ALG. NIEUWS BLAD VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN vj FEUILLETON Meneer Hansen, incognito RenniesJJ 19e Jaargang Nr. 1055 Vrijdag 24 december'65 Verschijnt iedere vrijdag Abonnementsprijs f 1,75 p. kw.franco p. post f 2,15 Prijs der advertenties: 12 ct. p. m.m.bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 18 ct. extra Telefoon (01172) 429 DRUKKERS-UITGEVERS: F' SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL. PLAATSELIJK NIEUWS Breskens Raadsvergadering De raad der gemeente Breskens ver gaderde, onder voorzitterschap van burgemeester J. A. Eekhout. Bij de ingek. stukken was een schrij ven van het Bedrijfschap Schildersbe drijf inzake werkspreiding met betrek king tot de uitvoering van schilder werken. De heer Cambier hoopte dat men deze brief ter harte zou willen ne men. Weth. Zegers zei dat dit met de gemeente-opzichter is besproken, doch dat noch 's zomers, noch 's winters schilders te krijgen zijn. Ter gelegenheid van de jaarwisseling zal het college van B. en W. recipiëren op 3 jan. in het gemeentehuis van 19 tot 20 uur. Op deze receptie verwachten B en W. besturen van kerkgenootschap pen, vertegenwoordigers van het be drijfsleven en besturen van plaatsélijke verenigingen. De heer Vergouwe vond deze manier een zeer prettige, die het schrijven van kaarten overbodig maakt. Door het bestuur van de School met de Bijbel was verzocht gelden te ver strekken voor het aanbrengen van luxa flex jaloeziën in één lokaal. De kosten worden geraamd op f 510,-. Op verzoek van B. en W. is dit verzoek voor nader advies in handen van dit college ge steld. Aan het gemeentepersoneel zal i.v.m. de nacalculatie trend 1965 een uitke ring van IV2 pCt. worden gedaan. Het bedrag in rekening-courant bij de Bank voor Ned. Gemeenten werd voor 1966 vastgesteld op maximaal f 250.000,-. Aan dhr. A. M. M. Lohman te Bres kens werd een perceel grond verkocht ter grootte van 117 m2, gelegen aan de Langeweg, voor f 80,- per m2. Dit per ceel is bestemd voor het bouwen van een woonwinkelhuis winkelgalerij). In dit verband werd het besluit van 29 juni tot verkoop van een perceel grond aan Lohman ingetrokken. De heer Ca- rels informeerde of dit voor dhr. Loh man geen achteropkomertje is, of is deze grond indertijd verkocht zondei opgaaf van prijs? Weth. Zegers zei dat in de grondprijs sinds het verlenen van de bouwvergunning geen verandering is gekomen. De verhoging alsmede de verandering in de situatie is dhr. loh man voorgehouden. Deze kon dit alleen toejuichen en met het voorgestelde ak koord gaan. Een perceel bouwgrond op de hoek van de Karei Doormanlaan-Prins Bern- hardlaan ter grootte van 340 m2, werd verkocht aan P. J. V. de Baare te Bres kens voor f 21.50 per m2. In het uit breidingsplan West werd een perceel bouwgrond verkocht aan dhr. E. van Hootegem te Breskens ter grootte van 975 m2 voor de bouw van een bungalow, voor f 24,- per m2. Door de raadsfractie van de Vrije Soc. Arbeiders waren enkele schrifte lijke vragen aan het college gesteld" 1. Is het waar dat de haringvissers van Urk en Texel momenteel hun vangsten niet meer in Breskens maar in Belgi sche havens lossen? Zo ja, wat kan hiervan dan de oorzaak zijn en wat denkt Uw college hier aan te kunnen doen? 2. Hoe komt het dat de vrij kost bare mechanische vislosinstallatie mo menteel nog niet gebruikt wordt, is de machine nog niet voltooid? Hoeveel be dragen de kosten op dit moment van de machine? Is het verstrekte crediet reeds totaal geïnvesteerd? Was het wel licht toch beter geweest om dit kost bare experiment niet op kosten van de Breskense gemeenschap uit te voeren? 3. Vindt Uw college het nu niet nood zakelijk een commissie in het leven te roepen die het probleem rond de vis serij gaat bestuderen en die op korte termijn verslag aan de raad kan uit brengen? Door het college van B. en W. werden de volgende antwoorden hierop gege ven: 1. Het is het college uiteraard be kend dat de Nederlandse haringvissers hun vangsten in Belgische havens heb ben gelost. Dit is een uitvloeisel van de E.E.G.-bepalingen. Enerzijds zal deze verandering aan onze visserij niet on gemerkt voorbij gaan. Anderzijds mo gen wij de ogen niet sluiten voor de be langrijk ruimere mogelijkheden die hier aan de visserij worden geboden door het naar elkaar toegroeien van de lan den van de Europese Economische Ge meenschap. Het gemeentebestuur tracht uiteraard binnen het raam van de hun ten dienste staande mogelijkheden een aanpassing naar deze nieuwe situatie te zoeken. De plaatselijke groothandel en onze eigen visserij zullen zeker mede een belangrijke rol kunnen spelen in de ontwikkeling van de Zeeuwse vissers haven Breskens. Vraag 2. Het onderzoek betreffende de mogelijkheid van mechanisch lossen heeft zijn eindstadium nog niet bereikt. Tot dusver werd uitgegeven f 10.150 -. Het door de raad verstrekte krediet is nog niet geheel geïnvesteerd. Verder onderzoek, n.l. de walinstallatie en het verder aanpassen van het losapparaat dient nog plaats te vinden. De Rijksnij- verheidsdienst heeft dit in studie. Het college is van mening, dat met dit ex periment moet worden doorgegaan. In dien dit slaagt, waar zij goede verwach tingen van hebben, kan het mechanisch lossen ook van waarde zijn voor onze eigen plaatselijke visserij. Vraag 3. Aan de Ver. van Ned. Ge meenten is gevraagd een efficiëncy- rapport nopens het vismijnbedrijf uit te brengen. In dit rapport zal ook aan dacht worden besteed aan de functie van een mijncommissie bij het vismijn- bedrijf. Mevr. Niermans trok de beste bedoe lingen van het college van B. en W. niet in twijfel en meende dat zij hun best voor een te verkrijgen losinstallatie hebben gedaan. Waarom moeten wij in Breskens een dergelijke losinstallatie uitvinden? In de grotere vissershavens coals Scheveningen en IJmuiden lost men toch ook met de handZij zag maar het liefst dat de proefnemingen nu beëindigd zouden worden. Het gaat anders te veel kosten en is toch maar een verloren zaak. Weth. van der Hooft was het met die verloren zaak helemaal niet eens. Er wordt geadviseerd de proef- door Frank van Falckenoort. Hij was verbaasd over haar rust. „Dat je niet woedend op me bent, Ankie" Ze was al halverwege bij de deur. Met haar handen in de zij draaide ze zich een halve slag om. „Waarom? Mij dunkt je hebt nu een paar keer ongenadig op je falie gehad. Voor dat geld ben je, wat mij betreft, al meer dan genoeg ge straft. En ik zal proberen dat meneer Hoolwerf aan het verstand te brengen. Wat heb ik er aan, om me kwaad te maken? Daar schiet een mens zo weinig mee op. Ga jij een uurtje pitten. En ner gens meer over piekeren. Het komt al lemaal wel in orde". De dokter was nog twee keer geweest, had de patiënt van top tot teen onder zocht en constateerde tenslotte, dat de kneuzingen al aardig genezen waren. „Ga er straks maar een uurtje uit, hè? Doe het nog een paar weken kalmpjes aan. Vroeg naar bed en 's middags wat rusten. Je komt er wel weer bovenop. Het beste". Hij drukte Vlaming de hand en knikte hem vriendelijk toe. Na zijn vertrek stevende Ankie zijn kamer binnen. „En?" „Ik mag er een uurtje uit", zei hij glimlachend. „Dat doen we dan meteen", zei ze op baar eigen voortvarende manier. Ze liep naar de kast en bekeek zijn kleren. „Dit pak?" „O ja, best". Ze pakte het, kwam er mee naar zijn bed en keek hem aan. „Kom op, dan help ik je". Hij kreeg een kleur. „Ik kan het alleen wel". Ze begon te lachen. „Tk kijk wel een andere kant uit". „Nee", protesteerde hij„Smeer 'm". „En als je dan eens duizelig wordt?" Resoluut sloeg ze het dek terug. „Doe niet zo preuts. We zijn toch zeker geen teenagers meer?" Met een kleur als vuur op zijn wangen kwam hij uit zijn bed en zijn protesten negerend, hielp ~e hem aankleden Ze strikte tenslotte ziin das en keek goed keurend. „Zo, zie je er weer uit als eer- heer. Beneden kun ie je wel scheren. Geef me maar een arm, want ik laat je nog niet in je eentje de trap afgaan, zie je?" Ankie, je maakt me verlegen". „Ga weg jij en verlegen". Beneden zat Cillie in haar stoel bij het raam. Ankie kwam met Vlaming binnen wandelen en kondigde aan: „De patiënt mag een uurtie op. Kan hij hier lekker met ons koffie drinken". Cillie keek hem glimlachend aan. „Hoe nemingen nog niet los te laten. Het systeem is deugdelijk gebleken. Men moet er voldoende tijd voor nemen. Het gehele systeem kan bruikbaar ge maakt worden, alleen zal de walinstal latie nog verder beproefd moeten wor den. Er komt steeds meer gebrek aan lossers. Weth. Zegers lichtte nog toe dat in Scheveningen en IJmuiden vaste losploegen bestaan, die in een heel an der verband werken dan in Breskens. De voorzitter zei nog dat het beschik baar gestelde krediet nog niet verbruikt was en dat men zeker met dit experi ment moet doorgaan. Ook de eigen vis serij kan hiervan profiteren. De heer Carels vroeg toch of men de rentabili teit en efficiëncy niet uit het oog wilde verliezen. Gaarne zag hij een rapportje van de Rijksnijverheidsdienst omtrent dit apparaat tegemoet. Hieruit zou dan moeten blijken of dit apparaat bruik baar is of niet. Van G.S. was een brief ontvangen in zake de verbetering van de weg Bres kensNummer Eén. Hieruit blijkt dat de totale kosten worden geraamd op f 750.000,- a f 800.000,-. De provincie neemt hiervan 75 pCt. voor haar reke ning en het waterschap Het Vrije van Sluis en de Calamiteuze Hoofdplaatpol der hebben zich bereid verklaard elk 12V2 pCt. voor hun rekening te nemen. In de jaren 1956-1958 hebben Breskens en Hoofdplaat steeds 85 pCt. van de resterende kosten voor hun rekening genomen en Groede en Schoondijke 15 pCt. Iniden deze verdeling ook nu wordt aangehouden komt voor rekening van Breskens 421A pCt. of circa f 42.000. De heer Vergouwe vond deze uitgaaf volkomen verantwoord. Hij zag deze weg als een ontsluiting in oostelijke richting. Er is wel eens sprake geweest om deze weg door te trekken naar Ter- neuzen. Hoe staat het met het woon wagenkamp als deze weg er doorheen wordt getrokken? Een vraag die ook mevr. Niermans bezig hield. Weth. Ze gers zei dat het doortrekken van de weg naar Terneuzen een zaak van de pro vincie is. Voor ons is op dit ogenblik van belang een goede verbinding met Bier vliet en daarachter de Braakman. Om trent het woonwagenkamp kon hij wei nig mededelen. Dit is al met verschillen de gemeenten opgenomen. Een commis sie voor deze zaak is reeds ingesteld. Mogelijk kan bij de gemeentelijke her indeling dit iets gemakkelijker opge lost worden. De voorz. zei nog dat zoals de situatie nu is. het kamp ter ziele moet gaan. Er bestaat een mogelijkheid om ontheffing te krijgen bij G.S. om geen woonwagenkamp ter beschikking te hebben. Bij de raadsstukken lagen een aantal verzoeken om subsidie of verhoging van subsidie. Aan de volgende 'instellin gen zal voor 1966 een subsidie worden toegekendKoningin Wilhelmina Fonds Brandend maagzuur? helpen direkt! gaat het nu?" Hij ging bij haar zitten. „O, al tame lijk goed hoor. Ik bezorg jullie maar een hoop ongemak". „Welnee. Het seizoen is toch voorbij en Ankie doet niets liever". „Niets liever wat?" „Verplegen. Ze wilde vroeger verpleeg ster worden, maar moeder wilde het niet hebben. Er is vast een heel goede zuster aan haar verloren gegaan". Vlaming knikte. „Daar kon u wel eens gelijk aan hebben, juffrouw Cillie". Ze haalde ongeduldig haar schouders op. „Laten we dat gejuffrouw en meneer voortaan maar achterwege laten. Jan". Hij keek haar geschrokken aan. „Maar ik kan toch zo maar niet jij en Cillie zeggen?" „Waarom niet? Vind je mijn naam niet mooi? Eigenlijk heet ik Cornelia en Ankie is gedoopt als Annemie. Geen van beiden vonden we onze namen mooi, dus hebben we er Cillie en Ankie van gemaakt". Ankie kwam binnen met de koffie en een grote cake. „Zo, mensen, nu gaan we eens lekker genieten. Een extra plak cake ter ere van onze herstellen de manus-van-alles. Kersvers uit de oven. Nog niet eens koud". „Wie? De manus-van-alles?" infor meerde Cillie. Ankie schoot in een lach. „De cake natuurlijk". „Dat zal dan smaken", meende haar Stichting Zeeland Provinciaal Opbouw- orgaan verhogen tot 10 ct. per inwoner: Nationaal Centrum voor het Amateur toneel; Commissie voor de hygiëne van het kind in Zeeland met terugwerken de kracht van 1 jan. 1964 f 2,- en 1 jan. 1965 f 4,-; Zeeuwse Stichting voor Re validatie en Stichting Nederlandse Kampeerraad 5 ct. per inwoner; R.K Stichting voor de Geestelijke Volksge zondheid van het Wit-Gele Kruis. Het verzoek van de Streek Jeugd Centrale voor West Z.-Vlaanderen werd aange houden voor een door de Ver. van B., S. en O. uit te brengen advies. De heer Vergouwe merkte op dat deze zaak toch gestimuleerd dient te worden. Al weten wij nog weinig van deze zaak af, toch moet er aandacht aan worden besteed. Mevr. Niermans vraagt wanneer er een vergadering van B„ S. en O. zal zijn. De voorz. zegt dat dit al besproken is doch men nog op antwoord wacht van de Jeugd Centrale. Afgewezen werden de volgende aan vragen: Stichting Studiecentrum We genbouw; Ver. Kinderhulp voor Breda: Stichting tot steun van de Prot. geeste lijke verzorging van het Ned. leger; Federatie van Verpleeginrichtingen v. langdurige zieken en Oudervereniging „Voor het Zorgenkind". Bij de begroting voor 1966 hadden B. en W. een beschouwing gevoegd, waar uit blijkt dat de post onvoorziene uit gaven f 11.306,- bedraagt. Dit is circa f 3,- per inwoner. In vergelijk met '65 vertoont dit een verhoging van ca. f 5000,-. Het batig slot per 1 jan. be draagt f 104.871.-, hierin is echter nog niet opgenomen het slot- van de lopen de dienst 1965, hetwelk na sluiting on geveer f 25.000,- zal bedragen. Deze batige saldi willen B. en W. verminde ren met een bedrag van f 55.500 voor het financieren van enkele kapitaals uitgaven. Het betreft de volgende wer ken: mechanisatie dienst openbare wer ken f 5000,-; abri Langeweg f 2200,-: doorspuiten riolering f 3000.-verbete ring v. Zuijenstraat en Langeweg f 30.000,-; herbestratingen f 5000,-; leerlingensets o.l. school f 2500,-; ver lichting o.l. school f 3000.-verlichting School met de Bijbel f 2500,- en leer lingensets r.k. lagere school f 2300,-. Na uitvoering van genoemde werken blijft na toevoeging van het batig slot 1965 nog een reserve van f 74.371.-. Voorts wijzen B. en W. op het sane ren van 2 woningen aan de Boulevard en het maken van een achterpad aan de zuidzijde van de Boulevard. Deze 2 objecten staan wel in het uitbreidings plan, doch zijn nimmer in de grond prijzen gecalculeerd. Zij zullen het sluitstuk vormen van het uitbreidings plan. Verheugend is het feit dat het leerilngenbedrag voor de lagere scholen kon worden opgevoerd tot ca. f 82.-. hetgeen als landelijk gemiddelde kan worden aangenomen. Voor het onderhoud van de straten en de achterpaden zijn wederom be langrijke bedragen uitgetrokken. Dank zij de mechanisatie van de dienst open bare werken is het mogelijk het aantal gemeente-werklieden laag te houden. Toch zal uitbreiding met 1 werkman niet voorkomen kunnen worden. zuster. Na de koffie staken de vrouwen een sigaret op, terwijl Jan zijn pijp tevoor schijn haalde. Toen ook hij de brand in de tabak gezogen had, keek hij naar de beide vrouwen en begon aarzelend „Nu jullie beiden alles van me weten, snap ik wel, dat ik hier niet kan blij ven. Zodra ik sterk genoeg ben vertrek ik". Gillie en Ankie keken elkaar veelbe tekenend aan en begonnen te lachen. „Ik ben het met de dokter niet hele maal eens", meende Ankie te moeten opmerken. „Zo te horen heb je nog be hoorlijk koorts, meneer Vlaming". „En de dokter zei vanmorgen dat ik koortsvrij was". „O ja? Nou ik ben van mening, dat je nog ijlt". „IJlt?" „Ja. je spreekt wartaal. Waarom wil je weggaan? Na alles, wat Cillie en ik voor je gedaan hebben? Ik heb je voor de tweede keer nu een paar dagen ver pleegd en als meneer bijna beter is. zegt-ie: dank je wel, en wil er van door. Ik heb het altijd al gedacht, dat mannen vreselijk ondankbare schep sels zijn". Cillie knikte. „Heel erg. En ik ben het nietje eens: hij is nog lang niet beter. Zeg, Ankie?" „Ja?" „In de grote schuur ligt nog een ket ting, waarmee we ons reclamebord

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 1