BRILLEN Rennies®: alg. nieuws blad voor west zeeuws-vlaanderen feuilleton Meneer Hansen, incognito 19e Jaargang Nr. 1053 Vrijdag 10 december'65 Verschijnt iedere vrijdag Abonnementsprijs f 1,75 p. kw.franco p. post f 2,15 Prijs der advertenties: 12 ct. p. m.m.bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 18 ct. extra Telefoon (01172) 429 vJ DRUKKERS-UITGEVERS: F" SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL. „®e ^rtllemaefier" OOSTBURG PLAATSELIJK NIEUWS Zuidzande Raadsvergadering. De raad der gemeente Zuidzande heeft onder voorzitterschap van burge meester J. de Wilde een openbare ver gadering gehouden. Tijdens deze vergadering werd de ge meentebegroting 1966 aangeboden. Deze is met een reële post van f 9300,- op de gewone dienst sluitend gemaakt. Van dit bedrag zal echter spoedig een groot gedeelte worden gebruikt voor in 1966 uit te voeren kapitaalswerken, zoals aanleg parkeerstroken in de straten van het uitbreidingsplan (kosten f 4500,-). egaliseren en afrasteren van de oude vuilnisbelt, uitvoeren van herbestra- tingswerken en asfalteren kosten ge raamd op f 7000,-). Een bedrag van f 3000,- is uitgetrokken voor een hulp kracht voor de gemeente-werkman. Het onderhoud van het schoolgebouw is ge raamd op f 2500,-. Voor dit onderhoud komt in aanmerking het verfwerk van de gangen en het hoof denkamertje in de school en het bijwerken van het bui tenwerk. Het krediet in rekening-courant bij de N.V. Bank voor Nederl. Gemeenten werd voor 1966 op f 30.000,- bepaald. Het subsidieverzoek van de Ouderver eniging „Voor het zorgenkind" werd af gewezen. Aan de kraamcentra voor het Groene- en Wit-Gele Kruis zal een subsidie van f 4,- per interne verzorgingsdag in de gemeente worden gegeven. Het verzoek van de Provinciale Com missie voor Huishoudelijke Voorlichting ten Plattelande in Zeeland, om de zaal- huur voor een te houden knutselcursus voor rekening van de gemeente te ne men, werd ingewilligd. De Zeeuwse Stichting voor Revalida tie zal een verhoogde subsidie van 5 ct. per inwoner krijgen. In verband met na der door deze stichting verstrekte ge gevens is gebleken, dat met een reeds eerder gegeven subsidie niet kon wor den volstaan. De bezoldigingsregeling gemeente- sekretarissen en -ontvangers werd ge wijzigd met ingang van 1 jan. 1965. Als vertegenwoordiger van de gemeen te werd voor de Waterleiding Mij. aan gewezen burgemeester J. de Wilde. Biervliet Intrede In de Herv. kerk te Biervliet heeft ds. G. F. H. Keiling zijn intrede gedaan. De bevestiging werd verricht door ds W. Evenhuis te Amsterdam, vroeger predikant te Biervliet. Tijdens de dienst sprak ds. Evenhuis naar aanleiding van de tekst van Ro meinen 15 7 Daarom, aanvaardt el kander Na de bevestiging sprak ook ds. Keiling over deze tekst zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot heer lijkheid Gods. Aan deze dienst we.rd muzikale medewerking verleend door een jongerenkoor onder leiding van mej. C Bliek en het kerkkoor. De kerk was geheel bezet met gemeenteleden en vele genodigden, w.o. het voltallig gemeen door Frank van Falckenoort. Toon aarzelde nog steeds. Politie was bij hem doorgaans iemand in uniform. Maar deze man kende hij niet. Hij deed één stap in de richting van de politie man, die de revolver omhoog hief en een schot loste. Een oorverdovende knal was het resultaat en de brokken kalk daalden neer op het hoofd van de nu hevig geschrokken Schiedammer. Lang zaam gingen zijn handen in de hoogte. Maar dit laatste drong niet meer door tot het brein van Jan Vlaming. Toen re chercheur Hoolwerf in de deuropening was verschenen, had hij de man on middellijk herkend. De reactie was zo groot, dat zijn laatste restje weerstand vervloog en hij het bewustzijn verloor HOOFDSTUK 21 Na een paar keer knipperen opende Jan Vlaming zijn ogen en staarde naar de grijze zoldering. Nog eens knipperde hij enkele malen. Onafgebroken tuurde hij naar boven, naar het grote gat, dat als een zwarte gaping de grijze vlakte onderbrak. Gek, hoe kon dat nu? Dat gat was er toch nooit geweest. Hoe vaak te bestuur, de r.k. geestelijkheid en vele collegae uit de omgeving. Als eerste spreker voerde het woord burgemeester A. P. Kostense. Deze zei dat 1965 bijna teneinde is en wanneer wij de balans van het kerkelijk leven opmaken, is er de laatste tijd veel ver andering gekomen. In augustus ging pastoor Burm met emeritaatop 17 aug. kwam zijn opvolger, pastoor Zander. Op 26 sept. volgde een afscheid van ds. Evenhuis en nu staan wij weer bij de intrede van ds. Keiling. Op korte tijd is er heel wat gebeurd. Het gemeente bestuur is blij dat deze vacature zo snel is vervuld. Ik heet U dan ook hartelijk welkom en hoop dat U zich spoedig zal thuis voelen in Biervliet. Ik vraag aan de Biervlieters hun dominee met open heid tegemoet te treden en hoop dat U een goede tijd tegemoet mag gaan. Pastoor Zander zei beluisterd te heb ben in de preek dat men elkander moet aanvaarden. Hij hoopte dat zij broers in Christus mogen zijn. Namens de classis IJzendijke sprak dhr. P. J. I. v. d. Have als ouderling. Biervliet ligt op de grens van Oost en West Z.-Vlaanderen, doch voor de clas sis is er geen grens. Hij hoopte dat men gezamenlijk kan werken en de nodige kracht kan opbrengen voor de streek. Ds. P. Brinkman uit Schoondijke sprak namens de ring IJzendijke. Hij vergeleek het Koninkrijk Gods met een steen die men in het water gooit. Wan neer de steen in het water valt komen er grote kringen rond. Zo ook moet de dominee het middelpunt zijn van Gods Koninkrijk. U mag iets van ons ver wachten, wij doen dit ook van U. Onze meningen botsen wel eens, doch wij gaan steeds weer als vrienden van el kaar heen. De' president-kerkvoogd, de heer J. Dhondt, heette de nieuwe dominee wel kom namens de kerkvoogdij. Hij hoopte op een prettige samenwerking en zei dat ds. Keiling de tweede dominee is afkomstig uit Noordgouwe. Ook in 1669 was een dominee van die plaats afkom stig. Onze verwachtingen zijn daarom goed. De scriba van de kerkeraad, de heer J. Labruijère, zei verheugd te zijn ds. Keiling in hun midden te mogen heb ben. Hij hoopte op een vruchtbare tijd en goede samenwerking. Wij zullen U zeker terzijde staan. Ds. W. Bergsma uit Waterlandkerkje zei dankbaar te zijn voor het waarne men door de collega's. Vooral vestigde hij de aandacht op de jeugd. Meestal ziet men de jeugd niet in de kerk, dit heeft verschillende oorzaken. Tot slot sprak ds. Keiling woorden van dank tot de sprekers. Wij moeten van de gemeente gaan houden, hiervooi hebben wij de gemeente nodig. Zeer merkwaardig noemde hij de wisseling op geestelijk gebied. Met elkaar zullen wij moeten optrekken en het beleid voor de volgende jaren uitstippelen. Na afloop van de dienst was er in het verenigingsgebouw een receptie voor genodigden. Schoondijke Ontslag gemeente-bode B. en W. hebben m.i.v. 31 dec. 1965 had hij al niet op zijn rug hier in bed gelegen en naar het plafond gekeken? Hij had het immers zelf deze zomer ge schilderd. Met lichtgrijze verf, omdat die niet zo besmettelijk was als wit. Maar dat gat Langzaam draaide hij zijn hoofd om en opnieuw knipperden zijn oogleden. Daar zat Ankie en ze lachte tegen hem. „Hallo", zei ze zacht. „Wakker? Hoe gaat het?" Hij keek haar verwonderd aan. Hoe gaat het, vroeg ze. Hoe zou het met hem gaan? Best natuurlijk. Als altijd. Maar wat moe'-t zij op rijn kamer? De man in het bed draaide zijn hoofd naar de andere kant en keek naar het raam, waardoor het dag- en zonlicht in brede stromen binnenkwam. Hoe is dat nu mogelijk? Heb ik me verslapen? dacht hij. Meteen wilde hij overeind komen, doch gelijk kwam er een pijn lijke trek op zijn gezicht. Ankie rees op en drukte hem terug in bed. „Kalm aan. En rustig blijven lig gen. Hoe gaat het nu? Nog hoofdpijn?" Langzaam trok de betekenis van deze vraag tot hem door. Alle duvels, nu voelde hij inderdaad, dat hij hoofdpijn had. En verder leek het wel of hij ge radbraakt was. Zijn botten deden even eens pijn. Hoe kwam dat nou? Het was toch al lang geleden dat die lange snion hem te grazen had gehad? Daardoor was hij in het ziekenhuis terecht geko de heer J. J. Martijn, gemeente-bode, marktmeester en huurophaler, op de meest eervolle wijze en onder dankzeg ging voor de goede diensten gedurende vele jaren aan de gemeente bewezen, ontslag verleend. E.e.a. op eigen verzoek van betrokkene. Dhr. Martijn is reeds vanaf 5 juli 1943 in dienst van de ge meente. Benoeming gemeente-bode. De heer W. J. Kanse te Schoondijke is m.i.v. 1 jan. 1966 door B. en W. be noemd tot gemeente-bode, huurophaler en marktmeester. De heer Kanse voert een schoenreparatiebedrijf. Dit blijft hij naast zijn nieuwe betrekking houden. Bootkaartenverkoop. Om een betere spreiding te verkrij gen bij de verkoop van bootkaarten tussen Kerstmis en Oud- en Nieuwjaar zal de gemeente-sekretarie voor de Kerstmis enkele dagen de gehele dag geopend zijn en wel op 22 en 23 dec. Verloting St. Nicolaas-aktie. In bijzijn van burgemeester J. C. Hoft- ijzer en weth. J. de Feijter heeft de win keliersvereniging in zaal Wijffels de trekking gehouden van de loterij t.g.v. de Sint Nicolaasaktie. De kinderwedstrijd was dit jaar het samenstellen van een kleine slagzin. Bij de deelnemende winkeliers lagen letters in de étalages. Deze moesten worden gecombineerd tot de zin: „U koopt voordelig in Schoondijke". De uit slag hiervan is van de le t.e.m. de 16e prijs: F. Gijsels, F. Ocké, R. Kemel, J. Veldhuis, B. Boeckhout, W. Haak. I. Aallier, L. Verduijn, P. v. Houten, E. v. Laere, I. de Smit, S. Hennekeij, M. Jan sen, I. Bunschoten. J. en H. Dees en I. Verherbrugge. Wedstrijden Plattelands Jongeren Gemeenschap. Zaterdag 11 dec. a.s. organiseert de P.J.G. W. Z.-Vlaanderen in de grote loods van de Landbouwpraktijkschool een trekkersbehendigheidswedstrijd, 'n geheel nieuw parcours is ontworpen. De wedstrijden beginnen om 13.15 u. Voor het publiek zijn er speciale attracties opgesteld, 's Middags wordt er op het sportveld te Schoondijke een voetbal wedstrijd tussen de P.J.G. uit Oost- en West Z.-Vlaanderen gehouden, aanvang 14.30 u„ met P. Risseeuw als scheids rechter. In de avonduren wordt vanuit „De drie Koningen" een dropping ge houden. In het programma wordt aan bevolen een zaklantaarn, warme kleding en schoeisel en prima humeur mede te Brandend maagzuur? helpen direkt! men en toen hij een beetje opgeknapt was, mocht hij terug naar „De Riet vink", waar Ankie hem nog een paar weken had verzorgd. Maar daarna was er zoveel gebeurd. Het zomerseizoen was toch gekomen en was hij toen niet ver huisd naar de woning van C. en A.° Hij had hier toch het hele seizoen ge werkt? Wacht eens, wat was er daarna gebeurd? Hij keek de vrouw weer aan. „Wat is er met me aan de hand?" Ze schudde haar hoofd. „Niets bij zonders. Kalmpjes een paar dagen in bed blijven. Ik zal wel voor je zorgen". Opnieuw keek hij naar het gat in het plafond. Bij stukjes en beetjes kwam zijn geheugen terug. Wacht eens Hoolwerf had hier in de kamer een re volverschot gelost. Vandaar dat gat na tuurlijk. Wat moest-ie hier? O ja „Toon, hè?" zei hij zacht, naar de vrouw kijkend. „Toon Hillink uit Schie dam was hier. Waar is hij gebleven?" „Stevig opgeborgen, dus maak je maar nergens zorgen over. Van hem zul je geen last meer hebben. Weet je nog, wat er gebeurd is?" Langzaam knikte hij. „Ja, ik liep Toon tegen het lijf hij sloeg me in het gezicht. Ik had geld van hem in mijn bezit „Stil maar", suste ze. „Het is voor bij. Die geweldenaar zit stevig achter slot en grendel. En ik zal er wel voor brengen. Na afloop hiervan volgt de prijsuitreiking en gezellig samenzijn. Breftkens Rectificatie. In het verslag van de Commissie Open Bejaardenwerk van vorige week. is abusievelijk vermeld: Het voorzitterscontact (dagelijks be stuur) wordt gevormd door de genoem de sectievoorzitters, terwijl Wethouder v. d. Hooft de vergaderingen van het voorzitterscontact en van de commissie leidt. Dit moet zijn: het voorzitterscontact (dagelijks bestuur) wordt gevormd door de genoemde sectievoorzitters en mevr. M. M. Niermans-Gossije. Aanrijding. In de Nieuwstraat te Breskens ont stond een aanrijding tussen een perso nenauto en een bestelauto van de fa. O. v. d. H. De personenauto, eigendom van dhr. J. de B. uit Breskens, stond geparkeerd toen de bestelauto er ach teruit opreed. De bestelauto werd be stuurd door dhr. de G. uit Groede. Beide voertuigen werden beschadigd. Diverse inbraken. Breskens is de laatste dagen het ter rein voor inbrekers geweest. In de storm nacht van vorige week dinsdag op woensdag heeft men zich toegang ver schaft tot het recreatiegebouw in de camping van N.V. Zeebad. De indrin gers, die vermoedelijk per auto zijn ge weest, hebben een deur geforceerd, na dat zij het slot van de toegangsboom van de camping hadden gesloopt. In het recreatiegebouw wordt een electr klok, een gasgeiser, een waterleiding- kraan, flesjes eau de cologne, zonne brandolie en kauwgum vermist. Voorts werden dezer dagen bij de wed. Kamp in de Havenstraat uit een ge sloten kolenopslagplaats in een stal ko len ontvreemd. Op de Vissershaven mist men een vat van 60 1. smeerolie, die toebehoorde aan de visserij-coöperatie Welbegrepen Eigenbelang. Uit een directiekeet van de dijk- verzwaringswerken tussen Breskens en Hoofdplaat, nabij Nummer Eén, werd een gasstel, een butagasfles en ander materiaal ontvreemd. De Rijkspolitie heeft de zaken in onderzoek. Overplaatsing. De wachtmeester le klas der Rijks politie, dhr. P. M. Dieleman, is met in gang van 22 nov. terugwerkende kracht overgeplaatst naar Zierikz.ee. Duiv ententoonstelling Door de postduivenhoudersvereniging „De Reisduif" te Breskens is in café het Zonneke de jaarlijkse tentoonstel ling gehouden, waarvoor veel belang stelling bestond. Er waren 211 duiven ingezonden door de leden. Als keurmees ter trad op de heer Walraven uit Mid- zorgen, dat je spoedig opknapt". „Wat heb ik dan?" Ze ging er niet op in. „Heb je hon ger? Wil je wat eten hebben? Of drin ken?" „Dorst heb ik, ja. Zeg hoe laat is het?" „O, half tien. Moet je wat sinaas appelsap?" „Graag". Ze hielp hem drinken en voelde ge lijktijdig zijn pols. Terwijl ze hem weer neerlegde, streek ze even met haar hand over zijn hoofd. „Ankie?" „Ja?" „Hoe kwam Hoolwerf zo onverwacht?" „O, dat doet er niet toe. Wees maar blij, dat hij net op tijd kwam". „Zeg het eens". Ze ging dichterbij zijn bed zitten en keek hem aan. „Toen die reus gister avond met jou binnen stapte, zag ik direkt, dat hij je mishandeld had. Hij duwde mij en Cil terug in de kamer en deed de deur op slot. Cillie vertrouwde het niet en belde naar het politiebu reau. Daar was alleen maar meneer Hoolwerf. Cil vertelde wat er aan de hand was en meneer Hoolwerf zei. dat hij dadelijk zou komen. Maar er was geen auto bij de hand, dus hij moest helemaal op de fiets komen en dat is gauw tien minuten rijden". „En wat is er daarna gebeurd?"

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 1