CORSETTEN aio nieuwsblad alg. nieuws blad voor west zeeuws-vlaanderen vj X N's frh 'tef e0 W. FENIJN, Boulevard 38, Breskens, telef. (01172) 506 oostburg Renniesf A.V.R.O. radio-en televisiegids de (chakel 19e Jaargang Nr. 1056 Vrijdag 31 december '65 Verschijnt iedere vrijdag Abonnementsprijs f 1,75 p. kw.franco p. post f 2,15 Prijs der advertenties: 12 ct. p. m.m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 18 ct. extra Telefoon (01172) 429 DRUKKERS-UITGEVERS F-'SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL. BURGERLIJKE STAND GEMEENTE BRESKENS over de maand november 1965 GEBOORTEN: 8, Michel Maurice Delphine, zn. van Raijmond A. A. Calon en van Monique M. E. van Poucke (geb te Oostburg)10, Elizabeth Magdalona, d. van Jozias de Kraker en van Cornelia Maria Verplanke; 27, Petrus Paulus, zn. van Jacob Pieter Puijenbroek en van Anna Maria A. van Huiten (geb. te Oostburg) HUWELIJKEN: 4, Alfred Cornelis \er- keste, 22 j., wonende te Aardenburg en Yvonne Sophia Maria van Leeuwe, 21 j., wonende te Breskens: 4, Hendrik Adriaan van Hanegem, 23 j. en Maria Johanna Pieternella Heijboer, 23 j., bei den wonende te Breskens: 11, Pieter Leendert Bruijnooge, 23 j.; wonende te Breskens en Catharina Augusta Hensen, 22 j., wonende te Rotterdam; 12, Johan nes Jacobus van Grol, 19 j. en Johanna Janneke Albregtse, 19 j., beiden wonen de te Breskens. OVERLEDEN: 6, Adriana C. Klaaijsen, 67 j., overl. te Oostburg; 11, Abraham Erasmus, 51 j., overl. te Vlissingen. INGEKOMEN: 4, Alfred C. Verkeste, van Aardenburg naar Boulevard 96: 4, Hendrikus T. M. Kesseler en gezin, van Overasselt naar Langeweg 24; 17. An- toon A. J. Tanghe, van Torhout <B.) naar Havenstraat 54: 17. Jeannette G. Rollez, van Aartrijke B.) naar Haven straat 54; 19, Jan A. Versprille en gezin, van Groede naar Karei Doormanlaan 23; 17, Cornelia J. Risseeuw, van Am sterdam naar Langeweg 7. VERTROKKEN 3, Leendert A. Kraak en gezin, van Dorpsstraat 146 naarDok- kum; 4, Hendrik A. van Hanegem, van de Hullustraat 26 naar Oostburg; 4, Maria J. P. Heijboer, van Boulevard 112 naar Oostburg; 5, Adriaan S. van de Vijver, van Grote Kade 2 naar Vlissin gen; 12, Johannes F. Cornelis en gezin, van Langeweg 48 naar Hoofdplaat; 26, Pieter van Tuijl en gezin, van Fuchsia straat 14 naar Hoek: 29. Marinus Na- geikerke en gezin, van Dorpsstraat 123 naar Vlissingen: 26, Wim J. Roth, van Wulpenlaan 17a naar Groede. GEMEENTE SCHOONDIJKE. over de maand november 1965 GEBOREN: 1, Francoise Levina Sara, d. van Frangois Pieter de Feijter en van Elisabeth Maria Leenhouts; 2, Suzanna Maria, d. van Jacob Jacobus Murre en van Suzanna Jacomina Riemens. OVERLEDEN: Geen. HUWELIJKEN: 11, Abraham Cornells de Zwart, 24 j., wonende te Oostburg en Jacomientje Suzanna Risseeuw, 21 j., wonende te Schoondijke; 26, Abraham Dekker, 37 j., wonende te Oldehove en Francijntje Sara Risseeuw, 34 j., wo nende te Schoondijke. INGEKOMEN: 2, Jacob C. Moelaart en echtgenote, van Rotterdam naar Mid- woudsestraat 14; 5, Suzanna Risseeuw, wv. de Bliek, van Aardenburg naar Pr. Bernhardstraat 2; 5, Arthur J. Steijaert en echtgenote, van Hoofdplaat naar Midwoudsestraat 12; 19, Walter J. Co- rijn, van IJrendijke naar Dorpsplein 27; 19, Jozina M. Simpelaar, ev. Corijn, van Oostburg naar Dorpsplein 27; 22. Harm Steenbergen, echtgenote en 2 kinderen, van Oost en West-Souburg naar Dorpsstraat 28; 25, Willy E. M. Ploegaert, van Vlissingen naar Dorps straat 70. VERTROKKEN: 8, Andries Hofman en echtgenote, van Tragel West 25 naar Biervliet; 12, Metje R. Huijgen, v. Land- bouwstraat 4 naar Leiden; 11, Jaco mientje S. Risseeuw, ev. de Zwart, van W 8 naar Oostburg; 19, Elbertus Lager- weij, va,n Pr. Beatrixstraat 1 naar Rens- woude; 19, Mary Baas, van Willemsweg 15 naar 's-Gravenhage26, Francijntje S. Risseeuw, ev. Dekker, van Lange Heerenstraat 10 naar Oldehove. PLAATSELIJK NIEUWS Cadzand Raadsvergadering De raad der gemeente Cadzand ver gaderde onder voorzitterschap van bur gemeester J. Leenhouts. Aan de Ned. Kampeerraad te Amers foort zal een jaarlijkse subsidie van f 50,- worden verstrekt tot wederopzeg- gens toe. Aan het Centrum Kraamzorg West Z. Vlaanderen en aan de Prov. Bond het Wit-Gele Kruis zal ten bate van de k> aamverpleging met ingang van 1 jan. 1966 een subsidie van f 4,- per interne verzorgingsdag worden verleend. De subsidie voor de Stichting Zeeland voor Maatschappelijk- en Cultureel Werk zal met ingang van 1966 worden verhoogd van 8 tot 10 ct. per inwoner. Aan de gemeenschappelijke commissie van advies voor de Algem. Bijstandswet zal met ingang van 1 jan. een subsidie van 2 y2 ct. per inwoner worden ver leend. Op een subsidieverzoek van de bond tegen het vloeken werd afwijzend be schikt. Diverse pensioengrondslagen werden vastgesteld. Aan dhr. JT Provoost werd ontheffing verleend van zijn aanslag hondenbelas ting 1965. Het maximum krediet in rekening courant bij de Bank voor Ned. Gemeen ten werd voor 1966 vastgesteld op f 100.000,-. De arbeidsovereenkomstenverordening en een uitkeringsverordening werden vastgesteld. Het Algem. Ambtenaren reglement en de wachtgeldregeling werden gewijzigd. Diverse salarismaat regelen werden van overeenkomstige toepassing voor het gemeentepersoneel verklaard. De verordening op de rioolbelasting werd zodanig gewijzigd, dat kampeer terreinen die op het gemeentelijk riool zijn aangesloten, zullen worden aange slagen voor f 10Ó,- per 250 kampeerders. Dit geldt in hoofdzaak voor Cadzand- Bad. In verband met de nieuwe gemeen schappelijke regeling voor het ophalen van huisvuil in West Z.-Vlaanderen werd een nieuwe verordening reini gingsrechten vastgesteld. Voor de eerste emmer zal f 12,50 moeten worden be taald en voor elke volgende emmer f 12,-. Emmers die alleen in het sei zoen worden gebruikt, zullen f 7,- kos ten. Als leden van de Commissie Woon- ruimtewet werden herbenoemd mevr. J. Adriaansen-de Neef, W. Cappon, J. van Houte, K. Malcorps en H. Toussaint. De voorz. deelde mede dat door het algemeen bestuur van de gemeenschap pelijke regeling kustgemeenten met meerderheid van stemmen ir. G. Diköt- ter uit Terneuzen bij G.S. is voorgedra gen als voorzitter van deze commissie. Ook deelde de voorz. mede dat de ge meentebesturen van Cadzand en Re- tranchement G.S. hebben verzocht om de maximum-subsidie van 50 pCt. in de kosten van aanleg van die objecten, die ressorteren onder het Departement v. recreatie, cultuur en maatschappelijk werk, te verhogen. De gemeentebestu ren verwachten anders dat in Zeeland werken uit budgetaire overwegingen niet zullen kunnen worden uitgevoerd. Medegedeeld werd nog dat in de kos ten van uitvoering van belangrijke ob jecten ten behoeve van de recreatie in beide gemeenten door het departement van sociale en economische zaken sub sidies zijn verstrekt van 80 en 90 pCt. Aanbesteding. Door het bestuur der waterkering van het calamiteuze waterschap Tien honderd en Zwarte is onder nadere goedkeuring van Ged. Staten aanbe steed het herstel, de vernieuwing en het onderhoud van de aarde-, kram-, rijs-, steen-, betonglooiïng en paalwerken van dit waterschap te Cadzand voor het jaar 1966. De uitslag is als volgt: N.V. ELK. Schoondijke f 84.900,- Fa. wed. P. Toussaint, Cadzand f 85.610,- Fa. J. Warrens, Ossenisse f 85.700,- Fa. M. v. d. Velde, Bruinisse f 85.880,- Fa. de Ruijsscher, Biervliet f 85.900,- Fa. Jeremiasse, Wemeldinge f 86.000,- Fa. B. Mollet, Hoofdplaat f 86.000,- Fa. Riemens en Bunschoten, Oostburg f 86.100,- Fa. C. v. Wijnen, Papendrecht f 86.100,- Fa. Hoogesteger, Wemeldinge f 86.200,- Fa. Leenhouts, Sluis f 86.486,- Fa. Gebr. v. d. Hemel, Biervliet f 86.700,- Fa. P. de Regt, Terneuzen f 86.950,- IJzendljke Raadsvergadering De raad der gemeente IJzendijke kwam in openbare vergadering bijeen, onder voorzitterschap van burgemeester J. Ficq. Afwezig was weth. Termote. Machtiging werd verleend voor het doen van een uitgaaf van f 1000,- voor het herstel van een grasmaaimachine. Van G.S. was machtiging ontvangen \oor het doen van een uitgaaf van f 3550.-. voor het slopen van krotwonin gen in de Zuidstraat. Voorts kan f 6000,- bestemd worden voor het maken van huisaansluitingen op de riolering. Het bezwaarschrift van dhr. P de Pierre te IJzendijke tegen een aanslag dat houdt U fit en wijs! Gaat U even om heerlijke patatas frites met mosselen, worst, croquetten, bami of loempia's. Het gemak dient de mens en voor weinig geld lekker eten. IJs en ijstaarten altijd in voorraad. Elke zaterdag en zondag vanaf 12 uur. Beleefd aanbevelend, MEDiSCHE 3urchtstraat 13 in de rioolbelasting, werd afgewezen. De aanslag was conform de verordening opgelegd. Op het subsidieverzoek van de Stich ting Studiecentrum Wegenbouw Delft werd afwijzend beschikt. B. en W. stelden voor het begroeiïngs- plan rond het zwembad te doen uitvoe ren. Het plan past geheel bij de reeds bestaande groenvoorzieningen en is overeenkomstig het ontwerp van de Koninkl. Ned. Heide Mij. De totale kos ten bedragen f 185.000,-. Na aftrek van diverse subsidies zal er voor de gemeen te nog een bedrag van f 50.000.- reste ren. De heer v. Hij f te vond alles toch wel erg duur. Nadat de voorz. nog had toegelicht dat ook de paden en een par keergelegenheid in dit bedrag zijn be grepen, ging men met het voorstel ak koord. Het voorstel van B. en W. om de sub sidie van het Wit-Gele Kruis vast te stellen op 50 pCt. van de jaarlijkse con tributie-opbrengst, werd z.h.st. goedge keurd, nadat de heer Salomé nog had geïnformeerd naar de toestand van het Groene Kruis. Komt deze vereniging ook voor een dergelijke subsidie in aanmer king? Door de voorz. werd uiteengezet, dat wanneer een dergelijk verzoek van deze vereniging komt, dit zeker met ernst zal worden bekeken. De vergoeding voor het r.k. kleuter onderwijs over 1964 werd vastgesteld. De technisch vakman, dhr. J. Engels, werd met ingang van l sept. 1965 in vaste dienst benoemd. Het gemeente-personeel zal 2 pCt. als bijzondere uitkering ontvangen. In ver band met de nacalculatie trend 1965 zal ook de V/i pCt. worden uitgekeerd. Di verse pensioengrondslagen werden vast gesteld. Het ontwerp-besluit voor ge- meente-sekretarissen werd goedgekeurd. Aan de V.V.V. zal een extra-subsidie worden uitgekeerd i.v.m. bijzonder ge maakte advertentiekosten en wegens deelname met alle V.V.V.-afdelingen in het gewest aan een streekfolder. Met ingang van 1 jan. 1966 werd op nieuw vastgesteld de verordening op de heffing van reinigingsrechten en de heffing van straatbelasting. Een bedrag van f 3079,70 werd beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een sneeuwploeg. Ook werd een krediet beschikbaar ge steld voor de aanschaf van een automa tische zand-zoutstrooier ter grootte van f 2980,-. Beide aanschaffingen zullen in 10 jaar worden afgeschreven. Een aanvullend krediet van f 10.593,- werd beschikbaar gesteld voor de elec- trificatie van het zwembadcomplex. Voor het opstellen van een plan tot reconstructie van de bestratingen bin nen de kom der gemeente, werd een krediet van f 12.000.- beschikbaar ge steld. Voor het opstellen van een plan ning voor het aardgasdistributienet in de kom der gemeente werd f 6000,- be schikbaar gesteld. De heer Cornelis merkte hierbij op, dat het dan nog wel enige tijd zal duren alvorens met de straten zal kunnen worden begonnen. Dit zou hij ten zeerste betreuren. De heer Salomé informeerde hoe het stond met de gasvoorziening buiten de ge meente. De voorz. zei dat dit niet zo'n eenvoudige zaak is. Er moeten regula- Brandend maagzuur? helpen direkt! Fa. SMOOR DE HULSTER, Breskens teurs geplaatst worden voor de druk overal hetzelfde te doen zijn. De heer v. Hijfte voorzag het gevaar dat men op deze manier dezelfde kant uitgaat als met de electriciteit gebeurd is. Met de Bank voor Ned. Gemeenten zal een rekening-courant-overeenkomst worden gesloten van f 150.000,-. Tijdens de rondvraag vestigde weth. v. Rijen nog eens de aandacht op de ge vaarlijke situatie van de kruispunten van de Rondweg. Alhoewel de ongeluk ken verminderd zijn door het plaatsen van borden, kan een verlichting er nog steeds niet af. Hij vroeg zich dan ook af of de gemeente z,elf enige verlich tingspalen moet gaan zetten. Gaarne had hij deze toestand nog eens onder de aandacht van Prov. Waterstaat ge bracht. De voorz. zegde toe dat nog eens een adres aan Prov. Waterstaat zal wor den gericht, het is er 's avonds inder daad erg donker. De heer van Hijfte bracht het buiten aanzicht van het slachthuis nog eens onder de aandacht. Dit verkeert in een desolate toestand. De voorz. zei dat men getracht heeft een prijsopgaaf te ver krijgen. Hierin is men echter nog niet geslaagd. De heer Cornelis zegt dat als de mu ziektent op de markt weg is, er een lege ruimte ontstaat, hij zag hier graag een blikvanger geplaatst. Er zou moge lijk een monumentje geplaatst kunnen worden. Hij is wel jaloers op de omlig gende gemeenten die verschillende mo numentjes hebben. Nleuwvliet Aanbesteding Door het bestuur van de waterkering van de calamiteuze Adornispolder te Nieuwvliet Is in café Parkzicht aanbe steed, onder nadere goedkeuring van Ged. Staten, het herstel, de vernieu wing en het onderhoud van de werken tot zeewering en oeververdediging voor het jaar 1966. De uitslag is als volgt: Fa. Warrens, Ossenisse f 12.300,- Fa. wed. P. Toussaint, Cadzand f 12.340.- N.V. ELK, Schoondijke f 12.390,- K. en T. den Oude, Biervliet f 12.850,- Leenhouts Aannemingsbedrijf, Sluis f 12.880,- P. de Regt, Terneuzen f 12.950,- J. Hoogesteger, Wemeldinge f 12.950,- C. van Wijnen, Papendrecht f 13.000,- Gebr. v. d. Hemel, Biervliet f 12.950,- Fa. de Ruijsscher, Biervliet f 13.000.- Fa. Riemens en Bunschoten, Oostburg f 13.150.- Waterlandkerkje Interkerkelijke Oude j aar sdienst. Evenals de twee voorgaande jaren zal op 31 dec. a.s. een Interkerkelijke Oudejaarsdienst in de N.H. kerk worden gehouden. Deze dienst is bedoeld voor personen van alle godsdienstige ge zindten. In deze dienst zullen voorgaan de Weleerwaarde Heren W. B. Bergsma, N.H. predikant te Waterlandkerkje en O. Gielliet, kapelaan van de R.K. pa rochie te Oostburg. Een der doelen van dere bijeenkomst is het vermeerderen van het wederzijds begrip tussen degenen die zich christe nen noemen. Op deze wijze zal de door braak van de oecumenische gedachte verder voortgang vinden.

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 1