BRILLEN Meneer Hansen, incognito ALG. NIEUWS BLAD VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN 19e Jaargang Nr. 1036 Vrijdag 13 augustus '65 Verschijnt iedere vrijdag Abonnementsprijs f 1,75 p. kw.franco p. post f 2,15 Prijs der advertenties: 12 ct. p. m.m.bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 18 ct. extra Telefoon (01172) 429 .J DRUKKERS-UITGEVERS f'-SMOOR f DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL. ^tfllemaefter" OOSTBURO PLAATSELIJK NIEUWS Breskens Raadsvergadering. De raad der gemeente Breskens kwam in openbare vergadering bijeen, onder voorzitterschap van burgemeester J. A. Eekhout. Bij de ingek. stukken was een balans en verlies- en winstrekening over 1964 van de N.V. Exploitatie-Mij. Zeebad Breskens. De heer Luteijn merkte naar aanleiding hiervan op, dat het hem verheugde dat 1964 voor het eerst een winstsaldo te zien gaf, ondanks de ho gere netto-afschrijvingen. Hij wenste de N.V. ook voor 1965 een gunstig jaar toe. In het jaarverslag 1964 van de Stich ting Zeeland Provinciaal Opbouwor- gaan werd gesproken over een rapport van de Commissie verenigingsaktivitei- ten te Breskens. De heer Vergouwe merkte naar aanleiding hiervan op, dat de raadsleden nooit dit rapport hadden ontvangen. Gaarne zou hij dit rapport in zijn bezit krijgen. De voorzitter meen de dat de raadsleden dit rapport ont vangen hadden. Hij zegde toe dat zij alsnog dit rapport zullen ontvangen. Bij besluit van 31 mei werd de grond bestemd voor de winkelgalerij, voor 6 maanden in optie gegeven aan dhr. L. Bots te Eindhoven. De informaties van dhr. Bots betreffende eventuele gega digden voor deze bouw, zijn door on voorziene omstandigheden, nog maar in een zodanig stadium, dat het niet mogelijk is uitvoering aan dit besluit te geven. B. en W. stelden de raad daarom voor om de optieverlening te laten ingaan op een nader te bepalen datum, welke door het college zal wor den vastgesteld. Indien de optie verle ning niet voor 1 nov. kan plaats vinden, dan het raadsbesluit als vervallen te beschouwen. De heer Luteijn vroeg of de onvoor ziene omstandigheden bekend waren bij he college. De heer Carels meende dat dit inhoudt dat op het ogenblik nie mand aan de grond kan. Bovendien is het geen optieverlening meer van 6 maanden, doch van 12 maanden. Welke belangrijke feiten spelen hier dan een rol en zijn de moeilijkheden bij B. en W. bekend? Weth. Zegers zei dat de grond op het ogenblik vrij is, daar er geen enkele koper is. De optie zal pas ingaan als er geld gestort is. Om deze kwestieduidelijker toe te lichten was het nodig dat men 10 minuten in be sloten zitting ging. Na heropening van de vergadering werden de voorstel len van B. en W. zonder stemming aan genomen. Via het N.V. Bouwfonds van Nederl. Gemeenten was een verzoek ingeko men van dhr. G. F. Steijaert te Bres kens, waarin de raad verzocht wordt, zekerheid te stellen voor de betaling van hoofdsom en rente van een door hem bij het genoemde Bouwfonds op te nemen geldlening voor de bouw van een woning. Met de bouw van de wo ning is inmiddels aan de Karei Door FEUILLETON door Frank van Falckenoort. De lange haalde ongeduldig zijn schouders op. „Kom nou, Vlaming, la ten we verstandig zijn. Met al dat ge vraag komen we geen stap verder. We weten nu onderhand wel, wat we aan elkaar hebben. We staan met onze be langen natuurlijk lijnrecht tegenover elkaar. Dat is altijd zo. Een ogenblik dachten we, dat je een stille was, maar toen we je werkelijke naam hadden op gespoord en te weten kwamen, wat je alzo in je leven uitgespookt had, be grepen we, dat je voor de tegenpartij werkte. We weten niet, wat die betaalt, maar gezien je status hier zal dat niet veel zijn. Je werkt heel voorzichtig, dat hebben we ook al gemerkt, want ner gens hebben we in dit huisje ook maar iets gevonden, dat enig houvast geeft Je bent een tamelijk goeie in het vak, mijn bewondering. Maar je staat ons in de weg, dat weet je. En je zult ook wel begrijpen, dat je rol hier uitge speeld is. Wees jij nu eens een lieve jongen en doe goedschiks, wat wij van je vragen. Mij dunkt, we maken het ge makkelijk genoeg, nietwaar? Morgen manlaan begonnen. B. en W. stelden voor, onder voorbehoud van toekenning van een toeslag, de gevraagde garantie te verlenen. De heer Luteijn vroeg of het gebruikelijk is dat een dergelijke aanvraag eerst geschiedt als met de bouw reeds is begonnen. Weth. Zegers zei dat dit normaal is. Het is wel meer voorgekomen dat tijdens de bouw een derglijke aanvraag gedaan wordt. Nu de noodwoningen worden afge broken en in het gedeelte tussen de Langeweg en Ringlaan steeds meer wo ningen gereedkomen, wordt het nood zakelijk dat nieuwe straatnamen wor den vastgesteld. B. en W. stelden voor het begrip „Bloemenwijk" in stand te houden en hen te machtigen aan de nieuwe straten in plan „West" de na men van bloemen te geven. De heer Carels meende dat dit voor al uit het oogpunt van de P.T.T. ver warring zou kunnen stichten, daar men nu ook al met bloemennamen te ma ken heeft. Weth. Zegers kon hem hier in geruststellen daar men verder zou gaan met de alfabetische volgorde en men met de P. zou beginnen. Z.h.st. kon men zich hiermede verenigen. Een uitvoerige discussie vond plaats over het deelnemen aan de ratiobouw. Het eerste kwantum van 40 woningen, dat aan Breskens is toebedacht, zal worden gebouwd op de gronden tussen de Langeweg en v. Zuijenstraal. Dit terrein is echter nog niet bouwrijp. Men is druk doende met de sloop der nood woningen, doch na deze sloop zal, om de bouw mogelijk te maken, nog een straat met riolering moeten worden aangelegd. Bovendien is de kans groot dat op het terrein geheid moet worden. Volgens het schema van het Bouwteam wil men met de ratiobouw rond half sept, in Breskens beginnen. B. en W. achten dit niet uitvoerbaar. Overleg omtrent de aanvang van de bouw zal derhalve met het Bouwteam nog moe ten plaats hebben. Om niet nodeloos de ratiobouw te stagneren, stelden B. en W. voor overeenkomstig het door het Bouwteam uitgebrachte rapport en te kening, in principe te besluiten aan de ratiobouw deel te nemen, echter onder uitdrukkelijk beding, dat de aanvang van de bouw en de alsdan daaruit voort vloeiende verplichtingen voor Breskens eerst zullen ingaan met ingang van de dag, door het B. en W.-college te be palen. De heer Vergouwe vond dat er maar weer een beslissing moest worden ge nomen op de valreep. Er zijn aantrek kelijke kanten aan dit bouwsysteem, waarvan hij naar voren bracht: de 25 pCt. toeslag en het vlugger bouwen. Gezien de moeilijkheden met het bouwrijp maken van de grond, zag hij liever het stuk grond aan de Prins Bernhardlaan hiervoor bestemd. Het tempo van het afbreken van de nood woningen gaat z.i. toch wel wat lang zaam. Ook meende hij dat hierdoor het bejaardencentrum in gevaar komt. Hoe staat het Bouwteam tegenover een principe-besluit, informeerde hij. Wij komen op deze manier klem te zitten met ons hele uitbreidingsplan. Ook smeer je 'm, voorgoed. Dat is duidelijk, hè? Laten we zeggen: naar Rotterdam. Of Den Haag, of Mokum. Het zal ons een zorg zijn. De baas begrijpt dat je daardoor een strop hebt en hij is net als ik, voor een gehaaide tegenstander heeft hij respect. Noem een bedrag, Vlaming, dat je als schadevergoeding wilt hebben en ik betaal het meteen uit. Boter bij de vis. Man, wat wil je nog meer? En mondje dicht. Je zegt gewoon dat je er genoeg van gekregen, hebt, dat er niets meer te zien viel en je probeert hen bovendien aan het ver stand te brengen, dat ze op het verkeer de paard wedden. Dat hier niets loos is, begrepen? Wij betalen je daarvoor en dan is het liedje uit. Vooruit, Vla ming, we hebben nog meer te doen. Noem een bedrag en wij betalen het a kontant". Vlaming kon er hoe langer hoe min der wat van begrijpen. Nu kon hij er helemaal geen touw meer aan vastkno pen. Het werd hem allemaal te geheim zinnig, of hij had met een stelletje gek ken te doen. Een gek moest je maar niet tegenspreken, daar kwam hommeles van. Noem een bedrag, zei die lange. Vooruit, we spelen dit gekke spelletje mee. Hij knikte bedachtzaam en keek de lange spotlachend aan. „Vooruit, we doen mee, meester, jij je zin. Geef me vijf en twintig duizend pietermannen en ik ben morgenochtend vroeg ver over het type woning was hij niet zo enthousiast. Er zit veel glas in. Waar om zijn de woningbouwverenigingen in deze zaak niet ingeschakeld; er zou dan mogelijk een ander type uit de bus ge komen zijn. Mevr. Niermans-Gossije vroeg of het college ook zeggenschap heeft gehad bij het maken van de tekening. Zij zag liever het type dat nu aan de Ringlaan gebouwd wordt. De heer Leenhouts toonde zich in het geheel geen voorstander van mas- sabouw. Men heeft hier vroeger in de v. Kleef straat en Blankenstraat leer- lessen genoeg gehad. De afwerking is slecht en het brandgevaar groot. Waar om worden er betonnen zolders ge bruikt? Deze zijn koud en kil. De heer Carels veronderstelde dat een vertegenwoordiger van het B. en W.-college bij de besprekingen betrok ken is geweest. De indeling boven vond hij sumir. Wanneer dit type tegenvalt, moet dan het volgend kwantum van 40 woningen toch van hetzelfde type gebouwd worden? De heer Luteijn merkte nog op dat de Technische Dienst zeer optimistisch is betreffende de Nutsbedrijven. Weth. Zegers zei dat door de ge meente verschillende stukken grond zijn opgegeven. Betreffende het stuk aan de Prins Bernhardlaan kon hij mededelen dat hier nog verschillende moeilijkheden moeten worden opgelost alvorens er gebouwd kan worden. Om trent het principe-besluit is er nog gee,n kontakt met de aannemer ge weest. De woningen zijn iets smaller dan die welke op het ogenblik gebouwd worden, doch zijn door gezamenlijk overleg tot stand gekomen. Bovendien verlangt het Min. van Volkshuisvesting een bepaalde keuze woning. Waarom de bouwverenigingen niet zijn inge schakeld, is niet bekend. Het brandge vaar is aanmerkelijk kleiner geworden, daar de woningen in blokjes van 4 en 6 worden gebouwd. Het tweede kwantum zal inderdaad van hetzelfde type wor den daar het een geheel plan van 300 woningen voor West Z.-Vlaanderen is. Betreffende de Nutsbedrijven meende hij dat er door de Technische Dienst wel kontakt zal zijn geweest met deze bedrijven. Mevr. Niermans informeerde wat er zal gebeuren wanneer men niet aan deze ratiobouw meedoet. Krijgt men dan toch bouwvolume? De heer Carels merkte op dat de kleinste slaapkamer slechts aan de mi nimum-eisen van de bouwverordening voldoet. Hoe ligt de bouwprijs van deze woningen ten opzichte van de huidige in aanbouw zijnde woningen? Schoor voetend meende de heer Carels slechts met deze bouwmethode te moeten mee gaan waarbij hij als enigste overwe ging liet gelden het meerdere bouw- trokken. Maar dan ook meteen". HOOFDSTUK 13. De uitwerking van Vlaming's woor den was meer dan verrassend. Tot nu toe had hij alles als een idiote grap be schouwd, waarvan hij weliswaar de porté niet begreep. Dat gezanik over: je zit ons in de weg en wie is je op drachtgever, beschouwde hij allemaal als iets onwezenlijks. Per slot van re kening deed hij hier niets anders dan luieren en leven van het geld. dat hij Schiedamse Toon afhandig had ge maakt. Doch daar kon niemand iets van weten. En voor de rest wilde hij met rust gelaten worden. Maar alla, als er van die idioten waren die hem een bom duiten wilden geven, als hij ging verkassen, waarom zou hij dan hun zin niet doen? Voor geld, baar geld, deed hij heel wat. En als het in dit ge val alleen maar ging om verhuizen naar een andere streek, vooruit, voor geld wilde hij desnoods meteen wel vertrekken. En omdat hij een en ander nog altijd als een soort grap zag, be sloot hij ook grappig te worden en noemde een kwart ton. De lange was rechtop gaan zitten en keek de ander met grote ogen aan. Toen draaide hij zich naar de kleine metgezel, die al even gek zat te kijken. „Vijf en twintig duizend gulden pievelde Peter, met zijn ogen knippe rend en door de emotie zijn verbrande volume. Hij blijft echter angstig dat het bouwproject zal worden uitgevoerd met gebreken. De heer Cambier zou toch maar het liefst op de oude voet voortgaan; hij ziet er niet veel voordeel in. Weth. Zegers zegt dat over al dan niet meedoen geen uitlatingen worden gedaan. Zowel door G.S. als de Provin ciale Directie van Volkshuisvesting wordt aangedrongen om met deze bouw mee te doen. Massaproduktie kan goed zijn, als er een goede aannemer en goed toezicht is. De voorz. licht heel de bouwperikelen nog eens toe, waarbij hij stelt dat dit een mogelijke oplossing van het wo ningprobleem is, waarbij de ontvolking van de streek kan worden tegengegaan. Ook weth. van der Hooft is deze ge dachte toegedaan. Door hem wordt nog eens de bouw onder de loupe genomen in vergelijking met de huidige bouw. Hij meende echter dat de nu in aan bouw zijnde woningen zeker niet meer voor dezelfde prijs kunnen worden ge bouwd als waarvoor zij toen zijn aan genomen. Z.h.st. ging men tenslotte met het ■voorgestelde akkoord. Groede Aanrijding Op de rijksweg Breskens-Schoondijke. gemeente Groede, heeft zondagavond een aanrijding plaats gehad tussen twee personenauto's. Een personenauto, bestuurd door P. de H. uit Zwijndrecht, reed in de rich ting Schoondijke, toen hij een file auto's komende van de veerboot, met vrij grote snelheid wilde passeren. Ter hoogte van de Kruisdijk kwam er een tegenligger, een personenauto, bestuurd door A. A. B. uit Breskens. De H. remde krachtig waardoor zijn auto dwars over de weg kwam te staan. Een aanrijding was onvermijdelijk. B. botste tegen de auto van de H. op. De H. liep hierbij een heupfractuur op. In de auto van B. werden zes perso nen, onder wie twee kinderen, min of meer ernstig gewond. Door enkele juist passerende Belgische artsen werd eer ste hulp verleend. De gewonden werden naar het ziekenhuis te Oostburg ver voerd. De auto van B. werd zwaar be schadigd. 0 De ambulance van het Rode Kruis uit Oostburg, die op weg was naar het ongeval op de Kruisdijk, verkreeg, on danks begeleiding van een rijkspolitie auto met zwaaiend licht, geen voldoen de ruimte. De auto werd in de sloot ge drukt en zwaar bescahdigd. De chauf feur, dhr. v. d. P., kwam met de schrik vrij. Vanuit Oostburg werd direct een andere auto van het Rode Kruis naar de plaats van het ongeval gestuurd. hand vergetend, „dat dat De bezoekers keken elkander nog eens veelbetekenend aan en knikten. De lange stond langzaam op en keek neer op Jan Vlaming. „Dan kon de baas toch wel eens gelijk hebben", zei hij zacht, „hoewel ik het een waanzinnige gedachte vond. Achteraf bekeken heeft de baas altijd weer gelijk. Maar zo'n prutsventje, die nooit anders gedaan heeft als handtekeningen vervalsen In een onderdeel van een seconde was de lange bij Vlaming en voor hij goed en wel besefte wat er gebeurde, suisde hij al door de kamer heen en kwam vlak bij de deur naar de gang op onzachte wijze op de vloer terecht. Half verdoofd door de hevige slag op zijn hoofd, die de lange hem gegeven had, bleef hij liggen, maar een paar tellen later welde er een hevige woede in hem op. Hij richtte zijn hoofd om hoog en keek de lange man. die nader bij was gekomen, minachtend aan. „Flinke kerel ben jij, hè?" De man bukte :zich en greep Vla ming zwijgend beet. Deze probeerde zich te verweren en was zowaar nog in staat de ander met zijn vuist in het ge zicht te raken, maar wat daarna ge beurde leek Vlaming een eeuwigheid, hoewel alles misschien nauwelijks een of twee minuten duurde. Een regen van slagen en schoppen daalde op hem neer. Nog even probeerde hij zich te verweren, maar tenslotte bedekte hij

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 1