DE EERSTE VIOOL Gemeentelijke herindeling van West Zeenws-Vlaanderen de ichakel ALG. NIEUWS BLAD VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN 19e Jaargang Nr. 1009 Vrijdag 5 februari 1965 Verschijnt iedere vrijdag Abonnementsprijs f 1,50 p. kw.; franco p. post f 1,90 Prijs der advertenties 12 ct. per m m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 15 ct. extra Telefoon (01172) 439 V_ DRUKKERS-UITGEVERS Fa SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS- TEL. I11 de Nieuwjaarsrede van de burge meester van Breskens, opgenomen in ons blad van 29 januari zijn in het ge deelte, waarin over de herindeling ge sproken werd, op onze drukkerij enkele passages weggevallen. De tekst dient te luiden: „In mijn toespraak tot U bij de aan vang van 1964 stelde ik reeds de vraag, of in het licht gezien van deze tijd en van de thans op gang zijnde uitermate snelle ontwikkeling van Zeeland en van Zeeuws-Vlaanderen de gedachte S inu 4) gemeenten van West Zeeuws-Vlaan deren samen met een bevolkingscijfer van nauwelijks 27.000 inwoners, elk voor zich voldoende kracht zullen heb ben en elk voor zich het apparaat zullen kunnen vormen om alsdan behoorlijk te functioneren en de leefbaarheid op te voeren. Ik vraag me voorts af, hoe de gemeen tebesturen regionaal en gelijkgericht kunnen denken, indien het toezicht '.en stimulerend) orgaan geen hecht en vast omlijnd plan heeft betreffende de ont wikkeling van onze streek. Het is ons allen bekend, dat Gedeputeerde Staten reeds in 1947 besloten een streekplan voor te bereiden voor geheel Zeeuws- Vlaanderen. Een plan dus, waarin zij zullen aangeven, hoe de ontwikkeling van de streek dient te geschieden; in welke banen zij geleid zal moeten wor den. Laten Ged. Staten nu dat plan eens vaststellen en daarbij dan tevens na gaan, welk wettelijk orgaan zich het meest eigent om dit streekplan te re aliseren. Ik denk hier aan een streek- schap, aan een streekraad of hoe men dan ook een dergelijk op de wet berus tend lichaam met verordenende be voegdheid, zal noemen. Wellicht ware het beter, zolang dat streekplan er niet is, het gemeentelijke herindelingsplan terug te nemen. Er kunnen dan geen brokken worden gemaakt, want heus, zoals bij de individuele mens, kan ook bij de bevolking van een gemeente de wil tot goede buurschap op houden, als men gedwongen wordt bij de buurman in te wonen. Laten Ged. Staten dan vooruitlopen de op dit alles nogmaals de grenscor recties trachten te bereiken, waartoe zij reeds ongeveer een jaar of tien geleden aan de Minister het voorstel deden". PLAATSELIJK NIEUWS Breskens Vergadering duivenvereniging De duivenvereniging „Nog Sneller" te Breskens hield in café „Dorpszicht" haar j aarvergadering. Voorzitter A. Hamelijnek sprak zijn voldoening uit over de grote opkomst. Van een der leden was een verzoek FEUILLETON door L. van Schooten HOOFDSTUK XII. Yvonne. Sandra stond in de erker en tuurde naar de straat. Ze wachtte op Yvonne. Jaap, Sander en Olga kwamen 's mid dags niet thuis. Alleen Yvonne, die in Meerloo op school ging, kwam altijd koffiedrinken. En Sandra peinsde er over hoe ook deze dochter al weer in haar laatste schooljaar was. Straks zou ook zij misschien naar de stad gaan. Dan was ze hele dagen alleen. Het was geen prettige gedachte. Zeker, Sandra wist haar dagen wel te vullen! Zij bestuurde haar huis als een goede huisvrouw. Daarbij bemoeide ze zich in Meerloo met vele activiteiten, had altijd wel iets te doen. De tijd kwam wel om, ook wanneer ze straks hele da gen alleen zou zijn. Maar was dat nu je leven, zorgen dat de tijd omkwam? binnengekomen om zijn straf van 10 jaar uitsluiting te verminderen. Het bestuur stelde voor aan de Zuidneder landse Bond te vragen deze straf te ver minderen tot 5 jaar. Uit de vergadering kwam echter het voorstel om bedoeld lid dit jaar te laten meespelen met jon ge duiven, daar zijn poging tot fraude nooit geheel uit de verf is gekomen. Het voorstel uit de vergadering werd aange nomen. De heer A. Cornelis, penningmeester, gaf een financieel overzicht waaruit bleek, dat het saldo iets teruggelopen was, hetgeen zijn oorzaak vond in het minder inkorven. In 1964 werden 11.101 duiven ingekorfd tegen 12.158 in 1963. Namens de tentoonstellingscommissie overhandigde de heer J. Carels een be drag van f 300,- om de kas te verstevi gen. De nieuwe kascommissie bestaat uit de heren M. Faas, J. Pijcke en H. de Krijger. Om te voorzien in een 2-tal vacatures van het bestuur waren twee stemmin gen nodig. Gekozen werden de heren H. de Krijger en J. Quaars. Algemeen was men het eens dat een contributie van f 2,50 te weinig is. Het bestuursvoorstel om dit te verhogen tot f 5,- verkreeg algemene instemming. Bij de bespreking van het kampioen schap werd besloten dit in het vervolg voor oude en jonge duiven apart te houden. Als generaal-kampioen werd aange wezen de heer J. van den Broecke 2e kampioen werd de heer J. van Oosten- brugge. De huur van constateurs werd ver hoogd van f 10,- tot f 15,-. Besloten werd enkele nieuwe constateurs aan te schaffen. Voor het jaar 1965 zal een lijst wer den opgesteld voor hulp bij het inkor ven. Ieder lid zal verplicht zijn geduren de het seizoen een week te helpen. Voor de cadeauvlucht werd de inleg bepaald op f 1,- per duif met een aantal prijzen van 1 op 5. Toneelavond Volksonderwijs. Vrijdag j.l. gaf de afdeling Breskens van de Vereniging voor Volksonderwijs een toneelavond voor haar leden in zaal ...Casino". De voorzitter, de heer J. Robijn, heette de aanwezigen hartelijk welkom, spe ciaal de leden van de toneelvereniging „Groede", die hun medewerking aan deze avond verleenden. Spr. was ver heugd, dat er nog zoveel leden aanwe zig waren, gezien de zeer slechte weers omstandigheden. Vervolgens deelde hij mede, dat de heer P. Roth bedankt heeft als bestuurs lid, maar dat de heer J. Boekhout be reid is deze vacature te vervullen. Hoe wel de heer Roth niet aanwezig kon zijn, bracht de voorzitter hem hartelijk dank voor het vele, dat hij in het belang van de afd. Breskens heeft gedaan. Verder sprak hij woorden van dank tot de he ren bestuursleden J. de Vuijst, A. Ver- straaten en C. Maas, die het toneel op gebouwd hadden en veel voorbereidend werk hebben verricht om deze avond te doen slagen. De heer Robijn besloot zijn Was je daarvoor getrouwd, bracht je daarvoor kinderen groot? Ja, bedacht ze een beetje droevig, je bracht ze groot om ze te verlieren. En straks bleef ze over, alleen met Jaap. Haar gedachten sprongen over op an der gebied. Jaap die was veranderd en zij kon het niet bijhouden. Vroeger was zij de zon geweest in Jaap's heelal. Nu leek het of zij steeds verder van hem weg week. Dat was begonnen met die schrijverij. Ze moest het bekennen: Jaap was gegroeid en misschien uitge groeid boven de positie, waarin hij al tijd naar haar had opgezien. Ook bij de kinderen was er verande ring. Ook daar was moeder niet langer het middelpunt met haar verhalen, met haar aktiviteiten. Vader was een be langrijk man geworden, vader wist soms belangrijke en interessante dingen te vertellen; op hun vader waren ze nu minstens zo trots als ze vroeger op moeder geweest waren. En wat hielp het dat z.e een Cranenburgh was? Ze was nu de vrouw van Jaap van Santen, de bekende schrijver Al die gedachten waren oorzaak, dat ze met een wat droeve trek om de mond uit stond te kijken naar haar jongste dochter. Sandra voelde lang zaam de vereenzaming als een sluier rond zich trekken. Ze hadden haar straks niet meer nodig, zelfs Jaap had haar niet meer nodig. toespraak met een propagandistisch woord in het belang van openbaar on derwijs. Hierna trad de toneelver. „Groede" voor het voetlicht met het toneelspel in 3 bedrijven. „De Benjamin", van Len nox Robinson. Dit spel werd op viotte en goede wijze vertolkt en het publiek volgde dan ook met grote aandacht de verwikkelingen. Het was dan ook met aller instemming dat de voorzitter bij het einde de speel sters en spelers hartelijk dankte voor het gebodene. De heer L. Scheele dankte namens de toneelvereniging voor de goede ont vangst in Breskens en tevens het pu bliek voor de wijze waarop zij het spel gevolgd hadden. Hij hoopte nog vaak in Breskens voor Volksonderwijs te mogen optreden. In de pauze had een zeer grote en mooie, alsmede goed geslaagde verlo ting plaats, waarbij de voorzitter dank bracht aan de milde gevers van de prij zen en de dames die de lootjes „aan- de-man'' hadden gebracht. Brand. In de drogerij van dhr. O., aan het z.gn. „Duivelshoekje", is zaterdagmiddag door onbekende oorzaak brand uitgebro ken. Dhr. O. die aan het werk was, hoor de plotseling een ontploffing in de dro gerij waar copraschilvers lagen te dro gen. Met enkele brandblussers begon hij zelf te blussen, hetgeen echter niet ge lukte. De gealarmeerde brandweer was spoedig ter plaatse en was de brand spoedig meester. De schade is vrij aan zienlijk. Wit-Gele Kruis. Het Wit-Gele Kruis, afd. Breskens. heeft een 2-tal bijeenkomsten belegd in net wijkgebouw. Voorzitter J. Loonen sprak in beide bijeenkomsten zijn tevredenheid uit over de goede opkomst. Hij zette het doel. van deze bijeenkomsten uiteen, waarbij hij de nadruk legde op het ko men van een wijkverpleegster in Bres kens. Hiermede gaan echter enkele fi nanciële offers gepaard. Een verhoging van de contributie kan dan ook niet uitblijven. De uitbreiding van de wijkverpleging moet gezien worden in het kader van geheel West Z.-Vlaanderen, daar ook voor de wijkverpleegster de 5-daagse werkweek en de vakantie een rol gaan spelen. De contributies zullen met in gang van 1 jan. verhoogd worden als volgt: f 12,-; f 18,-; f 24,- en f 30,-. De oude bedragen waren respectievelijk f7,-; f 9,50; f 12,50 en f 15,50. Aanstaande zondag zullen nog een 2- tal bijeenkomsten worden gehouden waarvoor dan een tweede deel van de parochie zal worden uitgenodigd. Vergadering Z. L. M. De Z.L.M., afdeling Breskens, heeft in hotel Valk een algemene ledenvergade ring gehouden. De voorzitter, de heer A. Cambier, sprak zijn tevredenheid uit over de op komst. In zijn openingswoord stelde hij dat de verhoudingen in de landbouw wel erg scheef liggen. Er moeten hoge in- Alleen Yvonne nu nog Yvonne. Ja, die was nog altijd het zonnetje in huis. Met Yvonne kon ze zo heerlijk bab belen, vooral zo des middags wanneer ze met z'n tweetjes aan tafel zaten. Yvonne maakte haar moeder deelgenoot van al haar geheimen, ook die waarvan de „groten" niet mochten weten, om dat ze er haar misschien mee plagen zouden. Wanneer Yvonne binnenkwam was het of er een andere wind ging waaien, al was het soms een stormwind. Sandra voelde zich steeds meer getrokken tot deze jongste dochter, dit vrolijke, zor geloze kind, met haar grote, lachende blauwe ogen, die af en toe, zo groot als ze was, nog tegen moeder aankroop en alles vertelde wat ze op haar hart had. Yvonne Waar bleef ze toch? Sandra keek op de grote staande klok. Ze moest nu toch al uit school zijn. Hoewel, de mogelijkheid bestond dat ze moest nablijven. Yvonne was een ma tig, ijverige leerling, bij de meeste leer krachten zeer geliefd, maar ook een van de „keetschoppers" van de klas. Ze was er altijd voor te vinden iets op touw te zetten en haar rapport toonde dan ook voor gedrag meestal het veel zeggende cijfer „61/2". Dat halfje be duidde de glimlach, waarmee men haar zoveel vergaf. vesteringen gedaan worden en lenen betaald worden, terwijl de opbrengst- prijzen der landbouwprodukten op een laag niveau liggen. De kostenstijging is niet in gelijke mate gegaan als de le vensstandaard. De landbouw staal aan de verkeerde kant van het economische leven. Medegedeeld werd dat de drie lande lijke landbouworganisaties willen komen tot een kontrakttelersvereniging. Voorts werd aandacht gevraagd voor het vraag stuk van de georganiseerde Bedrilfshulp in Land- en Tuinbouw. De bedrijfsver- zergingsdiensten komen steeds meer in de belangstelling van boeren en tuin ders. Verschillende factoren zijn aan wijsbaar voor die opkomst. Er komen steeds meer éénmansbedrijven, welke bij ziekte van de bedrijfsleider lam wor den gelegd; er groeit meer behoefte naar vrije tijd en vakantie; de krapte op de arbeidsmarkt wordt steeds nijpender; burenhulp wordt steeds moeilijker om dat boer en tuinder steeds meer door eigen bedrijf wordt opgeëist. Hei doel van een verzorgingsdienst is dat de boe ren gezamenlijk één of meer mensen in dienst nemen die dan bij ziekte, onge val of bij het nemen van enkele vrije dagen de noodzakelijke werkzaamheden kunnen doen. Deze man moet niet ge zien worden als een willekeurig persoon, doch als de bedrijfsleider die alle voor komende werkzaamheden kan verrich ten. Door de penningmeester, dhr. M. Flik- weert, werd rekening en verantwoor ding gedaan. Dhr. E. van Hoocegem werd bij acclamatie herkozen als be stuurslid. Hierna gaf dhr. K. Malcorps uit Cad- zand van de Rijksvoorlichtingsdienst, een uiteenzetting over „Kosten en op brengsten van de Z.-Vlaamse landbouw bedrijven". Speciaal besteedde hij aan dacht aan de economische boekhouding. Spr. benadrukte nog eens dat de opbrengst, die aan de top zit, op peil moet worden gehouden en moet worden getracht de kosten zo laag mogelijk te houden. Tijdens de rondvraag kwam het be- lastingvraagstuk nog eens aan de orde, waarbij werd gesteld dat deze druk bij zonder zwaar is en het uitermate moei lijk is reserves te vormen. Oostburg Raadsvergadering. Burgemeester J. van Leeuwen heeft in zijn Nieuwjaarsrede vele wensen naar voren gebracht. Hij meende dat het achterwege blijven van een Nieuwjaars rede niet mocht plaats hebben. Vele zaken passeren de revue nog eens en er worden verschillende suggesties naar voren gebracht. De industriële ontwikkeling van Z - Vlaanderen komt sterk tot uitdrukking in de Kanaalzone. De aandacht en me dewerking welke dit gebied ontvangt, is voor de arbeidsgelegenheid van groot belang. In een tijd dat de landbouw steeds minder arbeidsgelegenheid ver schaffen kan vindt het vrijkomende ar- beidsoverschot gelukkig een goede plaats. De flanken van deze Kanaal zone dreigen echter in hun ontwikke- Ze zou maar vast koffie maken. Het kind zou zo wel komen. Terwijl ze in de keuken stond, verwachtte ze ieder ogenblik de bel te horen luiden. Dan zou ze naar voren lopen en vragen: „Waar is de brand?" Maar toen ze de koffie had binnen gebracht, was Yvonne er nog niet. Ze zou toch niet met een van haar vriendinnen zijn meegereden? Ze wist vaak van geen tijd of uur, deze dochter. Het was nu toch al half één Een vaag gevoel van onrust kroop in haar omhoog. Zou ze de school bellen? Ach, maar nee, wat 'n nonsens Ze stond al bij de telefoon, draaide het nummer. De bel ging over tien maal, twaalfmaal ze legde de hoorn weer neer. Er was niemand. De school was dus uit. Toen ze zich omdraaide zag ze een auto voor de deur, die ze herkende als die van dokter Goverts. Even beklemde een ijskou haar hart, maar glimlachend liep ze naar de deur, deed die open vóór de dokter gebeld had. „Dag dokter". „Dag mevrouw Van Santen hij stond daar alsof hij aan het verkeerde huis gebeld had. „Moet u hier wel zijn?" vroeg ze glim lachend. Dokter Goverts stond bekend als een verstrooid man. Hij knikte. Er was iets in zijn houding- dat de vrees hoog in haar opjoeg.

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 1