alg. nieuws blad voor west zeeuws-vlaanderen muiminiihsahj feuilleton Meneer Hansen, incognito de \chakel Al G nieuws blad r 19e Jaargang Nr. 1052 Vrijdag 3 december '65 Verschijnt iedere vrijdag Abonnementsprijs f 1,75 p. kw.franco p. post f 2,15 Prijs der advertenties: 12 ct. p. m.m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 18 ct. extra Telefoon (01172) 429 - J S F" SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS VTEL>» - (31RO 358296 BURGERLIJKE STAND GEMEENTE SCHOONDIJKE. over de maand oktober 1965 GEBOREN: 31, Jacky Adriaan, zn. van Jacob Dijkgraaf en van Janna Eliza beth Jansen. OVERLEDEN: 1, Elizabeth Magdalena Aalbregtse, 75 j., wed. van Johannis Ja cobus Toe'seint, wonende te Schoon- dijke; 8, Jan Aarnoutse, 79 jwonende te Aardenburg: 11, Hendrik Jacobus- van de Walle, 62 j.3 wonende te Schoon- dijke; 13, Johannes Verplanke, 75 j., wonende te Schoondijke (overleden te IJzendijke). HUWELIJKEN: 15, Levinus de Putter, 50 j. en Catharina Scheele, 54 j., beiden wonende te Schoondijke; 22, Jacob de Hulster, 28 j., wonende te Schoondijke en Minke Groothedde, 24 j., wonende te Cadzand; 28. Jacobus Jacob de Bliek, 26 j., wonende te Groede en Catha- lijntje Sara van de Walle, 19 j., wonen de te Schoondijke; 29, Octaaf Constant Corijn, 33 j., wonende te Sas van Gent en Jerina Francoise van Hee, 26 j., wo nende te Schoondijke. INGEKOMEN: Geen. VERTROKKEN: 1, Jacques J. Steijaert, van O 25 naar Zuidzande; 22, Jacob de Hulster, van Molenstraat 38 naar Cad zand; 28, Cathalijntje S. van de Walle, ev. de Bliek, van Pr. Beatrixstraat 27 naar Nieuwvliet; 29, Jerina F. van Hee ev. Corijn, van W 99 naar Sas van Gent. PLAATSELIJK NIEUWS Oroede Raadsvergadering. De raad der gemeente Groede verga derde onder voorzitterschap van burge meester J. C. Everaars. Bij de ingek. stukken was een ont werp bezoldigingsregeling voor de ge- me ente-sekretarissen. Aan G.S. zal be richt worden gezonden dat met het ontwerp akkoord kan worden gegaan. Door de oudervereniging „Voor het zorgenkind" te Hulst was een verzoek gedaan om een gemeentelijke subsidie van f 0,10 per inwoner, ter bekostiging van het werk ten gunste van het ge handicapte kind. Daar door genoemde vereniging geen begroting is overge legd menen B. en W. zich moeilijk een mening over het werk te kunnen vor men. Ook is het B. en W. niet bekend welke personen deel uitmaken van het bestuur van de oudervereniging. Onder deze omstandigheden stelden zij voor afwijzend op het verzoek te beschikken. Z.h.st. kon men hiermede akkoord gaan. Het verzoek van de Stichting Studie centrum Wegenbouw Delft om bij de aanbesteding van een werk, betrekking hebbend op de aanleg of verbetering van wegen, in het bestek de bepaling op te nemen dat de aannemer, aan wie het werk wordt gegund, verplicht is aan het Studie-centrum een uitkering te doen van f 5,- per f 10.000.- van de aannemingssom, om de kosten van het researchwerk ten behoeve van de wegen- door Frank van Falckenoort. Leren had hij al heel vroeg flauwe kul gevonden en doorgaans zwierf hij met zijn kameraadjes langs de ha vens, zodoende al vroeg op het glibbe rige pad der misdaad terechtkomend. Na enige tijd had hij het geld geteld, keek er nog eens naar en schudde zijn hoofd. Toen begon hij nog eens te tel len, maar halverwege hield hij op en keek naar zijn prooi. „Ik had zo wat twintigduizend gulden, Vlaming, maar ik kom er nou op geen stukken na. Hoe zit dat?" „Omdat je niet kunt tellen", ant woordde Vlaming verbeten, want het kon hem nu niets meer schelen. Waar schijnlijk was zijn laatste uur aange broken. Toon was teruggekomen om wraak te nemen voor het bedrog en de diefstal. En dat betekende, gezien de geweldige kracht van de reus, dat er voor hem niet veel hoop meer over bleef. „Ik weet in ieder geval dat één en één twee, en twee en één drie is", ant woordde de man. „Neem jij die griet beneden in de maling, hè? Hoeveel man- bouw te bestrijden, werd afgewezen. Men zou tegen inwilliging van dit ver zoek geen bezwaar hebben, doch nu reeds vele gemeenten afwijzend hebben beslist heeft het geen rin voor een be perkt aantal gemeenten deze bepaling op te nemeh. De Commissie voor hygiëne voor het kind in Zeeland te Goes had verzocht om de subsidie voor de kraamcentra van het Groene- en Wit-Gele Kruis te verhogen van f 2,- tot f 4,- per verzor gingsdag. Alhoewel de tarieven reeds zijn opgevoerd tot een verantwoord ni veau, werken beide centra nog met een tekort. Over 1964 bedroeg het aantal verzorgingsdagen in de gemeente Groe de tesamen 175. Daar het werk van deze kraamcentra niet gemist kan worden, stelden B. en W. voor het verzoek in te willigen. De Zeeuwse Stichting voor Revalida tie krijgt tot wederopzeggens 5 ct. per inwoner. Men zou het ernstig betreuren als het revalidatiewerk in de provincie door financiële moeilijkheden gestag neerd zou worden. Aan de Stichting Centraal Schoolbe stuur St. Louis te Oudenbosch zal een subsidie van f 30,- worden gegeven voor iedere leerling uit Groede afkomstig. Een subsidieverzoek van de Streek Jeugd Centrale voor West Z.-Vlaande ren zal later in behandeling worden genomen. Tegenover het werk van deze Centrale staat men niet afwijzend. De gemeentelijke subsidie is nodig voor de kosten van aanstelling van een full time streekjeugdleider. Men heeft ech ter verzuimd mede te delen hoeveel sub sidie van diverse West Z.-Vlaamse ge meenten verlangd wordt. Door G.S. was verzocht f 7500,- bij te dragen in de kosten van aanleg van de weg Breskens—Nummer Eén. De to tale kosten worden geraamd op f 800.000.-. De provincie zal van dit be drag f 600.000,- voor haar rekening ne men. De rest zal worden gedragen door het Waterschap Het Vrije van Sluis, de calamiteuze Hoofdplaatpolder en de ge meenten Breskens, Hoofdplaat, Schoon dijke en Groede. B. en W. menen, ge zien de redelijke kostenverdeling en het belang van de wegverbetering, met het voorstel van G.S. akkoord te kunnen gaan. Van het Industrieschap Breskens- Groede-Schoondiike en Hoofdplaat was ontvangen de door het algemeen be stuur genomen besluiten inzake: wijzi ging begroting 1965. vaststelling begro ting voor 1966 en de voorlopige vast stelling van de rekening over 1963 en '64 Besloten werd voor 1966 een rekening - courant-overeenkomst te sluiten met de n.v. Bank voor Nederl. Gemeenten van f 100.000.-. Dit krediet moet vol doende worden geacht. De bank brengt aan debetrente in rekening 4V? pCt. en kreditrente 1 114 pCt, Het, Alvem. Ambtenarenreglement, de arbeidsovereenkomsten-verordening en het verplaatsingskosten-besluit werdeii gewij-iad. Voorts werd vastgesteld de bezoldigings-verordening ambtenaren. De gemeentebegroting 1966 werd vast gesteld met een post onvoorzien van f 5039.59. Zij vertoont het voor Groede bekende verzorgingspeil. In deze be keert er aan?" „Ongeveer tweeduizend gulden", ant woordde Vlaming mat. „Ik heb er van geleefd, voor ik hier werk kreeg". Toon probeerde uit te rekenen, hoe veel er dan nog overgebleven was. „Tweeduizend", mompelde hij, „dan is er nogverrek is er dan nog maar tweehonderd over? Zeg, schooier? Als dat waar is, trek ik je kop van je romp Dreigend kwam Toon overeind. ..Achttienduizend is er dan nog over", antwoordde Vlaming vlug, terwijl hij in eenkromp. „Een tiende deel is er maar af. Ik zal het je terug betalen". Toon loerde naar de ander met een blik vol wantrouwen, waarna hij nog eens begon te tellen. Blijkbaar ver trouwde hij het nog maar half. Doch nu ging hij stapeltjes maken van gelijke bedragen en toen hij alles op sta peltjes had liggen, telde hij opnieuw, zijn vingers er bij gebruikend. Tenslotte knikte hij. „Ja. dat komt wel zo'n beetje uit: achttienduizend pietermannen. Valt me nog mee; valt me werkelijk mee. stuk ongeluk". Hij draaide zich naar de man en keek hem aan, volkomen onbewogen. „Dat ik jou indertijd zo heb kunnen vertrouwen. Jeetje, Vlaming, wat heb jij me effe in de boot genomen. Nooit gedacht, dat jij het in die gore kop van je 7ou halen om en ik, stomme ezel, was nog zo dwaas om je te vertellen van die handtekening en de plaats. groting komen geen nieuwe kapitaals- werken voor. Wel enkele nog niet voor 100 pCt. uitgevoerde werken van vorige jaren. Aan de brandweer is toebedacht f 15.129,29; de wegen, straten en plei nen f 3600,- en de plantsoenen f 3400,-. De beschikbare reserve bedraagt f 153.800,-. De gewone dienst sluit met een bedrag van f 926.504,19. Het tekort op de kap.dienst bedraagt ,f 87.457,51 met een uitgaaf van f 1.171.954,88. Tijdens de behandeling van de be groting informeerde de heer Vermeulen waarom de gemeente Nieuwvliet slechts f 180,- per jaar bijdraagt in de kosten van de gemeentelijke brandweer, die ook eventuele bluswerken in Nieuwvliet voor zijn rekening neemt. De voorzitter zei dat wanneer Nieuwvliet ons per ge val zou betalen, zij voordeliger uit zou den zijn, want in Nieuwvliet is er nooit brand. Akkoord werd gegaan met de jaarlijkse bijdrage. De onderwij svergoedingen voor 1966 werden vastgesteld op f 103,71 per leer ling. Het voorschot voor de R.K.- en Chr. school werd bepaald op f 4277,-. De gemeentebegroting 1965 werd op enkele punten gewijzigd. Voor de verbe tering van de verlichting langs de Prov. weg werd f 17.245,- uitgetrokken; voor de aanleg van een rijwielpad langs de Uitvalsweg f 8500,-. Verblijdend is te kunnen opmerken dat de sportzaal avond aan avond be zet is. Een goede sportbeoefening dient de volksgezondheid en remt de balda digheid van de jeugd af. Door twee vak leerkrachten wordt les gegeven in gym nastiek. Deze vakmensen hebben het gemeentebestuur verzocht een brug-on- gelijk aan te schaffen, daar hieraan een grote behoefte bestaat. Een brug- ongelijk kost rond f 1500,-. B. en W. me nen dat een uitgaaf voor dit doel ver antwoord moet worden geacht. In verband met het streven naar een 5-daagse werkweek voor de ambtena ren van de burgerlijke stand, werd be paald dat de bureaux van de burger lijke stand alleen voor dringende geval len op zaterdag voor het publiek ge opend" zullen zijn. Vastgesteld werd het besluit dat een herziening van het bestemmingsplan voor de kom der gemeente in voorbe reiding is. Aan het begin van de vergadering werd namens de raadsleden 1 minuut stilte in acht genomen voor de overle den oud-keuringsveearts in de gemeen te, de heer D. Haak. Dhr. Haak is meer dan 30 jaar keuringsveearts geweest. Hij heeft grote betekenis gehad voor Groede en onmiddellijke omgeving. Schoondijke Uitvoering Rederijkers. Op 20 en 27 nov. heeft de toneelver eniging „De Rederijkers" het toneelspel helpen direkt waar het sleuteltje van de kluis ver stopt lag. Die handtekening was voor jou een koud kunstje. Ik ben er achter gekomen, vriendje, waarvoor jij gezeten hebt. En jij ons maar belazeren, hè? De halve idioot spelen en wij er maar in trappen. Maar Toon wist je toch wel te vinden, hé? Stond je vanavond even van te kijken, niet? Dat ik je zelfs hier gevonden heb". Hoewel Jan Vlaming zich gerad braakt voelde, kreeg hij nieuwe hoop. En uitgaande van de gedachte, dat ie met stroop meer vliegen vangt dan met azijn, antwoordde hij„Daar zit ik nog van te kijken. Dat is compleet detec tivewerk. Man, dat had de politie je niet kunnen verbeteren". Toon haalde zijn forse schouders op en spoog op de grond. „De politie la me-nie-lache. Nee. vriend, in de bajes las ik de laatste tijd kranten en zo heb ik ook gelezen van die spionagetroep hier. Daar was een zekere meneer J. V bij betrokken, niet?" „Ik was er niet bij betrokken", pro testeerde Vlaming. „Nou ja, je had ze gezien of zo. Je had ze door, zal ik maar zeggen. Daar heb ik toen niet meer bij stilgestaan maar toen ik in mei vrij kwam en in Enschede de kluis leegde en zag, welke rmeerlappenstreek jij met me uitge haald had, begon ik me dat kranten verhaaltje te herinneren. Jij had te gen dat wijf van me wel gezegd, dat je in 3 bedrijven „Sloep zonder visser" van Alejandro Casona ten tonele gebracht. In zijn openingswoord op de tweede avond heette de voorzitter, dhr. A. P. de Roo, allen hartelijk welkom, in het bijzonder weth. P. W. Toesseint en echt genote en dhr. T. van Bergen, toneel adviseur voor Zeeland met 2 jury-leden. Het stuk speelde zich in het eerste bedrijf af in een kantoor van een effec tenhandelaar, Richard Jordan, gespeeld door dhr. P. Huigh. Het was voor de wereldoorlog en de koersen vlogen om laag. Aan de fantasie van de aanwezi gen werd veel overgelaten, hetgeen kleur aan de zaak gaf, vooral bij het optreden van „de man in het zwart", de satan, gespeeld door dhr. T. Steur- rijs. Speelde het eerste bedrijf zich af in Zuid-Europa, het tweede en derde bedrijf voerden ons naar het hoge noor den van Noorwegen. Via de satan had Richard Jordan een moord gepleegd in een vissersdorp. Enkele weken bracht hij bij de weduwe van de vermoerde door en bleef daar ook. De andere hoofdrolspeelster was mevr. E. Hame- linck-de Wever. Zij speelde grootmoe der in het vissersdorp. Zij trad - mede door haar rol - echt en geestig op. De andere speelsters en spelers waren Betsy Huigh, Anneke Verstraete, Jo Huigh, Tonnie de Wever. Elly Hame- linck. Wim Huigh en mevr. R. Kolijn- Ysebaert. Het stuk werd prima gebracht. In zijn slotwoord dankte de heer De Roo de spelers en hij hoopte nog lang met deze ploeg te kunnen samenwer ken. Verder volgde een verloting en een geanimeerd bal. St. Nicolaasfeest. Zaterdag 27 nov. j.l. brachten Sinter klaas met twee van zijn zwarte Pieten een bezoek aan Schoondijke. Om 13.15 uur werden zij door burgemeester J. C. Hoftijzer op het gemeentehuis ontvan gen. Het verdere verloop van het feest was evenwel geconcentreerd in zaal Wijffels. Om half twee arriveerde Sint daar. De kinderen van de kleuterscho len waren reeds present. Burgemeester Hoftijzer sprak de Sint toe als voorzit ter van de Schoondijkse gemeenschap. Spr. zei dat de jeugd het geweldig fijn vindt dat Sint midden op de dag met 2 pieten Schoondijke met een bezoek ver eert en geschenken bij zich heeft. Maar de ouderen krijgen op zijn tijd ook graag wat, al blijft het beter te geven dan te ontvangen. Met kloppende hart jes hebben de kinderen Sint uit Spanje zien vertrekken op de televisie en vo rige week in Vlissingen zien aankomen. Later op de middag kwamen de la gere scholen, verdeelt in de lagere en hogere klassen. Velen zongen een Sin terklaasliedje voor de gasten. Ieder kind mocht een leuk cadeautje in ontvangst nemen. Het was een geslaagd feest. Beroep niet aanvaard. Ds. P. A. L. Brinkman, Hervormd pre dikant in Schoondijke, heeft het be roep van de gemeente Zundert NB) annex Breda en Princenhage niet aan genomen. VISITEKAARTJES Fa. SMOOR DE HULSTER. Breskens aan het werk ging in Maastricht of zo, maar daar trapte ik niet in. Ik dacht: J. V.. dat kan Jan Vlaming zijn. Dus reisde ik in juni hierheen en zwierf een dag door het dorp. Vroeg zo de een en ander naar jou, maar niemand had van je gehoord. Ik dacht toen: het zal wel mis zijn. Er zijn zoveel mensen, die J. V. heten en achteraf bekeken vond ik, dat jij niet een type was om je in een dorp te begraven. Goed, ik had die twintigduizend grilden al half verge ten, toen ik een poosje geleden weer over die spionagezaak in de krant las. Dat de zaak in Den Haag zou voorko men. Ik dacht: laat ik eens gaan kij ken vandaag, je kunt nooit weten. En laat ik nou vanmorgen mijn ouwe vriend Vlaming in de rechtszaal zien binnenkomen. Man, mijn hele dag was ineens goed. Ik dacht: op straat maak ik geen bonje. Dus volgde ik je naar het station en toen je daar op de trein stapte voor Enschede, snapte ik al zo'n beetje, dat je misschien toch in die buurt bivakkeerde. Enfin, je hebt me niet eens in de bus zien stappen, suf ferd. Maar ik kwam gelijk met jou in Dorringen en toen was het een klein kunstje om uit te vinden, waar jij woonde. Ik was van plan geweest je vannacht een bezoek te brengen, als iedereen sliep, maar je liep me bij een van die huisjes tegen het lijf". Vlaming knikte. „Knap. heel knap. Wat dat betreft, had ik eigenlijk wel

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 1