No. 63. Zondag 10 Januari 1915. Orgaan voor Leger en Vloot. Oorlogsnieuws. Uit Antwerpen. *rte Ti fir Het Vrouwen-Comité voor eene Kerstgave aan onze Militaire Grens- en Kustbewakers België. Ge Mand in dan reuzenstrijd. Oplaag 50,000 exemplaren. DE SOLDATENCOURANT ADRES DEÜ REDACTIE PALESTRIN ASTRAAT 10, AMSTERDAM, TELE FOON Z. 4968. DIT BLAD ZAL DRIEMAAL PER WEEK VERSCHIJNEN. LOSSE NUMMERS VOOR MILITAIREN 1 CENT, VOOR NIET-MILITAIREN 3 CENT, ABONNEMENT 1.50 PER DRIE MAANDEN. Heeft men al dikwijls Duilsehe vliegers en Zeppelins gezien boven Fransche en Belgische steden, ook de steden in Duitschland blijven niet vrij van vreemde bezoeken in de lucht, en evenmin van bommen, die er geworpen worden. Dussel- dorp en Friedrichshafen hebben Engelsche vliegers gezien. Hier zien wij een Franschen vlieger boven de Duitsehe stad Freiburg, op helderlichten dag. Het waren er twee, die rondzwierven boven de stad en bommen wierpen. Wij zien ze ontploffen op onze plaat, in de nabijheid van den Munster, den hoogen toren. Een aantal personen werden bij deze gelegenheid gekwetst. Vijf maanden oorlog. III. (Slot.) Jaren lang hebben Engeland en Duitschland een wedstrijd gehouden in het bouwen van oorlogsschepen, in het uitbreiden van hun vloot. Millioenen en millioonen hebben zij uit gegeven vóór hun oorlogsmarine; op de zware slagschepen volgden do reusachtige dread noughts en nu wilde men nog grooter schepen bouwen: „super-dreadnoughte". Engeland wil de de baas blijven en zijn oorlogsmarine is dan ook bijna tweemaal zoo machtig als do Duit sehe. Maar na Engeland heeft Duitschland zeker do grootste en sterkste vloot. Toen nu do oorlog uitbrak, dacht men niet anders, of de beslissing in den reuzenstrijd zou niet alleen te land, maar ook ter zee worden bevochten. Tot nog toe is dat niet gebeurd. Er hebben ook ter zee gevechten plaats gehad, maar geen groote slagen, die toonden, wie op het water de meesters waren. Al de jaren lange inspanning van beide mogendheden is tot. nog toe zonder vrucht gebleven. Zoo goed als werkeloos ligt Duitschlands vloot in do versterkte Oost- en Noordzoohavens, achter liet beschermende Helgoland en in de Ivioler Buclit, en zoo goed als werkeloos zijn nu ook de Engelsche oorlogsschepen moeten blijven. Men kan begrijpen, dat de Duitsehe vloot rich voorloopdg schuil houdt; zij kan nog niet op tegen de Engelsche en het zou dwaasheid zijn zich aan een strijd in do Noordzee te wa gen, wanneer zij van den uitslag lang niet zeker is. De moreele indruk van een nederlaag ter zee zou, vooral in het begin van den oor log, zoor slecht zijn, en gevolgen kunnen heb ben, ook voor den strijd te land. Van den anderen kant zou het een gewaagd 6tuk zijn van Engeland om mot man en macht de Duit sehe oorlogsschepen op te zooken in hun schuil hoeken en uit te dagen tot een strijd op leven en dood. Zoo is het te 'begrijpen, dat de oorlog op roo een zeer eigenaardig karakter heeft aan- gonomon. Men valt elkaar van weerszijden niet openlijk en met kracht aan, men doet zoo veel mogelijk zijn best den vijand kwaad te berokkenen door middel van onderzeeërs, tor pedobooten, het strooien van mijnen, enz. Dit is alleszins een geoorloofde wijze van oorlog voeren en er behoort voorzeker niet minder (Van een bij zonderen medewerker Voor den tweeden koer verliet ik Ant werpen langs depoort. De eerste maal, tijdeus den historischen uittocht op 8 Octo ber, onder het gehuil der bommen en de zieke geluiden van de in rood en vlammen gehulde stad. Een visioen dat in mij ge mergd bleef, gelijk ook de heerlijke mooi heid van dien onvergetelijken nazomeravond, waarin het drama werd gespeeld. Sinds bezocht ik de Scbeldestad meer maals en verbleef daar lango weken te mid den der dorre droefheid van passieve be woners. Het ergste wat mij overkomen kon, was het verbod nog de omforte omheining van Antwerpen te verlaten, verbod dab ver leden woek werd gogovon en ons, Belgen, tot gevangenen maakte ©n dat liet voelen met do ijzeren zwaarte van enge becelling. Tevergeefs was ik om een paspoort ge weest uren en uren heb ik in de zweetende moed en zeemansbeleid toe. Verder pogen de oorlogsschepen der mogendheden den handel der tegenstanders zooveel mogelijk kwaad te doen, door koopvaardijschepen aan te vallen en op te brengen. Vooral eenige Duitsehe oor logsschepen, meest snelvarende kruisers, heb ben zioh daarin ware virtuosen getoond. Voor Engeland viel er op dit gebied minder te doen, heb kon door de Noordzee af te sluiten, don handöl ter zee van Duitschland verlammen en bet heeft dat van den aanvang van den oor log af gedaan. Reeds in het begin van den qprlog was een gedeelte der Noordzee een groot mijnenveld, gevaarlijk voor de oorlogsschepen, die er den weg niet wisten, maar ook voor do handels schepen der neutrale mogendheden. Ook Ne derland heeft do schade er van ondervonden. De Duitschers waren al spoedig bezig met het leggen van mijnen, en op een der eerste dagen van Augustus boorde de Engelsche kruiser „Amphion" een Duitscheu mijnenlegger, „Königin Luise", in den grond, maar stiet zelf kort daarna op een mijn en zonk. Dat was liet eerste feit van dezen oorlog op zee; het is niet het laatste van dezcNi aard geweest, maar 't gaat niet aan in ons kort be stek van allo melding te maken. Reeds dade lijk in 't begin van den lcrijg waagden Duit sehe oorlogsvaartuigen, kruisers en onderzeeërs, zich aan do Engelsche kust-, Zoo kwamen de „Stralsund" on do Strassburg" in 't midden va a Augustus tot zelfs aan de Zuidwestku i: van Engeland en kregen er te doen met een paar vijandelijke onderzeeërs, waarvan er een in den grond zou zijn geboord, met een kruiser en eenige torpedobootcn. Reeds te voren had de Engclscbb „Birmingham" do Duitsehe on- derzeesche boot „U lö" tot zinkon gebracht- en vernietigd. Het is eigenaardig, dat in don 6trijd ter zee do Duitschers dikwijls haantje-de-voorsto spe len, en do Engelschen daarop revanche nemen. Na deze sohcvmutseling aan Engelands Zuid westhoek otoomdo een flottielje Engelsche tor pedoboot, jagers met eenige lichte en vier ge pantserde kruisers naar Helgoland en daar had de eerste eigenlijke zeeslag plaats, waarbij do Duitsehe Ariadne" en „Ivöln" zonken en do „Mainz" weldra in brancbstond. Maar eeni ge dagen later torpi lieerde weer de Duitsehe onderzeeër „U 21" den Engelschen kruiser rijen van een arme, opgedrongen menigte jeduwd gestaan, afgewezen, om den volgen den dag weerom met een ander voorwend- 1 om een Passierschein te bedelen- Vergeefsche moeite, die mij meer dan ooit het bittere uur deed smaken. - Ik weet niet waarom ge al uw dagen in 't bedelen doorbrengt! zei me een vriend. Ga naar Putte en loop daar het eerste het beste kroegje in. Voor een cent of wat brengt men u over de greii3. Dat laat ik voor de liefhebbersklonk mijn bedeesd antwoord, als ik oen Duitschen kogel door 't lichaam wenscb, dan weet ik hiervoor een betere plaats. Maar 't plannetje was in mijn harte ge worpen en draaide daar rond en kwelde mij. In den stormmorgen van verleden week, bij wind en regenbuien, trok ik naar Putte om, zonder paspoort, de beprikkeldrade grens van 't beloofde land te bereiken. Helaas, wat een teleurstellingBoven Capellen was de straatweg door een Duit schen post afgesloten en een oude Passier schein werd door een kordaton -childwacht gescheurd en in den wind gegooid. Wat ik ook parlementeerde, met mijn „Pathfinder" bij Now-Castle on Tyne; er. had een ontploffing aan boord van liet schip plaats en dit zonk in enkele minuten. Later, an 't midden van September, onderging do Duitsehe kruiser ,,Hela" ten zuiden van Hel goland hetzelfde lot van den Engelschen on derzeeër. Zoo ging men voort met pogingen elkaar er over eens, dat deze verbondenen weer tot het offensief, den aanval, zijn overgegaan. Den aanval over dit geheele front, naar het schijnt. Dit wil echter niet zeggen, dat die ook geslaagd is over het gehcolc front, vol strekt niet-. Maar toch op enkele punten. In den Zuid-Elzas bijv bij Steinbach, vernietigen; bekend is de daad van den moeten de Franschen werkelijk terrein heb- Duitschen onderzoeer ,,U 9", die in de Noord- ben gewonnenook in België, daar zouden de Duitschers Nieuwpoort, dat zij tot voor zee, niot ver van onze kust, do Engelsche kru sers „Hogue", „Aboukir" en „Cressy" in den grond boorde; ISOO rnenscbcn kwamen daar-, bij om, een aantal werden, daaronder gewon-1 dèn, gered door Nederlandscho handelsschepen.. Een maand daarna, 16 October, werd weer do Engelsche kruiser ..Hawke" gctorpilleerd en verging met 350 man, maar een dag later werden vier Duitsehe torpedobooten ter hoog te van den Helder door den Engelschen krui ser Undaunted" en eenige torpedojagers in den grond geboord. We zouden zoo aan den gang kunnen blijven, de vijf maanden door; nog dezer dagen is weer de „Formidable getorpilleerd in het Kanaal; vermelding ver-' dient verder nog do daad van den Engelsehen onderzeeër ,.B 11", die heel in de Dardnnelien het Turksche pantserschip „Massocdié" ver nielde en zelf onder do mijnen door zich wist te redden. Toen de oorlog, vrij onverwacht, uitbrak, eenige dagen blijkbaar bezet hielden, nu verlaten hebben. Dit wilde echter nog met i zeggen, dat de Franschen het nu konden boetten neen, de Duitsehe artillerie be schoot het zoo hevig, dat men het er niet kon uithouden. In de allerlaatste dagen echter moeten de Duitschers zoover achter Nieuw poort zijn teruggedreven, dat de Franschen en Belgen zich konden nestelen in de trou wens grootendeels verwoeste plaats. Voor zoover wij uit de berichten kunnen opmaken, zouden dus de verbondenen nie£ onfortuinlijk zijn aan de uiteinden der largo linie, wat nog niet wil zeggeu, dat zij grooto voordoelen hebben behaald, bij lango niet, maar in het midden, in ij onverwacht, uitbrak, de buurt van Reims b.v., doen zij blijkbaar waren niet allo Duitsehe schepen bij honk en wel hun bast om door te breken, doch dit konden zich terugtrekken. Zoo waren in de gelokte hun nog maar weinig. Over 't ge- Middellandse)» Zoo do kruisers „Brosliu" en kuM6n „,j zoggen, dat er „Ooeben", zoo dwaalden in den Aflantischen few» do „Karlsruhe", in don Ind.schen do eon mouwo phase is ..Emden" en „Königsborg", ver in 't Zuiden J begonnen, dat de geallieerden n.l. met de „Scharnhorst", „Gneisenau", „Leipzig", kracht opnieuw den aanval bronnen, Nürnberg" en „Dresden" rond. Al deze evenals aan de Mame, toen zij, na maar al teruggetrokken te zijn, tot staan kwamen schepen hebben hun eigenaardige rol gespeeld^ en hun geschiedenis gehad. De „Breslau" en; „Göbon" wisten te ontkomen uit de neut raio Italiaansche haven Messina en te ontsnappen aan de waakzaamheid der Engelsche en Fran-' solio eskaders. Zij bombardeerden de knst van en de Duitschers terugdreven. Hoe het dit maal in het nieuwe stadium van den oorlog zal gaan, weeft niemand. Wel lijkt het er op, dat thans dc bondge- Algiers en verdwenen toen in de Dardaneüen. t nooten er wat gunstiger voorstaan dan in Do regeering van Turkije kocht hen en later l het begin van den oorlog, in heb Woeien al- vochten Bi, tege* do Russen. thans In het Oosten maar godeeltoüjt. Het De „Emden1 een zeer vlugge kruiser, heeft jr, wol do meeste opschudding gemaakt. Het schip fat^rde kracht der Russen iet, heeft waarlijk verrassende daden gedaan door j wat verslapt. Her. gelukt hun met m Polen handelsschepen der tegenstanders to vornieti- de Duitschers terug t© drijven zij rukken gen, waarbij het telkens zorgde, dat de be- roch in Galicië, ncch in de Kar pathen ver- manningen gered werden. Maar ten laatste der 0p. Komt dit, omdat de Russen meer wurd hot door nijn noodlot achterhaald on bij 1 j, kracht, noocti" hebben in 't Zuiden, de Coeos-o,landen ging.het te gronde. Togo- d Turken! W, hebben de vorige lij leertijd werd de „Konigsberg" op hot strand gejaagd aan do Afrikaansche kust. De „KarIs- Ir.aal melding gemaakt van oen overwm- nihe", die insgelijks den Engelschen handel 1 ring der Obtomaansch3 troepen m Kau- voel schade had gedaan, werd later in den kaaië, die daar zelfs de stad Ardaghan in- grond geboord. j namen. De triomf duurde niet. lang, volgens Een heele macht van Engelsche schepen Rad de nieuwere telegrammen hebben thans de (Zuid-Amerika) had do botende sla- plaats, i Ardaghan hernomen Ook hier dus, als waarbij een drietal EngeLvke oorlogsschepen', «ïdera op het oorlogsveld, ccn op cn neer het aflegden.. Doch weldra daarop nam Envan den uitslag. Dat echter daarginder, in Kaukasns, de beslissing iff" <&n land zijn weerwraakbij de Falkland- in 't Zuiden van don Aflantischen Oceaan, werd hetzelfde zegevierende Duitsehe eskader zoo goed ®ls geheel vernield: de ..Gneisenau", j „Leipizg", „Scharnhorst" en „Nürnberg" j -krijg riet zal vallen, is iedereen duidelijk. Maar successen daar, aan den eenen of den ando ren kant, kunnen bijdragen tot die be- Toor Advortontiën wende men zich tot onze Administratie Drukker y „Jacob van Campen* N. Z. Voorburgwal 234-240 (Keizerrijk 9) Amsterdam, Tel. Noord 1776, of tot de advertentie bureaux. Prys der AdvertentiCn per regel 25 cent. brengt bij dezen zijn warmen dank aan allen, die zoo ruim bijgedragen hebben, om het doel hierboven genoemd te helpen verwezenlijken. Inzonderheid hc-rionert het bij de vele groote giften, uit de Provinciën ontvangen, aan de belangrijke bijdragen van H. M. de Koningin-Moeder en van Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden. Aan ongeveer 33200 militaire kust- en grenswachtera werd voor elk toegezonden een pijp, blik speculaas van Verkade, cacao, suiker, geld voor melk hij de cacao, en 10 sigaren met een groet van het Vrouwen-Comité. Waar do tijd van uitvoering kort was, vele grooto geldelijke bijdragen pas laat bekend werden, kon het Comité niet allen met de door hen gekozen Kerstgave bereiken: en zond het bovendien voor 27402 manschappen een geldgavo aan do Commandanten, met verzoek deze to besteden voor hen die in den Kerstnacht onder hunne bevelen onze grenzen en kust bewaakten. Het Comité vertrouwt, zoo goed mogelijk, de beste oplossing van het vraagstuk „verdeeling der gelden" te hebben gevonden door den raad in te winnen van militaire zijde, dien het op de meest werkzame en welwillende wijze verstrekt werd en waarvoor het zijn grooten dank bij dezen uitspreekt. Daar de Penningmeesteresse tot leedwezen der Commissie wegens ongesteldheid midden in de werkzaamheden haar taak moest neerleggen, is het op dit oogenblik niet wel mogelijk, een juist overzicht der gelden te geven, te meer daar nog enkele poster, niet ingekomen zijn Ontvangen is 52,850.—. Uitgegeven 34,754.—. Zoodat er nog een saldo is van 18,096.—. Het Comité heeft dan ook gemeend in den geest van allen te handelen, om zijn taak niet neer te leggen, maar, voorgelicht door militaire zijde, datgene te doen wat het meest gewenscht en noodig voor onzo manschappen is. Zoodra hieromtrent eene beslissiDg genomen is, zal zulks meegedeeld worden, waarbij dan tevers de opgaaf der gelden, bijeengebracht door de verschillende Provinciën, gevoegd zal worden. Mevr. Baronesse SWEERTS DE LANDAS WYBORGHSmith, Eere-Voorzitster, Korte Voorhout 7. Mevr. 0RTHartevelt, Voorzitster, Koninginnegracht 24. Mej. BOOMS, Onder-Voorzitster, Wnd. Penningmeesteresse, Nassaulaan 21. Mevr. VON STEIN CALLENFELSvan Hoogstraten, Secretaresse, le van der Boschstraat 29. Mevr. Jhr. VAN DEN BERCH VAN HEEMSTEDESchudrbeque Boete, Nassaulaan 13. Mevr. LEDEB0ERDriebeek, Jan van Nassaustraat 16. Mevr. J0SEPHUS JITTAWertheim, Laan Copes van Cattenburgh 21. Jkvr. G. SIX, Laan Copes van Cattenburgh 44. 's-Gravexhage, December 1915. brengen, daar alle toebereidselen worden gemaakt voor een langdurig verblijf. Zoo werden onlangs nog de kerk en school te Sap6cheure en in andere aangrenzende tot nu toe op voorpoet gelegen hadden. Hier hebben wij ook het kerstfeest gevierd, vertelde mij do kapitein. Het was een wonder mooie, stille nacht waarin de maan beider plaatsen ontruimd en troq^wrHljf ingericht. boech was plechtig als een domkerk. Door de overstroom in gen in het 1 serge- Daarginds achter dat hoek;© dennenhield de bied is thans de te verdedigen oppervlakte geestelijke den dienst. D© Ruston roerden zich grond vrij beperkt en bepaalt zij zich tot niet. We hadden hun een mand met worst, de bestaande opgehoogde banen en gehuch- «garen ca^ rum^ pszonden. Daarin lag een werden tot zinken gebracht, alleen de „Dres- s,:3sinS' den" ontkwam. Moeten we ten 6lotte nog melding maken van den aanval van eenigo Duitsehe kruisers op do Engelsche oostkust, waar zij do havens Scarborough, Hartlepool en Whitbv bombar deerden, en van den daarop gevolgden tocht van een Engelsche flottielje naar Cuxhavon? Deze feiten liggen nog zoo versch in 't geheu gen, dat wo met de bloote herinnering or aan Gevecht tusschen gepantserde treinen. LONDEN. De „Daily Mail" bevat een verhaal over oen verwoed gevecht tusschen een Engelschen en een Duitschen gepant- serden trein nabij Dixmuiden. Eon Duit6che gepantserde trein met kunnen volstaan; zij bewijzen echter, dat de twee locomotieven begon de stellingen der oorlogsvloten dezer beide mogendheden meer bondgenooten over het geïnundeerde terrein en meer in actie komen. Zal eindelijk toch t^n eesten van Dixmuvden te beschieten. JOft. komen de grooto slog, die op do «oo ooa Een Eosrolscho gepantserde trein krram beslissing reng ijlings op de andere rails aangestoomd en p—i nmMiniiiiin te midden van dichte rookwolken begon een duel, dat een uur duurde. De treinen reden voor- en achteruit om de granaten te ontwijken. Een Briisch pro jectiel trof ten slotte den vijandelijken trein zoodanig in het midden, dat deze letterlijk in elkaar viel. Er werden velen gedood en Het is niet altijd oven gemakkelijk om gewond. De Duitschers hadden twee dagen zich een juist denkbeeld te vormen van den noodig om de overblijfselen op te ruimen, toestand op de oorlogsterreinen. De wer- De Engelsche trein kwam met eenige be- kelijk offieieele berichten vloeien, maar schadigingen uit den stnjd terug, traag en zij bevatten uit den aard der zaak In Vlaanderen. meer de gunstige mededeelingen, dus die Een berichtgever seint uit Sluis: van zegepralen, dan die van tegenslagen. Reeds meermalen heb ik in mijne bericli- Eigenlijke oorlogscorrespondenten, die na- jen gewag gemaakt van do versterkingen, melijk op eigen houtje inlichtingen gaan in- de Duitschers in Vlaanderen opwerpen, j winnen en onderzoekingen instellen, zijn er Dagelijks komen nog berichten omtrent niet. Daarbij komt nog, dat er, althans op nieuwe loopgraven, versperringen en mijnen i het Westelijk oorlogs-terrein, geen groote vvelke dezer dagen zijn aangelegd. Zoo ver- veldslagen plaats hebben, zooals in allo neem ik thans, dat in de streek tusschen vroegere oorlogen, welke beteekenis geven Deynze en Gent weder vele loopgraven zijn aan een phase van den strijd. Het lijkt ons ingericht. Deze versterkingen schijnen de ton. Een aantal mitrailleuses worden daar door voor de Duitschers beschikbaar en wor den gebruikt om de posities van hun f.weede lijn in staat van verdediging te brengen. bnefje in het Duitech, Ru&usch en I'oolscn „Kameraden, hier is een kerstgeschenk. Laat onzen dezen dag met rust, nis pit fatsoenlijke kerels zijt. Over dertien dagen hebt gij kerst mis en dan kunnen wij revanche nemen. Last - 1 Ai t» uuuupii IJ I OiiViiV MVÜ..UI. Er zijn er reeds eenige te Knock© in de dus het schieten achterwege en ons met rust. duinen geplaatst bij do reeds ongesteld© De Russen hadden do mand leeg gemaakt, batterijen, daar de vrees voor eene landing haar terug gezet by de schutting tusschen d« «i-- i -i. twee Unies en do kerstavond was voorbij ge gaan zonder dat er een schot viel. Intusschen waren twee compagnieën aangetre- van Engelschen nog steeds even groot is. Duitschland. Koning Lodewijk van Beieren. Donderdag is koning Lodewijk van Beieren 70 jaar geworden. Natuurlijk kreeg hij van all© kanten golukwenschen, van den Duitschen Keizer in de eerste plaats, die hem zijn grootstan steun in dezen oorlog noemde en een voorbeeld voor andere Duit sehe vorsten. den om het baech desnoods met geweld te ver- j kennen. Cavaicrie-afdeelingen trokken verder rechte door een breede, open strook. Daar zij met beschoten werden, kan men aannemen, dat d© druk van de zij-colonnes zich reeds deed gevoelen en dat het boach geheel vrij van den vijand was. Rechte en links van den weg ging een com pagnie in tirailleurliniï voorwaarts. In de hooge sneeuw kwamen de manschappen slechte langzaam voort uit. Daar jagers reeds do i Koning Lodewijk vaardigde een amnestie dere zijde van het bosch bereikt haddon, bc-- voor bepaalde veroordeelden uit, vooral sloten wij met do noodigo voorzichtigheid voor hen, die verwanten in het strijdende rechtstreeks op Laedeknen af te gaan. Zoo leger hebben. I marcheerden wij door het boseh waar een paar Duitsehe granaten in geslagen waren. Het In noordelijk Oost-Pruisen. m* itek «nii hm, Op de straat zag men veracho bloedsporen Rolf Brandt, de oorlogscorrespondent op de witta sneeuw. In een open plaats in het van de „Norddeutsche Allgemeine Zei- bosch 6tond vee. dat de vijand stéllig had mo© tung". heeft de troepen, die den 30en De- terug willen drijven en dat in de haast was ceinber het dorp Lasdehnen innamen, ge- ö^Enapt. Aan den rand van bet bosch hielden toe, dat de strijd in het Westen alle dagon dezelfde is, dat er geen verandering in komt. Dit nu schijnt toch wel hot geval te zijn- Men moet hierin allereerst vertrouwen op de berichten van de zijde der verbondenen, Franschen en Engelschen. Zij zijn het verdedigingslijn tusschen Jurbeke en Vars- senaere te verlengen, die blijkbaar eene tweede stelling moet vormen voor het kanaal van Brugge naar Gent en de Leie. Alles schijnt erop te wijzen, dat de Duitschers er vast op rekenen den winter in hunne tegenwoordige stellingen door te zullen beurs en sigarenkoker in de hand, niets hielp. Het consigne was zwaar en verdrukte de verzoeking. Onder de „vaderlijke" oogen van een paar Oberleutananten kon k net ijzeren hart der Duitsehe kinderen niet ver wecken. In den korten Antwerpschen avond ont nioette ik er opnieuw mijn vriend en ver telde hem mijn wedervaren. - Geen moed verlorenvermaande hij Ga naar de kroeg op het hoekske van en der Vraag den baas of er morgen gelegen heid bestaat om met. den wagen naar de grens te worden gebracht. Als er plaats is, dan lukt het. Inderdaad, de oolijke kroeghouder wist mij te vertellen dat er den volgeiïden dag twee karretjes met „grenzelingen" zouden wegrijden eu daar ik er nogal deftig ge kleed uitzag kon ik de reis voor 10 frank medemaken, te betalen op Holla ndsch grondgebied. Dezo laatste bijzonderheid boezemde mij vertrouwen in. Ik kon er nog een3 een dag op wagen. Om elf uur 's morgens was ik bij de af spraak. Men stelde mij onzen voerman voor. Een kleine man met vriendelijke, guitige, openhartige, maar overal rondziende oogen Een stukje sigaar hing onder een mager kne veltje in zijn linker mondhoek. Dat was 't manneke, ik had vertrouwen. Moet men geen paspoort hebben om door de fortenrij neen te geraken vpoeg ik. Neen ik verzeker dat ik u zonder pas bij den Hollander bieng. Hebt gij een pas? 't Sigaartje in zijn mond trilde oen wijl, de mond ging met een sehuinsche trekking wijder open en lachte in de vólheid van bruine, afgebrokkelde tanden. Hij ging in den vestzak en haalde een pa piertje voqr den dag, gedagteckend10 Augustus. Een oud prullerig dingetje, ver sleten, vettig, onooglijk, waardeloos. En ge passeert daar mee? 't Is 't eenige papier dat ik ooit laat zien. Maar kunt ge mij verzekeren dat ik passeeren zal Uit zijn anderen vestzak haalde hij een tiental papiertjes te voorschijn. Lees dat eens, mijnheer, zeide hij voor alle antwoord. Ik bekeek de blaadjes en laa: wij halt en keken met onze kijker* naar Las dehnen, waar wij cavalerie zagen, die op ons af galoppeerde. Tot op een paar honderd meter afstand was het niet ie onderscheiden of het Russier-he of Du i tee be ruiters waren. Zoo hin derde de sneeuw het gezicht. Na een paar oogenblikken van spanning herkenden wij Duitsehe uhlanen. Lasdehnen moest dus ia ons bezit zijn. In stevigen gang stapten wij nu op het dorp toe. Van allo kanten kwam infanterie aange- marcheerd. Cavalerie hield halt op het markt plein. De geweren werden in rotten gea>t en dat Lasdehnen van Ussballen zoo snel mogelijk kwartier genomen. Dit was hevig beschoten. Gewonde^ jagr-rs nog niet zoo eenroudic. Het dorp zag or vol- volgd en Bchrijft daarov Wij reden in den ito ogen morgen langs de Inster over Kraupischken naar Ussballen. Do breede mond van de rivier was thans met ys en sneeuw bedekt. Hier en daar lag de sneeuw op den weg zoo d;k_ dat alleman de auto er door heen moestan trekkirn, tot de wielen weer den grond raakten. In Ussballen troffen wij den oomandant van de middelste colonne^ die hier roorwaarts rukte. Een wielrijders coaipag- ni© van de jagers, die in den vroegen moigen opgerukt was tegen het gedeelte raai hot Fo- rollcn-bosch 6cheidt, w ook een paar gewonde Russen werden uit komen Russisch uit. Ik had liever onder den hot bosch naar onze standplaats gebracht, j blooten hemel geslapen dan in een van deze waar naast het tolhuis ren vorbandplaats was woninc-en. ..Een zwiinetroeo" ingericht. In het stukje waren groote, rui bosch, dat daarachter lag no hutten waarin de jagers woningen. „Een zwijnetroep" zei een grena dier. In een keuken lagen nog halfgare aard appelkoeken- in de pan Toen het 6ein tot den terugtocht golven werd, lieten de Russen „Josefine is goed over de grens gekomen." „Moeder, wij zitten in Holland, Jef." „Frana en Julia beiden gepasseerd. Goe de gids." „Vader, geef den voerman nog een frank, 't is brave vent"... enz. 't Waren de groeten van de lieden die de gids den vorigen dag benoorden den prik keldraad had gebracht en die door de be langstellenden in de kroeg konden worden afgehaald. Wij moeten nog op een „Franschman" wachten. Om twaalf uur verscheen hij. bla zend, met de roode voldaanheid van den goed verzadigden mensch. Hij was klein en zijn korte baard reeds grijs. Maar de stap van den oude was veerkrachtig. Daar is hijfluisterde de baas me in de ooren. De oude heer stapte vlug binnen, liet de pittige oogen door de herberg glijden, een bittere trek kwam hem om den mond toen bij in den hoek een Duitschen soldaat naast een bejaard, krijschend wijf zag zitten. Wat doet die vent hier? vroeg hij den baas. Maar deze haalde de schouders op en deed met de hand een gebaar niet© te laten blij ken. 't Karretje stond voor de deur. De oude heer wipte als een staalkrachtige jongeling de twee versleten ijzeren treden op en zette zich op de laatste bank van 't Brabanteche huifkarretje neer. Ik naast hem. Wij waren weldra prettige gelegenheidsvrienden. Hij zeide zonder pa pieren van Maubeuge te komen en dat hij. kost-wateko6t, over HollandFolkestone naar Parijs moest. Hij uitte zich in geest driftige bewoordingen over de houding der Belgen en de manhaftigheid vaa koning Albert. Ja, zei ik gekscherend, jullie Fran schen loopt zoo hoog met onzen Albert op, dat jullie hem nog tot koning der Fran schen zult maken. O neen, protesteerde de heer, hiervoor zouden wij België bij Frankrijk moeten voegen, en nooit, nooit zou het edelmoedig© Frankrijk dulden, dat den Belgen onrecht of leed werd gedaan. Het gesprek stokte een oogeublik. De voerman had de teugels in handen genomen, kletste met de zweep op het zware dekkleed en riep: „Ju, Marie".

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 1