al g nieuwsblad alg. nieuws blad voor west zeeuws-vlaanderen vJ Meneer Hansen, incognito ;^N'S fr/tes 'y&. W. FENIJN, Boulevard 38, Breskens, telef. (01172) 506 dejchakel 19e Jaargang Nr. 1046 Vrijdag 22 oktober 1965 Verschijnt iedere vrijdag Abonnementsprijs f 1,75 p. kw.franco p. post f 2,15 Prijs der advertenties: 12 ct. p. m.m.bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 18 ct. extra Telefoon (01172) 429 DRUKKERS-UITGEVERS F' SMOOR DE HULSTER DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL.1*» - GIRO 358296 PLAATSELIJK NIEUWS Breskens Raadsvergadering De raad der gemeente Breskens ver gaderde, onder voorzitterschap van bur gemeester J. A. Eekhout. Bij de ingek. stukken lag het jaarver slag van de Raad voor de Kinderbe scherming en de begroting voor het cursusjaar 1965-1966 van de Stichting Zeeuwse Muziekschool. Medegedeeld werd dat de burgemeester met verlof gaat van 19 okt. t.e.m. 10 nov. Ingekomen was een verzoek om sub sidie van de Stichting Streek Jeugd Centrale voor West Zeeuws-Vlaanderen. Voorgesteld werd dit verzoek te behan delen bij de gemeentebegroting 1966. De Judo Sportvereniging Breskens verzocht om voor 1965 een subsidie te mogen ontvangen van f 150,-. Uit de overgelegde begroting blijkt dat zonder subsidie deze niet sluitend te krijgen is. B. en W. stelden voor de gevraagde sub sidie te verlenen. De heer Luteijn vroeg of dit verzoek tevens inhoudt dat in 1966 ook een subsidie wordt gevraagd. De heer Cambier merkte op dat vroeger al eens gezegd was door het college, dat men niet graag subsidie achteraf ver leent. Is het bij de verenigingen wel be kend, dat men subsidie vooraf dient aan te vragen? Weth. van der Hooft zei dat voor 1966 nog geen verzoek is ontvan gen, echter zal bij de opstelling van de begroting wel rekening gehouden die nen te worden met een eventuele aan vraag. Omtrent het tijdig aanvragen van subsidie zag spr. niet veel Van het N.V. Bouwfonds Nederl. Ge meenten was een verzoek binnengeko men om zekerheid te stellen voor de betaling van rente en hoofdsom van een bij dit fonds op te nemen geldlening voor het bouwen van een woning aan de Karei Doormanlaan. De heer Carels vroeg of dit nu eindelijk de laatste aan vraag is. Iedere vergadering komen er opnieuw aanvragen binnen. De voorzit ter zei dat dit inderdaad de laatste aan vraag is. Aan het Bouwfonds is verzocht om in het vervolg alle aanvragen tege lijk te doen. Van het bouwteam uit de Gemeen schappelijke Technische Dienst „West Zeeuws-Vlaanderen" zijn thans de no dige bescheiden ontvangen om te ko men tot het definitief besluit tot de bouw van 80 woningwetwoningen als onderdeel van een ratioproject voor 9 gemeenten in West Z.-Vlaanderen. Voor Breskens bedraagt het eerste kwantum woningen 40. Het ligt in de bedoeling om in november met deze woningen te beginnen. In de voor de woningen aan gewezen gronden zijn sonderingen ver richt. Deze sonderingen hebben uitge wezen dat het noodzakelijk is heipalen van 17 m. lengte in de grond te slaan, waardoor de bouwkosten niet f 3830,- worden verhoogd. Inclusief de kosten van heien bedraagt de aannemingssom per woning f 21.700,-. Ten behoeve van de bouw van 40 woningen was er een aanvraag om toekenning van steun uit FEUILLETON door Frank van Falckenoort. Vlaming knikte. „Dat snap ik nu in derdaad. Maar verdraaid, je kunt zowat bij ieder vliegveld komen, militair of niet. Neem nou Soesterberg bijvoor beeld". „Jazeker. Maar hier worden nieuwe toestellen, die pas gekocht zijn getest en ingevlogen. Er zijn een aantal dingen aan, die min of meer geheim zijn en daarvoor bestaat bij zekere mogend heden - we zullen maar geen namen noemen - dusdanige belangstelling, dat men er wel wat voor over heeft, zie je? Zelfs heel wat". „Ja, ja, nou begint er nog een lampje bij me te branden. Het begint hoe langer hoe meer griezeliger te worden. Man, het is maar goed, dat ik me dit alles nooit bewust was, want ik had het iedere dag minstens vijf keer in m'n broek gedaan, of ik was 'm gesmeerd naar het andere eind van de wereld „Kom, kom", suste Hoolwerf. „ben je zc bang?" „Nou bang dat is niet bepaald het woord, meneer Hoolwerf, maar ik kan 's Rijks kas. Uit deze aanvraag blijkt dat de huur van de woningen ca. f 24,- zal bedragen. Uit een circulaire van de Mi nister van Volkshuisvesting blijkt, dat het in diens voornemen ligt de thans geldende bijdrage van f 300,- te ver dubbelen. Daarnaast wordt de huurprijs nog verlaagd door een extra-bijdrage van f 2,-. Een en ander zal tot gevolg hebben dat de huur van de woningen komt te liggen op ongeveer f 20,-. Hoewel in Breskens in eerste instantie met de bouw van 40 woningen zal wor den begonnen en later met de reste rende 40 woningen, bestaat de moge lijkheid, dat indien het heien voor alle woningen tegelijk geschied, een finan cieel voordeel voor de gemeente wordt verkregen. Mevr. Niermans vond dat de aannemingsprijs in verband met het heien tegenvalt. De grafieken van het grondbedrijf zijn ook niet duidelijk. Waarom moeten er palen van 17 m. ge bruikt worden? Hoeveel kosten de an dere woningen aan huur? Voor veel mensen zal een huurprijs van f 20,- toch wel erg hoog liggen. De ratiobouw moet toch goedkoper zijn dan de andere bouw. De heer Carels zou het welhaast betreuren dat hij de vorige keer akkoord was gegaan. In de stukken staat voor een leek weinig te lezen. Bovendien wordt er geen enkele reden opgegeven waarom de grond niet deugt. Er wordt alleen maar een meer-prijs genoemd. Wanneer wij naar andere gemeenten kijken, komen wij er het slechts af. De laatste jaren zijn er vrij veel woningen gebouwd. De laatste zelfs in een vrij snel tempo. Dit tempo is haast niet te verbeteren. De ratiobouw is duurder dan de andere. Wat gaat er gebeuren met 150 woningen die reeds gebouwd zijn. Van het gezamenlijk spel van de ratio bouw gaan wij de dupe worden. De heer Cambier meent dat nog nooit voor klei ne projecten is geheid. Als hier palen onder moeten, waarom zijn dan vroe ger onder andere woningen nooit palen geheid? Ik zie geen reden voor de ge houden boringen. Weth. Zegers zei dat ook in het college van B. en W. de prijs is tegen gevallen. Het heiwerk is B. en W. net zo koud op hun dak gevallen als de raadsleden. Toen echter het prin cipebesluit genomen is was toch bekend dat er sonderingen moesten plaats vin den. Hoe verder men van de kom der gemeente komt, hoe eerder men aan heien toe is. Een huurprijs van f 20, kan niet tegenvallen daar in een vorige vergadering medegedeeld is, dat ge streefd werd naar een huurprijs van f 20,-. Iedere gemeente tekent zijn eigen contract. Dat de ratiobouw duurder uitvalt is niet te zeggen, daar men op het ogenblik niet kan zeggen hoe de prijs voor woningwetwoningen is. Wan neer men onwetend is kan men fouten maken; wij moeten ons echter afvra gen of wij ook fouten moeten maken wanneer wij zijn ingelicht. Is het aan vaardbaar voor een raad om ondanks de uitslag van sonderingen toch te bou wen zonder te heien? Dat er iets in de grond zit dat niet deugt is zeker. Er zijn woningwetwoningen die scheuren van boven tot beneden. De heer Leen houts informeert waarom persé beton verdraaid hard lopen. Misschien ben ik voor held in de wieg gelegd, maar dan ben ik er toch verduveld gauw uitgeval len". De rechercheur sloot het gordijn weer en knipte het licht aan. „Misschien be grijp je nu ook zo'n beetje, waarom ik je vanavond gerelschap heb gehouden?" Vlaming ging weer zitten en accepteer de de sigaret, die Hoolwerf hem gaf. Daarna knikte hij een paar maal. „Ja, ja, om mij in de gaten te houden. Vla ming is wel ziek, maar je kunt nooit weten. Een mannetje naar hem toe. Voor alle zekerheid, is het niet zo?" Hoolwerf lachte hartelijk. „Je slaat de spijker op z'n kop. Nu ja, ik had het verbaaltje betreffende de mishandeling. Die knapen zullen ze intussen ook wel in de kraag gegrepen hebben. Het ging allemaal in één moeite door". Plotseling klonk het snerpend geluid van de deurbel. Hoolwerf stond meteen op en liep naar de voordeur. Even later kwam hij terug met iemand, die be langstellend keek naar de man die in pyama aan tafel zat. „Zo, Hoolwerf we hebben hier de zaak rond. Een stuk of wat micro-foto's, een kamera voor verre-afstand foto's en de rest. En hoe is het met onze vriend hier?" „Je had het aan het rechte eind Winkel. Hij heeft met de hele affaire niets te maken gehad". dat houdt U fit en wijs! Gaat U even om heerlijke patates frites met mosselen, worst, croquetten, bami of loempia's. Het gemak dient de mens en voor weinig geld lekker eten. Ijs en ijstaarten altijd in voorraad. Vanaf heden weer elke zaterdag en zondag vanaf 12 uur. Beleefd aanbevelend, palen moeten worden gebruikt, is het niet mogelijk houten palen te gebruik ken? Weth. Zegers zegt dat dit in de prijs niet veel zou uitmaken. Het is niet mogelijk dit met inlands hout te doen. De heer Carels zegt gehoord te heb ben dat men in Schoondijke niet gaat heien, doch een zwaardere fundering gaat leggen. De mallen die gebruikt worden, kunnen daar niet gebruikt worden. Wie heeft er gezegd dat er ge sondeerd moet worden? Ik vraag me dan toch af of de bouw zoveel vlugger gaat als het geld kost. De heer Cambier kon ook het voordeel in de toewijzing nog niet erg inzien. Vorig jaar kregen we 50 woningen en nu 80 in 2 jaar. De heer Luteijn meent dat men een ap paratuur heeft gebruikt voor te sonde ren die niet past voor Breskens, wel voor een grote stad. Weth. Zegers zegt dat men het beleid van Schoondijke niet kan bekritiseren. Het sonderen is een opdracht van het bouwteam en de ratiobouw vordert dit. Een toewijzing van 50 woningen is niet gebaseerd geweest op vrije woningen, doch op de sanering. Ook nu heeft men rekening gehouden met de sanering. Wanneer er geen sanering meer zou zijn in Breskens, zou zeker geen tweemaal 40 woningen zijn toegewezen. Ook de heer de Nooijer sprak zijn be- rorgdheid uit over de bestaande wonin gen. Hij vroeg naar de oorzaken van het heien. De heer Vergouwe zei de vorige keer op spoed te hebben aangedrongen, doch nu met een ernstige zaak te worden ge confronteerd. Er zijn wel plus-punten in deze bouw doch ook min-punten. De schuurtjes staan o.a. te ver van de wo ningen en er is geen electrisch licht in. Weth. v. d. Hooft licht nog toe dat in de ratiobouw le soort kleurige Waal- klinker wordt gebruikt. In vergelijking met het bestek van 1964 zijn er diverse verschillen. Er komt een betere woning. De voorz. sprak de wens uit dat de ratiobouw de gemeente uit de woning nood zal helpen. Voor sanering had „Welnee", mopperde Vlaming, „totaal niets. Dat pak slaag is niet de moeite waard om te vermelden, nietwaar?" De bezoeker liep op hem toe en keek de man enkele ogenblikken glimlachend aan. „Hoe gaat het nu?" „O, de dokter heeft gezegd, rustig doorgaan met ademhalen, en dat doen we dan maar hè?" Rechercheur Winkel knikte naden kend. „Wees blij, beste jongen, dat je rustig kunt ademhalen, in vrijheid, want je buurman laat je melden, dat hij voorlopig een poosje met vakantie gaat" Vlaming begon te grinniken. „Dat ken ik. Een paar van die speciale va kantieverblijven van jullie heb ik al eens bezocht". Hij gaapte. Hoolwerf keek op zijn horloge. „Onze vriend moet nodig naar zijn bed, Win kel. Hij is nog steeds patiënt, maar hij wordt uitstekend verzorgd door een van zijn huisbazinnen. Dat kunnen we juffrouw Ankie met een gerust hart overlaten. Morgen wip ik wel even aan voor een getuigenverklaring, Vlaming. Dat gaan we samen rustig op papier zetten". Vlaming kwam overeind. ..Welterus ten, heren. En bedankt voor de gratis vcostelling". Hij wees naar de villa. Winkel zuchtte. „Mens je weet niet wat je zegt, de voorstelling begint pas. Breskens nog 72 bouweenheden te goed. Hiervan werden 17 bouweenheden afge trokken voor de bouw van bejaarden woningen. Er resteert dan nog een bouw van 55 eenheden. Hieruit blijkt dat de ratiobouw een surplus van 2'5 geeft. Zonder stemming werd daarna beslo ten dat de 80 ratio-woningen gebouwd zullen worden en dat voor de eerste 40 woningen de benodigde rijksvoorschot- ten zullen worden aangevraagdde voorz. werd gemachtigd om het mantel contract met de aannemer te tekenen en het college te machtigen het heien van de palen, al naar bevinding van za ken, voor 40 of direct voor alle 80 wo ningen tegelijk op te dragen. Biervliet Raadsvergadering. De raad der gemeente Biervliet ver gaderde, onder voorzitterschap van burgemeester A. P. Kostense. Bij de ingek. stukken was een brief van G.S. inzake de goedkeuring van een verbetering van een gedeelte van het wegvak BiervlietNieuwlandse Molen, alsmede van de verbetering van de bocht nabij de Nieuwlandse Molen. Naar aanleiding van deze goedkeuring be sloot de raad dit werk te gunnen aan J. den Oude's Aannemingsbedrijf te Biervliet voor een bedrag van f 27.400,-. Aan het gemeentepersoneel zal even als aan het rijkspersoneel, een uitkering van 2 pCt. worden gegeven over 1965. Op 28 sept. heeft de aanbesteding plaats gehad van enige bestratings- en rioleringswerken in het uitbreidings plan ten zuiden van de Schoollaan, als mede van de verbetering een gedeelte lijke verbreding van de Braakmanlaan. De laagste inschrijver was de fa. Gebr. v. d. Hemel te Biervliet voor f 210.259,-. De door het Ingenieursbureau opge maakte vergelijkbare raming bedraagt f 201.300,-. De raming wordt door de inschrijver overschreden met een bedrag van f 8959,- hetgeen aanvaardbaar moet worden geacht. Bij 3e wijziging van de gemeentebe groting 1965 is voor verbetering van de Braakmanlaan f 82.500,- uitgetrokken. Voor de werken in het uitbreidingsplan werd uitgetrokken f 106.500.-, welke ge baseerd v/as op een globale raming. De aanbestedingssom van deze werken kan gesteld worden op f 134.759,-. De inge- HOOFDSTUK 18 Enige dagen was stad en land in rep en roer als gevolg van de perspublika- ties, omtrent de spionage-affaire in Dorringen. Onder de arrestanten waren Nederlanders, maar ook vreemdelingen. Veel materiaal was er bij de invallen in Dorringen, Den Haag en Rijswijk buit gemaakt en terloops maakten de kran ten melding van de medewerking, die tegen wil en dank een tijdelijke inge zetene van Dorringen aan de justitie had verleend, waardoor op het juiste tijdstip kon worden toegeslagen. Deze. een zekere J. V., was ook het slachtoffer geworden van een der bendeleden, die hem had mishandeld. Tenslotte werd een legatiesekretaris tot persona non grata verklaard, waarna deze binnen 2 dagen het land verliet. Er volgde een scherp protest van het betreffende land, er werd op zijn beurt een lid van de Nederlandse ambassade in dit land uitgewezen, waarna een Nederlands protest volgde en toen ging iedereen weer over tot de orde van de dag. In enkele Huizen van Bewaring zat een aantal spionnen met hun handlangers te wachten op zijn berechting, maar er gebeurde iedere dag weer wat anders, dat de publieke belangstelling trok. zo dat de Dorringse spionagezaak al spoe dig was vergeten. Intussen werd Jan Vlaming, dank zij

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 1