Meneer Hansen, incognito ALG. NIEUWS BLAD VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN 19e Jaargang Nr. 1043 Vrijdag 1 oktober 1965 Verschijnt iedere vrijdag Abonnementsprijs f 1,75 p. kw.franco p. post f 2,15 Prijs der advertenties: 12 ct. p. m.m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. ofabij ons te bevragen 18 ct. extra Telefoon (01172) 429 DRUKKERS-UITGEVERS: F" SMOOR DE HULSTER r DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL. PLAATSELIJK NIEUWS Biervliet Afscheid Ds. W. S. Evenhuis. In het tot de laatste plaats bezette stemmig 17e eeuwse N.H. kerkgebouw nam predikant W. S. Evenhuis afscheid van zijn gemeente. Vooraf werd een dienst gehouden waarin hij voorging als predikant. Zijn afscheidspreek was genomen uit Efeziërs 3 vers 20 en 21. Verder werkten aan deze dienst mee de organiste, rnej. C. de Kraker, het kerk koor en een jeugd zang- en muziek groep, o.l.v. Conny Bliek. Bij deze dienst waren o.a. aanwezig- burgemeester en wethouders, pastoor F. Zander, leden van het kerkbestuur van de R.K. parochie en verschillende predikanten uit de omgeving. Na de dienst dankte Ds. Evenhuis de gemeente voor de bijna 11 jaren die hij tussen- hen had mogen werken. Het was dan ook met spijt in het hart dat hij Biervliet gaat verlaten. Maar Am sterdam heeft hem beroepen en hij heeft dit aangenomen omdat men als dominé nu eenmaal niet te honkvast mag zijn en geloven een zich telkens weer optrekken moet zijn. Hij dankte allen met wie hij in de voorbije jaren heeft mogen werken en voor de steun die hij hierbij heeft ondervonden. Ds. W. Bergsma uit Waterlandkerkje, die aangewezen is als consulent tot Ds. Keiling uit Noord-Gouwe in november zijn intrede zal doen, kondigde vervol gens de verschillende sprekers aan. Allereerst sprak de scriba van de kerkeraad, de heer J. Labruyere, woor den van dank tot de scheidende predi kant. Het zijn in Biervliet 10 goede ja ren geweest, waarin wij U hebben le ren kennen als vriend en medemens, waarin U ons bent voorgegaan als lei der in de kerkdiensten, ons onze ge loofsbelijdenis hebt leren zingen, en in het werk van katechisatie en huisbe zoek, aldus spr. Hij bood een projector aan. De president-kerkvoogd, de heer J. Dhondt, bracht dank voor hetgeen de scheidende predikant in de gemeente gedaan heeft en bracht hierbij in her innering de viering van het 300-jarig bestaan van het N.H. kerkgebouw. Namens de burgerlijke gemeente bood burgemeester A. Kostense een oude plaat aan uit de tijd dat het Ned. Herv. kerkgebouw werd gesticht. Ook hij zag de predikant node vertrekken. Zoals de overige sprekers dankte ook hij mevr. Evenhuis voor haar gastvrij heid en door wier vertrek Biervliet nu zijn schrijfster verliest. Achtereenvolgens spraken nog Ds. Gramsbergen uit Kloosterzande, praeses van de classis IJzendijke en Ds. L. Brinkman uit Schoondijke namens de ring IJzendijke. In hun vergaderingen zullen zij een leider missen met grote theologische kwaliteiten. Pastoor F. Zander hoopte dat de oecumenische contacten die hij pas sinds kort had mogen hebben, zullen voortgezet worden bij de nieuwe predi kant en vruchten zullen afwerpen. FEUILLETON door Frank van Falckenoort. De ezeltje-strekjes-tijd is al lang voorbij. Je kunt tegenwoordig op twee manieren aan geld komen: door te werken, of door het op onrecht matige wijze te verkrijgen: diefstal, op lichting, noem maar op. Ik heb een af schrift gehad van uw dossier, meneer Vlaming. Veel produktief werk hebt u in uw leven niet uitgevoerd. In het re- klasseringsrapport staat ronduit, dat u een hekel aan werken hebt. U geeft er hier zelf het bewijs van. want liet staat wel vast. dat u al die weken, dat. u nu hier in ,,De Rietvink" zit, voor. nog geen kwartje arbeid hebt verricht. En meneer Vlaming maar denken, dat die dorpsveldwachters van Dorringen een beetje achterlijk zijn". Vlaming haald zijn schouders vip en klopte zijn pijp leeg, waarna hij hem in de asbak deponeerde. Hij keek met op getrokken wenkbrauwen naar de politie man: „U zegt het maar meneer de re chercheur. Waar wilt u me van beschul digen? U zoekt toch naar iets? Jullie willen me met alle geweld wat in de schoenen schuiven, dat begint me Tot slot kreeg ieder de gelegenheid de dominé en zijn gezin de hand te drukken, waarna de genodigden samen kwamen in het jeugdgebouw. Uit de bocht gevlogen. Op de weg DriesprongBiervliet nam een uit de richting Driesprong komen de Belgische auto. bestuurd door de 28- jarige mej. M. M. R. A. D. uit Berchem, met te grote snelheid een bocht, waar door de auto van de weg raakte en werd vernield. Mej. D. en de naast haar zittende verloofde, L. V. R. F. uit Ant werpen, werden beide ernstig gewond. Nadat Dr. Kalkman uit Biervliet eerste hulp had verleend, werden de beide slachtoffers per ambulance naar het ziekenhuis te Sluiskil vervoerd. Aanbesteding Door B. en W. van Biervliet is aan besteed de verbetering en verbreding van de Braakmanlaan, alsmede enkele openbare werken in het uitbreidings plan. De uitslag is: Fa. Gebr. H. v. d. Hemel, Biervliet f 210.259,-Fa. de Ruijsscher Zn., Biervliet f 211.800,-; Quist N.V., Zwijn- drecht f 212.000,-; P. Mollet Zn., Hoofdplaat f 213.000,-; A. Riemens en Bunschoten, Oostburg f 215.700,-; Aan nemingsbedrijf Zeeland N.V., Middel burg f 216.000,-; Aannemingsbedrijf J. den Oude, Biervliet f 218.350,-; N.V. Aannemingsbedrijf E.L.K., Schoondijke f 224.900,-; Fa. Jansen de Vos. Wa terlandkerkje f 229.400,-; Gebr. Sponse- lee, Kloosterzande f 243.000.-. Bre*keri9 Raadsvergadering. De gemeenteraad van Breskens ver gaderde, onder voorzitterschap van burgemeester J. A. Eekhout. Bij de ingek. stukken was de goed keuring van het raadsbesluit om on derhands aan te besteden de aanleg van de riolering ten behoeve van de winkel galerij en de ratiobouw alsmede de hierbij behorende bestratingswerken. De werken zijn inmiddels opgedragen aan de firma P. Mollet te Hoofdplaat voor een bedrag van f 64.360,-. De op gemaakte begroting bedraagt f 67.000,-. Ten aanzien van de ratiobouw vroeg de heer Vergouwe hoever het staat met deze bouw. In een vorige vergadering was medegedeeld dat niet op de ge plande datum kon worden begonnen. Er zou overleg met het bouwteam die nen te geschieden omtrent een nieuwe begindatum. Heeft dit overleg inmid dels plaats gehad en -wat zijn de resul taten? Weth. Zegers zei dat het overleg met het bouwteam heeft plaats gehad en dat overeengekomen was, dat op 1 november met de ratiobouw in Breskens begonnen zou worden. Van het Hoofd Bescherming Bevol king te Terneuzen was bericht ontvan gen waarin de gemeenteraad werd uit genodigd voor een bezoek aan de nieu we commandopost te Schoondijke. De heer Luteijn vond dit initiatief zeer goed, de raad kan op die manier ken nis nemen van hetgeen de B.B. doet. langzamerhand goed duidelijk te wor den. Vooruit, gaat uw gang. Wie een hond wil slaan, vindt wel ergens een stok, nietwaar? Hoe luidt de aanklacht, diefstal? Inbraak? Oplichting? Er zijn zo'n driehonderd artikelen in liet wet boek van strafrecht, is het niet? Wel, ik zou zeggen; maak maar een keus. Ik kijk niet zo krap. Als u me toch wilt hebben, dan doet het er ook niet toe. waarom het gaat. Met een paar dagen ben ik wel ter uwer beschikking. Ik vrees, dat de dokter op dit ogenblik nog wel bezwaar zal maken tegen mijn ver blijf in een van jullie cellen „Kom, Vlaming, laten we alsjeblieft nuchter blijven. De zaak is al ernstig genoeg". Weer zette de ander grote ogen op van verbazing. „Ernstig? Welke zaak is ernstig? Wat voor den donder heb ik daarmee te maken? Zal ik u een wat vertellen, meneer de speurneus? Als jullie ergens achterheen zitten - en dat moet haast wel - dan zijn jullie bij mij aan het verkeerde adres en op een vals spoor. Ik wil er een eed op afleggen dat ik in Dorringen, vanaf de eerste dag tot op dit ogenblik, geen enkel straf baar feit heb gepleegd. Verstaat u dat gced? Ik heb me in ieder opzicht net zo ordentelijk gedragen als ieder an dere inwoner van dit dorp, dat me nu zo langzamerhand op m'n zenuwen gaat werken, begrijpt u? Als ik alles vooruit geweten had, was ik nooit hierheen ge- Via het N.V. Bouwfonds Nederl. Ge meenten was een verzoek binnengeko men van dhr. P. Jongman te Breskens, waarin hij de raad vraagt zekerheid te stellen voor de betaling van hoofdsom en rente van een door hem bij het Bouwfonds op te nemen geldlening voor de bouw van een woning aan de Karei Doormanlaan. Met de bouw is inmiddels begonnen. De heer Cambier informeer de of nu voor alle woningen deze zeker heidstelling gevraagd is of tot hoelang dit nog door kan gaan. Waarom wordt dit niet voor alle woningen gelijk ge vraagd, het is toch een project. Weth. Zegers: het hoeft niet door alle bou wers gevraagd te worden. Er zijn er ook die voldoende gelden van zich zelf heb ben of elders kunnen lenen. Van G.S. was een circulaire binnen gekomen waarin zij mededelen besloten te hebben maximum normen aan te houden voor vergoeding voor leden van de raad. De normen zijn vastgesteld voor raadsvergaderingen op f 20,- en voor commissievergaderingen uit de raad op f 10,-. In de vergadering van 22 juni 1959 werd besloten de door de hoofdinge nieur-directeur van Rijkswaterstaat verleende vergunning tot het inrichten en gebruiken van het zeestrand als badstrand over te dragen aan de N.V. Exploitatie Mij. Zeebad-Breskens. Deze vergunning, die onder bepaalde voor waarden was verleend en tot wederop- zeggens toe, liep slechts tot uiterlijk 31 dec. 1964. Door de hoofdingenieur directeur is wederom tot wederopzeg- gens toe doch uiterlijk tot 31 dec. 1968, eenzelfde vergunning verleend. B. en W. stelden voor wederom de vergunning over te dragen aan de N.V. Zeebad- Breskens, onder dezelfde voorwaarden. Wegens jaarlijkse vergoeding moet een bedrag van f 50,- betaald worden door de gemeente. Dit bedrag en andere bij komende kosten komen ten laste van de N.V. Het strand is gelegen tussen strandhoofd 9 en de westelijke haven- dam van de veerhaven en het strand tussen veer en handelshaven. De heer Luteijn vroeg of er toch re;- kening gehouden is met het steeds klei ner worden van het strand. De heer Cambier meende dat vroeger gezegd was dat bij het aanleggen van een kunstma tig duin het strand behouden zou blij ven, wanneer een dijk aangelegd zou worden, zou het strand zeker verdwij nen. Weth. Zegers kon beide raadsle den niet anders dan gelijk geven. Dooi de aanleg van de nieuwe veerhaven spoelt het zand weg. Door Rijkswater staat wordt bekeken wat hiertegen te doen is. Ook bij hen is het opgevallen dat het strand afneemt. Door het aan brengen van betonblokken heeft men er toch gedeeltelijk een dijk van ge komen, maar was ik rustig in de stad gebleven. Is het al niet erg genoeg, dat ik een pak op m'n falie heb gekregen van een paar idioten, die al even crazy vragen aan me stelden als u nu doet? En dat die halve gare buurman van me de ganse dag met een kijker naar me zit te loeren? Wat willen jullie allemaal van me? Ik wil met rust gelaten wor den, verstaat u goed? Door iedereen, maar in de eerste plaats door de poli tie. Een mens zou door al dat geduvel stapelgek worden „Kalm aan, Vlaming, zo schieten we geen steek op. En als je niets gedaan hebt, waarom wind je je dan zo op? En wat vertel je me nu over die Glasov?" Vlaming haalde rijn schouders op. ..Weet ik wat die idioot van me wil? Al dagen lang zit hij uit het dakraam met een kijker naar me te loeren. Alleen daarvan zou je het al op je zenuwen krijgen". „Dus daarom kocht u een poosje ge leden ook een kijker? Om op uw beurt te gaan onderzoeken, wat dat loeren betekent". De ander knikte. „Maar veel wijzer ben ik ook niet geworden. Er is in dat huis niks bijzonders te zien". „Wat heb je gezien, Vlaming?" De aangesprokene keek de recher cheur enkele sekonden scherper aan. ,.Is er wat loos bij die buurman van me?" „Misschien wel, misschien niet", ant- maakt. De heer Cambier vestigt nog de aandacht op het verlengen van de ver gunning, die eerst voor 5 jaar was en nu voor 4. Hebben zij hier een bedoe ling mee? Hier kon het college van B. en W. geen antwoord op geven. Voorgesteld werd om bij de gemeen telijke woning in de Lange weg een ga rage te bouwen. De bouwkosten worden geraamd op ca. f 2600,-. Na het gereed komen van de garage zal deze aan de huidige bewoner worden verhuurd, waardoor de huurprijs met f 17,50 per maand zal worden verhoogd. De raad verstrekte z.h.st. het gevraagde krediet. De volgende subsidieverzoeken waren binnengekomen: Vereniging Kinderhulp Breda, Stichting Zeeland Provinciaal Opbouworgaan, Zeeuwse Stichting voor Revalidatie, Stichting- Ned. Kampeer- raad. Stichting tot steun van de Pro testants geestelijke verzorging van het Ned. Leger. Federatie van Verpleegin richtingen voor langdurige zieken, R.K. Stichting voor geestelijke volksgezond heid van het Zeeuwse Wit-Gele Kruis, Oudervereniging „Voor het Zorgenkind" afd. Z.-Vlaanderen. Op voorstel van B. en W. werd besloten al deze verzoeken te behandelen bij de begroting van '66. Voor het gemeentepersoneel werden de volgende salarismaatregelen vastge steld: de 0,3 pCt. trend 1964 werd inge- corpereerd, over 1965 zal een uitkering ineens van 2 pCt. worden gedaan. Van G.S. waren ontwerp-besluiten binnen gekomen omtrent de vaststelling van de bijzondere uitkering voor gemeente- sekretarissen, ontvangers en ambtena ren van de burgerlijke stand. Voor gesteld werd om het besluit regelende de 3 pCt. overgangstoelage in te trek ken, daar deze 3 pCt. reeds lang is in- gecorpereerd. In de vergadering van 31 mei 1965 werden door de raad, vooruitlopende op de totstandkoming van een reglement, enige vertegenwoordigers voor de com missie voor het beheer en onderhoud der sportvelden benoemd. Thans is een reglement vastgesteld, alsmede een reglement op het gebruik der sportac commodaties. Door genoemde commis sie is een tarief blad vastgesteld, het welk op voorstel van B. en W. werd goedgekeurd. Dhr. v. Engelenburg, die namens B.K.C. zitting had in de com missie, heeft wegens drukke werkzaam heden moeten bedanken. Uit een door B.K.C. opgemaakte voordracht werd ge kozen dhr. C. Vergouwe. Door de commissie was voor het sei zoen 1965-1966 een begroting opgesteld welke een nadelig saldo van f 750,- geeft. Op voorstel van B. en W. werd dit bedrag beschikbaar gesteld voor be heer en onderhoud der sportaccommo daties. De heer Vergouwe meende dat het een goede greep is geweest deze commissie in het leven te roepen. Er wordt nu meer verantwoordelijkheid bij de verenigingsbesturen opgeroepen en er komt een betere samenwerking met B. en W. tot stand. Het reglement zal echter dienen als richtlijn en niet al te star moeten worden toegepast. GEBOORTEKAARTJES Firma SMOOR DE HULSTER woordde Hoolwerf geheimzinnig. Opnieuw keek Vlaming een poosje naar de politieman. „Loeren jullie op 'm? Heeft-ie wat op z'n kerfstok?" „Wat heb je gezien, Vlaming?" her haalde Hoolwerf. „Het kan van groot belang zijn". De man aarzelde. „Ik speel niet graag de verlinker, meneer Hoolwerf", begon hij, maar opeens ging hij rechtop zit ten en knipperde een paar maal met zijn ogen. „Ik begin er nu een beetje van te snappen", vervolgde hij lang zaam. „Natuurlijk moet daar wat aan de hand zijn. Als ik alles eens na ga. van het begin af aan Ik herinner me, dat ik die Glasov voor de eerste keer zag. Dat was, meen ik. verleden jaar oktober. Ik liep buiten zo'n beetje rond. nog al dicht bij de scheidingsneg, toen dat gezicht opeens er boven uitdook. Ik weet nog, dat ik er van schrok. Ik zei goeiemiddag en hij ook. Hij bleef me maar aankijken en toen liep ik weer maar verder. En later kwam ik hem nog eens tegen in het dorp, toen keek hij me ook al zo eigenaardig' aan. En die naam - Glasov - ik vind het maar een linke naam. Daarna dat bezoek van die twee luizebossen. Ze deden zich voor als uitgevers en wilden m'n ma- nuskripten kopen. Ik zei dat ik hier praktisch niet werkte. Ze deden toen al zo gek. Ik had het niet zo erg op ze en ik vertrouwde het toen al niet. Ik ge loofde er geen steek van, dat ze uitge-

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 1