten nog eens gaan over alles wat de laatste weken was voor gevallen. En daarbij bleef zijn oog 't langst rusten op een tafereel, dat liem kort geleden nog zoo met innig geluk had vervuld. Een kleine kamer in de groote stad, een jong blond meisje, dat met. liefde en vertrouwen naar hem opzag, de gouden strepen op zijn mouw bewonderde en hom schuchter beloofdo trouw ie blijven. Een oude grijze moeder, door veel leed gebo gen. die aarzelend haar oogappel aan s-ja hoede wilde toevertrouwenen de verplichtin gen die hij oo zich nam, goed oppassen, de op leidingen volgen, sergeante majoor worden en dan...! een kleine netto woning.een lieve vrouw die hem nu den dienst, opwachtte en de pion,en in zijn gezicht glad strijkt-, er op gebracht loor do zorgen van heolo dagen in de kazerne. Eu toen de eerste scheiding en het eerste verdriet, hoewel te voren voorzien: 't vertrek naar het kaotonnement. Aan de brug stond ze, oen traan in 't oog, oen dapper gezichtje. „Tot Woensdag, Jan!" Maar Woensdags' had Jan wacht, en daarna do week, en t-oen weer wat anders en gisteren juist nu hij met verlof zou gaan, een tele- Voor Advertent iCn wende tnen zich tot onze Administratie Drukkerij „Jacob van Cam pen* N. Z. Voorburgwal 234-240 ;Keizerr(jk 9j AmBt >rdain, Tel. Noord 177;">, of tot de advertentie bureaux. Prjis der Advertentiën per regel 25 cent. ware hier na te volgen. Txmdweerbestowning oudste I kruisers en torpedobooten. Het gaat dus tot r.ogtoe op zee als op land de tegepstanders kunnen nog heel wat dergelijke slagen wor- op 1 Augustus 1914 naar de landweer zou zijn fjen gekjverd) voordat de v]oot, vau der g. -- bedde strijdende mogendheden vernietigd is of althans vrijwel machteloos. Te lando gaat het evenzoo, de laatste dagen bewijzen het weer, vooral aan het Westerfront. T)e loopgravenoorlog blijft dezelfde en het ka-non vervult nog steeds de eerste rol. De cavalerie heeft blijkbaar geheel uitgediend, zelfs ver overgegaan, thans over de troepen is verdeeld, doet baar in zekeren zin reeds do bestemming volgen, welke zij ook na dien overgang zou hebben verkregen. Wegeenden oudste landweerlichtiu7Mot het naar huis zenden van de oudste landweerlich ting zou de billijkheid zeker niet in groote kénnersdiensten kan zij nog nauwelijks ver- mate worden betracht. Zelfs mag worden be- richten, en van de schitterende ruiter-aan- twijfeld, of tot billijkheid.govoo! daarmede vallen- *M™n de geschieden» van den krijg in 1870 nog vol is, is thans geen sprake meer bevredigd zou worden. Wie noodo van me^° huis gemist kan worden en in dienst moet j Wi] mon wefeen, hoe de oorlog tegen- blijven, zou zeker niet van billijkheid gewagen, I woordig gevoerd wordt, lees het volgende wanneer hij anderen, wier dienstvervulling met der jongst© telegrammen In Ar- minder groote bezwaren gepaard gaat, j gonne en in de streek van St. Hubert en - I Fontame-Medan3 duurt het imantene-go- huis zag gaan. omdat zjj tot een oudere lichting 1 ,.„„7,* vecht voort om een afdeehng van de voor- behooren. Het aantal aanvragen om verlof buiten do gewone regeling om, loopt in do tienduizenden en het aantal ingewilligde aanvragen in de duizenden. Werd ingegaan op het denkbeeld om den thans voorgestelden termijn met drie of vier maanden to verkorten, dan zou reeds in Fe bruari opnieuw en dan voor do derdo maal in de tijdruimte van eenige weken een wets ontwerp over eenzelfde zaak moeten worden ge reed gemaakt en allen phasen wederom moeten doorloopen. Afgescheiden van den zonderlingen indruk, welke zoodanige handelwijze noodwendig buï- I tins en communique's. Dat wil niet zeggen, W ro» maken, „enseht de Regeermc, na dat er ,OTodlton alleen, de door haar afgelegde verklaring, dat de lich- j dat- de gevechten van weerskanten zonder ting waarom het hier gaat, geen dag langer j suopes bleven, onder do wapenen zal worden gehouden dan volstrekt noodig is, dien weg niet uit. België. Lit een bricj van een Engelsch officier. Een officier in het Engelsch-Indiscfae leger schrijft- blijkbaar uit Vlaanderen een brief waaraan wij het volgende ont kenen: ...,,Aan het hoofd van een lange rij man nen die naar de vuurlinie moeten, gingen wij voohiit. Het was geheel donker en na tuurlijk was heb zoeken met licht niet toe- i gestaan.. Het dorp verlatende, kvtamen wij aan een weg met knotwilgen aan weerszijden en weilanden overal onder water. Een rij mannen met een Britsch officier passeerde ons. ,,Hoe ver nog?" fluisterden wij. „Een 50 vai;ds." Toen gingen wij van den weg af naar een greppel aan de linkerzijde. Dit was, of was geweest, een verbindingsloop- graaf. Het water erin kwam ons tot de o knieën, maar het was er lager, dus veiliger eskader, misscken was dit wel het zwaarste dan op de wegen, waar de kogels voortdu- fcreffen, dat ei* geleverd is, maar een 'oe- rend floten. Deze greppel was slechts 20 slissendeu slag kan men het nog niet 110e- yards lang, maar de daarin drijvende stuk- Oe toestand in den reuzenstrijd. Er is op zee eens weer gestreden. Men verwondert- zich, dat dit niet vaker- gebeurt, nu toch de twee mogendheden in oorlog zijn, die dp grootste vloten der geheele we reld hebben: Engeland en Duitschland. Toen de krijg begon, dacht men niet an ders, of de Noordzee zou het tooneel van een woedenden strijd worden. De oorlog duurt nu reeds zes maanden, maar ecu eigenlijk grootem zeislag hebben we nog niet gehad. Zondag ia er weer gevochten een Duitsch en een Engelscli men. De Engelsche marine-autoriteiten had den er de lucht van gekregen, dat een Duitsch eskader een aanval op de Engelse In kust in den ziu scheen te hebben. Thans was men er beter op voorbereid dan den vorigeu keer, toen een Duitsche flotilie on bemerkt de oostkust van Engeland kon naderen en er eenige plaatsen beschieten. Een Engelsch eskader ging het Duitsche tegemoet en beide ontmoetten elkander, naar het schijnt niet al te ver van onze kust. In de noordelijke provinciën is ten minste hevig kanongebulder gehoord. De Duitsche schepen keerden om, zoodra zij de Engelsche bemerkten, doch deze vervolgden hen, en het kwam tot een treffen. Op 70 mijlen van Helgoland had een gevecht plaats; de nadere bijzonderheden daarvan vinden onze lezers elders in dit blad, maar het gevecht schijnt noch eau de eene, noch aar. de andere zijde tob een overwinning geleid fee hebben. Aan weerskanten wordt erkend. dat do Duitsche slag-kruiser „Bliicher", een schip van 15.000 ton, gezonken is, van Duiteeheu kant wordt be weerd, dat ook een Engelsch oorlogsschip is vergaan. Nader© berichten zullen nog wel volgen. Hoe dit ook zij, deze zeeslag geeft in geenen deele een beslissing in den reuzenstrijd. De beide eskaders waren vrijwel even groot en van den zelfden aardslagkruisers, lichte gram: verloven intrekken! En toen was Jan op de fiets gesprongen, en had even zijn meisje willen geruststellen. Hij vond baar niet thuis, en voelende dat liy zijn p li ebt te kort deed, ging hij maar weer terug, droef gestemd en zonder moed. De eerste liefde geeft zoo'n vreugde, de eerste teleur stellingen lijkeu zoo zwaar! En toen on i>-'fc rapport-, gemankeerd op ;t avondappel, "maar gelukkig, zijn chef kent hem, en met een flinu woord, dat een goede plaats vindt, kan van beide kanten veel goeds gedaan worden. Eu Jan neemt zich voor zich als eon man te verzetten tegen zijn tegenspoed, des te heer lijker zal het-, naar hij hoopt, spoedige weer zien zijn. En toch is 't of de sneeuwvlagen en de storm en de donkere luchten veel onheilspellends in zich dragen. Couranten en uit de .stad komen de ordonnansen, ook de officieren vertellen din gen dio doen denken. Zou 't nog mis gaan? Zouden we heusch nog met kracht moeten De- letten, wat onze kalmte niet vermocht te voor komen Eerst de verloven ingetrokken. Nu 's avonds. 1 het eten, het kader op 't bureau Een ernstig gezicht van den kapitein. Mannen, zegt hij. 't kan mis gaan, kalmte hoor. De toestand is dreigend, de wacht aan 't veer wordt vanavond door de compagnie uit gezet. Allo niet tot de velduitrusting belioo- reudo goederen innemen en met spoed op t bureau. Seo.tiegewijze patronen ontvangen. Niemand mag 't kantonnement verlaten, -lo En zoo nog enkele orders. In de gang komen ken hout en „débris j maakten ons, met onze doorweekte jassen, het beestachtig koude water cn de glibberige Heioevers, het voortgaan zeer moeilijk. Op één plaats kwam het water ons boven de heupen en onze beenen waren spoedig halfbevroren. Het eind van onze sectie van de schans bereikt hebbende, legde ik mijn waterproof deken op een nattig stuk schans en ging weer de linie langs om te zien of elke schild wacht, die om rle 7 yards geposteerd zijn, begreep dat hij voortdurend door de gleuf voor zich uit moest kijken en zijn hoofd slechte nu en dan een oogenblik je mocht vertoonen - vooral wanneer schijnlichten werden ontstoken ten einde te kunnen zien of de Duitschers een aanval deden. Zoo nu en dan moesten zij ook vuren om de Duit schers te verhinderen uit hun schansen te komen en hun schietgaten te repareeren of dergelijke werkzaamheden te verrichten. De linies van den vijand waren van 100 tot 180 yards van ons af. Er was niet veel te doen dien nacht, nu en dan wat afge broken vuur." En dan van den volgenden nacht, nadat onder veel zwaarder vuur de schansen be reikt zijn ,,De loopgraaf was nu veel dieper in het water dan den vorigen nacht e^. wij dach ten dat de vijand het water van een of an dere sluis er in had laten loopen. Er was zeker een beetje stroom in en dit maakte de koude erger dan ooit. Den heelen nacht de tongen los, maar ieder spoedt zich naar zijn work. De flinke, vastbesloten geest der eerite mobilisatiedagen wordt vaardig over den troop, en ieder denkt: „Als ze toch komen, dan zul len we tooatm dat we nog wat anders kunnen dan verloven vragen on aan 't meisje denken, en zio daar denken zo er weer aan. Ook Klump. Maar trotecli zal ze op hem zijn, en kunnen vertrouwen. Als hij cn zijn makkers haar en de anderen niot steunen mot hun kracht cn ertrouwen, ©n mot hun vuist, wie doen het doen? En het onderling vertrouwen geeft de kracht en gesteund door de belangstelling der burgers in het stadje, door de berichten van rust en moed in 'i land, wordt de post- aanvaard, de wacht betrokken 011 moedig blikt het oog voo-- uit. Koppen op! Eenige dagen later is Klump aan 't veer. Zijn wacht is opgesteld zooals 'i hoort. De ka pitein is er geweest. Goed zoo, Klump, van nacht kan er wat komen, neem den overkant goed waar, stuur een patrouille per fiets een kwartier gaau6 naar voren. H er zijn wat licht signalen. Aansteken als er verdachts nadert De tie. is vlak bij achter den dijk, in de stel- hng. En ziet, midden in den nacht komt de. pa trouille terug. Eén bloef er achter, hij was niet meer te helpen! De eerste! Maar gewaarschuwd is er, ©u als do wacht terug is gegaan en d© kameraden haar stil zwijgend hebben ontvangen, wordt er menige gelofte afgelegd, menige gedachte gewijd van hen, d'"e bewust van den ernst der tijden, door hun liefde en vertrouwen do soldaten schragen. geschoven loopgraven, die in de jongst© 48 uren herhaaldelijk verloren en hernomen werden. Of: Bij Steinbach geraakte de vijand door eon aanval uit Uffholz, die hij had voorbereid door een hevige beschieting, voor een oogenblik in het pezit van een onzer r oorgeschoven loopgraven. Wij hernamen ze echter door een krachtigen tegenaanval Deze zinsneden geven in 't kort feitelijk de geheel© geschiedenis van den tegenwoor- digen strijd aan 'l Westerfront weer en voor een groot deel ook dien in 'fc Oosten. Er komt geen verandering in. Meestal kan men van weerskanten volstaan met de mededee- ling, dat de toestand dezelfde is. Op het zuidelijk, op het oostelijk terrein is dan ook zoo goed als niet6 gebeurd, zeggen de bul le irad ïtte ik in beweging t© blijven, hetzij bteedfi stampende of de menschen aanmoe digende goed en niet te hoo- tc schieten. Zij gehoorzaamden prachtig en door voort durend hun geweerloopen enz. te wasschen eu te olieën, wisten zij het vastblijven zit ten van de grendels hunner geweren te voorkomen. Als bet go weer maar even te gen de schans werd gelegd, was het dade lijk met slijmerig slijk bedekt, evenals de handen. Ik.had een deken in stukken ge sneden en die om mijn beenen gebonden en de panden vap mijn jas opgebonden, zoo dat.ik er niet over vallen kon. Gelukkig was het een mooie nacht, maar onze bee nen waren snoed;" half bevroren en vol strekt gevoelloos, behalve een akelig getiu- tel. Do nacht ging vrij spoedig om. wij aten wat chocolade, dronken rum en rookten een hoop sigaretten. Tegen den ochtend haddon wij wat beschuiten en melk en bouillon tabletten." Duitschland. De Leipziger Mis. LEIPZIG. De raad der stad Leip zig heeft besloten, na de belangheb benden in inzenders- en inkoopsk ringen gehoord t© hebben, de Leipziger voorjaars mis van 1 Maart tot 5 Maart beslist te doen doorgaan. Volgens mededeeling uit zaak kundig© kringen zullen de inzenders op de zelfde wijze als in vredestijd door talrijke inzendingen vertegenwoordigd zijn, en zul len vele inkoopers, ook van buiten Duitsch land en Oostenrijk-Hongarije, doch uit neu trale landen, op de Mis verschijnen. Engeland. Zeppelins boven Engeland. KOPENHAGEN. ,,Bk3trai>ladet" schrijft; De Engelsch© pers is zeer verstoord over den aanval van de Duitsche - luchtvloot op de plaateen aan de- Engelsche kust en meent, dat de neutrale staten, en voor al Amerika, in die afkeuring zullen doelen. Ook wij krijgen verschillende brieven, waarin wij worden aangemaand aan het algemeene protest van de neutralen tegen de Duitsche wijze van oorlogvoeren deel te nemen; maar wij zeggen Oorlog, is oorlog. En evenals vele onschuldige grens landen onder de ontzettende gevolgen van den oorlog lijden, evenals steden en dorpen worden verwoest, en vrouwen en kinderen in kou en duisternis worden 'aagd, kan Engeland, dat door zijn positie als eiland zich tot dusver veilig waande, zich beklagen dat steden, die aan de grens van Engeland, aan de zee liggen moeten lijden onder den oorlog. Wat beteekent de dood van eenige menschen bij de algemeene gruwelen v den oorlog L Wij, als Denen, hebben heusch geen re den dc Duitsche wijze van oorlogvoeren te verdedigen, maar wij moeten toch zeggen, dat het hier geldt: gelijke monniken, gelijke kappen. De aanval der Duitsche luchtsche pen werd toch niet ondernomen om enkele burgers, vrouwen of kinderen, te dooden, maar om den vijand t© benadeel en. die Duitschland. wil uithongeren. Waarschijn lijk is een aantal van zulke tochten voorbe reid, die zullen eindigen met een aanval op Londen, wat een volkomen gerechtvaardigd en verstandig deel van de oorlogvoering uit maakt. Vóór a lies komt het hierbij aan op de moreel© uitwerking( die zeker aanwezig is, ook al poogt Engeland die te bestrijden. Frankrijk. Op het Westelijk oorlogsterrein. BERLIJN, Rapport van het groote hoofdkwartier Vijandelijke vliegers wierpen risteren bommen bij Gent, Zeebrugge zonder schade aan tc richten. Tusschen Souain en Perthes, noordooste lijk van het kamp van Chalons, deed de vijand gistermiddag een aanval, welke doodliep tegen ons vuur. De vijand vluchtte naar zijn loopgraven. In het Argonnenwoud veroverden onze troepen ten zuidwesten van ITontame-la- Mijle de vijandelijke stelling, maakten 3 officieren en 245 man krijgsgevangen, en veroverden 4 mitrailleurs. Ten noordwesten van Pont-a-Mousson werden twee vijandelijke aanvallen onder zware verliezen voor de Fransehen afge slagen. Ook in de kleine kamer in de groote stad er zoo o'éne. Bang werd het haar om 't hart in den laatst en tijd van vele geruchten, en on heilspellende maatregelen. En kon zij nu haar Jan maar eens bereiken, zich nog" eens aan hem oprichten, nog ééns maar zich in zijn nr- vlijen, nog ééns met hem van de toekomst drooinen. Maar Jan kon niet komen, de dienst-.... Dio akelige dienst, en toch neen, mooi iV die dienst, hij doet -t cob voor mij. Steunen zal ik hem, maar.... Toen in den donkeren nacht do geweerscho ten knalden over de dijk, toen enkele kalme aanwijzingen van officieren cn kader hielpen de eerste gevoelens van vrees t© overwinnen, toen 't loeien van den wind 't gekenn der ge wonden overstemde, toen de bewoners angstig in hun buizen scholen Toen ging een eenzaam klein meisje dwars door modder en wind. en vocht iegeu haar ra- nen en haar angst En toen de vind haar 'i geluid der eerste schoten onduidelijk liet hoe ren. toen knelde zich een kleine hand om een brief. „Mijn lieve kind," stond er in. „morgen ben ik op 'jacht aan de rivier. Als or dien nacht niets komt. mag ik daarna even naar stad, heeft de kapitein gezegd. Dan zie ik even mijn kleine meisje Moed hoor, Alles gaat best en Jan vergeet je niet." Die brief was haar zaligheid en haar an est. Die nacht was haar beproeving. En als :t- dien nacht niet goed ging. Als do vijand kwam en Jan.... Neen. 't is niet uit te houden, die gedachte; nog vóór dien nacht wil ih rien, nog even. In do gevechten tot herovering vau onze loopgraven verloor de vijand sinds 21 Jan. 7 kanonnen en ccn mitrailleur. Bij Wirtembach werden de Alpenjager teruggeworpen Verschillende vijandelijko aanvallen op Ilartmannsweileskopf bleven zonder gevolg. PARIJS. In de buurt van Nicuwpoort Lombaertzijde. werden de posities, pas door ons veroverd, door den vijand hovig be schoten en wel met het doel er een aanval op te doen, dien hij echter niet kon volvoe ren, daar onze artillerie de infanterie- massa's verdreef, die toebereidselen maakten om met de bajonet op het geweer een aan val te doen. t Rondom Yperen hebben meer en minder hevige gevechten plaate gehad. I11 de Aisne-vallei hebben onze troepen verscheiden Duitsche kanonnen tot zwij- fen gebracht of vernield en de versterkingen ij Soupir en Heurtebise verwoest, Bij Berry-au-Bac heeft onze infanterie een loopgraaf aan hoogt© 108 genomen In Airgonne en in de streek van St. Hu bert en Fontaine-Medane duurt het ïnfan- fcerie-gevecht voort om een afdeeling van de voorgeschoven loopgraven, die in de jongste 48 uren herhaaldelijk verloren en hernomen werden In de streek van Ilartmannsweilcrkopf in den Elzaa hebben wij ondanks de buiten gewoon groot© moeilijkheden van het ter rein vorderingen aan onze rechterzijde ge maakt. Bij Steinbach geraakt© de vijand door ©en aanval uit Uffholz, dien hij had voor bereid door een hevig© beschieting, voor een oogenblik in het bezit van een onzer voor- geschoven loopgraven. Wij hernamen ze echter door een kraehtigen tegenaanval. Rusland. Op het Oostelijk oorlogsterrein. BERLIJN. Rapport van het groote Duitsche hoofdkwartier Iu Oost-Pruisen geen verandering. I11 Noord-Polen, in de omgeving van Prsasmitsj, werd een onbetoekenendc Ru - sische aanval afgeslagen. De Russen werden utteBlinno en Goj?k geworpen. Een uit SjitaJ-Gomy oprukkende Rus sische colonne werd tot den terugtocht ge dwongen. Onze aanval tegen de Soelcba wint ter rein. In de omgeving van Rawa en ten westen van Chencinq worden levendige artillerie- gevechten geleverd. In. den Kauka-svs. PETROG RAD: (Communiqué vau den Generaleu Staf van het Kaukasns-legor.) In het gebied aan de overzijde van de Tsjorok zetten onze troepen het lievige se vecht met de Turken, dl© sterk bevestigde stellingen innemen, voort. Aan de andere fronten zijn geen belang rijke gevechten gelevérd, alleen werden, zooals gewoonlijk, geweerschoten gewisseld. PETROG RAD. Volgens berichten uit de streek van Chorasan hebben dc Russen de 33ste en 34ste divisies, beboerende tob het elfde Turksche legercorps, die tot dusverre nog tegenstand boden, verslagen. De Russen maakten alle bergartillerie van deze divisies buit. De Russen hebben nu het geheele gebied, dat de Turken voor de gevechten van Sarv- kanysj hadden bezet, in hun bezit. Krijgsgevangenen der Kussen. KIEF. Sedert het begin van den oorlog zijn 54 kanonnen, 120 mitrail leurs, 950 caissons. 132,000 geweren, negen aeroplanes, 19 generaals, ö.foC offi cieren en 194,681 soldaten te Kief aange voerd. Turkije. De slnjd 1 n den Kaukasus. LONDEN. De Daily yews verneemt uit Petersburg, dat aldaar levendige beschrij vingen zijn ontvangen over de gevechten, welke aan de Turkeche nederlaag in dei, Kaukasus voorafgingen. De omgeving van Sarykamiesj lag diep onder de sneeuwde Russen hadden smalle, diepingegraven pa den gemaakt door de sneeuwmassa's. De nog ééns als 't zijn moet. Duidelijk klinken do schoten. Enkele bewo ners ontmoeten haar. „Ga terug, mijn kind, zo vochten. De vijand komt." Maar sneller gaat haar stap. haar adem hijgt, ze klemt baar doek vaster om do achou dors, en veegt werktuigelijk 't natte haar var 't gezicht. Éep lichtje, nog een, daar is het stadjo, dan: de dijk, waar ze heeft gehoord dat do sddaw-r zijn. En siddereud, dicht bij 't gewoel van 't "e- vecèt. drukt zo zich tegen een muur en wacht Twee uur klept do "kloosterklok. Do wind bedaart, de maan breekt door, en dichtbij ziet een troop soldaten, liggend tegen den dub Vuren is minder, 't gevecht verliest aar hevigheid. Nog slechts enkele lichtflitsen oar don overkant bewijzen dafc do verrassing i mislukt en de vijand aan de overzijde zich n-< meer aan een n;ouwc poging zal wagen. En dan zien twee paar oogen elkaar! Khur bij zijn groep, 't meisje aan den muur. No één oogenblik! En toen Klump met één «pron op den dijk stond om haar te beduiden op liar veilige plaats to blijven, was het te laat. H kon slechts een vallend lichaam in zyn arnv opvangen. De laatste schoten van do ovorz maakten een einde aan een jonge illusie. Uien avond was de oorlog begonnen. Koppen op, sergeant Klump! H., 21-1-15.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 1