V CORSETTEN ALG. NIEUWS BLAD VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN Meneer Hansen, incognito r~ 19e Jaargang Nr. 1029 Vrijdag 25 juni 1965 Verschijnt iedere vrijdag Abonnementsprijs f 1,50 p. kw.; franco p. post f 1,90 Prijs der advertenties 12 ct. per m m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 15 ct. extra Telefoon (01172) 429 VJ DRUKKERS-UITGEVERS: FA SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL. PLAATSELIJK NIEUWS Breskens Veerdiensten gestagneerd. Het Engelse passagiersschip „Orca des" van de P. en O.-Lines heeft maan dagmorgen de veerhavenfuik in Vlissin- gen ernstig beschadigd tijdens een aan varing. In de fuik werd over een afstand van 25 meter het zware verend opge hangen remmingsrooster verbrijzeld. De brokstukken versperden de aanlegplaats van de veerboten, waardoor de diensten moesten worden stopgezet, doch later op de dag weer provisorisch konden worden hervat. De gehele dag is er een grote vertraging in het vervoer ont staan. De 28396 metende „Orcades" deed Vlissingen aan voor inscheping van 150 passagiers. Met behulp van 4 sleepbo ten werd het schip de buitenhaven bin nengebracht. Het raakte op een gege ven moment grond, waardoor vermoe delijk een der trossen brak. Om los te komen zette de „Orcades" de turbine motoren bij. De nawerking hiervan zou door de sleepboten niet opgevangen kunnen zijn. Het verkeer over de Wester-Schelde ondervond de grootste nadelige gevol gen hiervan. De dienst Vlissingen Breskens kon eerst alleen voor voetgan gers en fietsers worden uitgevoerd, waarbij men in Vlissingen aan een noodfuik kon lossen. Door honderden voertuigen werden aan beide zijden van de Schelde grote files gevormd. Vanaf Kruiningen was inmiddels de „Koningin Juliana" on derweg om de dienst enigszins op gang te houden. De herstellings werkzaamheden zijn direkt aangepakt. Met behulp van dui kers en een drijvende bok werden de vernielde houten palen, stalen spanten en beton uit de fuik verwijderd. Het werk heeft de gehele nacht geduurd. De drie gebroken schotten zullen zo spoedig mogelijk worden vervangen door een reserveschot. Het plaatsen van dit schot zal in ieder geval wel des nachts moeten gebeuren. Dinsdagmorgen om tien voor zeven kon de eerste grote veerboot voorzich tig de fuik uitvaren. De „Flandria" deed Breskens aan. De Antwerpse passagiersboot „Flan dria" deed dinsdagmorgen j.l. voor de eerste maal in dit seizoen weer Bres kens aan. 360 passagiers werden ontscheept. Deze maakten met bussen van de Z.V. TM. een rondrit door West Z.-Vlaande ren en een tocht langs de Belgische kust, om vanuit Oostende weer per trein naar Antwerpen te reizen. Des middags kwamen er 360 andere passagiers, die in Breskens aan boord van de „Flandria" gingen om naar Ant werpen te varen. H engelwedstrijd. Zaterdagmiddag j.l. hield de heugel- sportvereniging „De Zeekrab" te Bres- FEUILLETON door Frank van Falckenoort. Terwijl hij een sigaret opstak, las hij tot zijn stijgende verwondering: In 1942 veroordeeld tot twee maanden ge vangenisstraf wegens oplichting; 1946 één jaar en drie maanden wegens vals heid in geschrifte; 1951 voor hetzelfde delict drie jaar en in 1960 opnieuw voor valsheid in geschrifte twee jaar. Dus nog niet eens zo lang in vrijheid. Gert Hoolwerf zat er even van te kijken. Langzamerhand begon hij over te hellen tot de mening van collega Winkel, dat deze man hier wel met een bepaald doel vertoefde. De naam Han sen en zijn mededeling, dat hij als schijver incognito in Dorringen wilde verblijven, behoorden natuurlijk tot de camouflage. Maar wat wilde die me neer Hansen, alias Vlaming en voor wie werkte hij? Was het zijn taak alleen maar om die Lagov te schaduwen? Waarom had Winkel hem niet duide lijker ingelicht omtrent hetgeen die bende verrichtte? Hij had gesproken over een organisatie, die zich in het binnen- en buitenland met strafbare aktiviteiten bezighield. Maar dat kon kens aan het z.,gn. „Duivelshoekje" een onderlinge wedstrijd, waaraan door 46 hengelaars werd deelgenomen. De vangsten waren zeer matig, want slechts een 15-tal deelnemers wist één of meer visjes te verschalken. De uitslag luidde 1. Ph. Keijmel Jr. 251 pnt.; 2. J. Ver- herbrugge 160 p.; 3. J. v. d. Lijke 131 p.: 4. S. Versprille 116 p.; 5. F. de Bree 112' p.; 6. J. Albregtse 111 p.; 7. A. Salomé 46 p.; 8. D. de Feijter l p.; 9. P. Beun 1 p.; 10. L. de Vriend 1 p. Successen voor „Scheldestroom" Zaterdag j.l. togen de leden van „Scheldestroom" per fiets naar Middel burg om aldaar deel te nemen aan de 3e competitie-zwemmiddag. Van de 14 zwemnummers werden er 7 door „Schel destroom" gewonnen. De eerste overwinning werd behaald door F. Verplanke op de 100 m. rugsiag jongens. Bij de meisjes was het de vlinderslag- specialiste D. Bondewel, die de overwin ning op dit nummer voor zich opeiste. 2e werd P. Erasmus. De 100 m. schoolslag meisjes 14-15 jaar, werd een overwinning voor A. Brugge. De 100 m. vrije slag voor jongens in deze leeftijdsgroep werd gewonnen door P. Nicolai, met W. de Zeeuw als 2e. Op de 50 m. schoolslag jongens 10-11 jaar zegievierde J. Salomé, die tot op heden alle nummers in zijn leeftijds klasse gewonnen heeft. E. Beun wist op fraaie wijze de over winning te boeken óp het nummer 50 m. vrije slag meisjes 10-11 jaar. De estafette 4 x 100 m. wisselslag jongens 14-15 jaar werd eveneens een overwinning voor ,Scheldestroom', maar door bijzondere omstandigheden werd de ploeg gediskwalificeerd. (Insiders weten wel waarom). Kollekt.es. De kollekte voor de minder-validen van de Stichting A.V.O. heeft te Bres kens f 233,37 opgebracht. De Roode Kruis-kollekte heeft het prachtige bedrag van f 780,- opge bracht. Biervliet Schoolreis. De leerlingen van de Openb. lagere school A te Biervliet maakten hun jaar lijkse schoolreis. De kinderen bezoch ten ditmaal het recreatiecentrum „Het Zilvermeer" bij Mol in België. Daar werd druk gebruik gemaakt van de skelterbaan, de verschillende zwehiba- den en de roeibaan. Op de terugweg kreeg men enige ver traging vanwege motorstoring aan de bus. Nadat in Axel van bus verwisseld was, arriveerde men om half tien weer in Biervliet. Klap-band. Op de Prov. weg tussen Biervliet en IJzendijke is zondagochtend de achter band van de auto van dhr. T. uit /Uit werpen geklapt. De auto sloeg hierdoor van alles zijn: smokkelen, mensenroof, handel in blanke slavinnen, spionage, valsemunterij en nog veel meer. Hij las het uittreksel nog eens door en vouwde het daarna dicht, het zorg vuldig opbergend in een kastje. Winkel zou vandaag of morgen wel weer aan komen en dan was hij nieuwsgierig, of ,'zijn collega al wat omtrent de ante cedenten van vriend Hansen-Viaming te weten was gekomen. Een kleine week later arriveerde re chercheur Winkel voor de tweede maal. De mannen schudden elkaar de hand en na de gebruikelijke sigaret opgesto ken te hebben, vroeg de bezoeker: „En? Al wat wijzer geworden omtrent die schrijver Hansen?" Hoolwerf knikte lachend. „Ik wel. En jij?" „Iets. Nog niet veel. Maar om eerlijk de waarheid te zeggen: we zijn de Han- sens in ons land maar niet nagegaan, want er zijn er een kleine achtduizend". „Je zoudt er ook weinig houvast aan gekregen hebben, want de man in kwes tie heet helemaal niet Hansen, doch Vlaming, Jan Vlaming. En hij heeft een viertal veroordelingen op zijn naam staan. Wat zijn schrijverij betreft, dat zal tot op heden waarschijnlijk alleen bestaan hebben uit valse handtekenin gen en dergelijke, want enfin, lees zelf maar". Hoolwerf stond op, ontsloot het kastje en haalde het papier met het uittreksel MEDISCHE Surchtstraat 13 O OSTBURG over de kop en kwam in de sloot te recht. Mej. M. T. uit Antwerpen werd hierbij ernstig gewond en moest in zorgwekkende toestand met een sche- delbasisfractuur in het ziekenhuis te Gent worden opgenomen. Een andere inzittende, mej. E. T., liep een schou derfractuur op. De bestuurder en zijn echtgenote bleven ongedeerd. Dokter Kalkman uit Biervliet ver leende eerste hulp. Cadzand Kollekte. De te Cadzand gehouden kollekte ten bate van het Roode Kruis heeft f 280,20 opgebracht. Raadsvergadering De raad van Cadzand zond tijdens zijn gehouden vergadering een geluk- wens-telegram aan de nieuw benoemde Commissaris der Koningin, mr. J. van Aartsen. In dit telegram wensen zij hem veel zegenrijke arbeid toe in de pro vincie. De heer A. de Smidt had bericht ge zonden dat hij zijn benoeming als lid van de huisvestingscommissie niet aan neemt. In zijn plaats werd benoemd de heer K. Malcorps. Door de reconstructie van de Maria- straat is de afwatering in de Keuvel- straat moeilijk geworden. Voor een her bestrating van deze straat werd een crediet van f 2150,- gevoteerd. In de nieuw Leuzenerstraat zal éen parkeer- strook worden aangelegd. De kosten zullen f 3038,- bedragen. Aan de Bou levard de Wielingen zal tot aan de winkelgalerij een trottoir moeten wor den aangelegd. De plaatselijke E.H.B.O. kreeg een subsidie van f 397,- voor de aanschaf van een nieuwe izuurstofkoffer, onder voorwaarde, dat de koffer gedurende de zomermaanden wordt geplaatst in het gemeentelijk zeebad en dat bij ophef fing van de plaatselijke afdeling de kof fer overgaat aan de gemeente. Op een verzoek van de Centrale van Kath. Militaire Tehuizen om een subsi die werd afwijzend beschikt. De Classicale Commissie voor Bijz. Kerkelijke Gezinszorg en Maatschappe lijk Werk der N.H. Kerk kreeg voor 1964 een subsidie van f 221,24. Aan de Interkerkelijke Commissie voor het maatschappelijk werk in West Z. Vlaanderen kreeg voor 1965 f 1044,-. Met ingang van 1 jan. 1965 zullen de wethouderssalarissen verhoogd worden van f 1440,- tot f 1692.-, echter wensten de heren de Bruijne en de Hullu aan getekend te zien te hebben tegen ge stemd. Het voorstel van B .en W. om f 250,- beschikbaar te stellen voor verlichting van het Waterschapsgebouw, werd te- van Vlaming's verleden te voorschijn, wat hij aan Winkel overhandigde. De man las het, knikte een paar maal en gaf het weer terug. „Waar gaat het om? Valse bankbil jetten?" informeerde Hoolwerf. Winkel glimlachte en trok aan zijn sigaret. „Een logische gedachtengang van je. Gezien 's mans antecedenten. Doch dat is het toch niet. We weten nu in ieder geval wie deze geheimzinnige meneer Hansen-Viaming geweest is. Een zware jongen. Waarschijnlijk heeft hij al kontakt opgenomen in de gevan genis, zodat men na zijn ontslag van zijn diensten gebruik kon maken. Nu rest ons de vraag: voor wie werkt hij?" „Dat zal misschien niet eens zo ge makkelijk zijn om uit te vissen. Wat wil je? Zal ik hem eens opzoeken om een praatje met hem te maken? Per slot van rekening ben ik bij de gemeente politie en als hij inderdaad wat met jullie affaire te maken heeft, zal hij voor mij niet zo kopschuw zijn als wan neer een rijksrechercheur hem bezoekt". De ander dacht een poosje na. „Daar zit wat in. Maar laat niets merken. Kun je niet het een of ander versieren? Bijvoorbeeld over 'n eventuele verblijfs vergunning? Kan dat zo maar in Dor ringen? Ik bedoel, dat de eerste de bes te vreemdeling hier gedurende de win ter enige maanden blijft wonen?" Hoolwerf haalde zijn schouders op. „Dit is een gemeente, Winkel, waarin ruggenomen omdat bleek, dat de raads leden dit geld liever voor een ander verlichtingsobject wilden besteden. Aan mej. J. Goossen te Cadzand zal een premie worden verleend voor de verbetering van de woning Zwartepol- derweg 6. De verbetering betreft hier het binnenshuis bouwen van een toilet met voorzieningen. Aan dhr. I. de Bruijne werd 150 m2 grond verkocht voor f 5,- per m2. De woningwetwoning van dhr. F. Minderhoud, gelegen aan de Erasmus- straat 3, werd teruggekocht. Aangegaan werd een gemeenschap pelijke regeling voor de Alg. Bijstands wet. In de commissie van advies werden benoemd mevr. Adriaansen-de Neef en dhr. de Hullu. In de Prinsestraat zal een gedeelte lijk wachtverbod worden ingesteld tot aan de Heuvelstraat aan beide zijden en vanaf de Koolsweg aan de oostzijde. Aan E.M.S. Research- en Ontwikke lingsgroep zal het strand ten westen van de voormalige haven worden ver huurd. Dr. P. v. d. Eijnde uit Sint Andries heeft grond gekocht in de Vlamingpol der. Volgens het uitbreidingsplan is deze grond bestemd voor de bouw van zomerwoningen en overeenkomstig de bouwexploitatieverordening zal mede werking worden verleend tot het in ex ploitatie brengen van deze grond. Groede Kollekte. De Roode Kruis-kollekte heeft te Groede de som van f 612,35 opgebracht. Aanrijding Op het kruispunt „Buitenlust" had een aanrijding plaats tussen een 2-tal personenauto's. Een Belgische auto, be stuurd door J. G. uit Brussel, die uit de richting Groede kwam. verleende geen voorrang aan een auto. besiuurd door P. B. uit Sluis, die uit de richting veer haven naar Schoondijke reed. Beide voertuigen werden beschadigd Oostburg Avondvierdaagse. De Oostburgse avondvierdaagse heeft ditmaal 101 deelnemers aangetrokken. Vanwege het slechte weer is dit aantal veel minder dan andere jaren. De tocht ging over 10 en 15 km. De schoolwandeltochten over 6 en 10 km. trokken ook veel minder deelnemers, n.l. 225. Onder grote belangstelling en met muzikale begeleiding van de plaatselijke muziekvereniging, werden de deelne mers aan de 18e avondvierdaagse en de 16e school wandel tocht ingehaald. Op des zomers veel vreemdelingen komen, voor korter of langer tijd. De hotels en pensions kennen hun verplichtingen ten opzichte van de gasten en melden hun aanwezigheid zodra ze langer dan tweemaal vier en twintig uur in de ge meente verblijven. Natuurlijk controle ren we die lijsten op gezette tijden, maar tot op heden waren het altijd nette, keurige mensen, die hier hun va- cantie doorbrachten. Ik heb er ten minste nog nooit een gesignaleerde tussen uit kunnen pikken". „Maar 's winters?" „Ik weet natuurlijk niet precies uit mijn hoofd hoe de verordening in dit opzicht luidt. Dat zal ik nagaan. En vind ik een gaatje, dan heb ik een steek houdend motief om onze vriend een bezoek te brengen". „Doe dat, als je wilt. Misschien word je niets wijzer, want hij hoort waar schijnlijk niet bij die organisatie, dus kwaad kan het eigenlijk niet". Nog diezelfde middag fietste Hool werf naar Vakantiebedrijf C. en A. Bos hoven, vermeed het langs de woning van de beide zusters te gaan en reed recht toe recht aan naar „De Rietvink", waar hij aanbelde. Vlaming zat ditmaal achter zijn schrijfmachine bezig met de zoveelste poging om een verhaal op poten te zet ten, toen de bel ging. Verstoord keek hij door het raam, maar zag niets, waarna hij overeind kwam en naar de

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 1