de (chakel alg. nieuws blad alg. nieuws voor west zeeuws-vlaanderen eo W. FENIJN, Boulevard 38, Breskens, telel. (01172) 506 feuilleton Meneer Hansen, incognito 19e Jaargang Nr. 1026 Vrijdag 4 juni 1965 Verschijnt iedere vrijdag Abonnementsprijs f 1,50 p. kw.; franco p. post f 1,90 Prijs der advertenties 12 ct. per m m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 15 ct. extra Telefoon (01172) 429 VJ DRUKKERS-UITGEVERS: F* SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL."1 GiRG 35B296 X dat houdt U fit en wijs! Gaat U even om heerlijke patates frites met mosselen, worst, croquetten, bami of loempia's. Het gemak dient de mens en voor weinig geld lekker eten. Ijs en ijstaarten altijd in voorraad. Elke zaterdag en zondag vanaf 12 uur. Beleefd aanbevelend, PLAATSELIJK NIEUWS Aardenburg Kikkerrit. De jaarlijkse „Kikkerrit" van de Aar- denburgse V.V.V. werd, zoals gebruike lijk, uitgezet door de M.A.C.A. De rit had dit jaar een lengte van 100 km. en werd gereden met een gemiddelde snel heid van 36 km. per uur. De route be stond uit drie gedeelten, t.w. een oriën tatie, een kruispuntenrit en een strip. In het algemeen werd er vlot gereden. Het aantal strafpunten voor de best ge- klasseerden liep n.l. weinig uit elkaar. Na een gemeenschappelijke koffie maaltijd in de „Roode Leeuw", werden de prijzen uitgereikt. De uitslag luidde: 1. B. Boneschansker, Terneuzen; 2. W. Cappon, Cadzand; 3. H. v. d. Vijver, Biervliet; 4. H. v. d. Hemel, Biervliet: 5. A. v. d. Linde, Aardenburg; 6. J. Duste, Oostburg; 7. P. Buize, Terneuzen; 3. K. Sikkema; 9. C. Drenth, Oostburg; 10. A. v. Tiggelen, IJzendijke. Bij de motorrijders werd de heer J. v. d. Lijcke uit Hoek de best gekasseerde. Biervliet Opening Raiffeisenbank. Door burgemeester A. P. Kostense is dinsdagmiddag officieel het nieuwe ge bouw van de Coöperatieve Raiffeisen- bank aan de markt geopend. Om deze opening te kunnen verrichten overhan digde de 9-jarige Cecile Borm, doch tertje van de kassier, de sleutel van het gebouw. Door het bestuur van de Boerenleen bank waren de genodigden van te vo ren in hotel „De Vriendschap" ontvan gen. Voorzitter G. Termote zei het bij zonder op prijs te stellen dat allen aan wezig wilden zijn bij deze grote gebeur tenis voor Biervliet. Een bijzonder woord van welkom richtte spr. tot de heer te Kolsté, die namens de Centrale Bank te Utrecht vertegenwoordigd was. Verder waren aanwezig het college van B. en W. te Biervliet, de heer Goudzwaard en opzichter Roelse, alsmede de aannemer J. de Ruijsscher en vertegenwoordigers van de zuster-banken uit Oostburg en Terneuzen. Ook de inspecteurs Hoge- weg en Migchelsen gaven acte de pre- sance. Een apart woord van welkom ging naar de nog in leven zijnde oprich ters van de bank. Hetgeen hier tot stand is gekomen, aldus spr., is uit hun initiatief en doorzettingsvermogen ge groeid. Reeds in 1924 zijn zij met het werk begonnen. Nadat wij vorig jaar reeds ons 40-jarig bestaan hebben ge vierd, is het zeker nu nog een eer om drie van de oprichters in ons midden te hebben. Hierna volgde de opening door burge meester Kostense. In zijn openingstoe spraak zei de burgemeester o.m.: Bier vliet heeft nu een echt bankgebouw, dat representatief is en op een representa tieve plaats staat. Een speciaal woord richtte hij tot de oud-kassier, de heer Borm. Aan U is de bank en de bevolking van Biervliet veel dank verschuldigd. Het zal vooral voor U vandaag een vol- door Frank van Falckenoort. HOOFDSTUK 7. Enige dagen zat Jan Vlaming in span ning voor het raam te kijken en te ro ken. Een enkele maal maakte hij een korte wandeling door het dorp om in kopen te doen, keek wantrouwend naar iedereen die hem met meer dan gewone belangstelling bezag, beantwoordde de groeten en keerde dan weer terug naai de „Rietvink". Maar helemaal gerust was hij er niet op. Soms als hij lange tijd voor het raam gezeten had, kon hij overeind springen en begon hij ruste loos door het kleine vertrek te lopen, nadenkend over het bezoek van de twee mensen, die niet eens hun namen had den genoemd. Er stinkt ergens iets, dacht hij dan. Ik voel, dat het niet lekker zit en doorgaans heb ik het dan aan het rechte eind. Hebben ze wat ont dekt in Enschede of bij de bank? Of is Schiedamse Toon al los? Nee, Toon zou er niemand anders op af sturen, die zou zelf zijn zaakjes wel opknappen. Maar wat dan wel? De heren deden zich voor als uitgevers. En dat is natuurlijk on doening zijn, nu dit fraaie gebouw ge opend is en uw zoon hierin een kas sierszetel zal hebben. Hierna bood de burgemeester een luchtfoto aan van Biervliet. Door het gezelschap werd vervolgens het gebouw bezichtigd, dat beneden twee kantoorruimten bevat, een hal en een bestuurskamer. De bovenverdieping is ingericht als woning voor de kassier. Door het bestuur werd hierna een re ceptie gehouden, tijdens welke de voor zitter een overzicht gaf van de groei van de bank te Biervliet. Voorts werd nog het woord gevoerd door de heer te Kolsté namens de Cen trale Bank te Utrecht, burgemeester Temmerman van Hoofdplaat namens het gemeentebestuur, de heer F. de Koeier namens de Ring van Raiffeisen- banken in West Z.-Vlaanderen, de heer Cammaert namens de Landbouw Prak tijkschool te Schoondijke en door de oud-kassier, de heer W. Bonn, die o.m. zei het een bijzonder gedenkwaardige dag te vinden. De woorden van dank zijn niet alleen voor mij bestemd, doch ook voor de heren P. Mangnus en F. Cuelenaere. De receptie werd noor veel leden be zocht. Breskens Raadsvergadering De raad van Breskens heeft de Alg. Politieverordening gewijzigd. Deze wij ziging was noodzakelijk gebleken, om dat het begrip „bebouwde kom" niet meer aan de eisen voldeed voor een praktische toepassing. Van de inspecteur der Domeinen werd 1808 m2 grond aangekocht voor f 160,- Architect Bots uit Eindhoven had ver zocht hem de voor de winkelgalerij be stemde grond in optie te geven. B. en W. stelden voor aan dit verzoek te vol doen onder bepaalde voorwaarden ech ter. Mevr. Niermans-Gossije en de heer Carels spraken hun bezorgdheid uit in verband met eventuele grondspecula- ties. De heer Carels wilde ook nog wel weten hoe het stond met andere mid denstanders, wanneer deze mensen in de toekomst grond willen hebben. Zijn zij dan aangewezen op deze ene per soon? Weth. Zegers zei dat er inder daad geen grond meer beschikbaar is. Verderop is étagebouw gepland; dit zou eventueel gewijzigd kunnen worden Bo vendien heeft een ieder de gelegenheid gehad om deze grond te kopen. De heer Bots moet binnen een gestelde termijn bouwen. Een andere voorwaarde is dat alle voorgevels gelijk moeten, hetgeen wel te verkrijgen is als alles in een hand zit. Ook zal dhr. Bots eventueel zijn te kening beschikbaar moeten stellen voor andere gebruikers. Met de stem van de heer Carels tegen werd besloten 936 m2 grond in optie te geven. In verband met de ingebruikname van de nieuwe sportvelden dient er een com missie beheer en onderhoud sportvel den te komen. B. en W. stelden voor namens de raad de heer Cambier te be noemen. De heer Carel? meende te moe ten opmerken, dat bepaalde fracties zin, want iedere uitgever zou weten dat hij, Han Hansen, nog nooit een boek geschreven had of wacht nou eens, Jan. Daar zit toch wel iets in. Laten we eens één ogenblik aannemen, dat het wel uitgevers waren. Laten we eens aan nemen dat ze vermoedden, dat achter mijn incognito de naam zit van een ech te schrijver, die al een paar boeken op zijn naam heeft. Misschien hebben ze een vermoeden omtrent iemand en rei zen daarom naar Dorringen. Maar hoe kunnen ze weten dat ik hier zit? Nee, ergens zit er toch iets scheef. Maar wat? „Ja, ergens zit iets scheef met die vent uit dat zomerhuisje", zei de lange man op de avond na zijn bezoeK aan Dorringen. „Hij is net zo min schrijver als ik. al heeft hij er een schrijfmachi ne. Ik zou alleen wel eens willen weten, wat hij schrijft. Toen wij binnen kwa men ontdekten wij een half vol getypt vel papier. Schrijver van boeken laat me niet lachen". Ze zaten in een klein vertrek op een bovenhuis in Rijswijk en de oudste van het drietal knikte. „Ik zal eens naar die meneer Hansen laten informeren. Als we eerst maar zijn werkelijke naam we ten, dan komen we er ook wel achter, wat zijn doel is om daar juist naast ome Ben te gaan zitten. En als hij werkelijk boeken schrijft, dan zit je niet de halve dag voor het raam te koekeloeren. We laten voorlopig echter niets merken en tot nader order worden alle aktiviteiten kennelijk niet in staat zijn om in een commissie te worden benoemd. Hij had geen enkel bezwaar tegen de heer Cam bier. Sinds 8 jaar heeft spr. zitting in de raad, maar nog nooit is hij in een commissie benoemd. Burgemeester Eek hout zei hierop dat hier het sportieve element had meegesproken, waarbij de functie van voorzitter van de zwemver eniging „Scheldestroom" de doorslag had gegeven. Voorts zullen in deze com missie zitting hebben de heren W. v. d. Hooft namens B. en W.; C. J. Erasmus en J. Quaars namens de voetbalvereni ging en W. Engelenburg en J. v. d. Lijke namens de korfbalclub. Op 3 juli a.s. zullen de velden in gebruik worden gt- nomen met enig feestelijk vertoon. Zo zal er een voetbal- en korfbalwedstrijd worden gehouden. Ook zullen andere Breskense sportverenigingen aanwezig zijn. De heer Cambier meende dat men dit jaar nog aan het bejaardencentrum zou beginnen. Wordt deze toewijzing soms van de ratiobouwstroom afgetrokken? Weth. Zegers zei dat het hier om een apart volume gaat, dat wel van de sa nering zal worden afgetrokktn. Er zijn voor het bejaardencentrum 17 bouw- eenheden toegewezen, waarvoor 32 be jaardenwoningen en één dienstwoning kunnen worden gebouwd. De onderhan delingen gaan de goede kant op. Op een gestelde vraag van de heer de Nooijer zei de voorz. dat door het ge meentebestuur steeds wordt aangedron gen dat de huurprijs voor de ratiobouw- woningen niet boven de f 20,- zal uit komen. Op een in de vorige vergadering ge stelde vraag over het onttrekken van woningen aan de permanente bewo ning, zal door B. en W. nauwlettend worden toegezien. Op het moment zijn 12 woningen aan de normale roulatie onttrokken en worden alleen maar in het vakantieseizoen verhuurd. Dat dit enig ongenoegen oproept bij de nog vele woningzoekenden, die er nog 72 zijn, is wel te begrijpen. Besloten werd nog de nieuw benoem de Commissaris der Koningin, mr. J. v. Aartsen, schriftelijk geluk te wensen, daarbij de hoop uitsprekend dat hij en zijn gezin een gelukkige tijd in Zeeland zullen mogen doorbrengen en dat mr. Van Aartsen een zegenrijke arbeid moge stop gezet. Lopen jullie overmorgen maar eens langs, dan weet ik misschien meer". Veertien dagen waren er voorbij ge gaan na het bezoek van de onbekende „uitgevers" aan de „Rietvink" en zijn bewoner en toen er in het geheel niets meer gebeurde, nam Jan Vlaming aan, dat hij spoken gezien had. „Misschien waren het toch wel uitgevers, wie zai het zeggen?" zei hij op een morgen tot zichzelf. „Nou, voor mij hoeven ze niks uit te geven. Ik heb maar één ding dat uitgegeven kan worden en dat is geld. Voorlopig zal ik me met die taak zelf wel belasten. Daar heb ik geen ander voor nodig". Die morgen - het liep al naar Sinter klaas - was het zijn uitgaansdag en daar het mooi, zonnig najaarsweer was en zelfs bijzonder zacht voor de tijd van het jaar, kleedde hij zich vrolijk flui tend aan, inspecteerde zichzelf nog eens voor de spiegel- en liep naar de bus, waarmee hij naar Enschede reed. Ter wijl hij in de bus zat, dacht hijtegen de tijd dat Toon vrij komt, moet ik mijn bezoekjes aan Enschede maar staken. Want je zult het altijd zien. dan loop je elkaar juist tegen het lijf en Schie damse Toon was nu juist de laatste man in Nederland, die hij graag in Enschede zou willen ontmoeten. Dan maar eens de andere kant uit, naar Hengelo of Almelo. Hij wandelde op zijn gemak door de verrichten in deze provincie. Met kennisgeving was het raadslid W. Luteijn afwezig. Rectificatie. In ons vorig- nummer stond vermeld een verslag van de Algem. Woningbouw vereniging „Breskens". In dit verslag zou de weergave de gedachten kunnen doen rijzen, als zou voorzitter van der Hooft gezegd hebben dat i.v.m. de even tuele ratiobouw in West Z.-Vlaanderen, de gemeente Breskens de woningen toch wel aan de Woningbouwvereniging zai overdragen. Dit is echter niet in posi tieve zin gezegd, doch veronders tellen- derwijs, zodat de zin als volgt moet wor den gelezen: Wanneer mogelijk de ratio bouw in West Z.-Vlaanderen geen door gang kan vinden, zou eventueel aan de Woningbouwvereniging gevraagd kun nen worden om het contingent 1965 te willen realiseren. E.H.B. O.-examen. Dinsdagavond werd in de bejaarden sociëteit het examen E.H.B.O. afgeno men door dr. Rijk uit Aardenburg en dr. v. d. Maas uit Breskens. Alle 9 candidaten slaagden. Dr. Rijk zei tot slot, dat hij hoopte dat allen de oefenavonden zouden blijven bezoeken en dat, als er iets gebeurd, ze geen straatje zouden omlopen. De geslaagden zijn: De dames A. Ekkenbus, J. de Hulster. R. de Lobel, mevr. Spaans, mevr. Van de Velde en A. van de Voorde. De heren G. Buijze, B. Riemens en J. van de Velde. Jachtwedstrijd. De „Tonnerre de Breskens" heeft in Hoek van Holland de selectiewedstrijd gewonnen voor de grote race, welke vandaag zal worden gehouden en die gaat van Harwich naar Hoek van Hol land. Deze wedstrijd gaat over 220 mijl en wordt georganiseerd door de Royal Ocean Racing Club. De „Tonnerre de Breskens" is eigendom van de heer P. Vroon te Breskens. Schoolreis. Door de kinderen van de 3e t.e.m. 6e klas van de R.K. lagere school is een schoolreis gemaakt naar Zuid-Limburg. winkelstraten, rookte vergenoegd zijn pijpje en dronk ergens een kop koffie, 's Middags trakteerde hij zichzelf weer op een grote schaal erwtensoep en ging ?s avonds naar de bioscoop, genietende van een spannende cowboyfilm. Voldaan over de prettige en welbestede dag reis de hij tegen tienen weer naar Dorrin gen. Doch thuis kreeg hij de schrik van zijn leven. Omdat hij van nature erg achterdochtig was en vooral in het be gin de beide dames Boshoven niet erg vertrouwde, arrangeerde hij voor hij de deur uitging altijd iets in zijn kamer, zodat hij bij terugkeer onmiddellijk kon vaststellen of er al dan niet iemand bin nen was geweest tijdens zijn afwezig heid. Hij zette immer een stoel zó neer, dat iedereen die de kamer door de deur opening betrad, deze moest verschuiven. Tot nu toe stond de bewuste stoel stee vast op de plek, waar hij hem geplaatst had, doch ditmaal was hij zeker een meter verschoven. Het vaststellen van dit feit gaf hem een schok. Hij draaide het licht in do kamer weer uit en stond twee minuten doodstil te luisteren. Maar hij hoorde totaal niets, dus degene die ziin huisje met een bezoek vereerd had, was waar schijnlijk al weer verdwenen. Zijn eerste gang was naar de slaap kamer, waar hij een matje wegschoof en een plank in de vloer opwipte. Hij haalde een pakje te voorschijn en sloot

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 1