CORSETTEN DE EERSTE VIOOL alg. nieuws blad voor west zeeuws-vlaanderen feuilleton oostburg r~ 19e Jaargang Nr. 1012 Vrijdag 26 februari 1965 Verschijnt iedere vrijdag Abonnementsprijs f 1,50 p. kw.; franco p. post f 1,90 Prijs der advertenties 12 ct. per m m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 15 ct. extra Telefoon (01172) 429 DRUKKERS-UITGEVERS; F' SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT tO - BRESKENS - TEL., BURGERLIJKE STAND GEMEENTE OOSTBURG over de maand januari 1965. GEBOORTEN: 2, Eddy, zn. van J. A. Boekhout en van J. L. van der Hooft, wonende te Oostburg; 3, Anton Johan nes, zn. van M. A. van den Broeeke en van M. L. G. Schelstraete, wonende te Oostburg; 7, Laurens Franciscus Hilda, zn. van F. E. van den Dries en van B. A. F. van Esch, wonende te Aarden burg; 10, Patrick Herman Rachel Maria, zn. van A. P. J. van Vooren en van M. C. van de Vijver, wonende te Aarden burg; 13, Anthony Pierre, zn. van J. A. Lenssen en van J. M. van de Velde, wo nende te Breskens; 16, Marc Jacobus Di"k, zn. van J. D. de Voogt en van M. S. Loof, wonende te Oostburg; 16. Ilse Pelomena Emma Maria, d. van R. H. Baecke en van R. B. Coppens, wonende te Sluis; 19, Ronny Albert Louis, zn. van W. E. E. van de Plasse en van A. C. J. Remijn, wonende te Oostburg; 20, Monique Maria, d. van P. C. M. Ver de - gem en van M. J. Stokx, wonende te Oostburg; 21, Mare Cecile Maurice, zn. van G. G. Van Landschoot en van A. M. M. De Baets, wonende te Sluis; 21, Paul Stephan, zn. van F. de Vries en van J. S. Neuféglise, wonende te Oost- burg; 22, Ronny, zn. van P. H. Bassie en van F. E. Verheije, wonende te Sluis; 25, Dominique Irma Magdalena Maria, d. van J. C. A. de Jaeger en van A. L. S. Poppe, wonende te Aardenburg, Eede: 28, Hubertus Leonardus Jacobus, zn. van E. G. Buijsse en van J. A. Boonman, wonende te Groede. HUWELIJKEN; 21, Anthonie Jan Brood man, 21 j. en Emma Louisa Maria De Guesquière, 22 j., beiden wonende te Oostburg; 30, Jacobus Ekkebus, 25 j., wonende te IJzendijke en Geertruda An gela Mathilde van Buijten, 21 jwo nende te Oostburg. OVERLEDEN: 6, Johannes Jacobus Vas- seur, 78 j., wonende te Cadzand; 8, Abra ham Hermanus de Ruijsscher, 86 j., wo nende te Hoodplaat; 10, Suzanna de Hullu, 92 j., w.v. J. Risseeuw, wonende te Zuidzande; 10, Adriaan Jansen, 55 j., wonende te Schoondijke; 16, Leendert Johannis Verplanke, 81 j., wonende te Sluis; 18, Abraham Jannis Verhage, 56 j., wonende te Schoondijke; 21, Augusta Maria Pijnckels, 70 j., e.v. P. -7. de Schot, wonende te Oostburg; 23, Barbara Taal man, 81 j., w.v. J. van den Broeke, wo nende te IJzendijke. GEMEENTE WATERLANDKERKJE. over de maand januari 1965. GEBOORTEN: 28, Clara Pieternella, dr. van Pieter A. de Nood en van Clara P. Pladdet. OVERLEDEN: Geen. HUWELIJKEN: Geen. INGEKOMEN: Geen. VERTROKKEN: 6, Jan Koster en echt genote, van Klein Brabant 39 naar Breskens. door L. van Schooten Helpt u ze daarover heen? U, die zo sterk bent en zoveel geest hebt, bent u het niet die in gedachtenis aan de le vende Yvonne dit huis weer moet ma ken tot een huis, waar ze blij in zou terugkeren, als dat kon?" Sandra had roerloos gezeten, haar ogen brandend gevestigd op zijn bleke gezicht, op zijn mond, die zulke harde woorden sprak, op zijn ogen die haar schenen te doorboren. En opeens was het als doortrok een siddering haar lichaam. Ze zakte terug in haar stoel, sloeg de handen voor het gezicht en snikte of haar hart zou breken. Opeens stond hij naast haar. „Huil maar uit", zei hij en het leek of het zijn stem niet was, „huil maar eens goed. U hoeft u voor mij niet groot te hou den". Sandra was het alsof ze duizelde. Hoe mes-scherp had deze jonge man haar de werkelijke toestand voor ogen gesteld. Hoe had hij, onder zijn verwij ten door, een beroep gedaan op haar, PLAATSELIJK NIEUWS Nieuwvliet Raadsvergadering. B. en W. van Nieuwvliet vinden de voorgestelde herindeling niet in het belang van de gemeente, noch in dat van de streek. Voor de suggestie dat G.S. tot schaalvergroting willen komen, hebben zij wel begrip. Doch waarom dit dan niet op afdoende wijze toege past? Wanneer het grondgebied van Nieuwvliet geografisch tot Oostburg komt te behoren, is te verwachten dat het verzorgingspeil spoedig achteruit zal gaan. Dit zal niet te wijten zijn aan de goede wil van het gemeentebestuur van Oostburg, doch door het enkele feit dat een ver-afgelegen buurtschap in verhouding tot het centrum van de gemeente meestal tekort wordt gedaan. Het spreekwoord: uit het oog, uit het hart is zeker van toepassing. Wanneer van West Z.-Vlaanderen één gemeente wordt gemaakt, geldt dit bezwaar ook doch in veel mindere mate, daar geen enkele gemeente kan domineren. Bij zulk een samenvoeging is er een rede lijke kans dat elk van de tegenwoordige gemeenten aan zijn trekken kan komen. Bovendien bestaat dan de mogelijkheid om gespecialiseerde ambtenaren aan te trekken, hetgeen zeker zijn nut zal heb ben. B. en W. stelden dan ook aan de raad voor om G.S. te berichten, dat de gemeenteraad van Nieuwvliet er een voorstander van is, dat West Z.-Vlaan- deren één gemeente wordt. Zij voegen er nog aan toe dat de opheffing van Nieuwvliet als zelfstandige gemeente hun zeer aan het hart zal gaan. Burgemeester J. C. Everaars zei, dat het gemeentebestuur alle respect heeft voor het beleid van G.S., doch het thans gelanceerde voorstel geen gelukkige vondst is. Dat het vormen van één ge meente politiek niet haalbaar zou zijn, is nog niet bewezen. De heer Quaars vroeg zich af of Nieuwvliet niet een aanhangsel van de rest zou worden. Bovendien zou hij nu wel eens willen zien dat eindelijk een begin gemaakt werd met de verdere kustrecreatie. Besloten werd om G.S. te berichten dat men met de voorgenomen samen voeging niet akkoord kan gaan. Door dhr. I. v. Overbeke te Schoon dijke, technisch ambtenaar van Nieuw vliet, was verzocht om de vergoeding voor het gebruik van een motorrijtuig aan te pas-en aan de stijging van lo nen en benzine. B. en W. stelden voor de vergoeding ingaande 1 april 1964 te verhogen met f 110,- per jaar, dit te- samen met de gemeenten Schoondijke en Groede. Z. st. ging men hiermede akkoord. Aan de Prov. Zeeuwse Vereniging tot bestrijding van t.b.c. zal garantstelling worden verleend bij het bevolkingson derzoek voor het maken van foto's, tot een bedrag van f 1,75 voor elke gemaak te foto. Tezamen met een aantal andere ge meenten heeft Nieuwvliet een overeen op haar geestkracht, op haar optimis me, op haar levenswil haar gezien als degene, die hier in dit huis aansprake lijk was voor het geluk der anderen. In een verward, hulpzoekend gebaar tastte ze naar zijn hand. „O Dick", zei ze, „wees niet boos op me. Ik ben zo dom geweest en zo egoïs tisch en zo kortzichtig. En jij", hij zag blij-verwonderd hoe ze glimlachte door haar tranen heen, „en jij zit liier je aanstaande schoonmoeder uit te schel den en ik neem het nog ook". Ze hoorde een fiets tegen de schuur gooien. „Daar is Olga", zei ze gehaast, „ze moet me zó niet zien. Dick, ik dank je wel". Opeens greep ze zijn hand in een stevige greep, „ik beloof het je". En weg was ze. „Hé", zei Olga, „zit jij hier maar zo moederziel alleen? Waar is onze ma ma?" „Die is even haar neus poeieren", zei Dick luchtig. Ze zag hem verbaasd aan. Deze uit drukking, die Sandra zelf zo vaal: schertsend gebruikte, was schier verge ten, sinds een andere Sandra als een schim van haar vroegere zelf door het huis ging. „Wat kijk je opgewekt? Hebben jul lie zitten praten?" „Ja meisje, we hebben zitten praten, je moeder en ik". „En MEDISCHE Surchtstraat 13 komst gesloten met de fa. Bron voor het 2 x wekelijks ophalen van huisvuil. G.S. willen dat voor bedoelde overeen komst een raadsbesluit wordt genomen tot onderhands aanbesteden van dit werk. Besloten werd aan dit verzoek te voldoen. Tijdens de rondvraag werd door de heer Quaars de aandacht gevestigd op de ongezonde gang van zaken bij het zoeken van woonruimte door eigen be woners. Zij kunnen geen behoorlijke woning huren, terwijl er voldoende leeg staan. Hij zei bezwaar te hebben tegen de huidige gang van zaken, dat wonin gen die leeg staan alleen maar aan toe risten worden verhuurd. De voorz. zei namens het college van B. en W. het volledig eens te zijn met de heer Quaars. Er zal inderdaad iets tegen ge daan moeten worden. Met inschakeling van de woonruimte-commissie zal over gegaan kunnen worden tot vordering van die woningen. De raadsleden kon den volledig met deze gedachtengang akkoord gaan. Men was van gedachten dat het slechts om een enkel geval zou gaan. Wanneer er één tot voorbeeld zou zijn gesteld, zouden de anderen gemak kelijker volgen. Door een 7-tal ouders was een ver zoek ingediend om een tegemoetkoming in de vervoerskosten van hun kinderen voor beroek aan de kleuterschool te Groede. Besloten werd om dit verzoek in te willigen en een tegemoetkoming van 50 pCt. te verlenen. Zuidzande Raadsvergadering De gemeenteraad van Zuidzande heeft onder voorzitterschap van burgemees ter J. de Wilde een openbare vergade ring gehouden. Besloten werd om de z.gn. „bevrie zingsmaatregel" van de wedden van burgemeesters-sekretarissen in te trek ken met terugwerkende kracht tot '59. Aan het gemeentepersoneel zal de sa larisverhoging van 1 jan. worden uitge keerd en het minimumloon zal f 110,- gaan bedragen. De wedde van de schoonmaakster van „Ik heb je altijd wel gezegd, dat je moeder een reuze-vrouw was". „Was daar zeg je een waar woord". „Pardon, is. Ze is het weer". „O Dick, heb je haar een beetje kun nen opbeuren?" „Ben je gek? Ik heb haar de huidvol- gescholden nou ja, bij wijze van spre ken. En zij mij. En toen was het weer goed. Ik ben bang, dat ik van die moe der van jou nog erg veel ga houden, Olga". „Dat is best", zei Olga, „als onderge tekende maar nummer één blijft". Nu, daarvan overtuigde hij haar op doeltreffende wijze. Sandra, die aarzel de bij de deur, ging eerst maar eens heel luidruchtig in de keuken met kof fiekopjes rammelen om de jongelui er van te doordringen, dat ze het rijk niet alleen hadden. HOOFDSTUK XIV. Het geluk keert weer. „Ik kan niet zeggen dat het me over valt". glimlachte Jaap naar zijn collega en vriend, Dick van Herpen, die naast een blozende Olga tegenover hem op de bank zat. „Nee", zei Dick, „en misschien is het een beetje ouderwets en gezien onze vriendschappelijke verhouding ook een beetje gek dat ik je om de hand van je dochter vraag. Dat deden ze vroeger in boeken. Maar ik houd nog wel van dat ouderwetse". het gemeentehuis en de o.l. school werd vastgesteld op f 1230,- per jaar voor elk der genoemde betrekking. Door de Kon. muziekvereniging „Veronica" was een subsidieverzoek in gediend. De financiële positie geeft het bestuur grote zorgen. De algemene stij ging van het loon- en prijspeil van de laatste jaren drukt zeer op de exploi tatiekosten der vereniging. Noodzake lijke materialen, reparaties en onder houd van de instrumenten zijn veel duurder geworden, terwijl ook de post „directie-kosten" door de plaats gehad hebbende loonstijgingen aanzienlijk moest worden opgetrokken. Ook de auteursrechten zijn verviervoudigd en het groot aantal leerlingen brengt de nodige kosten met zich mee. De inkom sten zijn door het bestuur de laatste jaren zo hoog mogelijk opgevoerd door het houden van verschillende acties. Ondanks dit alles blijft men nog met een geraamd tekort zitten van f 1000,-. In verband hiermede heeft het bestuur zich dan ook tot de gemeente gewend om de reeds bestaande subsidie op te voeren tot f 2250.-, hetgeen een verho ging van f 1250,- betekent. B. en W. hebben zich hieromtrent beraden en menen dat zij deze verhoging aan de raad moesten voorleggen. Zij zijn zich er van bewust dat dit een forse verho ging betekent. Echter bij niet-inwilli- ging is het niet uitgesloten dat de ver eniging ter ziele zou gaan. Mede gelet op het niet bestaan van een sportver eniging moet deze vereniging, wat be treft de jeugd, ook gezien worden als een soort jeugdwerk. Men verbond er echter de voorwaarden aan dat per jaar minstens 5 marsen en|of concerten in de gemeente moeten worden gegeven en dat men ieder jaar de rekening en verantwoording over het afgelopen jaar moet indienen. Men kon het belang van de vereniging ook wel inzien en ver leende dan ook de gevraagde subsidie. Aan de Ver. voor Instrumentale Mu ziek te Middelburg werd een bijdrage verleend van f 50,- voor een gegeven concert te Oostburg. De consistorie der Ned. Herv. kerk wordt uitgebreid, waarvoor een nieuwe toegang tot het gebouw is geprojec teerd. De grond hiervoor benodigd is nog eigendom van de gemeente. Door de Kerkvoogdij is een verzoek inge diend om deze grond, ca. 2 m2, te kun nen kopen. Besloten werd om dit ver zoek in te willigen en de grond te ver kopen voor f 1,- de massa. De Beschuttende Werkplaats West Z. Vlaanderen wil de omslachtige manier van de stichtingsvorm loslaten en deze veranderen in een gemeenschappelijke regeling. Besloten werd tot deze ge meenschappelijke regeling toe te treden. Sedert 1947 geldt de verzekering van „Kerel, Dick, je weet mijn antwoord. Ik heb altijd m'n hart vastgehouden voor iedere jongen die nog eens om dat meisje komen zou, en hem willen zeggen: wéét wat je doet. Maar voor jou ben ik niet bang". „U doet of ik een Xantippe ben", zei Olga beledigd, „en geloof maar niet dat ik me door Dick op mijn kop laat zit ten". „Daar is die kop me veel te lief voor", zei Dick plagend. „Wordt mijn mening ook nog ge vraagd?" kwam Sandra. Jaap keek haar verwonderd aan. Wat was er met San dra gebeurd? De laatste dagen was ze ja, het leek wel de Sandra van vroe ger! Het leek of ze zichzelf met geweld dwong berig te zijn. Soms kon ze zitten staren, maar dan schrok ze ineens op, schudde het hoofd en begon met een of ander werk. Zou ze zou ze nu heus over haar grote verdriet heen komen? Hij durfde het bijna niet ho pen. Méér nog dan het verlies van Yvonne, had het verdriet om Sandra hem geknauwd. Moest hij nu zijn lieve dochter verliezen en ook zijn vrouw van hem wegwijken, als een schim die nau welijks meer herinnerde aan het ver leden? „Mevrouw van Santen", zei Dick pla- gend-plechtig, „u weet het, de man is het hoofd des gezins. Daarom en alleen maar daarom, sprak ik eerst tot uw 1 waarde echtgenoot. Breek mijn hart

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 1