r~ vJ één dag vroeger verschijnen Meneer Hansen, incognito ALG. NIEUWS BLAD VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN 19e Jaargang Nr. 1020 Vrijdag 23 april 1965 Verschijnt iedere vrijdag Abonnementsprijs f 1,50 p. kw.; franco p. post f 1,90 Prijs der advertenties 12 ct. per m m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 15 ct. extra Telefoon (01172) 429 DRUKKERS-UITGEVERS F SMOOR DE HULSTÉR - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL. In verband met de sluiting van ons bedrijf op de verjaardag van H.M. de Koningin op 30 april a.s., zal ons blad n.l. op donderdag 29 april. BURGERLIJKE STAND GEMEENTE SCHOONDIJKE. over de maand maart 1965 GEBOREN: 1, Jacobus Antheunis, zn. van Antheunis Izaak van Cadsand en van Adriana Janna de Feijter; 9, Wil lem Jacobus, zn. van Pieter Willem Huigh en van Anna Janna Hubregtse; 12, Krina Johanna, d. van Leendert Deij en van Adriana Verhelst (geb. te Oostburg)16, Christianne Emma Ma ria, d. van Josephus Johannes van Weijnsbergen en van Clasina Maria Thilleman; 17, Ronaut, zn. van Antho- nie Pieter den Hollander en van Leonia Marie de Caluwé. OVERLEDEN: 6, Abraham Jannis Her man, 80 j., wonende te Schoondijke; 11, Pieternella Baart, 63 j., wed. van Adria- nus Johannes van der Hooft, wonende te Schoondijke; 13, Jacobus Emile Her mans, 64 j., wonende te Schoondijke; 15, Levinus Jacob Izaak Dees, oud 5 maanden en 25 d., wonende te Schoon dijke. HUWELIJKEN: 31, Henk Fenijn, 18 j., wonende te Breskens en Suzanna Goet- hals, 17 j., wonende te Schoondijke. INGEKOMEN: 1, Eduard Hendrickx, echtgenote en 1 kind, van Dordrecht naar O 414, Francois Joose, van Oost burg naar Willemsweg 46. VERTROKKEN: 5, Pieter Dijkstra, van Magdalenaweg 8 naar Westkapelle; 12, Suzanna Risseeuw, wed. van de Bliek, van O 35 naar Aardenburg; 22, Aarnout de Hullu en echtgenote, van W 76 naar Oostburg; 30, Willem P. de Jonge, van Lange Heerenstraat 29 naar Steenwijk; 31, Suzanna Goethals, ev. Fenijn, van Dorpsstraat 42' naar Breskens. PLAATSELIJK NIEUWS IJzendijke 9e Internationale Zeehengelwedstrijd op zondag 2 mei 1965. Nog een kleine 14 dagen scheiden ons van het in geheel Nederland, alsook tot ver over de grenzen bekende Zeu- hengelconc.ours te IJzendijke. Reeds bij de 300 inschrijvingen kwa men binnen en elke postbestelling brengt 10-tallen aanmeldingen. De te- FEUILLETON door Frank van Falckenoort. „Hoe oud ben je?" „Negen en dertig. Het moois is er al lang af, als het er ooit op heeft geze ten". Ze schoot in de lach. „Daar kijkt een vrouw niet altijd naar. Je kunt je han den gebruiken, dat heb ik vandaag wel gemerkt. Wat ga je nu doen? 't Zelfde weer? Waar zat je eigenlijk voor?" „Medeplichtigheid aan inbraak", loog hij glashard. „Zelf smeerden ze 'm en lieten mij er in lopen. Ik was altijd de schlemiel. Te grote sufferd. Nee, ik kap er mee. De beloning staat me niet aan, zie je? Vakantie had ik me altijd heel anders voorgesteld". Opnieuw lachte de vrouw. „Wat ben je van je vak?". „O, ik timmer wat. Maar ik heb al wat op het oog. 't Is me beloofd, zie je?" fantaseerde hij. „In Limburg". „Dat is een eind weg". „Morgen ga ik er even heen. Pools hoogte nemen en zo. Ik had.beloofd te komen, dus dat doe ik. Maar morgen avond kom ik wel terug. Dan weet ik, of ik het aanneem of niet". lefoon no. (1176) 314 van de heer de Does, het inschrijflokaal, staat soms roodgloeiend. Het comité deelde mede, dat van alle zijden inschrijvingen binnenkomen, zelfs van plaatsen die nog nooit op de deelnemerslijst voorkwamen. Het comi té heeft handen vol werk om alles naar behoren te regelen, waarin ze tot nu toe goed slaagden. De nog niet ingeschrevenen worden dringend aangeraden niet te wachten tot de laatste dagen, om stagnatie te voorkomen. Wie gaat deze keer met de erepalm strijken? België? Nederland? Frankrijk? Luxemburg? Niet alleen dat ieder zijn best zal doen om behoorlijk uit de strijd te komen uit sportief oogpunt, ook de te winnen prijzen liegen er niet om. Er worden f 3000,- of B.Frs. 42.000 aan prijzen beschikbaar gesteld, w.o. 16 top- prijzen, o.a. 3 grote draagbare transis tors, 3 auto-radio's en 10 hengels uit gerust met molens. Verder talrijke prij zen, verhoudingsgewijs 15. Voor iedere deelnemer is er weer, evenals vorige jaren, mits men tijdig zijn inschrijfgeld stort, een leuke her inneringstegel beschikbaar. Voor aas (zeepieren) is door het co mité gezorgd. Ter dekking van de kos ten wordt een verloting georganiseerd, waarvan ook op 2 mei de trekking plaats zal vinden, zodat U uw even tueel gewonnen prijs mee naar huis kunt nemen. De prijs der lotén bedraagt 25 cent, waarbij als le en 2e prijs een mooie transistor is te winnen. De gemeente heeft ontheffing van de winkelsluiting op deze dag verleend, zo dat de zaken op 2 mei de gehele dag geopend zijn. Het comité rekent op een faire wed strijd zoals ieder jaar, zonder wanklank. Sportvissers, U wordt allen verwacht' IJzendijke maakt zich op om U in grote getale een aangename visdag te bezor gen. Slippartij. Op de Prov. weg tussen Parkzicht en Zevenhofstedenstraat is een Duitse per sonenauto geslipt en over de kop gesla gen. Het ongeluk gebeurde toen de Belg C. C. uit St. Niklaas vanaf de berm de weg opreed. De wagen met de Keulenaar H. D. R. aan het stuur, moest uitwijken en kwam in een slip terecht. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Breskens Mooi succes voor de muziekvereniging Op 2e Paasdag nam de Breskense mu ziekvereniging „Uit het Volk - Voor het Volk" met drumband, welke was ver sterkt met de Vlissingse drumband van de gymnastiekvereniging „Oranje- Nassau", deel aan de festiviteiten te Maubeuge (Frankrijk), welke aldaar jaarlijks worden georganiseerd ter ere van de nagedachtenis van Jan Gossaert. Maubeuge is n.l. de adoptiestad van „Je mag, wat mij betreft, hier wel een paar weken blijven". ,,'t Zal wel niet nodig zijn, neem ik aan. Maar in ieder geval bedankt voor het aanbod". Om half elf wees ze hem de zolder kamer, waar het bed opgemaakt was en wenste hem een goede nacht. Via- ming wachtte tot de vrouw naar bene den was gegaan, schoof toen voorzich tig het ledikant een decimeter opzij en begon te zoeken naar de losse plank die hij spoedig vond. Met zijn zakmes wrong hij de plank omhoog en daar lag een wit pakje met een elastiekje er om. Hij maakte het los en knikte triomfantelijk, toen hij de inhoud zag. Want in zijn handen hield hij de kluissleutel. HOOFDSTUK 4. In de trein repeteerde hij de volgen de morgen de reeks van handelingen, die hij nog te verrichten had. Hij zag er nu uit als een of andere kunstenaar met zijn corduroi jasje en zijn flodder das. De hele procedure wist hij nubij zijn binnenkomst zich bekend maken als meneer van der Hoeven. Daarna vragen of hij even naar de kluis mocht, de sleutel laten zien en herinneren aan de afspraak: de vereiste handtekening zetten. Daarna met z'n tweeën naar be neden gaan, de deur openen en het pakje er uit halen. Voor alle zekerheid had hij gezorgd voor een nieuw pakje, dat hij netjes dichtgebonden had en Jan Gossaert, bijgenaamd „de Mabuse". Deze beroemde Vlaamse schilder aan schouwde omstreeks 1476 te Utrecht het levenslicht en overleed in 1527 te Mau beuge. De voornaamste attractie van dit groots opgezette feest, dat Zondag, le Paasdag, reeds begonnen was, bestond uit een grote optocht op maandag, waaraan niet minder dan 30 groepen, waaronder vele muziekgezelschappen en drumbands, o.a. uit Frankrijk, België, Zwitserland, Schotland, Duitsland en Nederland, deelnamen. Het was voor de Breskense muziek vereniging dan ook een hele eer voor een dergelijk groots opgezet leest in Frankrijk te worden uitgenodigd. Ieder lid deed dan ook zijn uiterste best om zo correct mogelijk te marcheren, ter wijl de drumband tijdens de vele rust perioden keurig uitgevoerde show-num mers ten beste gaf, hetgeen het talrijke publiek langs de route herhaaldelijk deed applaudiseren. Groot was dan ook de vreugde bij de Bressiaanders en Vlissingers, toen na afloop bekend werd gemaakt dat zij de le ereprijs van alle buitenlandse deel nemers hadden gewonnen. Uitslagen vaardigheidsproeven turnvereniging D. I. O. Voor de laatst gehouden vaardigheids- proeven slaagden de volgende leden van de turnvereniging D.I. O. te Breskens: C. Arendse, M. de Baare, E. de Bree, J. Cauwels-de Rooy, J. van Haneghem- Haartsen, R. Kraaijmes, C. v. d. Kreeke, Ria Lalkens, R. Lalkens, J. Lucieer, A. v. d. Made, C. v. d. Made, M. Meeusen, S. Missilje, G. Pijcke, R. Pieters, W. Praas, I. Roest, C. Salomé, C. v. d. San- de, N. van Daele, C. v. d. Velde, H. Ver- duijn, N. Vermeulen, S. Verpoorte, J. v. d. Wege. Oroede Wielerkoers. Piet Oomen uit Breda toonde in de kermiskoers voor nieuwelingen uit het goede wielerhout gesneden te zijn. Hij demonstreerde in de slotfase duidelijk zijn kwaliteiten door met nog 10 kilo meter voor het einde het peloton een demarage voor te schotelen, die bijzon der spectaculair was en met succes werd bekroond. Als glorieus winnaar mocht Oomen de fraaie palm en een prachtige beker, beschikbaar gesteld door het gemeentebestuur van Groede, in ontvangst nemen. Bij de adspiranten, die vooraf in het strijdperk waren getreden, gaf het Krui- ningse trio Schouwenaar-Blok-Stroo- snijder de grote favoriet Ch. de Smet geen kans ditmaal de bloemen te grij pen. Eerst ging Schouwenaar aan de haal, kort daarop gevolgd door Blok, hetgeen de beslissing bleek te zijn. Uitslagen nieuwelingen: 1. Piet Oomen, Breda, 77 km. in 2 u. 7 min.; 2. J. Kie vit, Borsele; 3. J. Brouwer, Rotterdam. 4. J. Beun, Biervliet; 5. T. v. Hasselt, Roosendaal; 6. J. de Schipper, Breskens; 7. A. v. Overveld, Zegge; 8. A. Wurth, waarvoor hij nog eens zestig cent had geofferd om met een pijp lak alle knoop punten der touwen te lakken. Als Jan Vlaming iets deed, was het geen half werk. Terwijl de trein stilstond, maakte hij op een stuk papier nog eens de hand tekening en vergeleek die voor de zo veelste maal met het origineel, dat hij mee uit de gevangenis gesmokkeld had, cm tot zijn grote voldoening te consta teren, dat er geen verschil, hoe gering ook, te bespeuren viel. Wat is je vak, had Marie Willink gevraagd. Dit, mevrouw tje, is mijn vak, mijn specialiteit, die me de komende jaren brood op de plank zal verschaffen. En dan, als alles gelukt is ergens een eenvoudig, niet te duur onderkomen zien te vinden. In een klein stadje, ver vanhet westen. Ergens in Groningen bijvoorbeeld. Tegen Marie had hij ge zegd dat hij in Limburg aan het werk zou gaan. Dat bracht bij ontdekking de speurders op een dwaalspoor en dat moest ook. Want als reus Toon over enige maanden vrij kwam en met zijn vrouw de voorgenomen vakantietrip naar Enschede zou maken en in de kiuis alleen maar stukjes krantenpa pier zou vinden, betekende dit, dat Jan Vlaming zo ver mogelijk bij hem van daan moest blijven. Woest zou die suf ferd zijn, om dan pas tot de ontdekking te komen dat die slome Vlaming toch niet zo sloom was als hij er uit zag. Om Brouwershaven; 9. K. Dekkers, Breda; 10. W. Evertse, Zierikzee. Adspiranten: 1. Th. Schouwenaar, Kruiningen. 28 km. in 40 min.; 2. J. Blok, Kruiningen; 3. C. de Smit, Hoofd plaat; 4. A. Stroosnijder, Kruiningen; 5. J. Kuzee; 6. B. v. Lare, Oostburg; 7. P. Vermoen, Zwijndrecht; 8. op één ron de: P. Vermeulen, Middelburg; 9. B. Deij, Axel en 10. M. Leurgans, Breskens. Sluis Geslipt. De heer F. L. uit Sluis kwam op de Prov. weg, nabij de algemene begraaf plaats, met zijn auto in een slip, waar bij de auto ondersteboven terecht kwam op het rijwielpad. De heer L. kwam volkomen klem te zitten in de zwaar beschadigde wagen. Een passerende automobilist uit Zuid" zande slaagde er in de heer L. uit zijn hachelijke positie te bevrijden en ver voerde hem naar Sluis. Na een behan deling door dokter Meijer moest hij de volgende morgen met ernstige sriij- wonden aan het gelaat vervoerd wor den naar het ziekenhuis te Oostburg. Oostburg Voetbalioedstrijd. Een jeugdcombinatie uit Oostburg heeft op het gemeentelijke sportterrein een wedstrijd gespeeld tegen een jeugd- elftal van Tottenham Rangers F.C., welke wedstrijd slechts voor de helft is gespeeld gezien het bijzonder slechte weer. Door de steeds aanhoudende re gen en het gladde veld was er voor de weinige belangstellenden geen fraai voetbal te zien. De fel spelende bezoe kers kregen reeds spoedig na het be- ginsignaal door een strafschop een ge lukkige 01 voorsprogn. De Oostburgse eer werd gescoord door H. Brakman, hetwelk tevens de gelijkmaker beteken de. Aan het begin van de wedstrijd wis selden beide aanvoerders een vaantje uit. Tennisbanen. Op Goede Vrijdag zijn de Gravel- tennisbanen op het gemeentelijk sport terrein voor gebruik opengesteld. Ondanks het minder goede weer tij dens de Paasdagen heeft een aantal, meest jeugdige tennisliefhebbers, er een goed gebruik van gemaakt om de ar men even los te maken. Jaarvergadering. De Ned. Bond van Gepensioneerden, aid. West Z.-Vlaanderen, heeft in hotel „De Éénhoorn" haar 13e jaarvergade ring gehouden. Tijdens deze vergadering werd de heer Maas uit Biervliet met algemene stem men herkozen als voorzitter en aange wezen als afgevaardigde naar de alge mene jaarvergadering te Utrecht. Door penningmeester J. Koole uit Breskens w^erd financieel verslag uit gebracht. Uit het jaarverslag van sekretaris B. Baaij uit Breskens bleek, dat het hem vervolgens, naar de aanwijzingen van dierbare echtgenote Marie, in Lim burg te gaan zoeken. Als alles achter de rug was, zocht hij ergens een rustig onderkomen en een aardige bezigheid was altijd wel te vin den. Als hij zo af en toe een paar cen ten kon verdienen, wel, dan scheelde dat ook weer. Maar natuurlijk niet te hard werken, want aan werken had hij al vanaf zijn veertiende jaar een gru welijke hekel gehad. Wat kon hij er aan doen, dat zijn handen verkeerd stonden? Aan het eindpunt van de electrische in Enschede was hij toch wel enigszins zenuwachtig. Maar tijdens zijn wande ling naar de bank repeteerde hij voor de zoveelste maal de verschillende han delingen en kon toch nergens een fout vinden. En zelfs als het mis zou gaan, was er nog niets aan de hand. Wat konden ze hem dan maken? In de bank meldde hij zich aan het loket en vertelde van het doel van zijn komst, terwijl hij met de kluissleutel speelde. Meneer van der Hoevei werd verzocht een ogenblik te wachten, kreeg na een minuut een papier voor zijn neus en knikte. „Ja, dat hadden we afgespro ken", zei hij. „Om iedere vorm van fraude te voorkomen. Het gaat name lijk om een, naar ik tenminste hoop, belangrijke uitvinding, ziet u?" Hij zette vlot de handtekening, die hij misschien al tweeduizend maal had

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 1