CORSETTENoë Goede race van Dobbelaere s President EISENHOWER. DE ZWARTE VLEK De schakel ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WEST ZEEUWSCH-VLAANDEREN 8e Jaargang Nummer 415 Woensdag 31 DEC, 1952: Drukkers-Uitgeverij: Firma SMOOR DE HULSTER - Dorpsstraat 10 - BRESKENS - Telefoon 27 - Oiro 358296 Verschijnt iedere Vrijdag Abonnementsprijs f 1,per kwartaal; franco per post f 1,15 Prijs der advertentiën 10 cent per m.m.; bij abonnement korting Advertenties met „brieven onder nr. of bij ons te bevragen", 10 cent extra De ons in Europa vooral goed be kende Generaal Eisenhower, is de nieuwgekoien president van de Verenig de Staten van Noord-Amerik» en, zoals we vrijwel allen weten, rust daar mee thans een uitzonderlijk grote ver antwoordelijkheid op zijn schouders. Hij is zijn zenuwslopende taak - nau welijks bekomen van de verkiezings campagne - begonnen, met een uitge breid bezoek aan het Verre Oosten, en dan in het bizonder aan het front in Korea. Welke beslissingen uit e.e.a. zullen voortvloeien, voor de naaste toekomst, weten wij niet, doch we zullen in ieder geval moeten bedenken, dat de grote „Ike" geen wonderdokter is. Kort na zijn terugkomst heeft de nieuwe president een bezoek gebracht aan het hoofdkwartier der Verenigde Naties, bij welke gelegenheid deze foto is gemaakt. V.l.n.r.Mr. Foster Dul les, staatssecretaris; Trygve Lie, secre taris-generaal der Verenigde Naties; Dwight D. Eisenhower; Mr. Lester B. Pearson, voorzitter van de Algemene Vergadering der V.N. J. P. de Klerk. Op ie kerstdag heeft Staf Dobbelaere van Schoondijke- zijn goede forme be vestigd in de jaarlijkse cross te Rieme (België). Bij de start, die hier als gewoonlijk, zeer hard is, wist Staf zich van een goede plaats te verzekeren en toen de athleten, na de eerste ronde, weer het sportterrein van A. S. Rieme opkwa men, had hij deze goede plaats weten te behouden en lag hij in de kopgroep die uit 6 man bestond en aangevoerd werd door de Belgische kampioen M. van de Watteijne. Ook tijdens de 2e ronde, waarin door de Belgen reeds onderling slag geleverd werd, wist hij zich te handhaven. In de 3e ronde plaatste van de Watteijne enkele van FEUILLETON 38. door NIEK VAN DER ZWAAN. HOOFDSTUK XI. „Mijnheer Brons, weet U ook, waar juffrouw Jacobs is?" Wijnandse keek verstoord op zijn horloge en constateerde dat het reeds over negenen was, maar Miep had nog niet haar plaats bezet. Vandaar zijn vraag aan de boekhouder, die de boeken uit de brandkast kwam halen. „Neen, mijnheer," antwoordde de aangesprokene, „doch er was vanmor gen vroeg al een briefje in de bus, dat ik op Uw bureau heb gelegd. Kijk, daar is het. Kan het misschien van juffrouw Jacobs zijn?" Wijandse keek op zijn bureau en ontdekte een klein envelopje, waarop hij onmiddellijk Miep's handschrift herkende. „Ja," constateerde hij, „dat zal wel in orde zijn. Dank je." „Tot uw dienst, mijnheer." Hij wachtte, tot de boekhou zijn gevreesde aanvallen, met het ge volg dat de Antwerpenaar Claessens moest lossen en met hem de Zeeuw. Hoewel Staf nog probeerde alleen de achtervolging in te zetten bereikte hij er alleen mee, dat v. d. Hoeven uit Vlierzele, die wat verder de kopgroep moest loslaten, door hem ingehaald werd. V. d. Watteijne rukte zich van zijn twee overgebleven metgezellen, de Riemaecker en Huylebroek los. Achter deze drie vormde zich een groepje met Staf, v. d. Hoeven, Claessens en de Bruggeling Lankriet. Toen Lankriet in de 5e en laatste ronde enige aanvallen ondernam, moest Staf op ongeveer 1000 m. voor het einde even lossen en pl.m. 15 m. scheidde hem van deze 3 man. Deze kleine inzinking kostte hem waarschijnlijk de 4e plaats, want hoewel hij nog een uiterste aanval der weer naar zijn vertrek was terugge keerd en scheurde toen haastig de en veloppe open. Het waren maar enkele woorden die hij las: „Beste mijnheer Wijnandse, Voor een dringende aange legenheid moet ik even de stad uit. Hoop zo spoedig mogelijk weer terug te zijn. U neemt het hopelijk niet kwa lijk? Uwe, Miep Jacobs. Zo, kort en bondig. Maar wat voor dringende aan gelegenheid zou ze nu eensklaps heb ben? Enfin, hij had geen zin om zich in haar privé aangelegenheden te men gen. Hij scheurde het briefje in snip pers en begon toen met zijn werk. Na dat Wijnanse de avond tevoren naar hnis was gegaan, had Miep hem ge vold tot ze gezien had, dat hij in zijn pension naar binnen was gegaan. Maar toen ze eenmaal in bed lag, kwam de reactie en barstte ze in tranen uit. De nacht bracht ze half wakend door en 's morgens was ze al vroeg op, tot gro te verwondering van haar zuster, die dat van haar niet gewend was. Reeds voor achten stapte ze de deur uit en met de trein van tien voor half negen reisde ze naar Utrecht. Gedurende de if MEDISCHE o° Langestraat 38 a STBUR G ondernam, gelukte het hem niet terug te komen, zodat hij met de 7e plaats genoegen moest nemen. Piet van Acker liet deze keer geen al te beste indruk achter. Bij de start werd hij reeds verrast en kon het niet verder brengen dan de 19e plaats. Of is Staf in een nog betere conditie dan het vorige jaar? De komende wedstrij den zullen hierop het antwoord moeten geven. De uitslag was als volgt M. v. d. Watteijne, A. S. Ronse. 2. De Riemaecker, A. S. Ronse. 3. Huyiebrotk, V iierzele. 4. Van der Hoeven, Vlierzele. 5. Claessens, Ant werpen. 6. Lanckriet, Brugge. 7. Staf Dobbelaere, Schoondijke. 19. P. van Acker, Cadzand. BURGERLIJKE STAND. Gemeente GROEDE over de maand November 1952. INGEKOMEN: 15, Jozina van de Walle en zn., echtg. van E. Ras, van Cad zand naar A 106; 29, Geertje Hibels, van Middelburg naar A 32. VERTROKKEN: 6, Ch. Sijneiael en gezin, van O 198 naar Schoondijke, Enkhuizenstr. 6; 7, A. J. H. van den Bergh en echtg. van A 234e naar Gilze en Rijen, Marijkestr 24; 12, Janneke L. Verduijn, van A 258 naar Den Dol- der, Willem Arenshoeve; 19. A. D. v. Houte, van W I I naar Cadzand W 19; 20, J. A, Frans en gezin, van A 12 naar Schoonebeek, Liaslaan 7; 20, D. Haak. van A 348 naar Afrika; 28. H. P. Buist en echtg. van A 17a naar Curacao. Willemstad; 29, S. Casteleijn- Albregts, van W 13 naar Waterland kerkje D 21 GEBOORTEN: 16, Paul Johan Joseph, zn. van J. P. J. de Miiliano en H. R. M. Kouijzer; 16, Janna Johanna, d. van A. J. Verherbrugge en J. C. Bar- telson. HUWELIJKEN: geen. OVERLIJDEN: 16, J. de Feijter, 51 j, te Oostburg. nacht had ze haar plan gemaakt, dat ze nu ten uitvoer ging brengen. Voor ze naar het station ging, had ze een briefje in de bus van de drukkerij la ten glijden. Hij mocht anders eens on gerust worden. In de stad nam ze de tram naar de wijk, waar ze wist, dat Wijnandse's moeder woonde. Hoewel net nog geen half tien was, trok ze aan de bel en aan het meisje, dat open deed, vroeg ze mevr. Nieland te spreken, nadat ze haar naam genoemd had. Ze werd binnengelaten en even later kwam de dienstbode terug en vroeg, of ze ren kwartiertje wilde wach ten. Mevrouw was nog niet gereed. De minuten kropen, maar eindelijk ver scheen de weduwe en haar gezicht ver toonde eveneens sporen van een rus teloze nacht. „U wilt mij spreken?" vroeg ze, Miep scherp opnemend. En op het be vestigend antwoord werd Miep uitge nodigd haar te volgen naar de grote voorkamer. Toen beiden gezeten waren, stak Miep van wal. „Mijn naam zal U wei nig zeggen," begon ze op zachte toon, Gemeente BRESKENS over de maand November 1952- GEBOREN 9, Adriaan Alexander, zn van Adriaan A. Wisse en van Sara Verduijn, 23, Cornells Jacobus, zn. van Theodorus den Dunnen en van Annie L. de Wilde; 29, Pieter, zn. van Jo hannes Goesije en van Cornelia M. Leunis. HUWELIJKEN: 18, Herman F, Schip per, oud 23 wonende te Vlissingen en Adriana A. Lauret, oud 21 jwo nende te Breskens; 18, Cornells A. L. Kotvis, oud 25 j., wonende te Hoek en Sara L. de Koster, oud 24 j wonende te Breskens; 20, Adrie Morel, oud 28 j. en Susanna C. Verduijn, oud 30 j., beiden wonende te Breskens. OVERLEDEN2. Catharina de Viet, oud 51 j., zonder beroep, wonende te Sint Maartensdijk, echtgen. van Corne lls van Houdt. INGEKOMEN 1Maria Spoor-Van Der Smissen, van Ninove (België) naar Scheepvaartstr. 1; 19, Lijsbertus A. Bou- terse, van Den Heider naar Noodplan J 8; 19, Abraham Verduijn, van Made naar Kon. Emmastr. 3; 19, Maria E. Collemeijer, van 's Gravenhage naar Kon Emmastr,; 21, Suzanna M. van Peenen, van Zuidzande naar Havenstr. 14; 21, Herman F, Schipper, van Vlis singen naar Boulevard 4; 28, Cornelis A. L. Kotvis, van Hoek naar Steenoven 8; 28, Jacobus 1. Boekhout en gezin, van Schoondijke naar de Hullustr. 4. VERTROKKEN: 1, Jacobus A. Keij- mel, van W 58 naar Amersfoort; 4, Engelbert H. Mooij, van Scheldekade 24 naar Haren; 4, Francina Selen, geb. den Hollander, van Dorpsstr. 1 naar Groede; 5, Isaac P. van Dijke, van Burg. Gerritsenstr. 4 naar Vlissingen; 12, Marinus de Jonge, van Boulevard 24 naar Vlissingen; 13, Jan Willemsen en dochter, van Oranjeplein 5 naar Biervliet: 13, Markus H. de Bokx, van Vogelenzang 25 naar Apeldoorn; 17, Wiily G. de Meijer, van Noodplan M 9 naar Kruiningen; 21, Daniël W. Ju- melet, van Ph- v. Kleefstr. 40 naar Oostburg; 27, Elizabeth J. J. Kareis, van Vogelenzang 19 naar Schoondijke. „maar als ik er bijvoeg dat ik de pro curatiehoudster van mijnheer Wijnandse ben, dan zult U misschien begrijpen, waarvoor ik kom". Het gelaat van de weduwe werd even bleker, toen de naam Wijnandse genoemd werd, maar verder verried niets, dat haar woorden indruk had den gemaakt. „O juist, ja, ik meen me tenminste Uw gezicht al te herinneren. Ik heb eenmaal de drukkerij van mijnheer Wijnardse bezichtigd en moet U daar toen ontmoet hebben". „Inderdaad. Maar dat is al weer ge ruime tijd geleden. Evenwel, zult U nu wel begrijpen, wat het doel is van mijn komst". Verwondering op het gezicht van de gastvrouw. „Werkelijk," begon ze ver baasd, „ik zou niet weten „Dan zal ik Uw geheugen eens op frissen," antwoordde het meisje hard. „Weet U wel, dat U op het ogenblik bezig bent een man te vermoorden?" „Ik?" Grote verbazing was de reactie. (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 1